Anda di halaman 1dari 44

KSSR Tahun 1 JPN Melaka

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK)


TAHUN 1
STANDARD STANDARD
MING TEMA / UNIT KANDUNGAN PEMBELAJARAN CATATAN
GU

1 TEMA 1 : 1.1 Asas mendengar dan 1.1.1 Mengecam pelbagai


KELUARGA memberikan respons bunyi dalam persekitaran
dengan betul terhadap dengan teliti dan betul.
pelbagai bunyi dalam
UNIT 1 : persekitaran. 1.1.2 Mengecam dan
Cerita Huda mengajuk pelbagai bunyi
dalam persekitaran yang
didengar dengan betul.

1.1.3 Mendengar dan


menentukan arah bunyi
dalam persekitaran dengan
betul.

2.1 Asas membaca dengan 2.1.1 Membaca bentuk-


sebutan yang betul. bentuk, abjad dan
membunyikan huruf vokal
dengan sebutan yang betul.

2 TEMA 1 : 1.1 Asas mendengar dan 1.1.2 Mengecam dan


KELUARGA memberikan respons mengajuk pelbagai bunyi
dengan betul terhadap dalam persekitaran yang
UNIT 1 : pelbagai bunyi dalam didengar dengan betul.
Cerita Huda persekitaran.
2.1.1 Membaca bentuk-
2.1 Asas membaca dengan bentuk, abjad dan

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

sebutan yang betul. membunyikan huruf vokal


dengan sebutan yang betul.

3.1 Asas menulis dengan 3.1.1 Melakar pelbagai


cara yang betul. bentuk atau corak dengan
kemas dan jelas.

3.1.2 Membentuk garisan


yang menyerupai bentuk
huruf dengan kemas dan
jelas.

3 TEMA 1 : 1.2 Mendengar, mengecam, 1.2.1 Mendengar,


KELUARGA dan menyebut bunyi mengecam dan menyebut
bahasa, iaitu abjad, suku nama abjad dengan betul
UNIT 2 : kata, perkataan, frasa dan dan tepat.
Keluarga Huda ayat dengan betul.
1.2.2 Mendengar dan
menyebut bunyi vokal dan
suku kata terbuka dengan
betul dan tepat.
2.1 Asas membaca dengan
sebutan yang betul. 2.1.1 Membaca bentuk-
bentuk, abjad dan
membunyikan huruf vokal
dengan sebutan yang betul.

4 UNIT 2 : 1.2 Mendengar, mengecam, 1.2.2 Mendengar dan


Keluarga Huda dan menyebut bunyi menyebut bunyi vokal dan
bahasa, iaitu abjad, suku suku kata terbuka dengan

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

kata, perkataan, frasa dan betul dan tepat.


ayat dengan betul.

2.1 Asas membaca dengan 2.1.2 Mengeja dan


sebutan yang betul. membatang suku kata
terbuka dengan sebutan
yang betul.

4.1 Menyebut dan


memahami unsur seni 4.1.1 Menyebut seni kata
dalam lagu melalui lagu melalui nyanyian
nyanyian secara didik hibur. secara didik hibur.

5 TEMA 1 : 2.1 Asas membaca dengan 2.1.1 Membaca bentuk-


KELUARGA sebutan yang betul. bentuk, abjad dan
membunyikan huruf vokal
UNIT 3 : dengan sebutan yang betul.
Kasih Ibu
2.1.2 Mengeja dan
membatang suku kata
terbuka dengan sebutan
3.2 Menulis secara mekanis yang betul.
berdasarkan bahan yang
diberi dengan betul dan 3.2.1 Menulis dan
kemas membentuk huruf besar dan
huruf kecil dengan cara
yang betul serta tulisan
yang kemas.

3.2.2 Menulis suku kata


terbuka dengan cara yang
betul dan tulisan yang

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

kemas.

6 TEMA 1 : 1.2 Mendengar, mengecam, 1.2.3 Mendengar dan


KELUARGA dan menyebut bunyi menyebut bunyi vokal dan
bahasa, iaitu abjad, suku suku kata tertutup dengan
UNIT 4 : kata, perkataan, frasa dan betul dan tepat.
Sayang Ayah ayat dengan betul.

2.1 Asas membaca dengan 2.1.3 Mengeja dan


sebutan yang betul. membatang suku kata
tertutup dengan sebutan
yang betul.
3.2 Menulis secara mekanis
berdasarkan bahan yang 3.2.3 Menulis suku kata
diberi dengan betul dan tertutup dengan cara yang
kemas. betul dan tulisan yang
kemas.

7 TEMA 1 : 2.2 Membaca dan 2.2.1 Membaca dan


KELUARGA memahami perkataan, frasa memahami perkataan yang
dan ayat daripada pelbagai mengandungi dua atau tiga
UNIT 4 : sumber dengan sebutan suku kata, diftong, vokal
Sayang Ayah yang betul. berganding, digraf dan
konsonan bergabung
dengan sebutan yang betul.
3.2 Menulis secara mekanis
berdasarkan bahan yang 3.2.3 Menulis suku kata
diberi dengan betul dan tertutup dengan cara yang
kemas. betul dan tulisan yang
kemas.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

3.4 Menulis imlak dengan


tepat. 3.4.1 Menulis imlak
perkataan yang
mengandungi suku kata
terbuka dan suku kata
4.1 Menyebut dan tertutup dengan tepat.
memahami unsur seni
dalam lagu melalui 4.1.1 Menyebut seni kata
nyanyian secara didik hibur. lagu melalui nyanyian
secara didik hibur.
5.1 Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut 5.1.1 Memahami dan
konteks. menggunakan kata nama
am yang mudah dengan
betul mengikut konteks.

8 TEMA 1 : 1.2 Mendengar, mengecam, 1.2.4 Mendengar,


KELUARGA dan menyebut bunyi memahami, menyebut, dan
bahasa, iaitu abjad, suku mengeja perkataan yang
UNIT 5 : kata, perkataan, frasa dan mengandungi suku kata
Saudara-Mara Huda ayat dengan betul. terbuka dan tertutup
dengan betul dan tepat

1.2.6 Mendengar,
memahami, dan menyebut
frasa dan ayat tunggal
dengan betul dan tepat.
2.2 Membaca dan
memahami perkataan, frasa
dan ayat daripada pelbagai 2.2.1 Membaca dan
sumber dengan sebutan memahami perkataan yang
yang betul. mengandungi dua atau tiga

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

suku kata, diftong, vokal


berganding, digraf dan
konsonan bergabung
3.2 Menulis secara mekanis dengan sebutan yang betul.
berdasarkan bahan yang
diberi dengan betul dan 3.2.4 Menulis perkataan
kemas. yang mengandungi dua
atau tiga suku kata,
diftong , vokal bergading,
digraf dan konsonan
bergabung dengan betul
dan tulisan yang kemas.

