Anda di halaman 1dari 23

Lampiran

Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur


Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tahun Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Tahun 1 1.1 Mendengar dan memberikan respons Murid boleh:
1.1.1 Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi
pelbagai bunyi;
i. vokal
ii. konsonan
iii. diftong
iv. vokal berganding
v. digraph
vi. konsonan bergabung

1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap;


i. soalan
ii. suruhan
iii. pesanan

Tahun 2 1.1 Mendengar dan memberikan respons Murid boleh:


1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan menyebut dengan betul dan tepat;
i. frasa
ii. ayat tunggal
iii. ayat majmuk
1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap;
i. soalan
ii. suruhan
iii. pesanan
iv. permintaan

1.1.3 Mendengar, dan memberikan respons dengan membuat tafsiran terhadap;


i. soalan bercapah
ii. pesanan

Tahun 3 1.1 Mendengar dan memberikan respons. Murid boleh:


1.1.1 Mendengar, mengecam sebutan, memahami dan menyebut dengan betul
dan tepat;
i. ayat tunggal
ii. ayat majmuk

1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap;


i. suruhan dan permintaan
ii. silaan dan larangan

1.1.3 Mendengar, mentafsir dan memberikan respons terhadap;


i. soalan bertumpu
ii. soalan bercapah
Tahun 4 1.1 Mendengar dan memberikan respons Murid boleh:
semasa berkomunikasi dalam situasi formal 1.1.1 Mendengar, mengecam sebutan dan menyebut sesuatu yang diujarkan
dan tidak formal. semula dalam situasi tidak formal.

1.1.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap ujaran yang


terdapat dalam situasi tidak formal.

1.1.3 Mendengar, mentafsir dan memberikan respons terhadap soalan secara


kritis.

Tahun 1 1.2 Bertutur untuk menyampaikan maklumat Murid boleh:


dan idea bagi pelbagai tujuan 1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara bertatasusila.

1.2.2 Menyampaikan maklumat daripada bahan.

Tahun 2 1.2 Bertutur untuk menyampaikan maklumat Murid boleh:


dan idea bagi pelbagai tujuan 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan sesuatu perkara secara bertatasusila mengikut
konteks.

1.2.2 Bertutur dan menjelaskan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan
menggunakan idea yang kritis dan kreatif.
Tahun 3 1.2 Bertutur untuk menyampaikan maklumat Murid boleh:
dan idea bagi pelbagai tujuan. 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan dan menilai sesuatu perkara secara
bertatasusila mengikut konteks.

1.2.2 Menjelaskan dan membanding beza maklumat tersurat dengan


menggunakan idea yang kritis dan kreatif.

1.2.3 Bersoal jawab untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat.

Tahun 4 1.2 Bertutur untuk menyampaikan maklumat Murid boleh:


dan idea bagi pelbagai tujuan. 1.2.1 Bertutur untuk menilai, dan memberikan alas an tentang sesuatu perkara
secara bertatasusila mengikut konteks.

1.2.2 Menjelaskan dan membanding beza maklumat tersurat dan tersirat dengan
menggunakan idea yang kritis dan kreatif.

1.2.3 Bersoal jawab untuk mendapatkan penjelasan.

Tahun 5 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut Murid boleh:


bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, 1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut pelbagai ragam ayat dengan struktur
perkataan, frasa dan ayat dengan betul binaan ayat yang betul dan tepat.

Tahun 6 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut Murid boleh:


bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata, 1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut jenis ayat dan ragam ayat dengan
perkataan, frasa dan ayat dengan betul. struktur binaan ayat yang betul dan tepat.

Tahun 4 1.3 Bercerita, dan menceritakan perkara Murid boleh:


yang didengar, ditonton dan dibaca dengan 1.3.1 Bercerita dengan sebutan dan intonasi yang sesuai.
sebutan dan intonasi yang betul.
1.3.2 Menceritakan sesuatu bahan yang ditonton dengan sebutan dan intonasi
yang sesuai.

