Anda di halaman 1dari 5

TOPIK 1: NOMBOR HINGGA 1000 • Penambahan dengan Kumpul nyata: buang, perbandingan dan

Menurut Shulman (1986) org yg Selain lima prinsip yang dinyatakan di semula penyelesaian.
mggunakan isitlah PCK, guru perlu atas, ada juga proses mengira kedepan. Agak sukar. Untuk mengatasi masalah • Take-away (Buang)
menguasai dua jenis pengetahuan: ini berikut merupakan langkah-langak Dalam penafsiran “buang” 150 - 6 = 144
Dalam menghitung kedepan, nombor
• Isi pengetahuan tentang bahan2 pengajarannya:: bererti jika 6 objek dikeluarkan dari
pelajaran dan yng betul diberi sebagai hasil kiraan. kumpulan 150 objek, 144 baki. Jawapan,
• Cara mewakili bahan-bahan pelajaran Mula mengira dimana2 saja nombor pun Contoh: Leela mempunyai 25 getah 144 adalah bakinya. Untuk mempelajari
bagi mudahkan murid untuk boleh(Fleksibel). Mengandalkan gelang. Temannya memberinya 18 lebih. konsep “Buang” penggunan bahsa yang
memahaminya. merupakan strategi penting dalam Berapa banyak karet gelang ada mudah difahami dan dibantu dengan
1.1.1 konsep Nombor dan simbol mengembangkan tambahan. padanya sekarang? bahan2 konkrit adalah sangat berkesan.
• Nominal – selalunya digunakan untuk 1. Menggunakan bahan manipulatif, • Perbandingan
identiti. Contoh: Nombor pada jersi bola, yang tidak dikumpulkan Dalam tafsiran perbandingan, dua set
alamat rumah, plate number kereta. Ia dibandingkan: " mana dua set
TOPIK 2: DAN HINGGA Tolak
tidak menunjukkan kuantiti. dibandingkan.
Tambah 1000
• Ordinal – Angka yang mewakili •
2.1 PCK
kedudukan sebuah objek secara Penyelesaian/penyempurnaan/mele
Shulman (1986) . Menurut dia
berurutan.. cth: tempat pertama, kedua, ngkapkan
Shulman(1986) yang memperkenalkan Keluarkan 25 gelang getah (atau benda
• Kardinal – Mewakili berapa objek dan Dalam tafsiran perbandingan, jumlah
kandungan ilmu pedagogi , guru perlu lain), dan 18 lagi. Kira utk mencari
kiraan nombor yang ada pada angka dua set diberikan. Pertanyaannya
menguasai dua jenis pengetahuan: jumlah nilai.
tersebut. Yang menceritakan berapa adalah, "Berapa jumlah set untuk
• Isi pengetahuan tentang bahan-bahan
banyak objek yang ada dalam satu set. bergabung ke set yang lebih kecil untuk
pelajaran dan 2. Menggunakan bahan manipulatif,
Contoh: Wei Jian mempunyai 4 pensil mendapatkan set yang lebih besar?".
• Cara-cara mewakili/mengajar bahan- dikumpulkan:
dan 2 pena; Jarak antara Ipoh dan Kuala Misalnya, "menyelesaikan James 900
bahan pelajaran yang membuatnya
Lumpur adalah sekitar 196 km. album setem koleksi setem dengan
mudah bagi murid untuk memahami.