9 TEMA 1 : 2.2 Membaca dan 2.2.1 Membaca dan


KELUARGA memahami perkataan, frasa memahami perkataan yang
dan ayat daripada pelbagai mengandungi dua atau tiga
UNIT 5 : sumber dengan sebutan suku kata, diftong, vokal
Saudara-Mara Huda yang betul. berganding, digraf dan
konsonan bergabung
dengan sebutan yang betul.
3.2 Menulis secara mekanis
berdasarkan bahan yang 3.2.6 Menulis ayat tunggal
diberi dengan betul dan dengan betul dan tulisan
kemas. yang kemas.

4.4 Melafaz dan memahami


puisi dengan intonasi yang 4.4.1 Melafazkan pantun
betul menggunakan bahasa dua kerat dengan intonasi
yang indah secara didik yang betul secara didik
hibur. hibur.

5.1 Memahami dan


menggunakan golongan 5.1.2 Memahami dan

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

kata dengan betul mengikut menggunakan kata nama


konteks. khas yang mudah dengan
betul mengikut konteks.

10 TEMA 2 : 1.2 Mendengar, mengecam, 1.2.5 Mendengar,


BERSIH DAN SIHAT dan menyebut bunyi memahami, menyebut, dan
bahasa, iaitu abjad, suku mengeja perkataan yang
UNIT 6 : kata, perkataan, frasa dan mengandungi dua atau tiga
Bersihkan Diri ayat dengan betul. suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan
konsonan bergabung
dengan betul dan tepat.
2.2 Membaca dan
memahami perkataan, frasa 2.2.2 Membaca dan
dan ayat daripada pelbagai memahami frasa yang
sumber dengan sebutan mengandungi perkataan
yang betul. dua atau tiga suku kata,
diftong, vokal berganding,
digraf dan konsonan
3.2 Menulis secara mekanis bergabung dengan sebutan
berdasarkan bahan yang yang betul.
diberi dengan betul dan
kemas. 3.2.5 Menulis frasa yang
mengandungi perkataan
dua atau tiga suku kata,
diftong, vokal berganding,
digraf dan konsonan
bergabung dengan betul
dan tulisan yang kemas.

11 TEMA 2 : 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.3 Berbual tentang


BERSIH DAN SIHAT menyatakan permintaan sesuatu perkara

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti


UNIT 6 : daripada pelbagai sumber nama diri pertama dan
Bersihkan Diri dalam situasi formal dan kedua dengan betul dalam
tidak formal secara situasi tidak formal secara
bertatasusila. bertatasusila.

2.2 Membaca dan 2.2.1 Membaca dan


memahami perkataan, frasa memahami perkataan yang
dan ayat daripada pelbagai mengandungi dua atau tiga
sumber dengan sebutan suku kata, diftong, vokal
yang betul. berganding, digraf dan
konsonan bergabung
dengan sebutan yang betul.

4.4 Melafaz dan memahami


puisi dengan intonasi yang 4.4.1 Melafazkan pantun
betul menggunakan bahasa dua kerat dengan intonasi
yang indah secara didik yang betul secara didik
hibur. hibur.

5.1 Memahami dan


menggunakan golongan 5.1.3 Memahami dan
kata dengan betul mengikut menggunakan kata ganti
konteks. nama diri pertama dan
kedua
dalam pelbagai konteks
dengan betul.

12 TEMA 2 : 1.2 Mendengar, mengecam, 1.2.5 Mendengar,


BERSIH DAN SIHAT dan menyebut bunyi memahami, menyebut, dan
bahasa, iaitu abjad, suku mengeja perkataan yang
UNIT 7 : kata, perkataan, frasa dan mengandungi dua atau tiga
Rumah Bersih ayat dengan betul. suku kata, diftong, vokal

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

berganding, digraf dan


konsonan bergabung
dengan betul dan tepat.
2.2 Membaca dan
memahami perkataan, frasa 2.2.2 Membaca dan
dan ayat daripada pelbagai memahami frasa yang
sumber dengan sebutan mengandungi perkataan
yang betul. dua atau tiga suku kata,
diftong, vokal berganding,
digraf dan konsonan
3.2 Menulis secara mekanis bergabung dengan sebutan
berdasarkan bahan yang yang betul
diberi dengan betul dan
kemas. 3.2.5 Menulis frasa yang
mengandungi perkataan
5.1 Memahami dan dua atau tiga suku kata,
menggunakan golongan diftong, vokal berganding,
kata dengan betul mengikut digraf dan konsonan
konteks. bergabung dengan betul
dan tulisan yang kemas.

5.1.4 Memahami dan


menggunakan kata kerja
dengan betul mengikut
konteks.

13 TEMA 2 : 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.2 Berbual tentang


BERSIH DAN SIHAT menyatakan permintaan sesuatu perkara
tentang sesuatu perkara menggunakan kata
UNIT 7 : daripada pelbagai sumber panggilan dengan tepat
Rumah Bersih dalam situasi formal dan bagi ahli keluarga asas
tidak formal secara dalam situasi tidak formal
bertatasusila. secara bertatasusila.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

2.2 Membaca dan 2.2.2 Membaca dan


memahami perkataan, frasa memahami frasa yang
dan ayat daripada pelbagai mengandungi perkataan
sumber dengan sebutan dua atau tiga suku kata,
yang betul. diftong, vokal berganding,
digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan
3.2 Menulis secara mekanis yang betul.
berdasarkan bahan yang
diberi dengan betul dan 3.2.5 Menulis frasa yang
kemas. mengandungi perkataan
dua atau tiga suku kata,
diftong, vokal berganding,
digraf dan konsonan
5.1 Memahami dan bergabung dengan betul
menggunakan golongan dan tulisan yang kemas
kata dengan betul mengikut
konteks. 5.1.4 Memahami dan
menggunakan kata kerja
dengan betul mengikut
konteks.

14 TEMA 2 : 1.2 Mendengar, mengecam, 1.2.6 Mendengar,


BERSIH DAN SIHAT dan menyebut bunyi memahami, dan menyebut
bahasa, iaitu abjad, suku frasa dan ayat tunggal
UNIT 8 : kata, perkataan, frasa dan dengan betul dan tepat.
Kelas Ceria ayat dengan betul.

2.2 Membaca dan 2.2.3 Membaca dan


memahami perkataan, frasa memahami ayat tunggal
dan ayat daripada pelbagai daripada pelbagai bahan
sumber dengan sebutan bacaan dengan sebutan

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

yang betul. yang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan dengan 2.3.1 Membaca kuat ayat
lancar, sebutan yang jelas tunggal dengan lancar,
dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
3.2 Menulis secara mekanis
berdasarkan bahan yang 3.2.6 Menulis ayat tunggal
diberi dengan betul dan dengan betul dan tulisan
kemas. yang kemas

4.3 Mengujarkan bahasa


yang indah dan 4.3.1 Mengujarkan dialog
menggunakan bahasa dengan sebutan dan
badan dengan kreatif intonasi yang betul dan jelas
melalui lakonan secara didik tentang sesuatu perkara
hibur. melalui lakonan secara didik
hibur.

