Anda di halaman 1dari 13

PENILIAN TENGAN SEMESTER (PTS)

TINGKAT SEKOLAH DASAR


TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Nama :
Kelas :
Hari/Tanggal :
Waktu/jam ke :

Mari menyilang (X) huruf A, B, C pada Jawaban yang tepat!


1. Kita harus.............. sebelum melakukan kegiatan
A. Berdoa B. Bernyanyi C. Bermain
2. Gambar berikut menunjukan aturan sebelum ke sekolah yaitu.................

A.Berdoa B. Makan C. Mandi

3. Cici mempunyai adik bernama Buyung. Huruf konsonan pada nama Buyung adalah.........
A. B,Y dan N
B. B, N dan G
C. B, Y dan G
4. Nama lengkap disebut juga...................
A. Nama oanjang
B. Nama angkat
C. Nama panggilan
5. Banyaknya permen dibawah ini adalah.................

A. 6 B.8 C. 10
6. Banyaknya bendera dapat ditulis dalam lambang bilangan.................
A. 5 B. 6 C.7

7. Kegiatan pada gambar tersebut merupakan gerak.............

A. Berjalan individu
B. Berjalan berpasangan
C. Berjalan berkelompok
8. Kita sering melakukan gerak berjalan. Berjalan adalah................
A. Gerak melangkah kaki secara bergantian
B. Gerak menekukkan kaki secara bergantian
C. Gerak mengayunkan kaki secara bergantian
9. Kita dan teman lainnya memiliki suara yang berbeda. Suara orang yang berbeda-beda
disebut juga dengan........
A. Warna suara
B. Bunyi suara
C. Tebak suara
10. Kita dapat mengetahui warna suara teman saat kita
A. Membaca bersama
B. Makan bersama
C. Berkenalan

Mari jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!


11. Setiap hari kita harus terbiasa bangun pagi. Agar bisa bangun pagi, kita tidak boleh tidur

terlalu.................

12. Huruf vokal pada nama Bandung adalah........................ dan ...............................


13. Banyak huruf pada kata kebersihan ada................................

14. Made berjalan dengan melangkahkan...................................

15. Setiap orang memiliki suara yang.........................................


PENILIAN TENGAN SEMESTER (PTS)
TINGKAT SEKOLAH DASAR
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Nama :
Kelas :
Hari/Tanggal :
Waktu/jam ke :

Mari menyilang (X) huruf A, B, C pada Jawaban yang tepat!


1. Kita tidak boleh melanggar aturan sepulang sekolah. Contoh sikap melanggar aturan
sepulang sekolah yaitu..................
A. Mengetuk pintu dan mengucapkan salam
B. Meletakan sepatu pada tempatnya
C. Makan siang tanpa mengganti seragam
2. Gambar dibawah ini menunjukan anak yang........ aturan sebelum berngkat sekolah

A. Melanggar
B. Tidak terterib
C. Menaati
3. Urutan huruf setelah O adalah..............
A. P
B. N
C. M
4. Berjallan dilakukan dengan posisi badan.................
A. Miring
B. Condong
C. Tegak

5. Jumlah apel dibawah ini adalah …………………...


A. 10 B. 12 C. 14

6. 12+9 adalah …………………..


A.21 B.12 C. 23

7. Jumlah keompok mobil dibawah ini adalah...................

A. 7 B.8 C.9

8. Warna usara dapat digunakan untuk...........


A. Menjaili teman
B. Membantu teman
C. Mengenal teman
9. Huruf setelah huruf E adalah............
A. C
B. G
C. F
10. Huruf sebelum huruf C adalah..............
A. B
B. C
C. D

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!