• nominal, ordinal, dan nombor kardinal meletakkan dalam setem tambahan.
semua menunjukkan penggunaan Berapa banyak tambahan setem dia
2.1.1 Gambaran keseluruhan untuk
bererti dari sistem nombor. dimasukkan ke dalam album jika ada
Penambahan
1.1.2 Menghitung 856 setem ketika ia mulai "856 + N =
Penambahan adalah operasi pada dua
Ini adalah proses di mana kanak2 900?. Dalam soalan ini ditambakan
nombor, addends, untuk mendapatkan
mengira bilangan nilai nombor. sebuah, N hilang. Sejak penambahan
nombor ketiga, jumlahnya. Penambahan 3. Carta poket Nilai tempat:
melibatkan dua tindakan yang berbeza. dan pengurangan adalah operasi
ini berkaitan dengan persatuan
i. Menyatakan nama nombor, ii. dan kebalikan, yang ditambakan hilang, N
kumpulan objek putus-putus. Anak-anak
arahkan ke objek yang berbeza sesuai bisa diselesaikan dengan pengurangan:
mengembangkan idea penambahan
dengan nombor yang disebut. Rachel 900-856 = N.
dengan menggabungkan kumpulan
Gelman dan CR Gallistel telah
objek dan perlahan-lahan abstrak
mengenalpasti lima prinsip pengiraan seperti penambahan penggunaan
operasi makna dari tindakan mereka. 4. Guna carta nilai tempat :
rasional. Antaranya ialah: bahan2 maujud harus digunakan untuk
• Penambahan tanpa mengumpul
• Prinsip Abstrak menyatakan bahawa menerangkan atau memperkenalkan
semula
setiap koleksi benda-benda nyata atau penolakan. Seperti cip, bloks dan bnyk
Proses ini melibatkan aplikasi
khayalan boleh dikira. lagi. Situasi yang paling senang ialah
penambahan fakta-fakta asas dan
• Prinsip stabil-order bermakna take-away dengan menggunakan
konsep nilai untuk merakam jumlahnya.
bahawa nombor-nombor pengiraan perkataan yg mudah. Simbol metamatik
Setelah belajar dengan menggunakan
disusun dalam urutan yang tidak hendaklah dikemudiankan sehinggalah
Sebagai contoh, 26 + 43 = 69. bahan, murid harus mampu mengaitkan
berubah. murid sudah memahami konsep tolak.
bentuk bertulis daripada algoritma
• Prinsip satu-ke-satu memerlukan
Sangat penting bagi murid utk dengan bahan-bahan.
berdetak dari item dalam satu set Penggunaan model untuk
memahami bahawa mereka menambah Penulisan dalam bentuk lazim juga
sehingga satu dan hanya satu nombor menggambarkan ieda tambah dan tolak
6 orang dan 3 orang dan mereka perlu.
ditetapkan untuk setiap item dikira. hendaklah disusun secara jelas:
menulis jumlah dalam satu nilai tempat.
• Negara-negara tidak relevan order- 1. Gunakan pelbagai tatacara masalah
Kemudian mereka tambah 2 puluh dan 4 2.1.2 Gambaran keseluruhan untuk
prinsip bahawa urutan item yang dikira dan bahan manipulatif untuk bertindak
puluh dan menulis jumlah 6 puluh di Pengurangan
tidak relevan. keluar dan memodelkan operasi.
tempat puluh. Sangat penting untuk Pengurangan - songsangan bagi
• Prinsip kardinal memberikan arti 2. Menyediakan perwakilan objek dalam
menekankan konsep puluh dan sa agar penambahan. Tolak lebih sulit dari
khusus untuk nombor terkini dikira gambar, diagram dan gambar untuk
murid tahu apa yang mereka lakukan tambah kerana pengurangan
kerana tidak hanya item terkini dikira di melangkah jauh dari konkrit arah
sebagai satu prosedur yang betul mempunyai beberapa erti yang
set tetapi juga jumlah item dalam set. Ia simbolisasi.
(Mekanik). berkaitan dengan situasi kehidupan
menceritakan bagaimana banyak di set.
