Anda di halaman 1dari 2

MAJLIS KHATAM AL-QURAN (16 SEPTEMBER 2020)

Bil Nama No. Telefon


.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Doa Khatam Al-Quran

ِ ‫هلل آلرَّ حْ ٰم ِن آلرَّ ح‬


‫ِيـم‬ ِ ْ‫ِبس‬
ِ ‫ـــــم آ‬

‫صاَل ةُ َوال َّساَل ُم َع َلى َرسُولِ َنا م َُح َّم ٍد‬ َّ ‫ َوال‬.‫ِين‬ َ ‫ َو ْال َعاقِ َب ُة ل ِْل ُم َّتق‬.‫ين‬
َ ‫ َح ْم ًدا َشاك ِِر‬.‫ِين‬َ ‫اَ ْل َحمْ ُد هَّلِل ِ َربِّ ْال َعالِم‬
َ ‫صحْ ِب ِه أَجْ َمع‬
‫ِين‬ َ ‫ َو َءالِ ِه َو‬.
‫ َواهْ ِد َنا َو َو ِّف ْق َنا‬.‫ت ال َّت َّوابُ الرَّ ِح ْي ُم‬َ ‫ك أَ ْن‬ َ ‫ك أَ ْن‬
َ ‫ َو ُتبْ َع َليْنا إِ َّن‬.‫ت ال َّس ِم ْي ُع ْال َعلِ ْي ُم‬ َ ‫اَللَّ ُه َّم َر َّب َنا َت َق َّب ْل ِم َّنآ إِ َّن‬
‫ َواجْ َع ْل ُه َل َنا‬.‫ان‬ ِ ‫ اللَّ ُه َّم ارْ َح ْم َنا ِبالقُرْ َء‬.‫ءآن ْال َعظِ ي ِْم‬ ِ ْ‫ ِب َب َر َك ِة ْالقُر‬.‫إِ َلى ْال َح ِّق َوإِ َلى صِ َراطٍ مُسْ َتقِي ِْم‬
‫ َوارْ ُز ْق َنا ِتاَل َو َت ُه‬.‫ َو َعلِّ ْم َنا ِم ْن ُه َما َج ِه ْل َنا‬.‫ اللَّ ُه َّم َذ ِّكرْ َنا ِم ْن ُه َما َنسِ ي َنا‬.‫إِ َمامًا َو ًنورً ا َو ُه ًدا َو َرحْ َم ًة‬
َ ‫ َواجْ َع ْل ُه َل َنا حُجَّ ًة َيا َربَّ ْال َعا َلم‬.‫ار‬
‫ِين‬ ِ ‫اف ال َّن َه‬َ ‫ َءا َنآ َء الَّي ِْل َوأَ ْط َر‬.

YA ALLAH
Hiasilah diri kami dengan keindahan Al Quran, Muliakanlah kami dengan Kemuliaan Al Quran, dan
Serikan kami dengan Ketinggian Martabat Al Quran dan Pakaikanlah kami dengan Pakaian Permata
Al Quran, Masukkan kami ke dalam Syurga dengan Syafaat Al Quran. Selamatkanlah kami dari
segala Bencana Dunia dan Azab Akhirat dengan Berkat Kehurmatan Al Quran....
YA ALLAH..Jadikanlah Al Quran semasa hidup kami di Dunia sebagai Rakan, dan di dalam Kubur
sebagai Kawan yang Mesra, Pada Hari Kiamat sebagai Pembantu, Sebagai Cahaya Penyuluh semasa
menuju Syurga sebagai Teman, dan sebagai Penghadang dan Pendinding dari Api Neraka....
YA ALLAH..Ya Tuhan kami, Jadikanlah Al Quran untuk kami sebagai Panduan dan Ikutan kepada
segala Kebaikan, dengan Limpah Kurnia Kemurahan dan KemuliaanMu, Ya Allah Tuhan yang Maha
Pemurah.
YA ALLAH..Tunjukilah kami dengan petunjuk Al Quran, Selamatkanlah kami dari Api Neraka
dengan sebab kemuliaan Al Quran, tinggikanlah Darjat Martabat kami dengan sebab Kemuliaan Al
Quran, dan hapuskanlah dosa Kesalahan kami dengan sebab membaca Al Quran. Ya Allah Tuhan
yang mempunyai segala macam Kelebihan dan Ehsan.
YA ALLAH...Ya Tuhan kami, Kurniakanlah kepada kami dengan setiap Huruf daripada Al Quran itu
Kemanisan, dan dengan setiap Kalimah daripada Al Quran itu Kemuliaan, dan dengan setiap dari
Ayat Al Quran itu Kemesraaan, dan dengan setiap surah dari Al Quran itu Keselamatan, dan dengan
setiap Huruf dari Al Quran itu balasan Kebaikan, dan setiap dari Rubu’ dari Al Quran itu Kerehatan,
dan setiap Nisf dari Al Quran itu Kenikmatan, dan setiap Fathah dari Al Quran itu Kegembiraan, dan
dengan setiap Kasrah dari Al Quran itu sebagai Pakaian dan dengan setiap Wakaf dari Al Quran itu
Pemeliharaan....

“RABBANAA ZOLAMNAA ANFUSANAA WA ILLAM TAGFIRLANAA


WATARHAMNAA LANAKUUNANNA MINAL KHAASIRIIN”

‫صلَّى هللاُ َع َلى َس ِّي ِد َنا م َُح َّم ٍد‬ َ ‫َر َّب َنا َءا ِت َنا فِي ال ُّد ْن َيا َح َس َن ًة َوفِي األخ َِر ِة َح َس َن ًة َوقِ َنا َع َذ‬
َ ‫ َو‬. ‫اب ال َّنار‬
‫ َو ْال َح ْم ُد‬.‫ َو َسل ٌم َع َلى ْالمُرْ َسلِي َْن‬.‫ِّك َربِّ ْالع َِّز ِة َعمَّا يَصِ فُ ْو َن‬
َ ‫ْحن َرب‬َ ‫ ُسب‬.‫صحْ ِب ِه َو َسلَّ َم‬ َ ‫َو َع َلى َءالِ ِه َو‬
‫هلل َربِّ ْال َعالِ ِمي َْن‬
ِ .ِ

Anda mungkin juga menyukai