15 TEMA 2 : 1.3 Mendengar, memahami 1.3.1 Mendengar,


BERSIH DAN SIHAT dan memberi respons memahami dan
terhadap sesuatu arahan, memberikan respons
UNIT 9 : soalan dan pesanan yang terhadap sesuatu arahan
Badan Cergas didengar dengan betul. secara lisan atau gerak laku
dengan betul.
2.2 Membaca dan
memahami perkataan, frasa 2.2.3 Membaca dan
dan ayat daripada pelbagai memahami ayat tunggal
sumber dengan sebutan daripada pelbagai bahan
yang betul. bacaan dengan sebutan
yang betul.
2.3 Membaca kuat pelbagai

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

bahan bacaan dengan


lancar, sebutan yang jelas 2.3.1 Membaca kuat ayat
dan intonasi yang betul. tunggal dengan lancar,
sebutan yang jelas dan
3.2 Menulis secara mekanis intonasi yang betu
berdasarkan bahan yang
diberi dengan betul dan
kemas. 3.2.6 Menulis ayat tunggal
dengan betul dan tulisan
3.3 Membina dan menulis yang kemas.
perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.
3.3.1 Membina dan menulis
5.1 Memahami dan perkataan yang
menggunakan golongan mengandungi suku kata
kata dengan betul mengikut terbuka dan tertutup
konteks. dengan betul dan kemas

5.1.4 Memahami dan


menggunakan kata kerja
dengan betul mengikut
konteks.

16 TEMA 2 : 1.3 Mendengar, memahami 1.3.1 Mendengar,


BERSIH DAN SIHAT dan memberi respons memahami dan
terhadap sesuatu arahan, memberikan respons
UNIT 10 : soalan dan pesanan yang terhadap sesuatu arahan
Makanan Berzat didengar dengan betul. secara lisan atau gerak laku
dengan betul.
2.2 Membaca dan
memahami perkataan, frasa 2.2.1 Membaca dan
dan ayat daripada pelbagai memahami perkataan yang
sumber dengan sebutan mengandungi dua atau tiga

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

yang betul. suku kata, diftong, vokal


berganding, digraf dan
konsonan bergabung
2.3 Membaca kuat pelbagai dengan sebutan yang bet
bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas 2.3.1 Membaca kuat ayat
dan intonasi yang betul. tunggal dengan lancar,
sebutan yang jelas dan
3.3 Membina dan menulis intonasi yang betul.
perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul. 3.3.1 Membina dan menulis
perkataan yang
mengandungi suku kata
3.4 Menulis imlak dengan terbuka dan tertutup
tepat. dengan betul dan kemas

3.4.1 Menulis imlak


perkataan yang
mengandungi suku kata
4.2 Mengujarkan bahasa terbuka dan suku kata
yang indah dan tertutup dengan tepat.
menggunakan bahasa
badan secara kreatif
semasa bercerita secara 4.2.1 Mengujarkan ayat
didik hibur. dengan sebutan yang betul
dan jelas tentang sesuatu
perkara melalui penceritaan
secara didik hibur.

17 TEMA 3 : 1.3 Mendengar, memahami 1.3.1 Mendengar,


HIDUP SELAMAT dan memberi respons memahami dan
terhadap sesuatu arahan, memberikan respons
UNIT 11 : soalan dan pesanan yang terhadap sesuatu arahan

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

SIMPAN DENGAN didengar dengan betul. secara lisan atau gerak laku
SELAMAT dengan betul.
1.5 Bercerita dan
menceritakan sesuatu 1.5.1 Bercerita tentang
perkara semula dengan sesuatu perkara dengan
tepat menggunakan tepat, sebutan yang jelas
sebutan yang jelas dan dan intonasi yang betul
intonasi yang betul. menggunakan ayat tunggal.

2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.1 Membaca kuat ayat


bahan bacaan dengan tunggal dengan lancar,
lancar, sebutan yang jelas sebutan yang jelas dan
dan intonasi yang betul. intonasi yang betul.

2.5 Membaca dan menaakul 2.5.1 Membaca dan


untuk memindahkan memahami maklumat
maklumat yang terdapat dalam bahan grafik dengan
dalam pelbagai bahan. betul.

3.3 Membina dan menulis 3.3.1 Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat perkataan yang
dengan betul. mengandungi suku kata
terbuka dan tertutup
dengan betul dan kemas

3.3.4 Membina dan menulis


ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.

18 TEMA 3 : 2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.2 Membaca kuat ayat


HIDUP SELAMAT bahan bacaan dengan tunggal dan ayat majmuk

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

lancar, sebutan yang jelas dengan lancar, sebutan


UNIT 12 : dan intonasi yang betul. yang jelas dan intonasi yang
Pastikan Selamat betul mengikut tanda baca.

3.3 Membina dan menulis 3.3.2 Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat perkataan yang
dengan betul. mengandungi diftong, vokal
berganding, digraf dan
konsonan bergabung
5.1 Memahami dan dengan betul.
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut 5.1.6 Memahami dan
konteks. menggunakan kata hubung
yang mudah dengan betul
mengikut konteks.

19 TEMA 3 : 1.3 Mendengar, memahami 1.3.2 Mendengar,


HIDUP SELAMAT dan memberi respons memahami dan
terhadap sesuatu arahan, memberikan respons
UNIT 12 : soalan dan pesanan yang dengan betul secara lisan
Pastikan Selamat didengar dengan betul. terhadap pelbagai soalan
bertumpu.
2.3 Membaca kuat pelbagai
bahan bacaan dengan 2.3.2 Membaca kuat ayat
lancar, sebutan yang jelas tunggal dan ayat majmuk
dan intonasi yang betul. dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul mengikut tanda baca.
3.3 Membina dan menulis
perkataan, frasa, dan ayat 3.3.4 Membina dan menulis
dengan betul. ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

5.1 Memahami dan


menggunakan golongan 5.1.6 Memahami dan
kata dengan betul mengikut menggunakan kata hubung
konteks. yang mudah dengan betul
mengikut konteks.

20 TEMA 3 : 1.3 Mendengar, memahami 1.3.2 Mendengar,


HIDUP SELAMAT dan memberi respons memahami dan
terhadap sesuatu arahan, memberikan respons
UNIT 13 : soalan dan pesanan yang dengan betul secara lisan
Berhati-Hati Kawan didengar dengan betul. terhadap pelbagai soalan
bertumpu.
2.3 Membaca kuat pelbagai
bahan bacaan dengan 2.3.2 Membaca kuat ayat
lancar, sebutan yang jelas tunggal dan ayat majmuk
dan intonasi yang betul. dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi yang
betul mengikut tanda baca.
2.4 Membaca dan
memahami maklumat yang 2.4.1 Membaca dan
tersurat dan tersirat memahami maklumat untuk
daripada pelbagai bahan mengenal pasti idea utama
untuk memberi respons dalam pelbagai bahan
dengan betul. dengan tepat.