3. Akhirnya, dengan menggunakan dengan 1 akan menghasilkan TOPIK 4: PEMBAHAGIAN DENGAN [A÷B ≠B÷A]
simbol untuk menggambarkan operasi. nombor asal. SIFIR 2,3,4, DAN 5 b) HUKUM SEKUTUAN
c) Pendaraban dengan 2 dan 3: (PEMBAHAGIAN BUKAN
Dalam urutan ini, anak-anak bergerak (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)x 2 BAHAGI IALAH LAWAN BAGI DARAB SEKUTUAN)
melalui pengalaman dari konkrit untuk (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)x 3 c) [(a ÷ b) ÷ c] ≠ [a ÷ (b ÷ c)]
semiconcrete ke abstrak. d) Pendaraban dengan 4 dan 5 4.1 PCK
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)x 4 1. Repeated subtraction/
For example: [(8 ÷ 4) ÷ 2] ≠ [8
2.1.3 Gambaran keseluruhan (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)x 5 penolakan berulang ÷ (4 ÷ 2)]
Menyelesaikan Masalah 3.1.3 ciri – cirri asas pendaraban
Story problem/masalh harian – i. Hukum tukar tertib 2. Sharing equally/kongsi sama d) HUKUM IDENTITI (DIVISION
rata IDENTITY PROPERTY)
Kaedah cuba2 - (commutative) –
masalah rutin dan bukan rutin. – (bukan (axb = bxa) 3. Grouping / pengumpulan e) [a ÷ 1 = a]
rutin) perlu dimasukkan dalam aktiviti ii. Hukum sekutuan – 4. Songsangan bagi darab
penyelesaian masalah [(axb) x c = [ a x (bxc)] 4.1.1 maksud bahagi For example: 5 ÷ 1 = 5
(2 x 3) x 4 = 2 x (3 x 4) A. penolakan berulang bagi
2 TAHAP PENGEMBANGAN KONSEP nombor yang sama.
UNTUK PENJUMLAHAN DAN iii. Hukum Identiti (Multiplicative B. Sonsangan bagi darab f) HUKUM TABURAN
PENGURANGAN DI TAHUN 2 Identity Property) 20÷5 = (DISTRIBUTIVE PROPERTY)
Penambahan dan Pengurangan dalam Ax1=A _ x 5 = 20
Tahun 2: C. Kongsi sama rata g) [a ÷ (b + c) ≠(a ÷ b) + (a ÷
• Arti penambahan. iv. Hukum Taburan (distributive D. Penolakan berulang c)]
• Penambahan tanpa regrouping. property) E. Pengumpulan
• Penambahan dengan kumpul semula. [ax(b+c) = a x b + a x c] 4.1.2 FAKTA ASAS BAGI For example: [(2 + 3) ÷ 6] =
• Arti pengurangan. 4 x (6 +3) = 4 x 6 + 4 x 3 PEMBAHAGIAN [(2 ÷ 6) + (3 ÷ 6)]
• Pengurangan tanpa regrouping. 3.1.4 prosedur Pengiraan bagi Dengan menyusun fakta asas
• Pengurangan dengan kumpul semula. pendaraban dalam jadual ia dapat membantu However: [6 ÷ (2 + 3) ≠(6 ÷ 2)
• Penyelesaian cerita nombor untuk murid mengingat dan menguasai + (6 + 3)]
penambahan dan pengurangan. fakta asas dengan sistematik. 4.1.4 PROSEDUR
• Membuat cerita bagi masalah tambah PENGIRAAN BAGI PEMBAHAGIAN
dan tolak a) Bahagi dengan 0: nombor - Pembahagian panjang
xboleh dibahagi dgn 0, adalah 4.1.5 KEMAHIRAN
TOPIK 3: PENDARABAN (2,3,4 DAN 5) mustahil menghasilkan 0 MATEMATIK (PEMBAHAGIAN)
kumpulan DALAM TAHUN 2.
