Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATA PELAJARAN SAINS TAHUN 5

SK BINTULU 2020

KANDUNGAN KURIKULUM PEDAGOGI PENTAKSIRAN


MINGGU
CATATAN
(JAM) STANDARD
STRATEGI/KAEDAH/TEKNIK/C KAEDAH INSTRUMEN
KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN & NILAI
ADANGAN AKTIVITI PENTAKSIRAN PENTAKSIRAN

TEMA 1 : INKUIRI DALAM SAINS


TAJUK : KEMAHIRAN SAINTIFIK
1.1.1 Memerhati dengan menggunakan semua deria
yang terlibat dan alat jika perlu untuk membuat
pemerhatian secara kualitatif bagi menerangkan TP1-TP4
fenomena atau perubahan yang berlaku.

1.1.2 Mengelas dengan membandingkan atau Minat dan bersifat ingin tahu Pemerhatian, bertulis, Lembaran kerja, soal
mengenal pasti persamaan dan perbezaan Amali berkumpulan
tentang alam sekeliling lisan jawab TP1-TP4
berdasarkan ciri sepunya.

1.1.3 Mengukur dan menggunakan nombor dengan


menggunakan alat dan unit piawai dengan TP1-TP4
teknik yang betul.

1.1.4 Membuat inferens dengan menyatakan


kesimpulan awal atau penerangan yang
munasabah bagi sesuatu pemerhatian dengan TP1-TP5
MINGGU 1 menggunakan maklumat yang diperoleh. Pemerhatian, bertulis, Lembaran kerja, soal
Bersifat objektif Amali berkumpulan,Amali individu
( 02/01- lisan jawab
03/01/2020) 1.1.5 Meramal dengan membuat jangkaan tentang TP1-TP5
1.1 sesuatu peristiwa atau fenomena berdasarkan
1.1.6 Berkomunikasi dengan merekod maklumat atau TP1-TP5
Kemahiran pemerhatian,
idea pengalaman
dalam bentuk lalu atau
yang sesuai data.
dandan
1.1.7 Menggunakan perhubungan ruang masa TP1-TP5
MINGGU 2
Proses Sains 1.1.8
mempersembahkan
dengan
Mentafsirmenyusun
data dengan
maklumat
kejadian
memilih
atau idea
sesuatu fenomena
idea yang Jujur dan tepat dalam merekod Pemerhatian, bertulis, Lembaran kerja, soal
tersebut secaramengikut
sistematik. Amali berkumpulan,Amali individu TP1-TP5
( 06/01- atau peristiwa
relevan tentang objek, kronologiatau
peristiwa berdasarkan dan mengesahkan data lisan jawab,kuiz
1.1.9 Mendefinisi
masa. pada secara operasi dengan pola yang TP1-TP5
10/10/2020) terdapat
memerihalkan data
satu untuk membuat
tafsiran tentangmenentukan
perkara
1.1.10 Mengawal pemboleh ubah dengan
penerangan.
yang dilakukan
pemboleh ubah dan diperhatikan
bergerak balas dan bagi sesuatu
dimalarkan
situasi mengikut
setelah pembolehaspekubahyang ditentukan.
dimanipulasi ditentukan TP1-TP6
dalam sesuatu penyiasatan.

1.1.11 Membuat hipotesis dengan membuat


pernyataan umum yang boleh diuji tentang
hubungan antara pemboleh ubah antara Beretika dan Pemerhatian, bertulis, Laporan amali, TP1-TP6
Amali berkumpulan
pemboleh ubah dalam sesuatu penyiasatan. bersistematik,Bekerjasama lisan lembaran kerja, kuiz

1.1.12 Mengeksperimen dengan menggunakan


kemahiran proses sains asas bagi megumpul
dan mentafsir data serta membuat rumusan
TP1-TP6
untuk membuktikan hipotesis dan membuat
laporan.
TEMA 2 : SAINS HAYAT
TAJUK : PROSES HIDUP HAIWAN
MINGGU 3
3.1.1 Menjelaskan dengan contoh melalui
( 13/01-
pemerhatian menerusi pelbagai mesia, ciri dan
17/01/2020)
tingkah laku khas haiwan untuk melindungi diri
MINGGU 4 Kemahiran : Memerhati,
daripada musuh.
3.1 Ciri Berkomunikasi, Membuat inferens
3.1.2 Menjelaskan dengan contoh melalui
MINGGU 3 dan tingkah laku pemerhatian menerusi pelabagai media, ciri dan Nilai: Bekerjasama, Minat dan Masa : 2 Jam
Tayangan Video,aktiviti kumpulan, Peta Pemerhatian, Lisan,
(13/01- khas haiwan tingkah laku khas haiwan untuk melindungi diribersifat ingin tahu tentang alam
i-Think(peta Buih) Bertulis
buku aktiviti, soal jawab TP: 1 , 2, 3
17/01/2020 daripada cuaca melampau sekeliling, Menyedari bahawa dan 4
untuk melindungi sains merupakan satu daripada
diri 3.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, cara memahami alam, Berani
MINGGU 4 penulisan dan lisan. mencuba
( 20/01/-
22/01/2020)

