Anda di halaman 1dari 31

BUKU PANDUAN TUGAS

PENGURUSAN PUSAT SUMBER
SEKOLAH UNTUK GURU
PERPUSTAKAAN DAN MEDIA
SEKOLAH (GPM)

Bahagian Teknologi Pendidikan
Kementerian Pelajaran Malaysia

BUKU PANDUAN TUGAS
PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH
UNTUK GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA
SEKOLAH (GPM)

Bahagian Teknologi Pendidikan
Kementerian Pelajaran Malaysia

1

KANDUNGAN

Bil Perkara Muka surat

1 Kata Aluan Pengarah
Bahagian Teknologi Pendidikan ....................................... 3

2 Kata Aluan Ketua Penolong Pengarah
Sektor Pengurusan Sumber Pendidikan
Bahagian Teknologi Pendidikan ....................................... 4

3 Prakata .............................................................................. 5

4 Pengenalan ....................................................................... 6

5 Indeks Perincian Panduan Tugas GPM ........................... 7

- Tugas (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil: 3/2005)
- Objektif
- Bulan
- Bidang Tugas
- Penglibatan

6 Bidang Tugas

- Pengurusan dan Pentadbiran .......................................... 11-16
- Organisasi Bahan ............................................................ 17-22
- Galakan Membaca dan Literasi Maklumat ....................... 23-27

6 Cadangan Agihan Jadual Waktu Pengurusan PSS ...................... 28

7 Jawatankuasa Pembina Panduan Tugas Pengurusan
Pusat Sumber Sekolah Untuk GPM ............................................. 29

2

idea dan pandangan untuk merealisasikan buku panduan ini. penerbitan bahan ini diharap dapat memberi manfaat kepada GPM dan pihak sekolah. Guru Perpustakaan dan Media Sekolah (GPM) perlu dilengkapkan dengan maklumat dan pengetahuan berkaitan pengurusan PSS. KATA ALU-ALUAN PENGARAH BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. saya berharap penerbitan bahan ini dapat dijadikan panduan agar usaha- usaha yang berterusan dapat dilakukan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri (BTPN) dan Pusat Kegiatan Guru (PKG). memandangkan Guru Perpustakaan dan Media Sekolah (GPM) memerlukan sumber rujukan untuk melaksanakan tugas- tugas pengurusan di Pusat Sumber Sekolah (PSS). Usaha ini merupakan satu inisiatif dan tindakan proaktif Bahagian Teknologi Pendidikan dan rangkaiannya untuk memberi panduan tentang tugas yang diperlukan oleh GPM supaya dapat mengendalikan PSS dengan lebih berkesan. Dalam usaha untuk memantap dan memajukan sistem pendidikan. Justeru. Kementerian Pelajaran Malaysia sentiasa memberi penekanan yang sewajarnya dalam pelaksanaan pelbagai program yang berkaitan dengan PSS. Akhir kata. Buku Panduan Tugas Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Untuk Guru Perpustakaan dan Media Sekolah (Penyelaras Pusat Sumber Sekolah) dapat diterbitkan dengan jayanya. Syabas dan tahniah kepada semua pihak yang telah mengembleng tenaga. Dalam usaha memperkasakan PSS. DATO’ HAJI YUSOFF BIN HARUN PENGARAH BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 3 . Bersyukur saya ke hadrat llahi kerana dengan izin dan limpah kurniaNya.

Sesungguhnya. Seterusnya warga sekolah perlu menyediakan ruang dan peluang yang ada di Pusat Sumber Sekolah bagi mempromosikan pembelajaran. AHMAD KETUA PENOLONG PENGARAH SEKTOR PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 4 . KATA ALU-ALUAN KETUA PENOLONG PENGARAH SEKTOR PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Selamat sejahtera Tahniah saya rakamkan kepada warga Sektor Pengurusan Sumber Pendidikan. pengajaran dan penghidupan sepanjang hayat. Selamat Maju Jaya ROZAINUM BT. selaras dengan objektif dan misi pusat sumber sekolah sebagai pangkalan penyebaran teknologi pendidikan. Tidak lupa juga kepada wakil-wakil Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri (BTPN) yang turut membantu menghasilkan buku panduan tugas ini. Realitinya tidak ada jalan pintas ke arah mencapai kemajuan dan kejayaan melainkan dengan bekerja keras. Bahagian Teknologi Pendidikan. Dalam masa yang sama juga. Pusat Sumber Sekolah mempunyai potensi bagi memperkasa dan memperkayakan pengalaman. cekap dan bertanggungjawab. kemahiran dan kompetensi warga sekolah dan memberi impak yang positif dalam semua aspek kejayaan pelajar. keperihatinan dan kerjasama bagi merealisasikan penerbitan Buku Panduan Tugas Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Untuk Guru Perpustakaan dan Media Sekolah (GPM) agar dapat digunakan sebagai sumber rujukan pelaksanaan tugas di Pusat Sumber Sekolah (PSS). panduan tugas ini perlu dihayati. Oleh itu. diterokai dan dikuasai oleh semua pegawai- pegawai BTPN dan PKG demi untuk membangunkan budaya sekolah yang cemerlang. Kementerian Pelajaran Malaysia kerana memberi komitmen. GPM juga diharap dapat berperanan sebagai penyelaras yang baik. Akhir kata saya berharap semua pegawai BTPN dan PKG. sama-sama memainkan peranan untuk memperkasakan Pusat Sumber Sekolah yang akan menjadi bench mark . saya mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan kerana mencetuskan idea menghasilkan panduan tugas GPM ini sebagai satu standard yang akan digunapakai oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri (BTPN).

