Anda di halaman 1dari 768

Latih Tubi Berfokus Geografi

Nama: ____________________________________

Tingkatan: 3 ____________

Lebih daripada 2500 soalan……………………

1
Latih Tubi Berfokus Geografi

ISI KANDUNGAN

BIL PEKARA MUKA


SURAT
1 TINGKATAN 1:
Kedudukan
Arah
Sekala Dan Jarak
Graf
Peta
Bentuk Muka Bumi
Potensi Dan Halangan Bentuk Muka Bumi Terhadap Kegiatan Manusia
Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Alam Sekitar
Pergerakan Bumi Dalam Sistem Suria
Pengarauh Cuaca Dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia
Pengaruh Manusia Terhadap Cuaca & Iklim
Jenis Dan Taburan Tumbuh-Tumbuhan Semulajadi & Hidupan Liar
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelbagai Jenis Tumbuh-Tumbuhan Semujadi
Kepentingan Tumbuh-Tumbuhan Semula Jadi
Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Tumbuh-Tumbuhan Semulajadi & Hidupan Liar
Pemeliharaan Dan Pemuliharaan Tumbuh-Tumbuhan Semulajadi & Hidupan Liar

2 TINGKATAN 2:
Kedudukan
Arah
Sekala Dan Jarak
Graf
Rajah
Peta
Taburan Penduduk
Perubhan Pendduk
Migrasi Penduduk
Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Alam Sekitar
Hubungan Kependudukan Dengan Sumber
Petempatan
Pembandaran
Keperluan Pengangkutan & Perhubungan
Perkembangan Jaringan Pengangkutan
Perkembnagan Sistem Perhubungan

3 TINGKATAN 3
Kedudukan
Arah
Sekala Dan Jarak
Graf, Carta Dan Rajah
Peta
Sumber-Sumber Utama
Taburan Pelbagai Sumber
Kepentingan Pelbagai Sumber

2
Latih Tubi Berfokus Geografi

Kesan Penerokaan Sumber Terhadap Alam Sekitar


Pengurusan Sumber
Kegiatan Ekonomi Utama Di Malaysia
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Ekonomi
Sumbangan Kegiatan Ekonomi Terhadap Pembangunan Negara
Kesan Kegiatan Ekonomi Terhadap Alam Sekitar
Langkah-Langkah Mengurangkan Kegiatan Ekonomi Terhadap Alam Sekitar
Kepentingan Kerjasama Ekonomi Antara Bangsa

3
Latih Tubi Berfokus Geografi

TINGKATAN 1
Bab 1 : Kedudukan

1.

Pernyataan di atas berkaitan dengan


A koordinat
B titik rujukan
C garisan melintang
D kedudukan relatif

2.

Pernyataan tersebut merujuk kepada


A kedudukan relatif
B kedudukan mutlak
C titik rujukan
D koordinat

3.

Berdasarkan maklumat di atas yang manakah merupakan titik rujukan?


I Sekolah
II Ladang
III Kilang
IV Tasik
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

4. Koordinat dapat menyatakan


A kedudukan kampung
B keluasan kebun koko
C ketinggian bukit
D jarak dari laut

4
Latih Tubi Berfokus Geografi

5. Pelajar yang manakah duduk paling dekat dengan meja guru?


A Eric
B Jenny
C Simon
D Joriah

6. Koordinat tempat duduk Alia ialah


A 0302 C 0301
B 0303 D 0203

7. Jenny duduk di baris


A 01 C 03
B 02 D 04

8. Antara berikut, pernyataan yang manakah menerangkan tentang kedudukan mutlak?


A Rumah terletak di kanan Bukit Sepi
B Gereja terletak bersebelahan padang
C Pejabat pos terletak di koordinat 0156
D Kedai runcit terletak berhampiran surau

5
Latih Tubi Berfokus Geografi

9. Kedudukan Siti di dalam kelas ialah


A lajur 2 , baris 2
B lajur 2 , baris 4
C lajur 4 , baris 2
D lajur 4 , baris 4

10. Lajur 3, baris 4 merujuk kepada kedudukan


A Abu C Shanta
B Amir D Rashid

11.

Pelajar yang dimaksudkan ialah


A Siti C Amir
B Amin D Noriah

12. Jenis-jenis kedudukan ialah

6
Latih Tubi Berfokus Geografi

A lajur dan baris


B titik rujukan dan koordinat
C garisan menegak dan garisan mendatar
D kedudukan relatif dan kedudukan mutlak

13. Kedudukan P ialah pada koordinat


A 1607 C 1608
B 1707 D 1708

14. Koordinat Q ialah


A 1810 C 1811
B 1910 D 1911

15. Koordinat Q ialah


A 1810 C 1811
B 1910 D 1911

16. Antara berikut, yang manakah benar tentang koordinat?


A Titik persilangan antara lajur dan baris
B Garisan menegak yang dikira dari kira ke kanan
C Garisan mendatar yang dikira dari hadapan ke belakang
D Perletakan sesuatu tempat atau objek berdasarkan titik rujukan

17. Cara yang tepat untuk menunjukkan kedudukan sesuatu tempat di atas peta dan pelan ialah
dengan merujuk kepada

7
Latih Tubi Berfokus Geografi

A lajur
B koordinat
C titik rujukan
D kedudukan relatif

18. Jambatan terletak di koordinat


A 2575
B 2576
C 2676
D 2776

19. Apakah objek yang terdapat di koordinat 2577?


A Kilang
B Masjid
C Jambatan
D Paya nipah

20. Koordinat 2778 merujuk kepada kedudukan


A Pekan Batu
B Kampung Sopia
C Kampung Labu
D Kampung Semua

8
Latih Tubi Berfokus Geografi

21. Rumah Rokiah terletak di koordinat 0305. Antara berikut, yang manakah benar tentang
kedudukan relatif rumah Rokiah?
A Di sebelah kiri pejabat pos
B Di belakang Bukit Intan
C Di belakang sekolah
D Bertentangan tasik

22. Pilih pasangan yang benar bagi koordinat tempat-tempat berikut.

23. Antara kedudukan berikut, yang manakah sesuai dinyatakan dengan lajur dan baris?
A Kedudukan perabot di rumah
B Kedudukan pelajar di dalam kelas
C Kedudukan pokok di dalam hutan
D Kedudukan bandar di negeri Perak

9
Latih Tubi Berfokus Geografi

24. Kedudukan relatif sesuatu tempat dinyatakan berdasarkan


A titik rujukan
B mata angin
C koordinat
D arah

25. Siapakah yang duduk di hadapan Lokman?


A Isa C John
B Chin D Mawi

26. Antara berikut, pernyataan yang manakah dapat menerangkan tempat duduk Mawi?
A Di hadapannya ialah Alex
B Haliza berada di kanannya
C Di sebelah kirinya ialah Lim
D Chin berada di sebelah kanannya

27. Antara berikut, pelajar yang manakah mempunyai tempat duduk dalam lajur yang sama
dengan Lim?
A Alex C Sandra
B Haliza D Lokman

28. Antara berikut, pelajar yang manakah berada di baris yang sama?
A Alex dan Chin

10
Latih Tubi Berfokus Geografi

B Lim dan Haliza


C Mawi dan Sandra
D John dan Sundram

29. Antara berikut, koordinat yang manakah menunjukkan tempat duduk Sundram?
A 0367
B 0468
C 6703
D 6804

30. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar?

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

31. Koordinat bagi tasik ialah


A 1534 C 1634
B 1535 D 1635

11
Latih Tubi Berfokus Geografi

32. Nyatakan kedudukan relative bagi rumah pangsa.


A Di hadapan rumah Jothi
B Terletak di koordinat 1333
C Di sebelah kanan Bukit Goh
D Berhadapan dengan lading kelapa sawit

33. Koordinat 1433 merujuk kepada kedudukan


A Bukit Goh
B rumah Jothi
C hutan simpan
D ladang kelapa sawit

34. Jenis petempatan yang terdapat di koordinat 0527 ialah

12
Latih Tubi Berfokus Geografi

A berselerak
B terancang
C berpusat
D berjajar

35. Bijih timah di lombong di koordinat


I 0527 III 0726
II 0627 IV 0826
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

36. Jalan raya melintasi sungai di koordinat


A 0627 C 0626
B 0727 D 0725

37. Getah ditanam di koordinat


A 0527 C 0728
B 0628 D 0827

38. Ciri muka bumi yang terdapat di koordinat 0826 ialah


I kolam
II rumput
III jambatan
IV petempatan
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

13
Latih Tubi Berfokus Geografi

39. Kampung Betong terletak di antara


A Sawah padi dan Bukit Raya
B Tasik Melati dan Hutan Asun
C Kilang dan Kampung Nelayan
D Sungai Cendana dan Bukit Raya

40. Antara berikut, pernyataan yang manakah paling tepat menerangkan kedudukan sawah padi?
A Sawah padi terletak berhampiran Sungai Cendana
B Jambatan Kurnia terletak di kanan sawah padi
C Kampung Daun terletak di hadapan sawah padi
D Sawah padi berada pada lajur 11 dan baris 54

41. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar mengenai kedududukan muara Sungai
Cendana?

42. Antara berikut, yang manakah terletak di koordinat 1252?


A Kampung Nelayan

14
Latih Tubi Berfokus Geografi

B Kampung Daun
C Ladang getah
D Tasik Melati

43. Antara berikut, yang manakah merupakan kedudukan mutlak Kampung Daun?
A Kampung Daun terletak di kiri kilang
B Kampung Daun berada di koordinat 1156
C Hutan Asun berada di hadapan Kampung Daun
D Sawah padi terletak bersebelahan Kampung Daun

44. Antara berikut‚ yang manakah dapat dikaitkan dengan kedudukan Jambatan Kurnia?
A 1157
B 1252
C 1354
D 1453

15
Latih Tubi Berfokus Geografi

45. Rumah api terletak di koordinat


A 3028 C 3129
B 3128 D 3228

46. Jalan kereta api melalui kawasan


A paya C sawah padi
B getah D kelapa sawit

47. Ciri geografi yang terdapat di koordinat 3231 ialah


I masjid III balai polis
II sekolah IV balai bomba
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

48. Petempatan berpusat terdapat di


I ladang
II simpang jalan
III pinggir pantai
IV lembah sungai
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

49.

16
Latih Tubi Berfokus Geografi

Ciri budaya yang terdapat di kawasan segi empat grid di atas ialah
I jambatan
II balai bomba
III petempatan
IV jalan kereta api
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

Bab 2 : Arah

1. Ciri muka bumi yang terdapat di bahagian barat daya peta ialah
A berpaya
B berhutan
C berbukit-bukau

17
Latih Tubi Berfokus Geografi

D bertanah pamah

2. Antara petempatan berikut, yang manakah terletak di bahagian barat laut Pekan Lena?
A Pekan Nikmat
B Kampung Solo
C Kampung Batik
D Kampung Lima

3. Ah Tong tinggal di Pekan Lena. Apakah arah yang dituju oleh Ah Tong setiap pagi untuk ke
sekolah?
A Tenggara C Barat daya
B Barat laut D Timur laut

4. Ciri geografi yang terletak di utara kilang ialah


A tasik
B bukit
C kuari
D masjid

5.

Susunkan langkah-langkah di atas untuk menentukan arah dengan menggunakan kompas


magnetik.
AP→Q→R→S
BR→S→Q→P
CS→P→R→Q
DP→S→Q→R

6. Antara berikut, yang manakah merupakan arah mata angin utama?


I Barat
II Utara
III Tenggara
IV Timur Laut
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

18
Latih Tubi Berfokus Geografi

7. Kerjaya yang memerlukan kemahiran penggunaan kompas ialah


I doktor
II juruukur
III juruterbang
IV kapten kapal
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

8. Pilih kombinasi yang benar.

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
9.

Alat di atas perlu dijauhkan daripada objek-objek seperti


I bahan bermagnet
II bahan plastik
III pagar kayu
IV bahan besi
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

10. Selain daripada kompas magnetik, arah mata angin juga boleh diketahui berpandukan
A arah dan kekuatan tiupan angin
B matahari terbit dan terbenam
C ketebalan dan bentuk awan
D kejadian siang dan malam

19
Latih Tubi Berfokus Geografi

11. Apakah arah rumah Gloria dari tokong Hindu?


A Tenggara
B Barat laut
C Timur laut
D Barat daya

12. Apabila Gloria berjalan ke arah barat daya, dia akan sampai ke
A masjid
B sekolah
C stesen bas
D tokong Hindu

13. Jika Gloria ingin pergi ke stesen bas, dia perlu menuju ke arah
A barat
B selatan
C tenggara
D barat laut

14. Pengembara pada zaman dahulu menentukan arah dengan menggunakan


A peta
B arah tiupan angin
C kompas magnetik
D matahari dan bintang

15. Di tengah-tengah padang pasir, seseorang pengembara dapat menentukan arah timur dengan
melihat
A arah tiupan ribut pasir
B kedudukan oasis
C matahari terbit

20
Latih Tubi Berfokus Geografi

D jejak unta

16. Apakah arah mata angin perantaraan antara utara dengan barat?
A Barat daya
B Timur laut
C Barat laut
D Tenggara

17. Sebelum menggunakan kompas, seseorang pengguna perlu memastikan jarum kompas
sentiasa menghala ke arah
A utara
B barat
C timur
D selatan

18. Pilih pernyataan yang benar tentang kompas magnetik.


I Mempunyai satu jarum bermagnet
II Dipengaruhi oleh daya magnet bumi
III Mempunyai nilai sudut 0° hingga 180°
IV Mempunyai empat arah mata angin utama
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

19. Berdasarkan rajah tersebut, pasangan yang manakah benar?


Q W
A Barat laut Tenggara
B Barat daya Timur laut
C Barat laut Timur laut
D Barat daya Tenggara

20. Berapakah bacaan kompas magnetik bagi tempat bertanda Q?


A 90° C 180°

21
Latih Tubi Berfokus Geografi

B 135° D 225°

21. Apakah arah Bukit Kembar dari masjid?


A Timur laut
B Barat laut
C Timur
D Barat

22. Hutan lipur terletak di Pekan Jaya.


A barat
B utara
C timur
D selatan

23. Ke arah manakah Sungai Manja mengalir?


A Timur
B Selatan
C Tenggara
D Barat daya

24. Jika Ahmad menyusuri sungai dari muara, tempat yang dapat dilihat di sebelah timur Sungai
Manja ialah
I Bukit Kembar III lombong
II Pekan Jaya IV masjid
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

25. Abu berada di lombong. Ke arah manakah pandangan Abu untuk melihat ladang getah?
A Utara
B Barat
C Barat laut

22
Latih Tubi Berfokus Geografi

D Barat daya

26. Zaid berbasikal dari lombong menghala ke arah tenggara. Apakah aktiviti yang boleh di
lakukannya apabila sampai ke tempat yang dituju?
I Mengutip kerang
II Menebang bakau
III Memancing ikan
IV Melakukan aktiviti sukan air
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

27. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar?


I Arah utara benar menuju ke Kutub Utara
II Arah utara kompas berubah mengikut tarikan graviti
III Arah utara benar berubah mengikut pergerakan bumi
IV Jarum kompas sentiasa menuju arah utara magnet bumi
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

23
Latih Tubi Berfokus Geografi

28. Encik Annuar tinggal di Ayer Itam. Dia ingin pergi ke lapangan terbang di Bayan Lepas.
Encik Annuar memandu keretanya ke arah
A timur
B selatan
C tenggara
D barat daya

29. Petempatan manakah terletak di bahagian barat laut Georgetown?


A Telok Bahang
B Telok Kumbar
C Bayan Baru
D Jelutong

30. Arah yang terletak di antara utara dengan barat ialah


A tenggara C barat daya
B barat laut D timur laut

24
Latih Tubi Berfokus Geografi

31. Apakah arah paya dari rombongan anda berhenti?


A Timur C Barat
B Barat laut D Timur laut

32. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar?


I Sungai mengalir ke arah barat daya
II Hutan simpan berada di timur hutan
III Paya terletak di arah barat daya air terjun
IV Gunung terletak di selatan tempat rombongan berhenti
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

33.

Apakah arah perjalanan yang paling pendek dari titik permulaan hingga tamat?
A Selatan, timur, selatan, barat
B Utara, timur, selatan, barat
C Selatan, barat, utara, barat
D Utara, barat, utara, barat

34. Dalam keadaan manakah seseorang amat memerlukan kompas?


I Berada di dalam hutan
II Berada di padang pasir

25
Latih Tubi Berfokus Geografi

III Berada di pusat beli-belah


IV Berada di tengah-tengah lautan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

35. Sungai Melur mengalir ke arah


A utara C timur
B barat D selatan

36. Tanaman apakah yang ditanam secara meluas di utara Sungai Melur?
A Padi C Kelapa
B Getah D Kelapa sawit

37. Petempatan manakah terletak di bahagian barat daya Kampung Jeli?


A Kampung Kuala
B Kampung Pantai
C Kampung Ujung

26
Latih Tubi Berfokus Geografi

D Kampung Seberang

38. Apakah arah Kampung Tok Guru dari Kampung Mutiara, jika arah Kampung Mutiara
terletak di timur laut Kampung Tok Guru?
A Timur laut
B Barat daya
C Barat laut
D Tenggara

39. Apakah arah Bukit Sani dari Bukit Jom?


A Utara C Barat
B Selatan D Timur

40. Di bahagian manakah bijih timah dilombong?


A Barat C Tenggara
B Timur D Barat daya

41. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar?


I Bahagian timur peta berbukit-bukau
II Pembalakan dijalankan di bahagian barat peta
III Tanaman utama di bahagian timur ialah koko

27
Latih Tubi Berfokus Geografi

IV Penduduk di bahagian barat laut peta bersawah padi


A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

42. Antara objek berikut, yang manakah perlu dijauhi apabila menggunakan kompas magnetik?
I Paip besi
II Jam tangan
III Pasu bunga
IV Meja plastik
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

43. Penyataan manakah benar menerangkan tentang kompas magnetik?


I Perlu dijauhkan daripada sebarang objek besi
II Arah utaranya sering berubah-ubah akibat daya magnet bumi
III Kompas perlu diorientasikan terlebih dahulu sebelum digunakan
IV Perlu diletakkan di permukaan yang rata ketika membuat pembacaan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

44. Tempat yang sesuai untuk meletak kompas sebelum bacaan diambil ialah
A meja kayu
B kerusi besi
C beg sekolah
D tapak tangan

45. Kompas magnetik amat berguna kepada


I juruukur
II juruterbang
III pengembara
IV pelombong
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

28
Latih Tubi Berfokus Geografi

46. Berdasarkan kompas magnetik, ciri manakah terletak di arah utara?


A Kantin
B Dewan
C Bilik guru
D Bilik darjah

47. Perpustakaan terletak di arah


A timur
B selatan
C tenggara
D barat daya

48. Antara berikut, susunan cara yang manakah betul untuk menggunakan kompas bagi mencari
sesuatu arah?
I Meletakkan kompas di permukaan yang rata
II Menentukan arah objek
III Mengenal pasti satu titik rujukan
IV Mengorientasikan kompas
A III, I, IV, II
B II, III, IV, I
C I, II, III, IV
D II, I, IV, III

29
Latih Tubi Berfokus Geografi

49. Apakah bentuk muka bumi yang terdapat di bahagian tenggara peta?
I Berpaya
II Berhutan tebal
III Bertanah tinggi
IV Berpenduduk jarang
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

50. Kegiatan ekonomi utama penduduk bahagian barat laut peta ialah
A pertanian
B perikanan
C pembalakan
D perlombongan

30
Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 3 : Skala Dan Jarak

1. Antara berikut, yang manakah kegunaan skala?


I Mengira keluasan sesuatu kawasan
II Mengukur jarak di antara dua kawasan
III Menunjukkan ketinggian sesuatu tempat
IV Mengkaji penggunaan tanah untuk kegiatan ekonomi
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

2.

A 1 cm mewakili 0.5 m
B 1 cm mewakili 1 m
C 1 cm mewakili 2 m
D 1 cm mewakili 4 m

3. Jarak mutlak dinyatakan dalam bentuk


I jam
II meter
III ringgit
IV kilometer
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

4.

Skala yang ditunjukkan di atas ialah


A skala lurus
B skala selari
C skala penyata
D pecahan pengimbang

5.

Skala di atas menunjukkan 1 cm di dalam peta mewakili


A 10 m C 1 000 m
B 100 m D 10 000 m

31
Latih Tubi Berfokus Geografi

6.
Berdasarkan skala di atas, 1 cm mewakili
A 3 km C 9 km
B 6 km D 12 km

7. Skala ialah
A nisbah perbandingan di antara jarak pada peta dengan jarak sebenar dipermukaan bumi
B ukuran jarak yang berasaskan masa dan kos
C ukuran yang berasaskan meter dan kilometer
D nisbah ketinggian sesuatu kawasan

8.

Berdasarkan rajah di atas, berapakah panjang sebuah garisan yang akan dilukis jika panjang
sebuah bilik ialah 25 meter?
A 10.5 cm
B 12.5 cm
C 14.5 cm
D 25.0 cm

9.

Antara berikut, yang manakah dapat mewakili skala di atas?

10. Panjang jalan raya di dalam peta boleh diukur dengan menggunakan
I sehelai kain
II sejalur kertas
III jangka tolok
IV jangka lukis
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

11. Antara berikut, yang manakah boleh digunakan untuk menentukan jarak mutlak antara satu

32
Latih Tubi Berfokus Geografi

lubang golf dengan tempat permulaan pukulan bola golf?


A Kompas C Pita ukur
B Pembaris D Jangka tolok

12. Antara berikut, yang manakah merujuk kepada skala 1 cm di dalam peta mewakili 0.5 km di
permukaan bumi?

13. Antara berikut, yang manakah benar tentang jarak mutlak?


A Mengira jarak berdasarkan kos
B Boleh berubah mengikut keadaan
C Nilainya tetap dalam apa keadaan
D Masa yang di ambil untuk sesuatu perjalanan

14. Mun Fai berbasikal ke sekolah sejauh 8 km. Dia mengambil masa 5 minit bagi setiap
kilometer.
Pukul berapakah Mun Fai akan sampai jika dia bertolak dari rumah jam 6.30 pagi?
A 6.50 pagi C 7.30 pagi
B 7.10 pagi D 7.45 pagi

15.
Jika panjang sungai di dalam peta ialah 6 cm, berapakah panjang sebenar sungai jika
mengikut skala tersebut?
A 12 km C 16 km
B 14 km D 18 km

33
Latih Tubi Berfokus Geografi

16. Berapakah panjang jalan raya dari Simpang Empat ke kaki Gunung Puteri?
A 2.5 cm
B 3.5 cm
C 4.5 cm
D 5.0 cm

17. Berdasarkan skala lurus di atas, berapakah jarak jalan raya dari simpang empat ke kaki
Gunung Puteri?
A 0.5 km
B 2.5 km
C 3.5 km
D 4.0 km

18. Jika skala lurus ialah seperti di atas, berapakah jarak lurus dari hujung jalan Ladang Feton ke
hujung jalan Ladang Kool?
A 4.5 km
B 5.5 km
C 6.5 km
D 7.5 km

19. Apakah alat yang sesuai digunakan jika ingin mengukur panjang Sungai Pasir?

34
Latih Tubi Berfokus Geografi

A Kompas
B Pembaris
C Jangka tolok
D Sejalur kertas

20. Antara berikut, lokasi yang manakah paling dekat dari Simpang Empat?
A Masjid Dalam
B Ladang Kool
C Kampung Pantai
D Kampung Aloha

21. Di manakah Muthu akan berada sekiranya dia berkereta dari Ladang Feton sejauh 1.5 km
dan kemudian membelok pula ke tenggara sejauh 2.5 km?
A Kampung Aloha
B Simpang Empat
C Masjid Dalam
D Sungai Pasir

22.

Kawasan berlorek dalam rajah di atas dapat dikaitkan dengan


A skala
B kedudukan
C jarak relatif
D jarak mutlak

35
Latih Tubi Berfokus Geografi

23. Jarak lurus di antara rumah James dengan kedai runcit ialah
A8m
B 12 m
C 16 m
D 18 m

24. Jarak mengikut jalan raya di antara hospital dengan pasar ialah
A 20 m
B 24 m
C 26 m
D 32 m

25. Antara berikut, yang manakah mewakili unit bagi ukuran jarak?
I Meter
II Minit
III Darjah
IV Ringgit
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

26.

Antara berikut, pernyataan yang manakah benar mengenai jadual di atas?


A Masa perjalanan paling lama memerlukan kos paling tinggi
B Jarak perjalanan semua kenderaan adalah tidak sama
C Bas mengambil masa perjalanan yang paling pendek
D Cara berbasikal tidak memerlukan kos perjalanan

36
Latih Tubi Berfokus Geografi

27.

Jarak relatif merujuk kepada kawasan


AI C III
B II D IV

28.

Antara berikut, cara pengangkutan yang manakah membolehkan seseorang penumpang tiba
ke destinasinya dengan cepat dan paling selesa?
A Bas
B Teksi
C Perahu
D Kereta api

29. Skala di dalam peta digunakan untuk menentukan


A arah masjid dari balai polis
B panjang jalan kereta api
C kedudukan klinik
D ketinggian bukit

30. Antara berikut, skala yang manakah sesuai digunakan untuk melukis peta Semenanjung
Malaysia?

37
Latih Tubi Berfokus Geografi

31.

Berapakah panjang antara X dengan Y?


A 4 km
B 5.5 km
C 7.5 km
D 10 km

32. Berapakah jarak dari rumah Abu ke SMK Bukit Indah?


A 2.5 km
B 4.0 km
C 5.5 km

38
Latih Tubi Berfokus Geografi

D 8.0 km

33. Jika tambang bas ialah 30 sen sekilometer, berapakah tambang Lim untuk pergi ke rumah
Abu?
A RM 1.50
B RM 1.65
C RM 1.70
D RM 1.75

34. Rumah siapakah yang paling hampir dengan sekolah?


A Krishnan
B Ismail
C Abu
D Joni

35. Berapakah jarak mengikut jalan raya di antara rumah Krishnan dengan simpang jalan?
A 4.5 km
B 6 km
C 9 km
D 11 km

39
Latih Tubi Berfokus Geografi

36. Jika Mary berjalan ke arah barat laut sejauh 14 km, dia akan tiba ke
A rumah Abu
B rumah Joni
C balai polis
D pasar

37. Antara berikut, rumah siapakah yang paling jauh dari pasar?
A Abu
B Joni
C Mary
D Ismail

38. Skala peta ialah 1 cm mewakili


A 0.5 km
B 1.0 km
C 1.5 km
D 2.0 km

40
Latih Tubi Berfokus Geografi

39. Panjang sebenar jalan kereta api di dalam peta ialah


A 3.5 km
B 5.5 km
C 7.5 km
D 11 .5 km

40. Jarak paling dekat kilang memproses minyak sawit dari Pekan Merlin ialah
A 1.5 km
B 2.5 km
C 3.5 km
D 4.5 km

41. Masjid terdekat dari Kampung Pulai terletak sejauh


A 2.5 km
B 4.5 km
C 5.0 km
D 6.5 km

42. Berapa kilometerkah pelajar di Kampung Limau perlu berjalan kaki untuk pergi ke sekolah?
A 1.8 km
B 1.9 km
C 2.0 km
D 3.4 km

43. Jarak lurus di antara Pekan Sentul dengan Kampung Pulai ialah
A 3.0 km
B 3.25 km
C 3.75 km
D 4.0 km

41
Latih Tubi Berfokus Geografi

44. Berapakah jarak Pulau Udang dari pinggir pantai?


A 1.2 km
B 1.8 km
C 2.5 km
D 2.8 km

45. Jarak di antara Hotel Ria dengan Hotel Mesra ialah


A 5.5 km
B 7.0 km
C 8.5 km
D 9.0 km

46. Seorang pelancong yang menginap di Hotel Mesra ingin pergi ke rumah rehat. Dia perlu
berjalan mengikut jalan raya sejauh
A 2.5 km
B 4.0 km
C 5.5 km
D 7.5 km

47. Garis pantai di dalam peta adalah sepanjang

42
Latih Tubi Berfokus Geografi

A 10 km
B 13 km
C 15 km
D 17 km

48. Jarak lurus di antara padang dengan balai polis ialah


A 2.5 km
B 3.5 km
C 5.0 km
D 6.0 km

49. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang skala lurus?
I Terdapat dua jenis skala iaitu skala relatif dan skala mutlak
II Skala diukur berdasarkan luas dan masa
III Skala digunakan untuk mengecilkan saiz sebenar permukaan bumi
IV Skala ialah nisbah jarak di atas peta dengan jarak sebenar di permukaan bumi
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

50. Antara berikut, yang manakah merupakan jarak relatif?


I Masjid terletak kira-kira 500 m dari stesen kereta api
II Jarak di antara kedai dengan rumah Pak Ali ialah dua kilometer
III Tambang bas dari rumah Rohaya ke rumah neneknya ialah 80 sen
IV Ali mengambil masa 10 minit berjalan kaki dari rumahnya ke sekolah
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

Bab 4 : Graf

43
Latih Tubi Berfokus Geografi

1.

Bilangan tin marjerin yang dijual pada tahun 2004 ialah


A 9 000 C 12 000
B 10 000 D 13 000

2.

Bulan yang paling lembap ialah


A Mac C Oktober
B April D November

44
Latih Tubi Berfokus Geografi

3.

Hari yang paling panas ialah


A Rabu
B Sabtu
C Jumaat
D Khamis

4.

Berapakah jumlah penduduk Kampung Bukit yang bekerja sendiri?


A 50 orang
B 90 orang
C 300 orang
D 350 orang

45
Latih Tubi Berfokus Geografi

5. Susunan yang manakah benar tentang langkahlangkah semasa melukis graf?


I Melukis paksi menegak dan paksi mendatar
II Menandakan skala
III Menulis tajuk graf
IV Melabelkan graf
A I, II, III, IV
B I, II, IV, III
C I, III, II, IV
D II, I, III, IV

6.

Antara negara-negara berikut, yang manakah kurang daripada 20% penduduknya terlibat
dalam industri perkilangan?
A Laos C Indonesia
B Vietnam D Thailand

7. Kaedah yang paling mudah untuk mengumpulkan maklumat tentang bentuk muka bumi
sesuatu kawasan ialah
A pemerhatian
B tinjau siasat
C temu bual
D banci

46
Latih Tubi Berfokus Geografi

8.

Maklumat di atas boleh digambarkan melalui


A graf bar
B carta pai
C graf garisan
D graf gabungan

9. Perubahan suhu bagi sesuatu kawasan amat sesuai digambarkan dengan menggunakan
A jadual
B graf garisan
C graf gabungan
D graf bar mudah

47
Latih Tubi Berfokus Geografi

10.

Berapakah jumlah hujan tahunan yang dialami oleh kawasan P?


A 2 000 m C 2 260 m
B 2 180 m D 2 390 m

48
Latih Tubi Berfokus Geografi

11.

Bulan yang paling panas ialah


A Mei C Julai
B Jun D Ogos

12. Kaedah yang paling mudah untuk mengumpulkan maklumat tentang bentuk muka bumi
sesuatu kawasan ialah
A pemerhatian
B tinjau siasat
C temu bual
D banci

49
Latih Tubi Berfokus Geografi

13.

Berapakah suhu maksimum bagi kawasan P?


A 27ºC C 31ºC
B 29.8ºC D 32ºC

14.

Pada hari apakah kutipan paling banyak diperoleh?


A Ahad C Selasa
B Isnin D Khamis

50
Latih Tubi Berfokus Geografi

15.

Bulan yang menerima lebih daripada 200 mm hujan ialah


I Mac III Julai
II Mei IV Disember
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

16.

Hasil jualan marjerin meningkat paling sedikit antara tahun


A 2001 – 2002
B 2002 – 2003
C 2003 – 2004
D 2005 – 2006

51
Latih Tubi Berfokus Geografi

17.

Kegiatan ekonomi utama bagi penduduk Kampung Bukit adalah dalam sektor
A perindustrian
B perkhidmatan
C perindustrian
D pertanian

18.

Maklumat tersebut sesuai dipersembahkan dalam bentuk


A graf bar mudah
B graf gabungan
C graf garisan
D carta pai

19.

52
Latih Tubi Berfokus Geografi

Pada hari apakah jumlah kutipan hujan adalah sama?


I Ahad
II Rabu
III Isnin
IV Selasa
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

20.

Berapakah jumlah keseluruhan kutipan derma pelajar Tingkatan 1 Bestari?


A RM 300 C RM 360
B RM 330 D RM 380

21.

Pengeksport getah yang utama di dunia ialah


A Malaysia C Sri Lanka
B Indonesia D Liberia

22. Kaedah yang paling mudah untuk mengumpul maklumat tentang bentuk muka bumi sesuatu
kawasan ialah melalui
A pemerhatian
B tinjau siasat
C temu bual

53
Latih Tubi Berfokus Geografi

D banci

23.

Salji mungkin turun dalam bulan


A Mac dan April
B Mac dan Disember
C Januari dan Februari
D November dan Disember

24.

Berapa peratuskah jumlah eksport negara X yang terdiri daripada kayu balak?
A 12%
B 15%
C 18%
D 20%

54
Latih Tubi Berfokus Geografi

25.

Kira-kira ½ daripada bahan eksport negara X terdiri daripada hasil


A pertanian
B perkilangan
C pembalakan
D perlombongan

26. Jumlah hujan yang direkod sesuai dipersembahkan dalam bentuk


A rajah
B jadual
C graf garisan
D graf palang

27.

55
Latih Tubi Berfokus Geografi

Pada hari apakah jumlah hujan paling sedikit dipungut?


A Ahad
B Rabu
C Selasa
D Jumaat

28. Antara berikut, perkara yang manakah perlu diambil kira untuk mentafsir sesebuah graf?
I Tajuk
II Skala
III Nilai tertinggi
IV Nilai terendah
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

29. Antara berikut, cara yang manakah paling sesuai untuk menyusun data?
I Jadual
II Rajah
III Graf
IV Peta
A I dan II C II dan III
B I dan III D III dan IV

30.

Suhu paling rendah dalam minggu tersebut ialah


A 25°C
B 26°C
C 28°C
D 30°C

31. Perubahan suhu bagi sesuatu kawasan amat sesuai digambarkan dengan menggunakan
A jadual
B graf garisan

56
Latih Tubi Berfokus Geografi

C graf gabungan
D graf bar mudah

32.

Dari tahun 2001 hingga tahun 2005, bilangan tin marjerin yang telah dijual meningkat
sebanyak
A 2 000 tin C 5 000 tin
B 4 000 tin D 6 000 tin

33. Graf bar yang lengkap mempunyai


I mata angin utara
II label-label paksi
III tajuk graf
IV simbol
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

34.

Pernyataan di atas merujuk kepada kaedah pengumpulan data secara


A banci
B rujukan
C temu bual
D pemerhatian

57
Latih Tubi Berfokus Geografi

35.

Antara berikut, negara yang manakah mengeksport kira-kira 0.15 juta tan metrik getah?
A Sri Lanka C Nigeria
B Thailand D Liberia

36. Maklumat tersebut sesuai digambarkan dalam bentuk


A carta pai C graf garisan
B graf bar D graf gabungan

37. Berapa peratuskah penduduk yang terlibat dalam kegiatan perikanan?


A 5% . C 20%
B 10%. D 27%

38. Berapakah jumlah penduduk yang terlibat dalam


sektor perkhidmatan?
A 6 orang C 9 orang
B 8 orang D 17 orang

58
Latih Tubi Berfokus Geografi

39.

Antara berikut, pernyataan yang manakah benar mengenai graf di atas?


I Kutipan hujan pada hari Ahad dan hari Selasa adalah sama banyak
II Kutipan hujan hari Khamis adalah paling rendah
III Kutipan hujan hari Rabu adalah sebanyak 100mm
IV Kutipan hujan paling tinggi pada hari Sabtu
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

40.

Pernyataan yang manakah benar?


A Keluasan getah paling besar
B Koko merupakan tanaman terpenting

59
Latih Tubi Berfokus Geografi

C Keluasan koko adalah sama pada tahun 2005 dan 2006


D Keluasan getah merosot dari tahun 2005 hingga 2006

41. Data di atas paling sesuai dipersembahkan dalam bentuk


A graf garisan mudah
B graf bar mudah
C graf gabungan
D garta pai

42. Berdasarkan jadual di atas kira perbezaan suhu maksimum dan suhu minimum.
A 5°C
B 7°C
C 8°C
D 10°C

43. Pilih pernyataan yang benar tentang graf tersebut.


I Suhu minimum ialah 22°C
II Suhu sekata sepanjang tahun
III Suhu meningkat dua kali setahun
IV Bulan November ialah bulan paling panas
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

60
Latih Tubi Berfokus Geografi

44.

Antara berikut, pernyataan yang manakah benar mengenai Singapura?


I Perkilangan merupakan kegiatan ekonomi Singapura
II Industri perkilangan menyediakan paling banyak peluang pekerjaan kepada penduduk
Singapura
III Kebanyakan tenaga kerja Singapura adalah mahir dan terlatih
IV 85% penduduk Singapura terlibat dalam sector perkilangan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

45. Pengeluaran kelapa sawit paling tinggi pada tahun


A 2003 C 2005
B 2004 D 2006

46. Berapakah jumlah pengeluaran kelapa sawit antara tahun 2000 hingga tahun 2002?

61
Latih Tubi Berfokus Geografi

A 25 ribu tan C 46 ribu tan


B 38 ribu tan D 69 ribu tan

47. Antara berikut, hasil jualan yang manakah paling tinggi?


A Roti canai dan kuih
B Air dan nasi lemak
C Mi dan kuih
D Air dan kuih

48. Pilih pernyataan yang benar mengenai graf tersebut.


I Jenis graf tersebut ialah graf garisan
II Paksi mendatar mewakili jenis jualan
III Paksi menegak menunjukkan jumlah pendapatan
IV Skala yang digunakan ialah 1 cm bersamaan 10 orang
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

49. Antara berikut, pendapatan hasil jualan yang manakah kurang daripada RM20 ?
A Mi

62
Latih Tubi Berfokus Geografi

B Kuih
C Roti canai
D Nasi lemak

50.

Bahan eksport negara X yang ketiga penting ialah


A kopi
B balak
C getah
D bijih timah

Bab 5 : Peta

63
Latih Tubi Berfokus Geografi

1. Antara berikut, yang manakah digunakan untuk mewakili ciri-ciri geografi di dalam peta
lakar?
A Skala C Simbol
B Warna D Koordinat

2. Antara berikut, simbol yang manakah mewakili ciri budaya?

3. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar?

4. Warna hijau di dalam atlas mungkin sekali menunjukkan


I kaki bukit
II puncak bukit
III pinggir pantai
IV lembah sungai
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

5.

X dalam rajah di atas mewakili

64
Latih Tubi Berfokus Geografi

A saliran
B tumbuhan
C perlombongan
D bentuk muka bumi

6. Antara simbol berikut, yang manakah menunjukkan sebuah kawasan paya bakau?

7. Di dalam atlas, kawasan perairan seperti sungai dan laut diwarnakan dengan warna
A biru C kuning
B hijau D perang

8. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar mengenai ciriciri geografi?


I Ciri-ciri fizikal wujud secara semula jadi
II Ciri-ciri budaya wujud hasil buatan manusia
III Ciri-ciri geografi dibahagikan kepada ciri-ciri fizikal dan ciri-ciri budaya
IV Ciri-ciri fizikal tidak mempunyai sebarang kaitan dengan ciri-ciri budaya
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

9. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri budaya?


I Petempatan
II Rumah api
III Bukit
IV Jeti
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

10. Antara berikut, aspek yang manakah perlu diperhatikan semasa mentafsir sebuah peta?
I Skala
II Simbol
III Anak panah
IV Bingkai peta
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

65
Latih Tubi Berfokus Geografi

11. Antara berikut, pasangan yang manakah benar?

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

12. Antara berikut, symbol yang manakah paling tepat menunjukkan sebuah masjid?

13. Antara berikut, ciri yang manakah dapat ditunjukkan dalam sesebuah peta?
I Jenis kegiatan ekonomi
II Jenis pengangkutan
III Bentuk muka bumi
IV Cuaca dan iklim
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

14. Sebuah peta yang lengkap mesti mempunyai


I tajuk
II warna
III petunjuk
IV arah mata angin
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

15. 18 Pilih pasangan yang benar.

66
Latih Tubi Berfokus Geografi

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

16. Pilih pasangan yang benar.

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

17. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri - ciri fizikal?


I Laut
II Bukit
III Pulau
IV Masjid
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

67
Latih Tubi Berfokus Geografi

18. Peta yang lengkap mestilah mempunyai


I tajuk
II warna
III petunjuk
IV arah utara
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

19. Sungai Solo mengalir ke arah


A utara
B barat
C timur
D selatan

20. Petempatan berselerak terdapat di


I sawah padi
II kebun getah

68
Latih Tubi Berfokus Geografi

III simpang jalan


IV ladang kelapa sawit
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

21. Kebanyakan pekerja lading kelapa sawit beragama


A Islam
B Hindu
C Buddha
D Kristian

22. Kilang yang terdapat di Ladang Jemput mungkin sekali


A mengilang padi
B membuat simen
C memproses susu getah
D memproses kelapa sawit

23. Pekerjaan utama penduduk di Kampung Slim ialah


A berniaga
B bersawah
C membalak
D menoreh getah

24. Bahagian barat daya peta berpenduduk jarang disebabkan


A berpaya
B berhutan tebal
C berbukit-bukau
D selalu mengalami banjir

69
Latih Tubi Berfokus Geografi

25. Antara berikut, yang manakah adalah ciri-ciri budaya yang terdapat dalam peta?
I Petempatan
II Jambatan
III Getah
IV Laut
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

26. Jarak mengikut jalan raya di antara Pekan Baku dengan Pekan Lasa ialah
A 6 km C 13 km
B 11 km D 22 km

27. Apakah arah Kampung Jeti dari laut?


A Barat daya
B Barat laut
C Timur laut
D Tenggara

28. Faktor yang menggalakkan pokok kelapa tumbuh di pinggir pantai ialah

70
Latih Tubi Berfokus Geografi

A tanah pamah
B tanih berpasir
C sistem pengangkutan
D kemudahan pengairan

29. Antara berikut, ciri-ciri geografi yang manakah wujud hasil buatan manusia?
I Klinik
II Sungai
III Balai bomba
IV Jalan kereta api
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

71
Latih Tubi Berfokus Geografi

30. Benteng dibina untuk


A mengelakkan banjir
B meninggikan kawasan pantai
C meratakan kawasan penanaman padi
D mengelakkan kemasukan air masin ke dalam sawah padi

31. Sungai Petani mengalir ke arah


A barat
B timur
C tenggara
D barat laut

32. Tujuan utama jalan kereta api dibina adalah untuk mengangkut

72
Latih Tubi Berfokus Geografi

A padi
B kelapa
C penduduk
D kelapa sawit

33. Antara berikut, yang manakah ciri pantai?


I Berpaya
II Berpasir
III Berlumpur
IV Berpulau-pulau
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

34. Pilih pernyataan yang benar.


I Terdapat dua buah jambatan dalam peta
II Kebanyakan penduduk terlibat dalam kegiatan pertanian
III Sebahagian besar pekerja ladang kelapa sawit beragama Hindu
IV Jalan kereta api hampir selari dengan jalan utama
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

35. Apakah arah klinik dari Ladang Seti?


A Utara C Barat
B Timur D Tenggara

73
Latih Tubi Berfokus Geografi

74
Latih Tubi Berfokus Geografi

36. Berapakah jarak mutlak di antara Kampung Keris dengan Pekan Jamu?
A 6.0 km
B 6.5 km
C 8.0 km
D 9.5 km

37. Petempatan yang manakah berfungsi sebagai pusat pentadbiran?


A Pekan Jamu
B Pekan Tupai
C Pekan Manis
D Kampung Jawa

38. Faktor yang manakah mempengaruhi pembinaan jalan raya dan jalan kereta api dalam peta?
A Taburan penduduk
B Kegiatan ekonomi
C Bentuk muka bumi
D Litupan tumbuh-tumbuhan

39. Tujuan utama jalan kereta api dibina ialah untuk menghantar
A pekerja ke ladang
B pembalak ke hutan
C buah kelapa sawit ke kilang
D minyak sawit ke Pelabuhan

75
Latih Tubi Berfokus Geografi

76
Latih Tubi Berfokus Geografi

40. Antara berikut, pasangan yang manakah benar?

41. Sungai Agus mengalir ke arah


A utara
B tenggara
C barat daya
D timur laut

42. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri fizikal yang terdapat dalam peta?
A Sungai C Rumput
B Masjid D Kuala sungai

43. Apakah arah jambatan dari ladang?


A Timur laut C Tenggara
B Barat daya D Selatan

44. Panjang jalan kereta api ialah


A 3.2 km C 5.5 km
B 4.4 km D 5.8 km

45. Antara berikut, tumbuhan semula jadi yang manakah terdapat dalam peta?
I Rumput
II Lalang
III Hutan
IV Paya
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

77
Latih Tubi Berfokus Geografi

46. Apakah arah Bukit Lenjan dari Kampung Cahaya?


A Barat
B Timur
C Selatan
D Tenggara

47. Ke arah manakah Sungai Mati mengalir?


A Barat laut
B Tenggara
C Barat
D Utara

48. Apakah kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh penduduk di Kampung Cahaya?
I Menanam kelapa
II Menangkap ikan
III Menoreh getah
IV Membalak
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

49. Apakah peranan Kampung Melur?

78
Latih Tubi Berfokus Geografi

A Pusat pendidikan
B Pusat pentadbiran
C Pusat pengumpulan hasil pertanian
D Pusat pemprosesan hasil perlombongan

50. Antara berikut, yang manakah merupakan kemudahan awam yang terdapat dalam peta?
I Padi
II Pantai
III Jambatan
IV Jalan raya
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

79
Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 6 : Bentuk Muka Bumi

1. Pergerakan kerak bumi yang bertembung antara satu sama lain akan menyebabkan
pembentukan
A gunung lipat
B jurang lautan
C dataran tinggi
D tanah pamah

2. Banjaran gunung di Semenanjung Malaysia berpunca dari


A Dataran Tinggi Yunnan
B Dataran Tinggi Annam
C Banjaran Titiwangsa
D Banjaran Andes

3.

Gunung tertinggi di Semenanjung Malaysia terletak di banjaran gunung yang bertanda


AI C III
B II D IV

4.

Antara berikut, yang manakah dapat dikaitkan dengan maklumat di atas?


A Pulau Payar C Pulau Ketam
B Pulau Besar D Pulau Labuan

80
Latih Tubi Berfokus Geografi

5.

Antara berikut, kawasan bertanda manakah berbukit – bukau dan bersaliran baik?
AI C III
B II D IV

6. Kedalaman Pentas Sunda adalah kurang daripada


A 180 meter C 380 meter
B 250 meter D 450 meter

7. Hakisan ombak di dua buah gua yang terbentuk secara bertentangan pada suatu tanjung akan
membentuk
A pantai
B batu sisa
C gerbang laut
D batu tunggul

8. Jenis batu yang terdapat di Gua Niah dan Gua Mulu adalah sama dengan yang terdapat di
A Batu Caves
B Pulau Tioman
C Bukit Bendera
D Pulau Langkawi

9. Antara berikut, pasangan yang manakah benar?

10. Gunung tertinggi di Asia Tenggara terletak di

81
Latih Tubi Berfokus Geografi

A Banjaran Titiwangsa
B Banjaran Kelinkang
C Banjaran Crocker
D Banjaran Tahan

11. Pentas Sunda menjadi kawasan perikanan yang penting kerana


A pantai terlindung dan dalam
B kawasan pembiakan plankton
C terdapat perkampungan nelayan
D pelabuhan perikanan yang moden

12.

Gambar rajah di atas menunjukkan pola saliran


A selari C jejari
B jejala D reranting

13.

Ciri-ciri di atas dapat ditemui di kawasan yang bertanda


AI C III
B II D IV

82
Latih Tubi Berfokus Geografi

14.

Kawasan bertanda manakah berkaitan dengan ciri-ciri di atas?


A P dan Q C R dan S
B Q dan R D P dan S

15.

Antara berikut, yang manakah benar menerangkan kawasan berlorek di atas?


I Pantai berpasir
II Tidak berpaya
III Bergunung-ganang
IV Terdapat pulau di luar pantai
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

83
Latih Tubi Berfokus Geografi

16.

Pola saliran seperti di atas boleh didapati di kawasan


A delta
B batu kapur
C batu-batan lembut
D kemuncak tanah tinggi

17. Antara kawasan berikut, yang manakah mempunyai mendapan aluvium yang subur?
A Hulu Perak
B Lembah Klang
C Dataran Kedah
D Pantai timur Johor

18. Antara berikut, yang manakah merupakan gunung lipat muda?


I Banjaran Ural
II Banjaran Rocky
III Banjaran Andes
IV Banjaran Himalaya
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

19.

84
Latih Tubi Berfokus Geografi

Gambar rajah di atas menunjukkan proses


A lipatan
B gelinciran
C pemendapan
D hakisan tanah

20.

Sungai ini penting kerana empangan dibina untuk menjana kuasa hidroelektrik. Sungai yang
dimaksudkan mungkin sekali bertanda
A I C III
B II D IV

21.

Maklumat di atas merujuk kepada


A Dataran Pantai Barat Sarawak
B Dataran Pantai Timur Sabah
C Dataran Terengganu
D Dataran Johor

22. Antara berikut, sungai yang manakah mengalir ke Laut China Selatan?
I Sungai Pahang
II Sungai Rompin
III Sungai Bernam
IV Sungai Kelantan

85
Latih Tubi Berfokus Geografi

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

23. Antara berikut, pasangan yang manakah benar?


I Alor Setar – Sungai Kedah
II Ipoh – Sungai Bernam
III Kuching – Sungai Sarawak
IV Kota Bharu – Sungai Kelantan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

24. Antara berikut, yang manakah merupakan tanah pamah yang terdapat di Pantai Timur
Semenanjung Malaysia?
I Dataran Kedah
II Dataran Kelantan
III Dataran Terengganu
IV Dataran Hilir Sungai Perak
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

25. Antara berikut, bentuk muka bumi yang manakah dihasilkan akibat tindakan manusia?
A Gua Niah
B Tasik Chini
C Delta Labuk
D Tasik Kenyir
26. Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan peranan sungai di Semenanjung Malaysia?
I Sumber pengairan
II Jalan pengangkutan
III Sumber air untuk kegunaan harian
IV Kawasan penternakan ikan air tawar
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

27.

86
Latih Tubi Berfokus Geografi

Kawasan X sangat sesuai untuk dijadikan pelabuhan perikanan kerana


A perairan yang dalam dan terlindung
B jaringan pengangkutan yang cekap
C kawasan perikanan air tawar
D tempat tumpuan penduduk

28.

Antara berikut. kombinasi yang manakah benar mengenai kawasan berlorek dalam peta di
atas?
A I - Dataran aluvium yang sempit
B II - Dataran beralun dan berbukit bukau
C III - Lembah sungai curam
D IV - Delta sungai terputus-putus

29. Antara sungai-sungai berikut, yang manakah mengalir masuk ke Laut China Selatan?
I Sungai Muda
II Sungai Lupar
III Sungai Padas
IV Sungai Terengganu
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

30.

Proses pembentukan di atas akan menghasilkan


A delta

87
Latih Tubi Berfokus Geografi

B dataran
C lembangan
D gunung lipat

31. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar mengenai bentuk muka bumi tanah tinggi di
Malaysia?
I Terdapat gunung berapi di Malaysia
II Gunung Kinabalu terletak di Banjaran Crocker
III Banjaran Besar juga digelar Banjaran
Titiwangsa
IV Kemuncak tertinggi Asia Tenggara terletak di
Malaysia
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

32.

Antara berikut, pernyataan yang manakah berkaitan dengan kawasan X dalam rajah di atas?
A Pelabuhan perikanan
B Pusat ternakan penyu
C Kawasan rekreasi air
D Pemeliharaan mutiara

33. Antara berikut, sungai yang manakah terletak di Sarawak?


I Sungai Lupar
II Sungai Baram
III Sungai Rajang
IV Sungai Segama
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

88
Latih Tubi Berfokus Geografi

34.

Pernyataan di atas menerangkan kawasan yang bertanda


A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

35. Antara berikut, pernyataan manakah benar mengenai banjaran gunung di Semenanjung
Malaysia?
I Banjaran gunung menganjur dari utara ke
selatan
II Kebanyakan banjaran gunung terdiri daripada
batu granit
III Gunung Benom adalah puncak tertinggi
Banjaran Titiwangsa
IV Banjaran gunung menjadi legeh sungai
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

36.

Bentuk muka bumi di atas boleh ditemui di


A hulu sungai

89
Latih Tubi Berfokus Geografi

B hilir sungai
C muara sungai
D tengah sungai

37.

Banjaran yang bertanda X dalam gambar rajah di atas ialah


A Banjaran Crocker
B Banjaran Tama Abu
C Banjaran Trus Madi
D Banjaran Titiwangsa

38.

Pernyataan di atas merujuk kepada bentuk muka bumi yang bertanda


AI
B II
C III
D IV

39. Antara berikut, bentuk bumi yang manakah terbentuk kesan daripada tindakan ombak?
I Teluk
II Tanjung
III Beting pasir
IV Tebing tinggi
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV

90
Latih Tubi Berfokus Geografi

D II, III dan IV

40. Antara negara-negara berikut, yang manakah terletak di Lingkaran Api Pasifik?
I Filipina III Malaysia
II Thailand IV Indonesia
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

41. Antara berikut, pasangan yang manakah benar?

42.

Berdasarkan rajah di atas, proses hakisan berlaku di bahagian aliran sungai yang bertanda
AI
B II
C III
D IV

43. Kebanyakan sungai di Malaysia mempunyai


I air yang banyak dan tetap
II banyak kelodak dan cetek
III aliran yang pendek dan deras

91
Latih Tubi Berfokus Geografi

IV panjang dan perlahan alirannya


A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

44.

Antara berikut, kombinasi yang manakah benar mengenai kawasan berlorek di atas.

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

45. Antara berikut, yang manakah merupakan tasik semula jadi?


I Tasik Bera
II Tasik Chini
III Tasik Kenyir
IV Tasik Chenderoh
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

92
Latih Tubi Berfokus Geografi

46.

Ciri muka bumi yang terbentuk di kawasan bertanda P ialah


I delta
II air terjun
III lubuk pusar
IV tasik ladam
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

47. Antara berikut, yang manakah merupakan sumbangan kawasan pinggir laut kepada kegiatan
ekonomi di Malaysia?
I Tapak pelabuhan
II Pusat pelancongan
III Petempatan nelayan
IV Penjanaan kuasa hidoelektrik
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

48. Antara berikut, yang manakah benar mengenai Banjaran Tahan?


I Terbentuk daripada batu granit dan batu
kapur
II Terletak ke barat Banjaran Titiwangsa
III Kemuncak tertinggi Gunung Tahan
IV Menjadi legeh Sungai Pahang
A I , II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

49. Antara berikut, yang manakah benar tentang gunung lipat tua?
I Terbentuk melebihi 250 juta tahun
II Keadaan fi zikal yang tinggi dan kasap
III Masih mengalami kejadian gempa bumi
IV Mengalami proses penggondolan yang giat
A I dan II

93
Latih Tubi Berfokus Geografi

B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
50.

Pernyataan di atas berkaitan dengan


A Sungai Perak
B Sungai Lupar
C Sungai Kelantan
D Sungai Kinabatangan

51.

Antara ciri muka bumi berikut, yang manakah terdapat di peringkat hilir sungai?

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

94
Latih Tubi Berfokus Geografi

52.

Apakah proses yang paling giat berlaku di kawasan yang mempunyai ciri fizikal di atas?
A Hakisan
B Ampaian
C Pemendapan
D Pengangkutan

53. Antara berikut, yang manakah merupakan banjaran gunung lipat tua?
I Banjaran Ural
II Banjaran Rocky
III Banjaran Himalaya
IV Banjaran Appalachian
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

54.

Kawasan berlorek dalam rajah di atas dapat dikaitkan dengan


I Tasik Bera III Tasik Kenyir
II Tasik Chini IV Tasik Chenderoh
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

55.

Antara berikut, pernyataan yang manakah benar mengenai banjaran di atas?


I Kawasan yang tidak stabil
II Terdiri daripada gunung lipat
III Banjaran terpanjang di Malaysia
IV Kemuncak tertinggi Gunung Kinabalu
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

56. Antara berikut, yang manakah merupakan tanah pamah di Sarawak?

95
Latih Tubi Berfokus Geografi

I Delta Baram
II Delta Rajang
III Delta Segama
IV Dataran Labuk
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

57.

Antara berikut, sungai yang manakah dipadankan dengan tepat?


I Sungai Kerian
II Sungai Pahang
III Sungai Rajang
IV Sungai Kinabatangan
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

58. Antara berikut, yang manakah merupakan tasik semula jadi?


I Tasik Bera
II Tasik Chini
III Tasik Kenyir
IV Tasik Perdana
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

96
Latih Tubi Berfokus Geografi

59.

Berdasarkan gambar rajah di atas, yang manakah merupakan bentuk muka bumi di peringkat
hilir?
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

60. Antara berikut, pernyataan yang manakah menerangkan tentang kepentingan kawasan tanah
pamah di Malaysia?
I Pusat peranginan dingin
II Kawasan pertanian utama
III Kawasan perlombongan petroleum
IV Pusat tumpuan pengangkutan darat
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

97
Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 7 : Potensi Dan Halangan Bentuk Muka Bumi Terhadap Kegiatan Manusia

1.

Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan kawasan berlorek di atas?


I Pengairan
II Sawah padi
III Alat pengangkutan
IV Kuasa hidroelektrik
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

2.

Hakisan sungai yang berliku dalam gambar rajah di atas dapat dielakkan dengan
A meneres tebing
B menggali dasar
C membina benteng
D meluruskan aliran sungai

3. Hakisan ombak di pinggir laut boleh diatasi dengan


A membina benteng C menanam pokok
B menggali pantai D membina parit

4. Apakah kepentingan kawasan pinggir pantai kepada negara Malaysia?


A Tapak pelabuhan
B Kawasan pertanian
C Pusat pentadbiran utama
D Tapak pelupusan sampah

5.

98
Latih Tubi Berfokus Geografi

Senarai di atas berkaitan dengan


A pusat pelancongan
B pusat perindustrian
C pusat pendaratan ikan
D pusat latihan tentera

6.

Maklumat di atas amat sesuai untuk tanaman


A padi C getah
B koko D nanas

7. Lava bes yang subur telah menggalakkan penanaman padi di


A Pulau Jawa
B Kalimantan
C Pulau Hainan
D Delta Mekong

8.

Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan


A Kundasang
B Bukit Larut
C Bukit Fraser
D Tanah Tinggi Cameron

9.

Pulau-pulau di atas menjadi tumpuan pelancong kerana terdapat


A penyu
B sarang burung
C gua batu kapur
D terumbu karang

10. Apakah jenis halangan bentuk muka bumi yang mungkin wujud di kawasan pinggir laut?
I Tanah mendap III Hakisan ombak
II Tebing curam IV Air laut yang cetek
A I dan II C III dan IV

99
Latih Tubi Berfokus Geografi

B II dan III D I dan IV

11. Antara berikut, yang manakah merupakan sebab kawasan bukit tidak sesuai dijalankan
aktiviti pembangunan?
I Tahap keselamatan kurang
II Hakisan tanih mudah berlaku
III Struktur tanah mudah longgar
IV Flora dan fauna semakin pupus
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

12. Yang manakah merupakan kepentingan kawasan tanah pamah di Malaysia?


I Pertanian
II Perikanan
III Perindustrian
IV Perlombongan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

13.

Antara ciri istimewa kawasan berlorek ialah


I gua batu kapur
II sungai yang deras
III hutan paya air tawar
IV stalaktit dan stalagmit
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

14. Pilih pasangan yang benar.

100
Latih Tubi Berfokus Geografi

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV

15.

Kegiatan ekonomi penduduk bagi kawasan - kawasan di atas ialah


A pertanian
B perikanan
C perindustrian
D perlombongan

16. Antara berikut, pusat peranginan yang manakah terletak di Banjaran Titiwangsa?
I Bukit Larut
II Bukit Fraser
III Tanah Tinggi Genting
IV Tanah Tinggi Cameron
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

17.

kawasan berlorek di atas penting untuk penanaman


A padi C kelapa
B nanas D kelapa sawit

101
Latih Tubi Berfokus Geografi

18.

Berdasarkan gambar rajah di atas, kesan yang berlaku di kawasan X ialah


I banjir III hakisan tanih
II tanah runtuh IV pencemaran sungai
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

19. Antara berikut, tanaman yang manakah sesuai ditanam di cerun bukit Pulau Jawa?
I Kopi III Padi
II Kina IV Nanas
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

20. Mengapakah petani-petani di Pulau Jawa membuat teres di cerun-cerun bukit?


A Mengelakkan banjir
B Mengelakkan hakisan
C Mempelbagaikan tanaman
D Meningkatkan hasil tanaman

21.

Antara kawasan yang bertanda dalam peta di atas, yang manakah adalah Pelabuhan Tanjung
Pelepas?
AI C III
B II D IV

22. Apakah kepentingan kawasan tanah tinggi di Switzerland?

102
Latih Tubi Berfokus Geografi

I Kegiatan pertanian
II Pusat pelancongan
III Pusat penternakan
IV Pusat peluncuran
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

23. Mengapakah kebanyakan jalan raya di bina di kawasan tanah pamah?


A Kawasan tumpuan penduduk
B Kawasan pertanian utama
C Bebas daripada banjir
D Keselamatan terjamin

24. Tanah Tinggi Cameron penting kerana


I pengeluar utama sayur-sayuran
II pusat pelancongan yang popular
III taburan sumber mineral yang banyak
IV pengeluar teh yang utama di Malaysia
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

25.

Apakah tujuan pembinaan kedua-dua empangan di atas?


A Pusat rekreasi
B Penternakan ikan
C Pengairan tanaman
D Penjanaan kuasa hidroelektrik

26. Antara berikut, yang manakah menerangkan kepentingan kawasan tanah tinggi di Malaysia?
I Legeh sungai
II Tempat peranginan
III Kawasan tadahan hujan
IV Kawasan pertanian pindah
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

27. Petempatan sesuai dibina di kawasan tanah pamah kerana


I tanah yang kasap

103
Latih Tubi Berfokus Geografi

II kos pembinaan lebih murah


III pembinaan jalan raya lebih mudah
IV kegiatan ekonomi tertumpu di kawasan yang
rata
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

28.

Kedua-dua sungai di atas mempunyai kepentingan yang sama untuk


A mengairi sawah
B ekopelancongan
C mengangkut kayu balak
D menjana kuasa hidroelektrik

29. Apakah faktor yang menyebabkan pertanian teres dijalankan di cerun bukit Pulau Jawa?
I Tanih lava bes yang subur
II Kawasan tanah pamah yang terhad
III Mengurangkan kadar hakisan tanih
IV Keadaan tanih yang mudah menakung air
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

30. Antara berikut, sungai yang manakah merupakan sempadan semula jadi?
I Sungai Perak
II Sungai Golok
III Sungai Muda
IV Sungai Bernam
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

31.

Antara berikut, yang manakah boleh dikaitkan dengan senarai di atas?

104
Latih Tubi Berfokus Geografi

I Pulau Ketam
II Pulau Kapas
III Pulau Langkawi
IV Pulau Perhentian
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

32.

Antara berikut, yang manakah merupakan persamaan kegiatan bagi kawasan di atas?
A Pertanian di cerun berteres
B Penanaman sayur-sayuran
C Pelancongan tanah tinggi
D Penanaman padi

33. Antara berikut, bentuk muka bumi yang manakah menjadi penghalang terhadap
pembangunan ekonomi negara?
I Pantai berpasir
II Dataran mendap
III Cerun yang curam
IV Pinggir laut berpaya
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

34.

Apakah potensi tasik di atas kepada negara?


A Membekalkan tenaga elektrik
B Sebagai tapak pelabuhan
C Kaedah pengangkutan

105
Latih Tubi Berfokus Geografi

D Sumber pengairan

35.

Tanaman di atas ditanam di kawasan bertanda


AI C III
B II D IV

36. Apakah barangan utama yang diangkut melalui Sungai Kinabatangan?


A Sagu C Beras
B Balak D Petroleum

37.

Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan tasik-tasik di atas?


I Menggalakkan kegiatan ekopelancongan
II Menjana kuasa hidroelektrik
III Penternakan ikan air tawar
IV Sumber air domestik
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

106
Latih Tubi Berfokus Geografi

38.

Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan sungai di atas?


I Habitat hidupan liar
II Mengangkut kayu balak
III Menjana kuasa hidroelektrik
IV Sumber air bagi keperluan domestik
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

39.
Apakah kesan negatif yang wujud akibat pembukaan kawasan pertanian di kawasan
tersebut?
I Hakisan tanih
II Peningkatan suhu
III Kehilangan kayu keras
IV Sumber mineral semakin berkurang
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

40. Apakah halangan-halangan untuk memajukan kawasan Tanah Tinggi Cameron sebagai
kawasan pelancongan?
I Cerun curam
II Tanah runtuh
III Suhu nyaman
IV Banjir kilat
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

41. Banjaran Alps di Switzerland terkenal sebagai destinasi pelancongan kerana


I keadaan bentuk muka bumi yang
bergunungganang

107
Latih Tubi Berfokus Geografi

II mempunyai pemandangan yang indah


III keadaan bersalji pada musim sejuk
IV suhu yang panas sepanjang tahun
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

42. Antara berikut, yang manakah merupakan potensi kawasan pinggir laut kepada penduduk di
Malaysia?
I Tapak pelabuhan
II Kegiatan pelancongan
III Perkampungan nelayan
IV Pembalakan kayu bakau
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

43.
Apakah sumbangan sungai di atas kepada penduduk di Thailand?
I Mengangkut penumpang
II Menghanyutkan kayu balak
III Menjana kuasa hidroelektrik
IV Menjadi sempadan semula jadi
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

44.

Berdasarkan rajah di atas, pernyataan yang manakah dapat menerangkan X?


I Pembalakan giat dijalankan
II Aktiviti perlombongan kuprum
III Kawasan peranginan tanah tinggi
IV Kegiatan pertanian hawa sederhana
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

45. Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan kawasan tanah pamah?