Tahun 5 1.3 Mendengar, memahami dan memberi Murid boleh:


respons terhadap sesuatu arahan, soalan 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap arahan
dan pesanan yang didengar dengan betul. berdasarkan ayat perintah mengikut intonasi dengan betul.

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan terhadap


ayat tanya yang mengandungi kata tanya dengan betul.

1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan


pelbagai pesanan mengikut urutan dengan menggunakan laras bahasa yang
betul.

Tahun 6 1.3 Mendengar, memahami dan Murid boleh:


memberikan respons terhadap sesuatu 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan
arahan, soalan dan pesanan yang didengar berdasarkan ayat perintah dalam pelbagai situasi dengan betul.
dengan betul.
1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap ayat tanya
dengan betul.

1.3.3 Mendengar, memahami, memberikan respons terhadap pesanan dan


menyampaikan pesanan dengan menggunakan bahasa yang santun dalam
pelbagai situasi.
Tahun 5 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan Murid boleh:
permintaan tentang sesuatu perkara 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
daripada pelbagai sumber dalam situasi menggunakan ayar yang gramatis dalam situasi formal secara bertatasusila.
formal dan tidak formal secara
bertatasusila. 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan
kata gelaran yang sesuai dalam situasi formal secara bertatasusila.

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan


kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam situasi formal
dan tidak formal secara bertatasusila.

1.4.4 Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber


menggunakan ayat yang gramatis dan bahasa badan yang sesuai dalam situasi
formal secara bertatasusila.

Tahun 6 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan Murid boleh:


permintaan tentang sesuatu perkara 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
daripada pelbagai sumber dalam situasi menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi formal dan tidak formal secara
formal dan tidak formal secara bertatasusila.
bertatasusila.
1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai
secara bertatasusila.

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama yang
sesuai dengan betul secara bertatasusila.
1.4.4 Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan memberikan
alasan yang sesuai dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

Tahun 5 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu Murid boleh:


perkara semula dengan tepat menggunakan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. intonasi yang betul menggunakan ayat yang mengandungi laras bahasa yang
sesuai.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dialami dengan tepat, sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul dengan menggunakan ayat yang mengandungi laras
bahasa yang sesuai.

Tahun 6 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu Murid boleh:


perkara semula dengan tepat menggunakan 1.5.1 Bercerita dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan menggunakan
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul
menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah.

Tahun 6 1.6 Berbicara untuk menyampaikan Murid boleh:


maklumat tentang sesuatu perkara daripada 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dan tersirat untuk
pelbagai sumber dengan tepat secara membuat rumusan dengan betul secara bertatasusila.
bertatasusila.
1.6.2 Berbicara dengan menerapkan bahasa yang indah untuk menyampaikan
maklumat dengan tepat secara bertatasusila.
Tahun 6 1.7 Berbincang dan mengemukakan Murid boleh:
pendapat tentang sesuatu perkara daripada 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat secara kritis dan kreatif dengan
pelbagai sumber secara bertatasusila. menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.

Modul Kemahiran Membaca


Kemahiran Membaca
Tahun Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Tahun 1 2.1 Asas membaca dan Murid boleh:
memahami 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul;
i. vokal
ii. konsonan
iii. suku kata
iv. frasa
v. perkataan
vi. ayat

2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, inotasi yang sesuai, dan memahami;
i. perkataan dua suku kata dan tiga suku kata
ii. frasa
iii. ayat

Tahun 2 2.1 Asas membaca dan Murid boleh:


memahami 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai;
i. perkataan
ii. ayat
iii. perenggan
iv. petikan

2.1.2 Membaca dan memahami;


i. perkataan
ii. ayat
iii. perenggan
iv. petikan

Tahun 3 2.1 Asas membaca dan Murid boleh:


memahami. 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul dan intoansi yang sesuai;
i. ayat tunggal dan ayat majmuk
ii. perenggan
iii. petikan

2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai dan memahmi;
i. pelbagai jenis ayat
ii. perenggan
iii. petikan

Tahun 4 2.1 Asas membaca dan Murid boleh:


memahami. 2.1.1 Membaca dan memahami petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai.

