Anda di halaman 1dari 49

I

. ADMI
NISTRASIPENGAJARAN

DAFTARPEMBAGI
ANTUGASMENGAJARBAGIGURU
TahunPel
ajar
an:
……………………………….
Semest
er :
……………………………….
Mengajardi Juml
ahJam
No Nama/
Nip Gol
ongan/
Ruang Jabat
an Ket
.
Kelas Mengaj
ar
1 2 3 4 5 6 7

Cat
atan:Per
luSKKepal
aSekol
ah
………………………,…………
Kepal
aSekol
ah

.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
NI
P.
Admi
nist
rasi
Pengaj
aran

BUKUPEMERI
KSAANPERSI
APANMENGAJAR
TahunPel
ajar
an:
……………………………….

Mata
No NamaGur
u Semest
er Kel
as Tanggal Hasi
l
Pelaj
aran
1 2 3 4 5 6 7

………………………,…………
Kepal
aSekol
ah

.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
NI
P.

BUKUPENYELESAI
ANKASUSDISEKOLAH
Sel
amaTahunPel
ajar
an:
………………….
..
..
..
..
..

Tanggal Cara
No NamaMur
id Ur
aianKasus Ti
ndakLanj
ut Ket
erangan
Kej
adian Peny
elesai
an
1 2 3 4 5 6 7

Cat
atan :Ber
lakuunt
ukGur
u ………………………,…………
Dankar
yawan Kepal
aSekol
ah

.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
NI
P.

Admi
nist
rasi
Pengaj
aran
BUKUHUBUNGANKEMASYARAKATAN

TahunPel
ajar
an:
………………………………

Jeni
sKegi
atany
angDi
lakukanDengan
No. Ket
erangan
Komit
e MediaMassa LembagaLai
n
1 2 3 4 5

Cat
atan:Kol
om di
i
sidengankegi
atany
angdi
l
aksanakan
………………………,…………
Kepal
aSekol
ah

.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
NI
P.

Admi
nist
rasi
Pengaj
aran
PERSI
APANMENGAJAR

Hari
/t
anggal :
……………………………
Kel
as :
……………………………
Semester :
……………………………

Pokok
Sumber
Jam BahasanSub Tuj
uan
KBM Pel
ajar
an/
Alat Peni
l
aian Ket
.
Per
temuan Pokok Pel
ajar
an
Peraga
Bahasan
1 2 3 4 5 6 7

Mengetahui ………………………,
…………
Kepal
aSekolah Gur
uMataPel
ajar
an

.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
. .
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
NI
P.
NI
P.
Admi
nist
rasi
Pengaj
aran

BUKUPROGRAM BI
MBI
NGAN

TahunPel
ajar
an :………………………………….
Kel
as :………………………………….

Bent
ukBi
mbi
ngan Jeni
sBi
mbi
ngan
Ti
ndak
No. Wakt
u Nama Masal
ah
Lanj
ut
I
ndi
vi
du Kel
ompok Bel
ajar Sosi
al
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mengetahui ………………………,
…………
Kepal
aSekolah Gur
uMataPel
ajar
an

.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.. .
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
NI
P.
NI
P.

BUKUPENCAPAI
ANTARGETDANDAYASERAPKURI
KULUM
Semest
er :……………………………….
Kel
as :……………………………….

No. Mat
aPel
ajar
an Pencapai
anTar
get% Day
aSer
ap% Ket
erangan
1 2 3 4 5

Mengetahui ………………………,
…………
Kepal
aSekolah Wal
iKel
as

.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
NI
P. .
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
NI
P.

Admi
nist
rasi
Pengaj
aran
DAFTARPENYERAHANBUKUNI
LAIHASI
LBELAJAR

TahunPelaj
aran :………………………………….
.
Semester :…………………………………..
Kel
as :…………………………………..

Tanda
Nomor Tanggal Nama
No NamaMur
id Tangan NamaPener
ima
Induk Teri
ma Or
angtua/
Wal
i
Peneri
ma
1 2 3 4 5 6 7

Mengetahui ………………………,
…………
Kepal
aSekolah Wal
iKel
as

.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.. .
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
NI
P.
NI
P.

