Anda di halaman 1dari 3

RUBRIK PEMARKAHAN TUGASAN KERJA KURSUS

TUGASAN 2 : ULASAN KRITIS (10%) (C5, A4, PLO3, CTPS2)

Skala
Gred 10 Deskriptor
markah
 Soalan tugasan secara keseluruhan dijawab pada tahap sangat baik serta
mempunyai kefahaman yang menyeluruh tentang isu utama
 Pemikiran yang kritis dan asli, analisis perbandingan dibuat dengan secara
amat berfokus (C5)
 Struktur esei sangat berkualiti ,signifikan dan koheren

 Penghujahan yang sangat rasional, analitikal, kritikal dan mampu


mempamerkan pemahaman jitu terhadap kandungan dan ilmu yang telah
diperoleh dengan disokong oleh bukti yang sangat mantap dan rujukan
yang bersesuaian. (CTPS2)
Amat  Penulisan mampu mempamerkan kemahiran yang tinggi dalam mencari
Cemerlan dan mengurus maklumat yang sangat relevan dari pelbagai sumber.
10.0 –
 Penggunaan perbendaharaan kata yang luas, pelbagai dan sesuai dengan
g (A+) 9.0
penulisan akademik.

 Laras bahasa yang sangat sesuai dengan tujuan penulisan akademik dan
hampir tidak ada kesilapan teknikal dan tatabahasa.
 Mematuhi format penulisan esei dengan sangat baik, dan memberi
tindakbalas yang betul dan tepat apabila berhadapan dengan maklumat
yang pelbagai
 Sangat berkebolehan menyelesaikan sebarang pertindihan fakta yang
timbul dalam penulisan (PLO3)
 Mengorganisasi idea dengan sangat sistematik, tersusun dan berkesan (A4)

Cemerlan 8.9 –  Soalan tugasan secara keseluruhan dijawab pada tahap baik serta
g 7.5 mempunyai kefahaman yang menyeluruh tentang isu utama
(A dan A-)  Pemikiran yang kritis dan asli, analisis perbandingan dibuat secara berfokus
(C5)
 Struktur esei berkualiti ,signifikan dan koheren
 Penghujahan yang rasional, analitikal, kritikal dan mampu mempamerkan
pemahaman jitu terhadap kandungan dan ilmu yang telah diperoleh dengan
disokong oleh bukti yang mantap dan rujukan yang bersesuaian. (CTPS2)

 Penulisan mempamerkan kemahiran mencari dan mengurus maklumat


yang relevan dari pelbagai sumber.
 Penggunaan perbendaharaan kata yang baik, pelbagai dan sesuai dengan
penulisan akademik.
 Mematuhi format penulisan esei dengan baik, dan memberi tindakbalas
yang betul apabila berhadapan dengan maklumat yang pelbagai

 Laras bahasa yang sesuai dengan tujuan penulisan akademik dan terdapat
sedikit kesalahan teknikal dan tatabahasa.
 Berkebolehan menyelesaikan sebarang pertindihan fakta yang timbul dalam
penulisan (PLO3)
 Mengorganisasi idea dengan sistematik, tersusun dan berkesan (A4)
Skala
Gred 10 Deskriptor
markah

 Soalan tugasan sebahagiannya dijawab pada tahap agak baik serta


kefahaman yang sederhana tentang isu utama
 Pemikiran yang agak kritis, analisis perbandingan dibuat secara agak
berfokus (C5)
 Struktur esei yang jelas
 Penghujahan yang rasional dan kritikal bagi setiap keputusan yang diambil
dan mampu mempamerkan pemahaman terhadap kandungan dan ilmu
yang telah diperoleh dengan disokong oleh bukti yang sesuai dan rujukan
yang berkaitan (CTPS2)

 Penulisan mampu mempamerkan kebolehan mencari dan mengurus


Kepujian maklumat yang sesuai dari sumber yang diperolehi
(B+, B dan  Penggunaan perbendaharaan kata yang agak baik dan sesuai dengan
7.4
penulisan akademik.
B-) - 6.0
 Mematuhi format penulisan esei dengan agak baik, dan memberi
tindakbalas yang sesuai apabila berhadapan dengan maklumat yang
pelbagai

 Laras bahasa yang baik dengan tujuan penulisan akademik dan terdapat
beberapa kesalahan teknikal dan tatabahasa yang tidak menjejas
pemahaman.
 Agak berkebolehan menyelesaikan sebarang pertindihan fakta yang timbul
dalam penulisan (PLO3)
 Mengorganisasi idea dengan agak sistematik, tersusun dan berkesan (A4)

Lulus 5.9 -  Soalan tugasan dijawab pada tahap memuaskan serta mempunyai
(C+ dan 4.0 kefahaman yang tidak mencukupi tentang isu utama
C)  Ada usaha untuk menilai/ berhujah/ membincangkan isu utama
 Ada analisis tetapi kurang mendalam (C4)
 Struktur esei kurang jelas dan kurang koheren
 bukti bacaan terhad, penggunaan bacaan lemah

 Penghujahan yang agak rasional bagi setiap keputusan yang diambil dalam
pelaksanaan aktiviti yang agak mampu mempamerkan pemahaman
terhadap kandungan dan ilmu yang telah diperoleh dengan disokong oleh
bukti yang kurang sesuai dan rujukan yang berkaitan (CTPS2)
 Penulisan kurang mampu mempamerkan kemahiran mencari dan
mengurus maklumat yang sesuai dari sumber yang diperolehi.
 Penggunaan perbendaharaan kata yang kurang baik dan sesuai dengan
penulisan akademik.
 Kurang mematuhi format penulisan esei dan memberi tindakbalas yang
kurang sesuai apabila berhadapan dengan maklumat yang pelbagai

 Laras bahasa yang kurang baik dengan tujuan penulisan akademik dan
terdapat banyak kesalahan teknikal dan tatabahasa yang tidak menjejas
pemahaman.
Skala
Gred 10 Deskriptor
markah
 Kurang berkebolehan menyelesaikan sebarang pertindihan fakta yang
timbul dalam penulisan (PLO3)
 Mengorganisasi idea dengan kurang berkesan (A4)

Gagal  Soalan tugasan hampir tidak dijawab serta mempunyai kefahaman yang
(C-,D+,D minimum tentang isu
dan F)  Sangat sedikit usaha untuk membincangkan isu
 Ada analisis tetapi tidak mendalam (C5)
 Penulisan esei tidak berstruktur
 Rujukan tidak tepat atau tiada bukti bacaan

 Penghujahan yang tidak rasional dan tidak mempamerkan pemahaman


terhadap kandungan dan ilmu yang telah diperoleh dengan tidak disokong
oleh bukti dan rujukan yang berkaitan (CTPS2)
 Penulisan yang tidak mempamerkan kebolehan mencari maklumat yang
sesuai dari sumber yang diperolehi.
< 4.0
 Sumber yang dipilih tidak sesuai dengan tajuk yang dibincangkan.
 Penggunaan perbendaharaan kata yang tidak sesuai dengan penulisan
akademik.
 Tidak mematuhi format penulisan esei dan memberi tindakbalas yang
kurang sesuai apabila berhadapan dengan maklumat yang pelbagai

 Laras bahasa lemah dengan tujuan penulisan akademik dan terdapat


banyak kesalahan teknikal dan tatabahasa yang menjejas pemahaman.
 Tidak berkebolehan menyelesaikan sebarang pertindihan fakta yang timbul
dalam penulisan (PLO3)
 Gagal mengorganisasi idea dengan berkesan (A4)