3.3 Membina dan menulis 3.3.2 Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat perkataan yang
dengan betul. mengandungi diftong, vokal
berganding, digraf dan
konsonan bergabung
dengan betul.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

3.3.4 Membina dan menulis


ayat tunggal dan ayat
5.1 Memahami dan majmuk dengan betul.
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut 5.1.6 Memahami dan
konteks. menggunakan kata hubung
yang mudah dengan betul
mengikut konteks.

21 TEMA 3 : 1.3 Mendengar, memahami 1.3.3 Mendengar,


HIDUP SELAMAT dan memberi respons memahami pesanan dan
terhadap sesuatu arahan, memberikan respons secara
UNIT 14 : soalan dan pesanan yang gerak laku yang betul.
Saya Selamat Di Sini didengar dengan betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.2 Membaca kuat ayat


bahan bacaan dengan tunggal dan ayat majmuk
lancar, sebutan yang jelas dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul yang jelas dan intonasi yang
betul mengikut tanda baca.

2.4 Membaca dan 2.4.1 Membaca dan


memahami maklumat yang memahami maklumat untuk
tersurat dan tersirat mengenal pasti idea utama
daripada pelbagai bahan dalam pelbagai bahan
untuk memberi respons dengan tepat.
dengan betul.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

3.3.3 Membina dan menulis


3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul.
perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul.
3.5.1 Mencatat maklumat
yang betul daripada
3.5 Mencatat maklumat pelbagai sumbr.e
yang betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber. 3.6.1 Menulis untuk
menyampaikan maklumat
3.6 Menulis untuk yang betul berdasarkan
menyampaikan maklumat bahan yang diberi dengan
tentang sesuatu perkara menggunakan bahasa yang
dengan menggunakan santun.
bahasa yang santun.
4.1.2 Menyebut dengan
4.1 Menyebut dan jelas dan memahami seni
memahami unsur seni kata lagu melalui nyanyian
dalam lagu melalui dan gerak laku secara didik
nyanyian secara didik hibur. hibur.

22 TEMA 3 : 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.1 Bertutur


HIDUP SELAMAT menyatakan permintaan menggunakan diksi yang
tentang sesuatu perkara betul secara bertatasusila.
UNIT 15 : daripada pelbagai sumber
Berhati-Hati Di Jalan dalam situasi formal dan
Raya tidak formal secara
bertatasusila.
2.4.1 Membaca dan
2.4 Membaca dan memahami maklumat untuk
memahami maklumat yang mengenal pasti idea utama

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

tersurat dan tersirat dalam pelbagai bahan


daripada pelbagai bahan dengan tepat.
untuk memberi respons
dengan betul. 3.3.4 Membina dan menulis
ayat tunggal dan ayat
3.3 Membina dan menulis majmuk dengan betul.
perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul 3.5.1 Mencatat maklumat
yang betul daripada
3.5 Mencatat maklumat pelbagai sumber.
yang betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber. 5.1.6 Memahami dan
menggunakan kata hubung
5.1 Memahami dan yang mudah dengan betul
menggunakan golongan mengikut konteks.
kata dengan betul mengikut
konteks.

23 TEMA 3 : 2.6 Membaca pelbagai 2.6.1 Membaca dan


HIDUP SELAMAT bahan sastera dan bukan memahami pelbagai bahan
sastera yang sesuai bagi bacaan secara didik hibur
UNIT 15 : memupuk minat membaca. untuk memperkaya kosa
Berhati-Hati Di Jalan kata.
Raya 3.4 Menulis imlak dengan
tepat. 3.4.1 Menulis imlak
perkataan yang
mengandungi suku kata
terbuka dan suku kata
tertutup dengan tepat.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

3.4.2 Menulis imlak frasa


yang mengandungi
perkataan suku kata
4.3 Mengujarkan bahasa terbuka dan suku kata
yang indah dan tertutup dengan tepat.
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif 4.3.1 Mengujarkan dialog
melalui lakonan secara didik dengan sebutan dan
hibur. intonasi yang betul dan jelas
tentang sesuatu perkara
5.1 Memahami dan melalui lakonan secara didik
menggunakan golongan hibur.
kata dengan betul mengikut
konteks. 5.1.5 Memahami dan
menggunakan kata adjektif
warna dengan betul
mengikut konteks.

24 TEMA : 1.3 Mendengar, memahami 1.3.2 Mendengar,


HIDUP BAHAGIA dan memberi respons memahami dan
terhadap sesuatu arahan, memberikan respons
UNIT 16: soalan dan pesanan yang dengan betul secara lisan
Taman Kita didengar dengan betul. terhadap pelbagai soalan
bertumpu.
1.4 Bertutur, berbual dan
menyatakan permintaan 1.4.1 Bertutur
tentang sesuatu perkara menggunakan diksi yang
daripada pelbagai sumber betul secara bertatasusila.
dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

2.2 Membaca dan 2.2.2 Membaca dan


memahami perkataan, frasa memahami frasa yang
dan ayat daripada pelbagai mengandungi perkataan
sumber dengan sebutan dua atau tiga suku kata,
yang betul. diftong, vokal berganding,
digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan
yang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas 2.3.2 Membaca kuat ayat
dan intonasi yang betul tunggal dan ayat majmuk
dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi yang
2.4 Membaca dan betul mengikut tanda baca.
memahami maklumat yang
tersurat dan tersirat 2.4.2 Membaca dan
daripada pelbagai bahan memahami maklumat
untuk memberi respons daripada pelbagai bahan
dengan betul. bacaan untuk membuat
klasifikasi dengan betul.
2.6 Membaca pelbagai
bahan sastera dan bukan 2.6.1 Membaca dan
sastera yang sesuai bagi memahami pelbagai bahan
memupuk minat membaca. bacaan secara didik hibur
untuk memperkaya kosa
3.4 Menulis imlak dengan kata.
tepat.
3.4.1 Menulis imlak
perkataan yang
mengandungi suku kata
terbuka dan suku kata

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

3.5 Mencatat maklumat tertutup dengan tepat.


yang betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber. 3.5.2 Mencatat maklumat
yang betul untuk
4.3 Mengujarkan bahasa diklasifikasikan daripada
yang indah dan pelbagai sumber.
menggunakan bahasa
badan dengan kreatif 4.3.2 Mengujarkan dialog
melalui lakonan secara didik dengan sebutan dan
hibur intonasi yang betul dan jelas
tentang sesuatu perkara
serta menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur.
5.1 Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks. 5.1.7 Memahami dan
menggunakan kata tanya
merujuk manusia dan benda
dengan betul.