3.1 PCK b) Bahagi dengan 1: apa2 nombor The major mathemathical skills related
Pendaraban kini berguna untuk yg dibahagi dengan 1 to division to be mastered by Year 2
menjalankan perniagaan, pembelian dan jawapannya adalah nombor pupils are as follows:
3.2 KEMAHIRAN UTAMA
sebagainya. asal. Sbb hanya 1 kumpulan a. Understanding
PENDARABAN TH 2
saja. “division”
3.1.1 maksud pendaraban
A. Memahami "darab" c) Bahagi dengan 2, dan 3 • Bahagi sbg
a) penambahan berulang 0 ÷ 2 = 0, 2 ÷2 = 1, 4 ÷ 2 = 2, pembahagi sama
b)susunan segimpat • darab sebagai penambahan
6÷2=3, 8÷2=4, 10÷2=5, rata
berulang
12÷2=6, 14÷2=7, 16÷2=8,
3.1.2 Fakta Asas Bagi Pendaraban • Perkalian sebagai "kali" • Bahagi sbg
18÷2=9
- 100 fakta asas • Menulis ayat darab unit kumpln
- dengan menyusun fakta asas darab B. Jadual darab
0 ÷ 3 = 0, 3 ÷3 = 1, 6 ÷ 3 = 2, • Menulis ayat
dalam jadual ia dapat membantu murid • Array dan kumpulan 9÷3=3, 12÷3=4, 15÷3=5, no. utk bahagi
mengingat dan menguasai fakta asas • jadual pendaraban 2,3,4,5 18÷3=6, 21÷3=7, 24÷3=8, b. Fakta bahagi
secara sistematik dan mudah. • darab dua no. 27÷3=9 • Bahagi adalh
- antara fakta asas bagi pendaraban C. Pendaraban dlm kehidupan lwn utk pendaraban
ialah; seharian d) Bahagi dengan 4 dan 5
a) Pendaraban dengan 0:
• Fakta bahagi
• mencari nombor yang tdk d utk 2, 3, 4 & 5
Sebarang nombor yang didarab ketahui dlm ayat nombor 4.1.3 CIRI – CIRI ASAS
dengan 0 akan menjadi 0 • menyelesaikan penyelesaian PEMBAHAGIAN • Membahagi 2
b) Pendaraban dengan 1: masalah a) HUKUM TUKAR TERTIB no
sebarang nombor yang didarab • Menulis cerita nombor ( PEMBAHAGIAN BUKAN HUKUM c. Pembahagian dlm
TUKAR TERTIB) khidupn sharian
• Mencari no yg o Mesir dan Org Babylon – matahari  Memahami bhwa 1 jam = dbuat Dunkirk, di Perancis, ke Barcelona, di
tdk dketahui dlm terbit ke matahari terbenam = 12 60 min Sepanyol. 'End Bar' platinum dihasilkan pada
ayat no. bhgn. Matahri tbenam – matahari tahun 1799 yang dikenali sebagai 'des Meter
terbit (malam) tetapi malam dan  Memahami bhw 1 hari =
• Menyelesaika siang tidak sama panjang. Akhirnya 24 jam Arkib' dan mjadi standard master untuk sistem
n no dlm cerita  Menyelesaikan masalh pengukuran baru di dunia, sistem metrik
seseorang mbahagikan sepanjang
• Menulis no hari kepada 24 jam . (12 jam siang, melibatkan hubungan dng o Pada tahun 1875 Konvensyen Meter
dlm cerita 12 jam malam) masa. ditandatangani oleh negara-negara yang
o Siang dan malam dibahagikan • Pengetahuan masa dl khidupn menyertai dan Biro Antarabangsa Berat dan
TOPIK 5: WANG kepada 12 jam kerana ia adalah sharian Saiz (BIPM) telah ditubuhkan di luar Paris.
bilangan kali bulan mengelilingi Pada tahun 1889 sejumlah bar meter
5.1.1 ANGGARAN DAN PENGIRAAN bumi dalam setahun, oleh itu ia
 Menentukan masa slpas
sstu acara platinum-iridium telah diwujudkan dan salah
mental WANG adalah nombor yang istimewa satu (nombor 6) menggantikan Meter des
- ia dapat membantu menjimatkan masa kepada semua budaya.  Mnentukan jangka masa
dengan melakukan pengiraan yang o ssbuah acara Arkib untuk menjadi Prototaip Meter
1 jam =60 minit
panjang o 1 minit =60 saat Antarabangsa.