Bidang B : Organisasi Bahan . Terdapat tiga bahagian utama di dalam pengurusan Pusat Sumber Sekolah.Bulan .Penglibatan ii.Bidang Tugas . Adalah menjadi dasar dan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia untuk meningkatkan mutu pendidikan di negara ini sehingga mencapai pendidikan bertaraf dunia. di mana dan bagaimana pengurusan Pusat Sumber Sekolah.Mengandungi lampiran contoh dan format yang diperlukan oleh Guru Perpustakaan dan Media Sekolah dalam menguruskan PSS. mentadbir dan meningkatkan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah selaras dengan konsep pembestarian sekolah.Pekeliling-pekeling yang berkaitan dengan PSS. mengelola. Lampiran . . Sehubungan dengan itu.Objektif . Perkembangan pesat dunia pendidikan telah memberikan impak yang positif kepada perkembangan Pusat Sumber Sekolah. perjawatan Guru Perpustakaan dan Media Sekolah telah dapat memberi fokus ke arah memantapkan Pusat Sumber Sekolah. Bidang Tugas .Tugas (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil: 3/2005) . JAWATANKUASA PENERBITAN PANDUAN TUGAS GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA SEKOLAH 5 . .Bidang C: Galakan Membaca dan Literasi Maklumat iii. Adalah diharapkan dengan adanya Buku Panduan Tugas Pengurusan Pusat Sumber ini akan dapat membantu Guru Perpustakaan dan Media Sekolah melaksanakan tugas dengan lebih berkesan dan efektif.Bidang A : Pengurusan dan Pentadbiran . bila . Berasaskan hakikat bahawa wujudnya perjawatan Guru Perpustakaan dan Media Sekolah dan keperluan mendapat pendedahan mengenai apa. Pembinaannya berasaskan kepada keperluan pengurusan Pusat Sumber Sekolah yang berkaitan dengan kemahiran mengurus.Contoh penulisan Jadual Waktu dan Rancangan Mengajar bagi sekolah rendah dan menengah. merangkumi aspek: .siapa.PRAKATA Pusat Sumber Sekolah (PSS) merupakan penjana pembentukan masyarakat yang berilmu pengetahuan. Buku panduan tugas ini adalah hasil daripada bengkel yang telah diadakan beberapa kali dalam kalangan guru dan pegawai-pegawai PSPN / PKG. iaitu : i. maka buku panduan tugas ini dihasilkan bagi membantu Guru Perpustakaan dan Media Sekolah mengurus Pusat Sumber Sekolah. Indeks Perincian Tugasan. gemar membaca dan berkemahiran maklumat sejajar dengan kepesatan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).

41 Kementerian Pelajaran Malaysia. Sehubungan dengan itu. banyak tugas yang perlu GPM tumpukan untuk memastikan PSS dapat digunakan dengan berkesan dan diuruskan dengan baik agar penggunaan media cetak dan bukan cetak tersebut akan dapat dimanfaat oleh semua guru dan murid di sekolah berkenaan. Walaupun pada dasarnya sebanyak lapan belas senarai tugas yang telah disenaraikan. di samping menerapkan dan membudayakan teknologi pendidikan demi memartabatkan PSS sebagai nadi utama pengajaran dan pembelajaran ke arah Pusat Kecemerlangan Pendidikan yang lebih berkesan. kurang jelas tentang bidang tugas GPM dan beranggapan masa yang diberikan kepada GPM iaitu 6 hingga 8 waktu mengajar adalah terlalu sedikit. PSS perlu diurus dengan baik dan teratur. Ini termasuklah penjadualan dan sistem pinjam meminjam peralatan. Oleh itu. Namun kebanyakan pihak pentadbir. Kementerian Pelajaran Malaysia sentiasa memberi penekanan yang sewajarnya dalam pelaksanaan pelbagai program berkaitan Pusat Sumber Sekolah. Rasional buku panduan ini perlu diterbitkan adalah kerana GPM perlu jelas dengan peranan PSS yang mempunyai hubungan langsung dengan pelaksanaan program kurikulum dan kokurikulum di peringkat sekolah. Sehubungan itu. melalui Waran Peruntukan B. bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran dan kemudahan yang sentiasa dikemaskinikan. diharap buku panduan ini dapat membantu GPM menumpukan perhatian kepada pengurusan pusat sumber sekolah secara am termasuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Pelantikan ini diharap dapat membantu meningkatkan keupayaan pengurusan dan kepimpinan pengurusan pusat sumber sekolah yang lebih cemerlang dan berkesan.PENDAHULUAN Dalam usaha untuk memantapkan dan memajukan lagi sistem pendidikan (rujukan KP (BS-DSR)8787/008/2 (10) bertarikh 18 Julai 2005). Pelantikan Guru Perpustakaan dan Media Sekolah (GPM) merupakan satu usaha Kementerian yang sememangnya dinanti-nantikan. setiap sekolah telah diperuntukkan seorang Guru Perpustakaan dan Media Sekolah ( Penyelaras Pusat Sumber Sekolah ) sepenuh masa. Adalah diharapkan dengan adanya penerbitan tugas GPM ini dapat memberi sokongan moral kepada GPM untuk meningkatkan kemahiran pengurusan PSS yang berkesan. 6 .