25 TEMA : 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.2 Berbual tentang


HIDUP BAHAGIA menyatakan permintaan sesuatu perkara
tentang sesuatu perkara menggunakan kata
UNIT 17 : daripada pelbagai sumber panggilan dengan tepat
Rakan Karib dalam situasi formal dan bagi ahli keluarga asas
tidak formal secara dalam situasi tidak formal
bertatasusila. secara bertatasusila.

2.4 Membaca dan 2.4.2 Membaca dan

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

memahami maklumat yang memahami maklumat


tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan
daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat
untuk memberi respons klasifikasi dengan betul.
dengan betul.
3.5.1 Mencatat maklumat
3.5 Mencatat maklumat yang betul daripada
yang betul tentang sesuatu pelbagai sumber.
perkara daripada pelbagai
sumber.
3.5.2 Mencatat maklumat
yang betul untuk
diklasifikasikan daripada
pelbagai sumber.

26 TEMA : 2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.2 Membaca kuat ayat


HIDUP BAHAGIA bahan bacaan dengan tunggal dan ayat majmuk
lancar, sebutan yang jelas dengan lancar, sebutan
UNIT 17 : dan intonasi yang betul. yang jelas dan intonasi yang
Rakan Karib betul mengikut tanda baca.

3.3 Membina dan menulis 3.3.4 Membina dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat ayat tunggal dan ayat
dengan betul. majmuk dengan betul.

3.4 Menulis imlak dengan 3.4.2 Menulis imlak frasa


tepat. yang mengandungi
perkataan suku kata
terbuka dan suku kata
tertutup dengan tepat.

4.2 Mengujarkan bahasa 4.2.2 Mengujarkan ayat

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

yang indah dan dengan sebutan dan


menggunakan bahasa intonasi yang betul dan jelas
badan secara kreatif tentang sesuatu perkara
semasa bercerita secara serta menggunakan bahasa
didik hibur. badan yang kreatif melalui
penceritaan secara didik
hibur.

4.4 Melafaz dan memahami 4.4.1 Melafazkan pantun


puisi dengan intonasi yang dua kerat dengan intonasi
betul menggunakan bahasa yang betul secara didik
yang indah secara didik hibur.
hibur.

5.2 Memahami dan 5.2.1 Memahami dan


menggunakan menggunakan imbuhan
pembentukan kata yang awalan dan akhiran dengan
sesuai dalam pelbagai betul dalam pelbagai
situasi dengan betul. konteks.

27 TEMA : 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.1 Bertutur


HIDUP BAHAGIA menyatakan permintaan menggunakan diksi yang
tentang sesuatu perkara betul secara bertatasus
UNIT 18 : daripada pelbagai sumber
Jiran Huda dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila. 1.4.2 Berbual tentang
sesuatu perkara
menggunakan kata
panggilan dengan tepat
bagi ahli keluarga asas
dalam situasi tidak formal

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

secara bertatasusila
1.5 Bercerita dan
menceritakan sesuatu
perkara semula dengan 1.5.1 Bercerita tentang
tepat menggunakan sesuatu perkara dengan
sebutan yang jelas dan tepat, sebutan yang jelas
intonasi yang betul. dan intonasi yang betul
menggunakan ayat tunggal.
1.6 Berbicara untuk
menyampaikan maklumat 1.6.3 Berbicara untuk
tentang sesuatu perkara menyampaikan maklumat
daripada pelbagai sumber dengan tepat tentang
dengan tepat secara sesuatu perkara dengan
bertatasusila. menggunakan perkataan
yang sesuai secara
bertatasusila.
2.4 Membaca dan
memahami maklumat yang 2.4.3 Membaca dan
tersurat dan tersirat memahami maklumat yang
daripada pelbagai bahan tersurat dengan tepat
untuk memberi respons daripada pelbagai bahan.
dengan betul.

3.4 Menulis imlak dengan 3.4.2 Menulis imlak frasa


tepat. yang mengandungi
perkataan suku kata
terbuka dan suku kata
tertutup dengan tepat.

3.5 Mencatat maklumat 3.5.1 Mencatat maklumat


yang betul tentang sesuatu yang betul daripada
perkara daripada pelbagai pelbagai sumber
sumber.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

5.2 Memahami dan 5.2.1 Memahami dan


menggunakan menggunakan imbuhan
pembentukan kata yang awalan dan akhiran dengan
sesuai dalam pelbagai betul dalam pelbagai
situasi dengan betul. konteks.

28 TEMA : 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.3 Berbual tentang


HIDUP BAHAGIA menyatakan permintaan sesuatu perkara
tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti
UNIT 19 : daripada pelbagai sumber nama diri pertama dan
Hidup Saling dalam situasi formal dan kedua dengan betul dalam
Membantu tidak formal secara situasi tidak formal secara
bertatasusila. bertatasusila

1.4.4 Bertutur dan


menyatakan permintaan
untuk melakukan sesuatu
perkara dalam situasi tidak
formal secara bertatasusila.
1.5 Bercerita dan
menceritakan sesuatu 1.5.1 Bercerita tentang
perkara semula dengan sesuatu perkara dengan
tepat menggunakan tepat, sebutan yang jelas
sebutan yang jelas dan dan intonasi yang betul
intonasi yang betul. menggunakan ayat tunggal.

2.4.3 Membaca dan


2.4 Membaca dan memahami maklumat yang
memahami maklumat yang tersurat dengan tepat

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan.


daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons
dengan betul.
3.5.1 Mencatat maklumat
3.5 Mencatat maklumat yang betul daripada
yang betul tentang sesuatu pelbagai sumber.
perkara daripada pelbagai
sumber.
4.3.2 Mengujarkan dialog
4.3 Mengujarkan bahasa dengan sebutan dan
yang indah dan intonasi yang betul dan jelas
menggunakan bahasa tentang sesuatu perkara
badan dengan kreatif serta menggunakan bahasa
melalui lakonan secara didik badan dengan kreatif
hibur. melalui lakonan secara didik
hibur.

5.1.3 Memahami dan


5.1 Memahami dan menggunakan kata ganti
menggunakan golongan nama diri pertama dan
kata dengan betul mengikut kedua
konteks. dalam pelbagai konteks
dengan betul.

29 TEMA : 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.4 Bertutur dan


HIDUP BAHAGIA menyatakan permintaan menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara untuk melakukan sesuatu
UNIT 20 : daripada pelbagai sumber perkara dalam situasi tidak
Meriahnya dalam situasi formal dan formal secara bertatasusila.
tidak formal secara
bertatasusila.
2.3.2 Membaca kuat ayat

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

2.3 Membaca kuat pelbagai tunggal dan ayat majmuk


bahan bacaan dengan dengan lancar, sebutan
lancar, sebutan yang jelas yang jelas dan intonasi yang
dan intonasi yang betul. betul mengikut tanda baca.

