Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN

Panitia Teknik dan Vokasional


Tajuk Kursus : AF-010-1 PEKERJA AM TANAMAN
Modul : 6
Kompetensi :
Tarikh 16.7.2013
Hari Selasa
Masa 8.50 – 1.10 petang
NamaPengajar Saravanan a/l Palanisamy
Standard 6.5 -Communicate Clearly
Pembelajaran
Masa Kriteria Pencapaian Tugas utama Bahan sumber
pembelajaran
1. Murid dapat menyampaikan - Maklumat bertulis
6.5.1 - Menyampaikan maklumat maklumat yang diberikan
menggunakan teknik dan bahasa yang dengan menggunakan teknik
sesuai. dan bahasa yang betul.
240 minit 2. Murid dapat menerima
6.5.2 - Menerima, baca dan merekod maklumat yang disampaikan
maklumat yang diterima oleh pelatih lain.
menggunakan kaedah yang sesuai. 3. Murid kemudian membaca
dan merekod maklumat yang
disampaikan.
4. Murid merumus PdP.
5. Murid membuat latihan yang
diberi oleh guru
Refleksi
GURU MENGHADIRI MESYUARAT PENGUMPULAN SKOR DAN LAPORAN PBS PMR 2013 DI PPD
SEPANG
RANCANGAN PENGAJARAN

Panitia Teknik dan Vokasional


Tajuk Kursus : AF-010-1 PEKERJA AM TANAMAN
Modul : 6
Kompetensi :
Tarikh 17.7.2013
Hari Rabu
Masa 7.30– 11.50 tengah hari
NamaPengajar Saravanan Palanisamy
Standard 6.6 -Follow Telephone/Telecommunication Procedure
Pembelajaran
Bahan sumber
Masa Kriteria Pencapaian Tugas utama
pembelajaran
1. Murid menggunakan mesin - mesin fax
6.6.1 Mengguna peralatan
fax, telefon dan email dengan - telefon
telekomunikasi yang
cara yang betul. - komputer
disediakan.
2. Murid dapat berkomunikasi
240 minit 6.6.2 - Berkomunikasi dengan menggunakan perlatan
teknik yang betul. komunikasi dengan teknik
6.6.3 - Mengambil pesanan dari yang betul.
panggilan yang diterima. 3. Murid dapat merekodkan
pesanan dari panggilan
dengan baik.
. 4. Murid merumus PdP.
5. Murid membuat latihan yang
diberi oleh guru

Refleksi
RANCANGAN PENGAJARAN

Panitia Teknik dan Vokasional


Tajuk Kursus : AF-010-1 PEKERJA AM TANAMAN
Modul : 7
Kompetensi :
Tarikh 18.7.2013
Hari Khamis
Masa 7.30 – 11.50 tengah hari
NamaPengajar Saravanan Palanisamy
Standard 7.1 -Identify And Highlight Problems
Pembelajaran
Masa Kriteria Pencapaian Kriteria Pencapaian Kriteria Pencapaian
7.1.1 -Memilih standard kualitibuku 1. Murid dapat mengumpul - SOP
standard kualiti buku program.
program yang dikehendaki.
2. Murid dapat membanding beza
7.1.2 -Mengesahkan standard kualitihasil keesahan standard kualiti hasil
240 minit yang dikehendaki.
yang ditolak.
3. Murid menyusun langkah –
7.1.3 -Menentukanlangkah-langkah yang langkah bagi memastikan kualiti
dipenuhi.
perluuntukmemastikan standard
4. Murid menyemak hasil yang
kualitidipatuhi. yang diperolehi.
5. Murid merumus PdP.
7.1.4 -Menyemakhasilsupayamenepati
6. Murid membuat latihan yang
standard kualiti yang dikehendaki. diberi oleh guru

GURU MENGHADIRI TAKLIMAT MUET DI SMK BANDAR BARU SALAK TINGGI.


Refleksi
RANCANGAN PENGAJARAN

Panitia Teknik dan Vokasional


Tajuk Kursus : AF-010-1 PEKERJA AM TANAMAN
Modul : 7
Kompetensi :
Tarikh 19.7.2013
Hari Jumaat
Masa 8.50 – 11.50 tengahari
NamaPengajar Saravanan a/l Palanisamy
Standard 7.2.-Resolve Interpersonal Conflicts
Pembelajaran
Kriteria Pencapaian Tugas utama Bahan sumber
Masa pembelajaran

7.2.1 -Menerimamaklumat. 1. Murid dapat menerima maklumat - Maklumat bertulis


dari murid lain dengan baik.
7.2.2
2. Murid mengambil tindakan dan
-Mengambiltindakanterhadapmaklumatdi bertindakbalas terhadap
240 minit maklumat yang diterima..
terima.
3. Murid merumus PdP.
7.2.3 -Menyedialaporan. 4. Murid membuat latihan yang
diberi oleh guru
7.2.4 -Mendapatkanpunca-punca yang
menyebabkantimbulnyakonflik.
7.2.5 -Menyelesaikan konflik berkenaan.

Refleksi
RANCANGAN PENGAJARAN

Panitia Teknik dan Vokasional


Tajuk Kursus : AF-010-1 PEKERJA AM TANAMAN
Modul : 7
Kompetensi :
Tarikh 20.7.2013
Hari Sabtu
Masa 8.10 – 12.30 tengah hari
NamaPengajar Saravanan a/l Palanisamy
Standard 7.2.-Resolve Interpersonal Conflicts
Pembelajaran

Masa Kriteria Pencapaian Tugas utama Bahan sumber pembelajaran

7.2.1 -Menerima maklumat. 1. Murid dapat menerima maklumat dari - Maklumat bertulis
murid lain dengan baik. - Contoh laporan
7.2.2 -Mengambil tindakan terhadap 2. Murid mengambil tindakan dan
bertindakbalas terhadap maklumat
240 minit maklumat diterima. yang diterima.
3. Murid menulis laporan terhadap
7.2.3 -Menyedia laporan. maklumat yang diterima.
4. Murid merumus PdP.
7.2.4 -Mendapatkan punca-punca yang 5. Murid membuat latihan yang diberi
oleh guru
menyebabkan timbulnya konflik.

7.2.5 -Menyelesaikan konflik berkenaan.

Refleksi GURU BERTUGAS SEBAGAI PENGAWAS PEPERIKSAAN MUET DI SMK BANDAR BARU SALAK TINGGI

RANCANGAN PENGAJARAN
Panitia Teknik dan Vokasional
Tajuk Kursus : AF-010-1 PEKERJA AM TANAMAN
Modul : 6
Kompetensi :
Tarikh 22.7.2013
Hari Isnin
Masa 8.10 – 12.30 tengah hari
NamaPengajar Saravanan a/l Palanisamy
Standard 7.2.-Resolve Interpersonal Conflicts
Pembelajaran
Kriteria Pencapaian Tugas utama Bahan sumber pembelajaran
Masa

7.2.1 -Menerima maklumat. 1. Murid menyambung tugasan menulis - Maklumat bertulis


laporan. - Contoh laporan
7.2.2 -Mengambil tindakan terhadap 2. Murid menulis laporan terhadap
maklumat yang diterima.
240 minit maklumat diterima. 3. Murid merumus PdP.
4. Murid membuat latihan yang diberi
7.2.3 -Menyedia laporan. oleh guru

7.2.4 -Mendapatkan punca-punca yang

menyebabkan timbulnya konflik.

7.2.5 -Menyelesaikan konflik

berkenaan.

Refleksi