3.2.1 Mencipta model haiwan imaginasi yang boleh


melindungi diri daripada musuh dan cuaca
melampau Kemahiran : Memerhati, Membuat
MINGGU 5 3.2 Mereka cipta inferens, Berkomunikasi Pemerhatian, Masa : 1 Jam
Projek, ( Buku Teks m/s 28-29 )
(27/01- 3.2.2 Menaakul ciri khas yang boleh melindungi diri Nilai: Bekerjasama Pembentangan Soal jawab, hasil projek TP : 1, 2, 3
model haiwan pembentangan
31/01/2020) daripada musuh dan cuaca melampau yang dan berfikiran terbuka, Berani kumpulan dan 4
terdapat pada model ciptaan mencuba

3.3.1 Menyatakan kemandirian spesies ialah


keupayaan haiwan untuk mengekalkan
spesiesnya bagi mengelakkan kepupusan
1. Memerhati, berkomunikasi,
membuat inferens, meramal. 2.
3.3.2 mengenal pasti melalui pemerhatian menerusi aktiviti kumpulan
Minat dan sikap ingin tahu
pelbagai media, cara haiwan yang bertelur ( buku teks m/s 32 ), Pemerhatian, lisan, hasil perbincangan, TP : 1 hingga 4
terhadap alam
untuk memastikan kemandirian spesiesnya Peta I-Think bertulis buku aktiviti, soal jawab Masa: 1jam
sekeliling,menghargai
( Peta Buih, Peta Pokok )
keseimbangan alam semula jadi,
MINGGU 6 3.3.3 Mengenal pasti melalui pemerhatian menerusi bekerjasama
(27/01- 3.3 kemandirian pelbagai media, cara haiwan menjaga anak
untuk memastikan kemandirian spesiesnya.
31/01/2020) spesies haiwan
MINGGU 7 3.3.4 mengitlak kepentingan kemandirian spesies
( 10/02- haiwan
14/02/2020) 1. Memerhati, berkomunikasi,
3.3.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, membuat inferens, meramal. 2. Kerja kumpulan, I-Think
Pemerhatian, Lisan, Soal jawab, Lembaran Tp : 5 hingga 6
penulisan atau lisan Minat dan sikap ingin tahu, Bertulis. kerja, poster Masa: 1jam
berfikir secara rasional.

3.4 3.4.1 Menyatakan maksud rantai makanan ialah


hubungan makanan antara hidupan
Hubungan
Makanan antara 3.4.2 Membina rantai makanan di pelbagai habitat
seperti kolam, hutan, padang rumput, sawah
MINGGU 8 hidupan padi dan ladang
( 17/02-
21/02/2020) 3.4.3 Menyatakan matahari merupakan sumber
utama tenaga dalam rantai makanan

3.4.4 Mengenal pasti pengeluar dan pengguna dalam


rantai makanan
1. Memerhati, berkomunikasi,
3.4.5 Menyatakan maksud siratan makanan ialah
membuat inferens, mengelas 2. Hasil rantai makanan
gabungan beberapa rantai makanan dalam
Bekerja sama, Minat dan bersifat Tayangan Video, Aktiviti dan siratan makanan,
suatu habitat. Pemerhatian, bertulis, TP: 1 dan 5
ingin tahu tentang alam sekeliling, kumpulan(Amali), I-Think, TMK perbentangan hasil kerja
Lisan Masa: 2 jam
Menyedari bahawa sains projek ( buku teks m/s 48 ) kumpulan dan kuiz
3.4.6 Membina siratan makanan di pelbagai habitat
merupakan satu daripada cara bertulis., lembaran kerja
sepertii kolam, hutan, padang rumput, sawah
untuk memahami alam.
padi dan ladang.

MINGGU 9 3.4.7 Meramalkan kesan terhadap hidupan lain jika


( 24/02- berlaku perubahan populasi dalam siratan
28/02/2020) makanan di suatu habitat.