108
Latih Tubi Berfokus Geografi

I Kawasan pertanian
II Kawasan petempatan
III Kawasan perlombongan petroleum
IV Kawasan jaringan pengangkutan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I. III dan IV
D II, III dan IV

46.

Bagaimanakah halangan pembinaan jalan raya seperti gambar rajah di atas dapat diatasi?
I Menarah bukit
II Membina teres
III Membina terowong
IV Membina dinding konkrit
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

47. Mengapakah kawasan tanah tinggi sesuai dimajukan sebagai pusat pelancongan?
I Kos lebih murah
II Pemandangan yang menarik
III Udara yang segar dan nyaman
IV Kemudahan pengangkutan yang cekap
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

48. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah untuk mencegah hakisan tanah?
I Meneres bukit
II Membuat benteng
III Menebus guna tanah
IV Menanam tanaman tutup bumi
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

49. Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan kawasan tanah tinggi?
I Menjana kuasa hidroelektrik

109
Latih Tubi Berfokus Geografi

II Sebagai kawasan tadahan air


III Menyediakan tapak perindustrian
IV Menggalakkan penanaman tanaman hawa
sederhana
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

50. Antara berikut, yang manakah merupakan sumber pengairan yang membolehkan penanaman
padi dijalankan dua kali setahun?
I Empangan Klang Gate
II Empangan Chenderoh
III Rancangan Pengairan Muda
IV Rancangan Pengairan Kemubu
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

51. Kegiatan ekonomi yang utama di kawasan tanah tinggi Switzerland ialah
I pertanian
II pelancongan
III pindah ternak
IV perlombongan
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV
52. Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan sungai di Malaysia?
I Mengairi sawah padi
II Menjana kuasa hidroelektrik
III Alat pengangkutan yang murah
IV Menghantar barangan kilang ke pelabuhan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

110
Latih Tubi Berfokus Geografi

53.

Antara berikut, sungai yang manakah berfungsi untuk mengangkut kayu balak dan beras?
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

54.

Antara berikut, yang manakah merupakan persamaan bagi kawasan berlorek?


I Jalan pengangkutan air
II Menghanyutkan kayu balak
III Mempunyai banyak terusan
IV Membentuk dataran mendap dan delta yang
luas
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

55.

111
Latih Tubi Berfokus Geografi

Sumbangan tasik di atas terhadap negara Kampuchea ialah


I sebagai pusat pelancongan
II menjana kuasa hidroelektrik
III sebagai pusat perikanan air tawar
IV menyediakan kemudahan pengairan kepada
penduduk
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

56. Antara berikut, yang manakah merupakan potensi sungai di Malaysia?


I Sebagai tempat rekreasi
II Membentuk dataran aluvium
III Menjana kuasa hidroelektrik
IV Menyediakan jaringan terusan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

57. Antara berikut, kombinasi yang manakah menunjukkan faktor tarikan pelancong ke
Switzerland?

112
Latih Tubi Berfokus Geografi

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

58.

Mengapakah kawasan berlorek menjadi tumpuan penduduk?


I Tumpuan bandar besar
II Tumpuan kawasan perindustrian
III Mempunyai kawasan pertanian yang luas
IV Mempunyai kemudahan infrastruktur yang
moden
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

59.

113
Latih Tubi Berfokus Geografi

Pernyataan tersebut merujuk kepada kawasan pinggir laut yang sesuai dimajukan sebagai
A tapak pelabuhan
B tapak perindustrian
C kawasan perlombongan
D kawasan pembiakan penyu

60. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah untuk menjadikan kawasan
cerun curam sebagai pusat petempatan?
I Membina teres
II Membuat tarahan
III Membina tiang konkrit
IV Merendahkan kawasan tinggi
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

114
Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 8 : Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Alam Sekitar

1.

Apakah kesan daripada pembinaan projek di atas?


A Hakisan giat berlaku
B Menjejaskan kualiti air
C Flora dan fauna musnah
D Mengancam hidupan akuatik

2.

Antara berikut, yang manakah kesan kawasan berlorek terhadap alam sekitar?
A Tanah jerlus
B Kesotan tanah
C Aliran sungai perlahan
D Kawasan tadahan terjejas

3.

Kegiatan di atas menyebabkan berlakunya


I kejadian jerebu
II pulau haba bandar
III hujan tidak menentu
IV suhu udara meningkat
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

115
Latih Tubi Berfokus Geografi

4.

Mengapakah spesies di atas dipilih untuk penanaman semula?


A Dapat menentang penyakit
B Memberi hasil yang lumayan
C Kos penanaman yang minimum
D Matang dalam jangka masa pendek

5.

X di atas merujuk kepada


A tanah runtuh
B kekurangan sumber air
C suhu semakin meningkat
D kepupusan spesies hidupan liar

6. Langkah mesra alam untuk mengawal makhluk perosak tanaman ialah dengan
A menanam rumput
B mengamalkan kaedah biologi
C membakar kawasan tanaman yang rosak
D meningkatkan penggunaan racun serangga

7.

Apakah kesan yang timbul akibat penggunaan bahan di atas secara berlebihan?
A Hakisan tanih
B Keasidan tanih meningkat
C Pertumbuhan pokok terbantut
D Suhu persekitaran meningkat

8.

116
Latih Tubi Berfokus Geografi

Aktiviti di atas menyebabkan berlakunya


I jerebu
II hujan asid
III banjir kilat
IV hakisan tanah
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

9.

Antara berikut, kegiatan manusia yang manakah berkaitan dengan keadaan fizikal di atas?
A Pertanian
B Pembalakan
C Perindustrian
D Perlombongan

10.

Kaedah kawalan makhluk perosak yang dimaksudkan dalam huraian di atas ialah
A biologi
B hidupan liar
C pemeliharaan
D pemuliharaan

11. Antara berikut, kegiatan manusia yang manakah boleh memberi kesan terhadap
keseimbangan alam sekitar?
I Kegiatan pertanian
II Penebangan pokok
III Pembinaan jalan raya
IV Penanaman tanaman tutup bumi

117
Latih Tubi Berfokus Geografi

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV

12.

Pernyataan di atas adalah bertujuan untuk


I menghapuskan rumpai
II mempelbagaikan tanaman
III mengurangkan hakisan tanih
IV mengekalkan kesuburan tanih
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

13.

Kawasan berlorek tersebut berkaitan dengan kegiatan


A pertanian
B pembinaan lebuh raya
C pembinaan empangan
D penternakan ikan air tawar

14. Antara aktiviti berikut, yang manakah boleh menyebabkan pencemaran udara?
A Pertanian
B Pembalakan
C Perindustrian
D Perlombongan

15.

118
Latih Tubi Berfokus Geografi

Senarai di atas mungkin berlaku disebabkan oleh


I pembinaan terowong
II penarahan kawasan cerun
III penanaman semula pokok
IV penebangan pokok tanpa kawalan
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

16. Antara projek pembinaan berikut, yang manakah menyebabkan penerokaan hutan secara
besar-besaran?
I Empangan Kenyir
II Menara Kuala Lumpur
III Jambatan Pulau Pinang
IV Lebuh Raya Utara – Selatan
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

17.

Apakah kesan daripada aktiviti di atas?


I Kemusnahan hutan dara
II Hutan belukar tumbuh

119
Latih Tubi Berfokus Geografi

III Gangguan ekosistem


IV Pencemaran tanih
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

18.

Masalah pertanian di kawasan cerun seperti di atas dapat diatasi dengan


I membina pagar
II meneres cerun bukit
III menyimen permukaan tanah
IV menanam tanaman tutup bumi
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

19.

X mungkin sekali ialah


A krisis air
B pencemaran air
C kualiti air merosot
D peningkatan suhu setempat

20. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar tentang kegiatan ekonomi yang
menyebabkan pencemaran sungai?
A Pertanian – pembuangan sisa toksik
B Pembalakan – pencemaran sisa baja kimia
C Perindustrian – hakisan tanah menjadikan
sungai berkelodak
D Perlombongan – pembuangan sisa tanih

120
Latih Tubi Berfokus Geografi

mencemar sungai

21. Antara berikut, haiwan yang manakah digunakan untuk memusnahkan makhluk perosak
tanaman?
I Ular
II Tikus
III Biawak
IV Burung hantu
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

22.

Aktiviti di atas boleh mendatangkan kesan seperti


I hidupan akuatik terjejas
II sungai tercemar
III hujan asid
IV banjir
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

23. Pembinaan jalan raya boleh menyebabkan


I perubahan bentuk muka bumi yang asal
II gangguan habitat semula jadi
III kekurangan nutrien tanih
IV gelongsoran tanah
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

24. Permukaan tanih yang terdedah menjadi tandus dan tidak ditumbuhi tanaman kerana
I tanih kehilangan nutrien

121
Latih Tubi Berfokus Geografi

II tanih sukar menyerap air


III mengandungi batu-batan
IV struktur tanih menjadi longgar
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

25.

Sungai Z mengalami pencemaran disebabkan oleh kegiatan


A pertanian
B pembalakan
C perindustrian
D perlombongan

26.

Kawasan di atas diwartakan sebagai taman negara untuk


I memelihara hutan
II melindungi flora dan fauna
III mengekalkan warisan hutan
IV menyediakan kawasan pembalakan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

27. Aktiviti kuari telah menimbulkan kesan seperti


I pencemaran bau
II pencemaran udara
III pencemaran bunyi
IV perubahan landskap
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

28. Antara berikut, yang manakah merupakan usaha pemuliharaan hutan yang dijalankan di

122
Latih Tubi Berfokus Geografi

Malaysia?
A Penebangan terpilih
B Penghutanan semula
C Mewartakan hutan simpan
D Mengawal lessen pembalakan
29.

Kesan X ialah
A jerebu
B hakisan tanih
C tanah gondol
D pencemaran air

30.

Masalah yang timbul akibat aktiviti di atas ialah


I hakisan tanih
II penurunan suhu
III pencemaran bau
IV perubahan landskap
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

31.

Antara berikut, yang manakah merupakan kesan daripada kegiatan di atas?


I Takat air pasang berubah
II Hakisan pantai meningkat
III Kepupusan sumber akuatik
IV Kandungan oksigen meningkat
A I dan II
B II dan III
C III dan IV

123
Latih Tubi Berfokus Geografi

D I dan IV

32.

Penggunaan kaedah pertanian di atas dalam sektor pertanian mengakibatkan berlakunya


A hujan asid
B hakisan tanih
C kesan rumah hijau
D pencemaran sungai

33.

Antara berikut, yang manakah merupakan kesan-kesan pembinaan lebuh raya di atas?
I Kejadian hujan asid
II Pembukaan kawasan baru
III Perubahan landskap berlaku
IV Kemusnahan flora dan fauna
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

34. Penggunaan bahan yang manakah dalam amalan pertanian akan mendatangkan kesan buruk
terhadap alam sekitar?
I Racun serangga III Racun rumpai
II Baja organik IV Baja kimia
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

35. Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan penghutanan semula?


I Menanam semula spesies pokok yang sama
dengan pokok yang ditebang
II Memastikan spesies pokok tidak pupus
III Memusnahkan habitat hidupan liar
IV Memulihara tanah dan sumber air
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

124
Latih Tubi Berfokus Geografi

36.

Apakah kesan yang berlaku akibat penggunaan bahan di atas terhadap alam sekitar?
I Keasidan tanah meningkat
II Bahan toksik tidak larut air
III Pencemaran sungai berlaku
IV Kesuburan tanah meningkat
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

37. Tanaman tutup bumi berperanan untuk


I menguatkan struktur tanih
II mengurangkan hakisan tanih
III mengawal makhluk perosak
IV mengekalkan kesuburan tanih
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

38. Antara berikut, aktiviti yang manakah menyebabkan kawasan hutan diteroka?
I Pertanian
II Pembalakan
III Perindustrian
IV Pembinaan lebuh raya
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

39. Perlombongan bijih timah telah menyebabkan


I pencemaran udara
II sungai menjadi cetek
III tanih menjadi tandus
IV permukaan tanah gondol
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

40.

125
Latih Tubi Berfokus Geografi

Antara berikut, yang manakah dapat dikaitkan dengan X?


I Habitat haiwan terjejas
II Mengalami hakisan tanih
III Kemusnahan kayu berharga
IV Kandungan udara seimbang
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

41. Apakah kesan akibat pembalakan tidak terkawal di cerun bukit?


I Banjir di tanah rendah
II Hakisan tanih giat berlaku
III Peningkatan kesuburan tanih
IV Kemusnahan kawasan tadahan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

42. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah untuk mengekalkan kesuburan
tanih?
I Membina teres
II Menanam secara bergilir
III Membajak mengikut kontur
IV Menggunakan racun serangga
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

43.

Antara berikut, yang manakah kesan yang wujud akibat daripada kegiatan di atas?

126
Latih Tubi Berfokus Geografi

I Hakisan tanah
II Hutan berharga musnah
III Hasil pertanian bertambah
IV Kawasan petempatan berkurangan
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

44. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk
mengurangkan kejadian tanah runtuh?
I Membina teres
II Menebang hutan
III Membina tembok
IV Menanam tanaman tutup bumi
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

45. Antara berikut, kegiatan yang manakah boleh menyebabkan berlakunya pencemaran sungai?

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

46. Apakah kesan-kesan yang berlaku akibat penebangan hutan secara berleluasa?
I Suhu persekitaran menjadi rendah
II Flora dan fauna akan pupus
III Permukaan mudah terhakis
IV Kawasan tadahan akan musnah
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

47. Masalah hakisan tanah dan tanah runtuh di lebuh raya dapat dihalang dengan cara
I membina pagar

127
Latih Tubi Berfokus Geografi

II membina terowong
III menanam pokok jati
IV membina tembok konkrit
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

48. Antara berikut, yang manakah merupakan tindakan manusia untuk memelihara alam sekitar?
I Pertanian teres
II Pertanian pindah
III Penanaman sejenis
IV Penghutanan semula
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

49.

Kegiatan yang boleh dikaitkan dengan senarai di atas ialah


A pembinaan kilang
B pembinaan jalan raya
C pembinaan petempatan
D pembukaan kawasan pertanian

50.

Senarai pokok di atas semakin pupus disebabkan oleh aktiviti


I pertanian pindah
II pembalakan
III pelancongan
IV pemburuan
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

51. Aktiviti penebangan hutan boleh menyebabkan spesies haiwan berikut semakin pupus
seperti
I katak

128
Latih Tubi Berfokus Geografi

II gajah
III seladang
IV harimau
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

52.

Antara berikut, yang manakah kesan daripada kegiatan di atas?


I Perubahan landskap
II Suhu udara meningkat
III Kekerapan banjir kilat
IV Penipisan lapisan ozon
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

53.

Antara berikut, apakah kesimpulan yang boleh dibuat berkaitan dengan pernyataan di atas?
I Pencemaran bau
II Kejadian banjir kilat
III Sungai menjadi cetek
IV Kegiatan perikanan terjejas
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

54. Antara berikut, langkah yang manakah paling berkesan untuk mengawal hakisan tanih di
cerun bukit?
I Meneres bukit
II Membuat parit
III Menanam rumput
IV Menanam tanaman tutup bumi

129
Latih Tubi Berfokus Geografi

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

55.

Antara berikut, tanaman tutup bumi yang manakah sesuai ditanam di lereng bukit tersebut?
I Buluh
II Keladi
III Rumput
IV Kekacang
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

56. Antara berikut, yang manakah merupakan kaedah yang sesuai untuk mengatasi masalah
ketandusan tanih?
I Menanam tanaman sejenis
II Menggunakan baja organik
III Menggunakan jentera moden
IV Menanam tanaman tutup bumi
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

57.

Penggunaan alatan di atas boleh menimbulkan kesan seperti


I kemarau

130
Latih Tubi Berfokus Geografi

II pencemaran
III peningkatan suhu bumi
IV penipisan lapisan ozon
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

58. Haiwan yang digunakan untuk mengawal tikus di ladang kelapa sawit ialah
I ular
II tupai
III landak
IV burung hantu
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

59. Apakah faktor utama kegiatan pertanian pindah perlu dikurangkan?


A Memelihara kualiti air
B Hasil pertanian amat rendah
C Petempatan orang asli tidak kekal
D Mengelakkan kemusnahan hutan yang berharga

60.

Kegiatan dalam foto tersebut mendatangkan kesan seperti


I hujan asid
II pencemaran laut
III kehilangan pokok berharga
IV menjejaskan hidupan akuatik
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

131
Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 9 : Pergerakan Bumi Di Dalam Sistem Suria

1. Antara faktor-faktor berikut, yang manakah mempengaruhi iklim Malaysia?


I Ketinggian
II Angin lazim
III Bentuk muka bumi
IV Kepadatan penduduk
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

2. Putaran bumi di atas paksinya condong ke arah sudut


A 11° pada garisan melintang
B 23 1/2° pada paksi tegak
C 66 1/2° pada garisan menegak
D 25° pada garisan melintang

3.

Kejadian di atas dapat dikaitkan dengan


A peredaran bumi
B bentuk sfera bumi
C matahari terbit di timur
D putaran bumi pada paksinya

4. Antara berikut, pernyataan yang manakah berkaitan dengan putaran bumi?


A Berputar mengelilingi bulan
B Menyebabkan kejadian empat musim
C Berputar di atas paksinya dari barat ke timur
D Mengambil masa 365 1/4 hari untuk membuat
satu pusingan

5. Antara berikut, yang manakah benar tentang ekuinoks musim bunga dan ekuinoks musim
luruh?
A Siang dan malam sama panjang
B Siang lebih panjang daripada malam
C Hemisfera selatan mengalami musim panas
D Matahari tengah hari berada di Garisan
Sartan

132
Latih Tubi Berfokus Geografi

6.

Huraian di atas menunjukkan


A musim panas
B musim sejuk
C musim luruh
D musim bunga

7.

Pernyataan di atas menerangkan tentang pembentukan


A hujan asid
B hujan bukit
C hujan perolakan
D hujan perenggan

8.

Perubahan kedudukan matahari seperti yang dinyatakan di atas mempunyai kaitan dengan
A perubahan musim
B zon waktu piawai
C pasang surut air laut
D kejadian siang dan malam

133
Latih Tubi Berfokus Geografi

9.

Berdasarkan peta di atas, bilakah angina monsun S bertiup?


A Jun – Ogos
B April – Mei
C Mei – September
D November – Mac

10.

Gambar rajah tersebut menunjukkan pembentukan


A hujan relief
B hujan panas
C hujan perolakan
D hujan perenggan

11. Antara kawasan berikut, yang manakah menerima hujan tahunan melebihi 2 500mm?
I Jelebu III Bukit Larut
II Mersing IV Gunung Jerai
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

134
Latih Tubi Berfokus Geografi

12.

Kawasan berlorek menerima hujan lebat pada akhir tahun kerana


A berpaya
B bertanah tinggi
C berpenduduk padat
D menghadap tiupan angina monsun

13. Kawasan yang menerima hujan yang paling kurang ialah


A Kota Kinabalu C Bukit Larut
B Kuala Pilah D Kuching

14.
Antara berikut, yang manakah dapat dikaitkan dengan pernyataan di atas?
A Min suhu tahunan 10°C
B Julat suhu tahunan besar
C Suhu sekata sepanjang tahun
D Suhu tinggi pada pertengahan tahun

15. Planet yang paling dekat dengan bumi ialah


A Marikh C Zuhal
B Utarid D Uranus

16. Peredaran bumi mengelilingi matahari akan menyebabkan berlakunya kejadian


A siang dan malam
B air pasang dan air surut
C pembiasan angin dan arus lautan
D empat musim di kawasan iklim zon sederhana

17.

135
Latih Tubi Berfokus Geografi

Antara berikut, yang manakah dapat dikaitkan dengan maklumat di atas?


A Angin Sumatera
B Angin siklon tropika
C Angin Monsun Barat Daya
D Angin Monsun Timur Laut

18.

Apakah kejadian yang ditunjukkan dalam gambar rajah di atas?


A Bayu laut
B Bayu darat
C Hujan bukit
D Hujan perolakan

19. Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan pembentukan hujan perolakan?
I Hujan renyai-renyai
II Diikuti kilat dan guruh
III Turun pada waktu petang
IV Kerap berlaku di tanah pamah
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

20.

Berdasarkan ciri-ciri di atas, bumi berada di kedudukan


AI

136
Latih Tubi Berfokus Geografi

B II
C III
D IV

21.

Antara berikut, yang manakah dapat dikaitkan dengan maklumat di atas?


I Solstis musim panas
II Solstis musim sejuk
III Ekuinoks musim luruh
IV Ekuinoks musim bunga
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

22.

Kawasan yang menerima hujan paling lebat ialah


A I C III
B II D IV

137
Latih Tubi Berfokus Geografi

23.

Antara tempat-tempat berikut, yang manakah mempunyai graf iklim seperti di atas?
I Kota Kinabalu
II Kuala Lumpur
III Ipoh
IV Tanah Rata
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

24.

Awan di atas berkaitan dengan hujan perolakan. Awan yang dimaksudkan ialah
A sirus
B stratos
C kumulus
D kumulonimbus

138
Latih Tubi Berfokus Geografi

25.

Perbezaan julat suhu harian di atas dipengaruhi oleh faktor


A ketinggian
B jarak dari laut
C litupan tumbuhan
D kedudukan garis lintang

26.

Hujan tahunan di kawasan berlorek ialah kira - kira


A 1 000 mm
B 1 200 mm
C 1 500 mm
D 1 900 mm

27. Antara faktor berikut, yang manakah mempengaruhi taburan hujan di Malaysia?
I Jenis tanih
II Sistem angin
III Bentuk muka bumi
IV Jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

28.

Julat suhu tahunan bandar X ialah


A 5°C C 10°C
B 6°C D 12°C

139
Latih Tubi Berfokus Geografi

29.

Antara berikut, kawasan bertanda manakah mungkin mempunyai suhu 18°?


A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

30.

Bandar yang manakah mengalami keadaan iklim seperti yang ditunjukkan dalam peta di
atas?
A I C III
B II D IV

140
Latih Tubi Berfokus Geografi

31.

Antara berikut, yang manakah boleh dikaitkan dengan fenomena di atas?


A Siang dan malam
B Taufan tropika
C Empat musim
D Pasang surut

32.

Keadaan di atas berlaku pada bulan


A Mac hingga Mei
B Jun hingga Ogos
C Disember hingga Februari
D September hingga November

33. Kesan-kesan putaran bumi ialah


I kejadian empat musim
II air pasang dan air surut
III kejadian siang dan malam
IV pembiasan angin dan arus lautan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

141
Latih Tubi Berfokus Geografi

34.

Huraian di atas menerangkan tentang kejadian


A bayu laut
B bayu darat
C angin Monsun Timur Laut
D angin Monsun Barat Daya

35.

Berdasarkan rajah di atas, kirakan suhu X?


A 16°C
B 17°C
C 18°C
D 19ºC

36. Antara berikut, pernyataan yang manakah boleh dikaitkan dengan solstis musim sejuk?
I Berlaku pada 22 Disember
II Matahari tengah malam di Kutub Utara
III Hemisfera selatan mengalami musim panas
IV Matahari tengah hari tepat di Garisan Sartan
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

37. Pilih pernyataan yang benar tentang bumi.


I Berbentuk sfera
II Berputar dari barat ke timur
III Paksi bumi condong pada 66 1/2°
IV Berputar mengikut pusingan jam
A I, II dan III

142
Latih Tubi Berfokus Geografi

B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

38. Britney tinggal di negara Britain. Negaranya mengalami musim sejuk antara bulan
A Disember hingga Februari
B Julai hingga September
C Februari hingga Mei
D Jun hingga Ogos

39. Antara berikut, yang manakah merupakan cirri - ciri angina Sumatera?
I Berasal dari Lautan Pasifik
II Bertiup dari bulan Mei hingga Ogos
III Kelajuan angin kira-kira 80 km sejam
IV Membawa hujan lebat ke Pantai Barat Semenanjung Malaysia
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV
40. Antara berikut stesen yang manakah terletak di negara Malaysia?

A P dan Q C R dan S
B Q dan R D P dan S

41. Antara berikut, yang manakah ciri iklim di Malaysia?


I Panas dan lembap sepanjang tahun
II Hujan lebat turun sepanjang tahun
III Julat suhu tahunan 10°C
IV Mengalami musim kering dan musim lembap
yang nyata
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

42. Antara berikut, angin yang manakah melanda Malaysia?


I Angin taufan
II Angin Sumatera
III Angin Monsun Timur Laut
IV Angin Monsun Barat Daya
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV

143
Latih Tubi Berfokus Geografi

D II, III dan IV

43.

Arah tiupan angin yang manakah bertiup dari bulan Mei hingga September?
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

44. Antara berikut, kawasan yang manakah menerima hujan melebihi 3 500 mm setahun?
I Bahagian tengah Sarawak
II Gunung Batu Putih
III Daerah Jelebu
IV Bukit Larut
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

45. Antara faktor berikut, yang manakah menerangkan keadaan suhu yang tinggi dan sekata
sepanjang tahun di Malaysia?
A Terdapat tanah pamah yang luas
B Terletak di tengah-tengah lautan
C Dilitupi hutan hujan tropika yang luas
D Kedudukan berhampiran dengan Garisan
Khatulistiwa

46. Antara berikut, yang manakah ciri suhu negara Malaysia?


I Panas 27°C sepanjang tahun
II Suhu berubah mengikut musim
III Julat suhu tahunan 1°C hingga 3°C
IV Kawasan tanah tinggi mengalami suhu yang

144
Latih Tubi Berfokus Geografi

tinggi
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

47.

Pilih pernyataan yang benar tentang gambar rajah di atas?


I Berlaku pada 21 Jun
II Hemisfera utara mengalami musim luruh
III Hemisfera selatan sedang mengalami musim
bunga
IV Hemisfera selatan mengalami malam yang
panjang
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

48.

Antara berikut, yang manakah benar tentang rajah di atas?


I Berlaku pada 21 Mac
II Matahari berada tepat di Garisan Sartan
III Hemisfera selatan mengalami musim panas
IV Waktu siang lebih panjang di hemisfera utara
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

49.

Siang dan malam adalah sama panjang di seluruh bumi apabila bumi berada di kedudukan

145
Latih Tubi Berfokus Geografi

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

50.

Antara berikut, yang manakah benar tentang hujan di atas?


I Berlaku lewat petang
II Disertai dengan kilat dan petir
III Terbentuk daripada awan kumulonimbus
IV Melanda Pantai Barat Semenanjung Malaysia
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

51.

Kedudukan bumi seperti di atas dapat dikaitkan dengan


I solstis musim dingin
II tarikh pada 22 Disember
III mengalami dua belas jam siang
IV Keadaan gelap di Kutub Utara
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

146
Latih Tubi Berfokus Geografi

52. Antara berikut, pernyataan yang manakah berkaitan dengan pengaruh iklim Khatulistiwa
terhadap penduduk di Malaysia?
I Menggalakkan pertumbuhan tumbuhan semula
jadi dan kegiatan pembalakan
II Membolehkan kegiatan pertanian dijalankan
sepanjang tahun
III Membolehkan pelbagai jenis tanaman dapat
diusahakan
IV Membolehkan penduduk berjimat daripada
membeli pakaian tebal
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

53.

Antara berikut, pernyataan yang manakah dapat menerangkan keadaan bumi pada tarikh-
tarikh di atas?
I Masa tersebut di kenali sebagai ekuinoks
II Hemisfera utara mengalami musim luruh
III Mengalami siang dan malam sama panjang
IV Matahari tengah hari di Garisan Khatulistiwa
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

54. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi iklim di Malaysia?


I Jarak dari laut
II Faktor ketinggian
III Kedudukan longitud
IV Pengaruh angin lazim
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

147
Latih Tubi Berfokus Geografi

55.

Antara berikut, pernyataan yang manakah benar mengenai ciri – ciri iklim tersebut?
I Hujan lebat sepanjang tahun
II Suhu tinggi dan sekata sepanjang tahun
III Julat suhu tahunan kira-kira 4°C
IV Hujan maksimum dalam bulan April dan bulan
Oktober
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

56.

Pilih pernyataan yang benar tentang angin X.


I Membawa hujan bukit
II Berasal dari pedalaman benua Asia Tengah
III Bertiup dari bulan November hingga Mac
IV Menyebabkan hujan turun selepas
tengah hari
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

148
Latih Tubi Berfokus Geografi

57.

Antara berikut, yang manakah kesan peredaran bumi seperti rajah di atas?
I Berlaku kejadian siang dan malam
II Berlaku perubahan empat musim
III Bumi beredar selama 365 ¼ hari untuk satu
pusingan lengkap
IV Berlaku kejadian air pasang dan air surut
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

58. Antara berikut, yang manakah boleh dikaitkan dengan tarikh 21 Jun?
I Matahari tengah malam di Kutub Selatan
II Siang lebih panjang di hemisfera utara
III Matahari berada di Garisan Sartan
IV Musim panas di hemisfera utara
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

59.

149
Latih Tubi Berfokus Geografi

Berdasarkan gambar rajah di atas, yang manakah ciri hujan tersebut?


I Disertai ribut dan petir
II Turun pada waktu petang
III Berlaku pada hari panas terik
IV Berlaku pertembungan udara panas dengan
udara sejuk
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

60.

Pilih pernyataan yang benar tentang angin tersebut?


I Angin ini dihalang oleh tanah tinggi di Pulau
Sumatera
II Semasa angin ini bertiup, benua Australia
mengalami musim sejuk
III Benua Asia sedang mengalami tekanan udara
yang tinggi
IV Angin ini terbias ke arah barat daya apabila
merentasi Garisan Khatulistiwa
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Bab 10 : Pengaruh Cuaca Dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia

1.

Ciri-ciri iklim di atas menerangkan iklim jenis


A Siberia C gurun panas
B Tundra D Khatulistiwa

150
Latih Tubi Berfokus Geografi

2.

Senarai di atas menerangkan iklim jenis


A Tundra C Savana
B Steppe D Gurun panas

3.

Huraian di atas merujuk kepada kawasan bertanda


A I C III
B II D IV

4.

Senarai di atas menunjukkan ciri iklim di


A kutub C Khatulistiwa
B kebenuaan D gurun panas

5. Antara berikut, pusat peranginan tanah tinggi yang manakah mempunyai taman tema yang
menjadi tarikan pelancong?
A Tanah Tinggi Cameron C Bukit Fraser
B Tanah Tinggi Genting D Bukit Bendera

151
Latih Tubi Berfokus Geografi

6.

Haiwan X yang dimaksudkan dalam rajah di atas ialah


A rusa C muskoxen
B karibu D anjing laut

7.

Berdasarkan peta di atas, kawasan yang manakah mengalami kejadian empat musim?
A I C III
B II D IV

8.

Pernyataan di atas adalah sesuai untuk kawasan


A Tanah Tinggi Genting
B Bukit Bendera
C Kundasang
D Lumut

9.

152
Latih Tubi Berfokus Geografi

Apakah kesan angin lazim bertanda P yang bertiup antara bulan November hingga Mac di
kawasan berlorek?
A Banyak nelayan turun ke laut
B Nelayan tidak dapat turun ke laut
C Hujan turun sedikit dan laut berombak
D Pertemuan arus sejuk dan arus panas

10.

Antara berikut, pernyataan yang manakah menyebabkan berlakunya fenomena di atas?


A Jumlah hujan tahunan di kawasan B lebih
banyak daripada kawasan A
B Litupan langit yang lebih cerah di kawasan A
berbanding kawasan B
C Kelembapan udara di kawasan A lebih tinggi
daripada kawasan B
D Tiupan angin di kawasan B lebih kencang
berbanding kawasan A

11. Antara berikut, jenis iklim yang manakah terdapat di zon panas?
I Iklim Savana
II Iklim gurun panas
III Iklim Mediterranean
IV Iklim monsun tropika
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

12. Antara berikut, jenis iklim yang manakah tergolong dalam zon sejuk?
A Jenis Tundra
B Jenis Steppe
C Jenis Siberia
D Jenis Mediterranean

13. Pada musim panas, Orang Eskimo membuat khemah daripada kulit anjing laut atau karibu
yang dikenali sebagai
A igloo
B tupik

153
Latih Tubi Berfokus Geografi

C umiak
D kayak

14.

Antara berikut, kawasan yang manakah dimaksudkan dengan pernyataan di atas?


A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

15. Pembalakan merupakan pekerjaan penting di kawasan Siberia kerana terdapat hutan
A pokok tirus
B khatulistiwa
C Mediterranean
D monsun tropika

16. Binatang yang diternak oleh orang nomad di Gurun Thar ialah
I unta III keldai
II kuda IV karibu
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

17. Mengapakah kegiatan perikanan terhenti semasa tiupan angin monsun?


I Hujan lebat III Angin kencang
II Laut bergelora IV Taufan melanda
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV
18.

154
Latih Tubi Berfokus Geografi

Huraian di atas adalah merujuk kepada kawasan yang bertanda


AP
BQ
CR
DS

19. Penduduk di Gurun Arab menternak binatang secara berpindah-randah kerana masalah
kekurangan
I air
II rumput
III tanah pamah
IV tenaga kerja
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

20.

Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh penduduk di kawasan berlorek ialah


I bersawah padi
II menternak lembu
III menanam gandum
IV menjerat binatang
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

21. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi kegiatan perikanan di Malaysia?
A Arus lautan
B Suhu yang tinggi
C Musim angin monsun
D Jumlah hujan tahunan

22. Pilih pernyataan yang benar tentang kehidupan di Gurun Thar.

155
Latih Tubi Berfokus Geografi

I Mengalami keadaan yang kering


II Kejadian ribut pasir sering berlaku
III Aktiviti utama penduduk ialah menternak
binatang
IV Kegiatan pertanian dapat dijalankan sepanjang
tahun
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

23. Antara berikut, yang manakah merupakan iklim di kawasan zon panas?
I Iklim gurun III Iklim Siberia
II Iklim British IV Iklim Khatulistiwa
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

24.

Berdasarkan jadual di atas, tempat tinggal Orang Eskimo yang dimaksudkan dengan Y ialah
A tupik C umiak
B kayak D harpoon

25. Antara berikut, negara yang manakah menghadapi masalah kekurangan air untuk
menjalankan kegiatan pertanian?
I India
II Kanada
III Arab Saudi
IV Amerika Syarikat
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

26. Antara berikut, yang manakah ciri iklim Siberia?


I Suhu tinggi dan sekata sepanjang tahun
II Sejuk dan kering sepanjang tahun
III Hujan maksimum pada musim panas
IV Mengalami musim panas yang lebih panjang
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

27. Antara berikut, kegiatan ekonomi yang manakah akan terhenti jika berlaku hujan yang

156
Latih Tubi Berfokus Geografi

berpanjangan?
I Pelancongan III Perikanan
II Pembalakan IV Pertanian
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

28. Antara berikut, iklim yang manakah terletak dalam zon sederhana?
I Iklim jenis China
II Iklim jenis Steppe
III Iklim jenis Siberia
IV Iklim Monsun Tropika
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

29.

Data dalam jadual di atas, menerangkan keadaan di kawasan yang mengalami iklim
A Artik C Khatulistiwa
B Siberia D Gurun panas

30.

Kegiatan ekonomi yang mungkin dijalankan di kawasan iklim di atas ialah


A menternak lembu
B menanam gandum
C menjerat binatang
D menanam buah-buahan

157
Latih Tubi Berfokus Geografi

31.

Maklumat di atas merujuk kepada kawasan bertanda


AI C III
B II D IV

32. Antara berikut, kaum yang manakah terdapat di kawasan Siberia?


I Yakut III Inuit
II Samoyed IV Badwi
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

33. Antara berikut, faktor yang manakah menerangkan kemungkinan pelbagai jenis tanaman
ditanam di Malaysia?
A Tanah pamah yang luas
B Terdapat hutan yang luas
C Terdapat kemudahan pengairan
D Iklim panas dan lembap sepanjang tahun

34. Antara hidupan liar di atas, yang manakah terdapat di kawasan tundra?

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

158
Latih Tubi Berfokus Geografi

35.

Maklumat di atas menerangkan kawasan yang bertanda


AI C III
B II D IV

36.

Maklumat di atas menerangkan iklim di


A Siberia
B Malaysia
C Greenland
D Gurun Thari

37. Kedudukan Greenland yang berhampiran dengan Kutub Utara menyebabkannya mengalami
A empat musim yang nyata
B hujan tahunan yang tinggi
C suhu sejuk yang melampau
D panas dan lembap sepanjang tahun

38. Antara berikut, yang manakah merupakan kegiatan ekonomi utama Orang Eskimo di
Greenland?
I Menangkap ikan
II Menjerat binatang
III Menternak binatang
IV Menanam buah-buahan
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

39. Antara berikut, yang manakah merupakan alat pengangkutan bagi penduduk di kawasan
Artik?
I Andur salji
II Kayak
III Tupik
IV Umiak

159
Latih Tubi Berfokus Geografi

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

40. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar?

41. Antara berikut, aktiviti yang manakah hanya dapat dijalankan semasa cuaca panas dan cerah
di Malaysia?
I Menuai padi
II Menjemur ikan
III Mengeringkan kelapa
IV membaiki bot nelayan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

42. Aktiviti yang dijalankan oleh penduduk di Gurun Thar semasa musim monsun ialah
I menggali perigi III menyemai benih
II membaiki rumah IV bercucuk tanam
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

43. Antara berikut, aktiviti yang manakah dijalankan oleh penduduk Siberia pada musim sejuk?
I Menjerat binatang III Menangkap ikan
II Menebang pokok IV Bercucuk tanam
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

44. Mengapakah terdapat perbezaan antara zon iklim?


I Terletak di latitud yang berlainan
II Kekuatan pancaran matahari
III Pengaruh angin tempatan
IV Faktor jarak dari laut
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

160
Latih Tubi Berfokus Geografi

45.

Antara berikut, pasangan yang manakah benar bagi kawasan iklim dalam peta di atas?

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

46.

Antara berikut, faktor yang manakah boleh dikaitkan dengan maklumat di atas?
A Suhu yang berbeza
B Taburan hujan tahunan
C Pengaruh angin monsun
D Sinaran cahaya matahari

47.

Pertanian sukar dijalankan di kawasan berlorek kerana


A tanihnya kurang subur
B bentuk muka bumi yang kasar
C iklimnya yang terlampau sejuk
D sistem pengangkutan yang mundur

161
Latih Tubi Berfokus Geografi

48. Antara berikut, yang manakah merupakan perubahan cara hidup Orang Eskimo yang
semakin moden?
I Menggunakan senapang untuk memburu
II Petempatan kekal yang dilengkapi dengan
pelbagai kemudahan
III Aktiviti penternakan dijalankan secara
komersial
IV Menggunakan sampan untuk memburu
binatang
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

49.

Bunga-bungaan, teh dan sayur – sayuran ditanam di kawasan bertanda


A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

50. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi cara hidup berlainan di Malaysia dan
Greenland?
I Penduduk Malaysia terdiri daripada
pelbagai kumpulan etnik sedangkan
penduduk Greenland terdiri daripada satu
kaum sahaja
II Keadaan bentuk muka bumi dan iklim
mempengaruhi cara hidup penduduk
kedua-dua kawasan
III Bentuk muka bumi kedua-dua kawasan
berbeza-beza
IV Keadaan iklim kedua-dua kawasan
berlainan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan I

162
Latih Tubi Berfokus Geografi

51.

Penanaman padi secara besar – besaran dijalankan di kawasan bertanda


A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

52.

Pernyataan di atas menerangkan kawasan bertanda


A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

53. Aktiviti pertanian dapat dijalankan di Malaysia sepanjang tahun kerana


I suhu tinggi 27°C
II iklim yang panas dan kering
III bebas daripada angin monsun
IV hujan tahunan melebihi 2 600 mm
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

54. Apakah faktor yang membolehkan kegiatan pertanian dijalankan sepanjang tahun di
Malaysia?
A Bekalan buruh mencukupi
B Sistem pengangkutan yang maju
C Kemudahan pengairan yang baik
D Iklim panas dan lembap sepanjang tahun

163
Latih Tubi Berfokus Geografi

55. Pokok-pokok yang dibalak di kawasan berlorek ialah

I fir
II sprus
III lavender
IV mahogani
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

56. Aktiviti menebang pokok dijalankan pada musim sejuk di Siberia kerana
I tanah yang beku dan licin
II getah pokok tirus telah beku
III balak mudah ditarik ke sungai
IV aktiviti penduduk adalah terhad
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

57. Pilih pernyataan yang benar tentang cara hidup Orang Eskimo pada musim sejuk.
I Memburu anjing laut
II Musim sejuk tinggal di igloo

164
Latih Tubi Berfokus Geografi

III Andur salji digunakan sebagai kenderaan


IV Menggunakan umiak untuk menangkap ikan
salmon
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

58.

Maklumat di atas menerangkan keadaan di


A Tumpat
B Johor Bahru
C Pulau Ketam
D Kota Kinabalu

59. Antara berikut, faktor yang manakah menyebabkan pertanian sukar dijalankan di Gurun
Thar?
I Tanih yang tandus
II Keadaan iklim yang kering
III Ribut salji yang sering melanda
IV Jumlah hujan yang tidak menentu
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

60. Antara berikut, yang manakah merupakan pengaruh iklim terhadap kegiatan pelancongan di
Malaysia?
I Suhu 27°C dan sinaran matahari sepanjang
tahun
II Laut di Pantai Timur Semenanjung Malaysia
adalah tenang pada musim Monsun Barat
Daya
III Suhu di Tanah Tinggi Cameron, Bukit Fraser,
dan Tanah Tinggi Genting adalah nyaman
IV Laut di Pantai Barat Semenanjung Malaysia
bergelora semasa musim Monsun Barat
Daya
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

165
Latih Tubi Berfokus Geografi

Unit 11 : Pengaruh Manusia Terhadap Cuaca Dan Iklim

1.

Antara berikut, bandar yang manakah mungkin mengalami keadaan di atas?


A Kapit
B Kundasang
C Berinchang
D Kuala Lumpur

2. Kejadian pulau haba biasanya berlaku di


I pusat bandar
II pinggir pantai
III kawasan pertanian
IV kawasan perindustrian
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

3. Kemarau berlaku disebabkan oleh


A kekurangan kelembapan dilepaskan oleh
tumbuhan ke udara
B haba yang tinggi terperangkap di kawasan
tersebut
C haba terperangkap dalam lapisan atmosfera
D debu dan habuk terapung di udara

166
Latih Tubi Berfokus Geografi

4.

Apakah kesan terhadap alam sekitar akibat aktiviti manusia seperti dalam gambar rajah di
atas?
A Peratus oksigen bertambah
B Hidupan akuatik terancam
C Hasil tanaman meningkat
D Kerap berlaku banjir kilat

5. Pilih pasangan yang benar.

6.

Penggunaan alatan di atas akan menyebabkan kejadian


A penipisan lapisan ozon
B kejadian rumah hijau
C kejadian hujan asid
D pulau haba bandar

7. Antara berikut, yang manakah pengaruh fenomena kesan rumah hijau?


A Penipisan lapisan ozon
B Peningkatan suhu dunia
C Hujan berserta ribut petir
D Menyebabkan kemarau panjang

167
Latih Tubi Berfokus Geografi

8.

Yang manakah berkaitan dengan X?


A Gas karbon C Angin sejuk
B Haba tinggi D Udara lembap

9.

Kawasan berlorek di atas menerangkan tentang kejadian


A jerebu
B hujan asid
C peningkatan suhu
D penipisan lapisan ozon

10.

Maklumat di atas menerangkan kejadian


A kemarau
B hujan asid
C kesan rumah hijau
D penipisan lapisan ozon

11. Yang manakah merupakan kesan buruk hujan asid?


A Pencairan ais dan glasier
B Kelunturan cat bangunan
C Mengurangkan jarak penglihatan
D Kecacatan bayi dalam kandungan

168
Latih Tubi Berfokus Geografi

12.

Kejadian yang boleh dikaitkan dengan rajah di atas ialah


I hujan asid
II pulau haba
III kemarau
IV jerebu
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

13. Antara berikut, pernyataan yang manakah menerangkan tentang ozon?


A Penipisan lapisan ozon dikesan pada
tahun 1980-an di kawasan A s i a
Tenggara
B Ozon berasal daripada perkataan Inggeris
‘Ozien’ yang bermaksud berbau
C Penipisan lapisan ozon disebabkan oleh
penggunaan bahan CFC yang berlebihan
D Ozon boleh memberi tenaga kepada manusia

14.

Fenomena apakah yang dapat dikaitkan dengan rajah di atas?


A Penipisan lapisan ozon
B Kesan rumah hijau
C Hujan asid
D Jerebu

15. Kebanyakan bandar-bandar besar di Asia mengalami keadaan


I kemarau
II hujan asid

169
Latih Tubi Berfokus Geografi

III pulau haba


IV banjir kilat
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

16.

Senarai di atas berpunca daripada kejadian


A jerebu
B kemarau
C hujan asid
D peningkatan suhu

17.

Fenomena X dalam rajah di atas ialah


A penipisan lapisan ozon
B pulau haba bandar
C kesan rumah hijau
D hujan asid

18. Antara berikut, yang manakah merupakan faktor yang menyebabkan berlakunya fenomena
jerebu?
I Pembakaran terbuka
II Perlombongan batu kapur
III Pembebasan asap kenderaan
IV Pelepasan gas pembakaran petroleum
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

19. Apakah kesan kegiatan manusia di kawasan Tanah Tinggi Cameron terhadap cuaca dan
iklim?
A Suhu bertambah tinggi
B Hujan semakin kurang

170
Latih Tubi Berfokus Geografi

C Perubahan angin monsun


D Kelembapan udara semakin tinggi

20. Pembebasan gas karbon dioksida dan nitrogen oksida menyumbang kepada kejadian
I penipisan lapisan ozon
II kesan rumah hijau
III hujan asid
IV jerebu
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

21. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah bagi mengurangkan kesan rumah hijau?
A Menanam lebih banyak pokok
B Membakar sampah secara terbuka
C Membina bangunan pencakar langit
D Meningkatkan penggunaan bahan api fosil
22. Kandungan karbon dioksida tinggi
dalam udara ----- Kesan X
Antara berikut, yang manakah kesan X?
I Pencairan ais di kutub
II Peningkatan aras laut
III Peningkatan suhu global
IV Jarak penglihatan terhad
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

23.

Antara berikut, kejadian manakah dapat dikaitkan dengan senarai di atas?


A Jerebu
B Pulau haba
C Kesan rumah hijau
D Penipisan lapisan ozon

24. Kesan rumah hijau yang dapat dilihat pada masa sekarang ialah
A suhu semakin meningkat
B suhu bumi semakin rendah
C hujan turun bertambah lebat
D tiupan angin bertambah kencang

171
Latih Tubi Berfokus Geografi

25.

Antara berikut, yang manakah dapat dikaitkan dengan X?


A Kemarau
B Hujan asid
C Pulau haba
D Suhu meningkat

26. Antara berikut, yang manakah merupakan factor terjadinya kejadian pulau haba bandar?
I Penebangan hutan tidak terkawal
II Pereputan tumbuh-tumbuhan dan haiwan
III Pembebasan haba daripada permukaan
konkrit
IV Kawasan udara mengandungi banyak bahan
kotor seperti habuk
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

27. Jerebu boleh menyebabkan


I kanser kulit
II radang paru-paru
III melemahkan sistem imunisasi
IV jarak penglihatan semakin rendah
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

172
Latih Tubi Berfokus Geografi

28.

Graf di atas menunjukkan kesan


A jerebu
B hujan asid
C pulau haba
D penipisan lapisan ozon

29. Gas klorofl uorokarbon (CFC) boleh ditemui dalam alat seperti
I radio III bahan aerosol
II peti sejuk IV alat pendingin udara
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

30. Antara berikut, aktiviti yang manakah boleh mengancam kawasan tadahan hujan?
I Perikanan
II Pembalakan
III Pertanian pindah
IV Pembinaan lebuh raya
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

31. Antara berikut, yang manakah merupakan faktor kejadian jerebu?

173
Latih Tubi Berfokus Geografi

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

32. Antara berikut, yang manakah kesan daripada penipisan lapisan ozon?
I Penyakit kanser kulit
II Perubahan iklim dunia
III Pembebasan gas beracun
IV Kerosakan hasil tanaman
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

33. Hujan asid akan menyebabkan


I tanih berasid
II penyakit kulit
III salji di kutub mencair
IV hidupan akuatik musnah
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

34. Kejadian kemarau boleh menyebabkan


I kebakaran hutan
II tumbuhan musnah
III kerosakan pada bangunan
IV aktiviti pertanian tidak dapat dijalankan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

174
Latih Tubi Berfokus Geografi

35.

Kawasan berlorek dalam rajah di atas dapat dikaitkan dengan kegiatan


A perikanan
B pembalakan
C perindustrian
D perlombongan

36.

Apakah kesan yang berlaku akibat kegiatan di atas?


A Jerebu
B Kemarau
C Pulau haba
D Penipisan lapisan ozon

37. Antara berikut, kegiatan yang manakah menyebabkan berlakunya peningkatan suhu?
I Pembalakan
II Pembakaran hutan
III Penebus gunaan tanah
IV Penternakan ikan air tawar
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

38. Antara berikut, kejadian yang manakah akan berlaku akibat pembakaran terbuka dan
penggunaan kenderaan bermotor?
I Jerebu III Kemarau
II Hujan asid IV Pulau haba bandar
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

39. Antara berikut, yang manakah mengeluarkan bahan klorofluorokarbon (CFC) dalam udara?
I Peti sejuk
II Stesen satelit

175
Latih Tubi Berfokus Geografi

III Penyaman udara


IV Penyembur racun serangga
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

40. Antara berikut, yang manakah merupakan punca berlakunya kejadian di atas?
I Penambahan karbon dioksida
II Penggunaan bahan api fosil
III Penggunaan baja organik
IV Penggunaan bahan CFC
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

41. Antara berikut, bandar yang manakah mungkin mengalami hujan asid?
I Perai III Kota Bharu
II Petaling Jaya IV Kuala Lumpur
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

42.

X dalam rajah di atas ialah


A jerebu
B kemarau
C pulau haba
D penipisan lapisan ozon

43. Peningkatan suhu berlaku disebabkan oleh


I hujan asid
II banjir kilat
III kesan rumah hijau
IV penipisan lapisan ozon
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

44. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan daripada peningkatan suhu?
I Kemarau
II Pencairan ais di kutub

176
Latih Tubi Berfokus Geografi

III Kemerosotan hasil tanaman


IV Musim panas yang singkat
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

45. Antara berikut, yang manakah merupakan punca kejadian hujan asid?
I Pembebasan asap kenderaan
II Penggunaan racun serangga
III Pembebasan asap kilang
IV Penggunaan baja kimia
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

46. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan pembersihan hutan?


I Kawasan tadahan air terjejas
II Proses perpeluhan kurang berlaku
III Bumi menerima banyak sinaran ultraungu
IV Kandungan oksigen dalam udara berkurangan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

47.

Antara berikut, kegiatan yang manakah mengakibatkan berlakunya keadaan di atas?


I Perikanan
II Pembalakan
III Perindustrian
IV Penghuta nan semula
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

177
Latih Tubi Berfokus Geografi

48. Antara berikut, yang manakah menerangkan kesan kejadian jerebu?


I Menyebabkan kesukaran bernafas
II Mengurangkan jarak penglihatan manusia
III Menjejaskan industri pelancongan dan
pengangkutan negara
IV Menyebabkan penyakitpenyakit kronik seperti
kanser
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

49. Hujan asid boleh menyebabkan


I hakisan tanah di cerun bukit
II kemusnahan hidupan akuatik
III tanah berasid tidak sesuai untuk tanaman
IV penyakit kulit terhadap manusia dan haiwan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

50. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan negatif akibat hujan asid?
I Menjejaskan kesuburan tanih
II Menjejaskan hidupan akuatik
III Meningkatkan suhu alam sekitar
IV Memusnahkan tanaman dan tumbuhan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

51. Kejadian pulau haba berlaku kerana


A penggunaan baja kimia yang berlebihan
B pembakaran terbuka di kawasan luar bandar
C pembersihan hutan untuk tujuan pertanian
D bangunan konkrit yang banyak menyerap
bahang matahari

178
Latih Tubi Berfokus Geografi

52. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan peningkatan suhu dunia?
I Kejadian ribut taufan
II Pencairan ais di kutub
III Kemerosotan hasil tanaman
IV Hasil tangkapan ikan meningkat
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

53. Antara berikut, yang manakah merupakan faktor yang menyebabkan kawasan bandar
mengalami suhu yang lebih tinggi terutamanya pada waktu malam?
I Kandungan gas karbon dioksida dan habuk
menyerap bahang matahari
II Bangunan konkrit menyerap dan menyimpan
haba
III Bangunan menerima lebih pancaran matahari
IV Bangunan dibina rapat-rapat
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

54. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar?

A I dan II
B II dan II
C III dan IV

179
Latih Tubi Berfokus Geografi

D I dan IV

55.

Mengapakah suhu di kawasan tersebut semakin panas?


I Permukaan bumi berturap
II Penduduk bertambah padat
III Terdapat taman-taman bunga
IV Banyak bangunan konkrit dibina
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

56.

Aktiviti manusia seperti dalam rajah di atas boleh menyebabkan berlakunya fenomena
I kemarau panjang
II kesan rumah hijau
III pulau haba bandar
IV penipisan lapisan ozon
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

57. Antara berikut, yang manakah merupakan faktor yang menyebabkan berlakunya kejadian
pulau haba bandar?
I Terdapat banyak jalan berturap
II Terdapat banyak bangunan konkrit
III Pokok yang banyak memerangkap haba di
permukaan bumi
IV Kenderaan yang mengeluarkan karbon

180
Latih Tubi Berfokus Geografi

monoksida yang banyak


A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

58. Bahan-bahan yang mencemarkan udara dan menyebabkan suhu meningkat ialah
I fros III hidrokarbon
II kabut IV karbon monoksida
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

59.

Bagaimanakah bahan di atas dapat menjejaskan iklim dan cuaca?


A Meningkatkan jerebu
B Membentuk pulau haba
C Membentuk hujan asid
D Menipiskan lapisan ozon

60. Antara berikut, yang manakah dapat dikaitkan dengan jerebu?


I Jarak penglihatan berkurang
II Ampaian habuk meningkat
III Sinaran matahari bertambah
IV Litupan awan berkurang
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

181
Latih Tubi Berfokus Geografi

182
Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 12 : Jenis Dan Taburan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi Dan Hidupan Liar

1.

Hidupan di atas boleh ditemui di


A hutan gunung
B hutan hujan tropika
C hutan paya air masin
D hutan paya air tawar

2. Jenis hutan yang paling luas di Malaysia ialah


A hutan paya
B hutan pantai
C hutan gunung
D hutan khatulistiwa

3.

Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan bertanda


AI C III
B II D IV

4.

183
Latih Tubi Berfokus Geografi

Tumbuhan di atas terdapat di kawasan


A hutan paya
B hutan pantai
C hutan gunung
D hutan hujan tropika

5. Pilih pasangan yang benar tentang jenis hutan dan spesies pokok.

6.

Kedua-dua tasik di atas mempunyai tumbuhan


A pantai
B gunung
C hujan tropika
D paya air tawar

7.

Ketiga-tiga spesies pokok di atas tumbuh di


A hutan paya C hutan pantai
B hutan gunung D hutan hujan tropika

8. Jenis hidupan yang hidup di kawasan tumbuhan yang dipengaruhi oleh air pasang surut ialah
A lebah C kerang
B landak D memerang

9. Antara berikut, negeri manakah mempunyai hutan yang luas?


I Pulau Pinang
II Sarawak
III Pahang
IV Sabah
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

184
Latih Tubi Berfokus Geografi

10.

Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan tumbuhan di


A sekitar Endau Rompin
B sekitar Pantai Teluk Kemang
C sekitar muara Sungai Rajang
D sekitar Tasik Chini dan Tasik Bera

11. Kawasan-kawasan pertanian pindah yang terbiar biasanya ditumbuhi


A hutan paya air tawar
B hutan hujan tropika
C hutan belukar
D hutan gunung

12.

X ialah
A gajah
B lokan
C cicak paya
D burung upih

13. Antara berikut, yang manakah terdapat di hutan hujan tropika?


I Meranti
II Cengal
III Merbau
IV Jati
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

14.

Tumbuhan di atas banyak tumbuh di kawasan


A gunung C paya air masin

185
Latih Tubi Berfokus Geografi

B pantai D paya air tawar

15.

Pernyataan di atas mungkin sekali merujuk kepada hutan


A hujan tropika C gunung
B paya bakau D pantai

16.

Apakah tumbuhan X?
A Nipah
B Nibung
C Pokok ru
D Paku pakis laut

17. Hutan paya air masin tumbuh di


A kawasan pantai yang berpasir
B muara sungai yang berlumpur
C cerun-cerun bukit yang terhakis
D kawasan kaki bukit yang bersaliran baik

18. Mengapakah kawasan lapisan bawah hutan hujan tropika terdiri daripada pokok-pokok yang
memanjat dan menjalar?
A Julat suhu harian yang kecil
B Jumlah hujan tahunan yang sedikit
C Kawasan bawah gelap dan lembap
D Bentuk muka bumi yang bercerun curam

19.

186
Latih Tubi Berfokus Geografi

Ciri hutan yang ditunjukkan dalam gambar rajah di atas ialah


A hutan paya
B hutan pantai
C hutan gunung
D hutan hujan tropika

20. Hutan paya air tawar terdapat di


I Sabak Bernam
II sekitar Tasik Bera
III pantai Terengganu
IV sekitar Tasik Chenderoh
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

21. Antara berikut, tumbuhan yang manakah terdapat di kawasan puncak Gunung Kinabalu?
I Pokok pain III Paku pakis
II Kulampair IV Lumut
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

22.

Antara berikut, kawasan yang manakah mempunyai hutan paya air masin?
AI
B II
C III
D IV

23. Pilih pernyataan yang benar tentang tumbuhan di atas.


I Batang boleh dibuat cerucuk dan kayu arang
II Tumbuhan tumbuh subur di tanih gambut
III Akar berfungsi untuk menyokong pokok
IV Akar dapat menyerap oksigen di udara
A I, II dan II C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

24. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar?

187
Latih Tubi Berfokus Geografi

25.

Pokok-pokok di atas terdapat di hutan


A pantai
B gunung
C paya air tawar
D paya air masin

26.

Hutan khatulistiwa terdapat di kawasan bertanda


AI
B II
C III
D IV

27. Antara berikut, yang manakah benar tentang lapisan emergen?


I Akar banir menyokong pokok
II Daun bercantum dan merimbun
III Pokok berbatang tinggi dan lurus
IV Terdapat saprofi t yang hidup menumpang
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

28. Pilih pernyataan yang benar tentang hutan paya air tawar.
I Tumbuh di kawasan rendah

188
Latih Tubi Berfokus Geografi

II Jenis tanih ialah tanih berpasir


III Dijumpai di kawasan pedalaman
IV Tumbuh-tumbuhan ditenggelami air
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

29.

Apakah persamaan antara kedua-dua kawasan di atas?


A Diliputi hutan paya air masin
B Diliputi hutan paya air tawar
C Diliputi hutan hujan tropika
D Diliputi hutan pantai

30.

Tumbuh-tumbuhan di atas boleh dijumpai di


A Larut Matang, Perak
B Tasik Chini, Pahang
C Banjaran Crocker, Sabah
D Batu Feringgi, Pulau Pinang

31. Ciri-ciri hutan hujan tropika di Malaysia ialah


I malar hijau
II berakar banir
III berlapis-lapis
IV tumbuhan bawah padat
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

32. Antara berikut, jenis pokok yang manakah terdapat di hutan hujan tropika?

189
Latih Tubi Berfokus Geografi

I Meranti III Balau


II Penaga IV Seraya
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

33.

Antara berikut, kawasan bertanda yang manakah diliputi hutan belukar?


A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

34.

Spesies pokok di atas boleh ditemui di


I Pergunungan Iran
II Banjaran Titiwangsa
III Hutan Simpan Belum
IV muara Sungai Perak
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

35.

Rajah di atas menunjukkan


A hutan paya
B hutan pantai
C hutan gunung
D hutan hujan tropika

190
Latih Tubi Berfokus Geografi

36.

Hutan gunung mungkin sekali terdapat di kawasan bertanda


A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

37. Mengapakah tumbuhan lantai di hutan hujan tropika jarang?


A Terdapat akar banir
B Berdaun malar hijau
C Pokok tumbuh tinggi
D Terdapat lapisan kanopi

38. Hidupan air yang boleh ditemui di hutan paya air tawar ialah
I ular
II penyu
III beruang
IV udang galah
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

39. Berdasarkan rajah di atas, apakah jenis tumbuhan semula jadi yang terdapat di bahagian
bertanda X?

A Pokok ru
B Pokok bakau
C Pokok nipah
D Pokok nibung

191
Latih Tubi Berfokus Geografi

40.

Tumbuhan X ialah
A ru
B pain
C bakau
D merbau

41. Antara berikut, yang manakah benar tentang hutan paya air tawar?
I Mempunyai akar jenis ceracak
II Mempunyai tiga lapisan yang nyata
III Pokok-pokok tumbuh bercampur aduk
IV Tumbuh di kawasan pedalaman yang baik
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

42. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang tumbuhan semula jadi di Malaysia?
I Hutan paya bakau mempunyai akar jangkang,
banir, dan ceracak
II Hutan paya air tawar terdapat di sekitar Tasik
Chini dan Tasik Bera
III Hutan hujan tropika tumbuh di semua kawasan
rendah di Malaysia
IV Hutan pantai terdapat di pinggir laut yang
terdedah kepada laut luas
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV
43. Jenis hutan semula jadi yang terdapat di Malaysia ialah
I hutan paya III hutan pantai
II hutan gunung IV hutan konifer
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

44. Antara berikut, hidupan liar yang manakah terdapat dalam hutan hujan tropika?
I Tapir
II Harimau
III Orang utan
IV Kala jengking
A I, II dan III
B I, II dan IV

192
Latih Tubi Berfokus Geografi

C I, III dan IV
D II, III dan IV

45. Antara berikut, taman negara yang manakah terdapat di Sarawak?


I Taman Negara Niah
II Taman Negara Mulu
III Taman Negara Bako
IV Taman Negara Kinabalu
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

46. Pilih pernyataan yang benar mengenai jenis tumbuhan semula jadi mengikut ketinggian
dalam rajah.

193
Latih Tubi Berfokus Geografi

47. Antara berikut, pasangan yang manakah benar?

48.

Tumbuhan di atas boleh dijumpai di


I Rantau Abang
II muara Sungai Bernam
III Pantai Cherating
IV muara Sabak Bernam
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

194
Latih Tubi Berfokus Geografi

49.

Senarai di atas merupakan tumbuhan jenis spesies


A liana
B epifit
C parasit
D saprofit

50.

Antara berikut, tumbuhan yang manakah terdapat di kawasan berlorek?


I Cengal
II Meranti
III Mengkuang
IV Mersawa paya
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

51.

Berdasarkan peta di atas, pilih kombinasi yang benar.

195
Latih Tubi Berfokus Geografi

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

52.

Antara berikut, yang manakah merupakan ciri tumbuhan di kawasan berlorek?


I Tumbuh di kawasan pantai berpasir
II Jenis tumbuhan berbeza berdasarkan jarak dari
laut
III Berakar jangkang untuk menyokong pokok
dari tumbang
IV Tumbuh padat dan rapat dengan ketinggian
melebihi 40 meter
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

53.

Habitat bagi hidupan di atas biasanya terdapat di


A hutan pantai
B hutan gunung
C hutan hujan tropika
D hutan paya air masin

196
Latih Tubi Berfokus Geografi

54.

Tumbuhan Q dalam rajah di atas ialah


I ramin
II nipah
III bakau
IV meranti paya
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

55. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri hutan hujan tropika?
I Daun lebar
II Malar hijau
III Berakar banir
IV Tumbuh-tumbuhan jarang
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

56. Antara berikut, yang manakah merupakan jenis pokok yang terdapat di kawasan berpasir di
Pantai Timur Semenanjung Malaysia?
I Mengkuang III Tapak kuda
II Paku pakis IV Ketapang
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

197
Latih Tubi Berfokus Geografi

57.

Pernyataan di atas merujuk kepada


A hutan pantai
B hutan sekunder
C hutan paya air masin
D hutan paya air tawar

58. Antara berikut, pasangan yang manakah benar mengenai hutan di Malaysia?

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

59. Tumbuhan semula jadi yang terdapat di hutan paya air tawar ialah
I perepat
II rumbia
III kempas
IV mengkuang
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

198
Latih Tubi Berfokus Geografi

60. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar?


I Epifi t – tumbuhan yang memanjat pokok
II Kanopi – rimbunan daun yang padat
III Saprofi t – hidup memakan bahan reput
IV Parasit – pokok tumpang memakan pokok lain
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Unit 13 : Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelbagai Jenis Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi

1. Antara berikut, faktor yang manakah menggalakkan pertumbuhan hutan tebal di Malaysia?
I Hujan lebat
II Tanih subur
III Suhu tinggi
IV Angin kencang
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

199
Latih Tubi Berfokus Geografi

2.

Ciri persamaan bagi ketiga-tiga hutan di atas alah


A daun kecil
B kayu keras
C malar hijau
D berakar banir

3.

Antara berikut, di kawasan yang manakah tumbuhan asalnya terdiri daripada pokok-pokok
buluh dan penaga?
AI
B II
C III
D IV

4.

Antara berikut, ciri iklim yang manakah boleh dikaitkan dengan senarai di atas?
A Iklim Tundra
B Iklim pergunungan
C Iklim hampir gurun
D Iklim Monsun Tropika

5. Bagaimanakah unta dapat menyesuaikan diri dengan keadaan di kawasan gurun panas?
A Mempunyai bulu yang tebal

200
Latih Tubi Berfokus Geografi

B Bonggol menyimpan air dan lemak


C Kaki yang panjang untuk berlari jauh
D Tapak kaki yang lebar untuk berjalan

6. Hutan Mediterranean sesuai tumbuh di


A Turki C Gurun Sahara
B Siberia D Thailand

7.

Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan faktor


A bentuk muka bumi C iklim
B saliran D tanih

8.

Tumbuhan X terdapat di kawasan


A Siberia C Mediterranean
B Gurun Sahara D Monsun tropika

9.

