Anda di halaman 1dari 10

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Pengajaran Nombor dan Operasi


Kursus/Modul Teaching of Numbers and Operations
2. Kod Kursus MTES3073

3. Nama Staf
Nik Noralhuda binti Nik Mohamed
Akademik

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar mengenalpasti pengajaran dan pembelajaran
Kursus/Modul berkesan dalam matematik. Seiring dengan pengetahuan pedagogi kandungan yang
dalam Program sesuai, pelajar dapat melaksanakan pengajaran Nombor dan Operasi secara kompeten.

5. Semester dan
Semester 1 Tahun 2
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Tidak Bersemuka
Bersemuka dan Tidak Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali
125
P= Pentaksiran
15 30 - 2.5 30 30 - 17.5

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat:


Kursus (Course 1. Mengaitkan kandungan matematik dengan pedagogi yang sesuai dalam membentuk
Learning pengetahuan pedagogi kandungan bagi bidang pengajaran Nombor dan Operasi.
Outcomes, CLO) (C2, A4, PLO1)

2. Membina resos yang sesuai bagi pengajaran dan pembelajaran Nombor dan Operasi
secara berkumpulan. (C3, P6, PLO2, PLO5, TS3)

3 Membincang isu-isu pengajaran dan pembelajaran dalam Nombor dan Operasi


berdasarkan amalan dan rujukan dapatan penyelidikan yang berwasit atau berautoriti.
(C5, A4, PLO3, PLO6, CTPS3, LL2)

4. Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran berkesan bagi Nombor dan Operasi.
(C6, PLO3, CTPS4)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi

CLO
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 x x

2 x x

3 x x

4 x

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

1
10. Kemahiran Boleh
Pindah Pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah (CTPS4)
(Transferable Skills, Kemahiran kerja berpasukan (TS3)
TS): Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat (LL2)

11. Strategi Pengajaran


dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran
Memberi syarahan, menjalankan aktiviti hands-on, mengadakan aktiviti kumpulan dan
perbincangan, demonstrasi, dan simulasi.

Strategi Pentaksiran:

Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi dua bentuk pentaksiran, iaitu
peperiksaan (30%) dan kerja kursus (70%).

Programme Learning Strategi Pengajaran dan


Jenis Pentaksiran
Outcome (PLO) Pembelajaran

Syarahan, perbincangan dan Ujian bertulis


PLO1 – Pengetahuan
aktiviti kumpulan Kuiz 1 dan 2
Demonstrasi dan aktiviti
PLO2 – Kemahiran Praktikal pembinaan resos Penghasilan resos
berkumpulan
PLO3 – Kemahiran saintifik, Ujian bertulis
kemahiran berfikir dan Simulasi dan kajian kes
menyelesaikan masalah Penulisan laporan kajian
kes
PLO5 – Kemahiran Penghasilan
Kerja kumpulan
berpasukan resos(berkumpulan)
PLO6 – Kemahiran
Penulisan laporan kajian
pembelajaran berterusan dan Kajian kes
kes
pengurusan maklumat

12. Sinopsis Kursus ini merangkum pembelajaran matematik berkesan, pengajaran Nombor dan
Operasi, Pecahan serta Perpuluhan, pengajaran Nisbah, Kadaran dan Peratus, pengajaran
Wang dan pengajaran masalah bercerita.

This course encompasses the effective learning of mathematics, teaching of Numbers and
Operations, Fractions and Decimals, teaching of Ratio, Proportion and Percentages,
teaching of Money and the teaching of word problems.

13. Mod Penyampaian Kuliah dan tutorial

14. Kaedah dan Jenis Peperiksaan Akhir : 30%


Pentaksiran Kerja Kursus : 70%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian bertulis Peperiksaan Akhir 30


Kuiz 1 (30 minit) untuk mentaksir CLO1 - Topik 2 ,3 dan 4 10
Kuiz 2 (30 minit) untuk mentaksir CLO1 - Topik 5 dan 6 10
Penghasilan resos untuk pengajaran dan pembelajaran bagi Topik
15
Tugasan 2, 3, 4, 5 atau 6 secara berkumpulan - Tugasan mentaksir CLO2
Laporan kajian kes (1200 patah perkataan) - berkaitan isu-isu
pengajaran dan pembelajaran Nombor dan Operasi dengan
35
penggunaan resos dan rancangan baharu untuk penambahbaikan.
Tugasan mentaksir CLO3 dan CLO4.

