Anda di halaman 1dari 18

PENILIAN TENGAN SEMESTER (PTS)

TINGKAT SEKOLAH DASAR


TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Nama :
NILAI
Kelas : 1 (satu)
Hari/Tanggal : Selasa, 15 September 2020
Waktu/jam ke :

Mari menyilang (X) huruf A, B, C pada Jawaban yang tepat!


1. Kita harus.............. sebelum melakukan kegiatan
A. Berdoa B. Bernyanyi C. Bermain
2. Gambar berikut menunjukan aturan sebelum ke sekolah yaitu.................

A.Berdoa B. Makan C. Mandi

3. Anak suka berkelahi berarti tidak punya ras………………


A. Sedih
B. Takut
C. Kasih Sayang
4. Cici mempunyai adik bernama Buyung. Huruf konsonan pada nama Buyung adalah.........
A. B,Y dan N
B. B, N dan G
C. B, Y dan G
5. Nama lengkap disebut juga...................
A. Nama panjang
B. Nama angkat
C. Nama panggilan
6. Makan yang sopan menggunakan……………………….
A. Tangan Kanan
B. Tangan kiri
C. Kaki Kanan
7. Agar tubuh kita tetap sehat maka kita harus makan makanan yang……...........
A. Mahal
B. Banyak
C. Sehat
8. Huruf vocal yang terdapat pada kata H-U-T-A-N adalah
A. 1
B. 2
C. 3
9. 12+9 adalah …………………..
A. 21
B. 12
C. 23
10. Banyaknya permen dibawah ini adalah.................

A. 6 B.8 C. 10
11. Banyaknya bendera dapat ditulis dalam lambang bilangan.................

A. 5 B. 6 C.7

12. Kegiatan pada gambar tersebut merupakan gerak.............

A. Berjalan individu
B. Berjalan berpasangan
C. Berjalan berkelompok
13. Kita sering melakukan gerak berjalan. Berjalan adalah................
A. Gerak melangkah kaki secara bergantian
B. Gerak menekukkan kaki secara bergantian
C. Gerak mengayunkan kaki secara bergantian
14. Kita dan teman lainnya memiliki suara yang berbeda. Suara orang yang berbeda-beda
disebut juga dengan........
A. Warna suara
B. Bunyi suara
C. Tebak suara
15. Kita dapat mengetahui warna suara teman saat kita
A. Membaca bersama
B. Makan bersama
C. Berkenalan

Mari jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!


16. Setiap hari kita harus terbiasa bangun pagi. Agar bisa bangun pagi, kita tidak boleh tidur

terlalu.................

17. Huruf vokal pada nama Bandung adalah........................ dan ...............................

18. Banyak huruf pada kata kebersihan ada................................

19. Made berjalan dengan melangkahkan...................................

20. Setiap orang memiliki suara yang.........................................


PENILIAN TENGAN SEMESTER (PTS)
TINGKAT SEKOLAH DASAR
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Nama :
NILAI
Kelas : 1 (satu)
Hari/Tanggal : Selasa, 15 September 2020
Waktu/jam ke :

Mari menyilang (X) huruf A, B, C pada Jawaban yang tepat!


1. Kita tidak boleh melanggar aturan sepulang sekolah. Contoh sikap melanggar aturan
sepulang sekolah yaitu..................
A. Mengetuk pintu dan mengucapkan salam
B. Meletakan sepatu pada tempatnya
C. Makan siang tanpa mengganti seragam
2. Gambar dibawah ini menunjukan anak yang........ aturan sebelum berngkat sekolah

A. Melanggar
B. Tidak terterib
C. Menaati
3. Rima anak yang baik setiap keluar rumah selalu meminta …………
A. Uang
B. Ijin
C. Makan
4. Kita harus ……. Sebelum melakukan kegiatan
A. Berdo’a
B. Bernyanyi
C. Bermain
5. Urutan huruf setelah O adalah..............
A. P
B. N
C. M
6. Huruf vocal yang terdapat pada kata SUARA adalah
A. U
B. U,A
C. R,S
7. Berjalan dilakukan dengan posisi badan.................
A. Miring
B. Condong
C. Tegak
8. Jumlah apel dibawah ini adalah …………………...