Senarai hidupan liar di atas terdapat di kawasan bertanda


AI
B II
C III
D IV

201
Latih Tubi Berfokus Geografi

10.

Kawasan yang berlorek diliputi oleh hutan


A paya
B belukar
C gunung
D hujan tropika

11. Pokok mengkuang laut dan pokok ru banyak terdapat di Pantai Timur Semenanjung
Malaysia yang
A berbatu C berpasir
B berpaya D berlumpur

12.

Ciri iklim di atas sesuai bagi tumbuhan di kawasan yang bertanda


A I C III
B II D IV

13. Antara berikut, pokok yang manakah tumbuh di kawasan yang berketinggian kurang
daripada 1 000 m?
I Willow
II Cengal
III Meranti
IV Pain
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

202
Latih Tubi Berfokus Geografi

14.

Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan


A hutan Monsun Tropika
B hutan Mediterranean
C hutan hujan tropika
D hutan pokok tirus

15.

Maklumat di atas merujuk kepada iklim jenis


A Mediterranean C British
B Siberia D Tundra

16.

Hidupan di atas terdapat di kawasan bertanda


AI C III
B II D IV

17.

Senarai tumbuhan di atas dapat ditemui di


A hutan bangkut C tumbuhan tundra
B tumbuhan gurun D hutan pokok tirus

18.

203
Latih Tubi Berfokus Geografi

Apakah ciri persamaan antara haiwan tersebut?


A Berbulu tebal pada musim sejuk
B Menyesuaikan diri dalam keadaan yang kering
C Badan binatang tersebut bertukar warna
mengikut musim
D Memiliki telinga yang lebar dan bertindak
sebagai penyejuk

19.

Gambar rajah di atas menunjukkan


A hutan pokok tirus
B hutan Mediterranean
C hutan hujan tropika
D hutan monsun tropika

20. Pilih pernyataan yang benar tentang factor yang mempengaruhi taburan
tumbuhan di Malaysia.
I Kawasan gunung mempunyai suhu yang
rendah menggalakkan pertumbuhan hutan
gunung
II Suhu kurang daripada 18oC menggalakkan
pertumbuhan hutan pantai
III Hutan hujan tropika tumbuh subur di tanih
gambut
IV Kawasan bersaliran baik menggalakkan
pertumbuhan pokok besar
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

204
Latih Tubi Berfokus Geografi

21.

Berdasarkan rajah di atas kawasan X mengalami iklim jenis


A Monsun Tropika C Gurun panas
B Mediterranean D Tundra

22.

Tumbuhan semula jadi yang sesuai tumbuh di kawasan bentuk muka bumi X ialah
I hutan paya air tawar
II hutan hujan tropika
III hutan paya bakau
IV hutan gunung
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

23.

Kawasan berlorek dalam rajah di atas merujuk kepada hutan


A konifer
B gunung
C Mediterranean
D monsun tropika

205
Latih Tubi Berfokus Geografi

24.

Hidupan liar di atas dapat menyesuaikan diri di kawasan


A I C III
B II D IV

25.

Keadaan fizikal di atas menggalakkan pertumbuhan


A hutan pantai
B hutan hujan tropika
C hutan paya air masin
D hutan paya air tawar

26.

Ciri iklim di atas sesuai untuk pertumbuhan hutan jenis


A hutan gunung
B Mediterranean
C monsun tropika
D hutan hujan tropika

27. Antara berikut, negara yang manakah mempunyai hutan monsun tropika yang luas?
I Iran
II Turki
III Myanmar

206
Latih Tubi Berfokus Geografi

IV Thailand
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

28. Pilih pasangan yang benar tentang tanih dengan jenis hutan.

29.

Pokok-pokok di atas banyak terdapat di


A Brazil
B Arab Saudi
C Negara Thai
D Brunei Darussalam

30.

Antara berikut, yang manakah merupakan ciri persamaan bagi tumbuhan P?


A Malar hijau
B Berakar banir
C Berkayu keras
D Berakar panjang

207
Latih Tubi Berfokus Geografi

31.

Antara berikut, kawasan peta yang manakah sesuai dengan maklumat di atas ?
AP
BQ
CR
DS

32.

Kawasan yang manakah mempunyai jenis tumbuhan yang ditunjukkan di atas?


A I C III
B II D IV

33.

208
Latih Tubi Berfokus Geografi

Tumbuhan di atas mempunyai ciri-ciri


I duri yang tajam
II daun yang halus
III tidak tahan kemarau
IV akar merebak di permukaan bumi
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

34.

Antara berikut, ciri tumbuhan semula jadi yang manakah sama bagi kawasan-kawasan X, Y,
dan Z?
A Malar hijau sepanjang tahun
B Daun berlilin dan berbulu
C Pokok jenis kayu keras
D Pokok dirian tulen

35.

Pernyataan di atas berkaitan dengan


A hutan pokok tirus
B hutan hujan tropika
C hutan Mediterranean
D hutan monsun tropika

36.

X ialah
A badak sumbu C serigala merah
B musang fennec D beruang kutub

209
Latih Tubi Berfokus Geografi

37.

Berdasarkan rajah tersebut, X ialah


A saliran C tiupan angin
B ketinggian D bentuk muka bumi

38.

Tumbuh-tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasan berlorek ialah


A hutan daun luruh
B tumbuhan Savana
C hutan Mediterranean
D tumbuhan gurun panas

39.

Kawasan berlorek dalam rajah di atas ialah


A hutan konifer
B hutan Mediterranean
C padang rumput Steppe
D padang rumput Savana

40.

Antara berikut, yang manakah mempengaruhi jenis tumbuhan di atas?


I Ketinggian 3 000 meter
II Suhu minimum 20°C

210
Latih Tubi Berfokus Geografi

III Tanih jenis gambut


IV Saliran yang baik
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

41.

Apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan jenis tumbuhan yang terdapat di kawasan di
atas?
A Tiupan angin monsun
B Jumlah hujan tahunan
C Ketinggian dari aras laut
D Kedudukan di garisan lintang

42. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri hutan Monsun Tropika?
I Hutan lebih jarang
II Lantai hutan lebih padat
III Daun berbulu, liat, dan tebal
IV Menggugurkan daun pada musim kering
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

43.

Apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan jenis hutan di atas?


A Suhu
B Jenis tanih
C Taburan hujan
D Tiupan angin monsun

211
Latih Tubi Berfokus Geografi

44.

Antara berikut, yang manakah merupakan ciri tumbuhan yang terdapat di kawasan yang
dinyatakan diatas ?
I Tahan cuaca sejuk
II Jangka hayat pendek
III Daun berbentuk jarum
IV Mempunyai akar pendek
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

45. Bagaimanakah haiwan yang hidup di Tundra dapat menyesuaikan diri dengan cuaca yang
sejuk?
I Mempunyai lemak dan bulu yang tebal
II Tinggal dalam lubang pada musim sejuk
III Keluar mencari makanan pada waktu siang
IV Bulu berubah warna daripada coklat kepada
putih
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

46. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri tumbuhan gurun panas?
I Daun lebar dan lembut
II Tumbuhan tahan kemarau
III Batang berongga dan berlendair
IV Jenis tumbuhan ialah rumput kasar dan pokok
kaktus
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

47. Apakah jenis tumbuhan yang terdapat di kawasan Mediterranean?


I Hutan paya
II Hutan bangkut
III Tumbuhan gurun
IV Semak samun
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

212
Latih Tubi Berfokus Geografi

48.

Tumbuhan yang terdapat di kawasan iklim di atas ialah


I oak
II lumut
III kaktus
IV kulampair
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

49.

Antara berikut, jenis tumbuhan semula jadi yang manakah terdapat di kawasan berlorek?
I Liken
II Sprus
III Cedar
IV Rusiga
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

213
Latih Tubi Berfokus Geografi

50.

Antara berikut, pernyataan yang manakah dapat menerangkan lapisan atas hutan dalam
gambar rajah di atas?
I Berdaun lebar
II Pokok jenis kayu lembut
III Ketinggian sehingga 30 m
IV Contoh pokok jati, sal, inkayin
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

51.

Apakah ciri persamaan bagi kedua-dua jenis hutan di atas?


A Berdirian tulen
B Daun jenis malar hijau
C Mempunyai lapisan yang nyata
D Menggugurkan daun pada musim kemarau

52.

Mengapakah kawasan di atas diliputi dengan hutan hujan Khatulistiwa?


I Mengalami suhu yang tinggi
II Mendapat jumlah hujan yang banyak
III Cahaya matahari memancar sepanjang tahun
IV Mengalami musim panas sederhana sepanjang
tahun
A I, II dan III C I, III dan IV

214
Latih Tubi Berfokus Geografi

B I, II dan IV D II, III dan IV

53.

Tumbuhan semula jadi di atas dapat dikaitkan dengan kawasan hutan di


I Kalimantan
II Pulau Sumatera
III Banjaran Titiwangsa
IV Tanah tinggi utara Thailand
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

54. Antara berikut, yang manakah ciri hidupan liar di kawasan tundra?
I mempunyai lapisan lemak yang tebal
II mempunyai bonggol di belakangnya
III tapak kaki lebar
IV Berhibrat
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

55.

Mengapakah tumbuhan di hutan Mediterranean mempunyai cirri seperti di atas?


A Menyimpan air
B Menyerap wap air
C Menahan cuaca sejuk
D Mengurangkan kehilangan air

215
Latih Tubi Berfokus Geografi

56. Antara berikut, pasangan yang manakah benar?

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

57.

Senarai di atas berkaitan dengan kawasan bertanda


AI C III
B II D IV

58. Pilih pasangan yang benar tentang hidupan liar dan kawasan habitatnya.

59.

Ciri-ciri hutan di kawasan X dan kawasan Y ialah


I malar hijau

216
Latih Tubi Berfokus Geografi

II berakar banir
III tahan kemarau panjang
IV tumbuhan lantai padat
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

60.

Antara berikut, yang manakah menyebabkan cirri-ciri tumbuhan seperti dalam maklumat di
atas?
I Hujan maksimum pada musim dingin
II Terdapat satu musim kering yang nyata
III Jumlah hujan 1 000 – 2 000 mm setahun
IV Iklim panas dan lembap dengan suhu 21°C
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

217
Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 14 : Kepentingan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi

1. Dalam rantaian makanan, tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan dinamakan


A pengurai primer
B pengeluar utama
C pengguna primer
D pengeluar primer

2.

Kedua-dua tempat di atas berperanan sebagai


A pusat penyelidikan
B kawasan pembalakan
C kawasan ekopelancongan
D tempat pembiakan hidupan laut

3. Antara berikut, taman negara yang manakah terletak di Sarawak?


I Taman Negara Bako
II Taman Negara Mulu
III Taman Negara Kinabalu
IV Taman Negara Tunku Abdul Rahman
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

4. Interaksi antara organisma hidup dengan habitatnya dikenali sebagai


A ekopelancongan C ekosistem
B akuakultur D ekologi

5. Antara berikut, agensi yang manakah bertanggungjawab dalam menjalankan penyelidikan


tentang pelbagai jenis tumbuh – tumbuhan semula jadi di Malaysia?
A RRIM
B FRIM
C MARDI
D PERHILITAN

6. Kayu balak yang terdapat di dalam hutan hujan tropika Malaysia ialah

218
Latih Tubi Berfokus Geografi

I pyinkado
II cengal
III meranti
IV kayu jati
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

7.

Barangan di atas diperbuat daripada hasil hutan


A buluh C nibung
B nipah D mengkuang

8.

Negeri bertanda yang manakah diliputi hutan hujan tropika yang paling luas?
AI
B II
C III
D IV

9. Antara berikut, kawasan yang manakah boleh dikaitkan dengan ekopelancongan?


A Muzium Negara
B Tugu Negara
C Batu Caves
D KLIA

219
Latih Tubi Berfokus Geografi

10.

Haiwan di atas merupakan salah satu daya tarikan untuk menarik pelancong ke negeri
A Sarawak C Johor
B Pahang D Sabah

11.

Gambar rajah di atas menunjukkan kepentingan hutan sebagai


A legeh sungai
B satu ekosistem
C kawasan tadahan
D kawasan pembalakan

12. Antara berikut, yang manakah dapat menerangkan kepentingan utama tumbuh-tumbuhan
semula jadi di kawasan bercerun curam?
A Punca sumber air
B Mengawal hakisan
C Sumber perubatan
D Habitat fl ora dan fauna

13.

220
Latih Tubi Berfokus Geografi

Hutan Simpan Sepilok terletak di kawasan bertanda


AI C III
B II D IV

14. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar?

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

15. Pokok bakau digunakan untuk membuat


I cerucuk
II perabot
III jambatan
IV arang kayu
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

16. Bagaimanakah tumbuhan dapat mengimbangkan gas rumah hijau?


A Proses fotosintesis
B Rantaian makanan
C Pembalakan
D Transpirasi

17.

Senarai di atas penting sebagai


A bahan masakan
B sumber makanan
C barang perhiasan
D ubat-ubatan tradisional

221
Latih Tubi Berfokus Geografi

18. Hasil sampingan hutan hujan tropika dapat mengembangkan industri


A kayu arang C makanan
B kraf tangan D cerucuk binaan

19. Kayu-kayan yang menjadi eksport utama Malaysia ialah


I jelutong
II balau
III maple
IV pain
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

20.

Tumbuhan yang boleh digunakan untuk membuat cerucuk bangunan boleh di dapati di
kawasan bertanda
AI
B II
C III
D IV

21.

Pernyataan di atas merujuk kepada


A hutan pantai
B hutan hujan tropika
C hutan paya air tawar
D hutan paya air masin

22. Antara berikut, yang manakah merupakan komponen ekosistem hutan hujan tropika?

222
Latih Tubi Berfokus Geografi

I Haiwan
II Air laut
III Udara
IV Tanih
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

23.

Antara berikut, yang manakah kepentingan kawasan X?


A Kawasan tadahan hujan
B Industri ekopelancongan
C Kegiatan pertanian pindah
D Sumber ubat-ubatan tradisional

24. Antara berikut, yang manakah merupakan hidupan liar yang terdapat dalam hutan Malaysia?
I Badak
II Landak
III Harimau
IV Orang utan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

25. Antara berikut, yang manakah komponen benda hidup?


I Tanih
II Udara
III Rumput
IV Belalang
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

26.

223
Latih Tubi Berfokus Geografi

Tumbuh-tumbuhan semula jadi di atas dapat ditemui di


A hutan paya
B hutan gunung
C hutan sekunder
D hutan hujan tropika

27. Ekosistem hutan terdiri daripada


I udara III manusia
II tanih IV tumbuhan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

28.

Kawasan bertanda yang manakah menghasilkan kayu untuk kegunaan di atas?


AI C III
B II D IV

29.

Antara kawasan berlorek dalam peta di atas, hutan yang manakah membekalkan sumber
kayu balak utama di Malaysia?
AP CR
BQ DS

224
Latih Tubi Berfokus Geografi

30. Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan hutan di Malaysia?


I Habitat hidupan liar
II Kawasan pertanian pindah
III Pengembang eko pelancongan
IV Sumber ubat-ubatan tradisional
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

31.

Dalam rajah rantaian makanan di atas, X ialah


A nutrien
B bakteria
C pengurai
D pengeluar

32. Antara berikut, yang manakah merupakan hidupan liar yang dilindungi di Hutan Simpan
Sepilok, Sabah?
A Ular
B Harimau
C Orang utan
D Badak Sumatera

33. Tumbuh-tumbuhan semula jadi dapat membantu dalam meningkatkan kualiti udara melalui
proses
A pereputan
B kitaran air
C perpeluhan
D fotosintesis

225
Latih Tubi Berfokus Geografi

34.

Antara berikut, yang manakah benar menerangkan kedudukan taman negara?


A I – Taman Negara Pahang
B II – Taman Negara Niah
C III – Taman Negara Bako
D IV – Taman Negara Kinabalu

35. Antara berikut, yang manakah benar tentang hasil hutan dan kegunaannya?

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

36.

Apakah kepentingan bahan-bahan yang disenaraikan di atas?


I Sumber eksport negara
II Sumber serat dalam pemakanan
III Menyediakan peluang pekerjaan
IV Mengembangkan industri perkayuan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

226
Latih Tubi Berfokus Geografi

37.

Apakah produk X?
I Kertas III Tilam
II Perabot IV Makanan
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

38.

Apakah kepentingan tumbuhan dan beluncas dalam rajah di atas?


A Membekalkan oksigen kepada burung
B Sebagai pengurai dalam rantaian makanan
C Membekal sumber makanan kepada
pengguna
D Meggalakkan proses fotosintesis dalam
tumbuhan

39. Antara berikut, kegiatan yang manakah dibenarkan dilakukan di taman negara?
A Memburu binatang
B Melihat hidupan liar
C Mengumpul hasil hutan
D Mengambil tumbuhan herba

40. Apakah kepentingan hutan kepada hidupan liar?


I Sumber makanan
II Tempat pembiakan
III Kawasan memburu
IV Tempat perlindungan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

227
Latih Tubi Berfokus Geografi

41. Antara berikut, yang manakah merupakan tujuan taman negara diwujudkan?
I Menjadi kawasan tarikan pelancong
II Memelihara flora dan fauna
III Menyediakan ladang hutan
IV Menjadi tempat rekreasi
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

42. Hutan paya air masin amat penting sebagai tempat pembiakan hidupan seperti
I arnab
II udang
III siput
IV ikan belacak
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

43.

Antara berikut, kombinasi yang manakah benar bagi pernyataan di atas?

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

44.

228
Latih Tubi Berfokus Geografi

Senarai di atas boleh dikaitkan dengan


I pusat pemuliharaan orang utan
II kawasan perlindungan hidupan liar
III kawasan pembalakan utama di Sarawak
IV kawasan pemeliharaan tumbuh- tumbuhan
semula jadi
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

45. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang fungsi tumbuhan semula jadi
sebagai penghalang hakisan tanah?
A Akar – mencengkam lapisan tanah
B Kanopi – mempercepatkan titisan air hujan
C Rumput – melonggarkan struktur tanah
D Daun kering – memudahkan larian air
permukaan

46. Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan hutan di Malaysia?


I Sumber hasil kayu
II Kawasan tadahan air
III Pencegah hakisan tanih
IV Kawasan pemburuan binatang
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
47.

Senarai di atas menerangkan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi iaitu


A penghalang hakisan tanih
B mengimbangi ekosistem
C bekalan ubat tradisional
D habitat hidupan liar

229
Latih Tubi Berfokus Geografi

48.

Antara berikut, kombinasi yang manakah benar menunjukkan kedudukan taman negara di
Malaysia?

49. Apakah kepentingan ekosistem hutan?


I Mengekalkan pelbagai jenis sumber tumbuhan
II Menghasilkan sumber kayu-kayan
III Membantu meningkatkan kualiti udara
IV Mewujudkan ketidakseimbangan ekosistem
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

50. Apakah hasil hutan yang dapat digunakan dalam bidang perubatan tradisional?
I Rotan
II Rafflesia
III Periuk kera
IV Pokok setawar
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

51. Antara berikut, yang manakah benar tentang fungsi hutan sebagai kawasan tadahan air?

230
Latih Tubi Berfokus Geografi

I Sebagai span yang menyerap air hujan


II Sebagai punca aliran sungai
III Menakung air dalam hutan
IV Menapis air yang kotor
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

52.

Antara berikut, tumbuhan semula jadi yang manakah boleh dikaitkan dengan senarai di atas?
A Rotan
B Tongkat ali
C Kayu cengal
D Pokok nipah

53.

Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan tumbuhan dalam gambar rajah di
atas?
I Pembiakan hidupan laut
II Pusat perlindungan haiwan
III Menghalang hakisan ombak
IV Membuat cerucuk bangunan

231
Latih Tubi Berfokus Geografi

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

54.

Apakah persamaan bagi kawasan P dan kawasan Q?


I Kawasan taman negara
II Kawasan pembalakan
III Hidupan liar dilindungi
IV Menjadi kawasan ekopelancongan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

55. Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan utama hutan di negara kita?
I Kawasan tadahan hujan
II Membekalkan sumber protein
III Menyederhanakan suhu tempatan
IV Mengekalkan keseimbangan ekosistem
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

232
Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 15 : Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi Dan Hidupan Liar

1.

Kejadian di atas berlaku disebabkan oleh


A kawasan tadahan air telah berkurang
B permintaan terhadap air meningkat
C air yang dibekalkan telah tercemar
D kemarau yang berpanjangan

2. Bahan reputan yang mati seperti daun, ranting dan dahan pokok akan membentuk
A air
B nutrien
C humus
D mineral

3.

Perubahan keadaan di atas berlaku kerana terdapat aktiviti penerokaan hutan untuk kegiatan
A pertanian C pengangkutan
B petempatan D perindustrian

4. Tanah runtuh boleh berlaku akibat


A pembinaan di kawasan lereng bukit
B penanaman tanaman tutup bumi
C penanaman kaedah peneresan
D pembajakan mengikut kontur

5. Kesan utama pembersihan hutan hujan tropika secara besar - besaran ialah
A kemerosotan hasil hutan
B perubahan cuaca setempat
C kepupusan flora dan fauna
D pertambahan kawasan pertanian

6. Proses air hujan melarutkan nutrien dan mineral lalu meresap ke lapisan bawah tanah
dikenali sebagai
A pereputan
B larut resap
C perpeluhan
D penguraian
7. Kegiatan pemburuan haram di Malaysia telah mengakibatkan

233
Latih Tubi Berfokus Geografi

A kekurangan makanan
B hakisan tanih meningkat
C hidupan liar semakin pupus
D kehilangan hasil-hasil hutan yang berharga

8. Kegiatan utama manusia yang boleh menyebabkan kepupusan sumber hutan ialah
A perindustrian
B petempatan
C pembalakan
D pertanian

9.

Antara berikut, faktor yang manakah boleh menyebabkan fenomena di atas?


A Kawasan mengalami kemarau berpanjangan
B Kurangnya penyerapan karbon dioksida dalam
udara
C Banyak berlaku kejadian tanah runtuh di cerun
gunung
D Permukaan bumi terdedah kepada sinaran
matahari

10. Penerokaan hutan melalui pembakaran atau pembalakan boleh mengakibatkan


A hujan asid
B pulau haba
C kesan rumah hijau
D penipisan lapisan ozon

11.

Faktor utama yang menyebabkan peningkatan suhu di Kota Kinabalu ialah


A pertanian
B perumahan
C pembalakan
D perlombongan

12. Kegiatan pertanian pindah oleh penduduk di pedalaman Sabah dan Sarawak telah
mewujudkan

234
Latih Tubi Berfokus Geografi

A hutan paya
B hutan belukar
C hutan gunung
D hutan khatulistiwa

13. Pilih pernyataan yang benar tentang kesan daripada kemusnahan fl ora dan fauna di
Malaysia.
A Suhu di Malaysia semakin menurun
B Pendapatan negara akan meningkat
C Industri kraftangan akan berkembang
D Pendapatan pemungut hasil hutan akan Terjejas

14.

Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan yang bertanda


AP
BQ
CR
DS

15.

Senarai di atas merujuk kepada


A binatang beban
B binatang ternakan
C hidupan liar yang semakin pupus
D hidupan liar yang mempunyai nilai komersial

235
Latih Tubi Berfokus Geografi

16.

Fenomena X mungkin sekali ialah


A jerebu
B hujan asid
C kesan rumah hijau
D penipisan lapisan ozon

17.

Antara berikut, yang manakah merupakan kesan yang wujud akibat proses tersebut?
A Banjir kilat
B Tanih subur
C Tanih tandus
D Suhu meningkat

18.

X dalam rajah di atas mungkin sekali ialah


I banjir
II pencemaran
III hakisan tanih
IV peningkatan suhu
A I dan II C II dan IV
B I dan III D I dan IV

19. Antara berikut, aktiviti yang manakah boleh mengubah landskap bentuk muka bumi yang

236
Latih Tubi Berfokus Geografi

asal?
I Pertanian III Pembalakan
II Perikanan IV Pembinaan pelabuhan
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

20.

Apakah kesan yang wujud akibat pembukaan kawasan X?


I Perubahan pandang darat
II Berlaku peningkatan suhu
III Kadar hakisan permukaan meningkat
IV Penyimpanan air dalam tanah berkurangan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

21.

Apakah kesan penerokaan sumber seperti dalam gambar rajah di atas?


I Tanih hilang kesuburannya
II Hakisan pantai semakin giat
III Hasil tangkapan nelayan meningkat
IV Kemusnahan habitat hidupan akuatik
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

22. Apakah faktor yang menyebabkan peningkatan aktiviti penebangan hutan?


I Keuntungan jangka pendek
II Pembangunan yang lebih pesat
III Peningkatan jumlah penduduk dunia
IV Penubuhan lebih banyak hutan simpan kekal
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

237
Latih Tubi Berfokus Geografi

23.

Senarai di atas merupakan kesan yang disebabkan oleh


I penggunaan baja kimia
II kawalan secara biologi
III penggunaan baja organik
IV penggunaan racun serangga
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

24. Kegiatan manusia yang manakah telah menyebabkan kemusnahan spesies flora secara besar-
besaran?
I Pemburuan
II Pembinaan rumah
III Pembalakan haram
IV Pembinaan empangan
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

25. Antara berikut, industri yang manakah akan terjejas akibat penebangan hutan yang
berleluasa?
I Barangan elektrik
II Membuat perabot
III Membuat bakul
IV Membuat tayar
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

26.

238
Latih Tubi Berfokus Geografi

Antara berikut, yang manakah kegiatan Y dalam rajah tersebut?


I Pembalakan
II Pembinaan petempatan felda
III Pembukaan ladang kelapa sawit
IV Penempatan semula hidupan liar
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

27. Pembersihan hutan secara tidak terancang di Malaysia telah menyebabkan


I banjir di hilir sungai
II kepupusan hidupan liar
III rantaian makanan terjejas
IV hasil pertanian berkurangan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

28.

Pernyataan di atas boleh dikaitkan dengan kawasan bertanda


AW
BX
CY
DZ

239
Latih Tubi Berfokus Geografi

29.

Antara berikut, kawasan yang manakah dimaksudkan dalam pernyataan di atas?


AI
B II
C III
D IV

30.
Antara berikut, yang manakah boleh menyebabkan berlakunya kejadian di atas?
I Pembalakan tidak terkawal
II Kemusnahan habitat haiwan
III Rantaian makanan terganggu
IV Kekerapan berlakunya banjir
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

31. Antara berikut, kegiatan yang manakah akan menyebabkan kepupusan fl ora dan fauna?
I Pertanian pindah
II Penghutanan semula
III Pembinaan lebuh raya
IV Penubuhan taman pertanian

240
Latih Tubi Berfokus Geografi

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

32.

Berdasarkan rajah di atas, X ialah


A oksigen
B nitrogen
C karbon dioksida
D karbon monoksida

33. Antara berikut, kegiatan manusia yang manakah memberikan kesan buruk terhadap tumbuh
– tumbuhan semula jadi dan hidupan liar?
I Pembalakan
II Perindustrian
III Perikanan
IV Pertanian
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

34. Hidupan liar yang diancam kepupusan akibat kegiatan pemburuan haram di Malaysia
termasuklah
I monyet
II harimau
III babi hutan
IV badak Sumatera
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

35. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan kepupusan hidupan akuatik terhadap
manusia?
I Sumber protein semakin kurang
II Harga makanan laut semakin mahal
III Pilihan sumber protein semakin banyak
IV Punca pendapatan nelayan semakin merosot

241
Latih Tubi Berfokus Geografi

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

36.

Maklumat di atas merujuk kepada kegiatan manusia di kawasan bertanda


AI C III
B II D IV
Soalan 18 berdasarkan rajah di bawah.
Penebangan hutan
Suhu meningkat
X meningkat

37. Kawasan paya bakau yang diterokai boleh mengakibatkan


I hakisan pantai
II bekalan kayu bakau meningkat
III suhu kawasan sekitar meningkat
IV tempat pembiakan hidupan laut terjejas
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
38. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan penebangan hutan yang boleh mengancam
hidupan liar?
I Kekurangan sumber makanan
II Tiada habitat untuk membiak
III Hidupan liar tidak tahan panas
IV Tiada pokok untuk berteduh
A I dan II

242
Latih Tubi Berfokus Geografi

B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

39.

Maklumat di atas boleh dikaitkan dengan


A habitat hidupan liar
B kawasan tadahan air
C kolam bekas lombong
D aliran sungai didalamkan

40.

Ketiga-tiga hidupan liar di atas diburu secara haram untuk


I mendapatkan kulit
II dijadikan alat perhiasan
III dijadikan binatang peliharaan
IV dijadikan ubat-ubatan tradisional
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

41. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan penerokaan sumber hutan tanpa kawalan?
I Kepupusan kayu bernilai
II Penemuan spesies baru
III Gangguan ekosistem
IV Ketandusan tanih
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

42.

Antara berikut, yang manakah merupakan kesan daripada aktiviti di atas?


I Memampatkan tanah

243
Latih Tubi Berfokus Geografi

II Memusnahkan benih dorman


III Merosakkan tumbuhan yang kecil
IV Menyebabkan tanih menjadi mendap
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

43.

Jika kemusnahan tumbuhan berlaku di kawasan X apakah kesannya di kawasan Y ?


I Menyebabkan banjir
II Tanih menjadi tandus
III Sungai bertambah cetek
IV Kawasan tadahan terjejas
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

44.

Kesan Z yang berlaku dalam rajah di atas mungkin sekali


I tanah runtuh
II air sungai tercemar
III suhu semakin rendah
IV keluasan habitat fauna bertambah
A I dan II

244
Latih Tubi Berfokus Geografi

B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

45. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi yang tidak dilitupi tumbuh-tumbuhan akan
menyebabkan berlakunya kejadian
A banjir
B hakisan tanih
C pencemaran air
D penimbunan humus

46. Apakah kesan penebangan pokok bakau di kawasan pinggir laut?


I Air pasang dan air surut terjejas
II Pembiakan ikan terganggu
III Hakisan pantai meningkat
IV Aras laut akan meningkat
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

47.

Antara berikut, yang manakah kesan daripada kegiatan di atas?


A Eksport kayu balak meningkat
B Spesies flora dan fauna akan pupus
C Keluasan kawasan hutan bertambah
D Kawasan ekopelancongan bertambah

48. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan daripada ketidakseimbangan ekosistem
hutan?
I Kekurangan sumber makanan
II Kehilangan tempat perlindungan
III Hasil hutan semakin bertambah
IV Haiwan berpindah ke tempat yang lain
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

245
Latih Tubi Berfokus Geografi

49.

Apakah kesan daripada kegiatan di atas terhadap kawasan yang ditinggalkan?


I Dasar sungai menjadi dalam
II Hutan sekunder tumbuh
III Hakisan tanih yang giat
IV Banjir kerap berlaku
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

50. Apakah kesan kegiatan pertanian terhadap tumbuhtumbuhan dan hidupan liar?
I Perubahan landskap
II Tanih semakin berasid
III Kepupusan spesies hidupan liar
IV Hidupan liar kehilangan sumber makanan
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

51. Bagaimanakah penebangan hutan boleh menyebabkan peningkatan suhu atmosfera?


I Proses larut resap semakin aktif
II Kandungan karbon dioksida meningkat
III Kadar sejat peluh tumbuh-tumbuhan
berkurangan
V Pencemaran udara yang serius akibat
pembakaran hutan
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

52. Pilih pernyataan yang benar tentang kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhan semula jadi
dan hidupan liar pada masa hadapan.
I Kekurangan hasil hutan yang berharga
II Kepupusan pelbagai spesies tumbuhan
III Menjejaskan kadar pembiakan hidupan liar
IV Mengekalkan keaslian tumbuhan semula jadi
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

246
Latih Tubi Berfokus Geografi

53.

Apakah kesan projek tersebut terhadap alam sekitar?


I Kawasan hutan ditenggelami air
II Hakisan tanah meningkat
III Habitat haiwan musnah
IV Spesies bernilai pupus
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

54.

Senarai di atas merupakan kesan alam sekitar yang disebabkan oleh


A penebangan hutan paya air masin
B penggondolan hutan di tanah tinggi
C pembinaan terusan di kawasan sawah
D pembinaan kilang di kawasan bandar

55. Bagaimanakah kegiatan penebangan hutan boleh meningkatkan suhu udara?


I Proses larut resap giat berlaku
II Banjir lumpur berlaku
III Kandungan karbon dioksida meningkat
IV Proses transpirasi berkurangan
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

247
Latih Tubi Berfokus Geografi

Unit 16 : Pemeliharaan Dan Pemuliharaan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi Dan Hidupan liar

1.

Pernyataan di atas menerangkan tentang


A ladang hutan
B rawatan silvikultur
C rawatan hortikultur
D penghutanan semula

2.

Senarai di atas berkaitan dengan


A taman perhutanan
B hutan simpan
C taman pulau
D taman laut

3. Agensi yang menjalankan penyelidikan bagi menghasilkan baka pokok yang bermutu ialah
A WWF
B FRIM
C PERHILITAN
D Persatuan Pencinta Alam

4. Program penghutanan semula di salah satu hutan paya air masin telah dilakukan di
A Tanjung Karang, Selangor
B Tanjung Bidara, Melaka
C Tanjung Tuan, Selangor
D Tanjung Piai, Johor

5.
Tujuan utama aktiviti di atas ialah untuk
A mengelakkan hakisan yang giat
B rantaian makanan tidak terputus
C melindungi kawasan habitat fauna
D memastikan bekalan hutan berterusan

248
Latih Tubi Berfokus Geografi

6.

Antara berikut, yang manakah menjadi kawasan perlindungan haiwan dalam foto di atas?
A I C III
B II D IV

7.

Senarai di atas berkaitan dengan


A taman laut
B taman negara
C hutan simpan
D pusat perlindungan

8.

Senarai di atas merujuk kepada


A taman laut
B hutan simpan kekal
C pusat penyelidikan hidupan liar
D pusat perlindungan hidupan liar yang terancam

249
Latih Tubi Berfokus Geografi

9.

Kawasan berlorek dalam peta di atas dapat dikaitkan dengan


A taman negara
B hutan simpan
C taman pertanian
D kawasan tadahan air

10. Taman Negara di Semenanjung Malaysia terletak di sempadan negeri


I Perak
II Pahang
III Kelantan
IV Terengganu
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

11. Antara berikut, yang manakah tanggungjawab utama PERHILITAN?


A Menjalankan aktiviti penghutanan semula
B Melindungi kawasan tadahan air
C Mengelakkan berlakunya banjir
D Melindungi hidupan liar

12.

Taman Negara Tunku Abdul Rahman terletak di kawasan bertanda


AI C III
B II D IV

13. Antara berikut, agensi yang manakah bertanggung jawab melindungi hidupan liar?

250
Latih Tubi Berfokus Geografi

A JAS
B FRIM
C WWF
D PERHILITAN

14.

Rajah di atas berkaitan dengan


A rawatan silikultur
B penebangan hutan terpilih
C program penanaman semula
D pengawatan pembalakan haram

15.

Orang utan dilindungi di hutan simpan yang bertanda


AI
B II
C III
D IV

16.

Pernyataan di atas berkaitan dengan


A Akta Taman Negara
B Akta Perhutanan Negara 1984
C Akta Hidupan Liar bilangan 76, 1972
D Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972

17. Usaha pemuliharaan termasuklah

251
Latih Tubi Berfokus Geografi

A mewartakan taman negara


B mengadakan hutan simpan
C menguatkuasa undang-undang
D melakukan penghutanan semula

18.

Antara berikut, kawasan bertanda yang manakah terdapat ladang hutan secara besar -
besaran?
AI
B II
C III
D IV

19.

Antara berikut, kawasan yang manakah menerangkan ciri-ciri di atas?


A Taman Negara Endau-Rompin
B Tanah Tinggi Cameron
C Rantau Abang
D Teluk Batik

20. Apakah tujuan Projek Ladang Hutan Kompensatori dijalankan?


A Menambah bilangan hutan simpan
B Persediaan menghadapi kekurangan kayu
C Menanam spesies pokok yang sudah sedia ada
D Mencari alternatif penggunaan kayu pada masa
hadapan

252
Latih Tubi Berfokus Geografi

21.

Kawasan berlorek dalam rajah di atas merujuk kepada


A penebangan hutan terpilih
B tempat riadah dan perkelahan
C penyelidikan saintifik ke atas tumbuh –
tumbuhan semula jadi
D perlindungan pelbagai jenis tumbuh –
tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

22. Agensi yang terlibat dalam perlaksanaan undang-undang bagi memelihara tumbuhan semula
jadi dan hidupan liar ialah
I Jabatan Perhutanan
II Jabatan Alam Sekitar
III Jabatan PERHILITAN
IV Pusat Kesihatan Alam Sekitar
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

23.

Berdasarkan rajah di atas, usaha pemindahan tersebut dilakukan oleh


A FRIM
B PERHILITAN
C Jabatan Haiwan
D Jabatan Perhutanan

24. Antara berikut, yang manakah dapat dikaitkan dengan rawatan silvikutur?

253
Latih Tubi Berfokus Geografi

I Meracun pada gelangan di pangkal pokok


II Menebang pokok-pokok yang cukup matang
III Menebas sekeliling anak pokok yang berharga
IV Mencantum benih tunas untuk mendapat
spesies baru
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

25.

Maklumat tersebut dapat dikaitkan dengan kawasan yang bertanda


AP
BQ
CR
DS

26.

Apakah kebaikan daripada undang-undang di atas?


A Eksport kayu balak ditingkatkan
B Pemburuan hidupan liar dibenarkan
C Kawasan hutan simpan kekal ditambah
D Hukuman dikenakan kepada penceroboh hutan

27. Antara berikut, yang manakah merupakan kawasan larangan untuk melakukan kegiatan
pembalakan dan pemburuan binatang?

254
Latih Tubi Berfokus Geografi

I Hutan simpan III Taman laut


II Hutan lipur IV Taman negara
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

28. Antara berikut, yang manakah tujuan Jabatan Perhutanan menubuhkan ladang hutan?
A Mengawal pembalakan haram
B Menjadikan pusat ekopelancongan
C Melindungi habitat hidupan liar
D Membekalkan kayu berharga secara berterusan

29. Kegiatan pembalakan ke atas pokok-pokok berharga boleh dikurangkan melalui langkah
I rondaan renjer
II penanaman sejenis
III penghutanan semula
IV penebangan hutan terpilih
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

30. Bagaimanakah kaedah penghutanan semula dijalankan?


I Menanam pokok yang bernilai
II Memilih baka yang cepat matang
III Menanam spesies pokok yang bersaiz besar
IV Memilih spesies yang tahan serangan
penyakit
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

31.

Antara berikut, yang manakah merupakan usaha sama yang dilakukan oleh kedua-dua agensi
di atas?
A Melindungi hidupan liar
B Menubuhkan ladang hutan
C Mengumpul dana hidupan liar
D Menubuhkan persatuan alam sekitar

32.

Usaha-usaha di atas berkaitan dengan

255
Latih Tubi Berfokus Geografi

A menggalakkan penebangan hutan


B penghutanan semula
C penebangan terpilih
D pemuliharaan hutan

33. Ciri-ciri pokok yang ditanam dalam program penghutanan semula ialah
I cepat matang
II tahan kemarau
III bermutu tinggi
IV tahan serangan penyakit
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

34.

Antara berikut, agensi yang manakah bertanggungjawab melaksanakan kegiatan di atas?


A FRIM
B PERHILITAN
C Jabatan Perhutanan
D Jabatan Alam Sekitar

35. Antara berikut, spesies yang manakah ditanam di kawasan yang terbiar akibat kegiatan
pembalakan?
I Acasia mangium
II Yemane
III Batai
IV Buluh
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

36. Peranan Jabatan Perhutanan Malaysia ialah


I mengeluarkan lesen pembalakan
II menjalankan rondaan dalam hutan
III memelihara hidupan liar yang pupus
IV menjalankan penebangan hutan terpilih

256
Latih Tubi Berfokus Geografi

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

37. Antara berikut, spesies pokok yang manakah ditanam di dalam ladang hutan?
I Mangium
II Cengal
III Batai
IV Jati
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

38.
Antara berikut, haiwan yang manakah dapat dikaitkan dengan akta tersebut?
I Gajah
II Orang utan
III Badak sumbu
IV Beruang kutub
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

39. Antara berikut, pasangan yang manakah benar?

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV

40. Antara berikut, perkara yang manakah dilarang dilakukan dalam hutan simpan?
I Menebang pokok
II Memburu haiwan
III Amalan silvikultur
IV Mengumpul maklumat
A I, II dan III

257
Latih Tubi Berfokus Geografi

B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

41. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar?

42.

Maklumat di atas menerangkan kawasan


A Taman Negara
B Taman Negara Mulu
C Taman Negara Kinabalu
D Hutan Simpan Endau-Rompin

43.

Maklumat di atas berkaitan dengan kaedah pemeliharaan dan pemuliharan hutan iaitu
A rawatan silvikultur
B penghutanan semula
C penebangan hutan terpilih

258
Latih Tubi Berfokus Geografi

D proses penyelidikan baka bermutu

44.

Kawasan berlorek dalam peta di atas berfungsi sebagai


A pusat petempatan
B kawasan pembalakan
C kawasan ladang hutan
D kawasan perlindungan hidupan liar

45.

Usaha pemuliharaan di atas dijalankan di kawasan


A paya bakau
B tanah terbiar
C bekas lombong bijih timah
D bekas tapak pertanian pindah

46. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah yang diambil untuk memelihara
dan memulihara kawasan hutan di negara kita?
I Menubuhkan hutan simpan untuk melindungi
hidupan fl ora dan fauna
II Menanam semula kawasan hutan yang telah
ditebang
III Menggalakkan petani menukar pertanian
pindah kepada pertanian kekal
IV Menjalankan penyelidikan untuk

259
Latih Tubi Berfokus Geografi

meningkatkan
pengeluaran kayu balak
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

47.

Antara berikut, yang manakah merupakan kebaikan usaha pemuliharaan di atas?


I Menambahkan import pulpa
II Menebang lebih banyak pokok
III Menjimatkan banyak wang negara
IV Menyelamatkan banyak pokok hutan
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

48.

Antara kawasan berlorek dalam peta di atas, lokasi taman negara yang manakah benar?
I Taman Negara Bako
II Taman Negara Niah
III Taman Negara Similajau
IV Taman Negara Mulu
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

49. Antara berikut, yang manakah merupakan tindakan yang boleh diambil terhadap mereka
yang melanggar peraturan semasa di hutan simpan?
I Dikenakan sebatan
II Hukuman penjara
III Dikenakan denda
IV Dibuang daerah
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

50. Apakah tujuan hutan simpan kekal diwartakan di Malaysia?

260
Latih Tubi Berfokus Geografi

I Memelihara kawasan tadahan


II Mengelakkan kepupusan flora
III Mengeluarkan sumber hutan
IV Mengekalkan habitat fauna
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

51. Apakah kebaikan rawatan silvikultur terhadap tumbuhan semula jadi?


I Pokok-pokok cepat membesar
II Pembesaran pokok mengambil masa
III Pokok-pokok tidak diancam oleh parasit
IV Membekalkan hasil hutan secara terancang
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

52. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah untuk mengekalkan sumber
hutan di Malaysia?
I Mengadakan kawasan hutan simpan
II Meningkatkan eksport hasil hutan
III Menjalankan penebangan terpilih
IV Menanam semula hutan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

53. Apakah peranan Tabung Hidupan Liar Dunia (WWF)?


A Memelihara spesies fauna
B Mengawasi kawasan hutan
C Menggalakkan kitar semula kertas
D Memberi kesedaran tentang kepentingan alam
sekitar

54. Antara berikut, yang manakah merupakan akta yang dijalankan dalam usaha memelihara dan
memulihara hutan?
I Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972
II Akta Industri Kayu-kayan 1985

261
Latih Tubi Berfokus Geografi

III Akta Kualiti Alam Sekitar 1974


IV Akta Perhutanan Negara 1984
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

55.

X dalam rajah di atas mungkin sekali


A penebangan terpilih
B melakukan penyelidikan
C penanaman semula hutan
D mewartakan hutan simpan

56.

Berdasarkan usaha pemuliharaan dalam senarai di atas, apakah spesies yang sesuai untuk
diusahakan dalam program tersebut?
I Bakau
II Acasia
III Batai
IV Rotan
A I dan II
B II dan III
C III dan IV

262
Latih Tubi Berfokus Geografi

D I dan IV

57. Antara berikut, yang manakah peranan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman
Negara (PERHILITAN)?
A Menternak hidupan liar
B Melindungi spesies hidupan liar
C Membentuk kawasan hutan simpan
D Menjalankan penyelidikan tentang hutan

58. Agensi yang bertanggungjawab memberi kesedaran kepada masyarakat tentang


pemuliharaan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar ialah
I Institut Penyelidikan Hutan Malaysia (FRIM)
II Tabung Hidupan Liar Dunia (WWF)
III Persatuan Pencinta Alam
IV Kementerian Pelajaran Malaysia
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

59. Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar sangat penting
kerana
I tumbuh-tumbuhan merupakan sumber makanan
II tumbuh-tumbuhan dapat membersihkan udara
III tumbuh-tumbuhan sebagai habitat dan tempat
pembiakan
IV tumbuh-tumbuhan meningkatkan suhu dan
cuaca
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

60.

Apakah kaedah pemuliharaan hutan seperti dalam pernyataan di atas?


A Rawatan silvikultur
B Penebangan terpilih
C Penghutanan semula
D Penubuhan ladang hutan

263
Latih Tubi Berfokus Geografi

TINGKATAN 2

Bab 1: Kedudukan

1.

Garisan Jadi terletak di


AP CR
BQ DS

2. Encik Ravi merentasi Garisan Tarikh Antarabangsa (GTA) pada hari Isnin dan bergerak ke
barat. Beliau akan mengalami hari
A Rabu C Selasa
B Ahad D Khamis

3.

Antara berikut, yang manakah kedudukan bagi 15°T yang paling tepat?
AI
B II
C III
D IV

4.

264
Latih Tubi Berfokus Geografi

Latitud X ialah
A Garisan Jadi
B Garisan Sartan
C Garisan Artik
D Garisan Antartik

5.

Latitud yang bertanda Q ialah


A Garisan Jadi
B Garisan Artik
C Garisan Sartan
D Garisan Antartik

6. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri - ciri latitud?


A Garisan-garisan pendek
B Diberi nilai 1° hingga 90°
C Garisan-garisan sama panjang
D Latitud bagi Garisan Jadi ialah 23 ½°U

7. Kedudukan longitud bagi Malaysia ialah antara


A 75°T – 90°T
B 1 01°T – 120°T
C 11 4°T – 132°T
D 1 21°T – 130°T

8. Garisan Tarikh Antarabangsa (GTA) melintasi


A Lautan Hindi C Lautan Artik
B Lautan Atlantik D Lautan Pasifi k
9. Unit yang digunakan untuk menentukan kedudukan latitud dan longitud ialah
A celsius C darjah
B metrik D nautika

265
Latih Tubi Berfokus Geografi

10.

Latitud bagi 66 ½ °U dikenali sebagai Garisan


A Jadi
B Artik
C Antartik
D Khatulistiwa

11.

Antara berikut, yang manakah kedudukan Kuala Lumpur mengikut longitud?


A 1 0° 30°T C 3° 0°U
B 1 0° 50°T D 3° 10°U

12.

Apakah waktu tempatan di S (60°T) jika waktu tempatan di R (0°) ialah 5.00 pagi?
A 1.00 pagi
B 7.00 pagi
C 9.00 pagi
D 11.00 pagi

13. Garisan latitud yang dikenali sebagai Garisan Jadi berada pada nilai
A 0o C 66 1/2o S
B 23 1/2o S D 90o S

14. Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan kedudukan Garisan Jadi?

266
Latih Tubi Berfokus Geografi

A 23.5°U C 66.5°U
B 23.5°S D 66.5°S

15.

Kedudukan tempat K ialah


A 20°U 50°T C 50°U 70°T
B 70°U 40°T D 70°U 50°T

16.

Apakah kedudukan latitud bagi X?


A 31°U
B 44°U
C 46°U
D 59°U

17. Apakah waktu tempatan di P (80°T) jika waktu tempatan di Q (20°T) ialah pukul 10.00
pagi?
A 11.40 pagi
B 12.40 tengah hari
C 1.30 petang
D 2.00 petang

18.

Pertemuan garisan X dan Y di atas akan menunjukkan


A jarak dari Malaysia

267
Latih Tubi Berfokus Geografi

B kawasan putaran bumi


C jarak dari matahari terbit
D Garisan Tarikh Antarabangsa

19. Cari waktu tempatan di S (90°B) jika waktu tempatan di T (12°T) ialah pukul 2.00 petang.
A 7.50 pagi
B 8.10 pagi
C 7.50 malam
D 8.50 malam

20.

Apakah waktu tempatan di X, jika waktu di Y ialah 10.00 pagi?


A 3.20 pagi
B 4.20 pagi
C 4.40 pagi
D 4.40 petang

21.

Penduduk yang tinggal di Q 165°T mengalami waktu


A pagi C malam
B petang D tengah hari

22. Antara berikut, bandar yang manakah mempunyai waktu tempatan yang paling cepat?
A P (4°U 11 4°T)
B Q (3°U 70°B)
C R (68°S 48°B)
D S (20°S 168°T)

268
Latih Tubi Berfokus Geografi

23. Kawasan yang manakah menunjukkan persamaan 17°U 97°T yang paling tepat?
A Yangon
B Bangkok
C Singapura
D Kuala Lumpur

24. Kedudukan Jakarta yang paling tepat ialah


A 1 °U 100°T
B 2°U 100°T
C 2°U 105°T
D 8°S 107°T

25. Antara berikut, yang manakah kedudukan Bandar Seri Begawan?


A 0°U 100°T
B 1 °U 105°T
C 4°U 11 5°T
D 6°S 107°T

26. Pilih pernyataan yang benar tentang Garisan Meridian Pangkal.

269
Latih Tubi Berfokus Geografi

I Longitud 0o
II Dilukis melalui bandar Greewich
III Digunakan untuk mengira waktu tempatan
IV Menunjukkan perubahan tarikh antara zon timur dengan zon barat
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

27.

Berapakah perbezaan masa antara waktu di X dan Y?


A 1 jam C 9 jam
B 5 jam D 1.05 jam

28.

Berdasarkan jadual waktu piawai di atas, waktu di Bandar Y ialah


A 1.00 pagi
B 12.00 tengah hari
C 1.00 petang
D 2.00 petang

29. Kedudukan sesuatu tempat di atas permukaan bumi boleh ditentukan dengan mudah
sekiranya seseorang mengetahui
A latitud sahaja
B longitud sahaja
C menegak dan lurus
D latitud dan longitud

30. Antara berikut, yang manakah menerangkan Garisan Tarikh Antarabangsa?


I Bernilai 180°T/B
II Memisahkan tarikh dan waktu di bumi
III Dilukis melalui bandar Greenwich
IV Dilukis secara mendatar di atas glob
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

270
Latih Tubi Berfokus Geografi

31. Kedudukan Yan ialah


AI C III
B II D IV

32. Kedudukan Georgetown ialah


AI C III
B II D IV

33. Kedudukan Kuala Lipis ialah


AI C III
B II D IV

34. Kedudukan Ipoh ialah


AI C III
B II D IV

271
Latih Tubi Berfokus Geografi

35. Jika waktu di London ialah pukul 12.00 tengah hari, waktu tempatan bagi Kuala Lumpur
ialah kira-kira pukul
AI
B II
C III
D IV

36. Waktu tempatan di Kuala Lumpur ialah pukul 7.00 malam, waktu tempatan di Seoul pula
mungkin
AI C III
B II D IV

37. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar?

272
Latih Tubi Berfokus Geografi

I Bumi dibahagikan kepada 24 zon waktu


II Longitud 180°B dan 180°T ialah Garisan
Tarikh Antarabangsa
III Longitud digunakan untuk mengira perbezaan
waktu
IV Waktu tempatan di sebelah barat lebih dahulu
daripada sebelah timur
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

38. 80°S 30°B ialah kedudukan bagi bandar


AP CR
BQ DS

39. Bandar yang manakah terletak di longitud yang sama?


A P dan Q
B O dan S
C Q dan R
D P dan S

40. Antara berikut, bandar yang manakah mempunyai waktu tempatan yang sama?

273
Latih Tubi Berfokus Geografi

A P dan R C Q dan S
B R dan S D P dan Q

41. Jika waktu di bandar P ialah 12.00 tengah hari, waktu di bandar S ialah
A 7.20 pagi C 2.40 petang
B 9.20 pagi D 4.40 petang

42.

Berdasarkan rajah di atas, kirakan waktu tempatan di Y.


A 3.00 pagi C 3.00 petang
B 9.00 pagi D 9.00 malam

43. Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan longitud?


A Garisan yang dilukis mendatar di atas glob
B Terdapat 160 garisan latitude di atas peta atlas
C Garisan ini digunakan untuk mencari
kedudukan sesuatu tempat
D Garisan ini digunakan untuk mencari waktu
tempatan sesuatu tempat

44.

Cari waktu tempatan di X (45°B) jika waktu tempatan di London (0°) ialah pukul 12.00
tengah hari.
A 7 pagi C 9 pagi
B 8 pagi D 1 0 pagi

45.

Longitud bagi P ialah


A 30°B

274
Latih Tubi Berfokus Geografi

B 43°B
C 44°T
D 67°T

46. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar?


I Waktu piawai berdasarkan 24 zon waktu
II Semua latitud dan longitud adalah sama
panjang
III Longitud digunakan untuk mengira waktu
tempatan
IV Kedudukan sesuatu tempat pada atlas dapat
diperoleh dengan berpandukan indeks
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

47. Pilih kombinasi yang benar.

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV

48.

Antara berikut, kawasan yang manakah mempunyai waktu paling hampir dengan X?
A 0°
B 45°B
C 45°T
D 65°B

49.

Penentuan waktu tempatan di atas berdasarkan

275
Latih Tubi Berfokus Geografi

A latitud
B longitud
C arah angin
D matahari terbit

276
Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 2 : Arah

1. Jika bearing sudutan Kampung Paloh dari Kampung Batu ialah 240°, apakah bearing
sudutan Kampung Batu dari Kampung Paloh?
A 40° C 120°
B 60° D 300°

2.

Bearing sudutan rumah David dari sekolah ialah


A 35° C 230°
B 145° D 315°

3. Antara berikut, yang manakah bersamaan dengan bearing 130°?


A U 40° T C U 40° B
B S 40° B D S 40° T

4. Antara berikut, unit yang manakah digunakan untuk mengukur bearing?


A Meter
B Darjah
C Sentimeter
D Kilometer

5. Bearing sudutan 180° juga dikenal sebagai


A utara
B selatan
C tenggara
D timur laut

6.

277
Latih Tubi Berfokus Geografi

Nyatakan bearing sudutan hospital dari sekolah.


A 60°
B 150°
C 240°
D 270°

7.

Bearing sudutan Kampung Darat dari sekolah ialah


A 35° C 215°
B 45° D 240°

8.

Bearing sudutan J ialah


A 45° C 135°
B 90° D 180°

9. Arah mata angin diukur dari arah


A timur
B barat
C utara
D selatan

10. Jarum kompas magnetik sentiasa menuju ke arah


A timur C barat

278
Latih Tubi Berfokus Geografi

B selatan D utara

11.

Berapakah bearing sudutan masjid dari pejabat pos?


A 75°
B 105°
C 255°
D 325°

12.

Bearing sudutan Kampung Setiu dari Kampung Darat ialah


A 65° C 155°
B 110° D 335°

13. Jika rumah Shahira terletak di tenggara sekolahnya, apakah bearing sudutan sekolah Shahira
dari rumahnya?
A 90° C 225°
B 1 80° D 315°

279
Latih Tubi Berfokus Geografi

14.

Bearing sudutan sekolah dari X ialah 125°. X ialah


A rumah Avun C rumah David
B rumah Amar D rumah Karim

15. Nana berdiri menghadap matahari terbit dan mendepakan kedua-dua tangannya. Tangan
kanan Nana mungkin sekali menunjuk pada bearing sudutan
A 90° C 270°
B 180° D 360°

16. Yang manakah langkah paling awal bagi menentukan bearing sudutan?
A Menentukan bearing dari arah utara
B Menyambung antara dua titik lokasi
C Mengira bearing dengan jangka sudut
D Menentukan koordinat kedua-dua lokasi dengan tepat

17. Antara berikut, yang manakah menunjukkan bearing sudutan bernilai 40°?

280
Latih Tubi Berfokus Geografi

18. Apakah bearing sudutan kemuncak Bukit Lang dari Bukit Tawar?
A 110° C 185°
B 135° D 220°

19. Apakah bearing sudutan dari kemuncak Bukit Sira ke masjid?


A 125° C 208°
B 175° D 245°

20. Jarak dari persimpangan Pekan Terap ke simpang tiga Kampung Darat ialah
A 4.5 km C 8.5 km
B 5.2 km D 9.9 km

21. Bearing sudutan dari masjid ke jambatan Sungai Pedu ialah


A 260° C 276°
B 270° D 312°

22. Mengapakah pokok kelapa subur ditanam di kawasan pantai dalam peta?

281
Latih Tubi Berfokus Geografi

A Tanih berpasir
B Hujan yang lebat
C Terdapat tali air
D Suhunya sederhana panas

23. Antara berikut, yang manakah perlu dijauhi apabila kompas magnetik digunakan?
A Meja kayu C Jam tangan
B Botol kaca D Tali

24.

Berapakah bearing sudutan puncak Bukit Atap dari stesen trigonometri?


A 35° C 270°
B 120° D 310°

25. Sungai Tiram mengalir ke arah


A utara

282
Latih Tubi Berfokus Geografi

B selatan
C tenggara
D barat daya

26. Kedudukan zoo mini dari sekolah ialah


A utara
B selatan
C tenggara
D barat laut

27. Antara berikut, tempat yang manakah berada pada kedudukan 90° dari simpang tiga?
A Kilang
B Masjid
C Sekolah
D Perhentian bas

28. Berapakah bearing sudutan jambatan zoo mini dari simpang tiga?
A 110° C 180°
B 150° D 300°

29. Pada bearing sudutan 155° dari kilang terdapat


A masjid
B sekolah
C hulu Sungai Tiram
D Kampung Pamah Kasih

30. Berapakah bearing sudutan sekolah dari jambatan Kampung Pamah Kasih?
A 10° C 210°
B 70° D 300°

283
Latih Tubi Berfokus Geografi

31.

Nyatakan bearing sudutan Bukit Setiu dari jeti.


A 0° C 210°
B 178° D 315°

32. Antara berikut, yang manakah menunjukkan bearing X dari Y bersamaan dengan 230°?

284
Latih Tubi Berfokus Geografi

33.

Bearing sudutan sekolah dari Bukit Setiu ialah


A 70° C 285°
B 105° D 310°

34. Jika bearing sudutan Kampung Masai dari Kampung Jitu ialah 240°, apakah bearing sudutan
Kampung Jitu dari Kampung Masai?
A 40°. C 120°
B 60° . D 300°

35. Antara berikut, siapakah yang amat memerlukan kompas?


I Juruterbang III Pelayar
II Juruukur IV Pelakon
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

36. Pilih pernyataan yang benar tentang bearing sudutan.


I Diukur dari arah utara
II Mempunyai nilai 0° – 360°
III Dinyatakan dalam ukuran darjah (°)
IV Diukur mengikut arah lawan jam
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

285
Latih Tubi Berfokus Geografi

37.

Bearing sudutan lokasi X dari Bukit Setiu ialah 225°. Apakah lokasi X tersebut?
A Kampung Darat C Sekolah
B Kampung Setiu D Jeti

38. Titik rujukan ialah


A objek yang menjadi tempat rujukan bagi menentukan arah objek atau tempat lain
B objek yang sama jauh dengan tempat rujukan
C objek yang bearing sudutannya sebanyak 360°
D objek yang sudutnya kurang daripada 180°

39.

Bearing sudutan rumah Wong dari rumah Avun ialah


A 60° C 250°
B 170° D 300°

286
Latih Tubi Berfokus Geografi

40.

Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang rajah di atas?


A Kedudukan Y dari X bersamaan 50°
B Kedudukan X dari Y bersamaan 50°
C Kedudukan X dari Y sama dengan kedudukan
Y dari X
D Kedudukan Y dari X adalah sama

41. Antara berikut, kawasan yang manakah menunjukkan bearing sudutan kurang daripada 180°
dari Balik Pulau?
A Pulau Betong
B Telok Bahang
C Sungai Pinang
D Seberang Jaya

287
Latih Tubi Berfokus Geografi

42. Susunkan langkah-langkah mengira bearing sudutan Seberang Jaya dari Bukit Mertajam
mengikut urutan yang betul.
I Menyambung antara dua titik rujukan dengan
tepat
II Meletakkan jangka sudut pada titik rujukan di
Bukit Mertajam
III Mengira jumlah sudutan dari utara hingga
garisan antara dua titik rujukan
IV Menulis bearing di atas peta lakar
A I, II, III dan IV
B I, III, II dan IV
C II, I, III dan IV
D III, IV, I dan II

43. Bearing sudutan Sungai Bakap dari Nibong Tebal hampir sama dengan bearing sudutan
A Ayer Itam dari Pulau Aman
B Seberang Jaya dari Kepala Batas
C Balik Pulau dari Pulau Betong
D Sungai Bakap dari Bukit Mertajam

44. Bearing sudutan Telok Bahang dari Balik Pulau ialah


A 15°
B 150°
C 230°
D 342°

288
Latih Tubi Berfokus Geografi

45. Kedudukan Taman Masgold dari Taman Permata ialah


A 52° C 242°
B 120° D 315°

46. Arah sekolah dari stesen minyak bersamaan dengan bearing sudutan
A 38° C 228°
B 147° D 318°

47. Kirakan bearing sudutan Taman Permata dari Taman Masgold.


A 52° C 228°
B 128° D 296°

48. Pada bearing sudutan 325° dari warung, terdapat


A sekolah
B warung
C stesen minyak
D Taman Permata

49. Antara berikut, lokasi yang manakah menunjukkan bearing sudutan melebihi 180°?

289
Latih Tubi Berfokus Geografi

A Taman Masgold dari warung


B Warung dari Taman Masgold
C Stesen minyak dari Taman Permata
D Taman Masgold dari sekolah

50.

Bearing sudutan rumah Amar dari rumah Karim ialah


A 12° C 192°
B 82° D 245°

290
Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 3 : Skala Dan Jarak

1. Antara berikut, yang manakah menunjukkan skala 1 cm mewakili 0.5 km?

2.

Tiga sentimeter bagi skala di atas mewakili


A 1 kilometer C 4 kilometer
B 2 kilometer D 6 kilometer

3.

Sekiranya skala lurus ialah 1 cm mewakili 5 km, berapakah jarak pada peta?
A 2 cm C 7 cm
B 4 cm D 10 cm

4.

Skala lurus di atas menunjukkan


A 1 cm : 0.5 km
B 1 cm : 1 km
C 1 cm : 1 cm
D 1 cm : 2 km

5.

291
Latih Tubi Berfokus Geografi

Skala lurus di atas menunjukkan


A 1 cm mewakili 1 km
B 1 cm mewakili 5 km
C 1 cm mewakili 10 km
D 1 cm mewakili 20 km

6. Antara berikut, skala yang manakah menunjukkan 1 sentimeter mewakili 1 kilometer?

7.

Berdasarkan skala di atas, apakah ukuran bagi landasan kereta api jika panjang dalam peta
ialah 8 cm?
A 4 km C 16 km
B 8 km D 24 km

8. Antara berikut, skala yang manakah menunjukkan 1 sentimeter mewakili 2 kilometer?

292
Latih Tubi Berfokus Geografi

9. Berapakah jarak dari balai bomba ke balai polis?


A 2.8 kilometer
B 3.8 kilometer
C 12 kilometer
D 21 kilometer

10. Alat yang terbaik bagi mendapatkan ukuran jarak di atas peta ialah
A kertas C pembaris
B benang D jangka lukis

11.

Antara berikut, skala lurus yang manakah dapat dikaitkan dengan maklumat di atas?

12. Skala peta boleh menentukan


I jarak antara dua buah kampung
II panjang landasan kereta api
III arah masjid dari sekolah
IV kedudukan pejabat pos
A I dan II C III dan IV

293
Latih Tubi Berfokus Geografi

B II dan III D I dan IV

13.

Berapakah panjang X dari Y?


A 4 km C 12 km
B 7 km D 15 km

14. Jarak rumah Halim dari sekolah dalam peta ialah 4 cm. Apakah skala peta yang sesuai
digunakan jika jarak sebenar rumah Halim dari sekolah ialah 40 km?

15. Alat pengukur jarak yang digunakan untuk mengukur jarak melengkung ialah
I pembaris III perambulator
II jangka lukis IV opisometer
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

16.

Antara berikut, skala lurus yang manakah dapat dikaitkan dengan skala di atas?

17. Skala dalam peta membolehkan kita mengukur


A ketinggian bukit

294
Latih Tubi Berfokus Geografi

B kepadatan penduduk
C jarak antara dua tempat
D kedudukan sebuah tempat

18. Jarak pada peta : 2 cm


Jarak sebenar : 1 km

Berdasarkan maklumat di atas, skala peta ialah


A 1 cm mewakili 0.5 km
B 1 cm mewakili 1 km
C 1 cm mewakili 1.5 km
D 1 cm mewakili 2 km

19. Antara berikut, skala yang manakah paling besar?


A 1 cm : 1 km
B 1 cm : 10 km
C 1 cm : 100 km
D 1 cm : 1 000 km

20. Jarak dari simpang tiga Kampung Aman ke Kampung Ehsan ialah
A 1 km C 3 km

295
Latih Tubi Berfokus Geografi

B 2 km D 4 km

21. Panjang jalan raya dalam peta ialah


A 9 km C 13.5 km
B 10.5 km D 14 km

22.

