Anda di halaman 1dari 19

Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Standard Pembelajaran
Tahap 1
Standard Kandungan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3
1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mengajuk, dan menyebut 1.1.1 Mendengar, mengecam, 1.1.1 Mendengar, mengecam
respons perkataan, frasa dan ayat yang memahami dan menyebut sebutan, memahami dan
mengandungi pelbagai bunyi; dengan betul dan tepat; menyebut dengan betul dan
i. vokal i. frasa tepat;
ii. konsonan ii. ayat tunggal i. ayat tunggal
iii. diftong iii. ayat majmuk ii. ayat majmuk
iv. vokal berganding
v. digraph
vi. konsonan bergabung
1.1.2 Mendengar, memahami, 1.1.2 Mendengar, memahami, 1.1.2 Mendengar, memahami,
dan memberikan respons dan memberikan respons dan memberikan respons
terhadap; terhadap; terhadap;
i. soalan i. soalan i. suruhan dan permintaan
ii. suruhan ii. suruhan ii. silaan dan larangan
iii. pesanan iii. pesanan
iv. permintaan
1.1.3 Mendengar, dan 1.1.3 Mendengar, mentafsir dan
memberikan respons dengan memberikan respons terhadap;
membuat tafsiran terhadap; i. soalan bertumpu
i. soalan bercapah ii. soalan bercapah
ii. pesanan
1.2 Bertutur untuk 1.2.1 Bertutur dengan sebutan 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan
menyampaikan maklumat dan yang betul dan intonasi secara sesuatu perkara secara dan menilai sesuatu perkara
idea bagi pelbagai tujuan bertatasusila. bertatasusila mengikut konteks. secara bertatasusila mengikut
konteks.
1.2.2 Menyampaikan maklumat 1.2.2 Bertutur dan menjelaskan 1.2.2 Menjelaskan dan
daripada bahan. maklumat yang tersurat dan membanding beza maklumat
tersirat dengan menggunakan tersurat dengan menggunakan
idea yang kritis dan kreatif. idea yang kritis dan kreatif.
1.2.3 Bersoal jawab untuk
mendapatkan dan
menyampaikan maklumat.

Standard Pembelajaran
Standard Kandungan Tahap 2
Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6
1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam
respons semasa berkomunikasi sebutan dan menyebut sesuatu
dalam situasi formal dan tidak yang diujarkan semula dalam
formal. situasi tidak formal.

1.1.2 Mendengar, memahami


dan memberikan respons
terhadap ujaran yang terdapat
dalam situasi tidak formal.

1.1.3 Mendengar, mentafsir dan


memberikan respons terhadap
soalan secara kritis.

1.2 Bertutur untuk 1.2.1 Bertutur untuk menilai, dan


menyampaikan maklumat dan memberikan alas an tentang
idea bagi pelbagai tujuan. sesuatu perkara secara
bertatasusila mengikut konteks.

1.2.2 Menjelaskan dan


membanding beza maklumat
tersurat dan tersirat dengan
menggunakan idea yang kritis
dan kreatif.

1.2.3 Bersoal jawab untuk


mendapatkan penjelasan.

1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.6 Mendengar, memahami 1.2.6 Mendengar, memahami
menyebut bunyi bahasa, iaitu dan menyebut pelbagai ragam dan menyebut jenis ayat dan
abjad, suku kata, perkataan, ayat dengan struktur binaan ayat ragam ayat dengan struktur
frasa dan ayat dengan betul yang betul dan tepat. binaan ayat yang betul dan tepat.

1.3 Bercerita, dan menceritakan 1.3.1 Bercerita dengan sebutan


perkara yang didengar, ditonton dan intonasi yang sesuai.
dan dibaca dengan sebutan dan
intonasi yang betul.

1.3.2 Menceritakan sesuatu


bahan yang ditonton dengan
sebutan dan intonasi yang
sesuai.
1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami 1.3.1 Mendengar, memahami
memberi respons terhadap dan memberikan respons dan memberikan respons
sesuatu arahan, soalan dan terhadap arahan berdasarkan terhadap sesuatu arahan
pesanan yang didengar dengan ayat perintah mengikut intonasi berdasarkan ayat perintah dalam
betul. dengan betul. pelbagai situasi dengan betul.