BUKUKUNJUNGANPENGAWASKESEKOLAH
TahunPel
ajar
an :………………………………….
.

MaksudKunj
ungan
No. Tanggal
Kunj
ungankeSekol
ah
Super
visi
Di
nas/Bi
asa
Sekol
ah Guru/Kel
as

Kepal
aSekol
ah

.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
NI
P.

Admi
nist
rasi
Pengaj
aran
BUKUPENGADUAN,
MASUKAN,
KRI
TIK,
DANSARAN

No Nama Dar
iUnsur Masal
ah Sol
usi Ti
ndakLanj
ut Ket
.
BUKUNOTULENRAPATGURU/
KOMI
TE

I
SINYA :

1. HARI
,TANGGAL,
BULAN,
TAHUN

2. DAFTARHADI
R

3. MATERIRAPAT

4. PEMBAHASAN

5. KESI
MPULAN

6. TANDATANGANKEPALAMADRASAH/
STEMPEL
Admi
nist
rasi
Pengaj
aran

KEGI
ATANYANGMENGGUNAKANSK.KEPALASEKOLAH

Ant
araLai
n :

1. Pengembanganmi nat,bakat,kreat
ivi
tasmurid(Extr
akuri
kul
er)
a. Ol ahraga( Penjaskes)
b. Keseni an(Seni suara,Seni Rupa,dansebagainya)
c. PMR
d. Pr amuka
e. Keagamaan
1.pembi naIMTAQ
2.PelaksanaanHar iBesarIslam
2. Lai
n-lain
a. Penat aanTamanMadr asah
b. Tat at ert
ib
c. Pembagi anTugasMengaj ar
d. UAS/ UAMBN, UN, Semest er
e. PMB
f. Pengangkat anTenaga :
- Tat aUsaha( TU)
- Bendahar a
- Keamanan
- BK
- Per pustakaan
g. Pember i
anPenghar gaankepadaGur u/
Siswa
h. Dansebagai nya( sesuaikebutuhan)
Admi
nist
rasi
Pengaj
aran

BUKU EKSPEDISI

TandaTangan
Nomor Tanggal
Sur
at Al
amatSur
at NomorSur
at
Pener
ima
BUKUTAMUUMUM

Maksud
Har
i/
Tangga Tanda
No Nama/
NIP Jabat
an Kesan/
Sar
an
l Kunj
ungan Tangan

Cat
atan:
BukuTamuUmum di
sodor
kankepadat
amusel
ainpengawas
BUKUTAMUKHUSUS

Maksud
Har
i/
Tangga Tindak Tanda
No Nama/
NIP Jabat
an Temuan
l Kunj
ungan lanjut t
angan

Cat
atan:
BukuTamukhususdi
per
unt
ukkanunt
ukpengawasdandar
iDi
nas
Admi
nist
rasi
Pengaj
aran

BUKU SUPERVISIKELAS

Sasaran
Hari
/ Nama/ Sar
an Tanda
No Mata Aspekyang Hasi
l
Tanggal Jabat
an Kel
as sar
an Tangan
Pelaj
aran Disuper
visi
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kepal
aSekol
ah

.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
NI
P.
I
I. ADMI
NISTRASIKESI
SWAAN