A. 10 B. 12 C. 14

9. 12+9 adalah …………………..


A.21 B.12 C. 23

10. Jumlah keompok mobil dibawah ini adalah...................

A. 7 B.8 C.9

11. Lambang bilangan delapan adalah ……………


A. 6 B. 7 C. 8
12. Lambang bilangan lima adalah ………………..
A. 5 B. 6 C. 7

13. Warna usara dapat digunakan untuk...........


A. Menjaili teman
B. Membantu teman
C. Mengenal teman
14. Huruf setelah huruf E adalah............
A. C
B. G
C. F
15. Huruf sebelum huruf C adalah..............
A. B
B. C
C. D

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!


16. Kelas yang tertib membuat belajar menjadi……………….............................

17. Setelah belajar makan buku-bukunya harus………………..............................

18. Banyaknya topi dapat ditulis dalam lambang bilangan.....................................

19. Berjalan dengan benar dapat memperbaiki postur...........................................

20. Ali menggigit roti menggunakan....................................................................


PENILIAN TENGAN SEMESTER (PTS)
TINGKAT SEKOLAH DASAR
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Nama :
NILAI
Kelas : 1 (satu)
Hari/Tanggal : Rabu, 16 September 2020
Waktu/jam ke :

Mari menyilang (X) huruf A, B, C pada Jawaban yang tepat!


1. Mida adalah anak yang tidak tertib. Setelah bermain Mida................
A. Mencuci kaki dan tangan
B. Meletakkan sandal pada tempatnya
C. Mengambil makanan tanpa mencuci tangan
2. Gambar berikut menujukan anak yang.......................... aturan sepulang sekolah

A. Menaati
B. Melanggar
C. Mengabaikan
3. Membersihkan kelas bersama dengan teman-teman merupakan contaoh dari kebersamaan di
lingkungan……….
A. Sekolah B. Masyarakat C. Keluarga
4. Tugas seorang anak didalam lingkungan rumah yaitu………….
A. Menjahili adik B. Membantu pekerjaan Rumah C. Memberantakan rumah
5. Fungsi mata adalah untuk................................
A. Melihat
B. Mendengar
C. Menggenggam
6. Kita bisa memanggil teman kita dengan nama ………………………..
A. Panggilannya B. Ayahnya C. Neneknya
7. Kalimat penjumlahan kedua kelompok kaos adalah...................................

A. 2+3
B. 3+5
C. 2+4
8. Eko mempunyai 9 buah pensil lalu ia dibelikan oleh ibunya pensil sebnyak 8 buah. Berapakah jumlah
pensil eko saat ini………………
A. 17 B. 18 C.19
9. Penjumlahan dari 12+9 adalah…………….
A. 22 B.21 C. 20
10. Kalimat penjumlahan kedua kelompok apel adalah............................
A. 3+3
B. 5+2
C. 3+2
11. Kakak bermain sepak bola. Kaka menendang menggunakan………………..
A. Tangan
B. Hidung
C. Kaki
12. Agar tubuh kita tetap sehat maka kita harus makan makanan yang……...........
A. Mahal
B. Banyak
C. Sehat
13. Urutan bilangan dari yang terkecil ditunjukkan oleh……………
A. 3, 2, 6, 5 B. 5, 4, 3, 2 C. 3, 4, 5, 6
14. Huruf vocal yang terdapat pada kata H-U-T-A-N adalah
A. 1 B. 2 C. 3
15. 12+9 adalah …………………..
A. 21 B.12 C. 23
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!
16. Melanggar aturan akan mendapat………………………..