 Mgunakan strategi
- menilai harga barang yang berpatutan o Idea ini berasal dr orang sumarian. alternative utk Hari ini pengukuran panjang telah digunakan
- Menyelesaikan masalah apabila Sistem ini telah dibangukan sejak menentukan masa slpas dalam setiap bidang kehidupan untuk
jawapan yang tepat tidak diperlukan 4000 tahun dahulu. ssutu acara & jangka membolehkan keadaan yang adil dan
Proses biasa yang digunakan untuk o a.m = ante meridiem (dari bahasa masa mengembangkan produk baru dan
menganggar jumlah termasuklah latin – before noon) mpertingkatkan proses yang meningkatkan
pembundaran nombor, anggaran o p.m = Post meridiem (dari bahasa TOPIK 7: UKURAN PANJANG
kedepan, dan keserasian nombor. taraf hidup kita
latin selepas tengahari)
6.1.2 ZON WAKTU 7.1 PCK
5.1.2 AKTIVITI BAWA KE RUMAH DALAM o
o 1884 – delagasi dari 25 buah 7.1.1 SEJARAH U.PANJANG
WANG.
- Aktiviti yang baik bagi pembelajaran
Negara bersetuju o Zaman Dahulu = guna anggota
membahagikan dunia kepada badan, panjang kaki, langkah, 7.1.2 PRINSIP ASAS PENGUKURAN
koperatif untuk dewasa dan kanak –
kanak dirumah.
zon waktu. hasta, lebar ibujari. a) Prinsip
o 360 o dibahagikan kepada 24 o Mesir – CUBIT – 3000 bc. Dari perbandingan(comparison
5.2 PERINGKAT2 PKEMBGN zon = 15 o siku ke hujung jari. (Hasta) principle) – menyatakan
KONSEPTUALI UTK TOPIK DUIT THN 2 o Bermula di Greenwich o Yardstick (saxion King) – perbandingan dan susunan
o Cerita rakyat – Henry I (1100 objek kepada yang lebih
• Mengenal pasti & membaca jumlah (England) 0 Longitude.
o
-1135) dari hidung ke hujung
6.1.3 MUKA JAM terperinci. Melibatkan
wang dlm RM dan sen shingga RM50;
6.1.4 MENYEBUT WAKTU DENGAN BETUL ibujari. perkataan yang sesuai untuk
• Menggunakan gabungan pelbagai
o menerangkan perbezaan
Jam 1 tepat = 1:00
wang kertas utk mewakili jumlah panjang spt, pendek, lebih
o Simbol (:) dipanggil sebagai
wang shga RM 50; pendek, tinggi, lebih tinggi,
kolon, ia memisahkan jam dan
• Menggunakan gabungan pelbagai minit
panjang, lebih panjang, tinggi,
wang kertas & syiling utk mewakili o lebih tinggi, dalam dan lebih
2 jenis jam, i: dengan jarum
jumlah wang shga RM 50; dalam, lebar dan lebih dalam.
disebut sebagai analog jam
b) Transitivity Principle –
• Menambh wang shga RM 50; ii: jam dengan
melibatkan membanding dan
• Menolak wang shga RM50; dan nombor sahaja dipanggil digital
menyusun 3 atau lebih objek
jam
• Menyelesaikan masalah harian yg
6.2 KEMAHIRAN UTAMA MASA DAN
dengan menggunakan bahasa
mlibatkan wang shga RM 50. yang sesuai, contohnya jika A
WAKTU
lebih panjang dari B dan C lebih
TOPIK 6: MASA DAN WAKTU • Membaca & menulis masa panjang dari A maka C sudah
6.1 PCK  Mbaca masa hga ke 5 tentu lebih panjang dari B
min c) Prinsip Pemuliharan
6.1.1 SEJARAH MASA DAN WAKTU (conservation principle) –
 Membaca masa dlm
panjang sesuatu objek tidak
o Greek – membahagikan waktu kpd plbgai cara
1791 - Perhimpunan Kebangsaan Perancis akan berubah walaupun
12 bhgn yang dikenali sbg bulan, 1  Menulis masa memutuskan satu standard yang akan kedudukan atau orientasi objek
bulan=30hari. 1 tahun 360 hari.