Dengan menggunakan skala di atas, berapakah jarak sebenar antara X dengan Y jika jarak
dalam peta ialah 4 cm?
A 3 km C 9 km
B 6 km D 12 km

23. Jarak lurus boleh diukur dengan menggunakan


I pembaris III benang
II jangka tolok IV tali
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

24. Maksud skala yang paling tepat ialah


A nisbah jarak sebenar di permukaan bumi
B nisbah jarak permukaan bumi dengan jarak di
atas peta
C nisbah semua jarak di kawasan tanah tinggi dan
tanah rendah
D nisbah jarak antara dua tempat pada peta yang
mewakili jarak sebenar pada permukaan bumi

25. Jarak di atas peta dapat diukur dengan menggunakan


I jangka tolok III pita ukur
II pembaris IV benang
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

296
Latih Tubi Berfokus Geografi

26. Kira jarak lurus antara Bukit Jambu dengan Bukit Langat.
A 2.1 km C 4.3 km
B 3.8 km D 8.5 km

27. Berapakah jarak lurus antara Pulau Kambing dengan jeti?


A 2.4 km C 5.0 km
B 4.5 km D 6.7 km

28. Berapakah jarak dalam peta antara simpang Pekan Jambu dengan kilang?
A 5.5 cm C 13 cm
B 6 cm D 14.5 cm

29. Panjang benteng ialah


A 1.5 km C 3.5 km
B 3 km D 5 km

30. Kira jarak mengikut jalan raya antara Pantai Indah dengan Pekan Jambu.
A 1.8 km

297
Latih Tubi Berfokus Geografi

B 2.9 km
C 5.8 km
D 6.0 km

31. Panjang Sungai Mawar ialah


A 4.4 km
B 5.5 km
C 8.4 km
D 10.0 km

32. Jika jarak lurus antara Kampung Jati dengan lokasi X ialah 2.5 km, apakah lokasi X?
A Bukit Jambu C Bukit Langat
B Pantai Indah D Pulau Kambing

33. Yang manakah menunjukkan skala 1 : 300 000 mm?

34. Skala lurus penting bagi kita semasa menjalankan ukuran


I luas kawasan ladang
II panjang sungai
III jarak jalan raya
IV ketinggian bukit
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

35.

Pernyataan bagi skala tersebut ialah


A 0.5 cm di atas peta bersamaan 0.5 km di
permukaan bumi
B 1 cm di atas peta bersamaan 1.0 km di
permukaan bumi

298
Latih Tubi Berfokus Geografi

C 0.5 cm di atas peta bersamaan 2.0 km di


permukaan bumi
D 1 cm di atas peta bersamaan 2.0 km di
permukaan bumi

36. Jarak sebenar dari perhentian bas ke rumah Amin ialah


A 1 km C 4.5 km
B 2.5 km D 6 km

37. Berapakah jarak di atas peta dari rumah Tilaga ke bandar melalui jalan raya?
A 2 km C 5 km
B 3.5 km D 12 km

38. Jarak yang manakah paling jauh?


A Dari bandar ke perhentian bas
B Dari rumah Amin ke rumah Tilaga
C Dari perhentian bas ke rumah Amin
D Dari Tasik Bangau ke perhentian bas

39. Antara berikut, alat yang manakah digunakan untuk mengukur jarak melengkung antara
lokasi dalam peta tersebut?
I Benang
II Jalur kertas
III Jangka tolok
IV Pembaris
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

40. Antara berikut, lokasi yang manakah mempunyai jarak melebihi 3 kilometer?

299
Latih Tubi Berfokus Geografi

I Dari rumah Amin ke rumah Tilaga


II Dari rumah Tilaga ke perhentian bas
III Dari perhentian bas ke bandar
IV Dari Tasik Bangau ke bandar
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

300
Latih Tubi Berfokus Geografi

Unit 4 : Graf

1.

Berapakah nilai hasil tangkapan ikan Malaysia pada tahun 2005 dan 2006?
A 96 ribu tan
B 100 ribu tan
C 111 ribu tan
D 15 ribu tan

2.

Apakah nama graf tersebut?


A Graf bar mudah
B Graf bar berganda
C Graf garisan mudah
D Graf garisan berganda

3. Graf bar berganda digunakan untuk


A membandingkan dua jenis atau lebih maklumat
dalam suatu graf
B menunjukkan jumlah hujan tahunan bagi
sebuah bandar
C menunjukkan perubahan suhu tahunan
D menunjukkan maklumat satu unsur

4. Asas bagi pembinaan graf garisan berganda ialah

301
Latih Tubi Berfokus Geografi

I tajuk
II petunjuk
III berwarna-warni
IV paksi menegak dan paksi mendatar
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

5.

Berapakah jumlah guru di SMK Taman Ehsan pada tahun 2005?


A 40 orang C 45 orang
B 42 orang D 48 orang

6.

Negara yang paling banyak mengimport tekstil dan pakaian Malaysia ialah?
A Kanada
B Singapura
C United Kingdom
D Amerika Syarikat

7. Data kadar kelahiran dan kadar kematian sesuai dipersembahkan dalam bentuk
A carta pai
B piramid penduduk
C graf palang mudah
D graf garisan berganda

302
Latih Tubi Berfokus Geografi

8.

Antara berikut, yang manakah jumlah tangkapan ikan air tawar pada tahun 2004?
A 5 ribu tan
B 10 ribu tan
C 12.6 ribu tan
D 15 ribu tan

9.

Antara berikut, tahun yang manakah mencatatkan jumlah kemalangan tertinggi?


A Tahun 2003
B Tahun 2004
C Tahun 2005
D Tahun 2006

303
Latih Tubi Berfokus Geografi

10.

Berapakah jumlah pengeluaran koko dari tahun 2003 hingga 2005?


A 300 ribu tan C 800 ribu tan
B 500 ribu tan D 1000 ribu tan

11.

Data-data dalam jadual di atas boleh dipindahkan ke


A carta pai
B piramid penduduk
C graf bar berganda
D graf garisan berganda

12.

Kadar perbezaan yang tinggi antara jumlah kecederaan dengan jumlah kematian dicatatkan
pada tahun
A 2003 C 2005
B 2004 D 2006

304
Latih Tubi Berfokus Geografi

13. Graf di atas dikenali sebagai


A graf garisan mudah
B graf palang mudah
C graf garisan berganda
D graf palang berganda

14. Pilih pernyataan yang benar tentang graf tersebut.


I Suhu di Tanah Rata lebih tinggi daripada suhu
di Kuala Lumpur
II Suhu di Tanah Rata lebih rendah pada peringkat
awal dan akhir tahun
III Min suhu di Tanah Rata ialah 18°C
IV Julat suhu tahunan di Kuala Lumpur ialah
1°C
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

15.

Antara berikut, graf yang manakah mempamerkan data di atas dengan betul?

305
Latih Tubi Berfokus Geografi

306
Latih Tubi Berfokus Geografi

16.

Penggunaan bahan makanan oleh hotel dan kedai makan tempatan di Malaysia pada tahun
2006 ialah sebanyak
A 106 ribu tan
B 140 ribu tan
C 150 ribu tan
D 164 ribu tan

17. Berapakah jumlah pengeluaran yang tertinggi bagi kipas?


A 100 buah C 350 buah
B 200 buah D 500 buah

18. Berapakah jumlah pengeluaran bagi televisyen?


A 700 buah C 1 550 buah
B 1 500 buah D 2 280 buah

307
Latih Tubi Berfokus Geografi

19.

Antara berikut, nilai eksport tekstil dan pakaian Malaysia ke negara manakah kurang
daripada RM500 juta sejak tahun 2004?
I Amerika Syarikat
II United Kingdom
III Singapura
IV Kanada
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

20.

Antara berikut, graf yang manakah mempamerkan data di atas dengan betul?

308
Latih Tubi Berfokus Geografi

309
Latih Tubi Berfokus Geografi

21.

Antara berikut, pernyataan yang manakah benar?


I Hasil tangkapan ikan air laut melebihi hasil
tangkapan ikan air tawar setiap tahun
II Perbezaan hasil tangkapan ikan air tawar pada
tahun 2003 dan tahun 2006 ialah 20 ribu tan
III Hasil tangkapan ikan air tawar yang tertinggi
ialah pada tahun 2006
IV Hasil tangkapan ikan air laut pada tahun 2005
ialah 30 ribu tan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

22.

Berapakah jumlah hasil jualan kelapa sawit dari Ladang Pintar pada tahun 2004?
A 100 000 tan C 150 000 tan
B 120 000 tan D 200 000 tan

310
Latih Tubi Berfokus Geografi

23.

Pengeluaran hasil pertanian yang manakah mengalami peningkatan paling besar?


A Koko C Tembakau
B Getah D Kelapa sawit

24.

Antara berikut, yang manakah langkah pertama untuk melukis graf bar berganda?
A Menulis tajuk dalam rajah
B Melukis paksi X dan paksi Y
C Melengkapkan jadual kekerapan
D Menjalankan kajian dengan sampel yang sesuai

25. Sesebuah graf perlu dilengkapi dengan


I tajuk
II label
III skala
IV petunjuk
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

311
Latih Tubi Berfokus Geografi

26.

Pilih pernyataan yang benar.


A Bilangan guru lelaki semakin merosot
B Bilangan guru lelaki adalah tinggi bagi kedua –
dua tahun
C Bilangan guru pada tahun 2004 dan 2005
adalah sama
D 50% daripada guru di SMK Taman Ehsan ialah
perempuan

27. Berapakah jumlah pengeluaran tertinggi bagi tanaman kelapa?


A 14 juta tan metrik
B 15 juta tan metrik
C 16 juta tan metrik
D 20 juta tan metrik

28. Jumlah pengeluaran kelapa sawit bagi tahun 2004 hingga 2007 ialah
A 25 juta tan metrik
B 55 juta tan metrik
C 72 juta tan metrik
D 127 juta tan metrik

29. Jumlah pengeluaran kelapa sawit yang paling rendah berlaku pada tahun

312
Latih Tubi Berfokus Geografi

A 2004 C 2006
B 2005 D 2007

30. Pilih tajuk X yang sesuai untuk graf tersebut.


A Hasil keluaran bagi dua tanaman antara tahun
2004 hingga tahun 2007 di negara X
B Jumlah pengeluaran tanaman kelapa atau
kelapa sawit bagi tahun 2004 hingga tahun
2007 di negara X
C Pengeluaran tanaman kelapa dan kelapa sawit
bagi tahun 2004 dan tahun 2007 di negara X
D Pengeluaran tanaman kelapa dan kelapa sawit
antara tahun 2004 hingga tahun 2007 di negara
X

31. Pilih pernyataan yang benar.


I Hasil tanaman kelapa meningkat dari tahun
2004 hingga tahun 2007
II Jumlah pengeluaran kelapa sawit adalah tinggi
berbanding dengan kelapa
III Hasil tanaman kelapa yang terendah ialah tahun
2007
IV Perbezaan pengeluaran antara tanaman kelapa
dengan kelapa sawit pada tahun 2006 ialah
sebanyak 5 juta tan metrik
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

32. Negara yang paling banyak mengimport gas asli ialah


A Jepun C Peru

313
Latih Tubi Berfokus Geografi

B China D Taiwan

33. Berapakah nilai import arang batu negara Taiwan dari negara Peru?
A 500 tan metrik
B 1 000 tan metrik
C 1 500 tan metrik
D 2 000 tan metrik

34. Berapakah nilai eksport petroleum ke negara Taiwan, China, dan Jepun?
A 3 600 tan metrik
B 5 400 tan metrik
C 6 200 tan metrik
D 7 200 tan metrik

35. Import gas asli oleh negara China melebihi import negara Taiwan sebanyak
A 100 tan metrik
B 400 tan metrik
C 500 tan metrik
D 600 tan metrik

36. Pilih pernyataan yang benar.


I Jumlah import Jepun paling banyak
II Jumlah import China ialah 5 800 tan metrik
III Negara yang kurang mengimport ialah Taiwan
IV Jumlah import bagi arang batu ialah 3 500 tan
metrik
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

314
Latih Tubi Berfokus Geografi

37.

Antara berikut, pernyataan yang manakah benar?


A Kadar kemalangan biasa dan kemalangan maut
menurun setiap tahun
B Kadar kemalangan maut lebih rendah setiap
tahun
C Kadar kecederaan dan kematian menunjukkan
perbezaan sangat tinggi
D Kadar kemalangan biasa yang paling tinggi
ialah pada tahun 2004

38. Negara yang paling banyak mengimport tekstil dan pakaian Malaysia ialah
A Kanada
B Singapura
C United Kingdom
D Amerika Syarikat

39. Negara yang manakah mencatatkan nilai eksport tekstil dan pakaian yang kurang daripada

315
Latih Tubi Berfokus Geografi

RM500 juta sejak tahun 2005?


I Amerika Syarikat
II United Kingdom
III Singapura
IV Kanada
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

40. Graf bar berganda paling sesuai untuk menggambarkan


A kaedah ekonomi moden
B jumlah hari dalam sebulan
C cara-cara menanam tanaman
D jumlah penduduk mengikut kaum

316
Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 5: Rajah

1.

Kejadian hujan di atas terjadi di kawasan


A bukit
B lembah
C daratan
D pinggir pantai

2.

Tajuk yang paling sesuai untuk rajah di atas ialah


A aliran tenaga
B ekosistem hutan
C hujan perolakan
D kitaran gas oksigen

3.

Kawasan bertanda yang manakah menerima paling sedikit hujan?


AI C III
B II D IV

317
Latih Tubi Berfokus Geografi

4.

Rajah di atas menunjukkan


A kitaran air
B hujan bukit
C proses sejatan
D pembentukan awan

5.

Rajah di atas menunjukkan tekanan tinggi dari


A atmosfera C tanah
B dataran D laut

6. Antara berikut, yang manakah sesuai digambarkan melalui rajah kitaran?


A Kejadian hujan bukit
B Kawasan penanaman padi
C Taburan penduduk Malaysia
D Kegiatan ekonomi di Malaysia

7. Peta minda adalah kaedah yang digunakan untuk


A membentuk rajah kitaran
B melukis peta sesuatu tempat dengan mudah
C memudahkan penyampaian sesuatu maklumat
D mengaplikasi sesuatu peta dalam bentuk
gambar rajah

8. Penerangan berkenaan proses penanaman getah dan kelapa sawit di Malaysia boleh

318
Latih Tubi Berfokus Geografi

ditunjukkan melalui
A pelan
B petunjuk
C rajah kitaran
D skala berwarna

9.

Apakah faktor terpenting pembentukan bentuk bumi dalam rajah di atas?


A Hakisan
B Peleraian
C Pemendapan
D Pengangkutan

10.

Rajah di atas merupakan langkah-langkah pembentukan


A tasik ladam
B cerun bukit
C tebing tinggi
D dataran mendap

11.

319
Latih Tubi Berfokus Geografi

Berdasarkan maklumat tersebut, apakah perkara utama yang sesuai bagi menerangkan X?
A Ciri kurang penduduk
B Ciri penduduk optimum
C Ciri penduduk berlebihan
D Faktor yang mempengaruhi kadar pertumbuhan semula jadi

12.

Apakah kejadian yang ditunjukkan dalam rajah di atas?


A Bayu laut
B Bayu darat
C Kitaran air
D Hujan bukit

13.

Rajah di atas dikenal sebagai


A peta minda
B rajah aliran
C peta hubungan
D rajah saling kaitan

14. Sesebuah rajah yang dilukis perlu dilengkapi dengan

320
Latih Tubi Berfokus Geografi

I tajuk III skala


II label IV anak panah
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

15.

Fenomena di atas ialah


A hujan relief
B hujan Sumatera
C hujan perolakan
D hujan perenggan

16.

Apakah kesan yang berlaku di kawasan X?


I Hidupan akuatik musnah
II Penyakit kanser
III Penyakit kulit
IV Tanih berasid
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

321
Latih Tubi Berfokus Geografi

17.

Rajah di atas menunjukkan proses pembentukan


A hujan perolakan C bayu darat
B hujan relief D bayu laut

18.

Rajah di atas menunjukkan kejadian


A hujan asid C hujan bukit
B hujan batu D kitaran air

19.

Antara berikut, kegiatan yang manakah boleh dikaitkan dengan industri di atas?
A Pertanian
B Perkilangan
C Pengangkutan

322
Latih Tubi Berfokus Geografi

D Perlombongan

20.

Apakah proses yang berlaku dalam rajah di atas?


I Sejatan
II Pemeluwapan
III Pergerakan air
IV Pembentukan awan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

21.

X dalam peta minda di atas menunjukkan


A kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi
B faktor kepelbagaian tumbuhan semula jadi
C kesan penerokaan tumbuhan semula jadi
D sumbangan kawasan tanah tinggi

323
Latih Tubi Berfokus Geografi

22.

Rajah di atas menunjukkan proses pembentukan


A tasik ladam
B air terjun
C jeram
D delta

23.

Rajah di atas adalah berkaitan dengan aktiviti yang dilakukan oleh satu puak. Kegiatan
tersebut mungkin
A pindah ternak
B tanaman bergilir
C tanaman kontan
D pertanian pindah

24.

Jenis hujan di atas mempunyai ciri-ciri berikut, iaitu


I berlaku pada sebelah petang
II berlaku pada sepanjang hari
III membawa kemusnahan yang besar
IV merupakan satu kejadian hujan perolakan
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

324
Latih Tubi Berfokus Geografi

25.

Rajah di atas menunjukkan peringkat penanaman padi. Antara berikut, susunan yang
manakah betul?
A I - II - III - IV
B II - I - III - IV
C II - III - IV - I
D III - I - II – IV

26.

Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan kedudukan.


AI C III
B II D IV

325
Latih Tubi Berfokus Geografi

27.

X dalam rajah di atas berkaitan dengan


A hidrologi
B ekosistem
C ekopelancongan
D bentuk muka bumi

28.

Berdasarkan rajah di atas, X ialah


A kegunaan daun nipah
B kegunaan hutan bakau
C kepentingan herba di hutan
D kegunaan daun mengkuang

326
Latih Tubi Berfokus Geografi

29.

Apakah kepentingan tumbuhan di atas?


I Penutup bumi yang semula jadi
II Melindungi tanih daripada hakisan air
III Akar pokok menyekat air hujan mengalir
perlahan
IV Menggalakkan aliran air mengalir laju ke
sungai
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

30.

Apakah fungsi tumbuhan di atas?


I Meningkatkan kualiti udara
II Membentuk ekosistem yang seimbang
III Menghalang penyerapan air ke dalam tanah
IV Mengekalkan keseimbangan kitaran gas
oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

327
Latih Tubi Berfokus Geografi

31.

Bentuk fizikal seperti rajah di atas terdapat di


A tanah tinggi
B tanah rendah
C pinggir pantai
D gunung berapi

32.

Rajah di atas boleh dikaitkan dengan aktiviti


A pertanian pindah
B perladangan hutan
C pembalakan haram
D kitar semula bahan terbuang

328
Latih Tubi Berfokus Geografi

33.

Antara berikut, yang manakah merupakan susunan proses pembentukan muka bumi di atas?
A Gua - gerbang laut - batu sisa
- batu tunggul
B Batu sisa - gua - batu tunggul
- gerbang laut
C Gerbang laut - batu tunggul -
gua - batu sisa
D Gua - gerbang laut - batu tunggul
- batu sisa

34.

Rajah di atas menerangkan cara melombong bijih timah secara


A pam kelikir
B kapal korek
C mendulang
D lombong syaf

329
Latih Tubi Berfokus Geografi

35.

Proses sejatan air berlaku di


I laut
II tasik
III sungai
IV air bawah tanah
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

36. Kaedah mentafsir rajah yang betul akan melalui beberapa peringkat secara tersusun iaitu
I membaca dan memahami perkaitan
II membaca dan memahami tajuk
III melihat garisan dan anak panah
IV mengkaji dan mentafsir rajah
A I, III, II dan IV
B II, III, I dan IV
C III, II, I dan IV
D IV, III, II dan I

330
Latih Tubi Berfokus Geografi

37.

Berdasarkan rajah, yang manakah benar mengenai ciri-ciri hutan khatulistiwa?


I Tumbuhan bawah padat
II Dirian tulen
III Malar hijau
IV berakar banir
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

38.

Sumber X yang paling tepat merujuk kepada


A daun nipah
B daun bakau
C daun kelapa
D daun mengkuang

39.

331
Latih Tubi Berfokus Geografi

Berdasarkan rajah di atas, kawasan X menerima hujan yang lebih daripada kawasan Y
kerana
A kawasan Y sangat luas
B kawasan Y adalah bercerun landai
C kawasan X menghadap arah angin
D kawasan X adalah bercerun curam

40.

Rajah kitaran tersebut menerangkan proses


A penenunan kain
B penanaman padi
C penanaman lada hitam
D penanaman kelapa sawit

332
Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 6 : Peta

1.

Antara berikut, pusat peranginan tanah tinggi yang manakah terletak di negeri Pahang?
A Bukit Fraser
B Gunung Ledang
C Gunung Jerai
D Gunung Kinabalu

2. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri budaya?


A Rumput
B Pokok getah
C Pokok bakau
D Hutan simpan

3. Mengapakah peta bergambar biasanya digunakan dalam risalah pelancongan?


A Untuk menjimatkan kos
B Untuk menarik perhatian pelancong
C Untuk menunjukkan skala yang betul
D Untuk memuatkan maklumat terperinci

4. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri fizikal?


A Gunung
B Jambatan
C Jalan raya
D Petempatan

333
Latih Tubi Berfokus Geografi

5.

Seorang pelancong ingin melihat penyu perlu pergi ke


A Cherating
B Port Dickson
C Kuala Lumpur
D Rantau Abang

6. Peta bergambar sangat sesuai dijadikan rujukan kepada


A guru C pemandu
B polis D pelancong

334
Latih Tubi Berfokus Geografi

7.

Simbol yang digunakan dalam peta di atas ialah


A simbol peta
B simbol angka
C simbol huruf
D simbol bergambar

8.

Simbol bergambar seperti di atas terdapat di


A lereng bukit
B kawasan berpaya
C kawasan tanah tinggi
D kawasan tanah rendah

335
Latih Tubi Berfokus Geografi

9.

Rajah di atas menunjukkan sebuah


A gua C bukit
B kuari D pulau

10. Antara berikut, yang manakah merupakan tempat beribadat?


I Kuil
II Gereja
III Rumah api
IV Balai raya
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

11. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri budaya?


I Bangunan III Sungai
II Jambatan IV Hutan
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

12.

Antara berikut, tempat pelancongan yang manakah terletak di arah barat laut Kuala Lumpur?
A Pulau Tioman
B Rantau Abang
C Port Dickson
D Pulau Langkawi

336
Latih Tubi Berfokus Geografi

13.

Taman Negara terletak di sempadan negeri


I Perak
II Pahang
III Kelantan
IV Terengganu
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

14. Ciri fizikal di permukaan bumi banyak ditemui di


I kawasan sungai
II kawasan tanaman ladang
III kawasan tapak perumahan
IV kawasan tumbuhan paya nipah
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

337
Latih Tubi Berfokus Geografi

15. Ciri budaya yang terdapat di dalam peta ialah


I rumah tradisional
II laluan kanopi
III air terjun
IV hutan
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

16. Bagi pelancong yang ingin mengetahui jenis tumbuhan dan kepentingannya, tempat yang
paling sesuai untuk dituju ialah
A hutan
B laluan kanopi
C rumah tradisional
D muzium perhutanan

17. Berdasarkan peta di atas, apakah ciri fizikal yang terdapat dalam peta?
A Muzium
B Jalan raya
C Air terjun
D Rumah pam

18. Antara berikut, yang manakah merupakan tempat beribadat?

338
Latih Tubi Berfokus Geografi

I Masjid III Gereja


II Tokong IV Rumah api
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

19. Peta pelancongan perlulah mengandungi simbol


I angka
II huruf
III bergambar
IV garisan kontur
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D I, II, III dan IV

20.

Simbol budaya dalam rajah di atas ialah


A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

339
Latih Tubi Berfokus Geografi

21.

Jika anda ingin melihat pelbagai jenis burung, anda boleh melawat ke
A “Chimney”
B Dataran Labuan
C Pulau Pinang
D Taman Burung Labuan

22. Kemudahan pengangkutan yang terdapat dalam peta bergambar ialah


I terusan
II jalan raya
III jalan kereta api
IV lapangan terbang
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

340
Latih Tubi Berfokus Geografi

23. Apakah ciri fizikal yang terdapat dalam peta di atas?


I Gua
II Sungai
III Jalan raya
IV Tanah tinggi
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

24. Antara berikut, yang manakah menunjukkan pusat peranginan tanah tinggi dalam peta?
I Bukit Tinggi
II Bukit Fraser
III Teluk Chempedak
IV Tanah Tinggi Genting
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

341
Latih Tubi Berfokus Geografi

25. Taman Negara Endau-Rompin terletak di sempadan negeri Pahang dan


A Johor
B Perak
C Selangor
D Terengganu

26. Pusat pelancongan yang terdapat di timur laut Pahang ialah


A Cherating
B Kota Gelanggi
C Taman Rimba Kenong
D Tanah Tinggi Cameron

27. Pelancong yang ingin melihat keindahan tasik semula jadi perlulah ke
A Bentong
B Jeram Besu
C Tasik Chini
D Taman Negara

28. Kemudahan yang terdapat dalam peta ialah


I terusan
II jalan raya
III lapangan terbang
IV landasan kereta api
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

29. Kuantan terletak di


A Tanah tinggi
B Perhentian kereta api
C Sekitar taman negara
D Pinggir Laut China Selatan

342
Latih Tubi Berfokus Geografi

30. Jenis simbol yang digunakan dalam peta tersebut ialah


I simbol angka
II simbol huruf
III simbol singkatan
IV simbol bergambar
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

31. Pelancong yang ingin ke Pulau Langkawi perlu mendapatkan feri di


A Pulau Payar
B Kuala Kedah
C Pantai Merdeka
D Tanjung Dawai

32. Aktiviti sukan dan rekreasi dapat dijalankan di


A Kulim Hi-Tech
B Lembah Bujang
C Bukit Kayu Hitam
D Taman Rekreasi Batu Hampar

33. Apakah aktiviti yang boleh dijalankan oleh pelancong di Air Terjun Puncak Janing?

343
Latih Tubi Berfokus Geografi

I Berkelah
II Berenang
III Bersukan
IV Menangkap ikan
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

34. Antara berikut, tempat menarik yang manakah terletak di arah timur laut Kedah?
A Pulau Payar
B Sungai Sedim
C Gunung Keriang
D Pedu Golf and Lake Resort

35. Lapangan terbang Kedah terletak di


A Alor Star
B Kepala Batas
C Sungai Petani
D Kuala Nerang

36. Kulim Hi-Tech terletak di Kedah


A utara
B timur
C selatan
D barat daya

344
Latih Tubi Berfokus Geografi

37.

Apakah aktiviti yang boleh dijalankan oleh seorang pelancong yang berada di Air Terjun
Kota Tinggi?
I Berkelah
II Berenang
III Bersukan
IV Menangkap ikan
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I and IV

345
Latih Tubi Berfokus Geografi

38.

Pilih pernyataan yang benar.


I Kampung Air terletak di selatan peta
II Lapangan terbang antarabangsa terletak di
barat peta
III Kemudahan feri disediakan di tenggara peta
IV Banyak tempat pelancongan terletak di timur
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

346
Latih Tubi Berfokus Geografi

39.

Seorang pelancong yang melawat ke negeri Terengganu boleh mengunjungi


I Tasik Bera
II Tasik Kenyir
III Rantau Abang
IV Pulau Tioman
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

347
Latih Tubi Berfokus Geografi

40.

Jenis simbol yang digunakan dalam peta di atas ialah


I simbol angka
II simbol huruf
III simbol singkatan
IV simbol bergambar
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

348
Latih Tubi Berfokus Geografi

41.

Antara berikut, tempat yang manakah terletak di utara Dataran Labuan?


A Kampung Air C Pulau Kuraman
B Taman Botani D Memorial Perang

42.

Antara berikut, yang manakah merupakan peletakan ciri budaya yang betul?
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

43. Sebuah peta yang lengkap mesti mempunyai

349
Latih Tubi Berfokus Geografi

I tajuk III petunjuk


II warna IV arah mata angin
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

44. Terdapat dua ciri pada peta pelancongan iaitu


I mengandungi maklumat terperinci
II mengandungi angka dan huruf
III mengandungi gambar
IV mengandungi carta aliran
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

45.

Antara berikut, yang manakah merupakan ciri fizikal?


I Kampung Air
II Pulau Burong
III Pulau Kuraman
IV Dataran Labuan
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

46. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri fizikal?

350
Latih Tubi Berfokus Geografi

I Petempatan
II Hutan bakau
III Sungai
IV Gunung
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

47. Kaedah mentafsir peta pelancongan perlulah berasaskan


I ciri fizikal
II ciri budaya
III bilangan penduduk
IV saling perkaitan antara simbol
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

48. Ciri budaya yang sering terdapat dalam peta pelancongan ialah
I zoo III muzium
II hotel IV sawah padi
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

49. Antara berikut, ciri fizikal yang manakah terdapat di kawasan tanah tinggi?

351
Latih Tubi Berfokus Geografi

50. Ciri fizikal yang terdapat di barat laut peta ialah


A hutan simpan
B Tasik Semantan
C Bukit Kedondong
D Air Terjun Bangau

51. Berdasarkan peta, aktiviti pertanian yang dijalankan ialah


A pekebun kecil
B pertanian jualan
C pertanian pindah
D pertanian sara diri

52. Apakah faktor yang memajukan aktiviti pelancongan dalam peta di atas?
A Dasar kerajaan
B Iklim tempatan
C Tanih yang subur
D Tumbuhan semula jadi

53. Di manakah lokasi yang sesuai dijadikan tempat berehat para pelancong?
A Hutan simpan
B Tasik Semantan
C Bukit Kedondong
D Hutan paya air tawar

54. Zoo mini diusahakan untuk

352
Latih Tubi Berfokus Geografi

A menyelamatkan hidupan liar


B mengelakkan pemburuan haram
C mengelakkan hutan dimusnah
D melindungi habitat spesies semula jadi

55. Faktor fizikal yang mempengaruhi tanaman getah ialah


A tanih beralun
B saliran yang baik
C buruh asing yang ramai
D penduduk paling padat

56. Tarikan terpenting bagi pengunjung dari dalam dan luar kawasan ke Tasik Semantan dan
sekitarnya ialah
A kedai
B hotel
C petempatan
D hutan semula jadi

57. Antara berikut, ciri fizikal yang manakah terdapat di bahagian barat laut Felcra Sagu?
I Bukit
II Getah
III Sungai
IV Tumbuhan semula jadi
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

58. Antara berikut, skala lurus yang manakah mewakili skala peta di atas?

59. Aktiviti seperti berkelah sangat sesuai dijalankan di


I zoo mini
II Air Terjun Bangau

353
Latih Tubi Berfokus Geografi

III Bukit Kedongdong


IV paya
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

60.

Simbol di atas tergolong sebagai ciri


A warna C budaya
B fizikal D singkatan

354
Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 7: Taburan Penduduk

1. Pilih pasangan yang benar tentang faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di
kawasan yang berikut.

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

2.

Rajah di atas paling tepat menunjukkan factor pertambahan penduduk di kawasan


A felda
B bandar
C kampung baru
D Stesen Transit Aliran Ringan

3. Antara berikut, faktor yang manakah merupakan tumpuan penduduk di Malaysia?


I Tanih yang subur
II Kawasan yang berpaya
III Tanah pamah yang rata
IV Kawasan yang bersaliran baik
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

355
Latih Tubi Berfokus Geografi

4.

Kawasan berpenduduk jarang terdapat di kawasan yang bertanda


A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

5.

Maklumat di atas merujuk kepada


A Kuching
B Tasik Chini
C Sungai Rajang
D Delta Kelantan

6.

Kawasan yang disenaraikan berpenduduk padat disebabkan oleh perkembangan sektor


A pertanian
B perniagaan
C pelancongan
D perindustrian

7. Bentuk muka bumi yang mempengaruhi taburan penduduk jarang ialah


I kawasan berpaya
II kawasan tanah tinggi
III kawasan berhutan tebal
IV bentuk muka bumi beralun
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

356
Latih Tubi Berfokus Geografi

8.

Kawasan berlorek dalam peta di atas menjadi tumpuan penduduk kerana mempunyai
A pusat pentadbiran
B pusat pelancongan
C pusat penapisan petroleum
D kawasan pertanian yang subur

9.

Kawasan yang berlorek dalam peta jarang penduduk kerana


I berpaya
II berhutan tebal
III bersaliran buruk
IV bergunung-ganang
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

10. Antara berikut, bandar yang manakah berkembang akibat daripada factor perlombongan?
I Miri III Kerteh
II Ipoh IV Kota Bharu
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

11.

Mengapakah kawasan yang disenaraikan di atas mempunyai penduduk padat?

357
Latih Tubi Berfokus Geografi

A Tarikan pelancongan tanah tinggi


B Tiada amalan perancangan keluarga
C Kawasan perikanan dan pertanian
D Tumpuan dalam pelbagai bidang pekerjaan

12. Yang manakah merupakan kawasan padat penduduk?


I Lembah Kinta
II Dataran Kelantan
III Hulu Sungai Rajang
IV Dataran Kedah-Perlis
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

13.

Senarai di atas menerangkan factor perkembangan


A Kerteh
B Bintulu
C Port Dickson
D Johor Bahru

14. Antara berikut, yang manakah merupakan kawasan Zon Perindustrian Bebas yang
diwujudkan di bawah Dasar Perindustrian Negara?
I Ayer Hitam
II Bayan Lepas
III Pasir Gudang
IV Telok Panglima Garang
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

15. Faktor utama yang menyebabkan Kuala Lumpur mempunyai ramai penduduk ialah
A pusat pentadbiran
B bentuk muka bumi
C kemudahan pengangkutan
D peluang pekerjaan yang banyak

358
Latih Tubi Berfokus Geografi

16.

Kawasan berlorek mungkin sekali mewakili


A pusat penapisan petroleum
B pusat pencairan gas asli
C kawasan pembalakan
D lombong bijih timah

17.

Kegiatan yang manakah telah menyebabkan penduduk tertumpu di kawasan X?


A Pertanian
B Pelancongan
C Penternakan
D Perlombongan

18. Pusat Pengangkutan Dan Perhubungan


Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan
I Paka III Kuala Pilah
II Sepang IV Johor Bahru
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

19. Kepadatan penduduk Malaysia dikira berasaskan


I pekerjaan
II luas kawasan
III jumlah penduduk
IV jumlah warga asing
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

359
Latih Tubi Berfokus Geografi

20.

Kawasan-kawasan di atas menjadi tumpuan penduduk disebabkan oleh kegiatan ekonomi


A perindustrian C perikanan
B perlombongan D pertanian

21.

Kawasan yang bertanda X dan Y berpenduduk padat. Pembukaan dan perkembangan kedua-
dua kawasan tersebut adalah hasil daripada
A kegiatan pertanian
B kegiatan pelancongan
C kegiatan perindustrian
D kegiatan perlombongan

22.

Kawasan yang mempunyai penduduk paling padat di Malaysia ialah kawasan bertanda
A I C III
B II D IV

360
Latih Tubi Berfokus Geografi

23.

Antara berikut, kawasan yang manakah menjadi tumpuan penduduk kerana dipengaruhi oleh
aktiviti yang sama?
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

24. Antara berikut, negeri yang manakah mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi di
Malaysia?
A Johor
B Selangor
C Pulau Pinang
D Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

25. Pilih pernyataan yang benar mengenai taburan penduduk di Malaysia.


I Taburan penduduk adalah tidak sekata
II Penduduk padat tertumpu di dataran pantai
III Penduduk jarang tertumpu di kawasan
pertanian
IV Penduduk sederhana padat tertumpu di
pedalaman Sabah dan Sarawak
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

26. Kebanyakan penduduk padat Semenanjung Malaysia bertumpu di


I pantai barat
II pantai timur
III kawasan utara
IV kawasan tengah
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

361
Latih Tubi Berfokus Geografi

27.

Kawasan berlorek mewakili tumpuan penduduk di kawasan bertanda


A I C III
B II D IV

28.

Kawasan berlorek mungkin sekali mewakili


A kawasan tiada penduduk
B kawasan berpenduduk jarang
C kawasan berpenduduk padat
D kawasan berpenduduk sederhana

29.

Yang manakah kawasan berlorek di atas mempunyai penduduk yang jarang?


AI C III
B II D IV

30. Antara berikut, kawasan yang manakah mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi?

362
Latih Tubi Berfokus Geografi

I Pedalaman Sabah
II Dataran Kedah
III Lembah Klang
IV Pantai Miri
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

31. Antara berikut, faktor sosioekonomi yang manakah menjadi tarikan penduduk untuk
berhijrah?
I Huru-hara
II Pertanian
III Perindustrian
IV Keluasan tanah subur
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

32. Kawasan lembangan sungai sering menjadi tumpuan penduduk kerana


A tanih aluvium yang subur
B sistem pengangkutan maju
C bebas daripada bencana alam
D kaya dengan sumber mineral

33.

Kawasan berlorek dalam rajah tersebut dapat dikaitkan dengan kawasan bertanda
A I C III
B II D IV

363
Latih Tubi Berfokus Geografi

34.

Senarai di atas berlaku disebabkan oleh faktor


A diskrimasi kaum
B peluang pekerjaan di bandar
C ketidaksuburan tanih di desa
D ketidakstabilan di pedalaman

35. Pernyataan yang manakah menerangkan taburan penduduk di Malaysia?


I Taburan penduduknya tidak sekata
II Jumlah penduduk Malaysia kira-kira 26 juta
orang
III Kebanyakan penduduk Malaysia bertumpu di
pantai timur Semenanjung Malaysia
IV Kira-kira 80% penduduk Malaysia tinggal di
Semenanjung Malaysia
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

364
Latih Tubi Berfokus Geografi

36.

Antara berikut, kawasan yang manakah menggambarkan taburan kepadatan penduduk


Malaysia?

37. Antara berikut, yang manakah menyebabkan pantai barat Sabah mempunyai penduduk yang
ramai?
I Aktiviti pertanian terutama penanaman padi
banyak dijalankan di sini
II Kegiatan perindustrian yang maju telah
menyediakan banyak peluang pekerjaan
III Sistem pengangkutan dan perhubungan yang
lengkap dan maju
IV Bandar-bandar besar terdapat di sini
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

365
Latih Tubi Berfokus Geografi

38.

Faktor-faktor di atas menggalakkan tumpuan penduduk di kawasan bertanda


A I C III
B II D IV

39. Kawasan berpenduduk sederhana biasanya menjalankan aktiviti ekonomi seperti


I pertanian III pembalakan
II perikanan IV perindustrian
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

40.

Pernyataan di atas merujuk kepada


A Lembah Kinta
B Kota Kinabalu
C Teluk Ramunia
D Sungai Lembing

41. Antara berikut, faktor yang manakah menggalakkan pantai barat Semenanjung Malaysia
mempunyai penduduk yang padat?
I Banyak terdapat longgokan bijih timah
II Terdapat pusat perindustrian yang maju
III Terdapat dataran lanar yang luas dan subur
IV Dataran pantai yang sempit dan sesak dengan
penduduk
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

366
Latih Tubi Berfokus Geografi

42.

Pernyataan tersebut merujuk kepada kawasan yang bertanda


A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

43.

Bandar-bandar di atas menjadi tumpuan penduduk kerana


A banyak tempat yang menarik
B peluang pekerjaan yang banyak
C tanih yang subur untuk pertanian
D kawasan yang selamat dan kurang masalah
Social

44. Antara berikut, faktor yang manakah menyebabkan kawasan bandar menjadi tumpuan
penghijrahan penduduk?
I Peluang pekerjaan yang banyak
II Berfungsi sebagai pusat perniagaan
III Terdapat kemudahan asas yang lengkap
IV Mempunyai banyak tapak pertanian yang
Subur
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

367
Latih Tubi Berfokus Geografi

45.

Maklumat di atas merujuk kepada kawasan bertanda


A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

46.

Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan


I Pasir Gudang III Bayan Lepas
II Sungei Way IV Kota Bharu
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

47. Perlombongan bijih timah telah mewujudkan bandar-bandar seperti


I Kuala Lumpur
II Kemaman
III Taiping
IV Ipoh
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

48. Antara berikut, yang manakah faktor penyebab taburan penduduk Malaysia tidak seimbang?

368
Latih Tubi Berfokus Geografi

I Pekerjaan
II Keadaan fizikal
III Kesuburan tanih
IV Perancangan keluarga
A I, II dan III
B I II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

49. Apakah fungsi Bandar raya Shah Alam?


I Ibu negeri Selangor
II Bandar perindustrian
III Pusat kegiatan pembalakan
IV Terdapat banyak peluang pekerjaan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

50.

Antara berikut, kawasan yang manakah dianggap berpenduduk antara 50 hingga 200 orang
sekilometer persegi?
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

51.

369
Latih Tubi Berfokus Geografi

Senarai di atas sangat penting dalam


A pusat pengajian tinggi
B industri kecil dan sederhana
C aktiviti penanaman kelapa sawit
D aktiviti perniagaan dan perdagangan

52. Apakah usaha yang diambil oleh kerajaan untuk membangunkan kawasan luar bandar
melalui Dasar Pertanian Negara?
A Memperkenalkan kaedah bioteknologi
B Menubuhkan Lembaga Kemajuan Tanah
Persekutuan
C Menggalakkan pembinaan estet-estet
perindustrian
D Membina kemudahan infrastruktur yang
lengkap

53. Antara berikut, yang manakah merupakan faktor pertambahan penduduk semula jadi di
Malaysia?
I Taraf kesihatan
II Taraf pendidikan
III Migrasi dalaman
IV Usia semasa berkahwin
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

54. Kawasan berpenduduk padat lebih berfokus di kawasan


I bandar
II tanah subur
III tebing tinggi
IV petempatan baru
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

55.

Faktor X dan Y ialah

370
Latih Tubi Berfokus Geografi

I tumbuhan semula jadi


II tiupan angin monsun
III kegiatan ekonomi
IV bentuk muka bumi
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

56.

Senarai di atas boleh dikaitkan dengan kawasan yang bertanda


AI C III
B II D IV

57.
Antara berikut, bandar yang manakah berkembang disebabkan oleh faktor di atas?
I Bandar Sahabat III Bandar Gua Musang
II Bandar Tenggara IV Bandar Muadzam Shah
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

58. Pernyataan yang manakah benar tentang taburan penduduk Malaysia?


I Taburan penduduk desa dan bandar adalah
sama
II Taburan penduduk Malaysia tidak sekata

371
Latih Tubi Berfokus Geografi

III Taburan penduduk di pedalaman jarang


IV Ibu negeri menjadi tumpuan penduduk
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

59.

Kawasan yang disenaraikan di atas menjadi tumpuan penduduk kerana faktor


I pekerjaan
II pusat pentadbiran negeri
III kemudahan asas yang baru
IV bandar terbesar setiap negeri
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

60.

Kawasan berlorek menjadi daya tarikan penduduk kerana


I penemuan gas asli
II kegiatan perikanan dapat dijalankan
III mempunyai peluang pekerjaan dalam industri
petrokimia
IV mempunyai kawasan pantai yang bersih dan
menarik
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

372
Latih Tubi Berfokus Geografi

Unit 8 : Perubahan Penduduk

1. Antara berikut, faktor yang manakah menyebabkan kadar kelahiran semakin rendah di
Malaysia?
I Bencana alam
II Perkahwinan lewat
III Amalan perancangan keluarga
IV Amalan pemakanan yang seimbang
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

2.

Kadar pertumbuhan penduduk negara P pada tahun 2006 ialah


A 30.5 bagi setiap 1 000 orang
B 55.7 bagi setiap 1 000 orang
C 68.3 bagi setiap 1 000 orang
D 75.3 bagi setiap 1 000 orang

3.

Kadar kematian negara P pada tahun 2006 ialah


A 2.8 bagi setiap 1 000 orang
B 4.0 bagi setiap 1 000 orang
C 6.0 bagi setiap 1 000 orang
D 8.0 bagi setiap 1 000 orang

4.

Kawasan berlorek mungkin sekali mewakili


A kepadatan penduduk
B komposisi penduduk
C perubahan penduduk
D taburan penduduk

5. Nisbah seorang doktor pakar di Malaysia sekarang ialah

373
Latih Tubi Berfokus Geografi

A 500 orang untuk seorang doktor


B 1 480 orang untuk seorang doktor
C 2 500 orang untuk seorang doktor
D 5 000 orang untuk seorang doktor

6.

Huraian di atas merujuk kepada


A migran C imigrasi
B migrasi D emigrasi

7.

Faktor penolak bagi migrasi dalaman seperti pola di atas ialah


A udara yang nyaman
B penduduk berlebihan
C kos hidup yang tinggi
D kekurangan peluang pekerjaan

8. Kadar pertumbuhan penduduk Malaysia adalah kira-kira


A 1% C 3%
B 2% D 4%

9.

Jadual di atas menunjukkan data terkumpul melalui bancian tentang


A kadar kematian di Malaysia
B kadar kelahiran di Malaysia
C jumlah penduduk di Malaysia
D kadar warga asing di Malaysia

10. Emigrasi bermaksud


A orang yang berhijrah

374
Latih Tubi Berfokus Geografi

B pergerakan penduduk
C perpindahan masuk penduduk dari luar negara
ke Malaysia
D perpindahan keluar penduduk Malaysia ke luar
negara

11. Antara berikut, yang manakah menerangkan kadar pertumbuhan penduduk Malaysia?
A Positif C Sifar
B Negatif D Perlahan

12.

Formula di atas merujuk kepada


A kadar kelahiran kasar
B kadar kematian kasar
C kadar kelahiran bersih
D kadar pertumbuhan semula jadi kasar

13.

Maklumat di atas merujuk kepada migrasi dalaman yang berlaku di


A felda
B ibu kota
C bandar baru
D luar bandar

14. Apakah yang akan berlaku sekiranya penduduk semakin berkurang?


A Kemasukan buruh asing
B Kos kesihatan semakin meningkat
C Sektor pertanian semakin berkembang
D Perbelanjaan untuk golongan kanak-kanak
semakin meningkat

15. Perubahan penduduk merujuk kepada


I pergerakan penduduk dalam negeri
II jumlah penduduk berkurang dalam setahun

375
Latih Tubi Berfokus Geografi

III jumlah penduduk bertambah dalam setahun


IV perbezaan antara kadar kelahiran dengan kadar
kematian
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

16. Faktor sosial yang mempengaruhi kadar kelahiran lebih tinggi daripada kadar kematian di
Malaysia ialah
A pekerjaan
B budaya hidup
C dasar kerajaan
D sumber dalam negeri

17. Antara berikut, faktor yang manakah mungkin menyebabkan kadar kematian sesebuah
negara meningkat?
I Kekurangan makanan
II Wabak penyakit
III Bencana alam
IV Kos hidup
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

18. Pertambahan penduduk Malaysia disebabkan oleh faktor


I migrasi dalaman
II emigran dari luar
III kadar kelahiran meningkat
IV kadar kematian meningkat
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

19. Faktor budaya yang mempengaruhi pengurangan kadar kematian bayi di Malaysia ialah
A tradisi keluarga kecil
B amalan pemakanan seimbang
C umur perkahwinan yang lewat
D amalan perancangan keluarga

20. Pertumbuhan penduduk di Malaysia membawa manfaat dari segi


A peningkatan taraf hidup
B bekalan tenaga buruh mahir
C kemasukan imigran dari luar negara

376
Latih Tubi Berfokus Geografi

D pembinaan infrastruktur yang canggih

21. Kadar kematian bayi di Malaysia telah menurun pada tahun 2000 kerana
I peningkatan taraf kesihatan
II pencegahan penyakit berjangkit
III tiada bencana alam yang buruk
IV klinik bergerak ke kawasan pedalaman
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

22.

Faktor X dalam rajah di atas mungkin sekali ialah


I taraf pendidikan
II kekurangan makanan
III amalan perancangan keluarga
IV Dasar Kependudukan Negara
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

23.

Senarai di atas akan memberi kesan iaitu


A kadar kematian menurun
B kadar kelahiran menurun
C kadar kematian meningkat
D kadar kelahiran meningkat

24.

Kadar kematian kasar di atas semakin menurun kerana


I kemudahan pendidikan bertambah banyak

377
Latih Tubi Berfokus Geografi

II bilangan hospital semakin bertambah


III kemajuan dalam bidang perubatan
IV peluang pekerjaan yang banyak
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

25. Peningkatan jumlah penduduk Malaysia dipengaruhi oleh faktor


A kekurangan warga tua
B perkahwinan yang terlalu awal
C kadar kematian bayi yang rendah
D peningkatan tahap penduduk optimum

26. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan akibat daripada golongan wanita lewat
berkahwin?
I Kadar kesuburan akan menjadi rendah
II Kadar kelahiran akan menjadi rendah
III Kadar kematian akan meningkat
IV Penduduk akan bertambah
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

27. Kerajaan telah berusaha meningkatkan taraf kesihatan penduduk dengan


I menyediakan sistem pembetungan dan
pembersihan sampah yang teratur
II menambah bilangan institusi pengajian
tinggi
III menambah kakitangan perubatan
IV menyediakan bekalan air bersih
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

28. Apakah suntikan awal yang diberi kepada bayi atau kanak-kanak yang dapat mengurangkan
kadar kematian?
I BCG III Tetanus
II Denggi IV Hepatitis B
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

29. Migrasi yang memberi banyak perubahan terhadap jumlah penduduk Malaysia terdiri

378
Latih Tubi Berfokus Geografi

daripada warganegara
I Bangladesh
II Indonesia
III Filipina
IV Jerman
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

30. Proses imigrasi akan menyebabkan


A penduduk sesebuah negara bertambah
B penduduk sesebuah negara berkurang
C penduduk sesebuah negara tidak berubah
D penduduk sesebuah negara berkurang secara
mendadak

31.

Jangka hayat bagi lelaki telah meningkat disebabkan oleh


I kemudahan perubatan
II pemakanan yang baik dan seimbang
III kesedaran tentang gaya hidup yang sihat
IV kempen antimerokok yang kurang berkesan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

32. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertambahan semula jadi penduduk negara Malaysia ialah
I migrasi keluar
II taraf kesihatan
III taraf pendidikan
IV umur perkahwinan
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

379
Latih Tubi Berfokus Geografi

33.

X dalam rajah di atas ialah faktor yang berkaitan dengan


A migrasi dalaman
B penghijrahan ke bandar
C imigran dari luar negara
D pergerakan ke luar Bandar

34. Warga asing yang paling ramai datang bekerja di negara ini ialah
A Nepal C Filipina
B Myanmar D Indonesia

35. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi kadar kematian menurun?
I Kemajuan dalam teknologi pengawalan
penyakit
II Pendapatan penduduk meningkat
III Amalan perancangan keluarga
IV Bekalan air bersih
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

36. Antara berikut, yang manakah merupakan galakan kerajaan melalui Dasar Kependudukan
Negara?
I Mengenakan bayaran rawatan yang rendah
II Menambahkan bilangan hari cuti bersalin
III Pengecualian cukai tanggungan
IV Meningkatkan kadar celik huruf
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

380
Latih Tubi Berfokus Geografi

37. Pihak kerajaan telah mengadakan pelbagai kempen kesihatan untuk menyedarkan
masyarakat seperti
I kempen AIDS
II kempen perancangan keluarga
III kempen penyakit kencing manis
IV kempen amalan pemakanan seimbang
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

38. Antara berikut, faktor yang manakah menggalakkan migrasi?


I Politik yang stabil
II Melanjutkan pelajaran
III Paksaan daripada kerajaan
IV Peluang pekerjaan yang banyak
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

39.

Berdasarkan rajah di atas, apakah kesan yang akan dihadapi oleh negara X?
I Migrasi ke bandar utama
II Peluang pekerjaan yang terhad
III Kekurangan tenaga kerja murah
IV Ramai penduduk yang produktif
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

40. Antara berikut, faktor yang manakah menyebabkan generasi masa kini mempunyai keluarga
yang kecil?
I Kos membesarkan anak-anak semakin
meningkat
II Kesukaran mendapatkan pembantu rumah
III Kadar upah yang semakin tinggi
IV Kos hidup yang tinggi
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

41. Pada masa kini, golongan wanita berkahwin lewat kerana

381
Latih Tubi Berfokus Geografi

I menjawat jawatan tinggi


II kos perkahwinan yang tinggi
III keadaan ekonomi yang tidak stabil
IV melanjutkan pelajaran ke peringkat tertinggi
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

42. Golongan emigran yang profesional dari Malaysia berhijrah ke luar negara terdiri daripada
I doktor III jurutera
II akauntan IV peladang
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

43. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi pertambahan semula jadi penduduk
Malaysia?
A Pertambahan warga tua
B Pertambahan wang asing
C Pertambahan kelahiran bayi
D Pertambahan kemudahan pendidikan

44.

Kadar mortaliti bayi rendah di Malaysia kerana


I kawalan penyakit yang baik
II umur kahwin yang lewat
III kemudahan pengangkutan yang baik
IV kemajuan dalam bidang perubatan
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

45. Jangka hayat penduduk negara Malaysia dapat dilanjutkan dengan faktor
I pemakanan
II taraf kesihatan
III perumahan selesa
IV perkhidmatan kesihatan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D I, III dan IV

46. Antara usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja pada masa
hadapan di Malaysia ialah
A menggalakkan penduduk berhijrah ke luar
negara

382
Latih Tubi Berfokus Geografi

B menggunakan robot dan jentera


C meningkatkan kos kesihatan
D mengecilkan saiz keluarga

47. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi perubahan penduduk Malaysia?
I Migrasi
II Kadar kelahiran
III Kadar kematian
IV Warga tua yang ramai
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

48. Antara berikut, yang manakah tujuan kerajaan menggalakkan pertambahan penduduk
Malaysia sehingga 70 juta orang menjelang akhir abad ke - 21?
I Memenuhi keperluan tenaga kerja negara
II Menghantar tenaga kerja ke negara asing
III Meningkatkan pendapatan per kapita
penduduk negara
IV Meningkatkan permintaan terhadap keluaran
indusri negara
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

49. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang perubahan penduduk Malaysia?
I Jangka hayat penduduk Malaysia semakin
bertambah
II Kemiskinan menghalang pertumbuhan
penduduk Malaysia
III Penduduk Malaysia tidak mengalami
pertumbuhan positif
IV Kadar pertumbuhan penduduk Malaysia
adalah tinggi
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

383
Latih Tubi Berfokus Geografi

50. Antara berikut, yang manakah boleh menyebabkan kadar kematian meningkat?
I Kebuluran III Wabak penyakit
II Bencana alam IV Perkahwinan lewat
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

51. Kebanyakan pekerja tidak mahir datang ke Malaysia bekerja dalam sektor
I pengurusan
II perladangan
III pembinaan
IV pembantu rumah
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

52.

Kawasan berlorek mungkin sekali mewakili


A taburan penduduk
B kepadatan penduduk
C komposisi penduduk
D perubahan penduduk

53. Kebanyakan penduduk Malaysia berhijrah ke luar negara kerana


I faktor peribadi
II melanjutkan pelajaran
III masalah pengangguran
IV memperoleh peluang kerja yang lebih baik
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

54. Kemasukan buruh asing ke negara ini boleh dielakkan dengan


I mengadakan khidmat layan diri di sesetengah
perkhidmatan
II menggunakan jentera moden di kilang
III mengurangkan aktiviti ekonomi
IV menurunkan kadar upah

384
Latih Tubi Berfokus Geografi

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

55. Antara berikut, galakan yang manakah diberikan oleh kerajaan Malaysia bagi meningkatkan
jumlah penduduk?
I Menggalakkan migrasi tanpa izin tinggal
sementara
II Menggalakkan perkahwinan campur
III Potongan cukai pendapatan kepada anak-anak
IV Memberi cuti khas bergaji kepada isteri
bersalin
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

56. Pilih kombinasi yang benar.

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

57. Apakah ciri penduduk Malaysia pada masa hadapan?


I Peningkatan warga tua
II Kekurangan tenaga buruh
III Peningkatan kos perubatan
IV Pengurangan kemasukan buruh asing
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

58.

Apakah kesan daripada keadaan tersebut?


I Peningkatan warga tua

385
Latih Tubi Berfokus Geografi

II Penurunan kos rawatan


III Kekurangan tenaga buruh
IV Pengangguran meningkat
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

59. Antara berikut, yang manakah merupakan faktor penarik migrasi di Malaysia?
I Taraf hidup tinggi
II Banyak lebihan tenaga buruh
III Banyak peluang pekerjaan di kilang
IV Peluang melanjutkan pelajaran
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

60. Langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah kekurangan penduduk ialah
I penggunaan robot di kilang
II tawaran gaji yang lebih baik
III khidmat layan diri di restoran
IV memendekkan usia persaraan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

386
Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 9 : Migrasi Penduduk

1. Pilih pasangan yang benar.

2.

Jenis migrasi yang ditunjukkan dalam peta di atas ialah


A dari bandar ke bandar
B dari bandar ke luar bandar
C dari luar bandar ke bandar
D dari luar bandar ke luar bandar

3.

Apakah jenis migrasi yang dilakukan oleh Nora?


A Bandar ke bandar
B Bandar ke luar bandar
C Luar bandar ke bandar
D Luar bandar ke luar bandar

387
Latih Tubi Berfokus Geografi

4.

Rajah di atas dapat dikaitkan dangan migrasi


A bandar ke bandar
B bandar ke luar bandar
C luar bandar ke bandar
D luar bandar ke luar bandar

5. Rancangan kerajaan yang memindahkan penduduk ke tempat lain untuk mengelakkan


kesesakan penduduk di kawasan asal dipanggil
A migrasi
B imigrasi
C emigrasi
D transmigrasi

6. Perpindahan penduduk dari kampung ke FELDA akan menyebabkan


A pemodenan di kawasan yang asal
B pembangunan di kawasan yang baru
C pengangguran di kawasan yang baru
D petempatan setinggan di tempat asal

7.

Senarai FELDA di atas terletak di negeri


A Johor C Kelantan
B Pahang D Sarawak

8.

Pernyataan di atas merujuk kepada


A migran
B migrasi musiman
C migrasi dalaman
D migrasi antarabangsa

9. Penghijrahan penduduk dari daerah Jelebu dan Kuala Pilah ke Kuala Lumpur pada awal
tahun 1990-an disebabkan oleh

388
Latih Tubi Berfokus Geografi

A tidak mempunyai tanah


B tidak mempunyai rumah
C kekurangan pekerjaan yang sesuai
D kemudahan asas yang kurang

10.

Kesan yang dihadapi di kawasan berlorek ialah


I taraf hidup meningkat
II jumlah penduduk bertambah
III pemodenan jaringan pengangkutan
IV kemajuan dalam sektor perdagangan
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

11.

Agensi kerajaan di atas telah menyebabkan berlakunya migrasi


A antara desa
B antara bandar
C dari luar bandar ke bandar
D dari bandar ke luar bandar

12. Antara berikut, yang manakah termasuk dalam migrasi antarabangsa?


A Selangor ke Perak
B Malaysia ke Singapura
C Klang ke Kuala Lumpur
D Pulau Jawa ke Pulau Sulawesi

389
Latih Tubi Berfokus Geografi

13.

Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi jenis migrasi di atas?


I Dasar kerajaan III Taraf hidup tinggi
II Peluang pekerjaan IV Peluang pendidikan
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

14.

Kawasan berlorek menjadi tumpuan penduduk untuk berhijrah kerana terdapat


I pusat pelancongan III pusat keagamaan
II pusat pentadbiran IV pusat perniagaan
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

15.

Agensi X mungkin sekali ialah


A HICOM
B MARDI
C FELDA
D PORIM

390
Latih Tubi Berfokus Geografi

16.

Pernyataan di atas merujuk kepada


I Nilai
II Putrajaya
III Petaling Jaya
IV Kuala Lumpur
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

17.

Penduduk muda yang berpindah ke kawasan-kawasan di atas disebabkan oleh faktor


A pekerjaan C pendidikan
B perubatan D perkahwinan

18. Mengapakah golongan muda berminat untuk berhijrah ke bandar?


I Melanjutkan pelajaran
II Bebas daripada gejala sosial
III Menikmati cara hidup moden dan selesa
IV Terdapat banyak pusat beli-belah dan rekreasi
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

19. Apakah kesan migrasi penduduk terhadap negara yang dituju?


I Kesesakan lalu lintas
II Pertambahan penduduk
III Pertambahan tenaga kerja
IV Kehilangan tenaga ikhtisas
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

20. Perkembangan kegiatan ekonomi menyebabkan penduduk berpindah untuk memulakan

391
Latih Tubi Berfokus Geografi

kehidupan baru di kawasan X. Ini disebabkan


A tenaga buruh yang ramai
B penggunaan teknologi moden
C kemudahan asas yang lengkap
D rancangan pembangunan tanah

21.

Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi perpindahan penduduk ke Bandar X


dan Bandar Y?
I Pusat pentadbiran
II Peluang pekerjaan
III Pusat pengajian tinggi
IV Kawasan perlombongan
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

22.

Perpindahan penduduk ke kawasan-kawasan tersebut disebabkan oleh


A kemudahan pengangkutan
B kemudahan perubatan
C kestabilan politik
D dasar kerajaan

392
Latih Tubi Berfokus Geografi

23.

Faktor utama migrasi penduduk berlaku di kawasan berlorek ialah


A terdapat banyak peluang pekerjaan
B pusat pentadbiran terletak di sini
C banyak pusat kebudayaan
D banyak pusat hiburan

24.

Senarai bandar di atas menjadi tumpuan golongan remaja kerana


A melanjutkan pelajaran
B terdapat kemudahan kesihatan
C peluang pekerjaan yang banyak
D kawasan pertanian yang selesa

25. Faktor yang menarik minat ramai migrant berhijrah ke Selangor ialah
I iklim yang nyaman
II banyak bandar besar
III kadar upah yang tinggi
IV banyak peluang pekerjaan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

26.

393
Latih Tubi Berfokus Geografi

Pernyataan di atas menerangkan kawasan yang bertanda


A I C III
B II D IV

27.

Aktiviti pertanian telah menyebabkan penduduk berpindah ke kawasan bertanda


A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

28. Faktor yang menggalakkan perpindahan penduduk di Malaysia ialah


I pekerjaan III dasar kerajaan
II perkahwinan IV perubahan iklim
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

29. Migrasi masuk ke Lembah Klang disebabkan oleh


I bencana alam
II melanjutkan pelajaran
III kemudahan sosial yang pelbagai
IV peluang pekerjaan yang banyak
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

30. Antara berikut, faktor yang manakah menyebabkan penduduk meninggalkan kampung
halaman mereka?
I Melanjutkan pelajaran
II Kadar upah yang rendah
III Kegiatan ekonomi yang terhad
IV Aktiviti tertumpu kepada perniagaan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

394
Latih Tubi Berfokus Geografi

31.

Antara berikut, yang manakah kesan pergerakan dalam rajah di atas terhadap kawasan
petempatan luar bandar?
I Kemajuan perindustrian
II Peningkatan taraf hidup
III Kewujudan bandar baru
IV Peningkatan hasil tanaman
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

32.

Huraian di atas lebih ketara melibatkan migrasi penduduk yang terdiri daripada
A penuntut
B warga asing
C kakitangan kerajaan
D imigran tanpa permit

33.

Apakah faktor yang mempengaruhi penduduk meninggalkan kawasan X?


I Kekurangan tanah pertanian
II Penggunaan jentera moden
III Kemudahan sosial baik
IV Lebihan tenaga buruh
A I, II dan III
B I, II dan IV

395
Latih Tubi Berfokus Geografi

C I, III dan IV
D II, III dan IV

34. Faktor utama yang menyebabkan penghijrahan penduduk ke bandar-bandar besar di


Malaysia ialah
A taraf hidup yang lebih baik
B bebas daripada bencana alam
C peluang pekerjaan yang banyak
D kemudahan asas yang lebih baik

35. Pergerakan penduduk akan meningkat disebabkan oleh pengeluaran hasil pertanian
A padi
B koko
C nanas
D kelapa sawit

36.

Pernyataan di atas menerangkan keadaan di


A Nilai C Putrajaya
B Ayer Keroh D Kuala Lumpur

37.

Senarai di atas mungkin merujuk kepada aliran migrasi


A I ke II
B I ke IV
C II ke III
D III ke IV

396
Latih Tubi Berfokus Geografi

38. Migrasi penduduk dari luar bandar ke bandar kebanyakannya menuju ke destinasi seperti
I Bayan Lepas
II Pasir Gudang
III Lembah Klang
IV Bandar Muadzam Shah
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

39.

X dalam rajah di atas ialah


A keadaan bandar yang selesa
B menjawat jawatan dalam sektor awam
C peluang pekerjaan dalam sektor pertanian
D sistem pengangkutan dan perhubungan kurang
maju

40.

Rajah di atas menunjukkan pola migrasi dari


A bandar ke bandar
B bandar ke luar bandar
C luar bandar ke bandar
D luar bandar ke luar bandar

41. Migrasi penduduk yang melibatkan remaja dan belia paling kerap berlaku di
I bandar
II FELDA
III pusat rekreasi
IV pusat pengajian tinggi
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

397
Latih Tubi Berfokus Geografi

42.

Migrasi penduduk seperti pola di atas disebabkan oleh faktor penolak tempat asal iaitu
A kos hidup yang tinggi
B masalah bencana alam
C kekurangan tempat tinggal
D peluang pekerjaan tidak tetap

43.

Antara berikut, yang manakah merupakan tujuan pergerakan penduduk tersebut?


I Mengurangkan kadar kemiskinan
II Menyediakan kemudahan sosial yang baik
III Membangunkan kawasan luar bandar
IV Meningkatkan taraf hidup penduduk luar
bandar
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

398
Latih Tubi Berfokus Geografi

44.

Migrasi penduduk dalam peta mungkin sekali disebabkan oleh faktor


A taraf hidup C faktor pendidikan
B dasar kerajaan D peluang pekerjaan

45. Migrasi penduduk dari desa ke bandar dapat dikurangkan dengan


I memajukan perindustrian di desa
II menguatkuasakan undangundang
III melambatkan pembangunan di bandar
IV membuka tanah melalui FELDA
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

46.

Kawasan berlorek mewakili faktor tarikan kepada imigran, iaitu


A pusat pentadbiran
B kawasan pertanian
C pusat perindustrian
D kemudahan pengangkutan

399
Latih Tubi Berfokus Geografi

47.

Imigrasi penduduk dari negara-negara lain ke Malaysia disebabkan oleh


A taraf hidup C peluang pekerjaan
B kestabilan politik D kerjasama serantau

48.