FORMULIRPENDAFTARANSI
SWABARU
TAHUNPELAJARAN………………
A. KETERANGANMURI D
1. NamaLengkap :
2. NamaPanggi lan :
3. Jeni sKel amin :
4. Tempat /Tanggal Lahir :
5. Agam a :
6. Kewar ganegar aan :WNI/
WNAKeturunan
7. AnakKe :………………………(darisat
uibu)
8. Juml ahSaudar aKandung :
9. Juml ahSaudar aTi r
i :
10. Juml ahSaudar aAngkat :
11. BahasaSehar i-hari :
12. BeratBadan :………………………………..kg
13. Tinggi Badan :………………………………..cm
14. GolonganDar ah :
15. Peny akitBeraty ang
PernahDi deri
ta :
16. AlamatTempatTi nggal :
NomorTel epon :
17. BertempatTi nggal Pada :……………………….(
Orangt
ua/
Menumpang/
Asr
ama)
B. ORANGTUA/ WALI
18. Nama
-Ay ahKandung :
-IbuKandung :
19. Pendi dikanTer t
inggi
-Ay ahKandung :
-IbuKandung :
20. Peker jaan
-Ay ah :
-Ibu :
21. NamaWal iMur id :
22. Pendi dikanTer t
inggi :
23. HubunganTer hadapAnak :
24. Peker jaan :
C. ASALMULAANAK
25. MasukMadr asahi nisebagai
:MuridBaruKel
asI/
:Pi
ndahan* (
Ter
uskanNo.27)
26 a.Asal anak :RumahTangga/TK(ter
uskanNo.28)
b.NamaTamanKanak- kanak :……………………………………………………………………….
c.Nomor /
tahunsur
atketer
angan:……………………………………………………………………………
d. Lama Belaj
ar (
Lanj
utkan No. 28)
:……………………………………………………………t ahun
27. Pindahandar i:
a. Nama Madrasah Asal
:……………………………………………………………………….
b.Tanggal :……………………………………………………………………….
c.Dar i
Kelas :……………………………………………………………………….
28. Diter
imadi madrasahi
ni
a.Tanggal :……………………………………………………………………….
b.Di Kelas :……………………………………………………………………….

……………………………….
Orangt
ua/
Wali
*)

NamaLengkap
Di
ter
ima/
dit
olak*
)
Al
asan……………………………….
………………………………

Kepal
aSekol
ah

.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
NI
P.

CATATAN:
*)Cor
ety
angt
idakper
lu
Admi
nist
rasi
Kemur
idan

BUKUCALONPESERTADI
DIKBARU

TahunPel
ajar
an :………………………………………

Nama Tempat Alamat Asal Keput


usan
No Pendaf
tar Cal
on L/
P Tanggal Tempat Ket
.
TK RT Ter
ima Ti
dak
Muri
d Lahir Tinggal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

………………………,…………
Kepal
aSekol
ah

.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
NI
P.
BUKUPESERTADI
DIKBARU

TahunPel
ajar
an :………………………………………

Nomor L/ TempatTanggal Al
amatTempat
No NamaSi
swa Di
tempat
kan
Induk P Lahi
r Ti
nggal
1 2 3 4 5 6 7

………………………,…………
Kepal
aSekol
ah

.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
NI
P.
Admi
nist
rasi
Kesi
swaan

BUKUKLAPPER
(
BUKUDAFTARNAMASI
SWABERDASARKANABJAD)

Nama Nomor Masuk Tahun


No L/
P Kel
as Asal
Mur
id Abj
ad
Si
swa Induk Tahun Kelas Kel
uar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPANABSENHARI
ANSI
SWA

Kel
as :……………………………………
Hari :……………………………………
Tanggal :……………………………………

Jeni
sKel
ami
n Al
asan
No NamaSi
swa Ket
erangan
L P S I A
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH

JumlahSiswa :………….
.Or
ang
JumlahAbsen :………….
.Or
ang
Present
aseAbsen :………….
.%

Wal
ikel
as Ket
uaKel
as

(………………………) (………………………….
.)
NIP.
Admi
nist
rasi
Kesi
swaan

PAPANREKAPI
TULASIABSENSIHARI
ANSI
SWA
(
DIRUANGKEPALASEKOLAH)

Har
i/
Tanggal
:………………………………….
.
Juml
ahSi
swaAbsenMenur
ut
Jumlah Al
asan
No Kel
as Per
sent
ase Ket
erangan
Si
swa
S I A Juml
ah
1 2 3 4 5 6 7 8 9

JUMLAH

Cat
atan:Bol
ehdi
buatber
bent
ukbuku
………………………,…………
Kepal
aSekol
ah

.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
NI
P.
Admi
nist
rasi
Kesi
swaan