• Hubungan antara masa menjadi salah satu bahagian sepuluh juta dari tersebut diubah.
seperempat keliling bumi. Tinjauan yang
d) Prinsip mengukur (Measuring • Perbandingan scra 8.1.2 URUTAN MENGAJAR TOPIK i. Perbendaharaan kata
principle) – merujuk kepada lgsung ttg ukuran JISIM yg bkaitan dgn jisim
fakta bahawa pengukuran o Perbandingan terus – membantu • Mgunakan perktaan yg
melibatkan penyataan berapa • Membandingkan murid memahami dengan lebih baik
ukuran pjg ant 2 objek bkait dgn jisim
banyak unit yang sepadan tentang ciri2.
dengan cirri panjang sesuatu 2. Standard tidk rasmi utk ukuran o Aktiviti perbandingan secara tidak • Pbandingan scra
objek. Contohnya apabila pjg lgsung ttg jisim
terus akan membantu pelajar
mengukur panjang rod, • Mgenal pasti alatan yg mengembangkan idea tentang • Mbandingkan jisim ant
menyatakan ukuran dalam cm dgunakan utk pgukuran “unit” sebagai rujukan untuk 2 objek
adalah lebih sesuai. xrasmi panjang membandingkan 2 kuantiti jisim ii. Standard xrasmi utk
Perbezaan mengira dengan mengukur – • Mgukur panjg o Konsep jisim dibangunkan melalui ukuran jisim
mengira (nombor bulat) mengukur mgunakan pgukuran tidk penggunaan unit yang tidak • Idea utk mgimbangi
sesuatu objek lebih kepada nilai , standard standard. jisim
dipanggil kuantiti yg berterusan. o Urutan pembelajaran
• Myatakan & merekod • Mgukur jisim mgunakn
ukuran tidak standard utk pjg. - Mengenal unit jisim pgukurn tidk standard
7.1.3 MAKSUD PANJANG - Menganggar menggunakan unit
o Merujuk kepada unti standard 3. Standard pgukuran utk panjg - Mengukur dengan • Myatakan & mrekod
yang boleh disediakan pada • Meter & sentimeter menggunakan unit pgukuran tdk standard
garis lurus sepanjang atau o Menganggar ialah proses penting – jisim
• Hubungan ant meter &
disebelah objek.
sentimeter untuk menggalakkan murid berfikir iii. Ukuran standard utk
o Jarak dari satu titik ke satu titik dan ini akan membantu mereka jisim
7.1.4 UNIT PANJANG • Mengukur, myata & mencapai “measuremant sense”
a) Unit yang sesuai merekod pjg dlm meter & • Kilogram(kg)
o Konsep jisim dikuatkan lagi dengan
b) Unit tidak standard – bahagian sentimeter. perkaitan antara unit standard. • Mnimbang mgunakn
tubuh badan ( kaki, muka, alat pnimbang berat
TOPIK 8; MASS o Umumnya, disarankan bahawa kita
panjang tangan
mengajar anak-anak kita topik
• Mgukur, myatakn &
- Objek = pen, klip 8.1 PCK mrekod jisim dlm kilogram
kertas, rod, kapur dan o 1889 – unit Kg yang beratnya massa dalam urutan sebagai
& gram
straw. berdasarkan berat besi (platinum – berikut.
