Anda di halaman 1dari 5

Sekolah Kebangsaan Balok Baru

Kuantan Pahang
PEMBELAJARAN ABAD KE-21
Tarikh 11 OKTOBER 2019 Round Table
Kelas 2 UKM Think Pair Share
Masa 7.45 PAGI – 8.15 PAGI Hot Seat
Pembentangan Hasil Sendiri
Tema MULANYA DI SINI Role Play
Nyanyian Gallery Walk
Fokus  pernafasan Three Stay, One Stay
Peta I-think
Pengalaman Muzikal Deklamasi Sajak / Nyanyian
Standard Tandakan / pada ruangan
1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkenaan
Kandungan
berkumpulan.
1.1.2 Menyanyi dengan pernafasan yang betul. PEMBELAJARAN ABAD KE-21
Standard Berasaskan Murid
 pengambilan nafas
Pembelajaran Pembelajaran Kolaboratif
 pengeluaran nafas Kemahiran / Proses
Objektif Pada akhir pengajaran, murid dapat: Pemikiran Aras Tinggi
Pembelajaran 1. Menyanyi dengan pernafasan yang betul. Kemahiran Hidup
Berkumpulan
1. Guru memainkan dram bes untuk menunjukkan Komuniti
dinamik kuat dan kerincing untuk dinamik lembut. Pentaksiran Formatif
2. Murid menyanyi dan membuat gerakan Belajar Untuk Kehidupan
Tandakan / pada ruangan
Aktiviti berdasarkan lagu Gajah Menari. (CD 1 Track 11) berkenaan
3. Murid menyanyi dan membuat gerakan yang
sesuai selepas lagu diubah suai kepada Tikus TAHAP PENGUASAAN (PBS)
Menari. (CD 1 Track 12) TP6
TP5
EMK Kreatif dan Inovatif TP4
- Lagu Gajah Menari (CD 1 Track 11/12) TP3
- Improvisasi lagu menjadi lagu Tikus Menari atau TP2
BBM TP1
haiwan lain dan lakukan-Pergerakan berdasarkan Tandakan / pada ruangan
lagu tersebut berkenaan
Penilaian
P&P ARAS PEMIKIRAN
Mencipta
Pada akhir pengajaran; Menilai
Menganalisis
______ murid dapat mencapai objektif yang Mengaplikasi
Memahami
ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai Mengingati
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi Tandakan / pada ruangan
Refleksi berkenaan
akan datang.
PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN
Latihan bertulis
Hasil kerja
Kuiz
Pembentangan
Soal Jawab
Pemerhatian/lisan/soal jawab
Lembaran kerja
Drama
Projek
Tandakan / pada ruangan
berkenaan

I - THINK
Peta Bulatan
AKTIVITI Peta Buih

Guru Besar / Penolong Kanan : …………………………………


Sekolah Kebangsaan Balok Baru
Kuantan Pahang
Peta Buih Berganda
Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Titi
Tandakan / pada ruangan berkenaan

Guru Besar / Penolong Kanan : …………………………………


Sekolah Kebangsaan Balok Baru
Kuantan Pahang

AKTIVITI
PEMBELAJARAN ABAD KE-21
Round Table
Think Pair Share
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2019 Hot Seat
Pembentangan Hasil Sendiri
MINGGU : 37 HARI : JUMAAT TARIKH : 11 OKTOBER Role Play
2019 Gallery Walk
Three Stay, One Stay
MATA BAHASA MALAYSIA Peta I-think
PELAJARAN
Deklamasi Sajak / Nyanyian
Tandakan / pada ruangan
KELAS 3 USM
berkenaan
MASA 8.45 PAGI – 9.45 PAGI
PEMBELAJARAN ABAD KE-21
TAJUK KEBERSIHAN DAN KESIHATAN DIRI Berasaskan Murid
Pembelajaran Kolaboratif
STANDARD 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara Kemahiran / Proses
KANDUNGAN mekanis dengan betul dan kemas.(T3) Pemikiran Aras Tinggi
Kemahiran Hidup
STANDARD 3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis Berkumpulan
PEMBELAJARAN dengan betul dan kemas.(T3)
Komuniti
Pentaksiran Formatif
OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat: Belajar Untuk Kehidupan
PEMBELAJARAN 1. Menulis ayat berdasarkan gambar yang diberikan Tandakan / pada ruangan
2. Membina ayat dalam kuiz bina ayat berdasarkan perkataan berkenaan
yang diberikan.(T3)

