Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TEKNOLOGI MAKLUMAT & LELAKI : ____ / orang


MATA PELAJARAN
KOMUNIKASI PEREMPUAN : ____ / orang
MINGGU / HARI / TARIKH 03 /SELASA/ 15 JANUARI 2019 JUMLAH : ____ /24 orang
KEHADIRA TIDAK HADIR :
KELAS 5 PERDANA
N
MASA 2.00 PETANG – 3.00 PETANG
SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA
BIDANG PEMBELAJARAN
INTERNET
STANDARD 1.0 – Mengenal rangkaian Komputer
KANDUNGAN
1.1.1 – Menerangkan konsep rangkaian.
STANDARD 1.1.2 – Menerangkan medium rangkaian ; wayar dan tanpa wayar.
PEMBELAJARAN 1.1.3 – Menyatakan kegunaan rangkaian.
1.1.4 – Membuat ilustrasi model rangkaian

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


PEMBELAJARAN/ 1. Menyatakan maksud , kegunaan dan medium rangkaian.
KRITERIA KEJAYAAN 2. Meramal dan memberi justifikasi perkakasan lain yang boleh dirangkaikan berdasarkan konsep rangkaian
yang dipelajari dalam kehidupan seharian.
1. Murid ditunjukkan video mengenai rangkaian komputer dan medium rangkaian iaitu wayar dan tanpa wayar.
AKTIVITI 2. Murid bersoal jawab dengan guru mengenai medium rangkaian yang seusai mengikut beberapa situasi.
PEMBELAJARAN & 3. Murid meramal dan memberi justifikasi secara bertulis mengenai konsep rangkaian yang dieplajari dalam
kehidupan seharian.
PEMUDAHCARAAN (PdPc)
4. Murid membuat latihan di dalam buku tulis.
5. Guru merumuskan pembelajaran pada hari ini.
                           
  ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)  
 
  √ Buku Teks   Nota   Carta / Graf  √ Komputer / Tablet  
     Buku Rujukan   Model   TV / Projektor  √ Internet / Wifi   
     Modul Subjek  √ Gambar   Pembesar Suara / Radio   Kalkulator   
                                         
  ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)  
 
  √ Kreativiti Dan Inovasi   Bahasa Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme  
     Sains Dan Teknologi Keusahawan Pendidikan Kewangan √ TMK   

                                         
  NILAI MURNI  
  √ Baik Hati Kerjasama Bertolak Ansur Keadilan  
   √ Keberanian Kejujuran Bersyukur Tolong-menolong   
   Bertanggungjawab Hemah Tinggi √ Hormat-menghormati √ Kasih Sayang   
   Kesabaran Ketekunan Berjimat Cermat   
     
  PETA PEMIKIRAN i-THINK  
  Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir  
   Peta Titi √ Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir   
                             
  PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)  
  √ Komunikasi Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal  
             
  TAHAP PEMIKIRAN  
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
   
  Mengingat √ Mengaplikasi Menilai  
   √ Memahami Menganalisis Mencipta   

                             
  PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN  
  √ Buku Latihan √ Buku Teks Buku Kerja Lembaran Kerja  
   √ Pemerhatian √ Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan   
   Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan   
                             
  REFLEKSI  
  ____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan  
   ____ / ____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan   
   Catatan : _______________________________________________________________________________________________________   
   Tangguh : Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana Mesyuarat Kursus   
   Program Sekolah Cuti Rehat / Cuti Sakit   
   

  Aktiviti Luar Guru Pengiring