Tahun 1 2.2 Membaca, memahami dan Murid boleh:


menaakul bahan grafik dan 2.2.1 Membaca, memahami, dan menaakul bahan untuk mendapatkan;
bukan grafik i. kosa kata
ii. idea tersurat
iii. idea tersirat
Tahun 2 2.2 Membaca, memahami, dan Murid boleh:
menaakul bahan grafik dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal pasti;
bukan grafik i. kosa kata
ii. isi tersurat
iii. isi tersirat
iv. idea utama
v. idea sampingan
vi. idea keseluruhan

Tahun 3 2.2 Membaca, memahami dan Murid boleh:


menaakul bahan grafik dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengecam;
bukan grafik. i. maksud kosa kata
ii. idea utama dan idea sampingan
iii. idea keseluruhan
Tahun 4 2.2 Membaca, memahami, dan Murid boleh:
menaakul bahan multimedia. 2.2.1 Membaca dan memahami bahan grafik daripada multimedia untuk membuat gambaran.

Tahun 5 2.2 Membaca dan memahami Murid boleh:


perkataan, frasa dan ayat 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman
daripada pelbagai sumber dalam bahan bacaan prosa dengan sebutan yang betul daripada pelbagai sumber dan
dengan sebutan yang betul. memahami perkara yang dibaca.

Tahun 6 2.2 Membaca dan memahami Murid boleh:


perkataan, frasa dan ayat 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dalam bahan
daripada pelbagai sumber bacaan prosa dan puisi dengan sebutan yang betul.
dengan sebutan yang betul.
Tahun 1 2.3 Membaca dan Murid boleh:
mengapresiasi karya sastera 2.3.1 Membaca, mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan bukan sastera;
dan bukan sastera i. cerita
ii. pantun
iii. lagu kanak-kanak

2.3.2 Membaca, memahami, dan mempersembahkan karya sastera.


label
Tahun 2 2.3 Membaca dan Murid boleh:
mengapresiasi karya sastera 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan menyatakan nilai daripada bahan sastera dan bahan
dan bukan sastera bukan sastera;
i. lagu kanak-kanak
ii. cerita
iii. pantun
iv. petikan

2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan sebutan
yang betul dan intonasi yang sesuai;
i. lagu kanak-kanak
ii. cerita
iii. pantun
iv. petikan bukan sastera

Tahun 3 2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan menerangkan kandungan teks daripada bahan bukan
mengapresiasi karya sastera sastera dan bahan sastera;
dan bukan sastera. i. label
ii. manual
iii. cerita
iv. pantun

2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya bukan sastera dan karya sastera dengan
sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai;
i. label
ii. manual
iii. cerita
iv. pantun
Tahun 4 2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca dan menganalisis kandungan teks kerya sastera, dan karya bukan sastera.
mengapresiasi karya sastera
dan bukan sastera. 2.3.2 Membaca karya sastera, dan karya bukan sastera dengan gaya penyampaian yang
sesuai.

Tahun 5 2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.1 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai ragam ayat secara mekanis
bahan bacaan dengan lancar, dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
sebutan yang jelas dan inotansi
yang betul. 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang
subjek dan predikat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul.

Tahun 6 2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.1 Membaca sesuatu bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat dan ragam ayat
bahan bacaan dengan lancar, secara mekanis.
sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul. 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal, dan ayat majmuk dengan
pelbagai keterangan secara mekanis.
Tahun 5 2.4 Membaca dan memahami 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada idea utama dan idea
maklumat yang tersurat dan sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan dengan tepat.
tersirat daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons dengan 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan untuk
betul. membuat keputusan dengan alasan yang betul.

2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada
pelbagai bahan untuk membuat ulasan yang betul.

Tahun 5 2.5 Membaca, memahami dan 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam bahan puisi dengan betul.
menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang terdapat dalam bahan puisi
pelbagai bahan dengan betul. dengan betul.