3.4.8 Mengitlak kepentingan siratan makanan


terhadap kemandirian spesies

3.4.9 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,


penulisan atau lisan
TEMA 2 : SAINS HAYAT
TAJUK : PROSES HIDUP TUMBUHAN
4.1.1 Menjelaskan dengan contoh melalui
pemerhatian tumbuhan sebenar atau menerusi
pelbagai media, ciri khas tumbuhan untuk Memerhati, membuat
melindungi diri daripada musuh hipotesis,inferens, membuat
kesimpulan & mensyukuri nikmat senarai semak, TP 1, TP2, TP3
Tayangan video, perbincangan Pemerhatian, Lisan,
4.1.2 Menjelaskan dengan contoh melalui yang dikurniakan lembaran kerja, soal dan TP4
kumpulan Bertulis
pemerhatian tumbuhan sebenar atau menerusi Tuhan,bekerjasama, mahir jawab 2 masa
pelbagai media, ciri khas tumbuhan untuk berkomunikasi, minat dan bersifat
4.1 menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan ingin tahu,
MINGGU 10 musim
(02/03-
Ciri khas
06/03/2020) tumbuhan untuk 4.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,
melindungi diri penulisan atau lisan.

TP 5 dan TP3
Memerhati,membuat kesimpulan, Perbincangan, peta i-THINK, Gallery lembaran kerja, soal
Bertulis,lisan, 2
berani mencuba -Walk jawab
masa

4.2 4.2.1 Menyatakan cara tumbuhan memencarkan biji


benih atau buah melalui pemerhatian tumbuhan KPS:Memerhati, membuat
Kemandirian sebenar atau menerusi pelbagai media inferens, Berkomunikasi Cth:senarai semak,
Spesies Nilai:mensyukuri nikmat yang
Menonton Video, Cth:Pemerhatian, Lisan,
lembaran kerja, soal TP1 - TP5
4.2.2 Menghubungkait cara pencaran tumbuhan bercerita,perbincangan,amali kumpulan Bertulis
Tumbuhan dengan ciri-ciri biji benih atau buah melalui
dikurniakan tuhan,minat dan sifat jawab,
ingin tahu, bekerjasama
pemerhatian spesimen sebenar atau menerusi
pelbagai media
4.2.3 Menaakul kepentingan pencaran biji benih atau
MINGGU 11 buah kepada kemandirian spesies tumbuhan
(09/03- KPS:Memerhati,membuat
13/03/2020) hipotesis demonstrasi, peta
peta minda Lembaran kerja TP1 - TP3
4.2.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, Nilai:berani mencuba, -ithink,pembentangan
penulisan atau lisan. berkomunikasi, cintai alam sekitar

4.2.5 Menjelaskan pemerhatian tentang fotosintesis KPS : Memerhati, Membuat


melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan inferens Perbincangan kumpulan, TP4 - TP5
secara kreatif. Peta minda Soaljawab
pembentangan

4.3 4.3.1 Menaakul kepentingan kemandirian spesies


tumbuhan kepada kehidupan lain.
MINGGU 11 Kepentingan Memerhati, membuat kesimpulan,
simulasi, tayangan video, projek
(09/03- komunikasi NILAI : berani pemerhatian,Lisan soal jawab, hasil projek
13/03/2020)
Kemandirian mencuba
( buku teks m/s 68 )
spesies
tumbuhan
TEMA 3 : SAINS FIZIKAL
TAJUK : TENAGA
5.1 5.1.1 Memerihalkan pelbagai sumber tenaga seperti
Matahari, angin, air, ombak, makanan, bateri, TP1dan TP2,
Sumber dan biojisim, nuklear dan bahan api fosil melalui
Bentuk Tenaga pemerhatian menerusi pelbagai media
MINGGU 13 5.1.2 Menjelaskan dengan contoh pelbagai bentuk
(23/02- tenagaseperti tenaga suria, tenaga haba,
27/03/2020) tenaga kimia,tenaga elektrik,tengaga kinetik,
tenaga bunyi, tenaga keupayaan, tenaga TP2 dan TP3
cahaya dan tenaga nuklear melalui pemerhatian
KPS : Meramal, Memerhati,
pelbagai peristiwa yang berlaku di persekitaran.
Mengeksperimen, Membuat
inferens, Berkomunikasi,
Eksperimen, Inkuiri penemuan,Hands-
5.1.3 Menyatakan tenaga boleh berubah dari satu Mengukur Menggunakan nombor, Pemerhatian, Lisan, Lembaran kerja, soal
on aktiviti, kuiz, poster ( Buku teks m/s
bentuk ke bentuk yang lain melalui pemerhatian Kemahiran berfikir : Membanding 74 )
Bertulis dan soaljawab jawab, Latihan bertulis
pelbagai peristiwa yang berlaku di persekitaran. dan membeza TP2 dan TP3
Nilai :Sistematik, menghargai
sumbangan sains dan teknologi
5.1.4 Menjelaskan melalui contoh perubahan bentuk
MINGGU 14 tenaga berdasarkan contoh peralatan seperti
(30/03- radio, telefon bimbit, lampu suluh, televisyen, TP3 dan TP4
03/04/2020) lilin, basikal

5.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,


penulisan atau lisan.