17. Sebutkan tata tertib di sekolah……………………………………

18. Sinta mempunya 5 buku cerita lalu ayahnya memberi dia 2 buku cerita. Berapakah buu cerita Sinta

saat ini……………………

19. Penjumlahan dari 23+5 adalah……………….

20. Bagian tubuh kita yang digunakan untuk mengenggam sesuatu adalah……………
PENILIAN TENGAN SEMESTER (PTS)
TINGKAT SEKOLAH DASAR
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Nama :
NILAI
Kelas : 1 (satu)
Hari/Tanggal : Rabu, 16 September 2020
Waktu/jam ke :
Waktu/jam ke :

Mari menyilang (X) huruf A, B, C pada Jawaban yang tepat!


1. Saling menghargai akan membuat keluarga..................
A. Sedih
B. Kecewa
C. Bahagia
2. Mengejek bacaan orang lain akan membuat orang lain.........................
A. Sedih
B. Senang
C. Gembira
3. Wina meminta wini mengajarinya melukis. Sikap Wina seharusnya......................
A. Mengabaikan Wini
B. Mengajari Wini
C. Mengejek Wini
4. Jika kita mempunyai teman yang berbeda agama, kasta dan susku kita tidak boleh…………
A. Menyayanginya
B. Berteman
C. Memusuhinya
5. Tata tertib yang diterapkan di rumah harus dilakukan oleh …………………..
A. Ayah dan Ibu
B. Anak
C. Semua anggota keluarga
6. Jumlah huruf konsonan di kata B-U-R-U-N-G adalah………………
A. 4 B. 5 C. 6
7. Penjumlahan dari 15+3 adalah………………..
A. 18 B. 19 B.28

8. Jumlah boneka dibawah ini adalah……………..

A. 7 B.8 C. 9

9. Pengurangan 12-8 adalah………………..

A. 4 B. 3 C. 5

10. Andi mempunyai 2 buah kelereng, 1 buah kelereng ia berikan kepada ahmad. Berapakah jumlah

kelereng yang andi punya saat ini………………

A. 1 B. 2 C. 3

11. T-A-M-A

Kalimat diatas dapat disusun menjadi bagian tubuh kita adalah……………..


A. Mata B. Hidung C. Telinga
12. Bagian tubuh yang jumlahnya ada 2 yaitu…………..
A. Hidung B. Mata C. Jari tangan
13. Panca indra yang fungsinya untuk berjalan adalah…………..
A. Mata B.Hidung C. Kaki
14. Piano merupakan sebuah alat music yang dimainkan dengan cara
A. Dipencet B. Ditiup C. digesek
15. Gitar adalah alat music yang dimainkan dengan cara………..
A. Ditiup B. Dipetik C. Ditekan

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!

16. Jika adik berbuat salah, kita sebaiknya memberi.............................

17. Perhatikan petikan lagu Terima Kasih Guruku!


Guru tersayang
Guru tercinta
Tanpamu apa jadinya aku.....
Ungkapan dalam petikan lagu tersebut ditunjukan kepada............................

18. Dodo mempunyai 9 buah kelereng. Lalu ibunya memberi dodo 2 buah kelereng. Berapakah kelereng

yang dodo miliki saat ini.................................................

19. Meskipun berbda kesukaan menggambar, kita tetap harus saling................................

20. Penjumlahan 12+6 adalah.........................................................


PENILIAN TENGAN SEMESTER (PTS)
TINGKAT SEKOLAH DASAR
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Nama :
NILAI
Kelas : 1 (satu)
Hari/Tanggal : Kamis, 17 September 2020
Waktu/jam ke :
Waktu/jam ke :

Mari menyilang (X) huruf A, B, C pada Jawaban yang tepat!


1. Jumlah apel dibawah ini adalah …………………...

A. 10 B. 12 C. 14
2. Jumlah telinga kita adalah ………………………
A. 2 B. 3 C. 4
3. 4+6 Hasilnya adalah ………………
A. 10 B. 11 C. 12
4. Gambar gelas yang jumlahnya menunjukkan bilangan 17 adalah ...

A.

B.

C.