7 .

Jawatankuasa Kerja Sekolah bersama-sama Pengetua / diselaraskan. Pusat Sumber Sekolah komprehensif. A3. B4. A19. Merancang pemerolehan dan  menyeimbangkan Januari – Bidang : Jawatankuasa Kerja pembinaan koleksi yang pemerolehan dan pembinaan Mac B1. A13. B1 Pembantu Tadbir mengikut arahan yang ditetapkan 4. pelajar sekolah dirancang dapat disebarkan A14. B8 kini. A18. A10. A12. A17. A5.  menggunakan peruntukan A20. guru. Merancang dan mengurus belanjawan  wang peruntukan dapat Disember – Bidang : Jawatankuasa Induk tahunan Pusat Sumber Sekolah diagihkan mengikut keperluan Januari A6. Guru Sekolah. A4. Merancang dan melaksanakan dasar  Memastikan pelaksanaan Disember – Bidang : Pengetua / Guru Besar dan program tahunan Pusat Sumber dasar yang dirancang Januari A2. Pusat Sumber Sekolah . seimbang dan kemas koleksi mengikut keperluan B6. INDEKS PERINCIAN PANDUAN TUGAS PENGURUSAN PSS UNTUK GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA SEKOLAH BIL TUGAS OBJEKTIF BULAN BIDANG TUGAS PENGLIBATAN 1. B7. B2. Pusat Sumber Sekolah . bersama AJK Kurikulum sekolah. kakitangan Pusat Sumber  Dasar dan program yang A11.A21. dan kesesuaian Jawatankuasa Kurikulum  mengemaskini pemerolehan dan pembinaan koleksi 8 . Guru Besar. A22 kepada semua yang terlibat 3. A7. B3. Merancang dan mengajar mata  mengekalkan kemahiran Januari – Mengajar mata Guru Penolong Kanan 1 pelajaran antara 6 -8 waktu seminggu sebagai guru dalam Disember pelajaran opsyen pengajaran dan pembelajaran masing-masing biasa 2. A9. A6.

Merancang dan melaksanakan  melaksanakan pengajaran dan Januari – Bidang : Jawatankuasa Kerja Program Kemahiran Maklumat dan pembelajaran Kemahiran Oktober A16 . Merancang dan mengurus program  memberikan maklumat yang Sepanjang Bidang : Jawatankuasa Kerja promosi Pusat Sumber Sekolah lebih tepat berkaitan dengan tahun A15. Merancang. C3 Pusat Sumber Sekolah Pusat Sumber Sekolah  menarik minat guru dan murid Pengawas Pusat Sumber untuk menyertai setiap aktiviti Sekolah yang dianjurkan Pembantu Perpustakaan  menggalakkan penggunaan Pusat Sumber Sekolah dalam Ketua Panitia kalangan warga sekolah 9 Bekerjasama dengan guru-guru dalam  dapat membantu guru-guru Sepanjang Bidang : Jawatankuasa Induk pelaksanaan pengajaran dan dalam penggunaan bahan tahun C3 Jawatankuasa Kerja pembelajaran berasaskan sumber  menyediakan bahan yang Guru Panitia/ bersesuaian dengan Matapelajaran pengajaran dan pembelajaran Pengawas PSS Pembantu Tadbir Pembantu Perpustakaan 9 . A16 . A16. C4 Jawatankuasa Kerja staf dan program latihan dalaman warga sekolah (4 kali Guru berhubung dengan Pusat Sumber  memberi kemahiran berkaitan setahun) Pengawas Pusat Sumber Sekolah Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Sekolah Pembantu Tadbir Pusat Sumber Sekolah 8. C3 Jawatankuasa pembudayaan ilmu. dengan lancar Kurikulum/Panitia 7. C1. Merancang dan mengurus program  memastikan program NILAM Januari – Bidang : Jawatankuasa NILAM pembacaan (Program NILAM) dan dapat dilaksana dan berjalan Oktober A1. Maklumat dalam pengajaran Kaunselor dan pembelajaran Guru Cemerlang/Pakar 6. A16. C2 Pusat Sumber Sekolah perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah Maklumat Guru Panitia yang dapat menyokong pelaksanaan  mengintegrasikan Literasi Guru Mata Pelajaran pengajaran dan pembelajaran.BIL TUGAS OBJEKTIF BULAN BIDANG TUGAS PENGLIBATAN 5. melaksana dan  semua maklumat dapat Sepanjang Bidang : Jawatankuasa Induk menyelaras program pembangunan disebarkan kepada semua Tahun A8.