Migrasi penduduk di atas banyak berlaku dari


A bandar ke bandar
B luar bandar ke bandar
C bandar ke luar bandar
D luar bandar ke luar bandar

49. Antara berikut, yang manakah adalah benar?

400
Latih Tubi Berfokus Geografi

I- Kelantan Selatan
II-Terengganu Tengah
III-Pahang Tenggara
IV-Johor Tenggara

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV

50.

Pernyataan di atas merujuk kepada


I Kuching III Shah Alam
II Prai IV Kota Bharu
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

51. Kebanyakan imigran yang terdiri daripada wanita Indonesia dan Filipina bekerja di Malaysia
sebagai
A pembantu rumah C pekerja kilang
B pembantu pejabat D petani

52.

Antara berikut, faktor yang manakah menerangkan keadaan di negeri tersebut?


A Pantai yang indah
B Pelabuhan yang maju
C Peluang pekerjaan yang banyak
D Kemudahan infrastruktur yang baik

53. Antara berikut, faktor yang manakah menyebabkan perpindahan penduduk dari luar bandar
ke bandar?

401
Latih Tubi Berfokus Geografi

I Peperangan
II Kemiskinan
III Dasar kerajaan
IV Peluang pekerjaan
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

54.

Maklumat di atas merujuk kepada pola migrasi dalam peta yang disebabkan oleh
A kos hidup yang tinggi di bandar
B peluang pekerjaan di bandar
C penduduk berlebihan di luar bandar
D kesesakan di Kuala Lumpur

55. Antara berikut, yang manakah merupakan faktor pergerakan penduduk Malaysia ke Jengka
Segi Tiga pada awal penubuhannya?
I Kemiskinan di tempat asal
II Tiada pekerjaan yang tetap
III Masalah pergaduhan di kawasan asal
IV Tiada tanah untuk menjalankan kegiatan
pertanian
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

56. Kebanyakan imigran wanita dari Indonesia dan Filipina bekerja di Malaysia sebagai
A petani
B pekedai

402
Latih Tubi Berfokus Geografi

C pembantu rumah
D pembantu pejabat

57. Antara berikut, sektor yang manakah telah menyediakan peluang pekerjaan yang banyak
kepada imigran?
A Pembinaan C Perindustrian
B Pendidikan D Perkhidmatan

58.

Penduduk dari X dan Y berpindah ke kawasan berlorek mungkin sekali bekerja dalam
bidang
I pertanian III perindustrian
II perikanan IV perkhidmatan
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

59. Antara berikut, masalah yang manakah dihadapi penduduk akibat migrasi yang dilakukan
secara paksa?
I Tekanan emosi
II Masalah pekerjaan
III Masalah bencana alam
IV Masalah isi rumah yang ramai
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

60.

Maklumat di atas berkaitan dengan pergerakan penduduk ke


A bandar

403
Latih Tubi Berfokus Geografi

B ibu negeri
C pusat pertanian
D institusi pendidikan

404
Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 10: Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Alam Sekitar

1.

Aktiviti penebusgunaan di atas dijalankan di


I Ipoh III Kuching
II Puchong IV Alor Setar
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

2. Masalah penggondolan tanih yang menyebabkan ketidakseimbangan ekologi disebabkan


oleh aktiviti
A pembalakan haram
B pengusahaan ikan sangkar
C penutupan kawasan lombong
D penanaman tanaman tutup bumi

3.

Aktiviti di atas boleh menimbulkan kesan seperti


I tanih berasid
II pencemaran air
III hidupan air terancam
IV tanaman semakin membesar
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

4. Aktiviti-aktiviti yang boleh memusnahkan flora dan fauna ialah


I pembalakan haram
II pembinaan empangan
III pembinaan lebuh raya
IV penubuhan ladang hutan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

405
Latih Tubi Berfokus Geografi

5. Mengapakah kerajaan mengambil langkah mewartakan hutan simpan dan taman negara?
A Mengawal kawasan tadahan hujan
B Menghalang kegiatan pembalakan haram
C Memberi keseimbangan pada ekosistem hutan
D Menggalakkan penerokaan sumber secara
terancang

6. Mesej penting melalui Deklarasi Langkawi 1999 diadakan untuk menangani masalah
A pembalakan haram
B keseimbangan ekonomi
C pembangunan luar bandar
D keseimbangan alam sekitar

7. Pembakaran Jerami Padi

Apakah kesan daripada aktiviti di atas?


I Hakisan tanih
II Pencemaran udara
III Peningkatan suhu bumi
IV Keasidan tanah meningkat
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

8.

Kaedah pertanian di atas dijalankan di kawasan bertanda


A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

9. Kesan perubahan alam sekitar berlaku jika terdapat pertambahan penduduk yang ketara di
kawasan
A FELDA
B pedalaman
C pusat bandar
D kampung baru
10. Tanih diteroka untuk menghasilkan pasir dalam industri
I automobil

406
Latih Tubi Berfokus Geografi

II pembinaan
III pembuatan kaca
IV pembuatan tembikar
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

11. Perubahan landskap berlaku selepas pembinaan empangan besar seperti Temenggor dan
Kenyir untuk tujuan
A bandar satelit
B tanaman makanan
C perumahan mewah
D kuasa hidroelektrik

12. Aktiviti penanaman padi yang dijalankan secara berterusan akan menyebabkan
A tanih tidak subur
B hidupan air terancam
C suhu semakin meningkat
D hasil keluaran bertambah

13. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan negatif akibat penebangan hutan secara
tidak terancang?
I Flora dan fauna akan pupus
II Eksport kayu balak berkurang
III Kawasan tadahan hutan terjejas
IV Banjir berlaku di kawasan rendah
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

14. Antara berikut, empangan yang manakah dibina untuk menjana kuasa hidroelektrik di
Malaysia?
I Empangan Kenyir, Terengganu
II Empangan Batang Ai, Sarawak
III Empangan Kemubu, Kelantan
IV Empangan Muda, Kedah
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

15.

Kawasan berlorek di atas mungkin sekali berkaitan dengan

407
Latih Tubi Berfokus Geografi

A Empangan Muda
B Empangan Kenering
C Empangan Kenyir
D Empangan Klang Gate

16.

Maklumat di atas berkaitan dengan kesan perubahan penduduk terhadap


A sumber air
B sumber hutan
C sumber tanah
D sumber makanan

17. Apakah kesan aktiviti pembalakan terhadap alam sekitar?


A Kehilangan spesies hidupan liar
B Kurang cahaya matahari sampai ke permukaan
bumi
C Mempercepat proses larut resap air ke dalam
tanah
D Kurang cahaya matahari sampai ke permukaan
bumi

18. Antara berikut, lokasi yang manakah menunjukkan perubahan kesan penerokaan sumber?

408
Latih Tubi Berfokus Geografi

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

19. Apakah kesan buruk akibat daripada penebangan hutan secara berlebihan?
I Mencemarkan sungai
II Menyebabkan banjir kilat
III Mengurangkan kesuburan tanih
IV Mendedahkan lapisan tanih pada hakisan air
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

20.

Rajah di atas menerangkan masalah kependudukan yang berlaku di


A Lembah Klang
B Kota Damansara
C Dataran Kelantan
D Tanah Tinggi Cameron

21. Kepadatan penduduk di kawasan luar bandar telah menyebabkan


I pengangguran di kalangan belia

409
Latih Tubi Berfokus Geografi

II petempatan di rumah pangsa


III pertambahan kawasan setinggan
IV hakisan tanih di kawasan pertanian
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

22. Pilih pernyataan yang benar tentang kawasan bekas lombong.


I Kawasan bekas lombong ditebus guna untuk
aktiviti pertanian
II Kawasan yang berpasir dibaja dengan sisa
tumbuhan
III Kawasan pertanian dilengkapkan dengan
bantuan sistem pengairan
IV Membolehkan tanaman seperti kacang tanah,
ubi kayu, dan limau ditanam
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

23. Antara berikut, langkah yang manakah sesuai bagi mengelakkan pembuangan sampah di
merata-rata tempat?
A Pembakaran sampah secara terbuka
B Menghanyutkan sampah melalui sungai
C Membiar sampah reput di kawasan pelupusan
sampah
D Menggiatkan kesedaran kitar semula bahan
terbuang

24.
Apakah kegunaan empangan di atas?
I Mengawal banjir
II Menternak ikan
III Mengairi tanaman
IV Menjana kuasa hidroelektrik
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

25. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah penerokaan sumber air secara
terancang?
I Mengawal kualiti air

410
Latih Tubi Berfokus Geografi

II Menambak pinggir laut


III Mengawal kebocoran paip
IV Mengawasi kawasan tadahan hujan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

26. Kesan perubahan alam sekitar di Malaysia menjadi lebih ketara apabila terdapat eksploitasi
terhadap sumber
I air
II tanih
III hutan
IV pergunungan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

27. Antara berikut, langkah yang manakah dapat memelihara sumber hutan di Malaysia?
I Rawatan silvikultur
II Membina empangan
III Penghutanan semula
IV Mewartakan hutan simpan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

28.

Antara berikut, yang manakah merupakan kesan positif apabila sumber tersebut diteroka?
I Air sungai tercemar
II Banjir berlaku di kawasan rendah
III Mengawal banjir di kawasan sekitar
IV Menggalakkan perindustrian di kawasan
tersebut
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

29. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar?

411
Latih Tubi Berfokus Geografi

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV

30. Sumber air semakin tercemar disebabkan oleh


I pembuangan sisa toksik
II pembuangan sisa kumbahan
III penangkapan ikan air tawar
IV pelepasan asap kenderaan
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

31. Antara berikut, pernyataan yang manakah menerangkan kepentingan sungai terhadap
perubahan penduduk di Malaysia?
I Mengairi kawasan pertanian
II Menjana kuasa hidroelektrik
III Mengangkut barangan pukal utama
IV Membekalkan air untuk kegunaan harian
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

32.

Aktiviti di atas akan menimbulkan kesan seperti


I banjir
II tanah runtuh
III hakisan tanah
IV air sungai semakin jernih
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

412
Latih Tubi Berfokus Geografi

33.

X dalam rajah di atas berkaitan dengan aktiviti manusia terhadap


A eksploitasi sumber galian
B penerokaan sumber hutan
C pembinaan bangunan tinggi
D sektor perindustrian sekunder

34.

Tanaman X ialah
A padi C getah
B koko D kelapa

35.

Antara berikut, yang manakah benar tentang tanaman X dan tanaman Y?

36. Empangan Kemubu di Kelantan dibina untuk


A aktiviti pelancongan
B membekalkan air domestik
C menjana kuasa hidroelektrik
D mengairi kawasan penanaman padi

37. Antara berikut, kawasan yang manakah ditebus guna bagi tujuan pembangunan?
I Kamunting di Perak

413
Latih Tubi Berfokus Geografi

II Bukit Tinggi di Pahang


III Pantai Juru dan Perai di Pulau Pinang
IV Pinggir Pantai Pulau Kapas di Terengganu
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

38. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah penerokaan sumber air secara terancang?
I Memulihara sungai
II Mengawal kebocoran paip air
III Mengawal kawasan tadahan hujan
IV Meneroka air laut untuk dijadikan air tawar
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

39. Kawasan yang manakah berfungsi sebagai lokasi pemeliharaan alam flora dan fauna?
I Bandar Kerteh
II Tasik Titiwangsa
III Hutan Simpan Endau – Rompin
IV Pusat Pemuliharaan Orang Utan, Sepilok
Sabah
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

40.

Berdasarkan rajah di atas, apakah jenis pokok yang ditanam untuk tujuan pembalakan?
I Getah
II Gelam
III Akasia
IV Tembusu
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

41. Antara berikut, yang manakah kesan pembinaan empangan terhadap alam sekitar?
I Hakisan tanih
II Hutan ditenggelami air

414
Latih Tubi Berfokus Geografi

III Hutan terpaksa dimusnahkan


IV Hidupan liar kehilangan habitat
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

42. Apakah tujuan bandar lestari diwujudkan?


I Mengurangkan oksigen
II Mengeksport bunga tempatan
III Menyerap karbon dioksida
IV Mengekalkan keseimbangan alam
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

43.

X dalam rajah di atas berkaitan dengan kesan penerokaan terhadap


A sumber air
B sumber hutan
C sumber tanah
D sumber makanan

44.

Apakah kebaikan sistem pertanian di atas?

415
Latih Tubi Berfokus Geografi

I Menjimatkan kos
II Menjimatkan kawasan tanah
III Mempelbagaikan hasil tanaman
IV Menambahkan bekalan makanan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

45.

Kawasan di atas ditambak kerana


A lokasi yang strategik
B kawasan yang terlindung
C menambah kawasan daratan
D tanah pamah yang semakin terhad

46. Antara berikut, yang manakah kesan kemajuan dan pembangunan yang pesat di bandar?
I Tahap kepanasan yang tinggi
II Pembebasan gas CFC yang bertambah
III Kekurangan daya serapan karbon dioksida
IV Kekurangan hasil tanaman kontan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

47.

Kesan penerokaan sumber di atas akan menyebabkan


I kemusnahan habitat hidupan liar
II kekurangan kayu bernilai tinggi
III kekurangan tiupan angina lazim
IV gangguan kawasan tadahan air
A I, II dan III

416
Latih Tubi Berfokus Geografi

B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

48. Kempen-kempen mencintai hutan melibatkan agensi seperti


I Jabatan Alam Sekitar (JAS)
II Persatuan Pencinta Alam (MNS)
III Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan
(FELDA)
IV Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia
(FRIM)
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

49. Langkah-langkah yang boleh diambil untuk menyedarkan masyarakat tentang kepentingan
hutan ialah
I kempen cinta hutan
II kempen kitar semula
III pendidikan alam sekitar
IV kempen “cintailah sungai kita”
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

50. Apakah kebaikan penggunaan tenaga elektrik berbanding dengan penggunaan kuasa
hidroelektrik?
I Melibatkan modal yang kecil
II Sumber tidak akan kehabisan
III Tidak ada pencemaran udara
IV Memerlukan kawasan yang luas
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

51.

Tindakan yang diambil untuk membina tempat di atas ialah


A menimbun bekas lombong
B menebus guna kawasan paya
C menambak kawasan pinggir laut
D meratakan kawasan tanah tinggi

417
Latih Tubi Berfokus Geografi

52.

Maklumat di atas dapat diatasi dengan kaedah


I menyediakan pengangkutan awam yang cekap
II menggalakkan perkongsian kenderaan
III melebarkan jalan dan laluan kenderaan
IV menurunkan harga tambang kenderaan awam
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

53. Langkah-langkah yang diambil untuk menjamin bekalan kayu balak berkekalan ialah
I rawatan silvikultur
II penubuhan ladang hutan
III meningkatkan eksport kayu balak
IV pembukaan kawasan pembalakan yang baru
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

54. Apakah teknologi pertanian yang diamalkan untuk meningkatkan hasil tanaman?
I Baja kimia III Benih bermutu
II Racun serangga IV Kitaran biologi
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

55. Antara berikut, yang manakah kesan tumpuan penduduk terhadap kawasan baru?
I Eksploitasi tanah yang berlebihan
II Pergerakan yang kurang selesa
III Banyak kawasan baru yang diteroka
IV Semua barang dikitar semula
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

418
Latih Tubi Berfokus Geografi

56. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah penerokaan sumber alam secara
terancang?
I Menebus guna bekas lombong dan paya
II Mengadakan kempen “Cintailah Sungai Kita”
III Menggunakan teknik tanaman secara
hidroponik
IV Menggunakan baja dan racun serangga secara
berleluasa
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

57. Antara berikut, yang manakah kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar?
I Pertambahan kawasan pertanian
II Penerokaan sumber hutan
III Pembuangan sisa kilang
IV Hujan lebat
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

58.

Agensi-agensi di atas dapat dikaitkan dengan


A mengawal aktiviti pembalakan
B menjalankan penyelidikan tentang pokok
C menyediakan kawasan rekreasi untuk orang
ramai
D menyedarkan masyarakat tentang kepentingan
Hutan

59.

Senarai di atas merujuk kepada masalah yang berlaku di pusat bandar akibat
I asap kilang
II kekurangan jejantas
III penebangan hutan semula jadi

419
Latih Tubi Berfokus Geografi

IV pertambahan bilangan kenderaan


A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

60.

Antara berikut, yang manakah boleh dikaitkan dengan pernyataan di atas?


I Kadar kelahiran dapat dikawal
II Pencemaran udara akibat pembakaran sampah
III Pencemaran udara akibat kesesakan lalu lintas
IV Peningkatan kawasan petempatan setinggan di
kawasan bandar
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

420
Latih Tubi Berfokus Geografi

Unit 11 : Hubungan Kependudukan Dengan Sumber

1.

Huraian di atas merujuk kepada negara


A India C Indonesia
B Ethiopia D Bangladesh

2. Antara berikut, negara yang manakah mempunyai cirri persamaan dengan negara X?
I India
II Jepun
III Jerman
IV Nigeria
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

3. Konsep penduduk berlebihan merujuk kepada


A sumber alam yang ada tidak mencukupi untuk
menampung keperluan penduduk
B sumber alam yang ada tidak dapat diteroka
oleh penduduk yang ada
C sumber alam yang ada tidak dapat memajukan
pembangunan negara
D sumber alam yang ada tidak diteroka dan
dibangunkan dengan terancang

4. Pilih pasangan yang benar.

A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

421
Latih Tubi Berfokus Geografi

5.

Apakah yang dapat dikaitkan dengan jadual di atas?


A Tanih tidak subur
B Kekurangan golongan muda
C Kekurangan pekerjaan tetap
D Kehilangan kuasa pasaran dalaman

6.

Maklumat di atas merujuk kepada konsep


A kurang penduduk
B penduduk optimum
C perubahan penduduk
D penduduk berlebihan

7.

Masalah-masalah yang dihadapi oleh negara Y ialah


I kepupusan hutan
II kemiskinan tanih
III kadar pengangguran tinggi
IV kekurangan kemudahan asas
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

422
Latih Tubi Berfokus Geografi

8.

Ciri-ciri yang berkaitan dengan kawasan berlorek ialah


I kemiskinan
II kekurangan makanan
III kekurangan penduduk
IV kadar pengangguran tinggi
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

9. Apakah kesan terhadap negara yang mempunyai penduduk berlebihan di Asia?


A Kematian yang rendah
B Taraf hidup yang tinggi
C Pengangguran yang tinggi
D Taraf kesihatan yang tinggi

10. Antara berikut, negara yang manakah mengalami masalah kekurangan makanan?
A Brazil C Ethiopia
B Jepun D Filipina

11.

Maklumat tersebut berkaitan dengan masalah


A makanan
B petempatan
C komunikasi
D infrastruktur

12. Antara berikut, yang manakah merupakan masalah kependudukan yang berlaku di negara
Switzerland dan Jerman?
A Bayi dilahirkan cacat
B Penduduk sama padat
C Kepadatan penduduk di bandar
D Penyakit kritikal yang membimbangkan

13. Kombinasi yang manakah benar tentang jadual di bawah?

423
Latih Tubi Berfokus Geografi

14. Negara yang kurang penduduk mengalami


A kadar kematian yang tinggi
B kadar kelahiran yang tinggi
C kadar kelahiran yang rendah
D peratus warga tua yang rendah

15.

Perindustrian kurang maju di negara-negara di atas kerana


I daya beli penduduk rendah
II tahap teknologi rendah
III modal pelabur tinggi
IV sumber asli terhad
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

16.

Antara berikut, negara yang manakah mempunyai persamaan dengan kawasan berlorek?
AP CR
BQ DS

17. Antara berikut, negara yang manakah mempunyai penduduk berlebihan?


I India III Pakistan

424
Latih Tubi Berfokus Geografi

II China IV New Zealand


A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

18. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan penduduk berlebihan terhadap alam sekitar?
I Pencemaran
II Peningkatan suhu
III Kepupusan hutan
IV Dataran lanar terbentuk
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

19. Masalah kekurangan makanan dan kebuluran berlaku di Ethiopia kerana


I penduduk yang ramai
II teknologi terlalu rendah
III tanaman sekoi yang tidak subur
IV mengharapkan barangan import
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

20.

Pernyataan di atas menunjukkan


I taraf kesihatan rendah
II kadar buta huruf rendah
III kekurangan makanan berkhasiat
IV kekurangan kemudahan perubatan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

21. 'Australia
'Kanada

Antara berikut, yang manakah merupakan cirri kependudukan bagi negara di atas?

425
Latih Tubi Berfokus Geografi

I Penduduk muda kurang


II Penduduk tua bertambah
III Kadar kenal huruf tinggi
IV Kadar pengangguran tinggi
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

22.

Negara X ialah
A India C Indonesia
B Ethiopia D Bangladesh

23. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan perubatan moden di negara maju?
I Pertumbuhan penduduk yang rendah
II Peningkatan jumlah warga tua
III Jangka hayat menurun
IV Tiada penyakit kronik
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

24. Negara yang berpenduduk optimum ialah


A negara yang mempunyai kadar kelahiran
negatif
B negara yang mempunyai keupayaan menjelajah
negara lain
C negara yang mengalami masalah pengangguran
tahap sifar
D negara yang mempunyai saiz penduduk yang
seimbang dengan pengeluaran sumbernya

25. Antara berikut, masalah yang manakah dialami di kawasan bandar yang mempunyai
penduduk berlebihan?
I Kekurangan makanan
II Kekurangan kemudahan asas
III Peningkatan kawasan setinggan

426
Latih Tubi Berfokus Geografi

IV Kesusahan mendapat pekerjaan


A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

26. Ciri-ciri negara kurang penduduk ialah


I jangka hayat panjang
II kadar kematian tinggi
III kadar kelahiran rendah
IV ramai penduduk tinggal di desa
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

27.

Ciri-ciri penduduk di atas adalah benar bagi negara


A Bangladesh C Kanada
B Malaysia D China

28. Antara berikut, negara yang manakah mempunyai kadar pengangguran yang tinggi?
I Sudan
II Nigeria
III Sweden
IV Kanada
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

29.

Negara X yang dimaksudkan ialah


A India C Kanada
B China D Ethiopia

427
Latih Tubi Berfokus Geografi

30. Antara berikut, negara yang manakah mengalami masalah setinggan yang serius?
I Tokyo III Mumbai
II Dhaka IV Hong Kong
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

31. Masalah pencemaran berlaku di kawasan penduduk berlebihan yang berpunca daripada
I pembuangan sisa toksik
II pembebasan asap kilang
III bangunan yang dibina rapat
IV pelepasan asap dari ekzos kereta
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

32.

Maklumat di atas menunjukkan negara Y mengalami


I taraf kesihatan yang rendah
II kekurangan kemudahan perubatan
III bilangan hospital yang mencukupi
IV bilangan kakitangan perubatan yang terhad
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

33.

Negara X mungkin sekali mengalami


I ramai penduduk warga tua
II kematian bayi yang tinggi
III pengangguran yang rendah
IV kemudahan asas yang moden
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

428
Latih Tubi Berfokus Geografi

34. Apakah ciri negara yang mengalami penduduk berlebihan?


I Taraf hidup yang rendah
II Jangka hayat yang tinggi
III Taraf kesihatan yang rendah
IV Kadar kelahiran yang tinggi
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

35. Keadaan penduduk berlebihan di sesebuah Negara akan menimbulkan masalah


I kesesakan lalu lintas
II perumahan yang selesa
III pengangguran yang tinggi
IV kemudahan asas yang moden
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

36. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan negara kurang penduduk?
I Bekalan makanan mencukupi
II Tahap teknologi yang tinggi
III Perindustrian kurang maju
IV Hasil keluaran rendah
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV
37.

Maklumat di atas memberi kesan dari segi


I pertambahan warga tua
II pengangguran yang tinggi
III kadar kematian bayi tinggi
IV kemudahan asas yang lengkap
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

38. Apakah kesan ekonomi terhadap negara kurang penduduk?


I Pasaran yang terhad
II Kurang buruh kasar
III Harga barang murah

429
Latih Tubi Berfokus Geografi

IV Banyak sumber tidak diterokai


A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

39. Antara berikut, yang manakah ciri penduduk berlebihan di Pakistan?


I Jangka hayat yang tinggi
II Taraf hidup yang rendah
III Taraf kesihatan yang rendah
IV Kadar kelahiran yang rendah
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

40.

Senarai di atas merujuk kepada kesan-kesan yang dialami oleh negara penduduk berlebihan
akibat
A pertanian berterusan
B penghutanan semula
C penerokaan hutan secara berleluasa
D penggunaan semula barangan terpakai

41. Negara-negara yang mengalami kurang penduduk ialah


I Malaysia III Indonesia
II Australia IV Kanada
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

42.

Kawasan yang berlorek mempunyai persamaan dari segi


A kemiskinan
B masalah perumahan
C jangka hayat tinggi
D kadar kenal huruf rendah

43. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri negara kurang penduduk?
I Amalan pemakanan yang seimbang
II Kemudahan asas yang lengkap

430
Latih Tubi Berfokus Geografi

III Kadar kelahiran tinggi


IV Kadar kematian rendah
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

44.

Apakah ciri-ciri negara X?


I Negara yang luas
II Jumlah penduduk kurang
III Kaya dengan sumber alam
IV Taraf hidup penduduk rendah
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

45.

Apakah kesan daripada maklumat di atas?


A Jangka hayat tinggi
B Kekurangan pekerja
C Kekurangan pakar perubatan
D Taraf kesihatan yang rendah

46. Negara yang mempunyai penduduk optimum ialah


A India C Bangladesh
B Jepun D Australia

47.

Senarai tersebut menunjukkan situasi yang berlaku di negara


I Indonesia
II England

431
Latih Tubi Berfokus Geografi

III Jepun
IV India
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

48.

Masalah kepadatan penduduk di kawasan berlorek boleh dielakkan dengan cara


I mempelbagaikan sektor pekerjaan
II mendirikan kilang di kawasan luar bandar
III menggalakkan penghijrahan masuk
IV memodenkan kemudahan asas yang sedia ada
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

49.

Huraian di atas menerangkan keadaan di


A Singapura
B Bangladesh
C Australia
D Kanada

50. Golongan warga tua yang semakin meningkat menyebabkan kerajaan Kanada terpaksa
menyediakan
I skim pencen
II rumah orang tua
III perkhidmatan kesihatan
IV bantuan makanan percuma
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

51. Antara berikut, yang manakah kesan penduduk kurang terhadap sesebuah negara?
I Ramai penduduk kebuluran
II Kurang kuasa beli barangan tempatan

432
Latih Tubi Berfokus Geografi

III Kekurangan tenaga kerja produktif


IV Taburan penduduk bandar dan desa yang sama
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

52.

Pernyataan di atas merujuk kepada negara


I Jepun
II Brazil
III Belanda
IV Australia
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

53. Mengapakah Singapura dan Jepun mengalami kadar kelahiran yang rendah?
A Kemiskinan
B Kos hidup tinggi
C Kekurangan kemudahan perubatan
D Pengamalan perancangan keluarga

54.

Apakah masalah yang dialami di negara yang disenaraikan di atas?


I Tumpuan sektor perindustrian bandar
II Masalah sosial yang meningkat
III Kelembapan sektor industri
IV Terdiri daripada warga tua
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

55. Masalah kekurangan pekerja di negara kurang penduduk boleh diatasi dengan
I meningkatkan kadar upah
II mengurangkan kegiatan ekonomi
III menggunakan robot dan jentera moden
IV menggalakkan kemasukan pekerja asing
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

433
Latih Tubi Berfokus Geografi

56.

Antara berikut, masalah yang manakah timbul di pusat bandar yang disenaraikan di atas?
I Kesesakan lalu lintas
II Kekurangan tempat tinggal
III Pengangkutan awam terhad
IV Tambang pengangkutan mahal
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

57. Kadar Kenal Huruf


'Australia - hampir 100%
'Kanada - 99%

Apakah kesan daripada keadaan di atas?


I Taraf hidup tinggi
II Tahap teknologi tinggi
III Taraf pendidikan tinggi
IV Kekurangan peluang pekerjaan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

58. Antara berikut, yang manakah kesan kependudukan di Kanada?


I Peningkatan jumlah warga tua
II Pertumbuhan penduduk yang rendah
III Pasaran barangan tempatan terhad
IV Peningkatan kadar jenayah kolar biru
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

59.

Mengapakah keadaan di atas berlaku?


I Kadar kelahiran rendah
II Kos rawatan bersalin tinggi
III Kaum wanita mempunyai kerjaya
IV Mengamalkan perancangan keluarga
A I, II dan III C I, III dan IV

434
Latih Tubi Berfokus Geografi

B I, II dan IV D II, III dan IV

60. Halangan utama bagi penerokaan sumber di negara-negara kurang penduduk ialah
A kekurangan tenaga kerja
B kekurangan sumber alam
C kos penerokaan tinggi
D tahap teknologi rendah

435
Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 12: Petempatan

1. Bukit Jawa, Kota Tampan, dan Bukit Bunuh di Perak dikenali sebagai
A kawasan perlombongan bijih timah
B pusat perdagangan entrepot
C petempatan awal di Perak
D pelabuhan utama Perak

2.

Antara berikut, kawasan bertanda yang manakah merupakan kawasan tamadun awal?
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

3. Pola petempatan berjajar dapat dilihat di


A sepanjang jalan raya C kawasan pembalakan
B ladang kelapa sawit D kawasan perlombongan

4. Zaman Darurat di Malaysia telah mewujudkan petempatan desa jenis


A kampung baru C petempatan FELDA
B petempatan ladang D kampung tradisional

5. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi lokasi petempatan awal di Malaysia?
I Sumber air III Sumber mineral
II Keselamatan IV Bentuk muka bumi
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

6. Antara berikut, petempatan awal yang manakah berkaitan dengan kegiatan perdagangan?
A Sungai Melaka C Sungai Bilut
B Sungai Sayong D Sungai Bera

7. Antara berikut, yang manakah merupakan cirri petempatan luar bandar?


I Saiz penduduk kecil

436
Latih Tubi Berfokus Geografi

II Terlibat dalam aktiviti pertanian


III Kepadatan penduduk adalah rendah
IV Terdapat banyak kemudahan infrastruktur
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

8. Pada zaman sejarah awal petempatan, aktiviti ekonomi tertumpu kepada


I akuakultur III bercucuk tanam
II pembalakan IV menternak binatang
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

9. Pilih kombinasi yang benar.

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

10.

Senarai petempatan di atas lebih banyak dipengaruhi oleh faktor


A pertanian C pembandaran
B perusahaan D perindustrian

11. Di kawasan tanah rancangan dan bandar baru mempunyai pola petempatan
A berjajar C berselerak
B terancang D berkelompok

12.

437
Latih Tubi Berfokus Geografi

Maklumat di atas berkaitan dengan kawasan bertanda


AI C III
B II D IV

13. Sungai menjadi lokasi petempatan awal kerana terdapat


I sumber air yang tetap
II kemudahan pengangkutan
III bekalan kuasa hidroelektrik
IV mendapan aluvium untuk pertanian
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

14.

Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan


A pola petempatan sejajar C pola petempatan berselerak
B pola petempatan berpusat D pola petempatan berkelompok

15. Faktor yang membezakan petempatan Bandar dengan petempatan luar bandar ialah
I fungsi III budaya masyarakat
II saiz penduduk IV kepadatan penduduk

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV

16. Antara berikut, yang manakah merupakan cirri petempatan berselerak?


I Terdapat di kebun kecil
II Dibina di tanah milik sendiri
III Susun atur bangunan sekata
IV Dapat dihubungi melalui jalan raya
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV
17. Satu kelebihan kedudukan Melaka pada zaman dahulu ialah terdapat bukit di belakangnya.
Apakah faedah kawasan bukit ini kepada Melaka?
I Menjadi kediaman raja-raja Melaka
II Menghalang serangan musuh
III Sumber ekonomi yang utama
IV Memberi perlindungan daripada angin taufan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

438
Latih Tubi Berfokus Geografi

18. Tanaman utama yang sesuai ditanam di kawasan tersebut ialah


A tebu C kelapa
B padi D tembakau

19. Antara berikut, yang manakah merupakan petempatan luar bandar?


I Miri III Batu Arang
II Kuantan IV Batang Berjuntai
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

20. Antara berikut, yang manakah merupakan petempatan berkelompok yang disebabkan oleh
kegiatan perlombongan?
I Ipoh III Alor Star
II Taiping IV Sungai Lembing
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

21.

Petempatan yang disenaraikan di atas wujud akibat kegiatan


A pertanian
B pelancongan
C perindustrian
D perlombongan

22. Antara berikut, yang manakah menerangkan petempatan luar bandar?


I Kawasan hijau yang luas
II Peluang pekerjaan banyak
III Kepadatan penduduk rendah
IV Pola petempatan berselerak dan berjajar
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV
23. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi petempatan luar bandar di Asia
Tenggara?
I Sumber air III Bentuk muka bumi
II Ketersampaian IV Iklim
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

24. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan petempatan penduduk ialah


I tanah yang subur
II kedudukan terpencil
III mudah membina petempatan
IV berdekatan dengan sumber air

439
Latih Tubi Berfokus Geografi

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV

25. Kawasan berpaya tidak sesuai dibina petempatan kerana


I terlalu rendah III mudah dibanjiri air
II bersaliran buruk IV berhutan tebal
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

26.

Apakah fungsi petempatan di atas?


I Pangkalan perahu tambang
II Pengeluar hasil laut
III Pusat pelancongan
IV Pusat pendidikan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

27.

Kedua-kedua tempat di atas berfungsi sebagai


A tempat rekreasi
B agro pertanian
C pusat perniagaan
D pusat pentadbiran

28. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi taburan petempatan di Malaysia?
I Taburan hujan III Kesuburan tanah
II Taburan mineral IV Bentuk muka bumi
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

29. Petempatan nelayan terdapat di


I Tumpat III Butterworth
II Bintulu IV Kuala Perlis
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

440
Latih Tubi Berfokus Geografi

30.

Senarai tersebut merupakan petempatan awal manusia. Manusia pada zaman tersebut
menyara kehidupan harian melalui
A bercucuk tanam dan menangkap ikan
B bercucuk tanam dan memelihara binatang
C memburu binatang dan memungut hasil hutan
D menjalankan system perdagangan tukar barang

31.

Kawasan yang berlorek merupakan kawasan petempatan awal penduduk di Sarawak iaitu
A Gua Niah C Gua Madai
B Gua Mulu D Gua Gomantang

32.

Pola petempatan di atas ialah


A berjajar C berpusat
B berselerak D berkelompok

33.

Keadaan di atas boleh ditemui di


I Dataran Kerian III Dataran Kedah-Perlis
II Kelantan Selatan IV Tanah Tinggi Cameron
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

441
Latih Tubi Berfokus Geografi

34. Petempatan berselerak biasanya terdapat di kawasan


I sawah padi III ladang kelapa
II kebun kecil IV tanah rancangan
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

35. Mengapakah petempatan awal di sepanjang sungai mempunyai kelebihan kepada penduduk?
I Tiada bencana alam III Jalan pengangkutan air
II Bekalan air mencukupi IV Sumber seperti ikan murah
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

36. Faktor-faktor yang mempengaruhi taburan petempatan di Malaysia ialah


I jarak dari laut III bentuk muka bumi
II kegiatan ekonomi IV perubahan iklim
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

37. Antara berikut, yang manakah merupakan fungsi petempatan desa di Malaysia?
I Pusat pertanian III Pusat perindustrian
II Pusat perikanan IV Pusat perkhidmatan
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

38. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi petempatan luar bandar?
I Keselamatan III Kegiatan ekonomi
II Dasar kerajaan IV Bentuk muka bumi
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

39. Antara berikut, yang manakah dikatakan petempatan berasaskan tanaman padi?
I Changkat Jong III Dataran Kelantan
II Dataran Johor IV Dataran Kedah-Perlis
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

40. Antara berikut, yang manakah merupakan petempatan terancang?


I Ladang teh III Kebun kecil getah
II Kampung baru IV Petempatan FELDA
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

41. Antara berikut, yang manakah merupakan fungsi petempatan nelayan?


I Pengeluar hasil laut III Pusat pengumpulan hasil kelapa
II Pangkalan perahu tambang IV Pusat pengumpulan hasil mineral

442
Latih Tubi Berfokus Geografi

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV

42. Petempatan nelayan biasanya terdapat di


I Tumpat III Butterworth
II Bintulu IV Kuala Perlis
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

43. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar?

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV

44. Fungsi petempatan FELDA di Malaysia termasuklah


I membina lebih banyak jalan raya yang bermutu
II membangunkan projek – projek perumahan
III memajukan kawasan – kawasan pedalaman
IV menggalakkan penanaman kelapa sawit dan
getah secara besar-besaran
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

45. Petempatan awal di kawasan gua dan tanah tinggi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor
A keselamatan C tanah yang subur
B kawasan lapang D petempatan penduduk padat

46.

Pembukaan kawasan di atas dapat dikaitkan dengan faktor


I keselamatan III ketersampaian
II sumber mineral IV dasar kerajaan
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

47. Antara berikut, yang manakah benar mengenai petempatan berpusat?

443
Latih Tubi Berfokus Geografi

I Terdapat di kebun getah III Susunan rumah yang rapat


II Terdapat di ladang getah IV Terdapat di persimpangan jalan kereta api
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

48. Apakah ciri-ciri petempatan awal?


I Dekat dengan bekalan air
II Tertumpu di tepi laut atau sungai
III Rumah diperbuat daripada kayu bakau, buluh,
dan atap nipah
IV Di kawasan pedalaman, rumah diperbuat
daripada batu-batan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

49. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar mengenai rancangan pembangunan tanah
yang dijalankan oleh FELDA?
I Peneroka datang dari negara asing
II Menjalankan kegiatan berasaskan pertanian
III Menyediakan kemudahan infrastruktur yang
lebih baik
IV Mempunyai petempatan berpusat secara
terancang
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

50.

Apakah persamaan petempatan luar Bandar yang disenaraikan di atas?


A Berhutan rimba C Kawasan pinggir pantai
B Petempatan nelayan D Kawasan penanaman padi

51.

Antara berikut, petempatan yang manakah dipengaruhi oleh faktor yang sama dengan
kawasan X?

444
Latih Tubi Berfokus Geografi

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV

52. Antara ciri petempatan luar bandar di Malaysia ialah


I saiz penduduk kecil III taburan penduduk berpusat
II perumahan secara moden IV kepadatan penduduk rendah
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

53. Antara berikut, yang manakah merupakan sebab petempatan awal didirikan di tepi dan
muara sungai?
I Kawasan ini subur untuk penanaman padi
II Kawasan ini bebas daripada pelbagai jenis
penyakit
III Sungai boleh dijadikan sebagai jalan
perhubungan
IV Mudah untuk memperoleh bekalan air untuk
kegunaan domestik
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

54. Pola petempatan berpusat biasanya terdapat di kawasan


I pusat bandar III kampung nelayan
II simpang jalan IV kem pembalakan
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV
55. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi pola petempatan di desa?
I Dasar kerajaan III Kegiatan ekonomi
II Perubahan iklim IV Bentuk muka bumi
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

56. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar?


I Muara Sungai Melaka merupakan petempatan
awal
II Petempatan awal manusia di Malaysia ialah
Gua Niah
III Lembah Klang merupakan petempatan awal
manusia di Semenanjung Malaysia
IV Lembah Bujang dibina kerana terletak di
hujung muara sungai yang strategik
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

445
Latih Tubi Berfokus Geografi

57.

Berdasarkan rajah di atas, yang manakah fungsi petempatan tersebut terhadap kawasan
sekitarnya?
I Bekalan buruh kasar
II Pusat pentadbiran desa
III Membekalkan udara yang segar
IV Memungut hasil kerajaan tempatan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

58.

Pola petempatan di kawasan berlorek dalam peta mungkin sekali ialah


A berjajar C berpusat
B berselerak D berkelompok

59. Antara berikut, kawasan yang manakah dibuka berasaskan faktor keselamatan?
I Gua Cha III Lembah Bujang
II Melaka IV Gua Gomantang
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

446
Latih Tubi Berfokus Geografi

60.

Berdasarkan peta di atas, petempatan awal di Malaysia adalah di kawasan yang bertanda
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

Bab 13: Pembandaran

1.

Apakah persamaan bagi kedua-dua bandar di atas?


A Pusat pengumpulan kelapa sawit
B Pusat pengumpulan bijih timah
C Zon Perdagangan Bebas
D Pusat pendidikan

2.

Senarai di atas mungkin boleh didapati di


A pekan
B bandar
C bandar raya
D bandar satelit

447
Latih Tubi Berfokus Geografi

3.

Bandar yang manakah menepati ciri di atas?


AI C III
B II D IV

4. Ciri-ciri pembandaran ialah


I fungsi yang terhad
II saiz penduduk bertambah
III kemudahan asas yang moden
IV pelbagai kegiatan ekonomi dijalankan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

5. Antara berikut, bandar yang manakah bertaraf megalopolis yang termaju di dunia?
A Tokyo
B Calcutta
C Bangkok
D Kuala Lumpur

448
Latih Tubi Berfokus Geografi

6.

Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan fungsi dalam rajah di atas?
A Putrajaya
B Cyberjaya
C Shah Alam
D Kuala Lumpur

7.

Kawasan bertanda yang manakah mengalami proses pembandaran yang pesat?


A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

8. Pusat pentadbiran kerajaan Malaysia di Kuala Lumpur telah dipindahkan ke


A Putrajaya
B Shah Alam
C Cyberjaya
D Damansara

9. Faktor yang manakah mempengaruhi perkembangan Melaka dan Pulau Pinang pada
peringkat awal?
A Sejarah
B Bentuk muka bumi
C Kegiatan ekonomi
D Kemudahan infrastruktur

10. 'Bangi
'Kerteh

Bandar-bandar baru di atas dibangunkan disebabkan oleh faktor

449
Latih Tubi Berfokus Geografi

A migrasi C perubahan iklim


B dasar kerajaan D peluang pekerjaan

11.

Kedua-dua tempat di atas berkembang akibat daripada kegiatan


A pertanian
B pelancongan
C penternakan
D perlombongan

12.

Bandar yang manakah berkembang akibat kegiatan perlombongan bijih timah?


A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

13. Antara berikut, yang manakah merupakan bandar yang dibangunkan oleh kerajaan di bawah
skim pembangunan rancangan tanah?
I Bandar Jengka III Bandar Tenggara
II Bandar Sahabat IV Bandar Puchong
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

14.

Maklumat di atas merujuk kepada


A Ipoh C Johor Bahru
B Georgetown D Kuala Lumpur

15.

450
Latih Tubi Berfokus Geografi

Persamaan antara ketiga-tiga lokasi di atas ialah


A bandar satelit
B pelabuhan bebas
C kawasan pertanian
D Zon Perdagangan Bebas

16.

Bandar-bandar di atas pada asalnya dimajukan kerana


A aktiviti penanaman getah
B penemuan bijih timah
C aktiviti pelancongan
D industri batu bata

17.

Senarai di atas boleh dianggap sebagai bandar


A satelit
B primat
C bandar raya
D megalopolis

18.

Proses pembandaran paling giat berlaku di kawasan bertanda


AI C III
B II D IV

19.

Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan

451
Latih Tubi Berfokus Geografi

A Bukit Mertajam C Tumpat


B Padang Besar D Gemas

20.

Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan fungsi bandar


A Kudat
B Kerteh
C Baru Bangi
D Kuala Kangsar

21. Antara berikut, yang manakah benar mengenai faktor perkembangan bandar di bawah?
I Kerteh – petroleum
II Kulim – bandar diraja
III Kemaman – pembalakan
IV Senawang – perkilangan
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

22. Hierarki bandar akan berubah berasaskan faktor berikut iaitu


I iklim
II lokasi
III bangsa
IV penduduk
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

23.

Pernyataan di atas merujuk kepada bandar


I Shah Alam
II Alor Star
III Kuching
IV Klang

452
Latih Tubi Berfokus Geografi

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

24. Antara berikut, yang manakah fungsi Bandar raya Kuala Lumpur?
I Pusat kebudayaan
II Pusat pelancongan
III Pusat pengangkutan
IV Pusat pengumpulan hasil pertanian
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

25.

Bandar-bandar di atas
I menjadi pusat pendidikan
II terletak di pinggir bandar utama
III menyediakan kemudahan perumahan
IV mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

26.

Bandar di atas berperanan sebagai


A pusat pengumpulan dan pemprosesan teh
B pusat pengangkutan
C pusat keagamaan
D pusat pendidikan

27.

453
Latih Tubi Berfokus Geografi

Maklumat di atas berkaitan dengan Bandar bertanda


A I C III
B II D IV

28.

Senarai di atas merupakan petempatan bandar yang berfungsi sebagai pusat


A perniagaan C perindustrian
B pendidikan D pelancongan

29. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar?

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV
30. Antara berikut, yang manakah fungsi Bandar raya Johor Bahru?
I Pusat pengangkutan
II Pusat pelancongan
III Pusat pentadbiran
IV Pusat pertanian
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

31.

Pernyataan di atas adalah benar bagi


I Bandar Baru Bangi
II Skudai
III Kudat
IV Miri
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

454
Latih Tubi Berfokus Geografi

32. Antara berikut, bandar yang manakah berkembang kesan daripada kegiatan perlombongan
petroleum?
I Miri
II Kerteh
III Lutong
IV Kuching
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

33. Bandar raya di Malaysia termasuklah


I Kuching
II Kemaman
III Johor Bahru
IV Port Dickson
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

34.

Kawasan berlorek di atas berkaitan dengan fungsi


A pelancongan C pendidikan
B perindustrian D pentadbiran

35.

Pelabuhan bertanda yang manakah mempunyai kemudahan kontena?


A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

455
Latih Tubi Berfokus Geografi

36. Kesesakan lalu lintas di bandar – bandar besar boleh diatasi dengan
A menyediakan peluang pekerjaan baru
B menyediakan kemudahan pengangkutan yang
cekap
C memperbaiki sistem pengangkutan sedia ada
D menggalakkan penggunaan petrol tanpa
plumbum

37.

Maklumat di atas berkaitan dengan kemajuan dalam bidang


A sektor perusahaan C pengangkutan elektrik
B komunikasi sehala D pengangkutan bandar ke luar bandar

38.

Penerangan di atas mungkin sekali ialah


A Pulau Langkawi C Kota Kinabalu
B Pulau Pinang D Kuching

39. Perkembangan pesat bandar di Malaysia telah menyebabkan


I pencemaran udara III wujudnya perumahan setinggan
II kesesakan lalu lintas IV kadar sewa lokasi semakin tinggi
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

40. Pelabuhan Pulau Pinang telah banyak membantu perkembangan bandar


A Prai C Georgetown
B Bukit Mertajam D Butterworth

41. Antara berikut, yang manakah merupakan fungsi Bandar raya Alor Star?
I Pusat pentadbiran III Pusat perindustrian
II Pusat pelancongan IV Pusat pengumpulan hasil pertanian
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

42. Antara berikut, yang manakah merupakan cara untuk mengurangkan masalah kesesakan lalu
lintas di Malaysia?
I Membina jejambat III Melancarkan transit aliran ringan
II Melebarkan jalan raya IV Menggalakkan penggunaan petrol tanpa plumbum

456
Latih Tubi Berfokus Geografi

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV

43.

Masalah yang dialami bagi ketiga-tiga bandar di atas ialah


I pulau haba III kekurangan pelabur asing
II kekurangan perumahan IV kekurangan pekerja tempatan
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

44.

Rajah tersebut dapat dikaitkan dengan negara


A Taiwan C Indonesia
B Malaysia D Thailand

45. Langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan Bangkok dan Kuala Lumpur untuk mengatasi
masalah banjir kilat ialah
I membina terusan III membesarkan longkang
II mendalamkan sungai IV membaiki saliran di bandar
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

46.

Apakah kesan yang mungkin berlaku akibat proses perubahan petempatan di atas?
I Perubahan fungsi petempatan III Penurunan taraf hidup
II Pertambahan penduduk IV Perubahan landskap
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

457
Latih Tubi Berfokus Geografi

47. Antara berikut, bandar yang manakah berfungsi sebagai bandar perindustrian?
I Tampoi III Petaling Jaya
II Likas IV Tanjung Malim
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

48. Masalah kesesakan lalu lintas di Kuala Lumpur dapat dikurangkan dengan
I membina lebuh raya
II melebarkan jalan raya
III membina jalan raya bertingkat
IV membina jalan raya bawah tanah
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

49. Antara berikut, usaha-usaha yang manakah dijalankan bagi mengatasi masalah di kawasan
pembandaran?
I Membina rumah kos rendah
II Mewujudkan bandar satelit
III Membina jalan raya bertingkat
IV Mengalihkan rumah setinggan ke luar bandar
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

50. Kesesakan lalu lintas di Kuala Lumpur, Bangkok, dan Tokyo telah menyebabkan masalah
I pencemaran air III pencemaran udara
II pencemaran bunyi IV masalah setinggan
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

51.
Bandar yang dapat dikaitkan dengan maklumat di atas ialah
A Kuala Lumpur C Cyberjaya
B Petaling Jaya D Putrajaya

52. Apakah persamaan fungsi antara Bangkok dengan Kuala Lumpur?


I Pusat perniagaan III Perkembangan indusri tertier
II Pusat perkhidmatan IV Membekalkan udara yang nyaman
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

53. Negara yang tidak mengalami masalah setinggan yang serius ialah

458
Latih Tubi Berfokus Geografi

A Singapura C Jakarta
B Bangkok D Manila

54. Petempatan setinggan banyak terdapat di pinggir bandar


A Kuantan C Seremban
B Kuala Lumpur D Melaka

55. Bandar Bangkok sentiasa sibuk kerana fungsinya sebagai


I ibu negara
II pusat luncur ais
III pusat perniagaan
IV pusat sains dunia
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV
56.

Perkhidmatan pengangkutan awam di atas dibina untuk


I mengurangkan kesesakan lalu lintas
II mengangkut penumpang dan barangan
III mengurangkan masalah pencemaran udara
IV memudahkan penduduk pergi ke tempat kerja
dengan cepat dan selesa
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

57.

Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan kawasan bertanda

459
Latih Tubi Berfokus Geografi

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

58.

Bandar X dalam rajah tersebut berkaitan dengan pembandaran di negara


A maju
B miskin
C membangun
D Asia Selatan

59.

Kawasan-kawasan di atas mungkin menghadapi


A masalah setinggan C pencemaran udara
B wabak penyakit D kesesakan lalu lintas

60. Masalah pencemaran bunyi di bandar dapat dihindari jika


A membina lokasi industri jauh dari bandar
B menggunakan petrol tanpa plumbum
C membina jalan raya bertingkat
D menggunakan zon waktu bagi kenderaan berat

460
Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab4: Keperluan Pengangkutan Dan Perhubungan Awal

1. Antara berikut, yang manakah cara pengangkutan awal di Malaysia?


I Feri III Monorel
II Sungai IV Lebuh raya
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

2. Denai penarikan sangat popular pada masa dahulu kerana ia menghubungkan negeri Melaka
dengan
A Pahang dan Johor C Negeri Sembilan dan Johor
B Pahang dan Terengganu D Negeri Sembilan dan Pahang

3. Mengapakah pengangkutan sungai sangat penting pada zaman dahulu?


A Mengangkut arang batu C Membawa pekerja lombong
B Mengangkut susu getah D Mengangkut hasil dagangan

4.

Kawasan berlorek di atas dapat dikaitkan dengan


A alatan muzik C kenderaan awal
B jenis tanaman D perhubungan awal

5. Jalan air penting pada masa dahulu kerana


A kebanyakan penduduk tinggal di pinggir sungai
B tiada jalan kereta api dan jalan udara pada masa
tersebut
C jalan tersebut boleh menghubungkan semua
tempat
D jalan tersebut boleh mengangkut barang pukal
dengan banyak

6.

Kedua-dua pengangkutan di atas berperanan untuk mengangkut


I barangan III kayu balak
II penumpang IV surat perutusan

461
Latih Tubi Berfokus Geografi

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV

7. Landasan kereta api yang pertama dibina pada zaman penjajahan British ialah
A Taiping ke Port Weld C Bukit Mertajam ke Ipoh
B Gemas ke Port Dickson D Port Swettenham ke Kuala Lumpur

8. Antara berikut, yang manakah merupakan isyarat yang digunakan untuk berhubung pada
zaman dahulu?
I Hon III Isyarat asap
II Gendang IV Isyarat bunyi
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

9. Pengangkutan awal yang utama pada zaman dahulu ialah pengangkutan


I laut III sungai
II darat IV udara
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

10. Antara berikut, yang manakah sistem jalan raya yang pertama di Malaysia?
A Rompin ke Pekan C Taiping ke Kuala Sepetang
B Melaka ke Johor Bahru D Kuala Lumpur ke Seremban

11. Kegiatan ekonomi negara berubah daripada sara diri kepada ekonomi eksport kerana
terdapat
A perkembangan sistem kereta api C perubahan dalam sistem pemerintahan
B kemajuan dalam sistem telekomunikasi D perkembangan sistem pengangkutan udara

12. Antara berikut, faktor yang manakah membawa kepada perkembangan jalan kereta api di
Malaysia?
I Penanaman getah III Penerokaan petroleum
II Petempatan baru IV Perlombongan bijih timah
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

13. Apakah masalah pengangkutan darat di Malaysia pada zaman dahulu?


I Sungai mengalir deras III Kawasan berbukit bukau
II Kawasan berhutan tebal IV Jangka masa perjalanan yang panjang
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

14. Asap digunakan oleh masyarakat zaman dahulu kala untuk menunjukkan
A terdapat majlis kenduri
B terdapat musuh di hadapan

462
Latih Tubi Berfokus Geografi

C terdapat rumah yang terbakar


D terdapatnya kematian di hadapan
15. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan orang kampung bagi sesuatu tujuan ialah
A gong C beduk
B wisel D kompang

16. Sistem pengangkutan awal penduduk di Gua Niah dengan masyarakat sekitarnya ialah
A jalan air C jalan darat
B lebuh raya D jalan udara

17. Pada zaman British, lorong kereta lembu dibina untuk


I mengangkut buruh III mengangkut hasil getah
II mengangkut bijih timah IV keperluan perlombongan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

18. Pilih pernyataan yang benar tentang pengangkutan air pada zaman British.
I Kapal wap digunakan untuk membawa hasil ke negara penjajah
II Buruh dari negara China dan India dibawa masuk melalui pengangkutan air
III Tongkang digunakan untuk mengangkut bekalan makanan dan buruh
IV Kapal susur pantai digunakan untuk membawa bijih timah ke Britain
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

19. Antara berikut, pelabuhan yang manakah dibuka oleh pihak British?
I Port Swettenham III Pelabuhan Pasir Gudang
II Pelabuhan Labuan IV Pelabuhan Tanjung Pelepas
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

20. Mengapakah rangkaian pengangkutan di Pantai Barat Semenanjung Malaysia lebih padat?
I Penemuan bauksit III Kegiatan penanaman getah
II Penemuan bijih timah IV Tumpuan penduduk yang tinggi
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

21.

Kenderaan yang dimaksudkan di atas ialah


A lanca C kereta kuda
B motosikal D kereta lembu

463
Latih Tubi Berfokus Geografi

22.

Jenis kenderaan di atas boleh dijumpai di


I laut III darat
II sungai IV udara
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

23.

Antara berikut, lokasi stesen kereta api yang manakah benar?


I Gua Musang III Port Dickson
II Gemas IV Port Weld
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

24.

Berdasarkan peta, kawasan yang manakah dapat dikaitkan dengan ciri di atas?
AI C III
B II D IV

25. Antara berikut, alat yang manakah digunakan untuk memberitahu masyarakat kampung
tentang kematian?
I Beduk III Nafiri
II Gong IV Ketuk-ketuk
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

26. Landasan kereta api yang pertama di Malaysia menghubungkan

464
Latih Tubi Berfokus Geografi

A Taiping ke Port Weld


B Tapah ke Teluk Intan
C Alor Star ke Padang Besar
D Bukit Mertajam ke

27.

Tempat-tempat di atas dapat dikaitkan dengan pembinaan


A jalan raya C landasan kereta api
B lebuh raya D pelabuhan pesisir pantai

28. Pengangkutan kereta api di Sarawak tidak begitu penting kerana


I pengangkutan kereta api yang kurang popular
II masih bergantung kepada pengangkutan air
III bentuk muka bumi yang berhutan tebal
IV kos tambang yang mahal
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

29. Mengapakah jalan raya menjadi lebih penting daripada jalan kereta api?
I Penemuan enjin dan kenderaan bermotor
II Kos pembinaan jalan raya lebih murah
III Tahap ketersampaian lebih tinggi
IV Barang lebih mudah diangkut
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

30.

X ialah landasan kereta api


A Gemas C Port Dickson
B Tumpat D Port Swettenham

\
31. Sistem perhubungan telefon pada masa dahulu hanya boleh didapati di
I balai polis

465
Latih Tubi Berfokus Geografi

II ladang getah
III stesen kereta api
IV kampung tradisional
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

32.

Pernyataan di atas menerangkan tentang


I Port Swettenham
II Port Dickson
III Pelabuhan Kuala Pahang
IV Pelabuhan Jesselton
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

33. Antara berikut, yang manakah merupakan pelabuhan awal di Malaysia?


I Kuala Kedah
II Pulau Pinang
III Pasir Gudang
IV Melaka
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

466
Latih Tubi Berfokus Geografi

34.

Apakah kegiatan ekonomi yang menyebabkan stesen kereta api dibina di kawasan berlorek
di atas?
A Industri kaolin
B Kegiatan penanaman teh
C Perlombongan bijih timah
D Pembukaan tanah rancangan

35.

Maklumat di atas merujuk kepada landasan kereta api yang dibina untuk menghubungkan
A Bau dengan Kuching
B Bintulu dengan Miri
C Sri Aman dengan Kuching
D Kuching dengan Batu 10

36.

Tujuan pembinaan landasan kereta api di atas adalah untuk


A memajukan kegiatan pertanian
B menguatkan sistem ketenteraan
C memajukan sistem pengangkutan
D memajukan industri perlombongan bijih timah

37. Antara berikut, pengangkutan yang manakah digunakan oleh pihak British untuk
mengangkut bijih timah ke negara penjajah?
A Kereta kuda C Lanca
B Kapal wap D Gajah

38. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi jaringan pengangkutan dan

467
Latih Tubi Berfokus Geografi

perhubungan awal di Malaysia?


I Taburan hujan
II Taburan mineral
III Kesuburan tanah
IV Bentuk muka bumi
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

39. Jalan raya yang pertama dibina pada zaman British ialah
A Taiping – Matang
B Port Weld – Taiping
C Krian – Seberang Perai
D Kuala Lumpur – Klang

40. Antara berikut, yang manakah pengangkutan awal di Malaysia?


I Lanca
II Sampan
III Kereta lembu
IV Ketuk-ketuk
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

41.

Antara berikut, yang manakah merupakan peranan pelabuhan di atas kepada pihak British?
I Pusat mengeksport bijih timah dan getah
II Mengeksport keluar petroleum ke luar negara
III Membawa masuk pelancong ke Tanah Melayu
IV Pusat mengimport barangan buatan dan
perkakasan kilang
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

42. Kepentingan jalan air di Sarawak pada masa dahulu dipengaruhi oleh faktor
A bentuk muka bumi C kehidupan yang mewah
B jalan yang selamat D perhubungan yang cepat
43. Pengenalan sistem telekomunikasi yang pertama di Malaysia adalah berbentuk
I telefon III telefaks

468
Latih Tubi Berfokus Geografi

II wayarles IV Internet
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

44. Pilih kombinasi yang benar mengenai jaringan landasan kereta api pada tahun 1931.

45. Antara berikut, isyarat bunyi yang manakah digunakan untuk mengumpulkan masyarakat di
sesebuah kawasan?
I Beduk
II Seruling
III Serunai
IV Ketuk-ketuk
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

46. Perkhidmatan pos pada peringkat awal memberi penekanan kepada


I teleks
II pos laju
III telegraf
IV pengendalian surat-menyurat
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

47. Antara berikut, susunan yang manakah betul?


A Ketuk-ketuk -- telefon -- pos -- telegraf
B Pos -- telegraf -- telefon -- ketuk-ketuk
C Ketuk-ketuk -- pos -- telegraf -- telefon
D Telegraf -- ketuk-ketuk -- telefon -- pos

48. Pembinaan landasan kereta api dan jalan raya telah membuka tanah untuk penanaman
A kopi
B koko

469
Latih Tubi Berfokus Geografi

C getah
D kelapa sawit

49.

Senarai tersebut berkaitan dengan stesen kereta api di


A Sabah
B Perak
C Sarawak
D Negeri Sembilan

50. Antara berikut, negeri manakah yang pertama diperkenalkan sistem telegraf pada zaman
penjajahan British?
A Perak C Selangor
B Johor D Pulau Pinang

51. Sistem telegraf yang digunakan pada peringkat awal adalah untuk tujuan
A perniagaan
B pentadbiran
C perdagangan
D perkhidmatan

52. Pada abad ke-19, telefon digunakan untuk tujuan


I pelancongan
II perniagaan
III pentadbiran
IV keselamatan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

53. Mengapakah sistem telegraf diperkenalkan pada zaman penjajahan?


I Menjalankan urus niaga
II Menjaga kepentingan pihak British
III Menyampaikan maklumat dan arahan
IV Mengawal keselamatan Negeri-negeri Melayu
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

470
Latih Tubi Berfokus Geografi

54.

Landasan kereta api terawal di dalam peta di atas menghubungkan


A kawasan petroleum dengan kilang petrokimia
B kawasan ladang dengan kilang memproses
makanan
C kawasan kampung dengan bandar pelabuhan
D kawasan lombong bijih timah dengan
pelabuhan

55.

Maklumat di atas merujuk kepada


A pos C telefon
B radio D telegraf

56. Perkembangan ekonomi zaman dahulu berdasarkan kemajuan pengangkutan


I air
II darat
III denai
IV udara
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

471
Latih Tubi Berfokus Geografi

57.

Landasan kereta api yang dimaksudkan di atas bertanda


A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

58. Jalan raya awal di Malaysia menghubungkan


I ladang-ladang getah
II ladang-ladang kelapa sawit
III kawasan-kawasan pelabuhan
IV kawasan-kawasan lombong bijih timah
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

59. Antara berikut, yang manakah merupakan alat


perhubungan awal yang digunakan oleh manusia?
I Beduk
II Telefon
III Pembawa utusan
IV Burung merpati terlatih
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

60.

Antara berikut, sistem pengangkutan yang manakah menghubungkan kawasan tersebut?


A Jalan laut C Jalan denai
B Jalan raya D Jalan kereta api

472
Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 15 : Perkembangan Jaringan Pengangkutan

1. Sistem perhubungan air terpanjang di dunia ialah


A Tasik Bera
B Tasik Merah
C Tasik Kenyir
D Jalan Air St. Lawrence – Tasik-tasik Besar

2.

Pelabuhan bertanda yang manakah berkembang menjadi pusat mengeksport getah dan bijih
timah?
A I C III
B II D IV

3. Teknologi yang digunakan dalam perkembangan sistem pengangkutan darat di Malaysia


ialah
I pembinaan terowong
II pembinaan pelabuhan
III pembinaan rel bersepadu
IV penggunaan sistem pengangkutan pintar
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

4. Pelabuhan yang manakah menjadi pemangkin kemajuan industri di Pantai Barat


Semenanjung Malaysia?
A Miri C Bintulu
B Klang D Semporna

473
Latih Tubi Berfokus Geografi

5.

Bandar P dan bandar Q dihubungkan oleh satu lebuh raya. Lebuh raya tersebut mungkin
sekali
A Lebuh Raya Pan-Borneo
B Lebuh Raya Timur-Barat
C Lebuh Raya Utara-Selatan
D Lebuh Raya Sabah-Sarawak

6.

Apakah jenis perhubungan yang paling cepat untuk sampai ke destinasi di atas?
A LRT
B jalan raya
C lebuh raya
D jalan kereta api

7. Faktor-faktor yang menyebabkan pola jaringan kereta api berbentuk Y di Malaysia Barat
ialah
I kawasan paya di pantai
II hutan tebal di cerun bukit
III penduduk padat di bahagian utara
IV bahagian tengah yang bertanah tinggi
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

8. Penduduk dari negeri Johor yang ingin pergi ke negeri Pahang boleh menggunakan
A Lebuh Raya Kuala Lumpur-Karak
B Lebuh Raya Timur-Barat
C Lebuh Raya Tun Razak
D Lebuh Raya Jerangau

9. Pada tahun 2004, pembukaan fasa pertama Lebuh Raya Pantai Timur bermula dari
A Karak ke Kuantan
B Karak ke Temerloh
C Tanah Tinggi Cameron ke Kota Bharu
D Bukit Tinggi ke Kuala Terengganu
10. Mengapakah pengangkutan sungai penting di Malaysia Timur?

474
Latih Tubi Berfokus Geografi

I Sungai menghubungkan bandar-bandar besar


II Ramai penduduk tinggal di pinggir sungai
III Terdapat banyak sungai yang panjang
IV Pengangkutan darat kurang cekap
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

11.

Maklumat di atas menerangkan sungai yang bertanda


A I C III
B II D IV

12.

Huraian di atas menerangkan lapangan terbang yang bertanda


A I C III
B II D IV

475
Latih Tubi Berfokus Geografi

13.

Antara berikut, faktor yang manakah menyebabkan pengangkutan darat kurang maju di
kawasan berlorek?
I Hutan tebal
II Tanah tinggi
III Kawasan paya yang luas
IV Kawasan petempatan Orang Asli
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

14.

Barangan di atas dieksport melalui pelabuhan bertanda


A I C III
B II D IV

15. Kemudahan LRT di Kuala Lumpur telah


I memendekkan masa perjalanan
II mengurangkan pencemaran udara
III mengurangkan kesesakan lalu lintas
IV memudahkan pengangkutan barangan pukal
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

16. Pembinaan lapangan terbang KLIA disebabkan oleh faktor

476
Latih Tubi Berfokus Geografi

I kedudukan yang strategik


II lapangan terbang tentera darat
III berdekatan dengan negara asing
IV menampung penumpang yang berlebihan
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

17. Apakah tujuan pembinaan lapangan terbang yang baru?


I Menampung penumpang yang berlebihan
II Memesatkan kegiatan sosio ekonomi
III Menghubungkan kawasan pedalaman Sarawak
IV Mengurangkan kos perjalanan
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

18. Antara berikut, sistem pengangkutan awam yang manakah menggunakan kuasa elektrik di
pusat bandar Kuala Lumpur?
A Teksi bandar
B Bas ekspres
C Kereta api Tanah Melayu
D Sistem Transit Aliran Ringan

19.

