Anda di halaman 1dari 3

RUBRIK PEMARKAHAN

TUGASAN 2 : PENULISAN AKADEMIK (30%)

. (C2, A2, LO1, LO3, CTPS1) . (C4, A2, LO1, LO3, LO6, CTPS1, LL1) (C5, A4, LO1, LO3, LO4,

CTPS3, CS3)

Skala
Gred 60 Deskriptor
markah
 Soalan tugasan secara keseluruhan dijawab pada tahap sangat baik serta
mempunyai kefahaman yang menyeluruh tentang isu utama (C2)
 Liputan kandungan yang menyeluruh dengan fakta yang sangat relevan (LO1)
 Analisis dibuat dengan sangat mendalam dan amat berfokus (C4)
 Struktur esei sangat berkualiti ,signifikan dan koheren
 Penghujahan yang sangat rasional, asli, kritis, kritikal dan mampu
mempamerkan pemahaman jitu terhadap kandungan dan ilmu yang telah
diperoleh dengan disokong oleh bukti yang sangat mantap dan rujukan yang
bersesuaian. (C5)
 Menunjukkan kebolehan yang sangat cemerlang dalam mengenal pasti isu-
isu ekonomi yang menjadi penghalang kepada perpaduan (CTPS1)
Amat  Penulisan mampu mempamerkan kemahiran yang sangat tinggi dalam
Cemerlan 60.0 – mencari dan mengurus maklumat yang sangat relevan dari pelbagai sumber.
g (A+) 54.0 (CTPS3)
 Penggunaan perbendaharaan kata yang luas, pelbagai dan sangat sesuai
dengan penulisan akademik.
 Laras bahasa yang sangat sesuai dengan tujuan penulisan akademik dan
hampir tidak ada kesilapan teknikal dan tatabahasa.
 Mematuhi format penulisan esei dengan sangat baik, dan memberi
maklumbalas yang betul dan tepat apabila berhadapan dengan maklumat
yang pelbagai (A2)
 Mengorganisasi idea dengan sangat sistematik dan mampu menyelesaikan
sebarang pertindihan fakta yang timbul dalam penulisan (A4, LO3)
 Amat berkebolehan untuk mencari dan mengurus maklumat yang relevan
daripada pelbagai sumber. (LL1, LO6)

Cemerlan 53.0 –  Soalan tugasan secara keseluruhan dijawab pada tahap baik serta
g 45.0 mempunyai kefahaman yang menyeluruh tentang isu utama (C2)
(A dan A-)  Liputan kandungan yang menyeluruh dengan fakta yang relevan (LO1)
 Analisis dibuat dengan mendalam dan berfokus (C4)
 Struktur esei berkualiti ,signifikan dan koheren
 Penghujahan yang rasional, kritis, kritikal dan mampu mempamerkan
pemahaman jitu terhadap kandungan dan ilmu yang telah diperoleh dengan
disokong oleh bukti yang sangat mantap dan rujukan yang bersesuaian. (C5)
 Menunjukkan kebolehan yang cemerlang dalam mengenal pasti isu-isu
ekonomi yang menjadi penghalang kepada perpaduan (CTPS1)
 Penulisan mampu mempamerkan kemahiran yang tinggi dalam mencari dan
mengurus maklumat yang relevan dari pelbagai sumber. (CTPS3)
 Penggunaan perbendaharaan kata yang luas, pelbagai dan sesuai dengan
penulisan akademik.
 Laras bahasa yang sesuai dengan tujuan penulisan akademik dan hampir
tidak ada kesilapan teknikal dan tatabahasa.
Skala
Gred 60 Deskriptor
markah
 Mematuhi format penulisan esei dengan baik, dan memberi maklumbalas
yang betul dan tepat apabila berhadapan dengan maklumat yang pelbagai
(A2)
 Mengorganisasi idea dengan sistematik dan mampu menyelesaikan sebarang
pertindihan fakta yang timbul dalam penulisan (A4, LO3)
 Berkebolehan untuk mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
pelbagai sumber. (LL1, LO6)

 Soalan tugasan secara keseluruhan dijawab pada tahap sederhana baik serta
mempunyai kefahaman yang menyeluruh tentang isu utama (C2)
 Liputan kandungan yang menyeluruh dengan fakta yang agak relevan (LO1)
 Analisis dibuat dengan agak mendalam dan berfokus (C4)
 Struktur esei berkualiti dan signifikan
 Penghujahan yang agak rasional, kritis, kritikal dan mampu mempamerkan
pemahaman jitu terhadap kandungan dan ilmu yang telah diperoleh dengan
disokong oleh bukti yang sangat mantap dan rujukan yang bersesuaian. (C5)
 Menunjukkan kebolehan yang agak cemerlang dalam mengenal pasti isu-isu
ekonomi yang menjadi penghalang kepada perpaduan (CTPS1)
 Penulisan mempamerkan kemahiran dalam mencari dan mengurus maklumat
Kepujian yang sangat relevan dari pelbagai sumber. (CTPS3)
(B+, B dan 44.0-  Penggunaan perbendaharaan kata yang luas, dan agak sesuai dengan
B-) 36.0 penulisan akademik.
 Laras bahasa yang sesuai dengan tujuan penulisan akademik dan ada sedikit
kesilapan teknikal dan tatabahasa.