B11  menganalisis bahan sebagai panduan untuk penambahan bahan baru 15 Mempromosi dan menjadi ahli  mempertingkatkan keahlian Sepanjang Bidang : Jawatankuasa Kerja Persatuan Pusat Sumber Sekolah Persatuan Pusat Sumber tahun A16 Negeri Sekolah  bekerjasama dalam menjayakan aktiviti persatuan 10 . B9. Jawatankuasa Kerja Sekolah dijalankan dengan lancar C4 14 Melaksanakan tugas semakan stok  memastikan bahan sentiasa Sepanjang Bidang : Jawatankuasa Kerja dan inventori peralatan Pusat Sumber dalam keadaan baik dan tahun A18. Sekolah sempurna A21. C2. A19.BIL TUGAS OBJEKTIF BULAN BIDANG TUGAS PENGLIBATAN 10 Berhubung dan bekerjasama dengan  memastikan sentiasa Sepanjang Bidang : Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Pendidikan menerima maklumat yang tahun A16. C3. Mei. A20. B5 12 Menyedia dan mengedar minit  memberi panduan untuk Januari. B8. Bidang : Jawatankuasa Induk mesyuarat JK Induk/Kerja Pusat tindakan susulan pihak September A3 Jawatankuasa Kerja Sumber Sekolah berkenaan  menyebarkan maklumat hasil daripada mesyuarat 13 Memantau dan mengawal selia  memastikan program Pusat Sepanjang Bidang : Jawatankuasa Induk pelaksanaan program Pusat Sumber Sumber Sekolah dapat tahun A16. C1. C3 Jawatankuasa Kerja Negeri/PKG/Perpustakaan Awam terkini untuk meningkatkan pekhidmatan dan  mendapatkan khidmat bimbing program Pusat Sumber Sekolah berhubung dengan Pengurusan Pusat Sumber Sekolah  mendapatkan kerjasama daripada agensi berkaitan dalam setiap aktiviti yang dilaksanakan 11 Menyelia dan mengurus bahan-bahan  koleksi bahan boleh dimanfaat Sepanjang Bidang : Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber Sekolah dengan sepenuhnya tahun A14.

A14.BIL TUGAS OBJEKTIF BULAN BIDANG TUGAS PENGLIBATAN 16 Menjalankan penyelidikan/kajian  mengenalpasti masalah dan Minimum 1 A5 Jawatankuasa Induk tindakan berhubung dengan merancang tindak susul untuk kali Jawatankuasa Kerja perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah penambahbaikan 17 Menyediakan laporan serta analisis  menyediakan dokumentasi Oktober Bidang : Jawatankuasa Kerja pelaksanaan pembangunan. B10 kewangan Pusat Sumber Sekolah kekuatan sesuatu program yang dijalankan 18 Menghantar data dan laporan  mengetahui status pencapaian Oktober Bidang : Jawatankuasa NILAM pelaksanaan Program Pusat Sumber dan pelaksanaan Program A16 . A11. pengurusan. C1 Sekolah khasnya Laporan Pusat NILAM di sekolah Jawatankuasa Kurikulum Sumber Sekolah dan NILAM kepada  membuat perancangan untuk BTP melalui PKG dan PSPN pada peningkatan Program NILAM bulan Oktober setiap tahun 19 Menjalankan tugas-tugas lain yang  mengikut arahan dari semasa Sepanjang Pengetua / Guru Besar diarahkan oleh pengurusan sekolah ke semasa tahun Penolong Kanan 1 dari semasa ke semasa 11 . program dan aktiviti serta  mengenalpasti kelemahan dan A16. yang berkaitan A9.

BIDANG A PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 12 .

3. 4. Jawatankuasa Kerja  Menyediakan Minit Mesyuarat c. Fail Kuasa  Pengenalan  Maklumat PSS  Jawatankuasa Induk dan Kerja PSS  Pengawas PSS  Peraturan PSS  Pengurusan dan pentadbiran PSS  Koleksi bahan PSS  Kewangan PSS  Organisasi bahan  Aktiviti PSS 13 . menyusun.  Menyediakan agenda mesyuarat  Mengurus dan menfail surat- menyurat. Mesyuarat  Menyediakan surat panggilan Dapatkan daftar  Mesyuarat Jawatankuasa Induk / fail. Organisasi  Menubuhkan Jawatankuasa Induk / Lampiran carta Kerja / NILAM / Pengawas organisasi. Tugas  Menyedia dan menyerahkan diskripsi tugas Jawatankuasa: -Induk -Kerja -Pengawas PSS  Memantau dan membantu pelaksanaan tugas. b. Jawatankuasa Jawatankuasa Induk / Jawatankuasa Pengawas PSS Kerja. a.  Mengedar Minit Mesyuarat Jawatankuasa Induk / Jawatankuasa Kerja.  Mempamerkan senarai tugas. BIDANG A : PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN BIL.  Dokumentasi. 2. TUGAS PERINCIAN TUGAS CATATAN 1. Jawatankuasa Induk Jawatankuasa Kerja.  Merancang. dan menjalankan tugas setiap bulan.  Menyediakan carta organisasi (sekurang-kurangnya saiz kad manila )  Mempamerkan carta organisasi.