11. Kelas yang tertib membuat belajar menjadi……………….............................

12. Setelah belajar makan buku-bukunya harus………………..............................

13. Banyaknya topi dapat ditulis dalam lambang bilangan.....................................

14. Berjalan dengan benar dapat memperbaiki postur...........................................

15. Ali menggigit roti menggunakan....................................................................


PENILIAN TENGAN SEMESTER (PTS)
TINGKAT SEKOLAH DASAR
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Nama :
Kelas :
Hari/Tanggal :
Waktu/jam ke :

Mari menyilang (X) huruf A, B, C pada Jawaban yang tepat!


1. Mida adalah anak yang tidak tertib. Setelah bermain Mida................
A. Mencuci kaki dan tangan
B. Meletakkan sandal pada tempatnya
C. Mengambil makanan tanpa mencuci tangan
2. Gambar berikut menujukan anak yang.......................... aturan sepulang sekolah

A. Menaati
B. Melanggar
C. Mengabaikan
3. Fungsi mata adalah untuk................................
A. Melihat
B. Mendengar
C. Menggenggam
4. Kalimat penjumlahan kedua kelompok kaos adalah...................................

A. 2+3
B. 3+5
C. 2+4
5. Kalimat penjumlahan kedua kelompok apel adalah

A. 3+3
B. 5+2
C. 3+2
6. Kakak bermain sepak bola. Kaka menendang menggunakan………………..
A. Tangan
B. Hidung
C. Kaki
7. Agar tubuh kita tetap sehat maka kita harus makan makanan yang……...........
A. Mahal
B. Banyak
C. Sehat
8. Urutan bilangan dari yang terkecil ditunjukkan oleh……………
A. 3, 2, 6, 5 B. 5, 4, 3, 2 C. 3, 4, 5, 6
9. Huruf vocal yang terdapat pada kata H-U-T-A-N adalah
A. 1 B. 2 C. 3
10. 12+9 adalah …………………..
A. 21 B.12 C. 23

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!


1. Melanggar aturan akan mendapat………………………..

2. Sebutkan tata tertib di sekolah……………………………………

3. Sinta mempunya 5 buku cerita lalu ayahnya memberi dia 2 buku cerita. Berapakah buu cerita Sinta

saat ini……………………

4. Penjumlahan dari 23_5 adalah……………….

5. Bagian tubuh kita yang digunakan untuk mengenggam sesuatu adalah……………


PENILIAN TENGAN SEMESTER (PTS)
TINGKAT SEKOLAH DASAR
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Nama :
Kelas :
Hari/Tanggal :
Waktu/jam ke :

Mari menyilang (X) huruf A, B, C pada Jawaban yang tepat!


1. Saling menghargai akan membuat keluarga..................
A. Sedih
B. Kecewa
C. Bahagia
2. Mengejek bacaan orang lain akan membuat orang lain.........................
A. Sedih
B. Senang
C. Gembira
3. Wina meminta wini mengajarinya melukis. Sikap Wina seharusnya......................
A. Mengabaikan Wini
B. Mengajari Wini
C. Mengejek Wini
4. Jumlah huruf konsonan di kata B-U-R-U-N-G adalah………………
A. 4 B. 5 C. 6
5. Penjumlahan dari 15+3 adalah………………..
A. 18 B. 19 B.28

6. T-A-M-A

Kalimat diatas dapat disusun menjadi bagian tubuh kita adalah……………..


A. Mata B. Hidung C. Telinga
7. Bagian tubuh yang jumlahnya ada 2 yaitu…………..
A. Hidung B. Mata C. Jari tangan
8. Panca indra yang fungsinya untuk berjalan adalah…………..
A. Mata B.Hidung C. Kaki
9. Piano merupakan sebuah alat music yang dimainkan dengan cara
A. Dipencet B. Ditiup C. digesek
10. Gitar adalah alat music yang dimainkan dengan cara………..
A. Ditiup B. Dipetik C. Ditekan

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!

1. Jika adik berbuat salah, kita sebaiknya memberi.............................

2. Perhatikan petikan lagu Terima Kasih Guruku!


Guru tersayang
Guru tercinta
Tanpamu apa jadinya aku.....
Ungkapan dalam petikan lagu tersebut ditunjukan kepada............................