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

2
Jumlah SLT
Bersemuka
Bersemuka

Interaksi
Interaksi

Bukan
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Pembelajaran Matematik Berkesan

 Standard Proses Matematik


- Membuat Perwakilan, Membuat Perkaitan,
Menaakul, Berkomunikasi, Menyelesaikan Masalah
 Model Perkaitan (Connection Model)
- Manipulatif konkrit, perwakilan visual,
simbol abstrak, bahasa lisan, situasi dunia sebenar
 Model Action Reflection Modelling (ARM)
2 4 4 4 14
 Pedagogi Berkesan Dalam Matematik
- Pembelajaran Matematik Melalui Model Perkaitan:
Kaedah papan berfikir (think board) dan Kaedah
Concrete-Pictorial-Abstract (CPA)
- Pembelajaran Matematik Melalui Model ARM
- Penaakulan Matematik Melalui Penyiasatan
Konjektur
- Pembelajaran Matematik Melalui Kecerdasan
Pelbagai

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

5
2. Pengajaran Nombor dan Operasi
 Menjelaskan pengetahuan pedagogi kandungan bagi
Nombor dan Operasi
- Celik nombor (number sense)
- Nombor kardinal, ordinal dan nominal
- Makna operasi nombor: Tambah; tolak; darab;
bahagi
- Model perwakilan nombor: ungrouped dan
pregrouped, proportional dan nonproportional
- Peringkat perkembangan konsep nombor bulat
dan operasi nombor
- Algoritma piawai dan algoritma alternatif
- Peranan kalkulator dalam pembelajaran
matematik sekolah rendah
- Salah konsep dan kesilapan umum dalam
Nombor dan Operasi
 Membina resos yang sesuai bagi pengajaran dan
pembelajaran Nombor dan Operasi
 Mereka bentuk serta menilai secara kendiri aktiviti
pengajaran dan pembelajaran (PdP) bagi Nombor
dan Operasi dengan menggunakan pedagogi
berkesan dalam matematik untuk mengajar sub-tajuk
berikut:
5 10 10 10 35
- Pra Nombor: Mengklasifikasi; mengenal pola
- Awal Nombor: Keabadian nombor; mengenal
kumpulan; membanding nombor; padanan satu-
satu
- Membilang Nombor: Prinsip membilang;
peringkat membilang; strategi membilang
- Membaca dan Menulis Nombor
- Nilai Tempat: Sistem angka Hindu-Arab
- Membundar Nombor
- Makna Operasi Nombor
- Fakta Asas Operasi Nombor: Memaham dan
mengingat fakta asas; strategi berfikir untuk
fakta asas
- Kaedah Pengiraan: Pengiraan mental;
pengiraan abakus; penganggaran
- Prosedur Pengiraan: Algoritma piawai;
algoritma alternatif
- Aplikasi Nombor dan Operasi Dalam Kehidupan
Seharian
 Membincang isu pengajaran bagi Nombor dan
Operasi berdasarkan amalan dan dapatan
penyelidikan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

6
3. Pengajaran Pecahan
 Menjelaskan pengetahuan pedagogi kandungan bagi
Pecahan
- Makna pecahan
- Model perwakilan pecahan
- Peringkat perkembangan konsep pecahan
- Prosedur pengiraan pecahan
- Salah konsep dan kesilapan umum dalam
Pecahan
 Membina resos yang sesuai bagi pengajaran dan
pembelajaran Pecahan
2 4 4 4 14
 Mereka bentuk serta menilai secara kendiri aktiviti
PdP bagi Pecahan dengan menggunakan pedagogi
berkesan dalam matematik untuk mengajar sub-tajuk
berikut:
- Makna Pecahan
- Membanding Pecahan dan Pecahan Setara
- Pecahan Tak Wajar dan Nombor Bercampur
- Operasi Pecahan: Tambah; tolak; darab; bahagi
- Aplikasi Pecahan Dalam Kehidupan Seharian
 Membincang isu pengajaran bagi Pecahan
berdasarkan amalan dan dapatan penyelidikan
4. Pengajaran Perpuluhan
 Menjelaskan pengetahuan pedagogi kandungan bagi
Pecahan
- Perhubungan di antara perpuluhan dan pecahan
- Model perwakilan perpuluhan
- Sistem nilai tempat perpuluhan
- Kelebihan perpuluhan berbanding dengan
pecahan
- Salah konsep dan kesilapan umum dalam
Perpuluhan
 Membina resos yang sesuai bagi pengajaran dan
pembelajaran Perpuluhan
 Mereka bentuk serta menilai secara kendiri aktiviti 1 2 2 2 7
PdP bagi Perpuluhan dengan menggunakan
pedagogi berkesan dalam matematik untuk mengajar
sub-tajuk berikut:
- Makna Perpuluhan
- Sistem Nilai Tempat Perpuluhan
- Penukaran Antara Perpuluhan dan Pecahan
- Membanding Nilai Perpuluhan
- Operasi Perpuluhan: Tambah; tolak; darab;
bahagi
- Aplikasi Perpuluhan Dalam Kehidupan Seharian
 Membincang isu pengajaran bagi Perpuluhan
berdasarkan amalan dan dapatan penyelidikan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