Pernyataan di atas mungkin sekali merujuk kepada


A Gemas C Taiping
B Tumpat D Johor Bahru

20.

Landasan kereta api P ialah


A Gemas C Jerantut
B Tumpat D Mentakab

477
Latih Tubi Berfokus Geografi

21.

Jenis pengangkutan di atas telah mengurangkan kesesakan lalu lintas di kawasan bertanda
A I C III
B II D IV

22. Tujuan lebuh raya dibina adalah untuk


I menjimatkan masa
II memendekkan jarak perjalanan
III mengurangkan kos perjalanan
IV meningkatkan tahap ketersampaian penduduk
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

23.

Perlabuhan bertanda yang manakah bertanggungjawab mengeksport gas asli cecair ke


Jepun?
A I C III
B II D IV

478
Latih Tubi Berfokus Geografi

24.

Lebuh raya di atas dibina sedemikian adalah untuk


I mengelakkan kawasan paya
II mengelakkan kawasan tanah tinggi
III menghubungkan bandar dengan kawasan
pedalaman
IV mengelakkan sungai yang deras
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

25.

Bandar X ialah
A Prai C Butterworth
B Ipoh D Alor Star

26. Antara berikut, yang manakah merupakan lebuh raya ekspres di Malaysia?
I Lebuh Raya Sungai Besi
II Lebuh Raya Pantai Baru
III Lebuh Raya Tun Razak
IV Lebuh Raya Pan Borneo
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

479
Latih Tubi Berfokus Geografi

27.

Barangan di atas mungkin sekali diangkut oleh sungai bertanda


A I C III
B II D IV

28.

Kawasan berlorek mungkin sekali ialah


A pelabuhan
B lapangan terbang
C stesen satelit bumi
D terminal kereta api

29.

Antara berikut, cara pengangkutan yang manakah paling sesuai untuk membawa barangan di
atas?
A Pengangkutan laut
B Pengangkutan udara
C Pengangkutan sungai
D Pengangkutan jalan kereta api

30.

480
Latih Tubi Berfokus Geografi

Mengapakah jenis pengangkutan di atas diperkenalkan?


A Menjimatkan tenaga buruh
B Mengurangkan kes kemalangan
C Menggunakan teknologi moden
D Mengurangkan kesesakan lalu lintas

31.

Antara berikut, pelabuhan yang manakah dipengaruhi oleh ciri – ciri di atas?
A Pelabuhan Klang
B Pelabuhan Pekan
C Pelabuhan Tasik Chini
D Pelabuhan Pasir Gudang

32. Pembinaan Jalan Kereta Api Pasifi k Kanada dan Kereta Api Kebangsaan Kanada dapat
I membangunkan ekonomi di kawasan
pedalaman
II membuka kawasan penanaman gandum
III memudahkan pergerakan penduduk
IV memendekkan masa perjalanan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

33.

Kedua-dua pelabuhan di atas merupakan pelabuhan moden kerana mempunyai


A kemudahan kontena
B kemudahan perbankan
C kemudahan jeti yang besar
D kemudahan tempat rehat dan hotel

34.

481
Latih Tubi Berfokus Geografi

Pengangkutan melalui jalan air di sungai X penting kerana


A cepat C selamat
B murah D berisiko

35. Mengapakah perkhidmatan transit aliran ringan diperkenalkan?


I Mengurangkan pencemaran udara
II Memendekkan masa perjalanan
III Mengatasi masalah kesesakan lalu lintas
IV Memudahkan pengangkutan barangan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

36. Mengapakah jaringan jalan raya lebih padat tertumpu di Pantai Barat berbanding dengan
Pantai Timur Semenanjung Malaysia?
A Kekayaan sumber ekonomi di pantai barat
B Bentuk muka bumi yang landai di pantai timur
C Faktor iklim dan cuaca di pantai timur
D Kos pembinaan jalan raya di pantai barat dan
pantai timur adalah sama

37. Perkembangan Sistem Transit Aliran Ringan di Malaysia dapat


I mengatasi masalah pengangkutan awam di
kawasan pedalaman
II mengurangkan kesesakan kenderaan di pusat
bandar
III membawa penumpang dengan jumlah yang
besar
IV menjamin kualiti udara di bandar
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

482
Latih Tubi Berfokus Geografi

38.

Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan kawasan yang bertanda


A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

39. Antara berikut, lapangan terbang yang manakah mampu menampung 60 juta penumpang
pada masa depan?
A Lapangan Terbang Antarabangsa Sultan Ismail
di Kota Bharu
B Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala
Lumpur di Sepang
C Lapangan Terbang Antarabangsa Bayan Lepas
di Pulau Pinang
D Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala
Kangsar di Perak

40. Antara berikut, masalah alam sekitar yang manakah berkaitan dengan peningkatan jumlah
kenderaan di Lembah Klang?
I Jerebu
II Hujan asid
III Banjir kilat
IV Tanah runtuh
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

483
Latih Tubi Berfokus Geografi

41.

Mengapakah jalan air X penting?


I Keperluan ekonomi tempatan
II Perhubungan dengan kawasan pedalaman
III Tidak banyak pilihan pengangkutan lain
IV Memendekkan masa perjalanan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

42. Antara berikut, pernyataan yang manakah berkaitan dengan pengangkutan air di Kanada?
I Jalan air St. Lawrence – Tasik-tasik Besar
terpenting di Kanada
II Jalan air terpanjang di dunia iaitu sepanjang
3760 km
III Pengangkutan bahan mentah menjadi lebih
mudah dan murah
IV Jalan air yang cetek dan menghalang laluan
bot dan kapal
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

43. Antara berikut, langkah yang manakah telah diambil untuk mengurangkan pencemaran udara
di bandar-bandar besar Malaysia?
I Menggalakkan penggunaan perkhidmatan
pengangkutan awam
II Menggalakkan penggunaan petrol tanpa
plumbum
III Menggalakkan penggunaan kereta keluaran
tempatan
IV Menggalakkan penggunaan lebuh raya di luar
bandar
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

44. Mengapakah pengangkutan udara penting kepada pembangunan Malaysia?

484
Latih Tubi Berfokus Geografi

I Menggalakkan sektor pelancongan


II Mewujudkan peluang pekerjaan
III Meningkatkan tahap ketersampaian
IV Menjimatkan penggunaan bahan api
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

45. Apakah masalah alam sekitar yang disebabkan oleh pembinaan jaringan pengangkutan?
I Banjir kilat
II Pencemaran bunyi
III Pencemaran udara
IV Perubahan pandang darat fi zikal
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

46. Antara berikut, kawasan yang manakah menjadi lokasi paling penting bagi pengangkutan
udara ke kawasan pedalaman?
I Jeli
II Belaga
III Long Pasia
IV Muadzam Shah
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

47.

Perkhidmatan kereta api di atas penting di Negara Kanada untuk mengangkut


A gandum
B kayu keras
C bijih timah
D hasil perikanan

48. Antara berikut, pernyataan yang manakah berkaitan dengan perkembangan pengangkutan
udara di Malaysia?
I Menggalakkan industri pelancongan
II Memendekkan masa perjalanan
III Mengurangkan pencemaran udara di bandar
IV Long Pasia dan Belaga dapat dihubungi
melalui sistem penerbangan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

485
Latih Tubi Berfokus Geografi

49.

Antara berikut, yang manakah merupakan persamaan pengangkutan udara bagi kedua-dua
negara di atas?
I Mengangkut barangan
II Membawa penumpang
III Memajukan sektor pertanian
IV Membangunkan sektor pelancongan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

50. Mengapakah pengangkutan udara amat penting di Kanada?


A Saiz negara yang besar
B Hutan pokok tirus yang luas
C Pengangkutan darat kurang maju
D Taburan penduduk tidak sekata

51. Integrasi penduduk antara kawasan bandar dengan pedalaman dapat dilakukan dengan
adanya
I Lapangan terbang di Sungai Besi
II Penerbangan domestik di Malaysia
III Lebuh Raya Rentas di Kanada
IV Kereta Api Pasifik di Kanada
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

52. Agen pengangkutan bagi barangan pukal yang melalui jalan air adalah seperti
I Tasik Kenyir, Terengganu
II Jalan Air St. Lawrence – Tasik-tasik Besar
III Perkhidmatan Kereta Api Kebangsaan Kanada
IV Syarikat Perkapalan Antarabangsa Malaysia
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

53. Kedua-dua gas tersebut menimbulkan kesan seperti

486
Latih Tubi Berfokus Geografi

I jerebu
II gangguan bunyi
III peningkatan suhu atmosfera
IV sistem pernafasan manusia terjejas
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

54. Penerbangan domestik yang merapatkan hubungan penduduk di Sarawak ialah


I Bario
II Belaga
III Long Pasia
IV Long Lellang
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

55.

Apakah kesan daripada pertambahan jumlah kenderaan di atas?


I Peningkatan suhu
II Pencemaran bunyi
III Pencemaran udara
IV Kadar jenayah meningkat
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

56. Masalah kesesakan lalu lintas dapat dikurangkan dengan cara


I memperkenalkan perkhidmatan rel bersepadu
II meningkatkan perkhidmatan pengangkutan
awam
III mengurangkan import kereta
IV membina lebuh raya
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

57. Lapangan terbang yang fungsinya lebih kepada tujuan keselamatan terletak di
I Lumut III Kuantan

487
Latih Tubi Berfokus Geografi

II Belaga IV Butterworth
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

58.

X dalam rajah di atas ialah


A Express Rail Link (ERL)
B kereta api kargo
C lebuh raya
D Air Asia

59. Pembinaan jalan raya di kawasan luar bandar telah membawa faedah seperti
I menggalakkan industri di luar bandar
II mempercepat pemasaran hasil pertanian
III mengurangkan migrasi masuk ke bandar besar
IV menghubungkan kawasan pedalaman yang
terpencil
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

60. Apakah perkhidmatan yang disediakan oleh kereta api untuk perjalanan jarak jauh?
I Koc berhawa dingin
II Perkhidmatan Senandung Malam
III Menggunakan lokomotif yang lama
IV Menambah kelajuan yang sama dengan
kenderaan lain
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Bab 16 : Perkembangan Sistem Perhubungan

488
Latih Tubi Berfokus Geografi

1. E-dagang dapat dijalankan melalui


A radio C televisyen
B satelit D laman web

2. Pilih pernyataan yang benar tentang perkembangan awal radio dan televisyen di Malaysia.
I Siaran radio sebagai alat integrasi nasional
II Radio Televisyen Malaysia ditubuhkan di
bawah Kementerian Penerangan Malaysia
III Siaran radio dan televisyen disalurkan melalui
gelombang mikro
IV Televisyen mula diperkenalkan pada tahun
1960
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

3.

Apakah kepentingan sistem telekomunikasi di atas?


I Menggalakkan perpindahan penduduk
II Mempercepat penghantaran maklumat
III Menggalakkan perdagangan antarabangsa
IV Mengeratkan hubungan penduduk dan
negara
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

4. Apakah objektif penubuhan MSC?


I Memperkenalkan kad pintar
II Membangunkan pusat teleperubatan
III Memperkenalkan kerajaan elektronik
IV Membangunkan institusi pengajian tinggi
elektronik
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV
5. Pengurusan pentadbiran kerajaan yang berkonsepkan tanpa kertas (paper less) merujuk
kepada

489
Latih Tubi Berfokus Geografi

A e-learning
B e-kerajaan
C e-ekonomi
D e-perubatan

6. Antara berikut, alat perhubungan yang manakah dapat menghantar maklumat dengan lebih
cepat?
I Teleks III Telegraf
II Telefon IV Pos surat
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

7. Agensi yang bertanggungjawab dalam perkembangan perkhidmatan telefon di Malaysia


ialah
A TMNet
B JARING
C Tenaga Nasional Berhad
D Telekom Malaysia Berhad

8. Perkhidmatan telefon antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak dibuat
melalui
A ART 900
B stesen satelit PALAPA
C stesen kabel dasar laut
D stesen satelit INTELSAT

9. Perkhidmatan tele-perubatan telah dilaksanakan di beberapa hospital di Malaysia yang


bertujuan untuk
A memberi kos rawatan percuma
B mengurangkan kos perubatan
C memberi rawatan terbaik kepada pesakit
D menggalakkan perkongsian kepakaran doktor

10. Apakah kepentingan siaran radio tempatan kepada penduduk di sesuatu kawasan?
A Saluran maklumat terkini
B Komunikasi negara maju
C Saluran komunikasi tercanggih
D Menggantikan saluran komunikasi dua hala

11.

490
Latih Tubi Berfokus Geografi

Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan


A telesidang
B kerajaan elektronik
C penggunaan kad pintar
D pusat pemasaran tanpa sempadan

12. Stesen satelit bumi Malaysia terletak di


I Shah Alam III Melaka
II Kuantan IV Bayan Lepas
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

13.

Maklumat di atas berkaitan dengan


A MSC
B KLCC
C Menara Telekom
D Menara Kuala Lumpur

14. Mengapakah kerajaan giat membawa perkembangan teknologi maklumat ke negara ini?
A Seiring dengan kemajuan dunia
B Peralatan komunikasi yang sangat murah
C Negara ini mencapai status negara maju
D Semua rakyat negara ini memiliki alat
perhubungan canggih

15. Antara berikut, urutan yang manakah menunjukkan perkembangan sistem perhubungan di
Malaysia?
A Pos - Telefon - Teleks - Internet
B Telefon - Pos - Teleks - Internet
C Internet - Teleks - Telefon - Pos
D Teleks - Pos - Telefon - Internet

16. Media elektronik yang pertama digunakan di Malaysia ialah


A radio C televisyen
B komputer D surat khabar

491
Latih Tubi Berfokus Geografi

17.

Kawasan berlorek dalam rajah di atas berkaitan dengan


A teleperubatan
B sekolah bestari
C ramalan kaji cuaca
D perkhidmatan Internet

18. Bandar yang manakah berkembang seiring dengan kemajuan Koridor Raya Multimedia
(MSC)?
I Bangsar
II Putrajaya
III Cyberjaya
IV Damansara Jaya
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

19. Teleperubatan diadakan untuk


I meningkatkan tahap perkhidmatan kesihatan
II menggunakan kepakaran doktor luar negara
melalui komputer
III membuat diagnosis terhadap pesakit
menggunakan khidmat doktor luar negara
IV memudahkan sistem pengajaran dan
pembelajaran
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III danIV

20. Antara berikut, yang manakah merupakan satelit mikro pertama di Malaysia?
A Intelsat IVA C Tiungsat I
B PALAPA D MEASAT I

21.

492
Latih Tubi Berfokus Geografi

Pernyataan di atas merujuk kepada


A pasport
B MyKid
C MyKad
D sijil kelahiran

22.

Pilih pernyataan yang benar tentang bangunan di atas


I Menara kedua tertinggi di dunia
II Dibina pada tahun 1996
III Salah satu tarikan pelancong
IV Berfungsi sebagai menara perhubungan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

23.

Kaedah yang digunakan oleh Farah ialah


A e-dagang
B telesidang
C teleperubatan
D sekolah bestari

24.

Antara berikut, yang manakah faedah daripada perhubungan telekomunikasi di atas?

493
Latih Tubi Berfokus Geografi

I Penyebaran maklumat ke seluruh dunia


II Penyampaian maklumat lebih cepat dan pantas
III Menjamin keharmonian kaum
IV Memudahkan urusan perniagaan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

25.

Maklumat di atas merujuk kepada


A telefon selular 3G
B telefon talian tetap
C telefon satelit
D televisyen

26. Siaran televisyen satelit yang pertama di Malaysia ialah


A TV3
B RTM
C 8TV
D ASTRO

27. Apakah maklumat yang boleh didapati daripada MyKid?


I Data kelahiran
II Data kesihatan
III Maklumat pasport
IV Maklumat pendidikan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

28.

Rajah di atas berkaitan dengan pelancaran satelit yang membolehkan orang ramai
A menonton rakaman siaran langsung
B mendengar siaran radio tempatan

494
Latih Tubi Berfokus Geografi

C menggunakan telefon bimbit pelbagai guna


D membuat pilihan siaran tempatan dan asing

29. Antara berikut, yang manakah merupakan satelit komunikasi yang dilancarkan oleh
Malaysia?
A PALAPA C ASIA-SAT
B MEASAT D INTELSAT

30.

Rajah di atas merujuk kepada


A Hospital Selayang
B Hospital Bintulu
C Hospital Taiping
D Hospital Muar

31.

X dalam rajah di atas berkaitan dengan pelancaran


A stesen tv ASTRO
B stesen radio tempatan
C stesen tv swasta NTV7
D stesen satelit Measat 2

32.

Maklumat di atas paling tepat menunjukkan fungsi


A Internet
B kad pintar (smart kad)
C perhubungan dua hala

495
Latih Tubi Berfokus Geografi

D kemudahan perbankan

33. Penggunaan satelit di Malaysia telah mewujudkan pelbagai bentuk sistem perhubungan
seperti
I komuter
II ASTRO
III telefon mudah alih Maxis
IV kenderaan menggunakan tenaga suria
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

34. Bidang ICT di Malaysia banyak menyumbang peluang pekerjaan seperti


I pegawai sains
II juruanalisa sistem
III jurutera rangkaian
IV pegawai sistem maklumat
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

35. Penggunaan ICT dalam bidang pendidikan ialah


I e-village
II e-learning
III telesidang
IV sekolah bestari
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

36. Penggunaan satelit MEASAT telah memudahkan


I perhubungan telefon
II penyiaran radio dan televisyen
III penghantaran bahan mentah
IV kajian angkasa lepas
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV
37. Antara berikut, kawasan yang manakah terletak dalam lokasi Koridor Raya Multimedia?
I Kajang
II Cyberjaya
III Perkampungan Putrajaya
IV Taman Teknologi Malaysia
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

496
Latih Tubi Berfokus Geografi

38.

Tujuan akta di atas diadakan adalah untuk


A mengawal penyiaran rancangan televisyen
B meningkatkan teknologi komunikasi
C mengawal masalah cetak rompak
D menjamin keselamatan negara

39. Urus niaga dapat dijalankan dengan lebih cepat dan lancar dengan menggunakan
A e-learning
B e-dagang
C e-village
D e-tuisyen

40.

Antara berikut, yang manakah boleh dikaitkan dengan rajah di atas?


I ASTRO ESPN
II KL Monorel
III TMTouch
IV Air Asia
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

41.

Bahagian berlorek dalam rajah di atas berkaitan dengan negeri


A Melaka C Pulau Pinang
B Selangor D Negeri Sembilan

42. Antara berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri sekolah bestari?

497
Latih Tubi Berfokus Geografi

I Penggunaan CD Rom
II Pembelajaran secara konvensional
III Penggunaan Internet dan laman web
IV Mempunyai rangkaian sekolah global
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

43.

Antara berikut, yang manakah ciri-ciri alat komunikasi seperti maklumat di atas?
I Penghantaran data
II Penghantaran suara
III Penghantaran visual
IV Rakaman siaran langsung
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

44. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan utama perkembangan teknologi maklumat
dan komunikasi?
I Memperoleh maklumat secara cepat
II Memudahkan pencarian maklumat terkini
III Migrasi dari luar bandar ke bandar berlaku
IV Mengetahui perkembangan dunia luar
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

45. Antara berikut, yang manakah kesan kecanggihan internet?


I Maklumat yang terkini dan pantas
II Maklumat diperoleh tanpa batasan
III Bahan-bahan yang diperoleh memerlukan
kepakaran
IV Bahan-bahan hanya untuk individu yang
berumur 16 tahun ke atas sahaja
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

498
Latih Tubi Berfokus Geografi

46.
Antara berikut, yang manakah mempunyai fungsi yang sama dengan maklumat di atas?
A KLIA
B KLCC
C Putrajaya
D Menara Kuala Lumpur

47. Jurang teknologi berlaku antara penduduk luar bandar dengan bandar kerana
I masalah kemiskinan
II masalah pengetahuan
III perbezaan harga tawaran
IV tiada laluan perhubungan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

48. Perkembangan pesat dalam sistem telekomunikasi negara telah membantu Malaysia
I mempercepatkan urusan perniagaan
II menarik lebih ramai pelabur asing
III mengurangkan kos penghantaran
IV mempertingkatkan tahap keselamatan negara
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

49. Kesan negatif yang mungkin wujud akibat perkembangan ICT di Malaysia ialah
I masalah cetak rompak
II lambakan komputer di pasaran
III penyebaran maklumat negatif
IV pencerobohan maklumat terhadap sistem
pertahanan negara
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

499
Latih Tubi Berfokus Geografi

50.

Pernyataan tersebut berkaitan dengan stesen satelit bumi di kawasan yang bertanda
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

51.

Kawasan berlorek dapat dikaitkan dengan negara


A Jepun C Australia
B Kanada D Amerika Syarikat

52. Antara berikut, yang manakah perkhidmatan yang disediakan melalui kerajaan elektronik?
I Memperbaharui pasport
II Membayar lesen kereta dan cukai
III Menawarkan perkhidmatan Internet
IV Memberi perkhidmatan kad pintar
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

500
Latih Tubi Berfokus Geografi

53. Apakah kebaikan penggunaan ICT dalam sector perbankan?


I Pelanggan tidak perlu pergi ke bank
II Maklumat cepat dan mudah diterima
III Pengeluaran wang 24 jam melalui ATM
IV Khidmat teleperbankan adalah percuma
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

54. Antara berikut, yang manakah kelebihan penggunaan e-dagang?


I Meluaskan pasaran
II Meningkatkan dagangan
III Memudahkan urus niaga
IV Meningkatkan kos pengurusan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

55. Perkembangan teknologi maklumat secara online akan memberi kesan terhadap kemudahan
bagi aspek
I penjimatan berbelanja
II kemudahan pembayaran bil
III pembaharuan lesen memandu
IV penggunaan mesin juruwang automatik (ATM)
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

56. Perkembangan sistem perhubungan melalui komputer berlaku dengan pesat sekali kerana
I pembaharuan berkonsepkan pembelajaran jarak
jauh
II semua pembayaran boleh dilakukan di rumah
III terdapatnya kemudahan komunikasi
IV perkhidmatan secara terus online
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

501
Latih Tubi Berfokus Geografi

57.

Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang menara di atas?


I Pusat kaji cuaca Kanada
II Menara tertinggi di dunia
III Ketinggian ialah 553 meter
IV Berfungsi sebagai sistem perhubungan radio
dan televisyen
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

58. Pilih pernyataan yang benar tentang persamaan kemajuan ICT di Malaysia dan Kanada.

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV

59. Kebaikan penggunaan CD-Rom dalam system pembelajaran ialah


I membaca nota III mendapatkan jawapan
II menanyakan soalan IV tahan lama berbanding dengan buku
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

60.
Apakah projek yang dimaksudkan di atas?
A Pusat latihan C Sekolah berkembar
B Sekolah bestari D Program pembelajaran

TINGKATAN 3

502
Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 1 : Kedudukan

1. Titik persilangan di antara garisan timuran dengan garisan utaraan dikenali sebagai
A panduan grid
B titik koordinat
C panduan rujukan
D panduan titik persilangan

2. Rujukan Grid 4 angka sesuai digunakan untuk menentukan kedudukan


A masjid
B sekolah
C rumah api
D kawasan petempatan

3. Apakah yang dirujuk oleh selang kontur?


A Ketebalan sesuatu garisan kontur
B Kedudukan sesuatu garisan kontur tersebut
C Perbezaan ketinggian di antara dua garisan
kontur
D Bilangan garisan kontur di dalam peta
topografi

4.

Berapakah selang kontur di atas?


A 15 meter
B 20 meter
C 30 meter
D 45 meter

5. Rujukan Grid 6 angka sesuai digunakan untuk menentukan edudukan objek seperti
A klinik
B hutan paya
C kebun nanas
D ladang kelapa

6. Antara berikut, yang manakah menerangkan tentang cerun landai?


A Garisan kontur yang tebal

503
Latih Tubi Berfokus Geografi

B Garisan kontur yang rapat


C Garisan kontur yang jarang
D Garisan kontur yang berselang seli

7.

Rujukan Grid 1 221 merujuk kepada


AW
BX
CY
DZ

8.

Rujukan grid bagi Y ialah


A RG 103218
B RG 105224
C RG 11 0210
D RG 128228

9.

Rujukan grid bagi U ialah

504
Latih Tubi Berfokus Geografi

A RG 1021
B RG 11 22
C RG 1222
D RG 2212

10.

Rujukan Grid 1 20205 mungkin sekali


AV CY
BX DZ

11. Keratan rentas boleh dilukis dengan menggunakan


I skala tegak
II skala peta
III skala lurus
IV skala mendatar
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

12. Mengapakah keratan rentas digunakan dalam sesebuah peta topografi ?


A Untuk menggambarkan tentang penggunaan
tanah
B Untuk menggambarkan keadaan aktiviti
manusia
C Untuk menggambarkan ciri fizikal dengan
lebih terperinci
D Untuk menggambarkan tentang pembinaan
bangunan dan insfrastruktur

13. Antara berikut, yang manakah menunjukkan selang kontur 10 meter?

505
Latih Tubi Berfokus Geografi

14. Antara kaedah menentukan ketinggian ialah


I warna
II tanda tinggi
III ukuran metrik
IV garisan kontur
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

15. Pilih pernyataan yang benar tentang garisan grid.


I Garisan grid menegak ialah Garisan Timuran
II Garisan grid melintang disebut Garisan
Utaraan
III Garisan grid dilukis untuk menentukan
kedudukan
IV Garisan grid boleh digunakan untuk
menentukan ketinggian
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

16. Antara berikut, yang manakah merupakan simbol ketinggian?


I Warna
II Tanda aras
III Tanda tinggi
IV Stesen trigonometri
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

506
Latih Tubi Berfokus Geografi

17.

Berdasarkan rajah di atas, garisan yang manakah dikenali sebagai indeks kontur?
AP
BQ
CR
DS

18.

Pernyataan di atas berkaitan dengan


A pelana C genting
B kol D lurah

19.

Pernyataan di atas mungkin sekali merujuk kepada


A cerun landai
B cerun curam
C tebing tinggi
D cerun bertangga

20. Apakah fungsi rujukan grid?


A Mengira ketinggian sesuatu tempat dalam peta
topografi
B Mencari kedudukan sesuatu tempat dalam peta
topografi
C Menentukan arah perjalanan sesuatu tempat
dalam peta
D Melakukan kerja-kerja pentafsiran bentuk
muka bumi dalam peta topografi

507
Latih Tubi Berfokus Geografi

21.

X yang dimaksudkan ialah


A stesen trigonometri
B garisan kontur
C tanda tinggi
D batu aras

22.

Simbol di atas mewakili


A 12.5 meter ketinggian dari aras laut
B 12.5 meter ketinggian dari jalan raya
C 12.5 kilometer panjang jalan raya
D 12.5 meter lebar jalan raya

23.

Bentuk muka bumi yang digambarkan oleh rajah di atas ialah


A lurah
B rabung
C susuh bukit
D dataran tinggi

24. Antara berikut, yang manakah benar tentang rujukan grid?


I Kaedah rujukan grid sesuai untuk peta berskala
besar
II Titik persilangan Garisan Timuran dan Garisan
Utaraan menghasilkan rujukan grid
III Kaedah Rujukan Grid 4 angka sahaja boleh
menentukan kedudukan
IV Rujukan grid merupakan kaedah untuk

508
Latih Tubi Berfokus Geografi

mencari kedudukan sesuatu objek


A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

25. Apakah kedudukan jeti?


A 158223
B 156224
C 150225
D 155232

26. Masjid terletak dalam segi empat grid


A 1725
B 1624
C 1625
D 1724

27. Ciri budaya yang manakah terletak di rujukan grid 136226?

509
Latih Tubi Berfokus Geografi

A Kilang
B Jambatan
C Tokong
D Jeti

28. Sungai Sembilu bermula dari kawasan yang terletak di segi empat grid

29. Simpang jalan ke Kuala Sepetang terletak di rujukan grid


A 159233
B 162235
C 151232
D 165234

30. Simpang ke Kampung Temerloh bercantum dengan jalan utama di titik rujukan grid
A 129225
B 138228
C 132224
D 139201

31. Pilih pernyataan yang benar mengenai hasyur.


I Garisan yang tebal
II Garisan yang rapat
III Menunjukkan kemuncak di atas bukit
IV Menunjukkan kawasan yang lebih tinggi
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

32.

510
Latih Tubi Berfokus Geografi

Antara berikut, yang manakah menggambarkan garisan kontur X?

33. Kawasan yang paling tinggi terletak di bahagian


A timur
B tenggara

511
Latih Tubi Berfokus Geografi

C barat laut
D barat ldaya

34. W terletak pada ketinggian


A melebihi 80 meter
B melebihi 100 meter
C melebihi 120 meter
D melebihi 140 meter

35. Bentuk cerun XY ialah


A cerun curam
B cerun landai
C cerun sekata
D cerun bertangga

36. Selang kontur dalam peta tersebut ialah


A 15 meter
B 20 meter
C 50 meter
D 100 meter

37. Tanda aras yang paling tinggi terletak di


A RG 7483 C RG 7684
B RG 7682 D RG 7685

38. Garisan kontur PQ mungkin sekali ialah


A cerun curam
B cerun landai
C cerun sekata
D cerun bertangga

512
Latih Tubi Berfokus Geografi

39. Pejabat pos dan sekolah terdapat di


A RG 6152 C RG 6351
B RG 6254 D RG 6352

40. Puncak paling tinggi pada peta terletak pada


A RG 6053
B RG 6153
C RG 6354
D RG 6455

41. RG 629538 merujuk kepada objek

42. Kampung Atap boleh ditunjukkan dalam rujukan grid

513
Latih Tubi Berfokus Geografi

43. Pilih pernyataan yang benar.


A Balai raya terletak di RG 6453
B Selang kontur dalam peta ialah 50 meter
C Ketinggian Bukit Abon ialah 495 meter
D Kampung Limau terletak di kawasan tanah
tinggi

44. Apakah objek yang terdapat di RG 6252?


A Masjid
B Balai raya
C Petempatan
D Tanda tinggi

45. Pilih pernyataan yang benar tentang garisan kontur.


I Garisan kontur tidak tersusun dan bersilang
II Perbezaan ketinggian antara dua garisan kontur
yang terdekat disebut selang kontur
III Perbezaan ketinggian dapat ditunjukkan
melalui jarak antara garisan kontur
IV Garisan kontur ialah garisan yang
menyambungkan titik – titik yang sama tinggi
dari aras laut
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

514
Latih Tubi Berfokus Geografi

46. Yang manakah antara berikut digunakan untuk menunjukkan ketinggian sesuatu tempat
dalam peta topografi ?
I Garisan kontur
II Tanda tinggi
III Rujukan grid
IV Skala linear
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

47. Tujuan keratan rentas dilukis adalah untuk


I mentafsir bentuk muka bumi
II mengkaji ciri-ciri budaya
III melihat pandangan sisi bentuk muka bumi
IV menunjukkan bentuk muka bumi di sepanjang
satu garisan pada peta topografi
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

48. Antara berikut, yang manakah menerangkan ciri berkaitan dengan ketinggian?
I Kontur
II Batu aras
III Jangka sudut
IV Stesen trigonometri
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

49. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang garisan-garisan kontur?
I Ketiadaan garisan kontur menggambarkan
keadaan bergunung-ganang
II Jarak antara garisan-garisan kontur
membayangkan keadaan cerun
III Pola garisan- garisan kontur menggambarkan
jenis bentuk muka bumi
IV Garisan kontur yang rapat menggambarkan
keadaan bentuk muka bumi yang datar
A I dan II
B II dan III

515
Latih Tubi Berfokus Geografi

C III dan IV
D I dan IV

50.

Antara keratan rentas berikut, yang manakah mewakili ciri bentuk muka bumi di atas?

516
Latih Tubi Berfokus Geografi

Unit 2 : Arah

1.

Berapakah bearing sudutan Kampung Duku dari Kampung Pauh?


A 60° C 225°

517
Latih Tubi Berfokus Geografi

B 120° D 350°

2.

Bearing sudutan Kampung Abal dari P ialah


A 40° C 180°
B 50° D 220°

3.

Bearing sukuan Kampung Chuchoh dari X ialah


A U 35° T
B U 55° T
C S 35° B
D S 55° B

4.

Bearing sukuan P dari Q ialah


A S 30° B C U 30° B
B S 60° T D U 60° T

518
Latih Tubi Berfokus Geografi

5.

Arah yang manakah menunjukkan bearing sukuan U450T


AW
BX
CY
DZ

6.

Berdasarkan rajah di atas, apakah maksud utara benar?


A Arah kutub utara bumi
B Arah yang ditunjukkan kompas
C Arah yang ditunjukkan pada peta
D Arah yang berpandukan matahari

7. Jika bearing sukuan dari sekolah ke klinik ialah S 40° B, berapakah bearing azimutnya?
A 40° C 220°
B 135° D 240°

8.

X mungkin sekali ialah


A sudut selisih magnet
B sudut selisih benar
C sudut selisih grid
D utara magnet

9. Berapakah bearing sukuan Q dari P, jika bearing sudutannya ialah 50°?


A U 50° B

519
Latih Tubi Berfokus Geografi

B U 50° T
C U 40° B
D U 70° T

10. Bearing jambatan (RG 259396) dari simpang Kampung Lama (RG 276414) ialah
A 50° C 120°
B 95° D 225°

11. Antara berikut, yang manakah benar?

520
Latih Tubi Berfokus Geografi

12. Apakah bearing sukuan Kampung Kota Baru dari Bukit Jaya?
A U 65° T C S 75° T
B U 75° T D S 85° T

13. Bearing sukuan masjid dari simpang tiga Kampung Hor mungkin sekali
A U 12° T C S 70° T
B U 12° B D S 70° B

14. Antara berikut, yang manakah merupakan bacaan bearing Bukit Jaya dari masjid?
A 120°
B 150°
C 180°
D 193°

15.

Antara berikut, petempatan yang manakah menepati pernyataan di atas?


A Kampung Saga
B Kampung Lama
C Kampung Deli
D Kampung Hor

16. Jika bearing sudutan Kampung Telipot dari Kampung Bunut ialah 210°, berapakah bearing
sudutan Kampung Bunut dari Kampung Telipot?
A 30° C 120°
B 60° D 240°

17. Bearing diukur dalam peta dengan menggunakan


A benang
B pembaris
C jangka tolok
D jangka sudut

18. Antara berikut, yang manakah cara menentukan bearing?


I Bearing bulatan
II Bearing sudutan
III Bearing sukuan
IV Bearing lurus
A I dan II

521
Latih Tubi Berfokus Geografi

B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

19. Jika bearing sukuan X dari Y ialah S 40° T, bearing sudutan ialah
A 40°
B 50°
C 140°
D 270°

20. Antara berikut, yang manakah merupakan jenis utara?


I Utara Grid
II Utara Peta
III Utara Benar
IV Utara Magnet
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

21. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang bearing sukuan?
I Diukur dari arah utara
II Diukur mengikut arah lawan jam
III Nilai bearing dari 0° hingga 90°
IV Diukur dari arah utara atau selatan ke arah
timur atau barat
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

22. Berapakah bearing sukuan balai raya dari masjid?


A S 50° B

522
Latih Tubi Berfokus Geografi

B U 50° T
C S 50° T
D U 50° B

23. Bearing sudutan balai raya dari masjid ialah


A 50° C 260°
B 130° D 310°

24. Bearing sukuan Kampung Kelubi dari Kampung Hilir ialah


A S 50° T
B U 45° B
C S 45° B
D U 50° B

25. Bearing sukuan rumah api dari kilang ialah


A U 55° B
B S 55° T
C U 35° B
D S 45° T

26. Objek yang terletak 100° dari Bukit Gasing ialah


A tasik
B kuari
C pasar
D kilang

27. Arah kuari dari Bukit Gasing ialah

523
Latih Tubi Berfokus Geografi

A timur laut
B barat laut
C selatan
D barat

28. Antara berikut, rajah yang manakah menunjukkan bearing sukuan X dari Y dengan nilai S
50° B?

524
Latih Tubi Berfokus Geografi

29. Jika bearing sukuan X dari Y ialah S 40° T, bearing sudutan ialah
A 40°
B 50°
C 140°
D 270°

30. Berapakah bearing sukuan Q dari P, jika bearing sudutannya ialah 50°?
A U 50° B
B U 50° T
C U 40° B
D U 70° T

31.

Bearing balai polis dari klinik boleh dinyatakan sebagai


I 40°
II 320°
III U 40° B
IV S 40° B
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

32. Pilih pernyataan yang benar tentang arah.


I Arah menunjukkan kedudukan sesuatu objek di
sesuatu tempat yang dilihat dari satu tempat
yang lain
II Arah sesuatu objek dapat ditentukan dengan
menggunakan bearing azimut sahaja
III Arah sesuatu objek boleh dinyatakan dengan
menggunakan bearing
IV Mata angin kompas digunakan untuk
menentukan arah secara kasar
A I, II dan III

525
Latih Tubi Berfokus Geografi

B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

33. Berapakah bearing sudutan Taman Permai dari Wakil Pos?


A 110 C 286°
B 235° D 308°

34. Bearing Balai Polis dari rumah kedai ialah


A 95° C 189°
B 115° D 290°

35.

X ialah
A masjid
B Bukit Seri
C Balai Polis
D Kampung Segambut

526
Latih Tubi Berfokus Geografi

36. Apakah bearing Kampung Batu dari Kampung Pintasan?


A 154° C 174°
B 165° D 180°

37. Bearing tasik dari Pekan Baru ialah


A 100° C 120°
B 110° D 130°

38. Bearing Bukit Tiga dari kuari ialah


A 40° C 72°
B 64° D 85°

39. Antara berikut, yang manakah merupakan bacaan bearing masjid dari Bukit Tiga?
A 210° C 230°
B 220° D 240°

40. Apakah bearing muara Sungai Buloh dari Kampung Pintasan?


A 109°
B 118°
C 125°
D 139°

41. Bearing sukuan Kampung Pintasan dari Pekan Baru ialah

527
Latih Tubi Berfokus Geografi

A S 80° B C U 45° T
B U 35° B D S 80° T

42. Apakah bearing sukuan kuari dari Bukit Tiga?


A U 70° B C U 65° B
B S 70° B D S 65° B

43. Apakah bearing sukuan tasik dari Kampung Batu?


A S 80° T C S 80° B
B U 80° T D U 80° B

44. Apakah yang dimaksudkan dengan bearing sukuan?


I Ditentukan berdasarkan arah timur
II Ditentukan berdasarkan arah barat
III Ditentukan berdasarkan arah utara
IV Ditentukan berdasarkan arah selatan
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

45.

Bearing balai polis dari klinik boleh dinyatakan sebagai


I 40°
II 320°
III U 40° B
IV S 40° B
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

528
Latih Tubi Berfokus Geografi

46. Bearing sudutan balai polis dari masjid ialah


A 83°
B 207°
C 310°
D 345°

47. Bearing sukuan klinik dari jambatan baru ialah


A S 26° T
B U 64° B
C S 64° B
D U 26° T

48. Nyatakan bearing sudutan Simpang Putih dari sekolah.


A 28°
B 145°
C 260°
D 310°

49. Apakah bearing sukuan jambatan lama dari Bukit Naga?

529
Latih Tubi Berfokus Geografi

A U 24° T
B S 20° B
C U 24° B
D S 20° T

50. Apakah X sekiranya Simpang Putih mempunyai nilai bearing 270° dari X?
A Sekolah
B Pejabat pos
C Simpang Tiga
D Kampung Hulu

51. Berapakah bearing sudutan Tasik Biru dari pejabat pos?


A 52° C 128°
B 95° D 308°

52. Bearing sukuan kilang dari balai polis ialah


A S 30° T
B U 35° T
C S 50° B
D U 35° B

53. Bearing sudutan jambatan lama dari Simpang Putih ialah


A 130°
B 260°
C 310°
D 345°

530
Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 3: Skala

1.

Tukarkan skala lurus di atas kepada pecahan wakilan.


A 1 : 50 000
B 1 : 100 000
C 1 : 200 000
D 1 : 300 000

2. Pecahan wakilan bagi skala penyata 1 cm mewakili 2 km ialah


A 1 : 2 000
B 1 : 20 000
C 1 : 200 000
D 1 : 2 000 000

3. Antara berikut, skala lurus yang manakah menunjukkan 4 cm bersamaan dengan 16 km?

4.

Skala X di atas adalah berkaitan dengan


A pecahan wakilan
B skala penyata
C skala bahagian
D skala lurus

531
Latih Tubi Berfokus Geografi

5. Skala lurus yang manakah mewakili 1 : 300 000?

6.

Jenis skala yang ditunjukkan ialah


A skala lurus
B skala tegak
C skala penyata
D pecahan wakilan

7. Antara berikut, jarak yang manakah sesuai diukur dengan menggunakan pembaris dalam
peta topografi?
A Parit
B Sungai
C Pinggir laut
D Sempadan negeri

8. Bagaimanakah pecahan pengimbang bagi skala penyata 1 cm mewakili 6 km di tulis?


A 1 : 600 000
B 1 : 60 000
C 1 : 6 000
D 1 : 600

9.

532
Latih Tubi Berfokus Geografi

Berapakah keluasan kawasan yang ditunjukkan di atas?


A 5 km² C 10 km²
B 5.25 km² D 20.25 km²

10.

Apakah skala yang diwakili oleh pernyataan di atas ?


A 1 : 500
B 1 : 5 000
C 1 : 50 000
D 1 : 500 000

11. Skala yang dinyatakan dalam bentuk nisbah dinamakan


A lurus
B garisan
C penyata
D pecahan wakilan

12. Nisbah antara jarak di atas peta dengan jarak sebenar di permukaan bumi dikenali sebagai
A arah C skala
B luas D jarak

13. Skala boleh digunakan untuk


I mengira masa
II mengukur jarak
III mengira keluasan
IV mengukur bearing
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

14.
Jika jarak sungai dalam peta ialah 3.5 cm, berapakah jarak sebenar di permukaan bumi?
A 3.5 km C 40 km
B 35 km D 70 km

15. Alat yang paling sesuai digunakan untuk mengukur jalan bengkang-bengkok atau sungai
dalam peta ialah
I benang
II pita ukur
III jangka tolok
IV jaluran kertas
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

533
Latih Tubi Berfokus Geografi

16. Jarak sebenar dari pejabat pos ke rumah Ahmad ialah 4.6 km. Apabila pelan dilukis, jarak
dari pejabat pos ke rumah Ahmad ialah 2.3 cm. Skala pecahan wakilan yang digunakan ialah
A 1 : 50 000 C 1 : 200 000
B 1 : 100 000 D 1 : 300 000

17. Unit ukuran bagi keluasan yang biasa digunakan ialah


I kilometer persegi
II meter persegi
III kilogram
IV hektar
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

18. Dalam peta topografi, skala yang biasa digunakan ialah


I skala lurus
II skala tegak
III skala penyata
IV pecahan wakilan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

19. Berapakah keluasan sebuah padang yang meliputi 5 segi empat grid jika keluasan setiap segi
empat grid ialah 1 km persegi?
A 4 km²
B 5 km²
C 6 km²
D 7 km²

20.

Tukarkan skala di atas kepada skala penyata.


A 1 cm mewakili 15 m
B 1 cm mewakili 1.5 km
C 1 cm mewakili 3 km
D 1 cm mewakili 15 km

534
Latih Tubi Berfokus Geografi

21.

Apakah jarak sebenar dari A ke B?


A 2.5 km
B 2.25 km
C 3.15 km
D 3.25 km

22. Antara berikut, yang manakah menunjukkan skala berukuran besar?


A 1 : 12 500 C 1 : 50 000
B 1 : 25 000 D 1 : 100 000

23.

Berdasarkan skala di atas, berapakah luas sebenar sebuah tapak pembinaan yang meliputi 16
cm segi empat grid di atas peta topografi ?
A 1 km2
B 2 km2
C 3 km2
D 4 km2

24.

Jenis skala yang ditunjukkan di atas ialah


A skala lurus
B skala tegak
C skala penyata
D pecahan wakilan

25.

Jika skala peta ialah 1 : 50 000, berapakah jarak mutlak di antara pejabat pos dengan
lapangan terbang?
A 1.5 km C 3.5 km
B 2.5 km D 4.5 km

535
Latih Tubi Berfokus Geografi

26. Jarak lurus boleh diukur dengan menggunakan


I tali
II benang
III pembaris
IV jangka tolok
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

27. Panjang sebatang jalan kereta api dalam peta ialah 5 cm. Berapakah panjang sebenar jalan
kereta api tersebut jika skala dalam peta ialah 1 cm mewakili 500 m?
A 0.25 km C 3.0 km
B 2.5 km D 25 km

28. Keluasan padang bola pada peta topografi ialah 4 cm persegi. Sekiranya skala pecahan
wakilan yang digunakan ialah 1 : 100 000, berapakah luas sebenar padang bola tersebut?
A 400 hektar
B 1 200 hektar
C 2 000 hektar
D 4 000 hektar

29. Jika pecahan wakilan ialah 1 : 20 000, berapakah jarak sebenar jika jarak di atas peta ialah 4
cm?
A 0.5 km C 10 km
B 0.8 km D 12 km

30. Berapakah panjang jalan raya dalam peta?


A 10.0 km
B 11.5 km

536
Latih Tubi Berfokus Geografi

C 12.5 km
D 13.0 km

31. Kirakan panjang Sungai Losong.


A 6.0 km C 7.0 km
B 6.5 km D 7.5 km

32. Berapakah panjang benteng?


A 2.5 km C 3.0 km
B 2.7 km D 3.5 km

33. Berapakah jarak mengikut jalan raya dari Kampung Murni ke Kampung Jati?
A 4.8 km C 6.0 km
B 5.5 km D 6.3 km

34. Sekiranya Ramli tinggal di Kampung Pusu hendak menunaikan solat Jumaat, berapakah
jarak yang perlu dilaluinya pada hari tersebut?
A 7.6 km
B 9.0 km
C 12.2 km
D 18.0 km

35. Rosli tinggal di Kampung Jati dan Ravi tinggal di Kampung Pusu, berapakah jarak yang
perlu dilalui oleh mereka untuk sampai ke sekolah?
A 6.7 km C 13.5 km
B 11 km D 15.0 km

36. Berapakah keluasan kawasan paya dalam peta?


A 4.7 km²
B 6.8 km²
C 8.4 km²
D 10.5 km²

37. Kirakan keluasan kawasan penanaman kelapa dalam peta.


A 5.8 km²
B 6.5 km²
C 8.5 km²
D 9.0 km²

38.

537
Latih Tubi Berfokus Geografi

Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang skala di atas?


A Skala di atas disebut pecahan wakilan
B Skala tersebut tidak boleh ditukar kepada skala
lurus
C 1 cm di atas peta mewakili 10 m di permukaan
bumi
D 1 cm di peta mewakili 100 meter di permukaan
bumi

39. Pilih pernyataan yang benar tentang skala lurus.


I Skala lurus ialah garisan lurus yang dibahagi
kepada beberapa unit kecil
II Skala lurus dikenali juga sebagai skala garisan
III Skala lurus tidak boleh ditukar kepada pecahan
wakilan atau skala garisan
IV Skala lurus terdiri daripada skala lurus mudah
dan skala lurus penuh
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

40. Susunkan langkah-langkah mengukur jarak lurus mengikut urutan yang betul.
I Letakkan pembaris pada skala peta
II Sambungkan dua titik dengan satu garisan
lurus
III Tandakan dua titik berpandukan panduan grid
IV Letakkan pembaris di atas garisan dan ukur
A I, II, III dan IV
B I, III, II dan IV
C II, I, IV dan III
D III, II, IV dan I

41. Jika panjang sungai dalam peta ialah 5 cm dan skala penyata ialah 1 cm mewakili 1 km,
berapakah jarak sebenar sungai tersebut?
A 0.5 km C 25 km
B 5 km D 50 km

538
Latih Tubi Berfokus Geografi

42. Berapakah jarak lurus di antara masjid dengan balai polis?


A 1 km C 3.0 km
B 2.7 km D 3.3 km

43. Berapakah keluasan paya dalam peta?


A 2.0 km² C 3.0 km²
B 2.75 km² D 3.5 km²

44. Berapakah panjang Sungai Kesing?


A 3 km C 4.5 km
B 3.7 km D 5 km

45. Skala peta di atas bersamaan dengan


A 1 cm mewakili 0.5 km
B 1 cm mewakili 1 km
C 1 cm mewakili 5 km
D 1 cm mewakili 10 km

539
Latih Tubi Berfokus Geografi

46. Berapakah jarak mengikut jalan raya dari Kampung Salor ke Kampung Ru?
A 5.0 km
B 5.8 km
C 7.5 km
D 9.5 km

47. Tujuan utama pembinaan benteng di kawasan dalam peta adalah untuk
A menakung air sawah
B mencegah tanah runtuh
C mencegah hakisan Sungai Jembal
D menghalang kemasukan air berlebihan

48. Berapakah panjang kawasan pinggir laut yang sesuai untuk dimajukan sebagai kawasan
pelancongan?
A 2.25 km
B 4.5 km
C 5.5 km
D 8.5 km

540
Latih Tubi Berfokus Geografi

49. Berapakah keluasan paya dalam peta?


A 2.25 km²
B 9.25 km²
C 22.5 km²
D 80.0 km²

50.

Berapakah panjang sungai dalam segi empat grid di atas?


A 5.5 km C 8.5 km
B 6.5 km D 9.7 km

541
Latih Tubi Berfokus Geografi

Unit 4 : Graf, Carta Dan Rajah

1.

Berapakah nilai eksport sumber tenaga?


A RM10 juta C RM35 juta
B RM25 juta D RM45 juta

2.

Antara berikut, yang manakah menggambarkan data iklim di atas?

542
Latih Tubi Berfokus Geografi

543
Latih Tubi Berfokus Geografi

3.

Jumlah pengeluaran lada hitam dari tahun 2004 hingga tahun 2006 ialah
A 260 ribu tan
B 340 ribu tan
C 360 ribu tan
D 620 ribu tan

4.

Antara berikut, carta pai yang manakah paling tepat menggambarkan jadual di atas?

544
Latih Tubi Berfokus Geografi

5.

Berapakah jumlah import jentera negara T pada bulan Mei?


A RM45.5 juta C RM60.8 juta
B RM56.3 juta D RM70.3 juta

6.

Antara berikut, kedudukan bumi yang manakah mengalami musim ekuinoks?


A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

7.

Rajah di atas menerangkan aktiviti berkaitan dengan


A padi C kelapa
B koko D kelapa sawit

545
Latih Tubi Berfokus Geografi

8.

Berdasarkan carta pai di atas, berapakah peratus penggunaan sumber tenaga minyak tanah?
A 4%
B 6%
C 10%
D 12%

9.

Berdasarkan carta pai di atas, peratusan pelancong yang berasal dari negara jiran Malaysia
ialah
A 25.5% C 65.3%
B 35.2% D 78.5%

546
Latih Tubi Berfokus Geografi

10.

Jumlah pengeluaran koko dari tahun 2004 hingga 2006 ialah


A 260 ribu tan
B 340 ribu tan
C 360 ribu tan
D 610 ribu tan

11.

Maklumat di atas sesuai digambarkan melalui


A carta pai
B graf garis
C graf gabungan
D graf bar berganda

12. Data suhu tahunan dan hujan sesebuah tempat boleh dipersembahkan dalam bentuk
A graf gabungan
B graf palang mudah
C graf garis berganda
D graf palang majmuk

547
Latih Tubi Berfokus Geografi

13.

Negara T banyak mengimport barangan berasaskan


A beras C bahan makanan
B jentera D sayur-sayuran

14.

Berapakah eksport Malaysia ke negara ASEAN?


A 6.2% C 19.2%
B 16.2% D 22.4%

15.

Apakah jenis graf yang paling sesuai untuk menggambarkan maklumat di atas?
A Graf garis berganda
B Graf bar majmuk
C Graf bar mudah
D Carta pai

548
Latih Tubi Berfokus Geografi

16.

Rajah di atas menunjukkan aktiviti pertanian


A giat C campur
B pindah D bergilir

17.

Graf di atas menunjukkan


A carta pai
B rajah aliran
C graf gabungan
D graf bar majmuk

18.

Proses pembentukan bentuk muka bumi di atas mungkin disebabkan oleh


A hakisan angin
B hakisan ombak
C pemendapan ombak
D pengangkutan sungai

549
Latih Tubi Berfokus Geografi

19.

Peredaran bumi mengelilingi matahari menyebabkan kejadian


I empat musim
II pasang surut
III siang dan malam
IV perubahan kedudukan matahari
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

20.

Pilih pernyataan yang benar tentang graf di atas.


I Suhu minimum 20°C
II Bulan Mei sangat lembap
III Bulan Disember sangat kering
IV Suhu maksimum dua kali setahun
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

550
Latih Tubi Berfokus Geografi

21.

Pilih pernyataan yang benar tentang graf di atas.


I Pengeluaran lada hitam semakin meningkat
dari tahun 2004 hingga 2006
II Jumlah pengeluaran koko melebihi jumlah
pengeluaran lada hitam
III Pengeluaran koko menurun pada tahun 2006
IV Jumlah lada hitam pada tahun 2004 ialah 200
ribu tan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

22.

Negara pengimport yang kedua terbesar ialah


A Jepun
B China
C Singapura
D Amerika Syarikat

551
Latih Tubi Berfokus Geografi

23. Graf gabungan perlu dilengkapi dengan


I tajuk III petunjuk
II skala IV pemidang
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

24.

Pilih pernyataan yang benar berkaitan dengan eksport negara X.


A Nilai eksport kelapa sawit mengalami
peningkatan dan penurunan eksport
B Nilai eksport mengalami penurunan antara
tahun 2006 hingga tahun 2007
C Nilai eksport keseluruhan tahun 2004 hingga
tahun 2007 berjumlah 350 juta tan
D Faktor iklim mempengaruhi pengeluaran hasil
pertanian negara X

552
Latih Tubi Berfokus Geografi

25.

Rajah di atas menunjukkan kejadian


A hujan asid
B hujan bukit
C hujan perolakan
D hujan perenggan

26. Apakah kaedah yang paling sesuai untuk menunjukkan suhu dan hujan di sesuatu tempat?
A Carta pai
B Graf garis
C Rajah aliran
D Graf gabungan

27.

Nilai eksport hasil pertanian bagi negara S ialah


A 10 juta C 40 juta
B 30 juta D 50 juta

28.

553
Latih Tubi Berfokus Geografi

Antara berikut, kawasan yang manakah menerima angin kering?


AI C III
B II D IV

29.

Rajah tersebut menunjukkan kejadian


A bayu darat
B kitaran air
C bayu laut
D siklon
Soalan 28 berdasarkan rajah di bawah.
Daratan
Awan

30. Antara berikut, yang manakah paling sesuai menggambarkan eksport teh bagi lima buah
negara pada tahun 2006?
A Peta
B Carta pai
C Graf gabungan
D Graf bar majmuk

31.

Rajah di atas menunjukkan peringkat pembentukan


A delta
B permatang
C tasik ladam
D dataran mendap

554
Latih Tubi Berfokus Geografi

32.

Pilih pernyataan yang benar tentang graf di atas.


I Hujan turun sepanjang tahun
II Hujan maksimum pada bulan Januari
III Hujan paling sedikit pada bulan September
IV Suhu maksimum pada bulan Mei
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

33. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang graf bar majmuk?
I Dapat menunjukkan perbandingan
II Dibahagikan kepada beberapa sektor
III Menggunakan skala yang berbeza untuk setiap
komponen
IV Menggabungkan beberapa jenis data dalam
setiap bar
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

34.

Apakah jenis awan yang terbentuk di atas?


A Awan sirus
B Awan kumulus
C Awan nimbostratus
D Awan kumulonimbus

555
Latih Tubi Berfokus Geografi

35.

Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang graf di atas?


I Julat suhu tahunan kecil
II Hujan turun sepanjang tahun
III Suhu sekata sepanjang tahun
IV Mengalami kejadian empat musim
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

36.

Rajah di atas menunjukkan kejadian


A bayu laut C kitaran air
B hujan bukit D hujan perenggan

37.

556
Latih Tubi Berfokus Geografi

Carta pai yang manakah menggambarkan data di atas dengan tepat?

38.

557
Latih Tubi Berfokus Geografi

Pernyataan yang manakah paling sesuai untuk menerangkan negara Y?


I Negara kebajikan
II Negara membangun
III Bilangan penduduk muda ramai
IV Ekonomi berasaskan perindustrian
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

39.

Rajah di atas menunjukkan peringkat pemprosesan


A kelapa sawit
B kelapa
C getah
D nanas

40.

Pilih pernyataan yang benar tentang graf di atas.


I Bilangan pelajar lelaki semakin bertambah dari
tahun 2003 hingga 2006
II Bilangan pelajar perempuan semakin
berkurang dari setahun ke setahun
III Jumlah pelajar semakin berkurang dari tahun

558
Latih Tubi Berfokus Geografi

2003
IV Bilangan pelajar perempuan tidak meningkat
antara tahun 2003 hingga tahun 2006
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

41. Pilih pernyataan yang benar tentang ciri-ciri graf gabungan.


I Paksi menegak sebelah kiri dilukis untuk hujan
bulanan
II Paksi mendatar dilukis mewakili bulan
III Setiap bar perlu diwarnakan dengan warna
yang sama
IV Nilai suhu bulanan dilukis dalam bentuk graf
bar
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

42.

Berdasarkan carta pai di atas, yang manakah benar tentang kegiatan ekonomi utama negara
Q?
A Pengeluaran petroleum dan gas asli memberi
sumbangan yang besar terhadap ekonomi
negara Q
B Tanaman gandum merupakan pengeluaran
utama sektor pertanian
C Eksport utama kegiatan ekonomi negara Q
ialah pertanian
D Penyumbang eksport utama ialah sektor
pembuatan

559
Latih Tubi Berfokus Geografi

43.

Pilih pernyataan yang benar tentang graf di atas.


I Julat suhu tahunan kecil
II Musim dingin yang lembap
III Musim kering yang amat nyata
IV Musim panas pada pertengahan tahun
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

44.

Antara berikut, yang manakah benar tentang graf di atas?


I Julat suhu tahunan besar
II Suhu maksimum melebihi 20°C
III Hujan pada bulan Mac ialah 75 mm
IV Hujan turun paling lebat pada musim panas
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

560
Latih Tubi Berfokus Geografi

45. Carta pai merupakan kaedah yang sesuai untuk


A menunjukkan perubahan suhu di sesuatu
kawasan
B menggambarkan taburan tanaman di sesuatu
tempat
C menunjukkan perbandingan beberapa
komponen dalam sesuatu jumlah tertentu
D menunjukkan peningkatan sesuatu pengeluaran
bagi tempoh beberapa tahun

46.

Antara berikut, yang manakah boleh dikaitkan dengan graf di atas?


I Hujan maksimun turun pada bulan Februari
II Hujan minimum turun pada bulan Mac
III Jumlah hujan tahunan 2 030 mm
IV Suhu paling rendah 25°C
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

561
Latih Tubi Berfokus Geografi

47.

Pilih pernyataan yang benar bagi carta pai di atas.


I Ramai penduduk pekan X merupakan
kakitangan awam
II 30% penduduk bekerja di sektor swasta
III Sebahagian besar penduduk pekan X bekerja
sendiri
IV Pekan X terletak di kawasan perlombongan
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

48.

Apakah kesan-kesan yang wujud akibat kejadian di atas?


I Bangunan akan terhakis
II Hidupan air akan mati
III Pertumbuhan pokok-pokok terbantut
IV Pertumbuhan manusia akan terbantut
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

562
Latih Tubi Berfokus Geografi

49.

Hasil daripada bahan mentah di atas digunakan untuk membuat


I baja III tayar
II kain IV sarung tangan
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

50.

Antara berikut, pernyataan yang manakah benar tentang iklim negara X?


I Suhu musim sejuk mencecah –10°C
II Bezantara suhu tahunan adalah besar
III Hujan turun lebat pada musim panas
IV Hujan banyak turun pada bulan Julai
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

563
Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 5: Peta

1. Pilih pernyataan yang benar tentang simbol titik.


I Berbentuk titik, bulatan kecil atau segi tiga
sama
II Digunakan untuk menamakan sesuatu ciri
III Digunakan untuk menggambarkan ciri-ciri di
sesuatu kawasan
IV Berupa garisan yang mewakili ciri-ciri yang
memanjang
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

2.

Maklumat di atas mungkin sekali sesuai untuk aktiviti


A perindustrian
B perlombongan
C penanaman padi
D penanaman getah

3.
Antara berikut, yang manakah mewakili maklumat di atas?
I Sungai
II Petempatan
III Jalan raya
IV Sempadan negeri
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

4.

Maklumat di atas menunjukkan


A jenis pengangkutan C pola petempatan
B bentuk muka bumi D infrastruktur

5. Antara berikut, yang manakah dikatakan pandang darat fizikal?

564
Latih Tubi Berfokus Geografi

I Bukit III Jambatan


II Sungai IV Hutan paya
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

6. Jalan kereta api yang dibina di kawasan peta mungkin digunakan untuk
I mengangkut pekerja III mengangkut hasil getah
II mengangkut penumpang IV mengangkut hasil kelapa sawit
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

7. Petempatan berkelompok terdapat dalam segi empat grid


A 5252

565
Latih Tubi Berfokus Geografi

B 5348
C 5449
D 5649

8. Tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasan Bukit Keluat ialah


A paya
B hutan
C rumput
D belukar

9. Tanaman utama yang ditanam dalam peta ialah


A padi
B getah
C kelapa
D kelapa sawit

10. Faktor yang menggalakkan penanaman getah secara meluas dalam peta ialah
I sistem saliran yang baik
II pasaran yang meluas
III suhu yang tinggi sepanjang tahun
IV bentuk muka bumi yang beralun
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

11. Jika anda menyusuri Sungai Kepang dari Ladang Lower Taku ke Ladang Keluat, pandang
darat yang akan anda lihat di sebelah kiri ialah
A getah, bukit, getah
B rumah, getah, masjid, getah
C bukit, getah, rumah, masjid
D getah, rumah, masjid, jalan raya, getah

12. Apakah pekerjaan utama penduduk Kampung Sena?


A Menangkap ikan C Bersawah padi
B Menoreh getah D Membalak

566
Latih Tubi Berfokus Geografi

13.

Apakah ciri budaya yang terdapat dalam segi empat grid di atas?
I Masjid
II Jalan raya
III Kelapa sawit
IV Petempatan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

14. Pernyataan yang manakah berkaitan dengan peta tersebut?


A Bukit Keluat ditanami getah
B Ladang Lower Taku terletak di barat
C Tanda aras paling tinggi ialah 31.2 meter
D Petempatan berjajar terdapat di Kampung Ciku

15. Jika jambatan dibina untuk menghubungkan kedua-dua kawasan yang dipisahkan oleh
Sungai Kepang, kawasan yang manakah paling sesuai?

567
Latih Tubi Berfokus Geografi

16.

Simbol di atas mungkin sekali merujuk kepada


A simbol titik
B simbol garisan
C simbol kawasan
D simbol bergambar

17. Antara berikut, yang manakah mewakili singkatan perkataan?

18. Ciri fizikal di kawasan bertanda X ialah


A pelana
B rabung
C susuh bukit
D dataran tinggi

19. Apakah bahan utama yang diangkut dengan menggunakan landasan kereta api?
A Padi C Bijih timah
B Getah D Kayu balak

20. Jika anda merentasi dari Kampung Titi (278676) ke kampung Lada (283644) melalui jalan

568
Latih Tubi Berfokus Geografi

raya, awasan-kawasan yang dilalui secara berturutan ialah


A tanaman pokok baka, benteng, hutan, padi
B benteng, hutan, padi, tanaman pokok baka
C padi, hutan, tanaman pokok baka, benteng
D tanaman pokok baka, padi, benteng, hutan

21.

Maklumat di atas merujuk kepada petempatan yang terdapat di segi empat bertanda

22. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi penanaman getah di kawasan dalam
peta?
I Bukit bercerun landai
II Sistem saliran yang baik
III Tanih gambut yang subur
IV Bekalan buruh yang banyak
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

23. Apakah ciri fi zikal yang terdapat dalam segi empat grid 2463?
A Lombong C Tasik
B Sungai D Bukit

569
Latih Tubi Berfokus Geografi

570
Latih Tubi Berfokus Geografi

24. Kebanyakan penduduk dalam kawasan peta tertumpu di


I sepanjang pantai
II sepanjang jalan raya
III sekitar pekan
IV kaki bukit
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

25. Garisan kontur PQ mungkin sekali ialah


A cerun landai
B cerun curam
C dataran tinggi
D cerun bertangga

26. Pejabat pos terletak dalam segi empat grid


A 2233 C 2434
B 2334 D 2535

27. Selang kontur bagi peta tersebut ialah


A 10 m C 20 m
B 15 m D 50 m

28. Sungai Pinang mengalir ke arah


A timur

571
Latih Tubi Berfokus Geografi

B selatan
C tenggara
D timur laut

29. Mengapakah benteng dibina berhampiran sawah padi?


A Menghalang hakisan tanah
B Menyekat kemasukan haiwan
C Menghalang air paya memasuki sawah padi
D Memudahkan aliran air memasuki sawah padi

30. Kegiatan ekonomi utama di kawasan dalam peta ialah


A pertanian
B perikanan
C perdagangan
D perlombongan

31. Kampung Melor terletak pada Rujukan Grid


A 2132 C 2332
B 2232 D 2435

32. Kampung Melor terletak pada Rujukan Grid


A 2132 C 2332
B 2232 D 2435

33. Puncak tertinggi terletak pada Rujukan Grid


A 202342
B 203313
C 223367
D 254374

34. Keluasan kawasan paya ialah


A 0.25 km²
B 0.5 km²
C 1 km²
D 2.5 km²

35. Bearing azimut jeti (RG 242320) dari Bukit Ibai (RG 223367) ialah
A 19° C 230°
B 158° D 341°

572
Latih Tubi Berfokus Geografi

36. Cara mentafsir peta lakar boleh dilakukan berasaskan


I aspek budaya
II kegiatan ekonomi
III bentuk muka bumi
IV aktiviti kebudayaan
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

37. Padi mungkin ditanam dua kali setahun di kawasan peta kerana terdapat
A kemudahan terusan
B penduduk yang ramai
C pengangkutan yang baik
D jalan raya bersebelahan

38. Antara berikut, kawasan segi empat grid yang manakah mempunyai petempatan berjajar?

573
Latih Tubi Berfokus Geografi

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

39.