 Mematuhi format penulisan esei dengan baik, dan memberi maklumbalas


yang agak tepat apabila berhadapan dengan maklumat yang pelbagai (A2)

 Mengorganisasi idea dengan sistematik dan mampu menyelesaikan


pertindihan fakta tertentu yang timbul dalam penulisan (A4, LO3)

 Agak berkebolehan untuk mencari dan mengurus maklumat yang relevan


daripada pelbagai sumber. (LL1, LO6)

Lulus 35.0 –  Soalan tugasan secara keseluruhan dijawab secara memuaskan serta
(C+ dan 30.0 mempunyai kefahaman yang kurang menyeluruh tentang isu utama (C2)
C)  Liputan kandungan yang kurang menyeluruh dengan fakta yang relevan (LO1)
 Analisis kurang dibuat dengan mendalam dan berfokus (C4)
 Struktur esei kurang berkualiti dan signifikan
 Penghujahan yang kurang rasional, kritis, kritikal dan kurang mampu
mempamerkan pemahaman jitu terhadap kandungan dan ilmu yang telah
diperoleh dengan disokong oleh bukti yang kurang mantap dan rujukan yang
bersesuaian. (C5)
 Menunjukkan kebolehan yang sederhana dalam mengenal pasti isu-isu
ekonomi yang menjadi penghalang kepada perpaduan (CTPS1)
 Penulisan mempamerkan sedikit kemahiran dalam mencari dan mengurus
maklumat yang relevan dari pelbagai sumber. (CTPS3)
 Penggunaan perbendaharaan kata yang agak sesuai dengan penulisan
akademik.
 Laras bahasa yang kurang sesuai dengan tujuan penulisan akademik dan ada
Skala
Gred 60 Deskriptor
markah
banyak kesilapan teknikal dan tatabahasa.
 Kurang mematuhi format penulisan esei dengan baik, dan memberi
maklumbalas yang kurang tepat apabila berhadapan dengan maklumat yang
pelbagai (A2)
 Kurang mampu mengorganisasi idea dengan sistematik dan menyelesaikan
pertindihan fakta tertentu yang timbul dalam penulisan (A4, LO3)
 Kurang berkebolehan untuk mencari dan mengurus maklumat yang relevan
daripada pelbagai sumber. (LL1, LO6)

 Soalan tugasan secara keseluruhan dijawab secara kurang memuaskan serta


mempunyai kefahaman yang tidak menyeluruh tentang isu utama (C2)
 Liputan kandungan yang tidak menyeluruh dengan fakta yang kurang relevan
(LO1)
 Analisis tidak dibuat dengan mendalam dan berfokus (C4)
 Struktur esei tidak berkualiti
 Penghujahan yang tidak rasional, dan tidak mampu mempamerkan
pemahaman jitu terhadap kandungan dan ilmu yang telah diperoleh dengan
disokong oleh bukti yang kurang mantap dan rujukan yang bersesuaian. (C5)
 Tidak menunjukkan kebolehan dalam mengenal pasti isu-isu ekonomi yang
menjadi penghalang kepada perpaduan (CTPS1)
Gagal  Penulisan tidak mempamerkan kemahiran dalam mencari dan mengurus
(C- dan maklumat yang relevan dari pelbagai sumber. (CTPS3)
D)  Penggunaan perbendaharaan kata yang kurang sesuai dengan penulisan
akademik.
 Laras bahasa yang kurang sesuai dengan tujuan penulisan akademik dan
penuh dengan kesilapan teknikal dan tatabahasa.
 Tidak mematuhi format penulisan esei dengan baik, dan memberi
maklumbalas yang kurang tepat apabila berhadapan dengan maklumat yang
pelbagai (A2)
 Tidak mampu mengorganisasi idea dengan sistematik dan menyelesaikan
pertindihan fakta tertentu yang timbul dalam penulisan (A4, LO3)
 Tidak berkebolehan untuk mencari dan mengurus maklumat yang relevan
daripada pelbagai sumber. (LL1, LO6)