1.3.2 Mendengar, memahami 1.3.2 Mendengar, memahami


dan memberikan respons secara dan memberikan respons
lisan terhadap ayat tanya yang terhadap ayat tanya dengan
mengandungi kata tanya dengan betul.
betul.

1.3.3 Mendengar, memahami 1.3.3 Mendengar, memahami,


dan memberikan respons memberikan respons terhadap
dengan menyampaikan pelbagai pesanan dan menyampaikan
pesanan mengikut urutan pesanan dengan menggunakan
dengan menggunakan laras bahasa yang santun dalam
bahasa yang betul. pelbagai situasi.
1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu
menyatakan permintaan tentang perkara daripada pelbagai perkara daripada pelbagai
sesuatu perkara daripada sumber dengan menggunakan sumber dengan menggunakan
pelbagai sumber dalam situasi ayar yang gramatis dalam situasi ayat yang gramatis dalam situasi
formal dan tidak formal secara formal secara bertatasusila. formal dan tidak formal secara
bertatasusila. bertatasusila.
1.4.2 Berbual tentang sesuatu 1.4.2 Berbual tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai perkara menggunakan kata
sumber menggunakan kata gelaran yang sesuai secara
gelaran yang sesuai dalam bertatasusila.
situasi formal secara
bertatasusila.

1.4.3 Berbual tentang sesuatu 1.4.3 Berbual tentang sesuatu


perkara daripada pelbagai perkara menggunakan kata ganti
sumber menggunakan kata ganti nama yang sesuai dengan betul
nama diri dan kata ganti nama secara bertatasusila.
tunjuk dengan betul dalam situasi
formal dan tidak formal secara
bertatasusila.
1.4.4 Menyatakan permintaan 1.4.4 Menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara tentang sesuatu perkara dengan
daripada pelbagai sumber memberikan alasan yang sesuai
menggunakan ayat yang dalam situasi formal dan tidak
gramatis dan bahasa badan yang formal secara bertatasusila.
sesuai dalam situasi formal
secara bertatasusila.
1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu 1.5.1 Bercerita dengan sebutan
sesuatu perkara semula dengan perkara dengan tepat, sebutan dan intonasi yang betul dengan
tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang menggunakan pelbagai ayat
yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat yang yang mengandungi bahasa yang
betul. mengandungi laras bahasa yang indah.
sesuai.
1.5.2 Menceritakan sesuatu 1.5.2 Menceritakan sesuatu
perkara yang dialami dengan perkara dengan sebutan dan
tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
intonasi yang betul dengan menggunakan pelbagai ayat
menggunakan ayat yang yang mengandungi bahasa yang
mengandungi laras bahasa yang indah.
sesuai.
1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk
menyampaikan maklumat mendapatkan maklumat yang
tentang sesuatu perkara tersurat dan tersirat untuk
daripada pelbagai sumber membuat rumusan dengan betul
dengan tepat secara secara bertatasusila.
bertatasusila.
1.6.2 Berbicara dengan
menerapkan bahasa yang indah
untuk menyampaikan maklumat
dengan tepat secara
bertatasusila.
1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berbincang dan
mengemukakan pendapat mengemukakan pendapat secara
tentang sesuatu perkara kritis dan kreatif dengan
daripada pelbagai sumber secara menggunakan ayat yang
bertatasusila. gramatis secara bertatasusila.

Kemahiran Membaca
Standard Pembelajaran
Tahap 1
Standard Kandungan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3
2.1 Asas membaca dan 2.1.1 Membaca dengan sebutan 2.1.1 Membaca dengan sebutan 2.1.1 Membaca dengan sebutan
memahami yang betul; yang betul dan intonasi yang yang betul dan intoansi yang
i. vokal sesuai; sesuai;
ii. konsonan i. perkataa n i. ayat tunggal dan ayat
iii. suku kata ii. ayat majmuk
iv. frasa iii. perenggan ii. perenggan
v. perkataan iv. petikan iii. petikan
vi. ayat
2.1.2 Membaca dengan sebutan 2.1.2 Membaca dan memahami; 2.1.2 Membaca dengan sebutan
yang betul, inotasi yang sesuai, i. perkataan yang betul, intonasi yang sesuai
dan memahami; ii. ayat dan memahmi;
i. perkataan dua suku kata iii. perenggan i. pelbagai jenis ayat
dan tiga suku kata iv. petikan ii. perenggan
ii. frasa iii. petikan
iii. ayat