BUKUREKAPMUTASISI
SWA
Semesterke :…………………………………
TahunPelaj
aran :…………………………………
Jml .Si
swa Jumlah
PadaAwal Mut
asiSel
amaSatuSemest er PadaAkhi
r
Semester Semester
Kel
a Pi
ndahan Meni
nggalkanSekolah
No
s Masuk Putus
Pindah Meni
nggal Jl
L P Sekolah L P
Jl h
L P Jl Jl Jl
h L P L P L P
h h h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

………………………,…………
Kepal
aSekol
ah

.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
NI
P.
Admi
nist
rasi
Kesi
swaan

PENDAFTARANMASUKSMA/
MA/
SMK

TahunPel
ajar
an :………………………………….
.

ngkat
Nomor Tempat
Jeni
s SMA/MA/SMK
Nama dan
Kel
amin Al
amat nem YangDi
pil
i
h

i
Per
Si
swa Tanggal
Ur
ut I
nduk STTB Lahir
L P I I
I I
II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12

………………………,…………
Kepal
aSekol
ah

.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
NI
P.
Admi
nist
rasi
Kesi
swaan

BUKUKENAI
KANKELAS

Kel
as :………………………………………
TahunPel
ajar
an :………………………………………

Nomor Jeni
sKel
amin Kenai
kanKelas
NamaSi
swa Ket
erangan
Ur
ut I nduk L P Naik Tidak
1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH
PERSENTASE ……% ……%

Mengetahui ………………………,
…………
Kepal
aSekolah Wal
iKelas

.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.. .
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
NI
P.
NI
P.
BUKUPRESTASISI
SWAAKADEMI
K/NONAKADEMI
K

No Nama Jeni
sPr
est
asi Per
ingkat Ti
ngkat Tahun

Kepal
aSekol
ah

.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
NI
P.
I
II
. ADMI
NISTRASIKEPEGAWAI
AN

BUKUCATATANPENI
LAI
ANPEGAWAINEGERISI
PIL

Nama :……………………………. Pangkat :…………………………….


NI
P :……………………………. Gol
.Ruang :…………………………….

TanggalBul
andan NamadanPar af
Nomor
. Ur
aian
Tahun PejabatPeni
l
ai
1 2 3 4

………………………,…………
Kepal
aSekol
ah

.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
NI
P.
Admi
nist
rasi
Kepegawai
an

BUKUDI
KLAT/
PENATARAN

Disel
enggar
akan Tingkat Lama
No Nama NamaPenat
aran
Oleh Tahun Kab. Prop. Nas. (
Jam)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BUKUPENGHARGAAN

Nama
Nama Instansi
No Nama Ti
ngkat Nomor Tahun
Penghar
gaan yang
Member i
1 2 3 4 5 6 7
BUKUSEMI
NAR/
LOKAKARYA

Lama
No Nama Jeni
s/Judul Peny
elenggar
a Ti
ngkat Tahun
(
Jam)
1 2 3 4 5 6 7
Admi
nist
rasi
Kepegawai
an

BUKUI
ZINKELUARPEGAWAI
/GURU

Har
i/
Tangga Jam Tanda
No Nama/
NIP Tuj
uan Keper
luan
l Ber
angkat Kembal
i Tangan
1 2 3 4 5 6 7 8
BUKUPI
KETGURU

No Har
i/
Tanggal Nama Ur
aian TandaTangan Ket
erangan
1 2 3 4 5 6
I
V. ADMI
NISTRASIKEUANGAN
BUKUKASUMUM

No.
No Tanggal Ur
aian No.BKP Pener
imaan Pengel
uar
an Si
sa
Bukt
i
1 2 3 4 5 6 7 8

Jum l
ah

Mengetahui
/Meny
etuj
ui ………………………,
…………
Kepal
aSekolah Bendahar
a

.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.. __
_ _
___
___
___
___
___
__
NI
P. NIP.
Admi
nist
rasi
Keuangan