c) Unit Standard – yards, batu, iridium) telah diterima sebagai unit
kaki, inci (imperial unit) rasmi bagi pengukuran hampir i. Menerima dan mengenalpasti TOPIK 9: ISIPADU CECAIR
- Meter dan k/meter seluruh dunia. sifat2 jisim melalaui 9.1.1 Mengenalpasti sifat2 isipadu
(unit metric) o 1960 – konfrensi umum tentang perbandingan secara terus cecair
berat dan pengukuran yang ke-11 atau tidak - Langkah pertama untuk
- Di tahun 2 hanya
mengajar murid dlam non-
telah diadaptasikan sebagai Sistem ii. membina konsep unit ukuran mengukur IC ialah mengetahui
metrik melalui penggunaan unit apa yang kita sukat.
standard unit dengan o SI- (nama french) Le systeme non-standard diikuti oleh - Pra –penyukatan sehingga tiada
standard unit spt meter
International d’Unites. unit standard secara nombor dilibatkan.
dan cm, sahaja
langsung 9.1.2 SALAH KONSEP TERHADAP
d) Identical unit (Unit yg sama)
8.1.1 MAKSUD JISIM KAPASITI
Untuk menyatakan bar candy
o
iii. mengukuhkan konsep unit
- Murid sering tersalah konsep
Jisim ialah jumlah bahan/zarah
ialah 6 cm panjang bermaksud pengukuran dengan
yang ada pada satu objek tentang isipadu dua cecair
setiap cm hampir sama menggunakan alat ukur
o Berat pula ialah daya graviti yang disimpan ditempat yang
e) Iteration
yang bertindak terhadap jisim iv. Membangunkan hubungan
berbeza(1 gelas tinggi dan
Aplikasi yang berulang bagi antara unit standard
tadi kurus, 1 gelas gemuk tetapi
pengukuran unit identiti pengukuran
W = mg (w=berat objek, m=jisim objek, pendek)
7.1.5 KAITAN ANTARA UKURAN
PANJANG g=graviti) v. Melakukan operasi aritmetik - Murid membuat perbandingan
o Di sekolah rendah jisim boleh dengan melibatkan unit secara luaran dan hasilnya
diterangkan sebagai berat standard mereka tersalah pilih mana
7.2 KEMAHIRAN UTAMA DALAM
satu yang mempunyai isipadu
UKURAN PANJANG bagis satu objek. vi. Menyelesaikan masalah sehari-
yang banyak.
1. Perbendaharaan kata yg o Berat, ringan hari dengan melibatkan - Biasanya murid akan memilih
bkaitan dgb ukuran pjg o Saiz yang kecil tidak unit standard untuk jisim
semestinya ringan dari objek gelas yang tinggi kerana
• Menggunakan mereka terpengaruh dengan
yang besar saiznya. Contoh 8.2 KEMAHIRAN UTAMA BAGI JISIM
perkataan yg bkait dngan konsep panjang.
kapas dengan ketul besi.
ukuran pjg
- Untuk mengatasi masalah ini, • Mperkenalkan standard pgukuran seperti lingkaran, kotak, segitiga dan • mmahami dan mgunakan
pembelajaran kapasiti utk isipadu cecair empat persegi panjang; pbendaharaan kata utk
dimulakan dengan • meNamakan bentuk mudah dengan menamakan dan mlabel bntk 3D
perbandingan terus. • Mgukur isipadu cecair mgunakan label-label atau dengan nama kurang
liter/stndrd dlm liter.(ℓ). dan
- Memerlukan beberapa jenis formal seperti pepejal kelihatan seperti
"kotak" atau "bola", dan • menerangkan & mgelaskan 3D
bekas yang berisi air.. murid
akan merasa satu demi satu • mengenali bentuk mudah seperti
TOPIK 10: 3D AND 2D kubus, sfera, silinder, piramid dan kon.
dengan menuangkan air tadi
ke dalam bekas untuk 10.1 PCK
membuktikan yang mana DI LEVEL 2, ANAK-ANAK BOLEH
- Menurut Shulman (1986) yang MULA
banyak. mgunakan PCK.. guru perlu menguasai 2
SEBAB MEMPERKENALKAN ic KEPADA jenis Ilmu iaitu
MURID MELALUI UNIT YANG TIDAK • menggambarkan atribut dari bentuk
o Kandungan ilmu pengetahuan
STANDARD dan pepejal.