2.2 Membaca, memahami dan 2.2.1 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan 2.2.1 Membaca, memahami dan
menaakul bahan grafik dan menaakul bahan untuk mengenal pasti; mengecam;
bukan grafik mendapatkan; i. kosa kata i. maksud kosa kata
i. kosa kata ii. isi tersurat ii. idea utama dan idea
ii. idea tersurat iii. isi tersirat sampingan
iii. idea tersirat iv. idea utama iii. idea keseluruhan
v. idea sampingan
vi. idea keseluruhan
2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca, mengenal pasti 2.3.1 Membaca, mengenal pasti 2.3.1 Membaca, mengenal pasti
karya sastera dan bukan sastera kandungan teks bahan sastera dan menyatakan nilai daripada dan menerangkan kandungan
dan bukan sastera; bahan sastera dan bahan bukan teks daripada bahan bukan
i. cerita sastera; sastera dan bahan sastera;
ii. pantun i. lagu kanak-kanak i. label
iii. lagu kanak-kanak ii. cerita ii. manual
iii. pantun iii. cerita
iv. petikan iv. pantun

2.3.2 Membaca, memahami, dan 2.3.2 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan
mempersembahkan karya mempersembahkan karya mempersembahkan karya bukan
sastera. sastera dan bukan sastera sastera dan karya sastera
label dengan sebutan yang betul dan dengan sebutan yang betul dan
intonasi yang sesuai; intonasi yang sesuai;
i. lagu kanak-kanak i. label
ii. cerita ii. manual
iii. pantun iii. cerita
iv. petikan bukan sastera iv. pantun

Standard Pembelajaran
Tahap 2
Standard Kandungan
Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6
2.1 Asas membaca dan 2.1.1 Membaca dan memahami
memahami. petikan dengan sebutan yang
betul dan intonasi yang sesuai.
2.2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca dan memahami
menaakul bahan multimedia. bahan grafik daripada multimedia
untuk membuat gambaran.
2.2 Membaca dan memahami 2.2.3 Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat ayat yang mengandungi
daripada pelbagai sumber perkataan berimbuhan pinjaman
dengan sebutan yang betul. dalam bahan bacaan prosa
dengan sebutan yang betul
daripada pelbagai sumber dan
memahami perkara yang dibaca.

2.2 Membaca dan memahami 2.2.3 Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat ayat yang mengandungi
daripada pelbagai sumber perkataan berimbuhan dalam
dengan sebutan yang betul. bahan bacaan prosa dan puisi
dengan sebutan yang betul.
2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca dan
karya sastera dan bukan sastera. menganalisis kandungan teks
kerya sastera, dan karya bukan
sastera.
2.3.2 Membaca karya sastera,
dan karya bukan sastera dengan
gaya penyampaian yang sesuai.
2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.1 Membaca pelbagai bahan 2.3.1 Membaca sesuatu bahan
bahan bacaan dengan lancar, yang mengandungi pelbagai yang mengandungi pelbagai
sebutan yang jelas dan intonasi ragam ayat secara mekanis jenis ayat dan ragam ayat secara
yang betul. dengan lancar, sebutan yang mekanis.
jelas dan intonasi yang betul.
2.3.2 Membaca pelbagai bahan 2.3.2 Membaca pelbagai bahan
yang mengandungi ayat tunggal yang mengandungi ayat tunggal,
dan ayat majmuk berbilang dan ayat majmuk dengan
subjek dan predikat secara pelbagai keterangan secara
mekanis dengan lancar, sebutan mekanis.
yang jelas dan intonasi yang
betul.
2.4 Membaca dan memahami 2.4.1 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan maklumat yang tersurat daripada
tersirat daripada pelbagai bahan idea utama dan idea sampingan
untuk memberi respons dengan dalam pelbagai bahan bagi
betul. membuat ramalan dengan tepat.
2.4.2 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat daripada
pelbagai bahan untuk membuat
keputusan dengan alasan yang
betul.
2.4.3 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan
tersirat dengan tepat daripada
pelbagai bahan untuk membuat
ulasan yang betul.
2.5 Membaca, memahami dan 2.5.1 Membaca dan memahami 2.5.1 Membaca dan memahami
menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam bahan untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam bahan puisi dengan betul. maklumat dalam bentuk grafik.
pelbagai bahan dengan betul.
2.5.2 Membaca, memahami dan 2.5.2 Membaca, memahami dan
menaakul maklumat yang menaakul bahan untuk
terdapat dalam bahan puisi memindahkan maklumat
dengan betul. mengikut keutamaan ke dalam
bentuk prosa.