5.2.1 Menyatakan tenaga boleh dibaharui ialah


tenaga yang boleh dijana daripada sumber yang KB :Mencirikan Aktiviti kumpulan (Menyiasat tenaga
sentiasa ada secara berterusan melalui KPS : Memerhati, berkomunikasi Pemerhatian, Lisan, lembaran kerja dan
boleh dibaharui dan tidak boleh TP1 - TP4
pemerhatian menerusi pelbagai media Nilai : Bertulis soal jawab
dibaharui)
Minat dan bersikap ingin tahu
5.2.2 Menyatakan tenaga tidak boleh dibaharui ialah KB: Menganalisis, mengaplikasi
tenaga yang tidak boleh dijana apabila sumber KPS :
MINGGU 15 adalah terhad atau tidak boleh diperoleh secara Memerhati, membuat inferens, Perbincangan kumpulan,
Lembaran kerja, aktiviti
(06/04- berterusan melalui pemerhatian menerusi pembentangan soaljawab, bertulis, lisan TP4
berkomunikasi kumpulan
10/04/2020) pelbagai media. Nilai : Minat dan
bersikap ingin tahu
5.2 5.2.3 Menyenaraikan sumber tenaga boleh dibaharui
Tenaga boleh seperti angin, cahaya matahari, hujan, biojisim
diperbaharui dan dan ombak
KB: Membuat gambaran mental
TP2 dan TP4
tidak boleh KPS : Berkomunikasi, meramal
aktiviti kumpulan, Peta I-Think ( Peta Bertulis, pemerhatian, Lembaran kerja, hasil
diperbaharui 5.2.4 Menyenaraikan sumber tenaga tidak boleh
NILAI : Menyedari bahawa
pokok, peta buih ) lisan perbincangan kumpulan.
sains merupakan satu daripada
dibaharui seperti petroleum, arang batu dan cara untuk memahami alam
bahan nuklear. TP2

5.2.5 Menaakul kepentingan penggunaan secara


berhemah untuk sumber tenaga tidak boleh di KB : Menganalisis,
MINGGU 16
baharui menghubungkait Perbincangan kumpulan,
(13/04- lisan, pemerhatian hasil aktiviti kumpulan TP5
KPS : Berkomunikasi pembentangan hasil perbincangan
17/04/2020)
NILAI : Berani mencuba
5.2.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.
KPS : Berkomunikasi
Projek kumpulan ( Buku teks m/s 84 ) pemerhatian. soal jawab hasil projek TP5
NILAI : Kerjasama, sistematik
TEMA 3 : SAINS FIZIKAL
TAJUK : SIFAT CAHAYA
6.1.1 Menyatakan cahaya bergerak lurus dengan
KPS : Mengeksperimen,
menjalankan aktiviti Amali cahaya bergerak lurus secara
memerhati, berkomunikasi, Pemerhatian, bertulis hasil aktiviti kumpulan TP1 dan TP 2
berkumpulan ( Buku teks m/s 86-87 )
membuat inferens
6.1.2 Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang
6.1 mempengaruhi saiz bayang - bayang KPS : Memerhati, meramal,
Cahaya bergerak membuat hipotesis, mengawal
Pembelajaran kontektual Inkuiri
MINGGU 17 lurus pemboleh ubah
penemuan
Aktiviti Kumpulan,
Lembaran kerja TP4 - TP6
(20/04- NILAI : rajin dantabah Hands - On, soaljawab
6.1.3 Mengeksperimen untuk menetukan faktor yang dalam menjalankan sesuatu
24/04/2020)
mempengaruhi bentuk bayang - bayang. perkara