tentang bahan pembelajaran
o Bahan2 untuk unit non-standard Bahasa yang mereka gunakan
lebih mudah untuk diperolehi belum tentu tepat mengikut
o Cara untuk mempersembahkan triminologi mathemathical . Sfrea
o Secara sejarah, manusia bahan2 pembelajaran untuk adalah "bola" dan persegi
memudahkan murid mudah mempunyai empat "lurus" sudut -
menggunakan unit non-standard
faham pengganti sudut kanan. Dengan
untuk pengukuran sebelum demikian, guru harus selalu sedar
pembentukan unit standard; bahasa anak dan bersedia untuk
10.1.1 PEMBANGUNAN KONSEP memperbaikinya.
o unit tidak standard senang untuk GEOMETRI – TEORI VAN HIELE Peringkat seterusnya bermula di
digunakan; upper primary, sebagai kanak2:
• pembelajaran konsep geometri adalah
melalui beberapa siri herarki lima tahap
• mengkelaskan dan menetapkan
o unit tidak standard menggunakan bentuk dan pepejal sesuai dengan
dan siri fasa untuk berfikir dari setiap
bahan yang biasanya berkaitan ciri-ciri mereka.
peringkat seterusnya;
dengan kehidupan seharian murid – Peringkat 4 dan 5, pada mod berfikir
• tahap yang berdasarkan pada tahap
secara advance/kedepan dan sesuai
murid. teori Piaget tetapi tidak berkaitan
dengan pemahaman yang lebih lengkap
dengan usia pelajar,
tentang sifat geometri. Pelajar pada
o Baik untuk memberi pengalaman • level berdasarkan pada pembelajaran
peringkat ini mampu merumuskan bukti
kepada murid tentang sistem yang geometri yang sebenar bahawa peserta
teorem tanpa perlu pengalaman konkrit.
telah ada pengalaman.
tidak mereka biasa
5 TAHAP PENGALAMAN GEOMETRI 10.1.2 MENJELASKAN DAN
9.2 PERINGKAT2 PKEMBANGN YANG INDIVIDU LALUI MENGKLASIFIKASIKAN BENTUK
KONSEPTUAL UTK ISIPADU CECAIR • Tahap 1 – Pengecaman (recognition) – GEOMETRI.
TAHUN 2 mgambarkan/melihat dan menamakan - Menjelaskan dan mengklasifikasikan,
rajah membina, meneroka dan menemui serta
• Tahap 2 - Analisis - menyatakan sifat2 mengaitkan 3 D dengan 2D
• Mgenal pasti atribut utk isipadu • Tahap 3 – Susunan (ordering) -
cecair klasifikasi dan generalisasi oleh atribut 10.2 PERINGKAT2 DLM
• Pbandingan scara lgsung isipadu • Tahap 4 - Pengurangan – PKEMBANGAN KONSEPTUAL UTUK
ccair mengembangkan bukti dengan RUANG & BENTUK THN 2
• Perbandingan scara xlangsung bgi menggunakan aksiom dan definisi • memahami dan mgunakan
isipadu cecair mlalui rujukan • Level 5 - Rigor - bekerja di berbagai perbendaharaan kata utk
sistem geometri mnamakan & melabel bentuk 2D;
• Mgenal pasti alatan yg digunakan
sbg standard tidak rasmi pgukuran TIGA PERINGKAT PERTAMA TERJADI
• menerangkan & mgelaskan bntk
isipadu cecair 2D;
DI SEKOLAH RENDAH. PADA LEVEL
• Mgukur isipadu cecair mgunakan 1, ANAK-ANAK DAPAT: • mbina model mgunnakan 3D dan
pgukurn tidak standard 2D
• mengenali dan label gambarajah biasa