2.5.3 Membaca, memahami dan 2.5.3 Membaca, memahami dan


menaakul bahan puisi untuk menaakul bahan untuk
memindahkan maklumat kepada memindahkan maklumat kepada
bentuk prosa dengan betul. bentuk grafik, puisi atau prosa.
2.6 Membaca pelbagai bahan 2.6.1 Membaca pelbagai bahan 2.6.1 Membaca bahan sastera
sastera dan bukan sastera yang sastera yang sesuai untuk untuk menghasilkan idea baharu.
sesuai bagi memupuk minat meningkatkan daya fikir secara
membaca. kritis.
2.6.2 Membaca dan memahami 2.6.2 Membaca bahan bukan
pelbagai bahan bukan sastera sastera untuk menghasilkan idea
untuk memperkaya laras bahasa. baharu.

Kemahiran Menulis
Standard Pembelajaran
Tahap 1
Standard Kandungan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 2
3.1 Asas Menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis; 3.1.1 Menulis secara mekanis; 3.1.1 Menulis secara mekanis
i. huruf i. perkataan menggunakan tulisan berangkai
ii. suku kata ii. ayat dalam bentuk;
iii. perkataan iii. perenggan i. huruf
iv. frasa iv. petikan ii. perkataan
v. ayat iii. frasa
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis; 3.2.1 Membina dan menulis; 3.2.1 Membina dan menulis;
ayat yang bermakna i. perkataan i. perkataan i. ayat
ii. frasa ii. frasa ii. perenggan
iii. ayat iii. ayat
iv. perenggan
3.2.2 Membina dan menulis 3.2.2 Membina dan menulis 3.2.2 Menghasilkan jawapan
jawapan pemahaman jawapan pemahaman dengan pemahaman berdasarkan
berdasarkan soalan; berdasarkan soalan; soalan;
i. bertumpu i. bertumpu i. bertumpu
ii. bercapah ii. bercapah ii. bercapah
3.2.3 Menyusun dan mencatat 3.2.3 Membanding bezakan dan
maklumat yang bermakna mencatat maklumat tentang
tentang sesuatu perkara. sesuatu perkara.

3.2.4 Menulis sesuatu yang 3.2.4 Menulis sesuatu yang


diimlakkan; diimlakkan;
i. perkataan i. ayat
ii. frasa
iii. ayat
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan kerangka
naratif dan bukan naratif secara; naratif dan bukan naratif secara; dan penulisan karangan naratif,
i. terkawal i. separa terkawal dan bukan naratif secara;
i. berpandu
ii. secara berpandu
3.3.2 Mengedit dan memurnikan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan
hasil penulisan daripada aspek; hasil penulisan daripada asepk; hasil penulisan daripada aspek;
i. ejaan i. ejaan i. ejaan, tanda baca dan
ii. tanda baca ii. tanda baca penggunaan imbuhan
iii. penggunaan kata ii. penggunaan kata
iii. struktur ayat
Standard Pembelajaran
Tahap 2
Standard Kandungan
Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6
3.1 Asas Menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis
menggunakan tulisan berangkai
dalam bentuk ayat.

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan 3.2.1 Membina dan menulis ayat,
ayat yang bermakna. dan perengga daripada bahan
multimedia.

3.2.2 Menghasilkan jawapan


pemahaman berdasarkan soalan
bertumpu dan bercapah secara
kritis dan kreatif.
3.2.3 Menganalisis dan mencatat
maklumat tentang sesuatu
perkara yang dirujuk.