2.5.1 Membaca dan


2.5 Membaca dan menaakul memahami maklumat
untuk memindahkan dalam bahan grafik dengan
maklumat yang terdapat betul.
dalam pelbagai bahan.
3.5.2 Mencatat maklumat
3.5 Mencatat maklumat yang betul untuk
yang betul tentang sesuatu diklasifikasikan daripada
perkara daripada pelbagai pelbagai sumber.
sumber.
5.3.1 Memahami dan
5.3 Memahami dan membina ayat dasar
membina ayat yang betul menggunakan pola ayat FN
dalam pelbagai situasi. + FN, FN + FK dengan betul
dalam pelbagai situasi.

30 TEMA 5 : 1.5 Bercerita dan 1.5.1 Bercerita tentang


MARI BERTANI menceritakan sesuatu sesuatu perkara dengan
perkara semula dengan tepat, sebutan yang jelas
UNIT 21: tepat menggunakan dan intonasi yang betul
Kebun Datuk Anas sebutan yang jelas dan menggunakan ayat tunggal.
intonasi yang betul.
2.3.1 Membaca kuat ayat
2.3 Membaca kuat pelbagai tunggal dengan lancar,

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

bahan bacaan dengan sebutan yang jelas dan


lancar, sebutan yang jelas intonasi yang betul.
dan intonasi yang betul.
2.4.2 Membaca dan
2.4 Membaca dan memahami maklumat
memahami maklumat yang daripada pelbagai bahan
tersurat dan tersirat bacaan untuk membuat
daripada pelbagai bahan klasifikasi dengan betul.
untuk memberi respons
dengan betul. 2.5.1 Membaca dan
memahami maklumat
2.5 Membaca dan menaakul dalam bahan grafik dengan
untuk memindahkan betul.
maklumat yang terdapat
dalam pelbagai bahan. 3.5.1 Mencatat maklumat
yang betul daripada
3.5 Mencatat maklumat pelbagai sumber.
yang betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai 3.5.2 Mencatat maklumat
sumber. yang betul untuk
diklasifikasikan daripada
pelbagai sumber.

5.3.1 Memahami dan


5.3 Memahami dan membina ayat dasar
membina ayat yang betul menggunakan pola ayat FN
dalam pelbagai situasi. + FN, FN + FK dengan betul
dalam pelbagai situasi.

31 TEMA 5 : 1.5 Bercerita dan 1.5.1 Bercerita tentang

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

MARI BERTANI menceritakan sesuatu sesuatu perkara dengan


perkara semula dengan tepat, sebutan yang jelas
UNIT 22 : tepat menggunakan dan intonasi yang betul
Buah-Buahan sebutan yang jelas dan menggunakan ayat tunggal.
Tempatan intonasi yang betul.
2.4.3 Membaca dan
2.4 Membaca dan memahami maklumat yang
memahami maklumat yang tersurat dengan tepat
tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan.
daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons
dengan betul. 2.5.1 Membaca dan
memahami maklumat
2.5 Membaca dan menaakul dalam bahan grafik dengan
untuk memindahkan betul.
maklumat yang terdapat
dalam pelbagai bahan. 3.3.4 Membina dan menulis
ayat tunggal dan ayat
3.3 Membina dan menulis majmuk dengan betul.
perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul. 3.4.1 Menulis imlak
perkataan yang
3.4 Menulis imlak dengan mengandungi suku kata
tepat. terbuka dan suku kata
tertutup dengan tepat.

3.6.1 Menulis untuk


3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat
menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan
tentang sesuatu perkara bahan yang diberi dengan
dengan menggunakan menggunakan bahasa yang
bahasa yang santun. santun.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

4.1 Menyebut dan 4.1.2 Menyebut dengan


memahami unsur seni jelas dan memahami seni
dalam lagu melalui kata lagu melalui nyanyian
nyanyian secara didik hibur. dan gerak laku secara didik
hibur.

32 TEMA 5 : 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.4 Bertutur dan


MARI BERTANI menyatakan permintaan menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara untuk melakukan sesuatu
UNIT 23 : daripada pelbagai sumber perkara dalam situasi tidak
Ternakan Ayam dalam situasi formal dan formal secara bertatasusila.
tidak formal secara
bertatasusila.
1.5.2 Menceritakan sesuatu
1.5 Bercerita dan perkara yang didengar
menceritakan sesuatu dengan betul menggunakan
perkara semula dengan ayat tunggal.
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul. 2.5.2 Membaca, memahami
dan menaakul maklumat
2.5 Membaca dan menaakul dalam bahan grafik dengan
untuk memindahkan betul.
maklumat yang terdapat
dalam pelbagai bahan. 3.3.4 Membina dan menulis
ayat tunggal dan ayat
3.3 Membina dan menulis majmuk dengan betul.
perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul. 3.4.1 Menulis imlak
perkataan yang
3.4 Menulis imlak dengan mengandungi suku kata

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

tepat. terbuka dan suku kata


tertutup dengan tepat.

3.6.1 Menulis untuk


3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat
menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan
tentang sesuatu perkara bahan yang diberi dengan
dengan menggunakan menggunakan bahasa yang
bahasa santun.
yang santun.
4.2.1 Mengujarkan ayat
4.2 Mengujarkan bahasa dengan sebutan yang betul
yang indah dan dan jelas tentang sesuatu
menggunakan bahasa perkara melalui penceritaan
badan secara kreatif secara didik hibur.
semasa bercerita secara
didik hibur.
5.1.4 Memahami dan
menggunakan kata kerja
5.1 Memahami dan dengan betul mengikut
menggunakan golongan konteks.
kata dengan betul mengikut
konteks.

33 TEMA 5 : 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.1 Bertutur


MARI BERTANI menyatakan permintaan menggunakan diksi yang
tentang sesuatu perkara betul secara bertatasusila.
UNIT 24 : daripada pelbagai sumber
Ternakan Ikan dalam situasi formal dan
tidak formal secara
bertatasusila.
1.5.2 Menceritakan sesuatu

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

1.5 Bercerita dan perkara yang didengar


menceritakan sesuatu dengan betul menggunakan
perkara semula dengan ayat tunggal.
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul. 2.3.2 Membaca kuat ayat
tunggal dan ayat majmuk
2.3 Membaca kuat pelbagai dengan lancar, sebutan
bahan bacaan dengan yang jelas dan intonasi yang
lancar, sebutan yang jelas betul mengikut tanda baca.
dan intonasi yang betul.
2.5.2 Membaca, memahami
dan menaakul maklumat
2.5 Membaca dan menaakul dalam bahan grafik dengan
untuk memindahkan betul.
maklumat yang terdapat
dalam pelbagai bahan. 3.6.2 Menulis untuk
menyampaikan maklumat
3.6 Menulis untuk yang pelbagai dengan betul
menyampaikan maklumat menggunakan bahasa yang
tentang sesuatu perkara santun.
dengan menggunakan
bahasa yang santun.

