Anda di halaman 1dari 6

*{

HANTARAN
ELEKTROKIMIA
By.Husna
Amalya
Melati,
SSI,H-S

Mekanisme
Hantaran
Elektrolit Reaksi
K: Cu2*+ 2e ) Cu
A = Anoda A : Hr O ) 2 H* + lz O r + t s

B = Baterai
K = Katoda

APLIKASIHUKUMFARADAY
| = KuatArus(A)
W =-e It T = waktu(s) HkFaraday
berlaku
utklarutan
e = BeratEkivalen elektrolitmaupunutkleburan
F F = Tetapan F Tidaktergantung padasuhu,
(e6500c) danjenispelarut
Q = muatanlistrik Aplikasihk iniadalahcoulometri)
-I Q elektron= 1,602x lore C
metodepenentuan
leA,vat
muatanlistrik
dalamwaktu ttt dalam
1 F ekivalendg 6,023x 1G3e-

= kecepstan ion+- e = muatanlistrikelektron n+z+e =n -z-e A = Luaspermukaan kedua 2 .e A z+ = valensipercrn3 v+ = keceDatan ion+ I : n* v* z* e A * n_v. Jenislon t* +1-=1 b. bilangan totalyangdiangkutatau hantaranionbergantung dihantarolehiontsb paoa: a.= valensipercm3 Larutanb€Fifat netraljikamuatanlistrik+ = v.Bilangan Hantaran Bilangan Hantaran Migrasiion positif ) Arustistrik+ (tJ 1:Migrasi ion negatif I -I * + I_ ) Aruslistrik.z_e A n.: n: v .z .(l_) I*A : t* ) bilangan hantaran ion f l-ll : t.) bilanganhantaranion - Bilangan Hantaran Pengaruh Suhu ) Fraksidariarus Padasuhuttt.= jumlahion- z. Kecepatannya dalamlarutan c. Konsentrasi ti =1 ) j i k al ebi hdari bilanganhantaranpadakecepatanion Kebergantungan Dimana I * : n* v * z * e A n+ = jurnlahion+ I .

?ran Rs= tahananjenis menyatakan kemampu R-\ r/A | = jamk antara ke2 eleldroda A = luas eleKroda penghantaran listrik L = Dayahantar larutanelektrolit L : l /R (o') l. s* = jumlahekivalenelektrolit/ cm3 MetodeHittorf> bilanganhantaran + Penentuanperubahan e\ = l*/l konsentrasi elektrolit di sekitar elektroda = v*l (v*+ v-) K:t* ..n k -n o k + 1 .l ( v * + Y .= dayahantar L: l/Rs A/l jenis(Ormr) L: Ls A/l .''t-= l-ll Q/F =v . A : t _ = n o a -n a + 1 Q/F DAYAHANTAR KonsepDayaHantar R = tahanan(o ) yang iiiBeg.

v/l : c*F [v* + Kecepatan iondalammedanlistrik Fl 1 volucm /l = gradientegangan(volt/cm (kemobilan ion.. A/I = c * F A ( v * + v.lladanya kecepatan ron L. = 1(/R AngkabandingU akibatmeningkatnya etekaniaraksi ion r.KohlrauschA =4" .\ larutanditentukan dg mengukurR DayaHantarEkivalendan (Jembatanwheatstone) .makal-.Untukelektrolitkuat Pengaruh + larutanencer(pengenceran tak Kecepatan ion Pers.U) 4 . UntukeleKrolitkuatdan lemah ) larutanencer(pengenceran tak Ao = 1""* + 1"" I:cxFA(v* + v_) lo* = to* Ao I : V/R dan l/R ..L^ A/l lo_ = to_Ao )I: V L"Nl Ao = dsya hanbr p€da pengenc€ran tak torhingga )..) : c*F (v* + v_) . DayaHantarMolar l= + bergantung padakonsentrasi larulanelektrolit Jika[ ] naik." = daYahantarienis ion VL.jugameningkat A"*=L"/c* (c =ekivalen ataumoucm3 (kenaikan jumlahion) l/ A = K K = tetapan sel C T) I penurunan .1c terhadap DayaHantar .b .

Penentuan kecepatanreaksi 7. Kontrolkualitasair 9 C = 1000[Ls .o* i l.ol 6. Hubungan U denganA A=1000Ls ) Ls=A C CF ( U* + U. + U-) = + At Azs [1 0. + U _ ) ) ul elektrolit kuat 1 " Cl ) Al 2 o /o A= o F ( U.o_ 5.Ls 1r.Ls rrqot kompleks Ao = l. Titrasikonduktometrik . + U_)=A terhadap DayaHantar A= F( U.25)] ) ulelektrolit lema BeberapaPenggunaan Penentuan yangsulitlarut kelarutan DayaHantar Penentuan yangsulit kelarutan A= 1000Ls Pene&ltuan derajatdissosiasi lemah Penentuantetapanhidrolisis Peneniuanstruktursenyawa Ls = Ls .) = A C 1000 1000 Pengaruh Suhu F (U .02 (t .

tkT[6sJr*mbestEl I . [Co(NHs)3(NOr)s] Dimana '' Ex.Tidakperluindikator FPadalarutanberwarna I G. Penentuanderajatdissosiasi eleKrolitlemah Penentuan tetapanhidrolisis MOH + HCI <) MCI + HzO C t + M + + H 2 O f t M O H +H + + C f A MOH = basa lemah c[=.+ a ) 4 ion dalamlarutan CH3COO-+ C2H5OH b . [Co(NH3)a(NOr)r]Cl Penentuan kecepatan reaksi d.. CH3COOC2Hs + OH. dr'=4:-{ Ao D i m a n a A =d h e M C l A' = dhe MCI yang tidak terhidrolisis A" = dhe HCI Penentuan struktur senyawa Penentuan kualitas air kompleks a... [Co(NH3)slcl3 b.) 3 ion dalamlarutan " Dayahantardihitungdari OH- Contoh sHCl + NaOH) NaCl+ . ICo(NH3)5]Cl. c.