Anda di halaman 1dari 7

TUGASAN

_________________________________________________________________________
HBML1103
PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU
SEMESTER SEPTEMBER 2020

ARAHAN KHUSUS

1. Jawab dalam Bahasa Melayu.

2. Jumlah patah perkataan: 2500 – 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan.

3. Hantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail.

4. Tugasan ini dihantar secara ONLINE.

5. Tarikh penghantaran: 15 November 2020.

6. Tugasan ini menyumbang sebanyak 60% daripada jumlah markah kursus.

1/7
SOALAN TUGASAN

Kemahiran menulis ialah kemahiran tertinggi yang perlu dikuasai oleh seseorang murid.
Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta
mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu
pengetahuan dan pengalaman peribadi yang pernah dilalui.

Dalam tugasan ini, anda dikehendaki untuk:


i. membincangkan pendekatan-pendekatan pengajaran dan pembelajaran
kemahiran menulis. (32
Markah)

ii. memilih salah SATU pendekatan (yang telah dibincangkan dalam i.) dan
menyediakan SEBUAH rancangan pengajaran harian yang lengkap untuk
mengajar kemahiran menulis sama ada di sekolah rendah atau sekolah
menengah.

Jika pelajar memilih sekolah rendah, tempah pengajaran adalah 60 minit


manakala untuk sekolah menengah pula tempoh pengajaran adalah 80 minit.
(28 Markah)

Rancangan pengajaran anda hendaklah mengandungi perkara-perkara yang berikut:


Nama guru:
Kelas:
Lingkungan usia murid:
Fokus: (jenis kemahiran)
Tarikh/Masa:
Tempoh pelaksanaan:
Bahan pembelajaran:
Objektif pembelajaran:

Langkah-langkah Pengajaran dan Pembelajaran


Induksi set:
Pengenalan:
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran:
Rumusan dan pengayaan:

2/7
Perbincangan mengenai tugasan ini perlulah dilaporkan dalam bentuk format laporan ilmiah
yang betul dan disokong dengan fakta dan rujukan daripada sekurang-kurangnya LIMA
sumber rujukan terkini (2015-2020) yang berkaitan sama ada buku, jurnal atau bahan
Internet.
[Jumlah keseluruhan: 60 markah]

3/7
LAMPIRAN
RUBRIK TUGASAN
HBML1103/ PENGENALAN PENDIDIKAN BAHASA MELAYU/ SEPTEMBER 2020
Tidak
*NS CLO Kriteria Cemerlang Baik Sederhana Lemah
memuaskan Markah
Pemberat
4 3 2 1 0 Maks.
i. 2 Pengenalan 1 Pengenalan atau latar Pengenalan atau latar Pengenalan atau latar Pengenalan atau latar Tiada sebarang 4
belakang kajian yang belakang kajian yang belakang kajian yang belakang kajian yang pengenalan atau
sangat menarik dan baik dan teratur serta agak baik dan ringkas dan tidak latar belakang
membincangkan membincangkan membincangkan dapat kajian dan tidak
definisi kemahiran secara jelas tentang definisi kemahiran membincangkan membincangkan
menulis dalam bahasa definisi kemahiran menulis dalam bahasa definisi kemahiran definisi
Melayu dengan sangat menulis dalam bahasa Melayu secara menulis dalam bahasa kemahiran
jelas. Melayu. sederhana sahaja. Melayu dengan jelas. menulis dalam
bahasa Melayu.

i. 2 Isi Kandungan 5 Membincangkan lima Membincangkan Membincangkan tiga Membincangkan dua Perbincangan 20
pendekatan pengajaran empat pendekatan pendekatan pengajaran pendekatan tidak menyentuh
kemahiran menulis pengajaran kemahiran kemahiran menulis pengajaran kemahiran tentang
secara lengkap dan menulis secara secara jelas. Contoh- menulis. pendekatan
jelas. Contoh-contoh lengkap dan jelas. contoh yang relevan Contoh-contoh turut pengajaran
yang relevan Contoh-contoh yang disertakan. disertakan. kemahiran
disertakan. relevan disertakan. menulis.

i. 2 Kesimpulan 1 Kesimpulan yang jelas Kesimpulan yang jelas Kesimpulan yang boleh Kesimpulan yang Kesimpulan yang 4
dan padat serta dan menjawab diterima. Ia menjawab boleh diterima tetapi tidak jelas dan
menjawab persoalan persoalan tugasan persoalan tugasan. tidak menjawab tidak menjawab
tugasan dengan sangat dengan baik. persoalan tugasan persoalan
jelas dan menyeluruh. dengan baik. tugasan.

1 Kebanyakan . Keterangan disusun Kebanyakan Beberapa keterangan Kebanyakan 4


i. 2 Organisasi keterangan disusun mengikut logik dan keterangan disusun tidak disusun keterangan tidak
mengikut logik dan penulisannya adalah mengikut logik dan cara mengikut logik dan disusun mengikut
penulisannya jelas, bermakna. penulisannya adalah cara penulisannya logik dan
menarik dan bermakna. memuaskan. adalah tidak penulisannya