Pelantikan Pengawas PSS  Mengedarkan borang pencalonan pengawas baru kepada guru kelas. 7. memilih dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti yang diperoleh.  Menyemak.  Stok dan inventori PSS  Sirkulasi / edaran bahan PSS  Perkhidmatan PSS  Automasi PSS 5.  Memasukkan aktiviti-aktiviti PSS ke dalam takwim sekolah.  Menyediakan carta gantt  Menyediakan laporan pencapaian  Menyediakan kajian kemajuan. Perancangan Tahunan  Mengedarkan borang aktiviti Rujuk lampiran 1/ kepada Ketua Panitia / Ketua borang aktiviti Unit.  Dokumentasi.  Menjalankan aktiviti-aktiviti PSS mengikut takwim yang disediakan. PSS  Menyediakan objektif pembangunan PSS  Menyediakan RPJP. Rancangan Pembangunan  Menyediakan matlamat pembangunan Jangka panjang (RPJP). laporan.  Memungut borang aktiviti daripada Ketua Panitia / Ketua Unit. 8.  Dokumentasi.  Mempamer dan mengedarkan RPJP kepada GPK 1 dan Ketua Panitia.  Menyediakan surat pelantikan pengawas baru.  Menyediakan Carta Gantt. Takwim  Menyelaras aktiviti-aktiviti PSS dengan Lampiran format aktiviti sekolah.  Memberi taklimat bidang tugas 14 .  Menjalankan temuduga  Pelantikan Pengawas PSS.  Menyediakan laporan aktiviti PSS berdasarkan takwim. 6.  Mempamer dan mengedarkan Perancangan Tahunan kepada GPK 1 dan Guru Panitia.

 Rekod Bertugas Jawatankuasa Kerja PSS. Keahlian  Menyediakan kad keahlian semua warga sekolah  Menyediakan statistik pinjaman harian.  Mempamerkan jadual waktu penggunaan PSS murid.  Menyediakan rekod-rekod PSS.  Dokumentasi.  Rekod Bertugas Pengawas PSS  Rekod Penggunaan Bilik–Bilik di PSS  Rekod Penggunaan Alat-alat.Pinjaman dan pemulangan . 12.  Menjalankan bengkel pengurusan PSS.Penggunaan TVP . Jadual Penggunaan  Menyediakan jadual waktu penggunaan PSS murid. 11.  Menyerahkan senarai tugas Pengawas.  Rekod Pilih Buang.  Menyediakan Buku Pelawat. bulanan dan tahunan.  Menyediakan Rekod Perolehan Surat Khabar dan Majalah.Penggunaan OHP / LCD  Mempamerkan panduan dan Peraturan yang disediakan. . pengawas. 10.  Rekod Pinjaman Buku oleh Murid. Menyediakan Rekod-rekod  Menyediakan Rekod Perolehan Bahan Buku dan Bukan Buku. 15 .  Rekod Penggunaan Radio Pendidikan / TVP  Rekod Penyelenggaraan Peralatan.  Rekod Pinjaman Pukal.  Memberi pengiktirafan kepada ahli yang aktif.Penggunaan Komputer . . Panduan dan peraturan  Menyediakan panduan dan peraturan penggunaan bilik-bilik di PSS. mingguan.Penggunaan PSS .  Menganalisis jumlah pinjaman ahli. 9.

Bergantung . ( koleksi Pusat Sumber) 17.  Mempamerkan jadual TVP  Mengedar jadual waktu TVP kepada ketua Panitia. sekolah masing- .  Menyediakan laporan. 16 . 15.  Menyediakan jadual orentasi PSS Lampiran Taklimat  Memberi taklimat kepada murid Orientasi PSS.Fail Surat . . Berasrama / atas permintaan murid). 13. Aktiviti  Menjalankan aktiviti PSS seperti yang dirancang ( Perancangan Tahunan)  Menyediakan laporan aktiviti- aktiviti tersebut.Fail Jawatankuasa Hapus kira masing.  Mempamerkan gambar-gambar aktiviti di sudut yang bersesuaian. 16. baru / lama / Pengawas PSS / guru. Contoh: .  Lawatan ke PSS mengikut kelas dengan kerjasama guru. mengajar -unit bacaan. 14. Sirkulasi  Menyediakan peraturan pinjaman Rujuk Fail Kuasa dan pemulangan bahan buku dan Bab Sirkulasi bukan buku. Sistem Fail Menyediakan fail-fail : .Perpustakaan  Pamerkan waktu perkhidmatan Negara Malaysia perpustakaan agensi-agensi lain.Fail Jawatankuasa Kerja PSS. mempamer dan mengedarkan jadual waktu .surat daripada kepada unit-unit BTP.Fail Jawatankuasa Induk PSS. dan Cawangan.  Dokumentasi  Memfailkan laporan aktiviti-aktiviti daripada panitia dan sekolah. kelas dan Awam Negeri papan kenyataan PSS.Fail radio Pendidikan/TVP.Fail Projek Khas. Organisasi. -unit bahan bantu .Fail Pekeliling PSS. Waktu Perkhidmatan  Menyedia. PSPN & PKG yang diwujudkan di .Fail Program Pemuafakatan.  Menyediakan waktu perkhidmatan khas . dan pelupusan.Perpustakaan perkhidmatan ke bilik guru. Orientasi  Menyediakan brosur maklumat Lampiran Carta PSS. .Perpustakaan di luar waktu persekolahan (Sekolah Bergerak. .