Kawasan berlorek menunjukkan kawasan


A paya
B kuari
C pinggir pantai
D petempatan berjajar

40. Apakah faktor yang mempengaruhi kegiatan pertanian dalam peta?


I Saliran
II Petempatan

574
Latih Tubi Berfokus Geografi

III Pengangkutan
IV Bentuk muka bumi
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

41. Sebahagian besar penduduk Kampung Pasir Hitam bekerja sebagai


I kakitangan kerajaan
II pekebun nanas
III pekilang
IV petani
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

42.

Kawasan berlorek dalam rajah di atas mewakili segi empat grid

43.

Bahan mentah yang diperoleh di kawasan segi empat grid di atas digunakan dalam sektor

575
Latih Tubi Berfokus Geografi

A pertanian C pelancongan
B pembinaan D perindustrian

44.

Maklumat di atas menerangkan kawasan segi empat grid


A 2214
B 2211
C 2413
D 2410

45. Antara berikut, pernyataan yang manakah berkaitan dengan peta?


A Getah ditanam secara estet
B Tasik wujud disebabkan oleh kegiatan manusia
C Pembalakan merupakan kegiatan utama
penduduk
D Kegiatan ekonomi utama penduduk ialah
sektor pertanian

46. Apakah kepentingan hutan di kawasan dalam peta?


A Pembalakan C Pertanian pindah
B Pelancongan D Kawasan tadahan

576
Latih Tubi Berfokus Geografi

47. Antara berikut, yang manakah mempunyai petempatan jenis berjajar?


A Kampung Titi
B Kampung Lada
C Kampung Mawar
D Kampung Sungai Nerus

48. Jika Salmah berjalan kaki dari Kampung Titi ke persimpangan Kampung Mawar, jarak yang
dilaluinya ialah
A 2.3 km
B 3.5 km
C 3.7 km
D 6.3 km

49. Apakah jenis tanaman yang banyak diusahakan ke arah barat Sungai Nerus?
A Padi
B Getah
C Pokok kelapa
D Tanaman pokok baka

50. Antara berikut, pekerjaan yang manakah dijalankan oleh penduduk Kampung Mawar?
I Pelombong
II Penoreh getah
III Penanam padi
IV Penanam pokok baka
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

577
Latih Tubi Berfokus Geografi

Unit 6 : Sumber-sumber Utama

1.

Maklumat di atas merujuk kepada


A sumber alam
B sumber modal
C sumber budaya
D sumber manusia

2. Antara berikut, yang manakah merupakan sumber air di Malaysia?


I Sungai
II Air bawah tanah
III Air laut
IV Salji
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

3. Antara berikut, sumber yang manakah tidak boleh digantikan semula?


A Suria C Ombak
B Angin D Arang batu

4. Mengapakah Malaysia berpotensi untuk memajukan tenaga suria?


I Kos yang murah
II Mempunyai teknologi yang tinggi
III Menerima pancaran matahari kira-kira enam
jam sehari
IV Terletak berhampiran dengan Garisan
Khatulistiwa
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

5. Apakah kegunaan utama kayu bakau?


I Kayu api
II Bahan binaan
III Industri arang kayu
IV Industri pembinaan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

6. Bagaimanakah sumber hutan boleh diperbaharui?

578
Latih Tubi Berfokus Geografi

I Menanam semula pokok


II Membiakkan hidupan liar
III Membersihkan kawasan belukar
IV Mengharamkan penggunaan kertas
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

7.

Senarai di atas dibuat daripada


A kayu pokok ramin
B kayu keras
C kayu bakau
D rotan

8. Antara berikut, yang manakah dikatakan sumber mineral bukan logam?


A Nikel C Gas asli
B Emas D Bijih timah

9.

Barangan di atas dihasilkan daripada sumber


A air
B tanih
C hutan
D mineral

10.

Sumber mineral di atas sangat penting dalam sektor


A pertanian C pembinaan
B perikanan D penternakan

11. Antara berikut, yang manakah merupakan kawasan utama projek penjanaan tenaga solar di
Malaysia?

579
Latih Tubi Berfokus Geografi

I Hulu Tembeling, Pahang


II Sibu, Sarawak
III Pulau Langkawi
IV Rompin, Pahang
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

12. Antara berikut, yang manakah merupakan sumber air tawar?


A Sungai C Laut
B Kolam D Paya

13.

Bagaimanakah bahan organan terbentuk?


I Tumbuhan yang reput
II Sisa haiwan yang mati
III Batuan yang hancur
IV Proses luluhawa
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

14. Sumber terbahagi kepada tiga jenis iaitu


I sumber modal
II sumber budaya
III sumber manusia
IV sumber semula jadi
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

15.

Maklumat di atas merupakan sumber

580
Latih Tubi Berfokus Geografi

A semula jadi
B manusia
C budaya
D modal

16. Antara berikut, yang manakah dapat dikaitkan dengan sumber hutan?
I Akar kayu
II Haiwan
III Tumbuhan
IV Manusia
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

17.

Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan tumbuhan di atas?


I Sumber air kepada manusia
II Tempat pembiakan hidupan air
III Menahan daripada hakisan pantai
IV Sumber bahan mentah untuk kilang
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

18. Antara berikut, yang manakah merupakan kegunaan sumber tumbuhan kepada manusia di
Malaysia?
I Bahan mentah untuk perindustrian
II Sumber makanan
III Pengangkutan

581
Latih Tubi Berfokus Geografi

IV Ubat-ubatan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

19. Antara berikut, sumber yang manakah boleh diperbaharui?


I Air III Hutan
II Tanih IV Mineral
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

20. Pilih pernyataan yang benar tentang sumber yang boleh diperbaharui.
I Merupakan sumber alam yang dapat digunakan
secara berterusan
II Sumber yang boleh diganti semula sekiranya
sudah berkurang
III Mengambil masa berjuta tahun untuk
membentuk semula
IV Jumlah sumber yang ada terhad
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

21. Pilih pasangan yang benar.

582
Latih Tubi Berfokus Geografi

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

22.

Sumber yang dimaksudkan dalam pernyataan di atas ialah


I air III hutan
II tanih IV suria
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

23. Apakah jenis tanaman yang perlu diusahakan untuk mengelakkan kesuburan tanah daripada
terganggu?
A Sejenis C Giliran
B Gantian D Kontan

24.

Berdasarkan rajah di atas, sumber X ialah


A keupayaan
B kepakaran
C teknologi
D sikap

25. Sumber tanih terdiri daripada


I organisma

583
Latih Tubi Berfokus Geografi

II sisa tumbuhan
III gas asli
IV serpihan batuan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

26. Sumber ikan akan terjejas sekiranya nelayan menggunakan


A jala C pukat tunda
B bubu D pukat hanyut

27. Logam dan bijih logam dapat digunakan semula kerana


A tidak habis walaupun diguna
B tidak musnah apabila diguna
C tidak buruk apabila diguna
D tidak rosak apabila diguna

28. Antara berikut, sumber yang manakah tidak boleh digunakan semula?
I Gas asli III Arang batu
II Petroleum IV Kayu-kayan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

29. Sumber manusia dapat dikaitkan dengan


I fikiran III peralatan
II teknologi IV keupayaan
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

30.

Sumber-sumber di atas tergolong dalam


A sumber semula jadi
B sumber manusia
C sumber budaya
D sumber asli

31. Sumber mineral terdiri daripada


I logam
II tenaga

584
Latih Tubi Berfokus Geografi

III teknologi
IV bukan logam
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

32. Pilih kombinasi yang benar tentang kegunaan sumber hutan.

33. Sumber air boleh diperoleh daripada


I tasik
II sungai
III parit
IV air bawah tanah
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

34. Antara berikut, yang manakah merupakan bahan api fosil?


I Emas III Arang batu
II Petroleum IV Bijih besi
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

35. Apakah kepentingan tasik kepada manusia?


I Pengairan
II Perikanan
III Pertanian
IV Pelancongan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

36. Antara berikut, yang manakah merupakan bahan bukan logam?


I Gas asli
II Arang batu
III Bijih timah

585
Latih Tubi Berfokus Geografi

IV Petroleum
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

37.

Apakah kegunaan sungai di atas?


I Sebagai sistem pengairan
II Sebagai alat pengangkutan
III Untuk kegunaan domestik
IV Menghanyutkan kayu balak
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

38.

Alatan di atas menggunakan tenaga


A petroleum
B elektrik
C suria
D angin

39. Antara berikut, sumber yang manakah boleh digunakan semula?


I Besi
II Emas
III Kuprum
IV Petroleum
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

40.
Antara berikut, sumber yang manakah berkaitan dengan pernyataan di atas?
I Gas asli
II Hutan

586
Latih Tubi Berfokus Geografi

III Udara
IV Kaolin
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

41. Pilih pernyataan yang benar tentang sumber yang tidak boleh diperbaharui.
I Dapat digunakan secara berterusan
II Dapat digantikan semula selepas
menggunakannya
III Mengambil masa berjuta-juta tahun dalam
proses pembentukan
IV Semakin berkurang apabila digunakan
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

42.

Sumber X dan Y mungkin sekali

43.

Apakah X dan Y?

587
Latih Tubi Berfokus Geografi

44.

Apakah bahan X?
A Mangan C Bijih timah
B Bijih besi D Batu marmar

45. Pilih pasangan yang benar tentang kegunaan

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

46. Tenaga solar dapat digunakan untuk


I menjalankan aktiviti perlombongan
II menghasilkan tenaga haba
III menghasilkan tenaga elektrik
IV menjalankan aktiviti pembalakan
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

47. Pilih kombinasi yang benar.

588
Latih Tubi Berfokus Geografi

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

48.

Berdasarkan rajah di atas, apakah X dan Y?

49. Antara berikut, yang manakah benar tentang kegunaan mineral?

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

50. Sumber yang tidak boleh diperbaharui ialah


I air III kaolin

589
Latih Tubi Berfokus Geografi

II tanih IV bijih besi


A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

51.

Pilih pasangan yang benar.


A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

52.

Maklumat di atas merujuk kepada


A emas C kuprum
B bauksit D petroleum

53.

Berdasarkan rajah di atas, apakah kegunaan X?


I Bahan api
II Ubat-ubatan
III Pengangkutan
IV Perhubungan
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

54. Paya penting sebagai salah satu sumber air untuk


I aktiviti pelancongan
II sukan dan rekreasi

590
Latih Tubi Berfokus Geografi

III kegunaan domestik


IV habitat flora dan fauna
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

55. Antara berikut, sumber yang manakah dapat digunakan secara berterusan?
I Air
II Tanih
III Hutan
IV Mineral
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

56.
X dalam rajah di atas mungkin sekali
A tenaga suria
B tenaga angin
C tenaga ombak
D tenaga hidroelektrik

57. Apakah kepentingan hutan paya bakau?


I Menjalankan aktiviti akuakultur
II Membekalkan sumber kayu
III Menggalakkan industri pelancongan
IV Menjana kuasa hidroelektrik
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

58. Antara berikut, yang manakah ciri-ciri sumber yang boleh diperbaharui?
I Sumber yang digunakan dapat digantikan
semula
II Sumber yang dapat digunakan secara

591
Latih Tubi Berfokus Geografi

berterusan
III Sumber akan mengalami kehabisan jika
digunakan secara berterusan
IV Sumber terhad dan tidak ada pengganti
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

59. Antara berikut, yang manakah merupakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui?
I Tenaga terma
II Tenaga ombak
III Tenaga geoterma
IV Tenaga nuklear
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

60.

Senarai di atas dapat dikaitkan dengan


A tenaga suria C tenaga terma
B tenaga angin D tenaga elektrik

Bab 7: Taburan Pelbagai Sumber

592
Latih Tubi Berfokus Geografi

1.

Tenaga ombak paling giat dimajukan di kawasan bertanda


AI C III
B II D IV

2. Uranium dan plutonium dapat dikaitkan dengan penghasilan


A tenaga suria
B tenaga biomas
C tenaga nuklear
D tenaga geoterma

3. Pilih pasangan yang benar.

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

4.

593
Latih Tubi Berfokus Geografi

Bandar X mungkin sekali ialah


A Tasek
B Port Klang
C Batu Arang
D Butterworth

5. Antara berikut, kawasan yang manakah terdapat tumbuh-tumbuhan gunung?


I Tasik Bera
II Banjaran Iran
III Teluk Cempedak
IV Banjaran Crocker
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

6.

Negara yang berlorek dalam peta di atas dapat dikaitkan dengan kegiatan memajukan
A tenaga angin
B tenaga ombak
C tenaga geoterma
D tenaga pasang surut

7.

Antara berikut, yang manakah dapat dikaitkan dengan kawasan berlorek?


I Tapis III Baram
II Bekok IV Tembungo
A I dan II C III dan IV

594
Latih Tubi Berfokus Geografi

B II dan III D I dan IV

8. Antara berikut, yang manakah merupakan sumber tenaga yang boleh diganti dan diguna
secara berterusan?
I Tenaga terma
II Tenaga nuklear
III Tenaga biomas
IV Tenaga hidroelektrik
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

9. Antara berikut, yang manakah sesuai menggunakan tenaga suria?

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

10.

Antara berikut, yang manakah merupakan kawasan stesen kuasa elektrik terma?
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

11. Di Malaysia, tenaga suria banyak digunakan untuk


I menggerakkan kenderaan bermotor
II menjana kuasa untuk sektor perindustrian
III memanaskan air dengan alat pemanas air di
rumah

595
Latih Tubi Berfokus Geografi

IV membekalkan tenaga untuk alat perhubungan


telefon
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

12. Antara berikut, yang manakah merupakan tumbuhan yang tumbuh di hutan gunung?
I Paku pakis
II Raffl esia
III Jelutong
IV Gelam
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

13.

Pilih pernyataan yang benar tentang stesen jana kuasa elektrik P dan Q.

14.

Proses di atas dapat dikaitkan dengan sumber tenaga


A suria
B biomas

596
Latih Tubi Berfokus Geografi

C nuklear
D geoterma

15. Antara berikut, yang manakah merupakan kaedah penjanaan tenaga ombak?
I Pelampung
II Empangan
III Saluran terus
IV Kolam berayun
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

16. Pilih pasangan yang benar.

17. Antara berikut, sumber tenaga yang manakah diusahakan dengan meluas di Iceland?
A Geoterma C Angin
B Ombak D Solar

18. Faktor-faktor yang menghalang perkembangan penggunaan tenaga nuklear di Malaysia ialah
I tidak mempunyai bekalan uranium dan
plutonium
II kos pengeluaran yang tinggi
III kurang permintaan
IV berbahaya kepada alam sekitar
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

597
Latih Tubi Berfokus Geografi

19. Antara berikut, yang manakah merupakan kawasan hutan paya air tawar?
I Tasik Bera
II Tasik Chini
III Muara Sungai Rajang
IV Pantai timur Kelantan
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

20. Antara berikut, yang manakah merupakan kegunaan tenaga suria di Jepun?
I Memanaskan air
II Mengeringkan hasil pertanian
III Menjadi bahan bakar
IV Menjana kuasa elektrik
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

21.

Antara berikut, kawasan yang manakah merupakan stesen kuasa elektrik terma?
AI C III
B II D IV

598
Latih Tubi Berfokus Geografi

22.

Tumbuhan dalam rajah di atas dapat ditemui di kawasan bertanda


A I C III
B II D IV

23. Loji penapisan petroleum terletak di


I Bintulu
II Port Dickson
III Tangga Batu
IV Teluk Ramunia
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

24.

Rajah di atas menunjukkan penghasilan tenaga yang dapat dijumpai di negara


A India C Iceland
B Jepun D Perancis

599
Latih Tubi Berfokus Geografi

25.

Pilih pasangan yang benar berkaitan lokasi empangan dalam peta di atas.
Lokasi Empangan
I Temenggor
II Tembeling
III Tanah Tinggi Cameron
IV Kenyir
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

26. Penggunaan tenaga nuklear terhad di Malaysia kerana


I permintaan untuk tenaga rendah
II keadaan bentuk muka bumi
III kos pembinaan yang tinggi
IV kurang kepakaran
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

27.

600
Latih Tubi Berfokus Geografi

Antara berikut, empangan yang manakah boleh dikaitkan dengan maklumat di atas?
A I C III
B II D IV

28.

Rajah di atas menunjukkan proses menghasilkan tenaga. Sistem penghasilan ini terdapat di
A India
B Jepun
C China
D Perancis

29. Mengapakah tenaga suria boleh dijadikan sumber tenaga gantian di negara Malaysia?
A Pancaran matahari enam jam sehari
B Kadar kelembapan yang rendah
C Bezantara suhu harian besar
D Dikelilingi lautan yang luas

30.

Mineral yang dilombong di kawasan berlorek ialah


A emas C bijih besi
B arang batu D petroleum

601
Latih Tubi Berfokus Geografi

31.
Agensi di atas boleh dikaitkan dengan sumber
A gas asli C petroleum
B nuklear D bijih timah

32.

Kegunaan mineral yang dilombong di atas adalah untuk menghasilkan


I cat
II batu bata
III getah tiruan
IV racun serangga
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

33.

Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan mineral


A emas C arang batu
B bauksit D bijih timah

34. Tumbuhan yang boleh dijumpai di kawasan pantai berpasir ialah


A ru C lumut
B nipah D periuk kera

35. Pilih pasangan yang benar.

602
Latih Tubi Berfokus Geografi

36. Pilih pernyataan yang benar tentang tenaga biomas di India.


I Tenaga biomas digunakan hampir satu per tiga
di India
II Sumber tenaga biomas diperoleh daripada
pertanian dan penternakan
III Tenaga biomas digunakan untuk memasak dan
menyalakan lampu
IV Hampir 90% penduduk bandar menggunakan
bahan api biomas
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

37. Apakah faktor yang menyumbang kepada kejayaan Jepun menghasilkan separuh daripada
tenaga solar dunia?
I Menerima pancaran matahari minimum 8 jam
sehari
II Berpotensi mengurangkan penggunaan tenaga
fosil
III Mempunyai kemajuan teknologi yang sangat
tinggi
IV Mendapat sokongan dan bantuan kerajaan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, II dan IV

603
Latih Tubi Berfokus Geografi

38. Tenaga solar berpotensi dibangunkan di Malaysia kerana


I terletak dalam kawasan zon panas
II memiliki kemajuan teknologi
III menerima sinaran matahari 7 hingga 8 jam
sehari
IV menerima suhu yang tinggi setiap hari
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

39. Di India, sumber tenaga biojisim biasanya diperoleh daripada


I najis binatang
II sisa pertanian
III sisa industri
IV sisa kayu
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

40. Antara berikut, yang manakah merupakan kelebihan menggunakan sumber hidroelektrik?
I Sumber tenaga yang bersih
II Tidak mencemarkan alam
III Tidak memusnahkan flora dan fauna
IV Sumber boleh diperbaharui
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

41. Pilih pernyataan yang benar tentang penggunaan sumber tenaga di Malaysia.
I Tenaga nuklear digunakan dalam bidang
perubatan
II Penggunaan gas asli merupakan sumbangan
terbesar
III PETRONAS ditubuhkan untuk menguruskan
industri petroleum
IV Institut Penyelidikan Tenaga Nuklear Malaysia
(MINT) menjalankan aktiviti penyelidikan ke
atas kuasa nuklear
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

604
Latih Tubi Berfokus Geografi

42.

Pilih pasangan yang benar.


A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

43. Antara berikut, yang manakah merupakan kawasan utama batu kapur di Malaysia?
I Gua Niah
II Silantek
III Batu Caves
IV Tanah tinggi Dataran Hilir Perak
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

44.

Negara yang mengusahakan tenaga tersebut ialah


A Jepun
B China
C Belanda

605
Latih Tubi Berfokus Geografi

D Perancis

45. Pilih pasangan yang benar.

46. Antara berikut, negara pertama di dunia yang manakah memperkenalkan penjanaan tenaga
ombak?
A India C Belanda
B China D Perancis

47. Antara berikut, yang manakah merupakan faktor-faktor yang menyebabkan tenaga angin
dimajukan di Belanda?
I Dapat mengurangkan penggunaan fosil
II Kuasa hidroelektrik tidak dapat dimajukan
kerana sungai tidak mengalir deras
III Kedudukan Belanda terdedah kepada tiupan
angin yang kuat
IV Tenaga angin merupakan penyumbang utama
di Belanda
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

606
Latih Tubi Berfokus Geografi

48.

Rajah di atas menunjukkan tenaga


A solar C geoterma
B biomas D hidroelektrik

49.

Antara berikut, zon yang manakah didapati tumbuh dengan pokok pain?
AI C III
B II D IV

50. Negara pengeksport sel photovoltaic (PV) terbesar di dunia ialah


A India
B Jepun
C China
D Kanada

51. Kincir angin di Belanda banyak dibina di pinggir pantai kerana


I menjimatkan tanah
II dekat dengan bandar
III tiupan angin lebih kuat
IV kawasan lebih luas
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

52. Stesen jana kuasa elektrik yang menggunakan bahan bakar gas asli ialah
A Paka C Perai
B Tawau D Kota Kinabalu

607
Latih Tubi Berfokus Geografi

53.

Foto di atas dapat dikaitkan dengan penghasilan tenaga menggunakan kuasa angin di negara
A Jepun C Perancis
B China D Belanda

54.

Berdasarkan peta di atas, bandar yang manakah merupakan loji memproses gas asli?
AI C III
B II D IV

55. Antara berikut, yang manakah merupakan kegunaan tenaga geoterma di Iceland?
I Memasak
II Menternak ikan
III Memanaskan rumah
IV Memanaskan rumah kaca
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

56. Antara berikut, negara yang manakah memajukan tenaga geoterma?


A China
B Belanda
C Iceland
D Perancis

608
Latih Tubi Berfokus Geografi

57.

Daerah-daerah di atas boleh dikaitkan dengan tenaga


A suria
B biojisim
C geoterma
D pasang surut

58.

Rajah di atas menunjukkan


A hutan pantai
B hutan gunung
C hutan paya bakau
D hutan hujan tropika

59. Antara berikut, sumber tenaga yang manakah berpotensi dibangunkan di Malaysia?
I Tenaga suria
II Tenaga biomas
III Tenaga nuklear
IV Tenaga geoterma
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

60. Pilih pernyataan yang benar tentang sumber tenaga.


I China memiliki stesen pasang surut yang
paling banyak di dunia
II Tenaga ombak digunakan untuk menghasilkan
tenaga elektrik di Perancis
III Jepun merupakan negara pengeluar tenaga
solar yang utama di dunia
IV Tenaga biomas digunakan secara meluas di Iceland
A I, II dan III

609
Latih Tubi Berfokus Geografi

B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

610
Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 8: Kepentingan Pelbagai Sumber

1. Antara berikut, hasil pengeluaran mineral yang manakah paling banyak di Malaysia?
A Bauksit C Arang batu
B Kuprum D Batu kapur

2. Antara berikut, kawasan yang manakah berkaitan dengan penghasilan fosfat?


I Gua Niah
II Gua Mulu
III Gua Kelam
IV Gua Tempurung
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

3.

Berdasarkan peta di atas, perkembangan dan kemajuan penerokaan gas asli dapat dikaitkan
dengan pelabuhan yang bertanda
AI
B II
C III
D IV

4.

Maklumat di atas mungkin sekali merujuk kepada


A bahan makanan
B ubat tradisional
C industri hiliran
D perabot

5. Bijih timah digunakan sebagai bahan mentah dalam industri

611
Latih Tubi Berfokus Geografi

I mengetin makanan
II melebur besi
III mempateri
IV piuter
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

6.

Maklumat di atas berkaitan dengan aktiviti


A pertanian
B perikanan
C pelancongan
D perlombongan

7.
Sumber utama yang digunakan untuk industri di atas ialah
A bauksit C arang batu
B kuprum D bijih timah

8.

Berdasarkan rajah di atas, negeri Y merupakan negeri pengeluar terbesar kayu balak di
Malaysia. Negeri Y adalah
A Sabah
B Pahang
C Sarawak
D Kelantan

9.

612
Latih Tubi Berfokus Geografi

Rajah tersebut menerangkan perubahan yang telah berlaku di


A Tanjung Pelepas C Tumpat
B Sandakan D Kerteh

10.

Kawasan X boleh dikaitkan dengan industri menghasilkan


A cat C papan
B simen D baja urea

11.

Perkembangan infrastruktur di atas merupakan kesan daripada kegiatan


A perindustrian
B penanaman getah
C penggerudian minyak
D perlombongan bijih timah

12.

Apakah kesan yang wujud ekoran daripada pembukaan kawasan baru di atas?
I Petempatan terancang
II Komunikasi lebih maju
III Perkembangan industri pemprosesan

613
Latih Tubi Berfokus Geografi

IV Petempatan dilengkapi dengan kemudahan infrastruktur


A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

13.

Antara berikut, bandar yang manakah berkembang akibat daripada aktiviti perlombongan
petroleum?
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

14. Apakah bahan-bahan yang dihasilkan dalam industri petrokimia dengan menggunakan
minyak mentah?
I Cat
II Piuter
III Plastik
IV pengilat
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

15. Sektor yang paling banyak memerlukan tenaga buruh di Malaysia ialah
A pertanian
B perikanan
C pelancongan
D perlombongan

16. Kaolin digunakan untuk menghasilkan


A tikar
B keris
C tembikar
D barangan kaca

614
Latih Tubi Berfokus Geografi

17.

Maklumat tersebut dapat dikaitkan dengan kegiatan


A perlombongan bijih timah
B perlombongan petroleum
C pelancongan
D pertanian

18.

Apakah kesan yang wujud akibat kemajuan dalam industri petroleum terhadap kawasan di
atas?
I Peningkatan taraf hidup
II Pembangunan infrastruktur
III Penyediaan banyak peluang pekerjaan
IV Penyediaan bahan mentah untuk industri
masyarakat setempat
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

19. Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan penerokaan sumber?


I Menyediakan bahan mentah
II Meningkatkan import negara
III Menambahkan pendapatan negara
IV Menggalakkan pembukaan kawasan baru
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

20.

Antara berikut, yang manakah merupakan kesan pembukaan kawasan tersebut?

615
Latih Tubi Berfokus Geografi

I Kemudahan infrastruktur dibangunkan


II Eksport tanaman tersebut meningkat
III Sistem pengangkutan dan perhubungan
dimajukan
IV Taraf hidup penduduk merosot
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

21.

Apakah bahan X dalam rajah di atas yang mampu meningkatkan pendapatan negara?
I Tanah liat III Kayu balak
II Arang batu IV Gas asli cecair
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

22.

Sumber mineral X mungkin sekali ialah


A emas C bijih besi
B kuprum D bijih timah

23. Petroleum penting dalam menghasilkan barangan seperti


I tekstil III bitumen
II plastik IV tayar
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

24.

Maklumat di atas merujuk kepada perusahaan

616
Latih Tubi Berfokus Geografi

A cat
B simen
C seramik
D batu bata

25. Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan penerokaan sumber?


I Menambah pendapatan negara
II Membekalkan bahan mentah
III Mewujudkan peluang pekerjaan
IV Meningkatkan pengaliran mata wang asing
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

26.
Apakah fungsi lapangan terbang di atas terhadap aktiviti perlombongan petroleum?
I Membawa pelancong
II Mengangkut hasil mineral
III Mempercepat perjalanan pekerja
IV Mempermudah perjalanan pekerja
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

27.

Rajah di atas menunjukkan pekerja yang terlibat dalam sektor


A pertanian C perindustrian
B perikanan D perlombongan

617
Latih Tubi Berfokus Geografi

28.

Rajah di atas dapat menyediakan bahan mentah untuk


I kertas III baja kimia
II perabot IV papan lapis
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

29.

Bandar X yang dimaksudkan dalam rajah di atas ialah


A Ipoh C Teluk Intan
B Kerteh D Port Dickson

30.

Berdasarkan rajah tersebut, pilih kombinasi yang benar bagi X dan Y.

31. Antara berikut, yang manakah merupakan jenis pekerjaan yang terlibat dalam aktiviti
penerokaan petroleum di Malaysia?
I Jurutera
II Ahli geologi

618
Latih Tubi Berfokus Geografi

III Ahli geofizik


IV Pakar runding
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

32.

Bandar yang manakah dapat dikaitkan dengan rajah di atas?


A Bau
B Kerteh
C Silantek
D Kuantan

33. Perlombongan bijih besi telah menyediakan bahan mentah dan menggalakkan perkembangan
industri besi dan keluli di
I Perai
II Teluk Ewa
III Gong Badak
IV Teluk Kalung
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

34.

Maklumat di atas berkaitan dengan penanaman


A teh
B padi
C lada hitam
D kelapa sawit

35.

Maklumat di atas menerangkan tugas


A pekebun C pengurus ladang
B penternak D pegawai pertanian

619
Latih Tubi Berfokus Geografi

36.

Jenis pekerjaan yang berkaitan dengan rajah tersebut mungkin sekali


I pengurus III ahli geologi
II pembalak IV pemandu lori
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

37. Antara berikut, pekerjaan yang manakah dapat dikaitkan dengan sektor pembalakan?
I Penebang
II Pelayan
III Peruncit
IV Pemandu lori
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

38.

Berdasarkan peta di atas, kawasan X terletak di


AI C III
B II D IV

620
Latih Tubi Berfokus Geografi

39.

Antara berikut, kawasan yang manakah mengalami perkembangan infrastruktur akibat


daripada kegiatan perlombongan?
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

40.

Peluang pekerjaan dalam kawasan berlorek wujud daripada sektor perlombongan


A bijih timah C arang batu
B petroleum D bauksit

41. Bahan mentah dalam industri petrokimia digunakan untuk menghasilkan


I cat III piuter
II plastik IV tekstil
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

42. Hasil kayu balak Malaysia dieksport ke


I Jepun
II India
III Britain
IV Singapura
A I, II dan III

621
Latih Tubi Berfokus Geografi

B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

43. Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan penerokaan bijih timah di Malaysia?
I Menyediakan peluang pekerjaan
II Mewujudkan bandar-bandar besar
III Memajukan Pantai Timur Semenanjung
Malaysia
IV Menggalakkan pembinaan jaringan
pengangkutan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

44. Antara berikut, pekerjaan yang manakah dapat dikaitkan dengan aktiviti perlombongan?
I Pegawai renjer
II Ahli pemasaran
III Pekerja lombong
IV Pengurus lombong
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

45.

Senarai bandar di atas berkaitan dengan aktiviti


A pusat pendaratan ikan
B pengumpulan hasil hutan
C pengumpulan hasil mineral
D pengumpulan hasil pertanian

46.

Sumber di kawasan berlorek dalam peta di atas boleh menghasilkan


I kertas
II perabot

622
Latih Tubi Berfokus Geografi

III cerucuk
IV arang kayu
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

47. Sektor perlombongan telah menggalakkan pembangunan industri


I makanan
II petrokimia
III membuat piuter
IV melebur bijih timah
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

48.

Sumber mineral yang dihasilkan di kawasan berlorek digunakan


I untuk memanaskan rumah
II sebagai bahan mentah dalam industri kimia
III sebagai bahan bakar dalam proses melebur
besi
IV untuk menghasilkan tenaga elektrik
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

49. Malaysia telah mengeksport hasil hutan ke negara


I Turki III Britain
II Jepun IV Singapura
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

50.

Kedua-dua bandar di atas dilengkapi dengan kemudahan sosial seperti


I telekomunikasi

623
Latih Tubi Berfokus Geografi

II kawasan perumahan
III institusi pengajian tinggi
IV pelabuhan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

51. Eksport utama negara Malaysia ialah


I petroleum
II bijih timah
III bahan kimia
IV elektrik dan elektronik
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV
52.

Apakah kepentingan empangan di atas?


I Menjana kuasa hidroelektrik
II Melakukan aktiviti rekreasi
III Mengairi tanaman
IV Pelancongan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

624
Latih Tubi Berfokus Geografi

53.

Antara berikut, yang manakah merupakan bahan X?


A Venir
B Sabun
C Minyak masak
D Minyak pelincir

54. Apakah faedah yang diperoleh daripada penerokaan sumber hutan?


I Memelihara kawasan tadahan
II Membuka kawasan petempatan
III Menjamin keseimbangan ekosistem
IV Mewujudkan pelbagai peluang pekerjaan
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV
55. Pembukaan kawasan baru akibat penerokaan sesuatu sumber akan menyebabkan
I pembinaan jalan raya
II pembinaan kemudahan asas
III perkembangan kegiatan ekonomi
IV pengurangan pendapatan negara
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

56.

Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan tasik di atas?


I Aktiviti memancing
II Aktiviti pembalakan
III Destinasi pelancongan

625
Latih Tubi Berfokus Geografi

IV Menjana kuasa hidroelektrik


A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

57.

Pembukaan kawasan tersebut dapat dikaitkan dengan


A arang batu C bauksit
B bijih besi D emas

58.

Berdasarkan carta pai di atas, pilih pernyataan yang benar.


I Sarawak merupakan negeri pengeluar kayu
balak yang utama di Malaysia
II Sabah hanya mengeluarkan kayu balak
sebanyak 2.6 juta meter padu
III Semenanjung Malaysia merupakan
penyumbang kayu balak yang kedua terbesar
IV Sebanyak 20 juta meter padu kayu balak
dikeluarkan pada tahun 2001
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

626
Latih Tubi Berfokus Geografi

59.

Pembukaan kawasan di atas telah menggalakkan pembukaan kilang


I sabun III minyak masak
II marjerin IV mengetin nanas
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

60.

Perkembangan awal bandar X dan bandar Y disebabkan oleh kegiatan


A pertanian C perindustrian
B pembalakan D perlombongan

627
Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 9: Kesan Penerokaan Sumber Terhadap Alam Sekitar

1. Antara berikut, bandar yang manakah sering mengalami banjir kilat?


A Kuantan
B Alor Star
C Kota Kinabalu
D Kuala Lumpur

2.

Senarai pokok di atas semakin pupus disebabkan oleh aktiviti


A pembalakan
B pelancongan
C penternakan lembu
D perkhemahan pelajar

3. Aktiviti penerokaan petroleum dan gas asli di luar pantai Terengganu, Sabah, dan Sarawak
telah memberi kesan pencemaran terhadap kawasan perairan
A Laut Sulu
B Selat Melaka
C Laut Sulawesi
D Laut China Selatan

4. Apakah kesan berlakunya tumpahan minyak di perairan Laut China Selatan dan Selat
Melaka?
I Mengurangkan hasil ikan
II Mengancam hidupan laut
III Menyebabkan hakisan
IV Mencemarkan laut
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

5. Antara berikut, spesies flora dan fauna yang manakah diancam kepupusan akibat kegiatan
penebangan hutan?
I Orkid hutan
II Harimau malaya
III Bunga matahari
IV Badak Sumatera
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
6. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan keadaan bekas lombong yang ditinggalkan

628
Latih Tubi Berfokus Geografi

oleh aktiviti perlombongan bijih timah?


I Dipenuhi pasir
II Tandus dan berselut
III Menjadi kawasan paya
IV Ditumbuhi semak samun
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

7.

Antara berikut, yang manakah kesan daripada pengeluaran sumber utama di kawasan
berlorek?
I Hakisan tanih
II Pencemaran air
III Kepupusan fl ora
IV Pencemaran udara
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

8. Pembukaan kawasan Kerteh hasil daripada penemuan petroleum telah menyebabkan


A peluang pekerjaan terhad
B taraf hidup penduduk menurun
C petempatan nelayan semakin berkembang
D migrasi masuk tenaga mahir dan kurang mahir

9.

629
Latih Tubi Berfokus Geografi

Antara berikut, kawasan yang manakah dapat dikaitkan dengan maklumat di atas?
I Tasik Kenyir
II Tasik Chenderoh
III Empangan Muda
IV Empangan Bakun
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

10.

Apakah kesan daripada aktiviti di atas?


A Pencemaran udara
B Tanah runtuh
C Kemarau
D Jerebu

11. Pilih pasangan yang benar tentang kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar.

12.

Kawasan-kawasan di atas dapat dikaitkan dengan aktiviti penerokaan sumber


A emas

630
Latih Tubi Berfokus Geografi

B bauksit
C arang batu
D bijih timah

13. Antara berikut, aktiviti yang manakah boleh menyebabkan peningkatan suhu?
A Rekreasi
B Membuka ladang
C Menternak haiwan
D Memburu binatang

14. Kegiatan pertanian pindah telah menyebabkan berlakunya kejadian


I banjir lumpur
II hakisan tanah
III peningkatan suhu bumi
IV kepupusan flora dan fauna
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

15. Apakah kesan yang wujud akibat kegiatan penerokaan sumber yang membawa kepada
pencemaran udara?
I Pembebasan gas nitrogen oksida
II Pembebasan gas hidrokarbon
III Pembebasan gas monoksida
IV Pembebasan gas metana
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

16. Pencemaran udara berlaku disebabkan oleh


A pertanian ladang
B penebangan hutan
C perlombongan emas
D pembakaran sisa kayu dan gas di loji penapisan

17.

Apakah yang boleh dikaitkan dengan senarai di atas?


A Kawasan pembiakan haiwan tersebut secara
besar-besaran
B Pusat rekreasi yang mempamerkan haiwan
tersebut
C Tempat perlindungan haiwan tersebut

631
Latih Tubi Berfokus Geografi

D Tempat haiwan tersebut boleh ditemui

18.

Apakah punca kegiatan perlombongan mineral di kawasan tersebut terpaksa ditutup?


A Hakisan tanah
B Pencemaran air
C Kurang permintaan
D Kepupusan sumber

19. Pencemaran udara yang berlaku akibat pembebasan gas-gas tersebut berpunca daripada
kegiatan perlombongan
A gas asli C bijih timah
B petroleum D bauksit

20. Apakah kesan daripada pertanian pindah?


I Jerebu
II Kemarau
III Banjir
IV Kemusnahan hutan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

21.

Kawasan yang berlorek dalam rajah di atas dapat dikaitkan dengan


A pemeliharaan

632
Latih Tubi Berfokus Geografi

B pemuliharaan
C kepupusan
D silvikultur

22.

Kawasan berlorek menunjukkan kesan penerokaan sumber


I pembalakan
II bijih timah
III petroleum
IV perikanan
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

23.

Rajah di atas menunjukkan pandang darat yang banyak ditemui di


I Ipoh
II Puchong
III Kuala Lumpur
IV Batu Arang
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

24.

633
Latih Tubi Berfokus Geografi

Apakah kesan yang wujud akibat daripada aktiviti di atas?


I Udara semakin kering
II Suhu semakin meningkat
III Oksigen semakin meningkat
IV Karbon dioksida semakin bertambah
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

25.

Senarai di atas merupakan agensi kerajaan yang bertanggungjawab melakukan perubahan


pandang darat fizikal daripada kawasan hutan kepada kawasan
A perlombongan
B perindustrian
C petempatan
D pertanian

26.

Kegiatan di atas telah mengeluarkan gas-gas berbahaya, iaitu


I oksigen
III nitrogen oksida
IV karbon monoksida
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

634
Latih Tubi Berfokus Geografi

27.

Berdasarkan rajah di atas, apakah kesan yang akan berlaku di kawasan bertanda X?
A Banjir
B Hakisan tanah
C Pencemaran bau
D Pemendapan tanih

28. Aktiviti perlombongan menimbulkan kesan seperti


I air sungai berasid
II pemendapan kelodak
III air berubah warna
IV hidupan akuatik semakin membiak
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

29.

Pembinaan empangan di atas telah mewujudkan kesan-kesan seperti


I banjir kilat
II bekalan elektrik berkurang
III kemusnahan fl ora dan fauna
IV kawasan hutan ditenggelami air
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

635
Latih Tubi Berfokus Geografi

30.

Kawasan berlorek dalam rajah di atas dapat dikaitkan dengan


A binatang liar
B tumbuhan liar
C kepupusan spesies
D keseimbangan ekosistem

31. Antara berikut, pasangan yang manakah adalah benar?

32.

Kesan-kesan di atas wujud akibat kegiatan penerokaan sumber yang telah membawa kepada
berlakunya pencemaran
A air C udara
B tanah D bunyi

636
Latih Tubi Berfokus Geografi

33.

Aktiviti perlombongan tersebut boleh menimbulkan masalah seperti


I pencemaran udara
II pencemaran bunyi
III pencemaran bau
IV pencemaran air
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

34. Pencemaran air berlaku apabila terdapat perubahan daripada segi


I warna III kandungan
II keadaan IV komposisi
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

35. Pembinaan empangan telah mengubah pandang darat, iaitu


A wujud tasik-tasik semula jadi
B banyak kawasan yang ditenggelami air
C hidupan flora dan fauna semakin terpelihara
D kawasan petempatan dibuka di kawasan
empangan

36. Banjir boleh berlaku kerana


I kurang litupan tumbuhan
II dasar sungai yang cetek
III pelepasan gas karbon
IV hujan lebat
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

37.

637
Latih Tubi Berfokus Geografi

Pernyataan di atas berkaitan dengan perlombongan


A petroleum C arang batu
B bijih timah D emas

38.

Maklumat di atas merupakan kesan yang timbul akibat kegiatan


A perikanan
B pembalakan
C perlombongan
D penjanaan sumber kuasa

39.

Antara berikut, kawasan yang manakah menunjukkan kesan aktiviti perlombongan ke atas
alam sekitar?
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

40.

Penerokaan sumber di atas boleh menimbulkan masalah


A banjir

638
Latih Tubi Berfokus Geografi

B tanah runtuh
C hakisan tanah
D pencemaran air

41.

Perubahan keadaan bentuk muka bumi dan pandang darat fi zikal di kawasan berlorek
berlaku kesan daripada kegiatan
A perlombongan
B perindustrian
C pembalakan
D pertanian

42. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar?
I Banjir
II Kepupusan
III Hakisan tanih
IV Peningkatan aras air laut
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

43. Antara berikut, yang manakah merupakan perubahan pandang darat yang disebabkan oleh
perlombongan bijih timah?
I Ditumbuhi pokok-pokok besar
II Terbentuk tasik yang dalam
III Tanih menjadi tandus
IV Terbentuk kawasan yang lapang
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

44. Keluasan hutan di Malaysia semakin berkurang disebabkan oleh kegiatan


I pertanian

639
Latih Tubi Berfokus Geografi

II pembinaan hotel
III pembinaan empangan
IV aktiviti perlombongan
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

45.

Aktiviti yang dilakukan di kawasan berlorek dalam peta di atas menyebabkan berlakunya
I banjir
II hakisan pantai
III pencemaran laut
IV pencemaran udara
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

46.

Maklumat di atas dikaitkan dengan kawasan dalam peta yang bertanda

640
Latih Tubi Berfokus Geografi

AI C III
B II D IV

47.

Apakah gas berbahaya yang terhasil daripada pembakaran gas yang dilombong dalam rajah
di atas?
I Oksigen
II Hidrogen
III Hidrokarbon
IV Karbon monoksida
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

48.

Senarai di atas mungkin akan berkurang sekiranya berlaku


I pembinaan hotel
II pembinaan empangan
III penerokaan petroleum
IV pembukaan ladang getah
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

49. Pencemaran laut sering berlaku disebabkan oleh


I tumpahan minyak
II penebangan hutan
III aktiviti perlombongan arang batu
IV aktiviti penggerudian minyak
A I dan II
B II dan III
C III dan IV

641
Latih Tubi Berfokus Geografi

D I dan IV

50.

Apakah kesan-kesan yang wujud akibat daripada aktiviti di atas?


I Kepupusan fl ora dan fauna
II Pencemaran udara
III Hakisan tanah
IV Banjir kilat
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

51.

Perubahan pandang darat yang terjadi di atas boleh dijumpai di kawasan bertanda
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

52.

642
Latih Tubi Berfokus Geografi

Maklumat dalam jadual di atas menunjukkan berlakunya masalah


A pembiakan C ekosistem
B kepupusan D habitat

53. Kegiatan pemecahan batu granit telah menimbulkan kesan seperti


I pencemaran udara
II pencemaran bunyi
III tanah mendap
IV banjir
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

54. Penerokaan petroleum di pantai Timur Semenanjung Malaysia telah menyebabkan


I pembukaan bandar baru
II pembukaan terminal minyak
III proses cari gali di daratan semakin giat
IV saluran paip gas dibina antara negeri
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

55.

Gas berbahaya di atas berpunca daripada aktiviti


A penebangan hutan
B pemecahan batu kapur
C pembakaran sampah sarap
D pembakaran gas di loji penapisan

56.

Ciri-ciri di atas merujuk kepada


A banjir C pencemaran udara
B hakisan tanih D peningkatan suhu

643
Latih Tubi Berfokus Geografi

57.

Antara berikut, yang manakah merupakan kesan daripada aktiviti penerokaan di atas?
I Pencemaran bau
II Pencemaran bunyi
III Pencemaran udara
IV Penurunan suhu
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

58. Pencemaran tanih boleh berlaku disebabkan oleh


I penggunaan jentera menuai
II semburan racun serangga
III penggunaan baja kimia
IV pertanian hidroponik
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

59.

Antara berikut, aktiviti yang manakah boleh menyebabkan perubahan pandang darat di atas?
A Pertanian pindah
B Pembinaan jalan raya
C Perlombongan gas asli
D Penternakan ikan air tawar

60. Antara berikut, bandar yang manakah mengalami perubahan pandang darat kesan daripada
penerokaan sumber gas asli?
A Bintulu C Kuantan
B Kampar D Port Dickson

644
Latih Tubi Berfokus Geografi

645
Latih Tubi Berfokus Geografi

Unit 10 : Pengurusan Sumber

1. Apakah kaedah yang diusahakan untuk memelihara sumber hutan?


A Kempen kesedaran
B Penebangan terpilih
C Pendidikan alam sekitar
D Mewujudkan estet hutan

2. Alternatif bagi menggantikan kayu keras yang semakin merosot ialah


A kayu pokok kopi
B kayu pokok getah
C kayu pokok pinang
D kayu pokok kelapa sawit

3. Undang-undang Asas Bagi Kawalan Pencemaran Alam Sekitar 1 993 digubal di Jepun
adalah untuk
A mengawal pencemaran air
B menetapkan piawai kualiti air
C mengawal keselamatan dan kualiti bekalan air
D memberi penekanan ke atas pembangunan
sumber air

4. Antara berikut, yang manakah tujuan penanaman semula hutan?


I Menjamin keseimbangan ekosistem
II Menggelakkan kekurangan bekalan kayu balak
III Meluaskan kawasan hutan simpan dan taman
negara
IV Mengurangkan bahaya hakisan tanah dan
banjir lumpur
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

5. Dasar Perhutanan Negara diperkenalkan pada tahun 1978 untuk


A memelihara sumber hutan dan mengekalkan
kepentingan ekologi
B menggalakkan sumber hutan diteroka
C melindungi kawasan pembalakan
D mengawal sumber hutan

646
Latih Tubi Berfokus Geografi

6.

Bagaimanakah sumber di atas dapat digunakan dengan bijak?


I Penggunaan secara jimat
II Penyelenggaraan terhadap sumber
III Mengharamkan terus penggunaannya
IV Pencarian tenaga alternatif sebagai ganti
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

7.

Apakah peranan yang dimainkan oleh agensi di atas dalam pengurusan sumber?
I Mengawal kejadian tumpahan minyak
II Mencari gali kawasan petroleum baru
III Mengawal pengeluaran petroleum
IV Mengawal harga minyak
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

8. Pemeliharaan sumber meliputi perkara-perkara seperti


I pembelaan
II perawatan
III penjagaan
IV pemurnian
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

9. Apakah tugasan yang dijalankan oleh FRIM?


A Memberi pendidikan konservasi hutan
B Menjaga taman negara dan hidupan liar
C Menjalankan penyelidikan dan pembangunan
hutan
D Mengawal kegiatan pembalakan melalui
pemberian lesen

10. Sumber hutan semakin berkurang disebabkan oleh aktiviti

647
Latih Tubi Berfokus Geografi

I pembalakan
II pemburuan
III perkhemahan
IV pertanian pindah
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

11.
Dasar Perhutanan Negara 1978
Dasar di atas merupakan satu usaha kerajaan bagi memastikan hutan dipelihara untuk tujuan
I rekreasi
II pendidikan
III penyelidikan
IV pengurusan air
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

12. Antara berikut, kaedah yang manakah digunakan untuk menghalang hakisan yang digunakan
dalam kegiatan pertanian di Malaysia?
A Menanam atas cerun
B Kemudahan pengairan
C Menggunakan baja kimia
D Menanam di cerun berteres

13.

Apakah tujuan utama Majlis Perhutanan Negara meluluskan penubuhan hutan simpan kekal
di Semenanjung Malaysia, Sabah, dan Sarawak?
A Mengawal kegiatan pembalakan
B Mengehadkan kegiatan pertanian pindah
C Memastikan kawasan hutan dipelihara
selamalamanya
D Menjamin bekalan kayu balak di negara
Malaysia tidak berkurangan

14.

648
Latih Tubi Berfokus Geografi

Apakah peranan yang dimainkan oleh agensi di atas dalam usaha mengatasi masalah
pencemaran alam sekitar?
I Memberikan penerangan kepada orang ramai
tentang isu-isu alam sekitar
II Mengadakan kerjasama dengan agensi lain
dalam usaha menangani pencemaran
III Mengeluarkan saman kepada mana-mana
pihak yang menyebabkan pencemaran
IV Mengadakan kerjasama dengan syarikat
televisyen untuk mengesan pesalah yang
melakukan pencemaran
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

15. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah pemuliharaan sumber hutan?
I Estet hutan
II Rawatan silvikultur
III Penghutanan semula
IV Pemeliharaan in-situ
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

16. Kerajaan Jepun menguruskan sumber air melalui


I penyelidikan
II pembinaan empangan
III perundangan
IV mencari gali air bawah tanah
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

17. Antara berikut, langkah-langkah yang manakah dijalankan untuk mengekalkan sumber
hutan?

649
Latih Tubi Berfokus Geografi

I Penanaman semula hutan


II Meningkatkan eksport hasil hutan
III Mengadakan kawasan hutan simpan
IV Menjalankan penebangan secara terpilih
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

18. Antara berikut, yang manakah spesies pokok yang cepat tumbuh?
I Batai
II Cengal
III Yemane
IV Akasia mangium
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

19. Antara berikut, pokok yang manakah cepat matang dan ditanam sebagai usaha memajukan
hutan yang telah musnah?
I Cengal batu
II Oak Malaysia
III Akasia mangium
IV Gmelina arborea
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

650
Latih Tubi Berfokus Geografi

20.

Pilih kombinasi yang benar.

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

21. Pilih pernyataan yang benar tentang langkah – langkah pengurusan hutan.
A Pemeliharaan in situ dijalankan untuk
mengelakkan kepupusan badak sumbu
Sumatera
B Rawatan silvikultur dijalankan bagi pokok yang
subur
C Aktiviti pertanian dalam kawasan estet
dibenarkan
D Hutan simpan diwujudkan untuk tujuan
pembalakan

22. Negara-negara yang terbabit dalam pelaksanaan penyediaan Pelan Pengurusan Mapan Hutan
Paya Gambut di Selangor dan Pahang ialah
I Korea Selatan III Jerman
II Denmark IV Jepun
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

23. Antara berikut, langkah-langkah yang manakah boleh diambil untuk menjamin pengekalan

651
Latih Tubi Berfokus Geografi

sumber mineral di Malaysia?


I Mempelbagaikan penggunaan sumber
II Menguatkuasakan undang-undang
III Usaha cari gali di kawasan baru
IV Mencari sumber gantian
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

24. Antara berikut, kaedah yang manakah dapat mengurangkan masalah hakisan tanah di cerun?
I Pembenihan hidro
II Tanaman tutup bumi
III Meratakan cerun
IV Menutup cerun dengan plastik
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

25. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah pengurusan sumber?


I Pemeliharaan
II Pemuliharaan
III Penyepaduan
IV Pendidikan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

26.

Agensi di atas banyak memberikan khidmat dalam usaha memastikan hutan berkekalan, iaitu
dalam bentuk
I latihan
II kepakaran
III kemahiran
IV program kesedaran
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

27. Aktiviti penanaman semula dijalankan untuk


A meluaskan kawasan hutan

652
Latih Tubi Berfokus Geografi

B mempelbagai spesies pokok


C mengekalkan bekalan kayu balak
D memaksimumkan hasil pengeluaran kayu balak

28.

Taman perlindungan yang dimaksudkan ialah


A I C III
B II D IV

29.

Kawasan yang bertanda X ialah taman perlindungan bagi haiwan


A tapir
B seladang
C orang utan
D badak sumbu Sumatera

30. Rawatan silvikultur merupakan satu kaedah untuk I merawat pokok-pokok


II membaja pokok-pokok yang kurang subur

653
Latih Tubi Berfokus Geografi

III mengalihkan pokok-pokok yang kurang subur


IV menebang pokok-pokok yang mengancam
pokok yang bernilai
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

31. Pilih pernyataan yang benar mengenai langkahlangkah pengurusan sumber.


I Taman negara terdapat di Sabah dan Sarawak
sahaja
II Aktiviti pembalakan tidak dibenarkan di
taman negara
III Taman negara diwartakan untuk memelihara
tumbuh-tumbuhan semula jadi
IV Akta Perhutanan Negara 1985 diwujudkan
untuk mewartakan kawasan taman negara
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

32. Tujuan konsep 3R diperkenalkan adalah untuk


I memulihara sumber alam
II menghasilkan barang yang boleh dikitar
semula
III mengelakkan pembaziran sumber
IV mengurangkan penerokaan sumber baru
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

33.

Pilih lokasi taman negara yang benar.

654
Latih Tubi Berfokus Geografi

AI C III
B II D IV

34. Antara berikut, kesan yang manakah akan timbul jika pengurusan sumber tidak diusahakan
secara sistematik?
I Kepupusan sumber
II Pencemaran alam
III Pembaziran sumber
IV Peningkatan eksport
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

35. Mengapakah sumber petroleum perlu diuruskan dengan baik?


I Mengelakkan pembaziran
II Mengelakkan kehabisan rizab petroleum
III Kekurangan bahan tenaga yang lain
IV Merupakan sumber yang tidak boleh
diperbaharui
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

36.

Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) terdapat di kawasan yang bertanda


A I C III
B II D IV

37.

Apakah tujuan Pensijilan Balak diperkenalkan di negara Malaysia?


A Mengawal penebangan balak
B Mengelakkan kecurian kayu balak
C Mengekalkan kawasan hutan simpan

655
Latih Tubi Berfokus Geografi

D Menguruskan kawasan hutan secara mapan

38. Apakah peranan Tabung Hidupan Liar Dunia (WWF)?


I Mengawal hutan
II Mengumpulkan dana
III Menyedarkan masyarakat tentang kepentingan
hutan
IV Memboikot penggunaan hasil hutan
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

39.

Agensi X dalam rajah tersebut ialah


A Jabatan Alam Sekitar
B Jabatan Perhutanan Malaysia
C Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia
D Jabatan Perlindungan Liar dan Taman Negara

40. Pilih kombinasi yang benar.

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

41. Antara berikut, langkah yang manakah telah diambil untuk mengurus sumber air di Jepun?
I Membina terusan
II Kawalan perundangan
III Membina loji memproses air

656
Latih Tubi Berfokus Geografi

IV Penyelidikan penyahgaraman air laut


A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

42. Rawatan silvikultur dijalankan terhadap pokok-pokok supaya


I pokok cepat membesar
II senang mengukur diameternya
III mudah memilih pokok yang perlu ditebang
IV dapat memusnahkan pokok yang menumpang
pada pokok lain
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

43. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah untuk mengelakkan hakisan
permukaan tanih?
I Pembenihan hidro
II Pembinaan longkang
III Tanaman tutup bumi
IV Penutupan permukaan tanah dengan
hamparan plastik
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

44.

Apakah sumber tenaga alternatif tersebut?


I Tenaga solar
II Tenaga hidro
III Tenaga biomas
IV Tenaga ombak
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

45. Pilih kombinasi yang benar mengenai langkah-langkah pengurusan sumber hutan.

657
Latih Tubi Berfokus Geografi

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

46. Sungai-sungai di negara Jepun yang pendek dan deras sesuai untuk
A sumber bekalan air bersih
B kegiatan perikanan air tawar
C penjanaan kuasa hidroelektrik
D perhubungan dan pengangkutan

47. Keseimbangan ekosistem perlu dikekalkan supaya


I kualiti udara dapat ditingkatkan
II rantaian makanan sentiasa berterusan
III aliran tenaga dapat dikurangkan
IV komponen – komponen dalam ekosistem tidak
berinteraksi antara satu sama lain
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

48. Pengurusan sumber diadakan di negara kita untuk


I mengelakkan kepupusan
II mengekalkan keseimbangan ekosistem
III menjamin bekalan sumber berterusan
IV meningkatkan pengeluaran sesuatu sumber
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

658
Latih Tubi Berfokus Geografi

49.

Kawasan berlorek dalam rajah di atas dapat dikaitkan dengan


A pemuliharaan hutan
B pemeliharaan hutan
C penyelidikan hutan
D kempen kesedaran

50. Pembinaan empangan di Jepun bertujuan untuk


I mengawal banjir
II menjana kuasa hidroelektrik
III membersihkan air
IV menternak haiwan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

51.

Pilih pasangan yang benar.


I Pulau Redang
II Taman Pulau Tiga
III Pulau Payar
IV Taman Tunku Abdul Rahman
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

52. Kerajaan Malaysia menjalankan pengurusan bekalan sumber bagi memastikan


I bekalan sesuatu sumber sentiasa berterusan

659
Latih Tubi Berfokus Geografi

II operasi industri berjalan lancar


III hasil eksport bahan mentah ditingkatkan
IV sumber digunakan secara maksimum
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

53. Pilih pasangan yang benar tentang sumber dan akta di bawah.

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

660
Latih Tubi Berfokus Geografi

54.

Pemeliharaan sumber di atas terletak di bawah kuasa


A Jabatan Kesihatan
B Jabatan Perhutanan
C Jabatan Alam Sekitar
D Persatuan Pencinta Alam

55.

Apakah tujuan utama kempen di atas dilancarkan?


A Memberi maklumat tentang sungai
B Menggalakkan orang ramai mengunjungi
sungai
C Memberi kesedaran kepada masyarakat tentang
penjagaan sungai
D Menarik minat orang ramai mengenali sungai

56. Antara berikut, yang manakah merupakan usaha kerajaan Jepun bagi menangani masalah
pencemaran?
I Melakukan pemeriksaan sungai
II Menguatkuasakan undang-undang
III Mendirikan kilang di kawasan pedalaman
IV Mendirikan pusat penapisan air dan pusat
pembuangan sampah moden
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

57.

661
Latih Tubi Berfokus Geografi

Antara berikut, yang manakah dapat dikaitkan dengan maklumat di atas?


I Mengenakan denda
II Mewujudkan estet hutan
III Pembenihan hidro
IV Mewartakan taman negara
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

58.

Pembinaan empangan di atas di Jepun bertujuan untuk


I mengawal banjir
II mengairi kawasan pertanian
III menjana kuasa hidroelektrik
IV menggalakkan kegiatan perikanan
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

59.

Rajah di atas mungkin sekali dapat dikaitkan dengan


I air
II bahan besi
III kertas
IV minyak pelincir
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

60. Kaedah penebangan terpilih dijalankan dengan


I pokok yang muda sahaja ditebang
II mengehadkan bilangan pokok yang ditebang
III menebang pokok yang telah dikenal pasti
IV pokok bersaiz kurang daripada 40 cm diameter
boleh ditebang
A I dan II C III dan IV

662
Latih Tubi Berfokus Geografi

B II dan III D I dan IV

663
Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 11: Kegiatan Ekonomi Utama

1.

Antara berikut, yang manakah benar tentang fungsi utama bandar yang bertanda dalam peta
di atas?
I Perikanan
II Pembalakan
III Perindustrian
IV Perlombongan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

2.

Bandar-bandar W, X, dan Y dalam peta di atas mempunyai kegiatan ekonomi yang sama,
iaitu
A besi keluli
B menapis petroleum
C barangan kraf tangan
D elektrik dan elektronik

664
Latih Tubi Berfokus Geografi

3.

Bandar-bandar di atas berkaitan dengan kegiatan


A pusat pelancongan
B kawasan perlombongan
C pengumpulan hasil hutan
D kawasan pengumpulan hasil pertanian

4.

Maklumat di atas merujuk kepada tanaman


A teh C koko
B kopi D sagu

5. 'Kawasan Perdagangan Bebas


'Pusat Perlancongan
'Kilang Simen

Antara berikut, tempat yang manakah dapat dikaitkan dengan maklumat di atas?
A Rawang
B Kuala Perlis
C Batu Caves
D Pulau Langkawi

665
Latih Tubi Berfokus Geografi

6.

Senarai di atas menerangkan tentang kegiatan pelancongan di negeri yang bertanda


A I C III
B II D IV

7.

Maklumat di atas mungkin sekali ialah


A tanaman pasar
B tanaman jualan
C tanaman sara diri
D tanaman makanan

8.

Senarai di atas merupakan kawasan yang menjalankan kegiatan


A pelancongan
B industri besi keluli
C pertanian komersial
D perlombongan bijih besi

666
Latih Tubi Berfokus Geografi

9.

Berdasarkan peta di atas, empangan yang manakah digunakan bagi kegiatan pengairan
kawasan pertanian?
A I C III
B II D IV

10. Pilih kombinasi yang benar.

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

11.

Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan aktiviti


A runcit
B borong
C jualan terus
D perdagangan antarabangsa

667
Latih Tubi Berfokus Geografi

12.

Antara berikut, pernyataan yang manakah berkaitan dengan kawasan berlorek dalam peta di
atas?
I Terdapat pusat peranginan
II Pertanian pindah giat dijalankan
III Tanaman hawa sederhana diusahakan
IV Kaya dengan longgokan bijih timah
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

13. Kegiatan ekonomi di Malaysia dibahagikan kepada kegiatan


I primer III sosial
II tertier IV sekunder
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

14. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar?

668
Latih Tubi Berfokus Geografi

15.

Kegiatan yang biasa dijalankan oleh nelayan di kawasan berlorek pada bulan November
hingga Mac ialah
A membuat keropok
B menanam tembakau
C membuat ikan kering
D membaiki jaring dan perahu

16.

Maklumat di atas merujuk kepada


A perniagaan runcit
B perniagaan barang
C perniagaan import
D perniagaan eksport

17.

Maklumat di atas mungkin sekali ialah


A agensi kerajaan
B syarikat kewangan
C institusi pengajian tinggi awam
D institusi pengajian tinggi swasta

18.

669
Latih Tubi Berfokus Geografi

Senarai kayu di atas mendapat permintaan yang tinggi di pasaran luar negara kerana
I kayu berkualiti
II mudah didapati
III harganya murah
IV merupakan kayu keras
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

19.

Ciri persamaan kawasan berlorek dalam rajah di atas ialah


A pusat kesihatan
B pusat perniagaan
C pusat pendidikan
D pusat kebudayaan

20.

Berdasarkan senarai di atas, tanaman yang mempunyai ciri pertanian tersebut ialah
I teh III kelapa sawit
II getah IV sayur-sayuran
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

21.

670
Latih Tubi Berfokus Geografi

Berdasarkan pernyataan di atas, kawasan yang dihuraikan terletak di


A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

22.

Antara berikut, yang manakah benar tentang kawasan berlorek dalam peta tersebut?

A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

23. Aktiviti perdagangan melibatkan perniagaan


I restoran
II borong
III saham
IV runcit
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

671
Latih Tubi Berfokus Geografi

24.

Senarai spesies ikan di atas merupakan jenis


A ikan hiasan
B ikan air tawar
C ikan air payau
D ikan laur dalam

25. Kegiatan ekonomi yang terdapat di kawasan tanah tinggi yang beriklim Khatulistiwa ialah
I pertanian III pelancongan
II pembalakan IV perkilangan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

26.

Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan industri


A makanan
B automotif
C petrokimia
D pelancongan

27.

Kawasan-kawasan di atas merupakan pengeluar bagi tanaman


A tebu
B getah
C nanas
D kelapa sawit

672
Latih Tubi Berfokus Geografi

28.

Maklumat di atas mungkin sekali ialah tanaman


A pasar C sara diri
B jualan D makanan

29.

Tanaman Y yang dimaksudkan dalam pernyataan di atas ialah


A kelapa sawit
B lada hitam
C koko
D tebu

30. Industri tersebut merujuk kepada kawasan yang bertanda

673
Latih Tubi Berfokus Geografi

AI C III
B II D IV

31.

Rajah di atas menerangkan kegiatan ekonomi


A tertier
B primer
C sekunder
D peruncitan

674
Latih Tubi Berfokus Geografi

32.

Maklumat di atas merujuk kepada kawasan yang bertanda


AI
B II
C III
D IV

33. Antara berikut, kemudahan khusus yang manakah terdapat di pelabuhan Pasir Gudang?
I Terminal minyak sawit
II Dermaga untuk pendaratan ikan
III Limbungan kering untuk membina kapal
IV Gedung menyimpan beras untuk dieksport
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

675
Latih Tubi Berfokus Geografi

34.

Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan peta yang bertanda


AI
B II
C III
D IV

35. Kawasan penanaman padi sawah yang utama di Malaysia ialah


I Dataran Kelantan
II Dataran Kedah-Perlis
III sekitar Kuching
IV sekitar Miri
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

676
Latih Tubi Berfokus Geografi

36.

Maklumat di atas merujuk kepada kawasan yang bertanda


A I C III
B II D IV

37.

Tanaman utama yang ditanam di kawasan yang bertanda X ialah


A sagu C koko
B tebu D nanas

677
Latih Tubi Berfokus Geografi

38.

Antara berikut, yang manakah merupakan pusat pelabuhan pendaratan ikan di Malaysia?
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

39. Hutan membekalkan bahan mentah kepada industri


I membina kapal
II membuat kertas
III memasang kereta
IV membuat bahan api
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

40.