BUKUKASPEMBANTU

Nomor Nomor
No Tanggal Ur
aian Pener
imaan Pengel
uar
an Si
sa
Komponen Bukt
iKas
1 2 3 4 5 6 7 8

Jum l
ah

Mengetahui
/Meny
etuj
ui ………………………,
Kepal
aSekolah …………
Bendahar
a

.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
NI
P. __
_ _
___
___
___
___
___
__
NIP.
Admi
nist
rasi
Pengaj
aran

RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN
(
RPP)

SatuanPendi dikan :.
..
……………………………
Mat aPelaj
aranUt ama :……………………………………
Kelas/Semest er :……………………………………
StandarKompet ensi :……………………………………
Kompet ensiDasar :…………………………………………………………..
I
ndikator :…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
Al
okasi
wakt
u :………x………menit(……….Per
temuan)

A. TUJUANPEMBELAJARAN
……………………………………………………………. .
.
B. MATERIPOKOKPEMBELAJARAN
……………………………………………………………. .
.
C. METODEPEMBELAJARAN
………………….…………………… …………………
D. LANGKAH- LANGKAH/ STRATEGIPEMBELAJARAN
1. Kegi atanawal/Pendahuluan
a. Si swadangur uber tanyajawabtentang……….
b. Si swamencer mat imat er
ipembelaj
aranawaldariguru/
nar
asumber
2. Kegi atanInt
i
a. Si swamembent ukkel ompokdiskusi
b. Si swamel akukan………….
c. Si swaberdiskusitentang……………………danset erusnya
3. Kegi atanakhir
/Penutup
a. Si swadanGur umel akukanref
leksi
b. Si swamendapatt ugas
E. SUMBERBELAJAR
……………………………………………………………. .
.
B. PENILAIAN
1. Tekni k :……………………. .
2. Bent ukInstr
umen :……………………. .
3. Soal Instr
umen :…………………………………………………………………. .
.
PedomanPensekor an(Rubrik)
…………………………………………………………………………………………. ..
..
..
..
.
………………………………………………………………………………………………. .

……….200
Kepal
aSekol
ah Gur
uMat a
Pel
ajar
an

.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
NI
P. (
……………)
NIP.
Admi
nist
rasi
Pengaj
aran

SURATPERMOHONANPI
NDAHSEKOLAH

Yt
h.Kepal
aSekol
ah
di
………………………………………

Denganhor
mat
,
Yangber
tandat
angandi
bawahi
ni:
Nama :……………………………………………….
.
Peker
jaan :……………………………………………….
.
Al
amat :……………………………………………….
.

Bapak/
Ibu/
Wal
i
*)dar
isi
swa:
Nama :……………………………………………….
.
NomorI
nduk :……………………………………………….
.
Jeni
sKel
ami
n :……………………………………………….
.
Si
swaKel
as :……………………………………………….
.

Mengaj
ukanper
mohonanpi
ndahbel
ajarunt
ukmur
idt
ersebutdi
ataskeSekol
ah
……………………di
Desa/
Kel
urahan………………………………….
.
Ker
camat
an…………………Kabupat
en:
………………….
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Pr
ovi
nsi
:…………………Denganal
asan……………………………….
..

At
asPer
hat
iandanker
jasamaSaudar
a,kami
ucapkant
eri
makasi
h.

………………………………….
.
Hor
matkami

(
………………………………)
Admi
nist
rasi
Kesi
swaan
NomorSt
ati
sti
kSekol
ah

SURATKETERANGANPI
NDAHSEKOLAH
Nomor:
………………………….

Yangber t
andat angandi bawahi ni,
Kepal aSekol ah:
MTs :……………………………………………………. .
Al am at :……………………………………………………. .
Menerangkanbahwasi swadengani dent i
tasdi bawahini:
Nama :……………………………………………………. .
NomorI nduk :…………. .
..
..
..
..
..Kelas…………………………. ..
Sesuaisuratper mohonanpi ndahsekol ahy angdi aj
ukanolehOrangt
ua/
Walimur
id*
)tersebutdi
bawahini :
Nama :……………………………………………………. .
Peker j
aan :……………………………………………………. .
Al am at :……………………………………………………. .
Untukpindahmadr asahkesal ahsatuSekol ahdi ……………………………………………………….
Denganalasan………………………………………………………………………………………………. .
.
Bersamai nikami sert
akanBukuLapor anPeni l
aianHasil
Belajar(
RAPORT)y
angbersangkutandan
surat
Permohonanpi ndahor angtua/walimur id.