3. Dodo mempunyai 9 buah kelereng. Lalu ibunya memberi dodo 2 buah kelereng. Berapakah kelereng

yang dodo miliki saat ini.................................................

4. Meskipun berbda kesukaan menggambar, kita tetap harus saling................................

5. Penjumlahan 12+6 adalah.........................................................


PENILIAN TENGAN SEMESTER (PTS)
TINGKAT SEKOLAH DASAR
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Nama :
Kelas :
Hari/Tanggal :
Waktu/jam ke :

Mari menyilang (X) huruf A, B, C pada Jawaban yang tepat!


1. Jumlah apel dibawah ini adalah …………………...

A. 10 B. 12 C. 14
2. Jumlah telinga kita adalah ………………………
A. 2 B. 3 C. 4
3. 4+6 Hasilnya adalah ………………
A. 10 B. 11 C. 12
4. Gambar gelas yang jumlahnya menunjukkan bilangan 17 adalah ...

A.

B.

C.

5. Lambing bilangan delapan belas adalah ………………..


A. 18 B. 19 C. 20
6. Banyak bendera dibawah ini dapat ditulis dalam lambang bilangan…………………

A. 7 B. 8 C. 9
7. Jumlah pada gamabar dibawah ini adalah……………….

A. 12 B. 13 C. 14

8. Jumlah tangan yang ada ditubuh kita adalah………………….


A. 2 B. 3 C. 4
9. Banyaknya lilin dibawah ini adalah

A. 6 B. 7 C. 8

10. Sakila mempunyai teman yang bernama santi, lulu, sinta dan lala. Jumlah teman sakila adalah….

A. 10 B. 9 C. 4

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!

1. Penjumlahan 7+12 adalah …………………………...

2. Perhatikan gambar dibawah ini

Berapakah jumlah pisang diatas …………………………..

3. Urutkan bilangan dari yang terkecil sampai ke yang besar 4, 7, 5, 8, 6 menjadi

………………………………………...

4. Lambang bilangan dari dua puluh Sembilan adalah ………………………….

5. Jumlahkanlah gambar pisang dibawah ini

Jadi, berapakah jumalah pisang tersebut …………………………


PENILIAN TENGAN SEMESTER (PTS)
TINGKAT SEKOLAH DASAR
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Nama :
Kelas :
Hari/Tanggal :
Waktu/jam ke :

Pilih salah sahiji jawaban nu dianggap bener!


1. Kecap anu ngabogaan sora a yaeta.............
a. Cicing
b. Bobo
c. Akar
2. Sora jam nyaeta................
a. Ngeng ngeng ngeng
b. Dren dren dren
c. Tik tok tik tok
3. Gelas peupeus sorana...............
a. Prang
b. Pluk
c. Plak
4. Sora mangkok ditakol nyaeta..............
a. Teng teng teng
b. Reket
c. Ngabeledug
5. Susun kecap O-N-P-A-N. Paranti ningali..................
a. Panon
b. Onan
c. Naon
6. Sora telepon nyaeta..................
a. Kluk kluk kluk
b. Kring kring kring
c. Ngeng ngeng ngeng
7. Kecap termos penggalan engangna nyaeta....................
a. Termo-s
b. Ter-mos
c. Ter-m-o-s
8. Sora suku ngalangkah nyaeta..............
a. Bruk bruk bruk
b. Tok tak tok tak
c. Prok prok prok
9. 3 4 5 disebut................
a. Angka
b. Aksara
c. Tanda
10. Kecap anu gagaduhan sora u nyaeta.................
a. Kutu
b. Ita
c. Sisi

Eusian titik-titik di handap anu bener!


1. Sora ucing nyaeta....................................................

2. Sora jangkrik nyaeta...............................................

3. Sirsak penggalan engangna nyaeta........................

4. Ran-tang dihijikeun jadi.........................................

5. Sora meri nyaeta......................................................

Anda mungkin juga menyukai