6.2.1 Menyatakan cahaya boleh dipantulkan dengan


KPS : Memerhati, meramal,
menjalankan aktiviti.
membuat hipotesis
Aktiviti Kumpulan Soaljawab, hasil aktiviti Buku aktiviti TP1
NILAI; Bersat ingin tahu tentang
alam sekeliling
6.2.2 Memerihalkan kegunaan pantulan cahaya
dalam kehidupan harian seperti : cermin sisi KPS : Berkomunikasi
6.2 Cahaya kereta, periskop dan cermin muka NILAI : Menghargai sumbangan
Perbincangan dalam kumpulan, pemerhatian, lisan, Hasil perbincangan
TP2
Boleh di pembentangan hasil perbincangan bertulis murid, buku aktiviti
sains dan teknologi.
pantulkan
6.2.3 Melukis gambar rajah sinar menunjukkan
MINGGU 18 pantulan cahaya pada permukaan cermin. KPS; memerhati
(27/04- KMS : Melakar Spesimen,
Melukis gambar rajah sinar pantulan soaljawab, bertulis, hasil kerja murid, buku
01/05/2020) peralatan dan bahan sains TP3
cahaya pemerhatian aktiviti
dengan tepat
NILAI : Sistematik

6.3.1 menyatakan cahaya boleh dibiaskan


KPS : Memerhati, berkomunikasi
AKtiviti kumpulan ( buku teks m/s 94-95
NILAI : Minat dan bersifat ingin soaljawab, pemerhatian buku aktiviti TP1
)
tahu tentang alam sekeliling

6.3.2 Memerihalkan satu peristiwa atau fenomena


yang menunjukkan sifat cahaya boleh dibiaskan KPS : Memerhati, membuat
: kedudukan duit syilling dalam air, bentuk inferens, berkomunikasi, meramal, Pembentangan
Aktiviti Kumpulan ( Buku teks m/s 97 ), hasil perbincangan
pensel dalam gelas berisi air, saiz huruf apabila NILAI : Menyedari bahawa sains kumpulan, soal jawab, TP2
Peta I- Think ( Peta Buih ) kumpulan, buku aktiviti
dilihat melalui kaca, saiz ikan dalam akuarium meruoakan satu daripada cara bertulis
untuk memahami alam.

6.3.3 Mencipta alat atau model yang menggunakan


6.3 cahaya safat cahaya
boleh dibiaskan
MINGGU 19
(04/05-
08/05/2020) 6.3.4 Menaakul alat atau model yang telah dicipta
dengan sifat cahaya
KPS : Membuat hipotesis, Projek kumpulan ( Buku teks m/s98 Pembentangan
Hasil projek, soal jawab TP 3 dan TP 4
meramal dan 99 ) kumpulan

6.3.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,


penulisan atau lisan
TEMA 3 : SAINS FIZIKAL
TAJUK : ELEKTRIK
KPS : Memerhati,berkomunikasi
7.1 7.1.1 Menjelaskan dengan contoh sumber yang
menghasilkan tenaga elektrik seperti sel kering,
Sumber tenaga sel suria, dinamo, janakuasa elektrik,
MINGGU 24 kemahiran Berfikir :
(08/06-12/06/ elektrik akumulator dan generator menghubungkait, menjana idea Soaljawab secara individu Pemerhatian/ bertulis
lembaran kerja/Buku
TP 2
Aktiviti
2020) Nilai : minat dan bersifat ingin tahu
tentang alam sekeliling,
bekerjasama
7.2.1 Membina litar elektrik lengkap dengan
menggunakan sel kering, mentol, suis dan
wayar penyambung
KPS : memerhati, berkomunikasi,
7.2.2 Menyatakan fungsi suis dalam litar elektrik membuat inferens
MINGGU 25 KMS : menggunakan dan
Amali Berkumpulan ( Buku teks m/s Lisan/ Bertulis, litar hasil kumpulan, buku
15/06- mengendalikan peralatan dan TP 4
7.2.3 Mengenal pasti simbol- simbol komponen dalam bahan sains dengan betul. 108,110,111 ) lengkap yang dihasilkan aktiviti
19/06/2020)
litar elektrik lengkap NILAI : berani mencuba,
bekerjasama
7.2.4 Melakarkan gambarajah litar elektrik
menggunakan simbol

7.2.5 Mengeksperimen untuk membezakan


kecerahan mentol dalam litar lengkap dengan
mengubah bilangan mentol atau bilangan sel
kering
KPS; Memerhati,
7.2 Litar 7.2.6 mengenal pasti susunan mentol secara bersiri menngeksperimen, mengawal
elektrik lengkap dan selari dalam litar elektrik lengkap melalui pembolehubah
pemerhatian menerusi pelbagai media KMS : Menggunakan dan Amali kumpulan ( buku teks m/s 114- pemerhatian, lisan, soaljawab, hasil aktiviti
TP4
mengendalikan peralatan dan 115 ) bertulis, kumpulan
7.2.7 Melakarkan litar bersiri dan litar selari dengan bahan sains dengan betul.
menggunakan simbol NILAI : mengahargai sumbangan
MINGGU 26 sains dan teknologi
(22/06-
26/06/2020) 7.2.8 Membanding dan membezakan kecerahan
mentol dalam litar bersiri dan litar selari

