Anda di halaman 1dari 1

PEMBOLEH UBAH BEBAS PEMBOLEH UBAH BERSANDAR

KEBERKESANAN
KEROHANIAN DI PENGAJARAN
TEMPAT KERJA  Penyampaian
maklumat
 Tempat kerja yang
 Interaksi yang
bermakna dan
bermakna
kondusif
 Tindakbalas &
 Rasa kemasyarakatan
layanan yang
 Rasa dalam diri
adil