3.2.4 Menulis ayat dalam


perenggan yang diimlakkan.
3.2 Menulis huruf, suku kata, 3.2.6 Menulis teks puisi secara 3.2.6 Menulis teks prosa dan
perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan puisi secara mekanis dengan
mekanis dengan betul dan kemas. betul dan kemas.
kemas.
3.2.7 Menulis ayat dalam 3.2.7 Menulis teks prosa dan
perenggan secara mekanis puisi secara mekanis dalam
dalam bentuk tulisan berangkai bentuk tulisan berangkai dengan
dengan betul dan kemas. betul dan kemas.
3.3 Menghasilkan penulisan. 3.3.1 Menulis draf dan
menghasilkan penulisan
imaginatif dan deskriptif.

3.3.2 Mengedit dan memurnikan


ayat daripada aspek ejaan, tanda
baca dan penggunaan imbuhan.

3.3 Membina dan menulis 3.3.3 Membina dan menulis 3.3.3 Membina dan menulis
perkataan, frasa dan ayat jawapan pemahaman jawapan secara kritis dan kreatif
dengan betul. berdasarkan soalan bertumpu dengan betul.
dan bercapah secara kritis
dengan betul.
3.3.4 Membina kerangka dan 3.3.4 Membina kerangka dan
menulis karangan berbentuk menulis pelbagai jenis karangan.
naratif dan imaginative dengan
betul.

3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.1 Menulis pelbagai jenis kata 3.4.1 Menulis perkataan dan
ganda dengan ejaan yang tepat frasa dengan menggunakan
secara imlak. ejaan yang tepat secara imlak.

3.4.2 Menulis imlak frasa dan 3.4.2 Menulis pelbagai teks


ayat yang mengandungi pelbagai prosa dengan ejaan dan tanda
jenis kata ganda dengan ejaan baca yang tepat secara imlak.
dan tanda baca yang tepat.
3.5 Mencatat maklumat yang 3.5.2 Mencatat maklumat yang 3.5.2 Mencatat maklumat
betul tentang sesuatu perkara betul mengikut urutan daripada daripada pelbagai sumber dalam
daripada pelbagai sumber. pelbagai sumber. bentuk grafik.

3.6 Menulis untuk 3.6.1 Menulis untuk 3.6.1 Menulis untuk


menyampaikan maklumat menyampaikan maklumat yang menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara dengan betul dengan menggunakan idea dengan menggunakan idea
menggunakan bahasa yang utama dan idea sampingan utama dan idea sampingan
santun. secara kohesi dan koheren secara kohesi dan koheren.
dengan bahasa yang santun.
3.6.2 Menulis untuk 3.6.2 Menulis untuk
menyampaikan maklumat yang menyampaikan maklumat dalam
betul berbentuk syarahan, bentuk karangan berformat
ucapan dan pidato dengan betul dengan menggunakan bahasa
serta menggunakan bahasa yang yang santun.
santun.
3.7 Menghasilkan penulisan 3.7.1 Menghasilkan draf 3.7.1 Menghasilkan perenggan
kreatif dalam pelbagai genre perenggan pendahuluan, isi dan yang kohesi dan koheran dengan
dengan betul. penutup dalam penulisan kreatif betul.
dengan betul.
3.7.2 Menghasilkan bahan 3.7.2 Menghasilkan penulisan
penulisan kreatif berbentuk imaginative dan deskriptif
imaginative dan deskriptif dengan bahasa yang menarik.
menggunakan ayat gramatis
dengan betul.
3.8 Mengedit dan memurnikan 3.8.2 Mengedit dan memurnikan 3.8.2 Mengedit dan memurnikan
hasil penulisan dengan betul. hasil penulisan daripada aspek hasil penulisan.
ejaan, tanda baca, kosa kata dan
struktur ayat dalam penulisan.
3.9 Menulis ulasan tentang 3.9.1 Menulis ulasan tentang 3.9.1 Menulis ulasn tentang
pelbagai bahan sastera dan bahan sastera yang didengar, bahan sastera dan bukan sastera
bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan dengan menggunakan ayat yang
ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan ayat gramatis.
betul. yang gramatis.