Kepal
aSekol
ah

.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
Set
elahmur
idter
sebutdi
ter
imadiSekolahy
angber
sangkut
an,mohoni
siandibawahi
nidi
i
sidan
l
embarkeduaseger
adiki
ri
m padakami.

Sur
atKet
eranganTel
ahMener
imaSi
swaPi
ndahan

Yangbertandatangandi bawahinikami KepalaSekolah/


Pangkat*):
Nama :……………………………………………………. .
NSS :……………………………………………………. .
Al am at :……………………………………………………. .
Menerangkantelahmener imapindahanmur idter
sebutdibawahini:
Nama :……………………………………………………. .
NomorI nduk :……………………………………………………. .
JenisKelamin:Laki -l
aki
/Perempuan* )
Sesuaidengansur atket
eranganpindahsekolahy angBapak/I
bukiri
mkankepadakami.
Kemudianharapl embarbalasaninidapatdigunakansesuaidengankeper
luanadmini
str
asi
Sekol
ah.

Kepal
aSekol
ah

.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
NI
P.

Admi
nist
rasi
Kesi
swaan
BUKUKEADAANBARANGI
NVENTARI
SLAI
NNYA
TAHUNANGGARAN……….
./
………….
.

Per
lengkapanBar
ang

AsalUsul/
Cara
No Namabar
ang*
) Juml
ah Ket
erangan
Perol
ehan

*
)NamaPer
lengkapan/
Bar
angdi
susunber
urut
anmenur
utf
akt
ur

Kepal
aSekol
ah

.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
NI
P.