7.2.9 Menyatakan kesan ke atas nyalaan mentol


apabila beberapa suis dalam litar bersiri dan
litar selari ditutup atau dibuka.
KPS : memerhati, berkomunikasi Aktiviti Berkumpulan ( buku teks m/s hasil aktiviti kumpulan,
soaljawab, pemerhatian TP4
7.2.10 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, NILAI : berani mencuba 117 - 118 ) buku aktiviti
penulisan atau lisan.

7.3.1 Menjana idea kesan kecuaian pengendalian


peralatan elektrik melalui pemerhatian menerusi
pelbagai meia
7.3
Langkah 7.3.2 Menjelaskan langkah - langkah keselamatan KPS : membuat inferens,
MINGGU 26 -langkah ketika mengendalikan peralatan elektrik berkomunikasi
buku aktiviti, hasil kerja
(22/06- NILAI : Bertanggungjawab ke atas Peta minda ( aktiviti individu ) soaljawab, lisan, bertulis TP1 dan TP2
26/06/2020) keselamatan keselamatan diri dan rakan
murid
pengendalian 7.3.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,
terhadap alam sekitar
peralatan elektrik penulisan atau lisan.
TEMA 3 : SAINS FIZIKAL
TAJUK : HABA
8.1.1 Menyatakan suhu adalah ukuran darjah
kepanasan
KPS : Memerhati, Berkomunikasi,
mengukur dan menggunakan
8.1.2 Menyatakan unit piawai untuk suhu
nombor
Amali kumpulan ( m/s 129 ) Pemerhatian, Lisan soal jawab, TP1 - TP3
KB : menghubungkait
MINGGU 27 NILAI : JUjur dan tepat dalam
(29/06- 8.1.3 Menyukat suhu dengan menggunakan alat dan merekod dan mengesahkan data.
03/07/2020) teknik yang betul

8.1.4 Mengitlak bahawa bahan menjadi panas apabila


menerima haba dan menjadi sejuk apabila
kehilangan haba dengan menjalankan aktiviti
KPS : Memerhati, membuat
8.1.5 Membuat kesimpulan suhu bahan meningkat inferens,
8.1 apabila menerima haba dan menurun apabila mengeksperimenberkomunikasi
Amali kumpulan. ( buku teks m/s 133 Pemerhatian, soal jawab, buku aktiviti,
kehilangan haba dengan menjalankan aktiviti KMS :Menggunakan dan TP3 dan TP 4
Suhu dan haba seperti pemanasan dan penyejukan air mengendalikan peralatan dan
dan 134 ) Lisan,soaljawab hasil eksperimen
bahan sains dengan betul.
8.1.6 Menyatakan bahan mengembang apabila NILAI :Berani mencuba, sistematik
menerima haba dan mengecut apabila
kehilanngan haba dengan menjalankan aktiviti.
MINGGU 28
(06/07-
10/07/2020) 8.1.7 Menaakul kepentingan aplikasi pengembangan
dan pengecutan bahan dalam kehidupan
seharian.
KPS : memerhati, berkomunikasi perbincangan kumpulan, soaljawab
soaljawab,lisan, bertulis buku aktiviti TP5
8.1.8 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, NILAI : Yakin dan berdikari individu
penulisan atau lisan

TEMA 4 : SAINS BAHAN


TAJUK : JIRIM
9.1.1 Menyatakan jirim wujud dalam kedaan pepejal,
cecair dan gas

MINGGU 29 9.1.2 Mengelas contoh bahan/objek dalam keadaan


(13/007- pepejal,cecair dan gas
17/07/2020)
9.1.3 Mencirikan sifat pepejal, cecair dan gas dengan KPS : Memerhati, mengelas, Pemerhatian menerusi pelbagai media,
9.1 menjalankan aktiviti jisim, memenuhi ruang, meramal Peta I- Think ( Peta pokok, peta buih ) Lisan, bertulis, soal
Lembaran Kerja TP1 - TP 3
Keadaan Jirim isipadu dan bentuk NILAI : Minat dan bersifat ingin Aktiviti kumpulan ( jawab
tahu tentang alam sekeliling buku teks m/s 146 - 151 )
9.1.4 Mengitlak bahawa air boleh wujud dalam tiga
keadaan jirim dengan menjalankan aktiviti.
MINGGU 30
(20/07-
24/07/2020) 9.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan

9.2.1 Memerihalkan air boleh berubah keadaan


melalui proses pembekuan, peleburan,
pendidihan, penyejatan dan kondensasi dengan
menjalankan aktiviti
Aktiviti Stesen 1.
MINGGU 32 9.2 9.2.2 Menjelaskan dengan contoh perubahan KPS : Memerhati, membuat Proses pendidihan 2.
Lisan, pemerhatian,
keadaan jirim berlaku apabila jirim menerima inferens Proses peleburan 3. Lisan, Hasil aktiviti,
(03/08- Perubahan atau kehilangan haba dengan menjalankan NILAI : Rajin dan tabah da;a, Proses Pembekuan 4.
pembentangan hasil
buku aktiviti
TP5
07/08/2020) aktiviti
keadaan jirim aktiviti menjalankan sesuatu perkara Proses penyejatan 5.
Proses Kondensasi
9.2.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan

9.3.1 Menghubungkait perubahan keadaan air


dengan pembentukan awan dan hujan

KPS : Memerhati, membuat


9.3.2 Menjana idea kepentingan kitar air semulajadi inferens, berkomunikasi
MINGGU 33 9.3 Kitaran air KMS : Melakar spesimen,
Melakar kitaran air semulajadi dengan soaljawab, hasil kerja
(10/08- peralatan dan bahan sains buku aktiviti TP 3
semulajadi betul murid
14/08/2020) dengan tepat
NILAI : Luwes dan berfikiran
9.3.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, terbuka,yakin dan berdikari
penulisan atau lisan

9.4.1 Menyatakan sumber air semulajadi seperti


sungai, telaga, tasik dan mata air
KPS : Berkomunikasi, meramal,
MINGGU 33 9.4 membuat inferens
Perbincangan dalam kumpulan, Peta pembentangan murid, TP 5
(10/08- Kepentingan NILAI : Mensyukuri nikmat yang
Minda soaljawab
peta minda, buku aktiviti
14/08/2020) dikurniakan Tuhan, menghargai
sumber air keseimbangan alam semulajadi
KPS : Berkomunikasi, meramal,
MINGGU 33 9.4 membuat inferens
Perbincangan dalam kumpulan, Peta pembentangan murid, TP 5
(10/08- Kepentingan 9.4.2 Menerangkan kepentingan untuk mengekalkan
NILAI : Mensyukuri nikmat yang
Minda soaljawab
peta minda, buku aktiviti
14/08/2020) dikurniakan Tuhan, menghargai
sumber air kebersihan sumber air. keseimbangan alam semulajadi
TEMA 4 : SAINS BAHAN
TAJUK : ASID DAN ALKALI
Mendefinisi secara operasi bahan berasid,
10.1.1 beralkali dan neutral dari segi perubahan TP 1 dan TP 2
warna kertas litmus
MINGGU 34
(17/08- Mengitlak sifat bahan berasid, beralkali dan
21/08/2020) neutral dari aspek perubahan warna kertas KPS : Mendefinisi secara
10.1.2 litmus, rasa dan sentuhan dengan menguji operasi, memerhati, mengelas Amali sains : menguji sifat kimia TP3
buku aktiviti, hasil
10.1 Sifat beberapa contoh bahan NILAI : minat dan bersifat bahan ( Buku teks m/s 177 dan
soaljawab amali murid
ingin tahu tentang alam 178 ) Peta I - Think
Kimia bahan bertulis, pemerhatian
Memberikan contoh bahan berasid, sekeliling, jujur dab tepat dalam ( Peta pokok, Peta buih, peta
beralkali dan neutral merekod dan mengesahkan bulatan )
10.1.3 TP 1 dan TP 2
MINGGU 35 data
(24/08-
28/08/2020) Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran,
10.1.4 TMK, penulisan atau lisan

TEMA 5 : BUMI DAN ANGKASA


TAJUK : BUMI, BULAN DAN MATAHARI
11.1.1 Menyatakan Bumi Berputar pada paksinya dan
pada masa yang sama beredar mengikut
orbitnya mengelilingi Matahari. Lisan TP 1

11.1.2 memerihalkan putaran dan peredaran Bumi dari


MINGGU 36 aspek arah dan tempoh dengan menjalankan KPS: memerhati, Membuat Tayangan video, Aktiviti Penyiasatan,
(31/08- aktiviti Lembaran Kerja Laporan simulasi TP 2 dan TP 3
inferens, meramal simulasi dalam kumpulan
04/09/2020)