7
5. Pengajaran Nisbah, Kadaran dan Peratus
 Menjelaskan pengetahuan pedagogi kandungan bagi
Nisbah, Kadaran dan Peratus
- Makna nisbah dan kadaran
- Makna peratus
- Model perwakilan peratus
- Kelebihan peratus berbanding dengan
perpuluhan dan pecahan
- Salah konsep dan kesilapan umum dalam
Nisbah, Kadaran dan Peratus
 Membina resos yang sesuai bagi pengajaran dan
pembelajaran Peratus
 Mereka bentuk serta menilai secara kendiri aktiviti
2 4 4 4 14
PdP bagi Peratus dengan menggunakan pedagogi
berkesan dalam matematik untuk mengajar sub-tajuk
berikut:
- Makna Nisbah dan Kadaran
- Penyelesaian Masalah Harian Melibatkan
Nisbah dan Kadaran
- Makna Peratus
- Penukaran Antara Peratus, Perpuluhan dan
Pecahan
- Aplikasi Peratus Dalam Kehidupan Seharian
 Membincang isu pengajaran bagi Nisbah, Kadaran
dan Peratus berdasarkan amalan dan dapatan
penyelidikan
6. Pengajaran Wang
 Menjelaskan pengetahuan pedagogi kandungan bagi
Wang
- Makna wang
- Pelbagai bentuk wang
- Salah konsep dan kesilapan umum dalam Wang
 Membina resos yang sesuai bagi pengajaran dan
pembelajaran Wang
 Mereka bentuk serta menilai secara kendiri aktiviti
PdP bagi Wang dengan menggunakan pedagogi
berkesan dalam matematik untuk mengajar sub-tajuk
berikut: 2 4 4 4 14
- Makna Wang
- Operasi Melibatkan Wang: Tambah; Tolak;
Darab; Bahagi
- Pelbagai Instrumen Pembayaran
- Penukaran Antara Mata Wang Asing
Berbanding Mata Wang Malaysia
- Penyelesaian Masalah Harian Melibatkan Jual
Beli, Aset dan Liabiliti, Faedah, serta Cukai
Jualan dan Perkhidmatan
 Membincang isu pengajaran bagi Wang
berdasarkan amalan dan dapatan penyelidikan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

8
7. Pengajaran Penyelesaian Masalah Bercerita
 Menjelaskan pengetahuan pedagogi kandungan bagi
Penyelesaian Masalah Bercerita
- Aplikasi model Polya dalam penyelesaian
masalah bercerita
 Analisis Kesilapan Newman
- Prosedur analisis kesilapan
- Kategori kesilapan pertama dalam
penyelesaian masalah bercerita
 Membina resos yang sesuai bagi pengajaran dan
pembelajaran Penyelesaian Masalah Bercerita
 Mereka bentuk serta menilai secara kendiri aktiviti 1 2 2 2 7
PdP bagi Penyelesaian Masalah Bercerita dengan
menggunakan pedagogi berkesan dalam matematik
untuk mengajar sub-tajuk berikut:
- Membaca Masalah
- Memahami Masalah
- Mentransformasi Masalah
- Melaksanakan Proses Matematik
- Mengekod (encode)
 Membincang isu pengajaran bagi Penyelesaian
Masalah Bercerita berdasarkan amalan dan dapatan
penyelidikan
Kerja Kursus 1 13 14
Ulang Kaji Peperiksaan 4.5 4.5
Peperiksaan 1.5 1.5

Jumlah 15 30 2.5 30 30 17.5 125

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

9
Bersemuka Tidak Bersemuka
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN TIDAK BERSEMUKA Kuliah 15 30

Tutorial 30 30

Kuiz 1 (30 minit) 0.5 1.5

Kuiz 2 (30 minit) 0.5 1.5

Penghasilan resos
pengajaran dan - 3
pembelajaran

Laporan kajian kes


(1200 patah - 7
perkataan)

Peperiksaan Akhir 1.5 4.5


Jumlah 47.5 77.5
Jumlah Jam
Pembelajaran 125
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 3