Admi
nist
rasi
Per
lengkapan
KATAPENGANTAR

Unt
ukmewuj
udkanPendi
dikanNasi
onaly
angt
ercant
um dal
am Ket
etapan
MPR No.I
I/
MPR/
1993,t
ent
angGar
is-
Gar
is-
BesarHal
uanNegar
a,makadi
l
akukan
beber
apa usaha dal
am pembi
naan ol
eh Pengawas (
Mat
a Pel
ajar
an)Kecamat
an
.
..
..
..
..
..
..
..
..ant
aral
ain:
1. Peni
ngkat
anWaj
i
bBel
ajary
angber
mul
aunt
ukusi
a7sampai12t
ahun
(
Sekol
ahDasar
)menj
adi7sampai15t
ahununt
ukt
ingkatPendi
dikan
Dasar
.
2. Peni
ngkat
an j
eni
s dan j
uml
ah sar
ana pendi
dikan dal
am r
angka
peni
ngkat
anpemer
ataandanmut
upendi
dikan.
3. Pemant
apanpel
aksanaankegi
atankur
ikul
um danekst
rakur
ikul
erunt
uk
menunj
angpel
aksanaankur
ikul
um y
angber
laku.
4. peny
eragamansi
stem admi
nist
rasi
Sekol
ahdi
Kecamat
an.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Unt
ukmemper
lancarusaha-
usahat
ersebutdiat
asagarl
ebi
hef
ekt
ifdan
ef
isi
enper
ludi
tunj
angol
ehi
nfor
masi
yangmemadai
.
Si
stem i
nfor
masii
nidit
ingkatMadr
sahTsanawi
yahmeny
angkutduahalpokoky
ait
u
kegi
atanPencat
atanDat
a(Recor
dingSy
stem)danPel
apor
an(
Repor
ti
ngSy
stem)
.
Unt
ukmenunj
angduakegi
atant
ersebutdi
per
lukanf
act
or-
fakt
orant
aral
ain:
1. For
mat
-f
ormaty
angdi
per
gunakan.
2. Pet
unj
ukdanat
uran-
atur
any
angber
laku.
3. Ket
erampi
l
anper
soni
lyangmemadai
.
Semuakegi
atany
angdi
l
akukandi
Sekol
ahi
tuser
ingdi
sebutKegi
atanAdmi
nist
rasi
.
Dal
am admi
nist
rasi
Madr
asahTsanawi
yah,
pencat
atandat
adi
kel
ompokkanmenj
adi
:
1. Admi
nist
rasi
Pengaj
aran.
2. Admi
nist
rasi
Kemur
idan.
3. Admi
nist
rasi
Kepegawai
an.
4. Admi
nist
rasi
Keuangan.
5. Admi
nist
rasi
Per
lengkapan/
Bar
ang.
Dal
am bukui
nidi
j
iwaiol
ehKeput
usanBer
samaDi
rekt
oratJendr
alPendi
dikan
DasardanmenengahDepar
temenPendi
dikandanKebuday
aandanDi
rekt
urJendr
al
Pemer
int
ahan Umum dan Ot
onomiDaer
ah Depar
temen Dal
am Neger
i,Nomor:
15a/
Kep/
TU/
97dannomor:422–208.Tanggal3Mar
et1997t
ent
ang“
PEDOMAN
ADMI
NISTRASISEKOLAH DASAR“danbeber
apapenambahanmat
eriber
dasar
kan
pengal
amanpenul
i
ssebagaiKepal
aSekol
ahdan pengal
amansebagaiTI
M ASESOR
akr
idi
tasi
Sekol
ahPr
ovi
nsi
...
..
..
..
..
..
..
..
...
Denganr
ingkasdapatdi
sebut
kan,
tuj
uanpenul
i
sanpedomanadmi
nist
rasi
ini
adal
ah:
1. Menj
abar
kansecar
aoper
asi
onalkegi
atanadmi
nist
rasipendi
dikany
ang
t
ercant
um dal
am bukuPedomanAdmi
nist
rasi
danSuper
visi
.
2. Menj
adi
peganganbagi
Kepal
aSekol
ah,
Gur
u,dant
enagal
ainny
a.
3. Meny
eragamkansi
stem pembi
naanadmi
nist
rasiSekol
ahdiKecamat
an
.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Kamisadar
ibahwamasi
hbany
aky
anghar
usdi
per
bai
kidandi
l
engkapi
,agar
bi
samemenuhi
kebut
uhanpembi
naan.
Unt
uki
tu pedoman i
nibi
sadi
j
abar
kan l
agisesuaidengan j
eni
sdan kebut
uhan
Sekol
ahmasi
ng-
masi
ng.
Akhi
rny
asemuaupay
ayangdi
l
akukandal
am r
angkameni
ngkat
kanki
ner
ja
Kepal
aSekol
ah,Gur
u,dant
enagal
ainny
aser
tapeni
ngkat
anmut
upendi
dikanbi
sa
t
erwuj
ud.
SemogaAl
l
ahSWTTuhanYangMahaEsamener
imapengabdi
anki
tadan
mudah-
mudahani
nisebagi
andar
iIbadahki
takepada-
Nya.
Ami
n….
.,

.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.,
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..20.
..
.
Peny
usun:
Kel
ompokKer
jaPengawas(
mat
a
pel
ajar
an)
Kecamat
an.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.

.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
NI
P..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
BUKUKEADAANBARANGI
NVENTARI
SLAI
NNYA
TAHUNANGGARAN……….
./
………….
.

PERLENGKAPANBARANG

ASALUSUL/CARA
NO NAMABARANG*
) JUMLAH KETERANGAN
PEROLEHAN
1 2 3 4 5

*
)NamaPer
lengkapan/
Bar
angdi
susunber
urut
anmenur
utf
akt
ur
Admini
str
asiPer
lengkapan
Cont
ohSuratKeterangankehi
l
anganI
jazah:

KOPSEKOLAH:

SURATKETERANGAN
Nomor:
…………………..