2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan puisi untuk memindahkan maklumat
kepada bentuk prosa dengan betul.

Tahun 6 2.5 Membaca, memahami dan 2.5.1 Membaca dan memahami bahan untuk memindahkan maklumat dalam bentuk grafik.
menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat mengikut
pelbagai bahan dengan betul. keutamaan ke dalam bentuk prosa.

2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat kepada
bentuk grafik, puisi atau prosa.
Tahun 5 2.6 Membaca pelbagai bahan 2.6.1 Membaca pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya fikir secara
sastera dan bukan sastera yang kritis.
sesuai bagi memupuk minat
membaca. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk memperkaya laras
bahasa.

Tahun 6 2.6 Membaca pelbagai bahan 2.6.1 Membaca bahan sastera untuk menghasilkan idea baharu.
sastera dan bukan sastera yang
sesuai bagi memupuk minat 2.6.2 Membaca bahan bukan sastera untuk menghasilkan idea baharu.
membaca.

Modul Kemahiran Menulis


Kemahiran Menulis
Tahun Standard Kandungan Standard Pembelajaran
Tahun 1 3.1 Asas Menulis Murid boleh:
3.1.1 Menulis secara mekanis;
i. huruf
ii. suku kata
iii. perkataan
iv. frasa
v. ayat

Tahun 2 3.1 Asas Menulis Murid boleh:


3.1.1 Menulis secara mekanis;
i. perkataan
ii. ayat
iii. perenggan
iv. petikan

Tahun 3 3.1 Asas Menulis Murid boleh:


3.1.1 Menulis secara mekanis menggunakan tulisan berangkai dalam bentuk;
i. huruf
ii. perkataan
iii. frasa
Tahun 4 3.1 Asas Menulis Murid boleh:
3.1.1 Menulis secara mekanis menggunakan tulisan berangkai dalam bentuk
ayat.

Tahun 1 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang Murid boleh:
bermakna 3.2.1 Membina dan menulis;
i. perkataan
ii. frasa
iii. ayat

3.2.2 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan;


i. bertumpu
ii. bercapah

Tahun 2 3.2 Menulis perkataan, frasa dan ayat yang Murid boleh:
bermakna 3.2.1 Membina dan menulis;
i. perkataan
ii. frasa
iii. ayat
iv. perenggan

3.2.2 Membina dan menulis jawapan pemahaman dengan berdasarkan soalan;


i. bertumpu
ii. bercapah
3.2.3 Menyusun dan mencatat maklumat yang bermakna tentang sesuatu
perkara.

3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan;


i. perkataan
ii. frasa
iii. ayat

Tahun 3 3.2 Menulis perkataan, frasa dan ayat yang Murid boleh:
bermakna. 3.2.1 Membina dan menulis;
i. ayat
ii. perenggan

3.2.2 Menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan;


i. bertumpu
ii. bercapah

3.2.3 Membanding bezakan dan mencatat maklumat tentang sesuatu perkara.

3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan;


i. ayat

Tahun 4 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang Murid boleh:
bermakna. 3.2.1 Membina dan menulis ayat, dan perengga daripada bahan multimedia.

3.2.2 Menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan


bercapah secara kritis dan kreatif.

3.2.3 Menganalisis dan mencatat maklumat tentang sesuatu perkara yang dirujuk.
3.2.4 Menulis ayat dalam perenggan yang diimlakkan.

Tahun 5 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, Murid boleh:


frasa dan ayat secara mekanis dengan 3.2.6 Menulis teks puisi secara mekanis dengan betul dan kemas.
betul dan kemas.
3.2.7 Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dalam bentuk tulisan
berangkai dengan betul dan kemas.

Tahun 6 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, Murid boleh:


frasa, dan ayat secara mekanis dengan 3.2.6 Menulis teks prosa dan puisi secara mekanis dengan betul dan kemas.
betul dan kemas.
3.2.7 Menulis teks prosa dan puisi secara mekanis dalam bentuk tulisan
berangkai dengan betul dan kemas.