peralatan yang dipinjam dari PSS.Fail Jawatankuasa Pemilihan Rujuk Surat Bahan. Daftar Inventori  Menerima peralatan Rujuk Daftar ( Kew 313 )  Menyemak peralatan merekod Inventori (Kew 313) 20. 2 Tahun 1991  Merekod bahan masuk (dengan pen merah)  Merekod bahan keluar (dengan pen biru / hitam)  Menyemak stok 2 kali setahun.Fail Jawatankuasa Pengawas PSS. Februari 2004 .  Pamerkan peraturan dan panduan untuk membantu pelajar mencari dan menggunakan maklumat. Melekatkan poster. perabot. Daftar Harta Modal  Menerima peralatan Rujuk Kad Harta ( Kew 312.Fail pembelian (SUWA)  Labelkan fail-fail  Mengemaskini isi kandungan fail dari masa kesemasa. Kewangan . Daftar Stok Bekalan  Menerima bahan / alatan Pekeliling Pejabat  Menyemak bahan / alatan yang Perbendahaaran ( Kew 314 ) diterima. carta dan gambar-gambar di tempat yang sesuai. 18.Fail pembelian ( bantuan perkapita perpustakaan ) . .Fail sijil akuan penerimaan – pertama 11 SAP ( peralatan dan bahan ). 22.  Menyimpan di bilik pengurusan / tempat yang sesuai.Fail Jawatankuasa Unit-unit * Bilangan 5 Tahun . 19. Keceriaan. Bil. Daftar Pergerakan Harta  Merekod pergerakan harta modal dan Modal dan Inventori. 312A )  Menyemak peralatan Modal  Merekod 21.  Sediakan panduan dan label tunjuk arah dilekatkan di tempat tertentu. Pekeliling . 17 . kebersihan dan  Mengubahsuai kedudukan rak.Fail pembelian (Sumber-sumber lain) 2002 dan pindaan . keselamatan alat dan sebagainya mengikut rancangan penggunaan  Menyusun perabot serta alatan mengikut ruang yang diperlukan.

BIDANG B ORGANISASI BAHAN 18 .

2004 .Membeli buku bukan fiksyen 2002 dan pindaan ( pinjaman ) pertama 11 Februari . BIDANG B : ORGANISASI BAHAN BIL.Pinang. . Bantuan Per kapita Pusat  Dapatkan Anggaran Bantuan Rujuk Surat Sumber Sekolah. Bilangan 5 Tahun  Berdasarkan anggaran per kapita 2002 dan pindaan tahun semasa. 2003. Panduan Pembinaan Nisbah Koleksi Bahan Bacaan yang diterbitkan oleh PSPN P. . Agihan pembelian  Agihkan wang bantuan per kapita Rujuk Surat Pusat Sumber Sekolah kepada : Pekeliling Kewangan . TUGAS PERINCIAN TUGAS CATATAN 1. buat anggaran pertama 11 Februari belanjawan. -membeli perisian pembelajaran. 19 .Pinang.Membeli bahan memproses Panduan Pembinaan buku Nisbah Koleksi .Membeli buku fiksyen Bilangan 5 Tahun .Membeli buku bukan fiksyen 2004 .Membeli bahan terbitan berkala Rujuk Buku Garis .Membeli bahan keceriaan Bahan Bacaan yang .Membeli harta modal diterbitkan oleh  Membeli bahan bukan buku PSPN P. (rujukan).  Rujuk analisis koleksi terkini bahan semasa membuat anggaran Rujuk Buku Garis belanjawan. Per kapita daripada Guru Besar / Pekeliling Kewangan Pengetua. 2003. 2.

Rujuk Fail Kuasa (Bab koleksi bahan PSS) .  Ambil kira kekuatan dan kelemahan Rujuk Bantuan Per koleksi semasa membuat Kapita PSS perancangan pembelian bahan. Pembelian Bahan  Sediakan analisis koleksi terkini Buat semakan stok. Pemilihan dan  Adakan mesyuarat Jawatankuasa Pembinaan Koleksi pemilihan dan pembelian bahan. bahan bagi tahun semasa. 2003. 4. 20 . 2002 dan pindaan ketua panitia. Pemilihan dan pembelian  Lantik Jawatankuasa pemilihan dan Rujuk Buku Dasar bahan. Bahan Bacaan PSS  Edarkan dasar pemilihan dan diterbitkan oleh pembelian bahan kepada semua BTP. pertama 11 Februari  Buat tempahan bahan dari pembekal 2004 terpilih. pembelian bahan. ketua panitia.Pinang.1990.  Sediakan anggaran perbelanjaan Rujuk Surat tahun semasa. Pekeliling Kewangan  Dapatkan senarai cadangan Bilangan 5 Tahun pembelian bahan daripada ketua. .BIL. TUGAS PERINCIAN TUGAS CATATAN 3. Rujuk Buku Garis Panduan Pembinaan Nisbah Koleksi Bahan Bacaan yang diterbitkan oleh PSPN P.