11.1.3 Menunjukcara kejadian siang dan malam


melalui simulasi
11.1 TP 4
Pergerakan Bumi
11.1.4 Memerihalkan putaran Bumi pada paksinya
menyebabkan kesan seperti kejadian siang dan
malam, kedudukan Matahari kelihatan berubah TP5
- ubah, Perubahan panjang dan arah bayang -
MINGGU 37 bayang Aktiviti penyiasatan ( buku teks m/s 189
KPS : memrhati, meramal,
(07/09- ), tayangan video, Simulasi kesan lisan, bertulis buku aktiviti, soaljawab
berkomunikasi, membuat inferens
11/09/2020) 11.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, putaran bumi
penulisan atau lisan

11.2.1 Memerihalkan Bulan tidak mengeluarkan


cahaya tetapi memantulkan cahaya daripada
Matahari KPS : Memerhati, berkomunikasi
MINGGU 38 NILAI : Minat dan bersifat ingin Lisan Catatan anekdot
Tayangan video, perbincangan TP1, TP2 dan
(14/09- 11.2.2 Memerihalkan Bulan berputar pada paksinya tahu tentang alam sekeliling, laporan Penyiasatan Running record
kumpulan. TP3
18/09/2020) dan pada masa yang sama beredar mengelilingi menghargai keseimbangan alam Pemerhatian Gambar aktiviti
Bumi dari aspek arah dan tempoh dengan semula jadi
menkalankan simulasi

11.2 11.2.3 Menggunakan perhubungan ruang dan masa


Fasa- fasa Bulan untuk menggambarkan fasa bulan seperti anak KPS : Menggunakan pergubungan
bulan, bulan sabit, bulan separa dan bulan ruang dan masa
purnama dalam satu edaran lengkap dengan .NILAI : Menyedari bahawa Sains
MINGGU 39 mengikut takwim Qamari Tayangan video, Simulasi Fasa- fasa
merupakan satu daripada cara lakaran murid, buku
(21/09- Bulan, perbincangan kumpulan, Kuiz, soaljawab TP 4
untuk memahami alam aktiviti
25/09/2020) melakar fasa- fasa bulan dengan betul
KMS : Melakar spesimen,
11.2.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,
peralatan dan bahan sains
penulisan atau lisan
dengan tepat.
TEMA 6 : TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI
TAJUK : TEKNOLOGI
12.1.1 Memberi contoh suatu struktur yang kuat dan
stabil melalui pemerhatian menerusi pelbagai
media TP 1 - TP 3
Aktiviti Stesen : 1
12.1.2 Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang struktur yang kuat dan stabil 2.
MINGGU 40 mempengaruhi kestabilan objek iaitu luas tapak faktor mempengaruhi kestabilan ( luas
(28/09- KPS : mengeksperimen,
dan ketinggian tapak ) 3. faktor
02/10/2020) memerhati, berkomunikasi,
mempengaruhi kestabilan ( ketinggian ) Hasil aktiviti stesen,
membuat inferens, mengawal
4. Faktor pembentang murid soaljawab, buku aktiviti,
12.1.3 Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang pemboleh ubah mempengaruhi kekuatan ( jenis bahan )
mempengaruhi kekuatan binaan iaitu jenis NILAI : jujur dan tepat dalam
5. Faktor TP2 - TP 4
bahan dan bentuk struktur merekod dan mengesahkan data
mempengaruhi kekuatan ( bentuk
12.1 struktur ) ( Buku teks
Kestabilan dan 12.1.4 Menjana idea kepentingan binaan yang kuat m/s 205 -209 )
dan stabil dalam meneruskan kesejahteraan
kekuatan kehidupan manusia
sesuatu objek
dan binaan 12.1.5 Mencipta model binaan yang kuat dan stabil
dengan menggunakan bahan kitar semula

MINGGU 41
(05/10-
09/10/2020) 12.1.6 Menaakul pemilihan bahan yang digunakan KPS : Memerhati, meramal,
untuk membina model yang kuat dan stabil mengujur dan menggunakan
untuk meningkatkan kualiti kehidupan lestari. Projek ( Buku teks m/s 211 ) Pembentangan projek Rubrik permarkahan TP5
nombor.
NILAI : Sistematik, bekerjasama
12.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran,TMK,
penulisan atau lisan secara kreatif.

12.2.1 Mempraktikkan amalan penggunaan bahan


yang lestari Menjana idea Pembentangan Kumpulan Lisan
MINGGU 41 12.2
(05/10- Pembudayaan 12.2.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK,
09/10/2020)
kehidupan lestari penulisan atau lisan Membuat kesimpulan Aktiviti Berkumpulan Lembaran Kerja