18. Rujukan Asas Reys, R., Lindquist, M. M., Lambdin, D. V. & Smith, N. L. (2012). Helping children learn
mathematics. 10th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
Cathcart, W.G., Pothier,Y.M., Vance, J.H. & Bezuk, N.S. (2011). Learning mathematics
in elementary and middle Schools. A learner-centered approach. 5th ed. New Jersey:
Pearson Merill Prentice Hall.
Tipps,S., Johnson,A. & Kennedy, L. M. (2011) . Guiding children’s learning of
mathematics. 12th ed. Wadsworth: Cengage Learning.
Rujukan Tambahan Van de Walle, J. A., Karp, K. S., Bay-Williams, J. M., (2013). Elementary and middle school
mathematics teaching developmentally. 8th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson
Education.
Serow, P., Callingham, R. & Muir, T (2014). Primary Mathematics: Capitalising on ICT for
today and tomorrow. Australia: Cambridge University Press.
Carpenter,T. P. , Fennema, E., Franke, M.L., Levi, L.& Empson, S.B. (2014). Children's
Mathematic: Cognitively guided instruction. 2nd edition. Portsmouth: Heinemann
Haylock, D. & Manning, R. (2014). Mathematics explained for primary teachers. 5th ed.
London: Sage.
Collins, A. & Dacey, L. (2014). It’s all relative: Key ideas and common misconceptions
about ratio and proportion, Grades 6-7. Portland: Stenhouse.
Munirah Ghazali, Rohana Alias, Noor Asrul Anuar Ariffin et al. (2010). Identification of
students’ intuitive mental computational strategies for 1, 2 and 3 digits addition and
subtraction:pedagogical and curricular implications. Journal of Science and
Mathematics Education in Southeast Asia, Vol 33 No. 1, 17-38.Retrieved on March 13
2015 from recsam.edu.my/R&D_Journals/YEAR 2010/june2010.html
Pearce, D.L. , Brunn, F., Skinner, K. et al. (2013). What teachers say about student
difficulties solving mathematical word problems in Grades 2-5.International Electronic
Journal of Mathematics Education, Vol 8 No. 1, 1-17. Retrieved on March 13 2015
from http://www.iejme.com/
Lai, M.Y., Murray, S. (2014). What do error patterns tell us about Hong Kong Chinese and
Australian Students Understanding of Decimal Numbers? International Journal for
Mathematics Teaching and Learning, July 8th, 1-32. Retrieved on March 13 2015 from
www.cimt.plymouth.ac.uk/journal/lai2.pdf

Maklumat
19. Tiada
Tambahan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

10
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM
MTES3073 PENGAJARAN NOMBOR DAN OPERASI (3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah


HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran dan Pentaksiran
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO Pembelajaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Mengaitkan kandungan matematik dengan
Syarahan,
pedagogi yang sesuai dalam membentuk Ujian bertulis
perbincangan
pengetahuan pedagogi kandungan bagi x
dan aktiviti
bidang pengajaran Nombor dan Operasi. Kuiz 1 dan 2
kumpulan
(C2, A4, PLO1)
Demonstrasi dan
2. Membina resos yang sesuai bagi
aktiviti Penghasilan resos
pengajaran dan pembelajaran Nombor
x x pembinaan resos
dan Operasi secara berkumpulan. (C3, P6,
berkumpulan
PLO2, PLO5, TS3)

3. Membincang isu-isu pengajaran dan


pembelajaran dalam Nombor dan Operasi
Ujian bertulis
berdasarkan amalan dan rujukan dapatan Simulasi dan
x x
penyelidikan yang berwasit atau kajian kes Penulisan laporan
berautoriti. (C5, A4, PLO3, PLO6, CTPS3, kajian kes
LL2)

4. Merancang aktiviti pengajaran dan Ujian bertulis


Simulasi dan
pembelajaran berkesan bagi Nombor dan x
kajian kes Penulisan laporan
Operasi. (C6, PLO3, CTPS4)
kajian kes
Syarahan,
perbincangan
dan aktiviti
Kuiz- 1 dan 2
kumpulan
Penghasilan resos
Demonstrasi dan
KESELURUHAN x x x x x aktiviti Ujian bertulis
pembinaan resos
berkumpulan Penulisan laporan
kajian kes
Simulasi dan
kajian kes

Nama Panel Penggubal:


Bil. Nama Penggubal Kelayakan Akademik

1 M. Sc. (Psikologi Pendidikan )


Pn. Natrah binti Shaari
B.Sc. Ed . Hons

2 M.A. Education Sec Education (Mathematics Education)


Pn. Azizan binti Yeop Zaharie
B.A.

3 Sarjana Pendidikan (Pengajian Kurikulum)


Pn. Siti Hawa binti Mohamad
Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Matematik)

4 M. Ed (Curriculum & Instruction)


En. Gan Teck Hock
B. Sc & Ed (Hons) - Matematik

M. Ed.(Psikometrik dan Pengujian Pendidikan)


5 Pn. Teh Kim Hong B.Sc.(Hons)
Sijil Guru

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

11
Nama Pakar Rujuk:

Bil. Nama Jawatan Universiti/Bahagian


1 Dr Munirah Ghazali Profesor Universiti Sains Malaysia (Pulau Pinang)

2 Dr Kor Liew Kee Profesor Madya Universiti Teknologi MARA (Kedah)

3 En. Aziz bin Naim Pegawai Kurikulum Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM

4 En. Goh Thian Hee Pensyarah Akademik IPG Kampus Pulau Pinang

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

12

Anda mungkin juga menyukai