(Bahan Bukan Buku)  Jika buku tersebut tidak seperti yang dikehendaki.  Menyediakan kad pinjaman  Lekatkan slip tarikh pulang. Jika kualiti bahan tidak menepati kualiti yang ditetapkan kembalikan bahan tersebut kepada pembekal. kembalikan kepada syarikat pembekal berkenaan.  Semak kualiti bahan. 21 .  Kembalikan SAP yang ditandatangani kepada pembekal.  Ambil tindakan untuk urusan pembayaran dan stok.  Tandatangan SAP setelah kualiti dan kuantiti bahan sempurna. Penerimaan Bahan  Semak borang pesanan dan buku Rujuk KEW. Proses Teknik Bahan  Sediakan slip kerja. 6. 315 yang diterima adalah betul dan jelas.5. .  Lekatkan label nombor panggilan pada tulang buku bagi buku tebal dan kulit depan bagi buku-buku nipis. Rujuk Fail Kuasa:  Dapatkan cap perolehan dan capkan Bab organisasi pada bahan bahan)  Cap hak milik di halaman rahsia.

 Jalankan proses analisis koleksi bahan dalam bulan Oktober. mengikut ALA  Jika ada nombor panggilan yang sama. Library  Buku di para dua disusun mengikut Association ) arah bertentangan dari para sebelumnya. arah bertentangan dari para ( American sebelumnya. sama. 8. for Author and  Jika ada nombor panggilan yang Title Entries. Library  Pastikan buku memenuhi tidak lebih Association ) daripada tiga per empat ruang para supaya memudahkan penyimpanan. pengambilan dan penambahan buku. 22 . Cataloging Rules ikut urutan abjad nama pengarang.  Pastikan buku memenuhi tidak lebih daripada tiga per empat ruang para supaya memudahkan penyimpanan. penyusunan  Susun buku di para paling atas dari mengikut ALA kiri ke kanan mengikut nombor Cataloging Rules panggilan. ke kanan mengikut nombor panggilan penyusunan dari nombor kecil ke nombor terbesar. 9. for Author and  Buku di para dua disusun mengikut Title Entries.  Failkan analisis koleksi bahan. Penyusunan Buku Fiksyen. masing-masing  Sediakan borang analisis koleksi bahan. Berdasarkan  Dapatkan kembali semua bahan yang Fail Kuasa belum dipulangkan. Semakan Stok  Tangguhkan semua proses sirkulasi .  Asingkan buku fiksyen Bahasa Melayu Rujuk kaedah daripada buku fiksyen Bahasa Inggeris.7. Penyusunan Buku Bukan  Susun buku di para paling atas dari kiri Rujuk kaedah Fiksyen. pengambilan dan penambahan buku. ikut urutan abjad nama ( American pengarang.

Rujuk Pekeliling Buat laporan polis dalam masa 24 jam. Simpan semula buku di atas rak.10. Panduan Proses  Asingkan buku yang rosak sedikit Pilih Buang - daripada buku yang rosak teruk. Rujuk Pekeliling  Kemaskini stok.Pinang  Baik pulih buku yang rosak sedikit. Rujuk Fail Kuasa  Ambil tindakan pelupusan bagi buku. Tahun 1990  Jalankan proses hapus kira. Rujuk Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.  Keluarkan senarai bahan daripada stok. Perbendaharaan  Jalankan siasatan awal berdasarkan Bilangan 3 format Lampiran J. 2 Tahun 1997. – Rujuk Lampiran 11. Tahun 1990  Hantar 5 salinan laporan siasatan awal ke Pusat Tanggungjawab (PTJ) Rujuk Pekeliling Perbendaharaan  Dapatkan laporan akhir siasatan. Rujuk Buku kurangnya setahun sekali. Bilangan 3  Mohon kelulusan hapus kira dari PTJ. P. Proses pilih buang  Jalankan proses pilih buang sekurang. Hapus kira  Terima aduan kehilangan. bab Stok dan buku yang rosak teruk dan tidak Inventori boleh dibaiki . Perbendaharaan Bilangan 2 Tahun 1991 23 .

BIDANG C GALAKAN MEMBACA DAN LITERASI MAKLUMAT 24 .

Program NILAM  Bentuk Jawatankuasa NILAM Rujuk buku  Sediakan diskripsi tugas Program NILAM:  Sediakan Jadual Waktu Nilam (B. BIDANG C : GALAKAN MEMBACA & LITERASI MAKLUMAT BIL.  Adakan aktiviti memperkasakan NILAM (semua guru  Sediakan kertas kerja terlibat )  Sediakan jadual program  Lengkapkan urusan surat- menyurat  Cari peruntukan kewangan  Sediakan laporan  Menyediakan rekod pinjaman pukal  Mengumpul dan merekod data NILAM  Memberi pengiktirafan kepada murid berdasarkan rekod bacaan  Menyediakan sijil pengiktirafan Lampiran Format  Menghantarkan laporan ke PKG dan kertas cadangan PSPN 25 . TUGAS PERINCIAN TUGAS CATATAN 1. Inggeris: 2 waktu Panduan seminggu Pelaksanaan Di  GPM membantu guru kelas dalam Sekolah membentuk kumpulan Rakan Pembaca (RP). Konsep dan Melayu dan B. Aktiviti RP dipantau oleh guru.