Yangbertandat
angandi bawahi
niKepal
aSekol
ah.
..
..
..
..
..
..
..
..
.
Berdasar
kanSuratKeteranganLaporNomor…………………………. .t
anggal
……………………………….(
ter
lampi
r)
,
denganinimenerangkanbahwa:

Nama :………………………………………………………………….
TempatTanggal
Lahi
r:………………………………………………………………….
Anak :………………………………………………………………….

Tel
ahkehi
l
anganI
jazah/
STTBdengannomorser
i…………………………………………………………….
.dengan
nomori
nduk………………………………………….

Demi
ki
anSur
atKet
erangani
nisebagai
penggant
iIj
azah/
STTBasl
iyanghi
l
ang.

………………,…………20….
.
PasFoto
3cm x4cm
Kepal
aSekol
ah
Acpt i
gajari
tengah,
t
angankiri
,dantanda
tanganpemegang

.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
NI
P.

Menget
ahui
:

Kepal
aDi
nas/KEMENAGKabupat
en.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.

.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
NI
P.
Cont
ohSur
atKet
eranganker
usakanI
jazah:

KOPSEKOLAH:

SURATKETERANGAN
Nomor:
…………………..

Yangbertandat
angandi bawahi
niKepal
aMadrasah………………………………………………………………
Berdasar
kanSuratKeteranganLaporNomor…………………………..t
anggal
……………………………….(
ter
lampi
r)
,
denganinimenerangkanbahwa:

STTB/Ij
azahnomor :
Atasnama :………………………………………………………………….
TempatTanggal Lahir :………………………………………………………………….
Yangdikel
uarkanoleh:………………………………………………………………….
Tanggal :………………………………………………………………….
TahunPelaj
aran :………………………………………………………………….

Mengal
amikerusakankarena……………………………………………………………………………………
danSTTB/
Ij
azaht er
sebutadal
ahasl
idanbenar
.

Demi
ki
anSur
atKet
erangani
nidi
buatsebagi
lampi
ranSTTB/I
jazahy
angada.
.

………………,…………20….
.
PasFoto
3cm x4cm
Kepal
aSekol
ah
Acpt i
gajari
tengah,
t
angankiri
,dantanda
tanganpemegang

.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
NI
P.
4
DAFTARHASI
LUJI
ANAKHI
RMADRASAHBERSTANDARNASI
ONAL
TahunPel
ajar
an :
…………………………….

……………,
……………….20……

Kepal
aSekol
ah

.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
NI
P.
DAFTARREKAPI
LTULASIKENAI
KANKELAS/KELULUSAN
TahunPel
ajar
an :
…………………………….

……………,
……….20……

Kepal
aSekol
ah

.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
NI
P.
BUKUPENYERAHANLAPORANPENI LAI
ANHASILBELAJAR(RAPORT)
Semester :……………
TahunPelaj
aran : ……………

Nomor Nomor YangMenyer


ahkan Di
serahkan YangMener
ima TandaTangan
NamaSi
swa
Ur
ut Induk (Nama) Tanggal (Nama) Pener
ima

Mengetahui
, ………………….
,………………….20….
Kepal
aSekolah Wal
iKel
as

.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
NI
P

BUKUPENYERAHANIJAZAH
TahunPel
ajar
an:
…………/…………..

Nomor Di
serahkan TandaTangan
NamaMur
id NomorUj
i
an NomorI
jazah Ket
erangan
Ur
ut Induk Tanggal Pener
ima

……………..
,………………20……
Kepal
aSekol
ah

.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
NI
P.
BUKUPEMERI
KSAANADMI
NISTRASIPEMBELAJARAN
Semester :
……………
TahunPelaj
aran :
……………

Progr
am Pembel
ajar
an
Nomor
NamaGur
u Mat
aPel
ajar
an SI
LABUS RPP
Ur
ut PT PS
Tgl No Tgl No Tgl No 1 2 3 4

Keter
angan: PT :Pr ogram Tahunan
PS :Program Semester ………………….
.,
…………………20…Nomor:
Dii
sinomorSi
l
abusyangdiperi
ksa. Kepal
aSekol
ah

.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
NI
P.