KRITERIA Murid dikatakan berjaya apabila mereka dapat: TAHAP PENGUASAAN (PBS)
KEJAYAAN 1. Membina dan menulis ayat mengikut struktur ayat yang betul. TP6
TP5
AKTIVITI 1. Murid melakonkan gaya berdasarkan arahan guru TP4
2. Murid bersoal jawab dengan guru berkaitan perbuatan yang TP3
dilakonkan dan guru mengaitkan jawapan dengan tajuk pada TP2
harini ini. TP1
3. Murid mendengar penerangan guru berkaitan cara membina
ayat mengikut struktur yang betul. Tandakan / pada ruangan
4. Murid membina ayat dalam kumpulan berdasarkan gambar berkenaan
yang diberikan.
5. Guru membimbing jawapan murid.
6. Murid bertanding membina ayat di hadapan kelas
ARAS PEMIKIRAN
berdasarkan perkataan yang diberikan. Mencipta
Menilai
BBM  Buku Teks  Internet  Projektor Menganalisis
 Powerpoint  Buku Cerita  Lain-lain
Mengaplikasi
Memahami
 Carta  Model
Mengingati
Tandakan / pada ruangan
EMK  Pendidikan  TMK  Kreativiti dan
berkenaan
Alam Sekitar inovasi

REFLEKSI  ____/____ orang murid dapat menguasai objektif PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN
pembelajaran dan diberi latihan pengayaan/ pengukuhan Latihan bertulis
 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif Hasil kerja
pembelajaran dan diberi latihan pemulihan. Kuiz
 Aktiviti PdP ditangguhkan kerana _____________ Pembentangan
Soal Jawab
________________________________________ Pemerhatian/lisan/soal jawab
Lembaran kerja
CATATAN Drama
Projek
Tandakan / pada ruangan
berkenaan

Guru Besar / Penolong Kanan : …………………………………


Sekolah Kebangsaan Balok Baru
Kuantan Pahang
Tandakan / pada ruangan
I - THINK berkenaan
Peta Bulatan
Peta Buih RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2019
Peta Buih Berganda AKTIVITI
MINGGU : 37 HARI : JUMAAT TARIKH : 11 OKTOBER
Peta Pokok PEMBELAJARAN ABAD KE-21
2019
Peta Dakap Round Table
Peta Titi Think Pair Share
MATA BAHASA MALAYSIA
PELAJARAN Hot Seat
Pembentangan Hasil Sendiri
KELAS 2 UKM Role Play
Gallery Walk
MASA 11.05 PAGI – 12..05 TGH Three Stay, One Stay
Peta I-think
TAJUK KEBERSIHAN DAN KESIHATAN DIRI Deklamasi Sajak / Nyanyian
Tandakan / pada ruangan
STANDARD 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat yang bermakna(T2) berkenaan
KANDUNGAN
PEMBELAJARAN ABAD KE-21
STANDARD 3.2.1 Membina dan menulis;(i) perkataan (ii) frasa(T2)
Berasaskan Murid
PEMBELAJARAN Pembelajaran Kolaboratif
Kemahiran / Proses
OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat:
3. Menulis ayat berdasarkan gambar yang diberikan.(T2&T3) Pemikiran Aras Tinggi
PEMBELAJARAN
Kemahiran Hidup
Berkumpulan
KRITERIA Murid dikatakan berjaya apabila mereka dapat: Komuniti
KEJAYAAN 2. Membina dan menulis ayat mengikut struktur ayat yang betul. Pentaksiran Formatif
Belajar Untuk Kehidupan
AKTIVITI 7. Murid melakonkan gaya berdasarkan arahan guru Tandakan / pada ruangan
8. Murid bersoal jawab dengan guru berkaitan perbuatan yang berkenaan
dilakonkan dan guru mengaitkan jawapan dengan tajuk pada
harini ini.
9. Murid mendengar penerangan guru berkaitan cara membina TAHAP PENGUASAAN (PBS)
ayat mengikut struktur yang betul. TP6
10. Murid membina ayat dalam kumpulan berdasarkan gambar TP5
yang diberikan.
11. Guru membimbing jawapan murid. TP4
12. Murid bertanding membina ayat di hadapan kelas TP3
berdasarkan perkataan yang diberikan. TP2
TP1
BBM  Buku Teks  Internet  Projektor Tandakan / pada ruangan
 Powerpoint  Buku Cerita  Lain-lain berkenaan
 Carta  Model
ARAS PEMIKIRAN
EMK  Pendidikan  TMK  Kreativiti dan Mencipta
Alam Sekitar inovasi Menilai
Menganalisis
REFLEKSI  ____/____ orang murid dapat menguasai objektif Mengaplikasi
pembelajaran dan diberi latihan pengayaan/ pengukuhan Memahami
 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif Mengingati
pembelajaran dan diberi latihan pemulihan. Tandakan / pada ruangan
berkenaan

CATATAN PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN


Latihan bertulis
Hasil kerja
Kuiz
Pembentangan
Soal Jawab
Pemerhatian/lisan/soal jawab
Lembaran kerja
Drama
Projek

Guru Besar / Penolong Kanan : …………………………………


Sekolah Kebangsaan Balok Baru
Kuantan Pahang
Tandakan / pada ruangan berkenaan

I - THINK
Peta Bulatan
Peta Buih
Peta Buih Berganda
Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Titi
Tandakan / pada ruangan berkenaan

Guru Besar / Penolong Kanan : …………………………………