BIL. Empowering 8  Lokasi dan capaian oleh Wejethunge  Mendapatkan sumber maklumat yang sudah dipilih dan mencari maklumat di dalamnya  Penggunaan maklumat  Membaca.  Wujudkan sudut Literasi Maklumat. Information Process yang boleh digunakan dan oleh ASLA memilih sumber maklumat yang terbaik 3. Literasi Maklumat  GPM memberi penerangan Model-model Literasi mengenai Literasi Maklumat Maklumat: kepada guru dan murid. The Big 6 Skill oleh  Kenal pasti maklumat yang Eisenberg M & diperlukan Berkowitz R.  Definisi maklumat 1. 26 . mendengar dan melihat maklumat yang sudah dicari dan mengambil maklumat yang relevan  Pengumpulan maklumat  Menyusun maklumat yang sudah diambil  Penilaian  Menilai proses pencarian dan hasil maklumat yang sudah diperolehi.  Strategi mencari maklumat  Kenal pasti semua maklumat 2. TUGAS PERINCIAN TUGAS CATATAN 2.

cetak dan pamerkan  Sudut Informasi PSS dan Isu-isu semasa  Kumpulkan maklumat berkaitan  Bahan dokumentasikan  Sudut Karya Agung  Bicara dan pamerkan buku  Pilih bahan  Tentukan waktu yang sesuai  Laksanakan aktiviti  Terbitkan brosur  Cetak dan edarkan  Buletin berkala  Cetak dan edarkan bahan  Masukkan dalam Laporan Tahunan Aktiviti PSS  Mengadakan Pameran Bertema Pemilihan tema  Wujudkan sudut atau bilik bergantung kepada pameran situasi semasa. poster dan lain- lain yang berkaitan dengan tema 27 . Promosi  Antara promosi yang dicadangkan:  Sudut NILAM.  Tentukan tema  Rancang aktiviti berkaitan setiap tema  Kumpul bahan seperti folio. buku skrap.  Pamerkan pencapaian Rujuk Surat Pekeliling Jauhari dan Rakan Pembaca Ikhtisas Bil: 1/2005 murid Memantapkan Budaya  Pamerkan aktiviti-aktiviti Membaca di Kalangan Rakan Pembaca Murid Sekolah  Adakan acara penyampaian hadiah  Pamerkan gambar dan profil pemenang  Sudut Bahan terkini  Fotostat kulit depan/ jaket buku terkini  Pamerkan bahan tersebut  Nyatakan lokasi bahan terkini tersebut  Sudut Literasi Maklumat  Sedia.3.

pesta buku. kuiz dan lain. PSS Cemerlang. buku skrap.  Program bersama panitia  Membantu panitia menjalankan aktiviti seperti pertandingan folio. syarikat percetakan buku/surat khabar/majalah. jabatan-jabatan kerajaan dll)  Tentukan tarikh lawatan  Lengkapkan urusan surat-mesyuarat  Pelaksanaan lawatan  Sediakan laporan 28 . model. Rujuk format kertas lain kerja  Pertandingan Info-hunt/Jejak Maklumat  Sediakan kertas kerja  Menubuhkan jawatankuasa  Mengadakan mesyuarat  Merancang dan melaksanakan program 4. Lawatan  Sediakan kertas kerja Rujuk lampiran format  Tubuhkan jawatankuasa laporan  Rancang tempat yang akan dilawati (contoh: perpustakaan awam.

.... Sekolah : ................................................................................. Disahkan oleh : ............ Disemak oleh : ............................................................. JADUAL WAKTU GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA SEKOLAH TAHUN : _________ Nama guru : .................................................................... Tarikh : ............................................................................................................. Tarikh : ................................. 29 ........................................................................................................................................... GPM GPK 1 Pengetua / Guru Besar Tarikh : ............... Tingkatan : ........ Hari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Waktu Isnin PER MT R OB OB OB GMLM GMLM Selasa MT MT E OB OB PS PS Rabu MT MT H PPPSS PPPSS PPPSS PPPSS Khamis MT MT A OB OB GMLM GMLM Jumaat OB OB OB T PPPSS PPPSS KOD BIDANG WAKTU OB ORGANISASI BAHAN 10 PPPSS PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PSS 6 GMLM GALAKAN MEMBACA DAN LITERASI MAKLUMAT 4 Tandatangan Guru : ............................................................................................

PSPN Terengganu En. Ahmad . Ahmad Ketua Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan Timbalan Pengerusi : Datin Che Normadiah bt. Hj. Zainudin b. Othman . Hajah Saliyah bt. Haji Che Abbas Sektor Pengurusan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan Setiausaha : En. Jantan . Nik Ahmad . Osman b. PSPN Melaka En. Lakowi bin Abdul Rashid . PSPN Selangor Cik Annie Teresa a/k John Rasie . Azman b. Razali . JAWATANKUASA PEMBINA PANDUAN TUGAS PENGURUSAN PUSAT SUMBER SEKOLAH UNTUK GPM Penaung : Dato’ Haji Yusoff bin Harun Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Penasihat : Pn. PSPN Pulau Pinang 30 . Mohamad Ali Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan Ahli Jawatankuasa : Pn. Nik Asma bt. PSPN Johor En. PSPN Pulau Pinang Pn. Norhayati bt. PSPN W/Persekutuan En. Rozainum bt. Ahmad Timbalan Pengarah Pembangunan Teknologi Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan Pengerusi : Pn. Ahmad . Mohd Azam b. PSPN Sarawak Cik Halimah bt.