4/7
Tidak
*NS CLO Kriteria Cemerlang Baik Sederhana Lemah
memuaskan Markah
Pemberat
4 3 2 1 0 Maks.
Penulisan mengikut memuaskan. adalah tidak
Penulisan mengikut kriteria iaitu Penulisan tidak bermakna.
kriteria iaitu mengandungi mengikut kriteria Penulisan tidak
mengandungi bahagian bahagian pengenalan, walaupun mengikut kriteria yang
pengenalan, huraian huraian dan pelaporan mengandungi bahagian dikehendaki dan
dan pelaporan tentang tentang tajuk tetapi pengenalan, huraian format yang
tajuk serta rumusan rumusan kurang dan pelaporan tentang ditetapkan. Penulisan
disusun mengikut tersusun. Penulisan tajuk tetapi rumusan bibliografi tidak
format. Penulisan bibliografi tidak kurang tersusun. mengikut gaya APA.
bibliografi mengikut mengikut gaya APA Penulisan bibliografi
gaya APA sepenuhnya. sepenuhnya. tidak mengikut gaya
APA.
ii. 3 Rancangan 2 Rancangan pengajaran Rancangan pengajaran Rancangan pengajaran Rancangan pengajaran Tidak 8
Pengajaran harian disediakan harian disediakan harian disediakan agak harian disediakan menyertakan
Harian (RPH) dengan lengkap, dengan lengkap, lengkap tetapi ada tetapi tidak mengikut ringkasan
- Format mengikut format, mengikut format dan aspek yang tertinggal. format yang standard. pengajaran
dan butiran sesuai untuk sesuai untuk harian.
dilaksanakan dan dilaksanakan.
disertakan dengan
lampiran bahan
pengajaran, penilaian,
refleksi dan sebagainya.

ii. 3 RPH Tempoh sangat Tempoh bersesuaian Tempoh kurang Tempoh tidak Tiada tempoh 2
- Tempoh 0.5 bersesuaian dengan dengan aktiviti bersesuaian dengan bersesuaian langsung dinyatakan.
aktiviti pembelajaran. pembelajaran. aktiviti pembelajaran. dengan aktiviti
pembelajaran.

ii. 3 RPH 0.5 Sangat bersesuaian Bersesuaian dengan Kurang bersesuaian Tidak bersesuaian Tiada bahan 2
- Bahan dengan perkembangan perkembangan murid, dengan perkembangan dengan pembelajaran
pembelajaran murid, usia murid dan usia murid dan murid, usia murid dan perkembangan kanak- dinyatakan.
objektif pembelajaran. objektif pembelajaran. objektif pembelajaran. kanak, usia kanak-
kanak dan objektif
pembelajaran.

5/7
Tidak
*NS CLO Kriteria Cemerlang Baik Sederhana Lemah
memuaskan Markah
Pemberat
4 3 2 1 0 Maks.
ii. 3 RPH 1 Ditulis dengan baik, Berdasarkan standard Berdasarkan standard Tidak berdasarkan Tiada objektif 4
- Objektif berdasarkan standard pembelajaran dan pembelajaran tetapi standard pembelajaran
pembelajaran pembelajaran dan bersesuaian dengan tidak bersesuaian pembelajaran dan dinyatakan.
bersesuaian dengan pelaksanaan aktiviti. dengan pelaksanaan tidak bersesuaian
pelaksanaan aktiviti. aktiviti. dengan pelaksanaan
aktiviti.

ii. 3 RPH 0.5 Langkah-langkah di Langkah-langkah di Langkah-langkah di Langkah-langkah di Tiada langkah- 2


- Induksi Set dalam set induksi dalam set induksi dalam set induksi dalam set induksi langkah set
sangat baik dan berupaya menarik kurang menarik tidak menarik induksi
berupaya menarik kesediaan murid kesediaan murid untuk kesediaan murid dinyatakan.
kesediaan murid untuk untuk mengikuti mengikuti aktiviti untuk mengikuti
mengikuti aktiviti aktiviti pembelajaran. pembelajaran. aktiviti pembelajaran.
pembelajaran.

ii. 3 RPH 0.5 Langkah-langkah dalam Langkah-langkah Langkah-langkah dalam Langkah-langkah Tiada langkah- 2
- Pengenalan pengenalan sangat dalam pengenalan pengenalan kurang dalam pengenalan langkah
baik, menarik dan menjurus kepada menjurus kepada tidak menjurus kepada pengenalan
menjurus kepada objektif pembelajaran. objektif pembelajaran. objektif pembelajaran. dinyatakan.
objektif pembelajaran.

ii. 3 RPH 1.5 Langkah-langkah Langkah-langkah Langkah-langkah dalam Langkah-langkah Tiada langkah- 6
- Aktiviti dalam aktiviti sangat dalam aktiviti menarik, aktiviti kurang menarik, dalam aktiviti langkah aktiviti
menarik dan jelas, sesuai dengan usia, kurang sesuai dengan tidak menarik, dinyatakan.
sesuai dengan usia, keupayaan murid dan usia, keupayaan murid tidak sesuai
keupayaan murid dan objektif pembelajaran. dan objektif dengan usia,
objektif pembelajaran. pembelajaran. keupayaan murid dan
objektif pembelajaran.

ii. 3 RPH 0.5 Berjaya merumuskan Telah merumuskan Tidak dapat Tidak merumuskan Rumusan dan 2
- Rumusan dengan baik dengan baik merumuskan dengan dengan baik pengayaan tidak
dan keseluruhan keseluruhan baik keseluruhan keseluruhan dinyatakan.
pengayaan pembelajaran yang pembelajaran yang pembelajaran yang pembelajaran yang
telah dilakukan. telah dilakukan. telah dilakukan. Kurang telah dilakukan. Tiada
Terdapat unsur Terdapat unsur pengayaan. pengayaan.

6/7
Tidak
*NS CLO Kriteria Cemerlang Baik Sederhana Lemah
memuaskan Markah
Pemberat
4 3 2 1 0 Maks.
pengayaan dalam pengayaan dalam
rumusan. rumusan.

Jumlah 15 60
*NS = Nombor Soalan

7/7

Anda mungkin juga menyukai