Tahun 1 3.3 Menghasilkan penulisan Murid boleh:


3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif secara;
i. terkawal

3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek;


i. ejaan
ii. tanda baca

Tahun 2 3.3 Menghasilkan penulisan Murid boleh:


3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif secara;
i. separa terkawal
3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada asepk;
i. ejaan
ii. tanda baca
iii. penggunaan kata

Tahun 3 3.3 Menghasilkan penulisan Murid boleh:


3.3.1 Menghasilkan kerangka dan penulisan karangan naratif, dan bukan naratif
secara;
i. berpandu
ii. secara berpandu

3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek;


i. ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan
ii. penggunaan kata
iii. struktur ayat

Tahun 4 3.3 Menghasilkan penulisan. Murid boleh:


3.3.1 Menulis draf dan menghasilkan penulisan imaginatif dan deskriptif.

3.3.2 Mengedit dan memurnikan ayat daripada aspek ejaan, tanda baca dan
penggunaan imbuhan.

Tahun 5 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa Murid boleh:


dan ayat dengan betul. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu
dan bercapah secara kritis dengan betul.

3.3.4 Membina kerangka dan menulis karangan berbentuk naratif dan imaginative
dengan betul.

Tahun 6 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa Murid boleh:


dan ayat dengan betul. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan secara kritis dan kreatif dengan betul.

3.3.4 Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan.

Tahun 5 3.4 Menulis imlak dengan tepat. Murid boleh:


3.4.1 Menulis pelbagai jenis kata ganda dengan ejaan yang tepat secara imlak.

3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi pelbagai jenis kata ganda
dengan ejaan dan tanda baca yang tepat.

Tahun 6 3.4 Menulis imlak dengan tepat. Murid boleh:


3.4.1 Menulis perkataan dan frasa dengan menggunakan ejaan yang tepat secara
imlak.

3.4.2 Menulis pelbagai teks prosa dengan ejaan dan tanda baca yang tepat
secara imlak.

Tahun 5 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang Murid boleh:


sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan daripada pelbagai sumber.
Tahun 6 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang Murid boleh:
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.5.2 Mencatat maklumat daripada pelbagai sumber dalam bentuk grafik.

Tahun 5 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat Murid boleh:


tentang sesuatu perkara dengan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan
menggunakan bahasa yang santun. idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan koheren dengan bahasa yang
santun.

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berbentuk syarahan,


ucapan dan pidato dengan betul serta menggunakan bahasa yang santun.
Tahun 6 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat Murid boleh:
tentang sesuatu perkara dengan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan idea utama
menggunakan bahasa yang santun. dan idea sampingan secara kohesi dan koheren.

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat dalam bentuk karangan berformat


dengan menggunakan bahasa yang santun.

Tahun 5 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam Murid boleh:


pelbagai genre dengan betul. 3.7.1 Menghasilkan draf perenggan pendahuluan, isi dan penutup dalam
penulisan kreatif dengan betul.

3.7.2 Menghasilkan bahan penulisan kreatif berbentuk imaginative dan deskriptif


menggunakan ayat gramatis dengan betul.
Tahun 6 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam Murid boleh:
pelbagai genre dengan betul. 3.7.1 Menghasilkan perenggan yang kohesi dan koheran dengan betul.

3.7.2 Menghasilkan penulisan imaginative dan deskriptif dengan bahasa yang


menarik.

Tahun 5 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil Murid boleh:


penulisan dengan betul. 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, tanda
baca, kosa kata dan struktur ayat dalam penulisan.
Tahun 6 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil Murid boleh:
penulisan dengan betul. 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

Tahun 5 3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan Murid boleh:


sastera dan bukan sastera yang didengar, 3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca
ditonton atau dibaca dengan betul. dengan jelas dan menggunakan ayat yang gramatis.

Tahun 6 3.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan Murid boleh:


sastera dan bukan sastera yang didengar, 3.9.1 Menulis ulasn tentang bahan sastera dan bukan sastera dengan
ditonton atau dibaca dengan betul. menggunakan ayat yang gramatis.