4.3.1 Mengujarkan dialog


4.3 Mengujarkan bahasa dengan sebutan dan
yang indah dan intonasi yang betul dan jelas
menggunakan bahasa tentang sesuatu perkara
badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik
melalui lakonan secara didik hibur.
hibur.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

34 TEMA 5 : 1.5 Bercerita dan 1.5.1 Bercerita tentang


MARI BERTANI menceritakan sesuatu sesuatu perkara dengan
perkara semula dengan tepat, sebutan yang jelas
UNIT 25 : tepat menggunakan dan intonasi yang betul
Seronoknya Bercucuk sebutan yang jelas dan menggunakan ayat tunggal.
Tanam intonasi yang betul.
1.5.2 Menceritakan sesuatu
perkara yang didengar
dengan betul menggunakan
ayat tunggal

1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk


menyampaikan maklumat mendapatkan maklumat
tentang sesuatu perkara dengan tepat daripada
daripada pelbagai sumber pelbagai sumber secara
dengan tepat secara bertatasusila.
bertatasusila.

2.5 Membaca dan menaakul 2.5.3 Membaca dan


untuk memindahkan menaakul untuk
maklumat yang terdapat memindahkan maklumat
dalam pelbagai bahan. daripada bahan grafik
kepada bentuk bukan grafik
dengan betul.
3.6 Menulis untuk
menyampaikan maklumat 3.6.2 Menulis untuk
tentang sesuatu perkara menyampaikan maklumat
dengan menggunakan yang pelbagai dengan betul
bahasa menggunakan bahasa yang
yang santun. santun.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

4.3 Mengujarkan bahasa


yang indah dan 4.3.2 Mengujarkan dialog
menggunakan bahasa dengan sebutan dan
badan dengan kreatif intonasi yang betul dan jelas
melalui lakonan secara didik tentang sesuatu perkara
hibur. serta menggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur.
5.2 Memahami dan
menggunakan 5.2.1 Memahami dan
pembentukan kata yang menggunakan imbuhan
sesuai dalam pelbagai awalan dan akhiran dengan
situasi dengan betul. betul dalam pelbagai
konteks.

35 TEMA 6 : 1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk


ALAM INDAH DAN menyampaikan maklumat mendapatkan maklumat
SELAMAT tentang sesuatu perkara dengan tepat daripada
daripada pelbagai sumber pelbagai sumber secara
UNIT 26 : dengan tepat secara bertatasusila.
Sungai Kita bertatasusila.

2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.2 Membaca kuat ayat


bahan bacaan dengan tunggal dan ayat majmuk
lancar, sebutan yang jelas dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul. yang jelas dan intonasi yang
betul mengikut tanda baca.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

2.5 Membaca dan menaakul 2.5.3 Membaca dan


untuk memindahkan menaakul untuk
maklumat yang terdapat memindahkan maklumat
dalam pelbagai bahan. daripada bahan grafik
kepada bentuk bukan grafik
dengan betul.
2.6 Membaca pelbagai
bahan sastera dan bukan 2.6.1 Membaca dan
sastera yang sesuai bagi memahami pelbagai bahan
memupuk minat membaca bacaan secara didik hibur
untuk memperkaya kosa
kata.
3.3 Membina dan menulis
perkataan, frasa, dan ayat
dengan betul. 3.3.4 Membina dan menulis
ayat tunggal dan ayat
3.5 Mencatat maklumat majmuk dengan betul.
yang betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai 3.5.1 Mencatat maklumat
sumber. yang betul daripada
pelbagai sumber.
3.7 Menghasilkan penulisan
kreatif dalam pelbagai
genre dengan betul. 3.7.1 Menghasilkan
penulisan berbentuk naratif
secara terkawal dengan
4.4 Melafaz dan memahami betul.
puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa 4.4.1 Melafazkan pantun
yang indah secara didik dua kerat dengan intonasi
hibur. yang betul secara didik
hibur.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

5.2 Memahami dan


menggunakan
pembentukan kata yang 5.2.1 Memahami dan
sesuai dalam pelbagai menggunakan imbuhan
situasi dengan betul. awalan dan akhiran dengan
betul dalam pelbagai
konteks

36 TEMA 6 : 1.6 Berbicara untuk 1.6.2Berbicara untuk


ALAM INDAH DAN menyampaikan maklumat menyampaikan maklumat
SELAMAT tentang sesuatu perkara dengan tepat daripada
daripada pelbagai sumber pelbagai sumber secara
UNIT 27 : dengan tepat secara bertatasusila.
Mari Berkelah bertatasusila.

2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.2 Membaca kuat ayat


bahan bacaan dengan tunggal dan ayat majmuk
lancar, sebutan yang jelas dengan lancar, sebutan
dan intonasi yang betul. yang jelas dan intonasi yang
betul mengikut tanda baca.

2.6 Membaca pelbagai 2.6.1 Membaca dan


bahan sastera dan bukan memahami pelbagai bahan
sastera yang sesuai bagi bacaan secara didik hibur
memupuk minat membaca. untuk memperkaya kosa
kata.
3.3 Membina dan menulis
perkataan, frasa, dan ayat 3.3.4 Membina dan menulis
dengan betul. ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan betul.
3.7 Menghasilkan penulisan

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

kreatif dalam pelbagai 3.7.2 Menghasilkan


genre dengan betul. penulisan naratif dan bukan
naratif secara terkawal
dengan betul.
4.3 Mengujarkan bahasa
yang indah dan 4.3.1 Mengujarkan dialog
menggunakan bahasa dengan sebutan dan
badan dengan kreatif intonasi yang betul dan jelas
melalui lakonan secara didik tentang sesuatu perkara
hibur. melalui lakonan secara didik
hibur.

37 TEMA 6 : 2.4 Membaca dan 2.4.3 Membaca dan


ALAM INDAH DAN memahami maklumat yang memahami maklumat yang
SELAMAT tersurat dan tersirat tersurat dengan tepat
daripada pelbagai bahan daripada pelbagai bahan.
UNIT 27 : untuk memberi respons
Mari Berkelah dengan betul.
2.5.1 Membaca dan
2.5 Membaca dan menaakul memahami maklumat
untuk memindahkan dalam bahan grafik dengan
maklumat yang terdapat betul.
dalam pelbagai bahan.
3.7.2 Menghasilkan
3.7 Menghasilkan penulisan penulisan naratif dan bukan
kreatif dalam pelbagai naratif secara terkawal
genre dengan betul. dengan betul.