Perusahaan untuk menghasilkan barangan di atas tergolong dalam industri


A desa C tertier
B berat D memproses

41. Pilih pernyataan yang benar tentang akuakultur di Malaysia.

678
Latih Tubi Berfokus Geografi

I Memerlukan penjagaan yang rapi


II Penggunaan sangkar secara intensif untuk
menternak ikan
III Ikan yang diternak ialah ikan tenggiri dan
cencaru
IV Menggunakan pukat tunda untuk menangkap
ikan
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

42. Apakah faedah yang disumbangkan oleh sektor pendidikan kepada penduduk?
I Menyediakan pelbagai peluang pekerjaan
II Meningkatkan pendapatan negara
III Memberi pendidikan
IV Memberi perkhidmatan secara percuma
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

43. Antara berikut, yang manakah ciri-ciri perikanan laut dalam?


I Menggunakan bot yang besar
II Nelayan berada di laut selama beberapa
minggu
III Terdapat kemudahan dingin beku dan radar di
dalam kapal
IV Dilakukan di sungai, paya atau tasik
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

44. Antara berikut, yang manakah merupakan kawasan perlombongan kaolin di Malaysia?
I Tapah

679
Latih Tubi Berfokus Geografi

II Bintulu
III Dengkil
IV Ayer Hitam
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

45.

Tempat-tempat di atas merupakan kawasan


A perindustrian C akuakultur
B pelancongan D pertanian

46. Kawasan utama padi sawah di Malaysia ialah


I Dataran Kedah-Perlis
II Dataran Kelantan
III Dataran Kerian
IV Dataran Johor
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

47. Antara berikut, yang manakah merupakan industri memproses?


I Mengetin makanan
II Mengecap batik
II Memasang kereta
IV Melebur bijih timah
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

48. Antara berikut, yang manakah dapat dikaitkan dengan jenis pelancongan sukan?
I Formula One
II Pesta Layang-layang
III Citrawarna Malaysia
IV Tahun Melawat Malaysia
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

680
Latih Tubi Berfokus Geografi

49.

Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan kawasan yang bertanda


A I C III
B II D IV

50. Apakah jenis tanaman dalam pertanian pindah?


I Koko
II Tembakau
III Ubi kayu
IV Padi huma
A I dan II C III dan IV
B II dan III D dan IV

51. Perkhidmatan kewangan melibatkan urusan


I pajak gadai III pasaran komoditi
II pasaran saham IV pembayaran gaji
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

52.

Maklumat di atas menerangkan jenis perikanan


A air tawar
B laut dalam
C akuakultur
D pinggir pantai

53. Pusat peranginan yang terletak di Pahang ialah

681
Latih Tubi Berfokus Geografi

I Tanah Tinggi Genting


II Tanah Tinggi Cameron
III Bukit Bendera
IV Bukit Fraser
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

54. Pilih pasangan yang benar.

A I, II dan III C I, III dan IV


B I, II dan IV D II, III dan IV

55. Pilih pernyataan yang benar tentang tanaman makanan di Malaysia.


I Dataran Kedah-Perlis merupakan “Jelapang
Padi Malaysia”
II Padi sawah ditanam di kawasan tanah tinggi
III Padi merupakan tanaman makanan utama
IV Hasil tanaman adalah untuk menyara diri dan
keluarga
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

56.

682
Latih Tubi Berfokus Geografi

Kaedah yang digunakan untuk melombong bijih timah di atas ialah


A mendulang
B pam kelikir
C kapal korek
D lombong syaf

57.

Senarai di atas merujuk kepada perusahaan


A cat C seramik
B simen D batu bata

58.

Maklumat di atas merujuk kepada mineral yang boleh dijumpai di


A Laut Sulu
B Selat Tebrau
C Selat Melaka
D Laut China Selatan

59.

Antara berikut, kombinasi yang manakah adalah benar?


A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

683
Latih Tubi Berfokus Geografi

60. Antara berikut, yang manakah merupakan kawasan pembalakan utama di Malaysia?
I Pedalaman Tawau
II Pedalaman Sibu
III Ulu Kelantan
IV Sungai Besar
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

684
Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 12: Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Ekonomi

1. Doktor dan jurutera merujuk kepada tenaga buruh


A mahir
B tidak mahir
C separuh mahir
D sangat mahir

2.

Keadaan di atas sesuai untuk tanaman


A teh C getah
B nanas D kelapa

3.

Tanaman utama yang ditanam di kawasan di atas ialah


I koko
II getah
III kelapa
IV kelapa sawit
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

4. Kawasan perairan Malaysia kaya dengan sumber ikan kerana


A suhu laut yang rendah
B terletak di Pentas Sunda
C bebas daripada musim tengkujuh
D mempunyai garis panta yang panjang

5. Apakah fungsi agensi RRIM?


A Memberi kredit kepada pelabur
B Memberi khidmat sokongan
C Menjalankan penyelidikan
D Memasarkan barangan

6. Industri automotif di Malaysia telah menggunakan teknologi


A robotik

685
Latih Tubi Berfokus Geografi

B seismik
C echo sounder
D nanoteknologi

7. Apakah pengangkutan yang sesuai digunakan untuk mengeksport sayur-sayuran dan


peralatan elektrik?
A Kapal terbang
B Kapal laut
C Kereta api
D Lori

8. Penggubalan Dasar Perindustrian Negara bertujuan untuk


A mempelbagaikan ekonomi negara
B menyediakan perkhidmatan kewangan
C mendapatkan sumber bekalan dari luar negara
D menyediakan peluang pekerjaan kepada buruh
asing

9.

Maklumat di atas merujuk kepada kawasan


A Kuala Kedah
B Sabak Bernam
C Pulau Pangkor
D Kuala Terengganu

10. Antara berikut, yang manakah langkah mempelbagaikan perindustrian di Malaysia?


I Mengadakan kerjasama serantau
II Menyediakan kemudahan infrastruktur
III Menyediakan perkhidmatan kepakaran
IV Menggalakkan kemasukan buruh asing
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

11.

686
Latih Tubi Berfokus Geografi

Pernyataan di atas merujuk kepada peranan agensi


I MIDA III FAMA
II LKIM IV MATRADE
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

12. Antara berikut, kegiatan yang manakah telah dijalankan untuk meningkatkan hasil perikanan
di Malaysia?
I Membina tukun tiruan
II Menternak ikan air tawar
III Membina kilang air batu
IV Penggunaan alat sonar bagi perikanan laut
dalam
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

13.
Pusat penyelidikan di atas penting di Malaysia dan kesan daripada kegiatan penyelidikan
pusat tersebut ialah
A teknologi perusahaan meningkat
B haiwan hampir pupus dapat dibiak
C pengeluaran hasil pertanian meningkat
D kawasan penanaman semula hutan bertambah

687
Latih Tubi Berfokus Geografi

14.

Antara berikut, yang manakah benar tentang kegiatan ekonomi dan faktor yang
mempengaruhinya?

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

15.

Maklumat di atas merujuk kepada ciri-ciri yang terdapat di


A Gua Niah
B Batu Caves
C Gua Musang
D Gua Tempurung

688
Latih Tubi Berfokus Geografi

16.

Hasil tanaman di atas dapat menghasilkan


I marjerin
II penyadur
III minyak masak
IV sarung tangan
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

17.

Berdasarkan rajah di atas, X ialah


A tanih
B iklim
C dasar kerajaan
D bentuk muka bumi

18. Agensi yang terlibat dalam memajukan teknologi di Malaysia ialah


I KTM III MARDI
II SIRIM IV FAMA
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

19. Antara berikut, yang manakah benar berkaitan peranan yang dimainkan oleh Perbadanan
Pelancongan Malaysia (TDC)?
I Menyebarkan maklumat tentang keindahan
Malaysia
II Menyertai pesta pelancongan di peringkat
antarabangsa
III Membuka kawasan pelancongan baru
IV Menyediakan kemudahan penginapan
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

689
Latih Tubi Berfokus Geografi

20.

Antara berikut, kegiatan ekonomi yang manakah berkaitan dengan rajah di atas?
A Pertanian C Pembalakan
B Perkilangan D Pelancongan

21.

Apakah peranan agensi-agensi di atas?


I Menarik pelaburan asing
II Menyelaraskan pembangunan industri
III Memperluas pasaran produk keluaran
Malaysia
IV Memasarkan barangan keluaran Malaysia
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

22.

Apakah barang X dan barang Y?

23. Antara berikut, teknologi yang manakah digunakan dalam penanaman padi di Malaysia?
I Jentera pembajak
II Benih bermutu
III Robotik
IV In vitro
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

24. Antara berikut, keadaan bentuk muka bumi yang manakah sesuai untuk penanaman getah?

690
Latih Tubi Berfokus Geografi

I Kawasan cerun bukit


II Tanah pamah yang rata
III Beralun dan bersaliran baik
IV Tanah rendah dan bertakung air
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

25.

Rajah di atas menerangkan kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor


A modal
B pasaran
C kerajaan
D teknologi

26.

Apakah faktor kemanusiaan yang dapat dikaitkan dengan maklumat di atas?


A Modal
B Pasaran
C Teknologi
D Dasar kerajaan

27. Antara berikut, agensi yang manakah telah diwujudkan oleh kerajaan untuk membantu
dalam hal pemasaran keluaran negara?
I IKEA
II FAMA
III MARA
IV MATRADE
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

28. Dari manakah asalnya pelaburan langsung asing iaitu pasar besar peruncitan Carrefour?

691
Latih Tubi Berfokus Geografi

A Itali
B Korea
C Sweden
D Perancis

29.

Perkembangan kegiatan ekonomi di kawasan bertanda X disebabkan oleh


A berhampiran dengan bahan mentah
B rancangan pembangunan tanah
C penggunaan teknologi canggih
D kemudahan asas yang lengkap

30.

Berdasarkan peta di atas, jika seorang pelancong ingin menikmati keindahan hutan hujan
tropika, kawasan yang manakah sesuai untuk dilawati?
AI C III
B II D IV

31.
Maklumat di atas merujuk kepada
A RRIM C FELCRA
B LKIM D BERNAS

692
Latih Tubi Berfokus Geografi

32.

Pusat penyelidikan yang menghasilkan baka bermutu seperti di atas terletak di negeri
bertanda
AI
B II
C III
D IV

33. Apakah faktor yang mempengaruhi penanaman kelapa sawit di Malaysia?


I Min suhu tahunan 27°C
II Hujan tahunan kira-kira 2 600 mm
III Tanih jenis gambut
IV Tanah yang beralun
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

34.

Kedua-dua tempat di atas dapat dikaitkan dengan kegiatan


A perikanan C pertanian
B pelancongan D perdagangan

693
Latih Tubi Berfokus Geografi

35.

Rajah di atas dapat dikaitkan dengan


A JKR C SIRIM
B MIMOS D MARDI

36. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi penanaman padi sawah di Malaysia?
I Tanah pamah yang rata
II Tanih aluvium yang subur
III Jumlah hujan tahunan melebihi 2 600 mm
IV Keadaan cuaca yang lembap semasa padi
masak
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

37. Antara berikut, faktor fizikal yang manakah mempengaruhi kegiatan ekonomi?
I Tanih
II Iklim
III Bentuk muka bumi
IV Dasar kerajaan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

38.

Rajah di atas menunjukkan getah sesuai ditanam di


A tanah tinggi
B tanah rendah
C pinggir pantai
D kawasan beralun

39. Antara berikut, faktor yang manakah menyebabkan Malaysia menjadi tumpuan pelabur

694
Latih Tubi Berfokus Geografi

asing?
I Kestabilan politik
II Tiada bencana alam
III Ramai tenaga kerja mahir
IV Kemudahan infrastruktur
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

40. Antara berikut, yang manakah merupakan agensi-agensi yang mengeluarkan modal untuk
kegiatan ekonomi di Malaysia?
I Permodalan N asional Berhad
II Lembaga Tabung Haji
III Perbadanan Pembangunan Industri Malaysia
IV Lembaga Perdagangan dan Antarabangsa
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

41.

Kedua-dua teknologi di atas banyak digunakan dalam sektor


A pertanian
B perikanan
C pembuatan
D pembalakan

42.

Keadaan fizikal yang sesuai bagi tanaman tersebut di kedua-dua kawasan ialah
I min suhu tahunan 18°C
II keadaan tanah tinggi
III tanih jenis lanar
IV hujan tahunan melebihi 3 000 mm
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

43. Mengapakah kayu balak dieksport menggunakan jalan laut?


I Dapat diangkut secara pukal

695
Latih Tubi Berfokus Geografi

II Kos pengendalian murah


III Menjimatkan ruang
IV Menjimatkan masa
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

44. Antara berikut, yang manakah merupakan rakan dagang utama Malaysia?
I Jepun
II Singapura
III New Zealand
IV Amerika Syarikat
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

45.

Apakah faktor yang mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi bagi kawasan yang
bertanda X di atas?
I Merupakan Zon Perdagangan Bebas
II Terdapat pelbagai kemudahan infrastruktur
III Ramai tenaga buruh yang tidak mahir
IV Sistem pengangkutan yang cekap
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

46.

Antara berikut, agensi yang manakah boleh membantu Encik Ali memohon pinjaman

696
Latih Tubi Berfokus Geografi

modal?
I Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
II Permodalan Nasional Berhad
III Majlis Amanah Rakyat
IV Pelabur asing
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

47. Antara berikut, yang manakah merupakan faktor kemanusiaan?


I Iklim III Pasaran
II Modal IV Teknologi
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

48. Pilih kombinasi yang benar mengenai fungsi FAMA dan RISDA.

49. Pilih pasangan yang benar.

697
Latih Tubi Berfokus Geografi

50. Sistem telekomunikasi memainkan peranan penting untuk menjana ekonomi negara kerana
I penyebaran maklumat yang cepat
II pasaran barangan dapat ditingkatkan
III memudahkan proses urus niaga
IV memudahkan proses pergerakan barangan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

51. Antara berikut, faktor yang manakah dapat mempengaruhi sektor pelancongan di Malaysia?
I Iklim yang panas sepanjang tahun
II Pantai yang putih dan bersih
III Hutan hujan tropika yang kaya dengan flora
dan fauna
IV Fenomena banjir yang sering melanda negara
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

52. Kumpulan tenaga buruh terdiri daripada


I mahir

698
Latih Tubi Berfokus Geografi

II tidak mahir
III separuh mahir
IV sangat mahir
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

53.

Ketiga-tiga teknologi tersebut sangat penting dalam sektor


A pertanian
B perikanan
C penternakan
D perdagangan

54. Apakah faktor yang menyebabkan industri perkilangan tertumpu di Pantai Barat
Semenanjung Malaysia?
I Kos buruh lebih rendah
II Sistem pengangkutan lebih maju
III Kemudahan pelabuhan yang baik
IV Sumber tenaga yang lebih banyak
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

55.

699
Latih Tubi Berfokus Geografi

Antara barangan yang diangkut menggunakan pengangkutan di atas ialah


I bahan keluli
II buah-buahan
III sayur-sayuran
IV barangan elektrik
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

56.

Maklumat di atas merujuk kepada


I Pulau Kapas
II Pulau Besar
III Pulau Jerjak
IV Pulau Tioman
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

57. Antara berikut, faktor yang manakah menggalakkan pengeluaran barangan elektronik di
Bayan Lepas?
I Kemudahan pelabuhan
II Bahan mentah tempatan yang banyak
III Galakan kerajaan untuk pelaburan asing
IV Bekalan tenaga kerja tempatan yang
mencukupi
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

58. Apakah faktor yang mempengaruhi kemajuan sektor perindustrian di Malaysia?


I Kemasukan pelaburan asing
II Kemudahan infrastruktur yang lengkap
III Tenaga buruh yang berkualiti
IV Kos upah yang tinggi
A I, II dan III
B I, II dan IV

700
Latih Tubi Berfokus Geografi

C I, III dan IV
D II, III dan IV

59. Apakah peranan FAMA dalam membantu kegiatan pertanian di Malaysia?


I Mempromosikan barangan
II Mewujudkan pasar tani
III Mengeksport hasil keluaran petani
IV Menyediakan kemudahan pemasaran
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

60.

Pusat latihan di atas menyediakan kursus kepada pekerja dalam sektor


I perniagaan
II penternakan
III perkhidmatan
IV perindustrian
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

701
Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 13: Sumbangan Kegiatan Ekonomi Terhadap Pembangunan

1.

Antara berikut, yang manakah kesan daripada proses di atas?


I Kemasukan modal asing
II Eksport pertanian meningkat
III Kawasan pertanian bertambah
IV Kadar kemiskinan berkurangan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

2.

Ketiga-tiga bandar di atas mengalami pembangunan pesat hasil daripada aktiviti


A pertanian
B perikanan
C pelancongan
D perlombongan

3.

Antara berikut, yang manakah termasuk dalam cukai bukan perniagaan?


I Cukai perkhidmatan
II Cukai jualan
III Cukai pintu
IV Cukai jualan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

4. 'Kertih

702
Latih Tubi Berfokus Geografi

'Miri
'Bintulu

Apakah kegiatan ekonomi yang menyebabkan pembangunan pesat bandar-bandar di atas?


I Petroleum
II Gas asli
III Bauksit
IV Emas
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

5. Sektor yang paling banyak menggunakan tenaga buruh di Malaysia ialah


A sektor pertanian
B sektor perikanan
C sektor perkilangan
D sektor perlombongan

6.

Apakah aktiviti yang menggalakkan pertumbuhan bandar-bandar di atas?


A Penanaman getah
B Penerokaan petroleum
C Kegiatan perindustrian
D Perlombongan bijih timah

7. Antara berikut, kegiatan ekonomi yang manakah menyediakan pekerjaan di bandar?


A Perdagangan
B Penternakan
C Perikanan
D Pertanian

8.

703
Latih Tubi Berfokus Geografi

Bandar X merujuk kepada bandar


A Klang
B Kuantan
C Pasir Gudang
D Tanjung Pelepas

9. Antara berikut, aspek yang manakah perlu disediakan oleh pihak kerajaan untuk menjana
ekonomi negara?
A Khidmat pajak gadai
B Sistem pengangkutan
C Perkhidmatan insurans
D Perkhidmatan perhotelan

10. Antara berikut, yang manakah benar tentang industri perkilangan di Malaysia?
I Berlaku pemindahan teknologi
II Meningkatkan barangan import
III Menggalakkan proses urbanisasi
IV Mengembangkan sektor pertanian
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

11. Apakah barangan yang menyumbangkan pendapatan terbanyak kepada negara kita?
A Eksport barangan elektrik dan elektronik
B Eksport barangan getah
C Eksport perabot
D Eksport beras

12. Kemajuan dalam sektor pertanian telah menggalakkan perkembangan bandar


A Ipoh
B Kluang
C Tumpat
D Kuching

13.

Apakah kesan langsung daripada kegiatan perlombongan tersebut kepada Malaysia?


A Perkembangan industri petrokimia
B Harga petroleum di Malaysia semakin stabil
C Penggunaan petrol tanpa plumbum diwajibkan
D Pembelian petroleum mentah dari Timur

704
Latih Tubi Berfokus Geografi

Tengah dihentikan

14. Antara berikut, agensi yang manakah berkaitan dengan penyelidikan dan pembangunan
(R&D)?
I MTDC
II SIRIM
III MIMOS
IV PROTON
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

15. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan daripada pengeluaran kereta nasional?
I Meningkatkan kemahiran pekerja tempatan
II Menambahkan kemasukan pelabur asing
III Mengehadkan pengeluaran kereta asing
IV Menggalakkan industri sokongan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

16.

Agensi-agensi di atas bertanggungjawab untuk


A menjalankan penyelidikan dan pembangunan
B memasarkan barangan tempatan
C membuat promosi barangan
D memberi kredit

17.

Kemudahan pengangkutan di atas bertujuan untuk


I mengangkut barangan
II membawa penumpang
III mengurangkan pencemaran
IV mengatasi masalah kesesakan lalu lintas
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV

705
Latih Tubi Berfokus Geografi

D II, III dan IV

18.

Maklumat di atas merujuk kepada sektor


A perlombongan
B pembuatan
C perikanan
D pertanian

19.

Perkembangan bandar-bandar tersebut disebabkan oleh sektor


A perikanan C pembalakan
B pertanian D perlombongan

20.

Berdasarkan maklumat di atas, apakah kesan yang wujud?


A Import ikan dihentikan
B Harga ikan semakin murah
C Pendapatan nelayan meningkat
D Malaysia menjadi pengeksport ikan utama

21. Pilih kombinasi yang benar.

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

706
Latih Tubi Berfokus Geografi

22. Apakah sumbangan sektor pertanian kepada pembangunan negara?


I Menyediakan peluang pekerjaan
II Mengurangkan import makanan
III Menggalakkan migrasi ke bandar
IV Meningkatkan taraf hidup penduduk
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

23. Pengurangan import barangan dapat dilakukan dengan


I meluaskan pasaran
II menggunakan teknologi tinggi
III meningkatkan pengeluaran sektor pertanian
IV meningkatkan kualiti barangan tempatan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

24. Antara berikut, yang manakah merupakan sumber pendapatan negara?


I Cukai
II Hasil import barangan
III Pertukaran wang asing
IV Keuntungan perniagaan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

25.

Pernyataan di atas merujuk kepada kawasan yang bertanda


A I dan II
B II dan III
C III dan IV

707
Latih Tubi Berfokus Geografi

D I dan IV

26. Apakah kesan hasil daripada peningkatan taraf hidup penduduk Malaysia?
I Kuasa beli meningkat
II Masalah sosial meningkat
III Taraf kesihatan meningkat
IV Taraf pendidikan meningkat
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

27. Kualiti sesuatu barangan dapat ditingkatkan dengan


I pemindahan teknologi
II penyelidikan
III meningkatkan kemudahan infrastruktur
IV pengambilan tenaga buruh asing
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

28.

Senarai di atas merupakan pekerjaan yang terdapat dalam sektor


A pertanian C perlombongan
B perikanan D pembalakan

29.

Antara berikut, yang manakah boleh dikaitkan dengan sektor ekonomi di atas?
I Menggalakkan kemasukan teknologi baru
II Menyumbang kepada pendapatan negara
III Menggalakkan proses pembandaran
IV Meningkatkan taraf hidup
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

708
Latih Tubi Berfokus Geografi

30.

Kegiatan ekonomi yang dimaksudkan dalam pernyataan di atas ialah


A pertanian
B pembalakan
C pelancongan
D perindustrian

31.

Maklumat di atas menggambarkan kegiatan tersebut meluas dijalankan di kawasan bertanda


AI C III
B II D IV

32. Antara berikut, kesan yang manakah wujud di bandar X?


I Kewujudan bandar baru
II Peningkatan taraf hidup
III Kemajuan perindustrian
IV Harga barangan menurun
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

709
Latih Tubi Berfokus Geografi

33.

Antara berikut, yang manakah dapat dikaitkan dengan X?


I Urusan bank
II Kad kredit
III Jual beli saham
IV Pendidikan jarak jauh
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

34.

Pernyataan di atas merujuk kepada penternakan


A ikan C lembu
B ayam D udang harimau

35.

710
Latih Tubi Berfokus Geografi

Apakah kelebihan pengangkutan di atas?


A Diangkut dengan cepat
B Diangkut secara pukal
C Tidak dikenakan cukai
D Menjimatkan masa

36.

Kawasan-kawasan di atas berkembang disebabkan aktiviti


A pertanian
B perikanan
C pendidikan
D pelancongan

37.
Agensi di atas dapat dikaitkan dengan
A buruh
B import
C pasaran
D teknologi

38.

Perkembangan bandar-bandar di atas merupakan kesan daripada kegiatan


A perindustrian
B agropelancongan
C penanaman getah
D penanaman kelapa sawit

39. Pilih pernyataan yang benar tentang proses pembandaran akibat daripada kegiatan ekonomi.
I Perkembangan sektor perindustrian
menggalakkan proses pembandaran
II Proses pembandaran berlaku dengan pesat
kerana kemajuan ekonomi
III Proses pembandaran boleh mengubah fungsi
sesebuah petempatan

711
Latih Tubi Berfokus Geografi

IV Proses pembandaran berlaku di bandar sahaja


A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

40.

Berdasarkan foto tersebut, apakah sumbangan terhadap pembangunan negara?


I Meningkatkan industri pelancongan
II Mengangkut pelbagai jenis barangan
III Meningkatkan pendapatan negara
IV Sebagai terminal eksport dan import
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

41.

Apakah kelebihan pulau di atas kepada penduduk?


I Merupakan kawasan bebas cukai
II Mempunyai tinggalan sejarah
III Terdapat lapangan terbang antarabangsa
IV Ekonomi utama berasaskan perindustrian
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

42. Antara berikut, aktiviti yang manakah dapat meningkatkan pendapatan negara?
I Membawa masuk pelaburan asing
II Mengeksport gas asli ke Jepun
III Membuka kawasan Zon Perdagangan Bebas

712
Latih Tubi Berfokus Geografi

IV Meningkatkan pembelian beras dari Negara


Thai
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

43.
Pembukaan kawasan di atas telah memberi sumbangan dari aspek
I teknologi maklumat dan komunikasi
II penyelidikan dan pembangunan
III pentadbiran kerajaan
IV pertanian
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

44. Antara berikut, yang manakah menunjukkan taraf hidup yang semakin meningkat?
I Hidup lebih selesa
II Keperluan asas dipenuhi
III Kuasa beli bertambah
IV Tinggal di rumah setinggan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

45. Pendapatan negara diperoleh daripada


I cukai
II eksport
III pinjaman
IV keuntungan perniagaan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

713
Latih Tubi Berfokus Geografi

46.

Berdasarkan rajah di atas, apakah kesan yang wujud daripada aktiviti tersebut?
I Pemindahan teknologi
II Pengurangan import kereta luar
III Peningkatan sistem perhubungan
IV Peningkatan pengeluaran barangan alat ganti
kereta tempatan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

47.

Apakah sumbangan industri di atas terhadap negara kita?


I Mewujudkan peluang pekerjaan
II Meningkatkan taraf hidup
III Meningkatkan eksport negara
IV Mengurangkan pendapatan negara
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

714
Latih Tubi Berfokus Geografi

48.

Agensi X yang dimaksudkan dalam rajah di atas berkaitan dengan


I FAMA
II MTDC
III SIRIM
IV MIMOS
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

49.

Rajah di atas menunjukkan tentang


A pendapatan negara
B pemindahan teknologi
C peningkatan import kereta
D peningkatan dalam penggunaan bahan mentah
tempatan

715
Latih Tubi Berfokus Geografi

50.

Apakah kepentingan pelabuhan X terhadap negara?


I Muatan dapat diangkut dengan banyak
II Meningkatkan perdagangan eksport dan import
III Dapat mengangkut bahan mentah
IV Menyediakan pengangkutan percuma
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

51.

Apakah kelebihan kedua-dua bandar di atas?


I Merupakan pengeluar kereta nasional
II Menyediakan peluang pekerjaan yang banyak
III Mempunyai kemudahan infrastruktur yang
lengkap
IV Berdekatan pelabuhan antarabangsa
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

52. Antara berikut, yang manakah merupakan peluang pekerjaan yang diwujudkan oleh sector

716
Latih Tubi Berfokus Geografi

pelancongan?
I Pemandu pelancong
II Pengurus hotel
III Pemandu bas
IV Buruh binaan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

53.

Perkembangan kawasan di atas telah memajukan kemudahan infrastruktur seperti


I pelabuhan
II jalan raya
III jalan kereta api
IV lapangan terbang
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

54.

Apakah kesan daripada perkembangan perkhidmatan di atas?


I Meningkatkan tahap ketersampaian
II Memajukan sektor pelancongan
III Memajukan kawasan pedalaman
IV Menarik ramai pelabur asing
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

55. Pilih kombinasi yang benar.

717
Latih Tubi Berfokus Geografi

56. Apakah sumbangan kegiatan ekonomi terhadap Malaysia?


I Menambahkan pendapatan negara
II Menyediakan peluang pekerjaan
III Meningkatkan taraf hidup penduduk
IV Meningkatkan peratusan import barangan
makanan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

57. Antara berikut, yang manakah merupakan sumbangan industri automotif di Malaysia?
I Meningkatkan pencemaran udara
II Menggalakkan pembukaan bandar baru
III Meningkatkan kemahiran pekerja mahir
IV Menambah masalah kesesakan lalu lintas
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

58. Antara berikut, kombinasi yang manakah adalah benar?

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

718
Latih Tubi Berfokus Geografi

59.

Antara berikut, kesan yang manakah dapat dikaitkan dengan foto di atas?
I Peningkatan taraf hidup
II Pelbagai ekonomi diwujudkan
III Kemudahan infrastruktur meningkat
IV Pembukaan kawasan pertanian diperluas
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

60. Pemindahan teknologi boleh dijalankan melalui


I latihan pekerja
II lawatan
III latihan sambil bekerja
IV penyelidikan dan pembangunan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

719
Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 14: Kesan Kegiatan Ekonomi Terhadap Alam Sekitar

1. Apakah kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar yang wujud di negara kita?
I Kepupusan sumber
II Perubahan pandang darat
III Kewujudan bencana alam
IV Perubahan ciri-ciri atmosfera
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

2. Nitrogen dioksida dan sulfur dioksida berkaitan dengan fenomena


A pulau haba
B pencemaran air
C pencemaran udara
D penipisan lapisan ozon

3.

Apakah kesan pembebasan gas-gas di atas?


A Berlakunya pencemaran
B Menyerap sinar ultraungu
C Lapisan ozon menjadi nipis
D Membalikkan sinar ultraungu ke angkasa

4. Apakah kesan utama daripada kejadian pulau haba?


A Pencemaran tanah
B Suhu semakin rendah
C Peningkatan suhu bandar di kawasan itu
D Pengumpulan asap dapat menghalang
penglihatan

5.

X wujud sebagai punca daripada faktor-faktor di atas. X ialah


A gas metana C gas nitrogen oksida
B gas nitrus oksida D gas karbon dioksida

6. Apakah kepentingan lapisan ozon kepada hidupan di bumi?


A Menapis sinaran ultraungu

720
Latih Tubi Berfokus Geografi

B Memerangkap haba daripada matahari


C Menghalang pancaran matahari terus ke bumi
D Melindungi hidupan daripada haba matahari

7. Kepupusan flora dan fauna disebabkan oleh aktiviti


A perikanan
B pembalakan
C penternakan
D pelancongan

8. Gas metana dan gas nitrus oksida menyumbang kepada kejadian


A penipisan lapisan ozon
B kesan rumah hijau
C kemarau
D siklon

9. Antara berikut, yang manakah menyebabkan pembakaran bahan fosil yang membawa
kepada peningkatan gas karbon dioksida di atmosfera?
I Generator elektrik
II Rumah hijau
III Kenderaan
IV Pembakaran hutan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

10. Tanih menjadi tidak subur kerana


A penggunaan racun serangga
B penggunaan jentera menuai
C penggunaan baja organik
D aktiviti membajak

11.

721
Latih Tubi Berfokus Geografi

Aktiviti pengangkutan di atas boleh menyebabkan


I pencemaran air
II hidupan akuatik pupus
III sumber protein berkurang
IV perubahan cuaca tempatan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

12.

Masalah utama yang dihadapi di ketiga-tiga kawasan di atas ialah


A kejadian tanah runtuh
B pencemaran udara
C peningkatan suhu
D pencemaran air

13. Pilih kombinasi yang benar.

14. Antara berikut, aktiviti yang manakah boleh menyebabkan peningkatan suhu dunia?
A Penanaman kelapa sawit secara meluas
B Penanaman pokok di tepi lebuh raya
C Pelepasan asap dari loji gas
D Penggunaan tenaga solar

15. Antara berikut, yang manakah kesan penerokaan hutan secara besar-besaran di Malaysia?
I Beruang, harimau, dan gajah pupus
II Spesies fauna dan fl ora yang baru ditemui
III Kayu balak berharga semakin berkurangan
IV Keseimbangan ekologi di kawasan penerokaan
terganggu
A I, II dan III
B I, II dan IV

722
Latih Tubi Berfokus Geografi

C I, III dan IV
D II, III dan IV

16.

Apakah kesan yang akan timbul akibat penggunaan kaedah penangkapan ikan di atas di
kawasan laut dalam?
A Ikan tidak lagi dapat membiak di kawasan
tersebut
B Hanya ikan besar berjaya ditangkap
C Berlaku kepupusan sumber ikan
D Berlaku pencemaran laut

17. Antara berikut, hidupan yang manakah semakin pupus akibat aktiviti tersebut?
I Penyu III Tapir
II Udang IV Dugong
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

18.

Apakah kesan X akibat sisa di atas?


A Jerebu
B Hujan asid
C Kesan rumah hijau
D Kemusnahan hidupan akuatik

19.

Rajah di atas menunjukkan kejadian


A hujan asid
B pulau haba
C pencemaran bau
D kesan rumah hijau

723
Latih Tubi Berfokus Geografi

20.

Gas X yang terhasil daripada aktiviti di atas ialah


A gas metana
B gas oksigen
C gas sulfur dioksida
D gas karbon dioksida

21.

Antara berikut, yang manakah merupakan perubahan pandang darat akibat aktiviti
penerokaan di atas?
I Tanah runtuh
II Lekukan yang dalam
III Bukit pasir
IV Lubang bawah tanah
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

22.

Bahan-bahan buangan di atas berpunca daripada aktiviti


A pertanian
B pembalakan
C penternakan
D perlombongan

23. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan penipisan lapisan ozon?
I Iklim dunia berubah
II Hasil tanaman terjejas
III Gas beracun semakin bertambah

724
Latih Tubi Berfokus Geografi

IV Penyakit kanser dan katarak mata semakin


berleluasa
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

24.

Kegiatan ekonomi telah menyebabkan hidupan akuatik terancam dan berlaku di kawasan
yang bertanda
A I C III
B II D IV

25. Pemeliharaan khinzir, ayam, itik, dan ternakan lain boleh menyebabkan berlakunya
I tanih menjadi tandus
II pencemaran udara
III pencemaran air
IV tanah berlopak
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV
26.

725
Latih Tubi Berfokus Geografi

Kegiatan dalam foto tersebut telah menyebabkan berlakunya perubahan pandang darat di
kawasan bertanda
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

27. Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya hujan asid?


A Kemajuan teknologi
B Kewujudan bandar baru
C Perkilangan tidak terkawal
D Penerokaan hutan berleluasa

28. Kejadian penipisan lapisan ozon akan menyebabkan


I sistem daya ketahanan manusia terjejas
II tumbesaran tumbuhan terancam
III penyakit kanser kulit
IV tanah tercemar
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

29.

Antara berikut, yang manakah merupakan kesan akibat daripada aktiviti di atas?
I Keasidan tanih meningkat
II peningkatan suhu
III Pencemaran air
IV Hakisan tanih
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

726
Latih Tubi Berfokus Geografi

30.

Apakah nama kejadian di atas yang menyebabkan suhu kedua-dua tempat berbeza?
A Hujan asid
B Pulau haba
C Kesan rumah hijau
D Penipisan lapisan ozon

31. Perlombongan petroleum di pantai timur dapat mengubah pandang darat dengan pembinaan
I gudang
II loji minyak
III saluran paip
IV lapangan terbang
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

32. Antara berikut, faktor yang manakah menyebabkan kejadian tersebut boleh berlaku?
I Bilangan penduduk yang ramai
II Asap kenderaan dan kilang
III Bangunan pencakar langit
IV Permukaan bumi berturap
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

33.

Kedua-dua sungai di atas tercemar disebabkan oleh


A pelepasan asap kilang

727
Latih Tubi Berfokus Geografi

B pembuangan sisa pepejal


C pembuangan sisa industri
D pembuangan sisa kumbahan hotel

34.

Antara berikut, kesan yang manakah wujud akibat fenomena di atas?


I Menjejaskan kegiatan pelancongan
II Peluang pekerjaan semakin bertambah
III Kawasan pertanian semakin bertambah
IV Penanaman teh dan sayur-sayuran terganggu
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

35.

Aktiviti yang manakah dapat dikaitkan dengan kesan alam sekitar?


I Pelanggaran kapal
II Pembersihan kapal
III Pembuangan sisa minyak
IV Mengangkut hasil mineral
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

36. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan rumah hijau?


I Suhu global meningkat
II Litupan ais di kutub semakin mencair
III Tumbuhan semakin subur
IV Kandungan karbon dioksida semakin menurun

728
Latih Tubi Berfokus Geografi

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

37.

Apakah hidupan X yang dimaksudkan?


I Penyu III Dugong
II Katak IV Ikan paus
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

38.

Aktiviti di atas mengakibatkan


I suhu meningkat
II sungai tercemar
III hidupan air terancam
IV dinding bangunan terhakis
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

39. Antara berikut, akiviti yang manakah menyebabkan berlakunya kesan rumah hijau?
I Pembakaran jerami padi
II Pembuangan sisa haiwan
III Pembakaran bahan api fosil
IV Pelepasan gas klorofl ourokarbon
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

40. Pencemaran sungai mungkin berpunca daripada


I kegiatan perlombongan petroleum
II pembuangan sisa pepejal
III pembuangan sisa cecair

729
Latih Tubi Berfokus Geografi

IV pelepasan asap kereta


A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

41.

Antara berikut, kawasan yang manakah telah mengalami perubahan landskap seperti di atas?
A Muar
B Lumut
C Kerteh
D Tumpat

42.

Antara berikut, yang manakah merupakan punca utama pencemaran akibat pembinaan hotel
di pinggir laut?
I Pembuangan sisa kumbahan hotel
II Aktiviti sukan air
III Aktiviti menyelam laut
IV Pembuangan sampah oleh pelancong
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

43.

Kedua-dua bandar di atas telah mengalami perubahan pandang darat seperti


I pembinaan lapangan terbang
II pembinaan saluran paip
III pembinaan pelabuhan
IV kolam lombong
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

730
Latih Tubi Berfokus Geografi

44.

Apakah yang akan berlaku di kawasan X?


I Kawasan tadahan tercemar
II Tanah menjadi kurang subur
III Tahap kesihatan manusia terjejas
IV Pokok-pokok tumbuh dengan subur
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

45. Antara berikut, aktiviti yang manakah menyumbang kepada peningkatan gas nitrus oksida?
I Pembakaran biomas
II Pembajaan tanih
III Aktiviti pelancongan
IV Pembuangan sisa kumbahan
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

46.

Yang manakah dapat dikaitkan dengan kawasan berlorek dalam rajah di atas?
A Jeli
B Temerloh

731
Latih Tubi Berfokus Geografi

C Shah Alam
D Teluk Intan

47. Antara berikut, yang manakah merupakan penyebab kejadian pulau haba?
I Kepesatan aktiviti perindustrian
II Penanaman pokok di bandar
III Penggunaan alat pendingin udara
IV Bangunan didirikan rapat
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

48. Antara berikut, kombinasi yang manakah adalah benar?

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

49.

Maklumat di atas merujuk kepada kawasan


I Kuala Besut
II Port Dickson
III Batu Feringgi

732
Latih Tubi Berfokus Geografi

IV Pulau Pangkor
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

50.

Gejala di atas berpunca daripada kejadian


A jerebu
B hujan asid
C pulau haba
D kesan rumah hijau

51. Antara berikut, gas yang manakah menyebabkan berlakunya kejadian hujan asid?
I Oksigen
II Sulfur dioksida
III Karbon dioksida
IV Nitrogen oksida
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

52.

Fenomena X di atas mungkin sekali ialah


A hakisan
B hujan asid
C pulau haba
D penipisan lapisan ozon

53. Hujan asid berlaku disebabkan oleh


I pembakaran terbuka
II pelepasan asap kilang
III penghutanan semula
IV pembakaran bahan api dalam kenderaan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV

733
Latih Tubi Berfokus Geografi

D II, III dan IV

54.

Kedua-dua sungai di atas dapat dikaitkan dengan


A banjir
B tanih runtuh
C pencemaran air
D perubahan landskap

55.

Kawasan berlorek dalam rajah di atas dapat dikaitkan dengan


A jerebu
B hujan asid
C kesan rumah hijau
D penipisan lapisan ozon

56. Pilih pernyataan yang benar.


A Penggunaan bahan aerosol akan meningkatkan
kandungan gas karbon monoksida
B Penggunaan pukat hanyut menyebabkan
kerosakan tempat pembiakan ikan
C Pencemaran air disebabkan oleh pembebasan
gas klorofluorokarbon
D Kesan rumah hijau menyebabkan peningkatan
aras laut

57.

Fenomena di atas berlaku disebabkan oleh


I ujian senjata nuklear

734
Latih Tubi Berfokus Geografi

II penggunaan baja nitrogen


III haba matahari yang terperangkap
IV penggunaan gas klorofl ourokarbon
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

58. Antara berikut, sumber mineral yang manakah dikatakan semakin merosot simpanannya?
I Arang batu
II Bijih timah
III Petroleum
IV Gas asli
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

59.

Rajah di atas dapat dikaitkan dengan aktiviti


A pertanian C petempatan
B pelancongan D perlombongan

60.

Antara berikut, yang manakah merupakan kesan akibat fenomena di atas?


I Perubahan cuaca
II Rantaian makanan terganggu
III Merosakkan bangunan
IV Melemahkan sistem daya ketahanan manusia
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

735
Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 15: Langkah-langkah Mengurangkan Kesan Kegiatan Ekonomi Terhadap Alam Sekitar

1.

Antara berikut, yang manakah kesan daripada program di atas?


I Mengelakkan pembaziran sumber
II Mengurangkan masalah pencemaran
III Mampu memperbaiki tahap kebersihan
IV Menjamin bekalan kayu yang berterusan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

2.

Agensi di atas mempunyai fungsi yang sama terhadap perhutanan dalam bidang
A penyelidikan
B pengeluaran lesen
C penanaman semula
D penetapan kawasan pembalakan

3. Antara berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah untuk mengurangkan kesan


kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar?
I Menjalankan penyelidikan dan pembangunan
II Mengusahakan program kitar semula
III Menjalankan lebih banyak aktiviti
IV Menggunakan tenaga petroleum
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

4. Antara berikut, yang manakah merupakan cara yang sesuai untuk menghalang hakisan tanah
akibat kegiatan pertanian?
I Penanaman secara kontur
II Menanam tanaman selingan
III Menanam tanaman tutup bumi
IV Mengamalkan sistem tanaman bergilir
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

736
Latih Tubi Berfokus Geografi

5. Apakah kejayaan MARDI dalam bidang penyelidikan?


A Mencipta benih padi baru
B Menghasilkan plastik mesra alam
C Mencipta bahan baru minyak sawit
D Menghasilkan teknik menoreh yang efisien

6. Apakah kesan positif yang wujud melalui kegiatan penanaman semula hutan?
I Menjimatkan penggunaan sumber
II Memelihara fl ora dan fauna di hutan
III Membantu mengekalkan keseimbangan
ekosistem hutan
IV Memberi peluang pekerjaan kepada penduduk
kawasan pedalaman
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

7. Antara berikut, kegiatan yang manakah telah dijalankan untuk mengelakkan berlakunya
pencemaran di Malaysia?
I Penggunaan sumber tenaga bahan api fosil
II Penerapan dalam kokurikulum sekolah
III Penguatkuasaan undang-undang
IV Program kitar semula
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

8. Antara berikut, yang manakah benar tentang usaha pemeliharaan dan pemuliharaan sumber
hutan di Malaysia?
I Menanam semula kawasan hutan
II Mengehadkan aktiviti penebangan
III Membina pusat penyelidikan perhutanan
IV Mendirikan industri di kawasan pembalakan
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

9. Penggubalan Penilaian Kesan Alam Sekitar (EIA) berdasarkan


A Akta Kualiti Alam Sekitar 1974
B Akta Kerajaan Tempatan 1976
C Akta Perhutanan Negara 1984
D Akta Pembangunan Mineral 1994

737
Latih Tubi Berfokus Geografi

10.

Pengurusan kawasan hutan paya bakau yang mendapat pengiktirafan dunia terletak di
kawasan bertanda
AI C III
B II D IV

11. Insinerator digunakan untuk


A merawat semula air
B melupuskan sisa buangan
C menghasilkan air minuman
D menyimpan bahan buangan

12.
Antara berikut, yang manakah dapat dikaitkan dengan pernyataan di atas?
I Bioteknologi
II Penggunaan baja kimia
III Teknik menanam semula pokok
IV Teknik menggunakan semula sisa sawit
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

13. Antara berikut, barangan yang manakah boleh dikitar semula?


I Kaca III Minyak petrol
II Kertas IV Tin aluminium
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

738
Latih Tubi Berfokus Geografi

14.

Maklumat di atas merujuk kepada negara


A Jepun
B Jerman
C Taiwan
D Singapura

15.

Perkara di atas bertujuan untuk


A melakukan penyelidikan dan pembangunan (R & D)
B mencari kawasan yang sesuai untuk mendapatkan air bawah tanah
C mengawal air bawah tanah daripada tercemar
D menerapkan pendidikan alam sekitar

16.

Pernyataan di atas merujuk kepada


A Akta Taman Negara 1980
B Akta Perhutanan Negara 1984
C Akta Kerajaan Tempatan 1976
D Akta Kualiti Alam Sekitar 1974

739
Latih Tubi Berfokus Geografi

17.

Antara berikut, agensi yang manakah terlibat dalam pendidikan alam sekitar?
I Jabatan Alam Sekitar
II Kementerian Kesihatan
III Persatuan Pencinta Alam
IV Pusat Kesihatan Alam Sekitar
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

18.

Senarai pokok di atas dapat dikaitkan dengan


A pemuliharaan C ladang hutan
B kepupusan sumber D penghutanan semula

19.

Maklumat di atas menerangkan tentang


A Akta Taman Negara 1980
B Akta Kerajaan Tempatan 1976
C Akta Kualiti Alam Sekitar 1974
D Peraturan Kualiti Alam Sekeliling 1979

20.

Kawasan berlorek di atas dikaitkan dengan


A merawat semula air
B penghutanan semula
C mengitar semula kertas
D merawat sisa pepejal industri

21. Pilih pernyataan yang benar tentang program penghutanan semula.

740
Latih Tubi Berfokus Geografi

I Ladang hutan ditubuhkan secara komersial


II Pokok yang ditanam seperti batai dan yamane
III Kawasan hutan yang telah ditebang ditanam
semula
IV Jabatan PERHILITAN bertanggungjawab
menyelia program penghutanan semula
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

22. Jabatan Alam Sekitar (JAS) bertanggungjawab untuk menguruskan


I aras kebisingan
II kualiti udara dan air
III Penilaian Kesan Alam Sekitar
IV sistem pelupusan sisa pepejal
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

23.

Antara berikut, yang manakah merupakan fungsi agensi di atas?


I Mengurus kualiti air dan udara
II Mengurus sisa buangan industri
III Mengenal pasti spesies pokok berharga
IV Melaksanakan penguatkuasaan undang-undang
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

24.

741
Latih Tubi Berfokus Geografi

Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan akta di atas?


I Memperkenalkan pelbagai inisiatif dan
pendekatan
II Mewartakan kawasan hutan simpan kekal
sebagai taman negara
III Mengurus dan membangunkan sumber hutan
secara berkesan
IV Mengurus sistem pengumpulan dan
penghapusan sisa pepejal
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

25.

Apakah tenaga X yang ditunjukkan dalam rajah di atas?


A Tenaga nuklear
B Tenaga ombak
C Tenaga angin
D Gas asli

26. Program alam sekitar yang dijalankan oleh agensi kerajaan ialah
I denda
II ceramah
III pameran
IV kem kesedaran alam
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

27.

742
Latih Tubi Berfokus Geografi

Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan dasar di atas?


A Akta Kerajaan Tempatan 1976
B Peraturan Kualiti Alam Sekeliling 1979
C Akta Perkapalan Saudagar 1993
D Akta Pembangunan Mineral 1994

28. Antara berikut, usaha yang manakah patut diambil untuk menjaga kualiti alam sekitar di
Malaysia?
I Mengitar semula
II Melancarkan kempen
III Merawat semula air
IV Penanaman semula hutan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

29.

Penyelidikan berkaitan hutan paya bakau giat dijalankan dan mendapat kerjasama negara
asing. Kerjasama tersebut giat dijalankan di kawasan bertanda
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

30. Apakah usaha-usaha yang diambil oleh pihak kerajaan dalam aktiviti penghutanan semula?
I Membekalkan anak pokok
II Menjalankan penyelidikan
III Menanam pokok di lebuh raya
IV Membuka lebih banyak kawasan pembalakan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

31. Antara berikut, yang manakah merupakan penggunaan sumber mesra alam?
I Penggunaan kereta api elektrik
II Penggunaan tenaga terma

743
Latih Tubi Berfokus Geografi

III Penggunaan tenaga nuklear


IV Penggunaan petrol tanpa plumbum
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

32. Antara berikut, akta yang manakah digubal untuk menjaga alam sekitar di Malaysia?
I Akta Pembangunan Mineral 1994
II Akta Perhutanan Negara 1984
III Akta Tanah Negara 1980
IV Akta Perikanan 1985
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

33. Antara berikut, yang manakah merupakan penggunaan tenaga mesra alam?
I Menggalakkan penggunaan petroleum
berplumbum
II Membina lebih banyak stesen jana kuasa
hidroelektrik
III Menggalakkan penggunaan tenaga solar
IV Memajukan pengangkutan elektrik
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

34. Antara berikut, yang manakah merupakan sumber tenaga mesra alam?
I Tenaga suria
II Tenaga biomas
III Petroleum
IV Kuasa hidroelektrik
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

35.

Senarai di atas dapat dikaitkan dengan

744
Latih Tubi Berfokus Geografi

A kitar semula C penguatkuasaan


B pemeliharaan D kempen kesedaran

36. Pilih kombinasi yang benar.

A I dan II C III dan IV


B II dan III D I dan IV

37.

Negara yang menjalankan program kitar semula di atas ialah


A Taiwan
B Jerman
C Denmark
D Malaysia

38.

Ketiga-tiga sungai di atas terlibat dalam program


A kitar semula
B mencintai sungai
C merawat semula air
D merawat sisa industri

745
Latih Tubi Berfokus Geografi

39.

Kawasan berlorek dalam rajah di atas mempunyai persamaan dalam usaha


A kajian alternatif
B merawat semula air
C kempen kitar semula
D penghutanan semula

40.

Tempat-tempat tersebut mempunyai fungsi yang sama sebagai tempat


A pusat rawatan air kumbahan
B pelupusan bahan kimia
C pelupusan sisa pepejal
D pusat rawatan sisa air

41. Pilih pasangan yang benar.

A I dan II
B II dan III

746
Latih Tubi Berfokus Geografi

C III dan IV
D I dan IV

42.
Antara berikut, yang manakah merupakan langkah-langkah merawat sisa air bagi
menghasilkan sumber air di atas?
I Penapisan mikro
II Osmosis terbalik
III Penapisan sisa pepejal
IV Pembasmian kuman dengan cahaya ultraungu
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

43. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengurangkan masalah pencemaran yang
disebabkan oleh kenderaan?
I Menggunakan pengangkutan elektrik
II Mengurangkan penggunaan elektrik
III Mengurangkan penggunaan elektrik terma
IV Menggantikan minyak diesel dengan tenaga
elektrik
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

44. Apakah kepentingan penanaman semula hutan?


I Memelihara flora dan fauna
II Menjamin bekalan kayu berterusan
III Mengekalkan keseimbangan ekosistem hutan
IV Meningkatkan aktiviti pembalakan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

45. Pilih pasangan yang benar.

747
Latih Tubi Berfokus Geografi

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

46. Antara berikut, yang manakah merupakan kebaikan kitar semula?


I Memperbaiki tahap kebersihan
II Mengurangkan masalah pencemaran
III Mengurangkan kepupusan bahan mentah
IV Meningkatkan kos pengurusan sampah
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

47.

Rajah di atas menunjukkan


A proses kitar semula
B pemprosesan kertas
C proses pelupusan kertas
D proses pembuatan barang

48.

748
Latih Tubi Berfokus Geografi

Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan negara


A India C Malaysia
B Jerman D Denmark

49. Antara berikut, bahan yang manakah boleh dikitar semula?


I Kotak kertas
II Bahan tembikar
III Majalah lama
IV Botol kaca
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

50. Pilih pernyataan yang benar tentang kitar semula di Jerman.


I Jerman telah mewajibkan semua penduduk
mengamalkan kitar semula
II Green Dot System digunakan untuk
memisahkan dan mengutip barangan terpakai
III Akta Pengurusan Sisa digubal untuk kitar
semula
IV Mengitar semula komponen dan monitor
komputer
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

51.
Antara berikut, agensi yang manakah menjalankan aktiviti di atas?
I SIRIM
II MPOB
III RISDA
IV Universiti Malaya
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

52.

749
Latih Tubi Berfokus Geografi

Kedua-dua bandar di atas dapat dikaitkan dengan


I menjalankan penyahgaraman air laut
II mengitar semula komponen kereta
III menggunakan tenaga nuklear
IV merawat air sisa
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

53. Pilih pernyataan yang benar tentang program kitar semula di Jerman.
I Beg plastik untuk kitar semula diberi percuma
II Tong kitar semula disediakan di jalan-jalan
utama
III Penggunaan plastik diharamkan di gedung
perniagaan
IV Orang awam boleh membawa bahan untuk
dikitar semula ke pusat pengumpulan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

54. Antara berikut, yang manakah merupakan tindakan yang diambil oleh kerajaan Denmark
alam program kitar semula?
I Mengenakan denda kepada mereka yang
mengitar semula
II Mengenakan cukai terhadap bahan buangan
yang dihantar dan dilupuskan di insinerator
III Mengitar semula sekurang-kurangnya 50
peratus daripada jumlah bahan buangan
IV Memberi bantuan kewangan kepada mereka
yang terlibat dalam teknologi kitar semula
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

750
Latih Tubi Berfokus Geografi

55.

Apakah barang X di atas?


A Sisa makanan
B Plastik minuman
C Monitor komputer
D Plastik pelapik meja

56. Mengapakah negara Taiwan mempunyai banyak bahan buangan?


I Penduduk yang ramai
II Kegiatan perindustrian giat
III Keluasan tanah dan petempatan
IV Kos pemprosesan sampah yang murah
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

57.
Kaedah di atas merupakan usaha mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam
sekitar dan diperkenalkan di negara
A Korea Selatan C Taiwan
B Singapura D Jerman

58. Antara berikut, yang manakah merupakan proses penghutanan yang dijalankan di Malaysia?
I Penubuhan ladang hutan
II Penghutanan semula
III Memperluas kawasan pembalakan
IV Menebus guna kawasan hutan
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

59.

Maklumat tersebut menerangkan kempen kitar semula yang dijalankan di negara


A Taiwan

751
Latih Tubi Berfokus Geografi

B Denmark
C Singapura
D Australia

60. Pendidikan alam sekitar perlu diajar secara formal di sekolah kerana
I dapat meningkatkan keprihatinan pelajar
terhadap isu alam sekitar
II dapat menyedarkan pelajar tentang isu alam
sekitar
III dapat memberi ilmu pengetahuan
IV merupakan mata pelajaran wajib
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

752
Latih Tubi Berfokus Geografi

Bab 16: Kepentingan Kerjasama Ekonomi Antarabangsa

1.

Kawasan berlorek di atas menunjukkan beberapa buah negara yang menyertai kerjasama
A G7 C OIC
B EU D ASEAN

2.

Berdasarkan peta di atas, apakah barangan yang dieksport oleh Malaysia?


A Getah C Lada hitam
B Nanas D Kelapa sawit

3. Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan kerjasama ekonomi?

753
Latih Tubi Berfokus Geografi

I Pemindahan teknologi
II Bahan mentah
III Infrastruktur
IV Pasaran
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

4. Antara berikut, cara yang manakah dilakukan oleh Malaysia untuk mencari rakan
dagangnya?
I Perdagangan zon bebas
II Perdagangan setempat
III Perdagangan serantau
IV Perdagangan dua hala
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

5. Apakah kelebihan yang diperolehi oleh Malaysia dengan menganggotai APEC?


I Peningkatan jumlah eksport
II Penambahan pelaburan negara
III Peningkatan penggunaan teknologi
IV Peningkatan kerja-kerja penyelidikan
A I dan II C III dan IV
B II dan II D I dan IV

6. Apakah tujuan penubuhan pejabat Kedutaan Malaysia di negara-negara lain dari segi
ekonomi?
I Meningkatkan kedatangan pelancong ke negara
kita
II Memperkukuhkan hubungan perdagangan
III Menggalakkan pelaburan asing
IV Membantu peminjaman modal
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

7.

Maklumat di atas merupakan kerjasama jenis


A sedunia
B serantau
C dua hala
D pelbagai hala

8. Antara berikut, negara-negara yang manakah menganggotai IMT-GT?


I Malaysia III Thailand

754
Latih Tubi Berfokus Geografi

II Filipina IV Indonesia
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

9.

Antara berikut, negara yang manakah mengeksport bahan di atas ke Malaysia?


A Kanada
B Norway
C Perancis
D New Zealand

10.

Carta pai di atas menunjukkan hubungan perdagangan Malaysia dengan negara-negara luar.
Negara X dalam rajah ialah
A negara ASEAN C Arab Saudi
B Australia D Taiwan

11. Antara berikut, yang manakah merupakan kerjasama ekonomi antara negara yang diamalkan
oleh Malaysia?
I Kerjasama pelbagai hala
II Kerjasama dua hala
III Kerjasama serantau
IV Kerjasama sehala
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

12. Apakah kesan pelaburan asing kepada Malaysia?


I Mengehadkan penggunaan teknologi baru
II Meningkatkan kemahiran antara rakan niaga

755
Latih Tubi Berfokus Geografi

III Menambahkan sumber modal dan


pengetahuan
IV Menyediakan peluang pekerjaan kepada
penduduk
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

13. Pertubuhan OIC dianggotai oleh


A negara-negara maju
B negara-negara Islam
C negara-negara miskin
D negara-negara dunia ketiga

14.

Apakah sumbangan negara-negara di atas kepada Malaysia?


A Pemindahan teknologi
B Pertukaran tenaga buruh
C Membekalkan tenaga buruh
D Menyediakan bahan mentah

15.
Apakah fungsi agensi di atas?
I Mempromosi produk dan perkhidmatan
Malaysia
II Mengesahkan status perintis bagi industri baru
III Mengeluarkan lesen import dan eksport
IV Memberikan khidmat nasihat
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

16. Antara berikut, yang manakah merupakan sumbangan tenaga mahir asing yang bekerja di
Malaysia?
I Memajukan ekonomi negara
II Membawa masuk budaya luar

756
Latih Tubi Berfokus Geografi

III Pengaliran keluar mata wang negara


IV Mengatasi masalah kekurangan tenaga buruh
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

17.

Jenis kerjasama di atas melibatkan


I Indonesia
II Malaysia
III Singapura
IV Negara Thai
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

18. Antara berikut, agensi yang manakah terlibat dalam perdagangan antarabangsa?
I MITI III SIRIM
II FAMA IV MATRADE
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

19. Malaysia banyak mengimport barangan seperti


I komponen transistor
II peralatan telekomunikasi
III alat ganti pendingin udara
IV kayu balak
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

20.

Negara X dalam jadual di atas ialah


A India C Negara Thai
B Jepun D Singapura

757
Latih Tubi Berfokus Geografi

21.

Pernyataan di atas menunjukkan jenis


A kerjasama pelbagai hala
B kerjasama serantau
C kerjasama dua hala
D kerjasama sedunia

22.

Kawasan berlorek di atas merupakan contoh hubungan perdagangan antara negara


A IMS-GT C ASEAN
B IMT-GT D KOMANWEL

23. Malaysia mendapat bekalan tenaga kerja mahir daripada negara


I Jepun III Jerman
II Filipina IV United Kingdom
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

24.

Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan barangan komoditi seperti


I getah III petroleum
II pulpa IV bijih timah
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

25. Antara berikut, yang manakah merupakan bentuk pemindahan teknologi?


I Perjanjian pelesenan
II Aliran sumber manusia
III Peningkatan perdagangan

758
Latih Tubi Berfokus Geografi

IV Peraturan-peraturan paten dan tanda dagangan


A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

26.

Rajah di atas menunjukkan hubungan perdagangan antara Malaysia dengan negara


A Jepun
B Myanmar
C Columbia
D Papua New Guinea

27.

Malaysia banyak mengimport barangan di atas dari negara


I New Zealand III Norway
II Kanada IV Australia
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

28. Antara berikut, yang manakah merupakan kerjasama ekonomi antarabangsa?


I Kerjasama sehala
II Kerjasama serantau
III Kerjasama dua hala
IV Kerjasama pelbagai hala
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

29.

Maklumat di atas menunjukkan pemindahan teknologi yang berlaku melalui cara


A pembelian terus

759
Latih Tubi Berfokus Geografi

B pembelian ekuiti
C perjanjian perlesenan
D penempatan pegawai dagang

30.

Kerjasama perdagangan di atas melibatkan Malaysia dengan negara


A Indonesia C Vietnam
B Myanmar D Laos

31.

Agensi X di atas ialah


A MATRADE
B ZOPFAN
C MIDF
D TDC

32.

Malaysia membeli dan mengimport komponen bagi alat pengangkutan di atas dari negara
A Amerika Syarikat
B United Kingdom
C Jerman
D Jepun

33.

Malaysia banyak mengimport bahan mentah di atas dari negara


A Kanada dan Norway
B China dan Korea Selatan
C Negara Thai dan Indonesia
D Australia dan New Zealand

760
Latih Tubi Berfokus Geografi

34. Barangan buatan Malaysia menjadi pilihan negara luar kerana


I harga yang murah
II barangan berkualiti tinggi
III barangan cepat rosak
IV barangan sukar didapati
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

35. Antara berikut, negara yang manakah merupakan keanggotaan ASEAN?


I Brunei Darussalam
II Filipina
III Indonesia
IV Bangladesh
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

36.

Rajah di atas menunjukkan tenaga buruh


A am
B mahir
C tidak mahir
D separuh mahir

37.

Senarai negara di atas mungkin sekali menyertai pertubuhan

761
Latih Tubi Berfokus Geografi

A Komanwel
B IMT-GHT
C G15
D OIC

38.

Negara pengimport barangan perkilangan dari Malaysia yang terbesar ialah


A Amerika Syarikat
B Singapura
C Korea
D Afrika

39.

Logo di atas mungkin sekali ialah


A OIC
B NAM
C APEC
D ASEAN

40. Antara berikut, pertubuhan yang manakah disertai oleh Malaysia dalam kerjasama ekonomi?
I ASEAN III OIC
II APEC IV G7
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

41.

762
Latih Tubi Berfokus Geografi

Bentuk pelaburan di atas merupakan kerjasama ekonomi Malaysia dengan Jepun melalui
syarikat
I Toyota
II Mazda
III Daihatsu
IV Mitsubishi
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

42. Malaysia perlu menjalinkan kerjasama dengan negara-negara serantau untuk


I menambahkan penyelidikan dan pembangunan
II memudahkan urusan perniagaan
III meningkatkan daya saing negara
IV merapatkan hubungan kebudayaan antara
negara yang terlibat
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

43.

Hubungan antara kedua-dua buah negara bertanda X dan Y di atas amat penting dari aspek
A modal
B pasaran
C teknologi
D bekalan tenaga buruh

44.

Maklumat di atas merujuk kepada


A Majlis Perniagaan Amerika Syarikat dengan

763
Latih Tubi Berfokus Geografi

Malaysia
B IMT-GT
C ASEAN
D G7

45. Pilih kombinasi yang benar mengenai barangan yang diimport oleh Malaysia.

46. Pilih pasangan yang benar.

A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

47. Negara ASEAN yang paling banyak mengadakan hubungan perdagangan dengan Malaysia
ialah
A Brunei C Indonesia
B Thailand D Singapura

48. Hubungan luar negara dapat dijalinkan melalui


I lawatan pemimpin
II rundingan politik
III hubungan perdagangan
IV mewujudkan pejabat kedutaan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

764
Latih Tubi Berfokus Geografi

49. Pemindahan teknologi dapat dilakukan dengan


I perjanjian pelesenan
II pembelian ekuiti
III aliran sumber manusia
IV pertukaran alat teknologi
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

50. Pilih pernyataan yang benar tentang barangan yang diimport oleh Malaysia.

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

51.

Selain Malaysia, negara yang manakah menyertai pertubuhan di atas?


I Laos III Myanmar
II Vietnam IV Bangladesh
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

52. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan positif kerjasama ekonomi Malaysia dengan
negara-negara lain?
I Meluaskan pasaran

765
Latih Tubi Berfokus Geografi

II Menambahkan import barang


III Meningkatkan pendapatan negara
IV Meningkatkan kemahiran tenaga mahir
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

53.

Malaysia mendapat bekalan bahan mentah di atas daripada negara


I Kanada III Australia
II Vietnam IV New Zealand
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

54. Antara berikut, yang manakah merupakan usaha-usaha yang perlu diambil oleh Malaysia
dalam era globalisasi?
I Meningkatkan kualiti barangan
II Menggunakan teknologi maklumat dan
komunikasi
III Meningkatkan eksport bahan mentah
IV Mengamalkan dasar tertutup
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

55. Antara berikut, yang manakah merupakan kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa?
I Menggalakkan pelaburan
II Menggalakkan perdagangan
III Membantu pemindahan teknologi dilakukan
IV Meningkatkan hubungan sosial
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

766
Latih Tubi Berfokus Geografi

56. Kerjasama antarabangsa dalam sektor perindustrian memberi faedah kepada negara
I untuk meningkatkan kemahiran pekerja
II untuk menghasilkan produk yang berkualiti
III untuk menyekat aktiviti pasaran
IV untuk menambahkan pendapatan negara
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

57.

Rajah di atas merujuk kepada bahan mentah


I getah
II padi
III kuprum
IV bijih timah
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

58.

Rajah di atas menerangkan hubungan kerjasama antara Malaysia dengan negara luar. Negara
X dan Y ialah
A China dan India
B Jerman dan Perancis
C Filipina dan Afrika Selatan
D Indonesia dan Bangladesh

59. Antara negara-negara yang menganggotai G7 ialah


I Itali III Jerman
II Kanada IV Sri Lanka
A I, II dan III
B I, II dan IV

767
Latih Tubi Berfokus Geografi

C I, III dan IV
D II, III dan IV

60.
Antara berikut, yang manakah merupakan bentuk kerjasama di atas?
I Projek baja di Acheh
II Projek fosfat di Filipina
III Projek garam-abu soda di Thailand
IV Projek Mitsubishi Motor Corporation di
Malaysia
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

768