5. Lambing bilangan delapan belas adalah ………………..


A. 18 B. 19 C. 20
6. Banyak bendera dibawah ini dapat ditulis dalam lambang bilangan…………………

A. 7 B. 8 C. 9
7. Jumlah pada gamabar dibawah ini adalah……………….

A. 12 B. 13 C. 14

8. Jumlah tangan yang ada ditubuh kita adalah………………….


A. 2 B. 3 C. 4
9. Banyaknya lilin dibawah ini adalah

A. 6 B. 7 C. 8

10. Sakila mempunyai teman yang bernama santi, lulu, sinta dan lala. Jumlah teman sakila adalah….

A. 10 B. 9 C. 4

11. Lita mempunya teman di rumahnya yang bernama manda, rika, susan, siti, dan sinta. Berapakah

jumlah teman lita di rumah…………

A. 4 B. 5 C.6

12. Kalimat penjumlahan kedua apel dibawah ini adalah……….

A.4+5 B. 5+2 C. 6+3

13. Lambang bilangan dari tujuh belas adalah……………

A. 7 B.17 C.27

14. Elma memlihara 4 ekor ayam dan erna memlihara 5 ekor kucing. Jumlah kedua peliharaan mereka

adalah………………….

A. 9 B. 10 C. 11

15. Eko mempunyai 9 buah pensil lalu ia dibelikan oleh ibunya pensil sebnyak 8 buah. Berapakah jumlah

pensil eko saat ini………………

A. 17 B. 18 C.19
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!

16. Penjumlahan 7+12 adalah …………………………...

17. Perhatikan gambar dibawah ini

Berapakah jumlah pisang diatas …………………………..

18. Urutkan bilangan dari yang terkecil sampai ke yang besar 4, 7, 5, 8, 6 menjadi

………………………………………...

19. Lambang bilangan dari dua puluh Sembilan adalah ………………………….

20. Jumlahkanlah gambar pisang dibawah ini

Jadi, berapakah jumalah pisang tersebut …………………………


PENILIAN TENGAN SEMESTER (PTS)
TINGKAT SEKOLAH DASAR
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Nama :
NILAI
Kelas : 1 (satu)
Hari/Tanggal : Senin, 14 September 2020
Waktu/jam ke :

Pilih salah sahiji jawaban nu dianggap bener!


1. Kecap anu ngabogaan sora a yaeta.............
a. Cicing
b. Bobo
c. Akar
2. Sora jam nyaeta................
a. Ngeng ngeng ngeng
b. Dren dren dren
c. Tik tok tik tok
3. Gelas peupeus sorana...............
a. Prang
b. Pluk
c. Plak
4. Sora mangkok ditakol nyaeta..............
a. Teng teng teng
b. Reket
c. Ngabeledug
5. Susun kecap O-N-P-A-N. Paranti ningali..................
a. Panon
b. Onan
c. Naon
6. Sora telepon nyaeta..................
a. Kluk kluk kluk
b. Kring kring kring
c. Ngeng ngeng ngeng
7. Kecap termos penggalan engangna nyaeta....................
a. Termo-s
b. Ter-mos
c. Ter-m-o-s
8. Sora suku ngalangkah nyaeta..............
a. Bruk bruk bruk
b. Tok tak tok tak
c. Prok prok prok
9. 3 4 5 disebut................
a. Angka
b. Aksara
c. Tanda
10. Kecap anu gagaduhan sora u nyaeta.................
a. Kutu
b. Ita
c. Sisi
11. Aksara konsonan nyaeta..............
a. I
b. U
c. F
12. Aksara vokal nyaeta............
a. I
b. B
c. R
13. Kecap anu dimimitian ku aksara m nyaeta...........
a. Mata
b. Roti
c. Cepil

14. A, i, u, e, o mangrupa aksara...............


a. Vokal
b. Konsonan
c. Angka
15. Suara hayam nyaeta..............
a. Kukuruyuuk
b. Meong
c. Krik krik krik

Eusian titik-titik di handap anu bener!


16. Sora ucing nyaeta....................................................

17. Sora jangkrik nyaeta...............................................

18. Sirsak penggalan engangna nyaeta........................

19. Ran-tang dihijikeun jadi.........................................

20. Sora meri nyaeta......................................................