4.4.2 Melafazkan pantun


4.4 Melafaz dan memahami dua kerat dengan intonasi

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

puisi dengan intonasi yang yang betul serta memahami


betul menggunakan bahasa maksud pantun yang dilafaz
yang indah secara didik menggunakan bahasa yang
hibur. indah secara didik hibur.

5.2.1 Memahami dan


5.2 Memahami dan menggunakan imbuhan
menggunakan awalan dan akhiran dengan
pembentukan kata yang betul dalam pelbagai
sesuai dalam pelbagai konteks.
situasi dengan betul.

38 TEMA 6 : 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.4 Bertutur dan


ALAM INDAH DAN menyatakan permintaan menyatakan permintaan
SELAMAT tentang sesuatu perkara untuk melakukan sesuatu
daripada pelbagai sumber perkara dalam situasi tidak
UNIT 28 : dalam situasi formal dan formal secara bertatasusila.
Fikir Dahulu Sebelum tidak formal secara
Buang bertatasusila.
1.5.2 Menceritakan sesuatu
1.5 Bercerita dan perkara yang didengar
menceritakan sesuatu dengan betul menggunakan
perkara semula dengan ayat tunggal.
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul. 1.6.2 Berbicara untuk
menyampaikan maklumat
1.6 Berbicara untuk dengan tepat daripada
menyampaikan maklumat pelbagai sumber secara
tentang sesuatu perkara bertatasusila
daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

bertatasusila. 2.6.1 Membaca dan


memahami pelbagai bahan
2.6 Membaca pelbagai bacaan secara didik hibur
bahan sastera dan bukan untuk memperkaya kosa
sastera yang sesuai bagi kata.
memupuk minat membaca.

3.3.4 Membina dan menulis


3.3 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat
perkataan, frasa, dan ayat majmuk dengan betul.
dengan betul.
3.6.1 Menulis untuk
3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat
menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan
tentang sesuatu perkara bahan yang diberi dengan
dengan menggunakan menggunakan bahasa yang
bahasa santun
yang santun.
3.8.1 Mengedit hasil
3.8 Mengedit dan penulisan daripada aspek
memurnikan hasil penulisan. ejaan.

5.2 Memahami dan 5.2.1 Memahami dan


menggunakan menggunakan imbuhan
pembentukan kata yang awalan dan akhiran dengan
sesuai dalam pelbagai betul dalam pelbagai
situasi dengan betul. konteks.

39 TEMA 6 : 1.5 Bercerita dan 1.5.1 Bercerita tentang


ALAM INDAH DAN menceritakan sesuatu sesuatu perkara dengan
SELAMAT perkara semula dengan tepat, sebutan yang jelas

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

tepat menggunakan dan intonasi yang betul


sebutan yang jelas dan menggunakan ayat tunggal.
UNIT 29 : intonasi yang betul.
Cekap Dan Jimat 1.6.3 Berbicara untuk
1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat
menyampaikan maklumat dengan tepat tentang
tentang sesuatu perkara sesuatu perkara dengan
daripada pelbagai sumber menggunakan perkataan
dengan tepat secara yang sesuai secara
bertatasusila. bertatasusila.

2.4.1 Membaca dan


2.4 Membaca dan memahami maklumat untuk
memahami maklumat yang mengenal pasti idea utama
tersurat dan tersirat dalam pelbagai bahan
daripada pelbagai bahan dengan tepat.
untuk memberi respons
dengan betul.
2.5.1 Membaca dan
memahami maklumat
2.5 Membaca dan menaakul dalam bahan grafik dengan
untuk memindahkan betul.
maklumat yang terdapat
dalam pelbagai bahan. 2.6.2 Membaca dan
memahami pelbagai bahan
2.6 Membaca pelbagai bacaan secara didik hibur
bahan sastera dan bukan untuk menambahkan
sastera yang sesuai bagi pengetahuan.
memupuk minat membaca.
3.3.4 Membina dan menulis
ayat tunggal dan ayat
3.3 Membina dan menulis majmuk dengan betul.
perkataan, frasa, dan ayat

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

dengan betul.
3.5.1 Mencatat maklumat
yang betul daripada
3.5 Mencatat maklumat pelbagai sumber.
yang betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber. 3.7.1 Menghasilkan
penulisan berbentuk naratif
3.7 Menghasilkan penulisan secara terkawal dengan
kreatif dalam pelbagai betul.
genre dengan betul.
3.8.1 Mengedit hasil
penulisan daripada aspek
3.8 Mengedit dan ejaan.
memurnikan hasil penulisan.
5.3.1 Memahami dan
5.3 Memahami dan membina ayat dasar
membina ayat yang betul menggunakan pola ayat FN
dalam pelbagai situasi. + FN, FN + FK dengan betul
dalam pelbagai situasi.

40 TEMA 6 : 1.6 Berbicara untuk 1.6.3 Berbicara untuk


ALAM INDAH DAN menyampaikan maklumat menyampaikan maklumat
SELAMAT tentang sesuatu perkara dengan tepat tentang
daripada pelbagai sumber sesuatu perkara dengan
UNIT 30 : dengan tepat secara menggunakan perkataan
Bercuti Di Kampung bertatasusila. yang sesuai secara
bertatasusila.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

2.6 Membaca pelbagai 2.6.2 Membaca dan


bahan sastera dan bukan memahami pelbagai bahan
sastera yang sesuai bagi bacaan secara didik hibur
memupuk minat membaca. untuk menambahkan
pengetahuan.

3.5 Mencatat maklumat 3.5.1 Mencatat maklumat


yang betul tentang sesuatu yang betul daripada
perkara daripada pelbagai pelbagai sumber.
sumber.

3.6 Menulis untuk 3.6.2 Menulis untuk


menyampaikan maklumat menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara yang pelbagai dengan betul
dengan menggunakan menggunakan bahasa yang
bahasa santun.
yang santun.

3.7 Menghasilkan penulisan 3.7.2 Menghasilkan


kreatif dalam pelbagai penulisan naratif dan bukan
genre dengan betul. naratif secara terkawal
dengan betul.

3.8 Mengedit dan 3.8.2 Mengedit dan

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

memurnikan hasil penulisan. memurnikan hasil penulisan


daripada aspek ejaan.
4.1 Menyebut dan
memahami unsur seni 4.1.2 Menyebut dengan
dalam lagu melalui jelas dan memahami seni
nyanyian secara didik hibur. kata lagu melalui nyanyian
dan gerak laku secara didik
hibur.

CATATAN : Tatabahasa perlu diajar setiap minggu mulai bulan Mac


Elemen Merentas Kurikulum (EMK) perlu disisipkan mengikut kesesuaian tema / unit
Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) hendaklah ditulis seperti biasa

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR