Anda di halaman 1dari 19

(PINDAAN)

RPT SAINS TAHUN 3 (SK) 2020

STANDARD KURIKULUM STANDARD PRESTASI CATATAN


MINGGU TEMA / UNIT STANDARD
STANDARD T
KANDUNGA TAFSIRAN
PEMBELAJARAN P
N

Nota: Pentaksiran
1 Menyatakan peraturan bilik sains.
dilaksanakan melalui
pemerhatian sebelum,
2 Menerangkan peraturan bilik sains. semasa dan selepas
menggunakan bilik
sains.
3 Mematuhi peraturan bilik sains.

Tema:
Inkuiri Menaakul kepentingan peraturan bilik sains
4
dalam perlu dipatuhi
2.1 2.1.1
MINGGU Sains
Peraturan Mematuhi peraturan bilik Menjana idea tindakan yang perlu diambil
1-2
Bilik Sains sains. 5 sekiranya terdapat situasi menyalahi
2.0
Peraturan peraturan bilik sains.
Bilik Sains

Mengamalkan konsep pematuhan peraturan


6 bilik sains sebagai budaya dalam kehidupan
seharian

Tema: 1.1 Menyatakan semua deria yang terlibat untuk Cadangan aktiviti:
MINGGU 1.1.1
Inkuiri Kemahiran 1 membuat pemerhatian tentang fenomena Menjalankan aktiviti
3-4 Memerhati
dalam Proses atau perubahan yang berlaku. yang boleh membawa

Page 1
RPT SAINS TAHUN 3 (SK) 2020

STANDARD KURIKULUM STANDARD PRESTASI CATATAN


MINGGU TEMA / UNIT STANDARD
STANDARD T
KANDUNGA TAFSIRAN
PEMBELAJARAN P
N

Memerihalkan penggunaan semua deria


yang terlibat untuk membuat pemerhatian
2
tentang fenomena atau perubahan yang
berlaku.
Menggunakan semua deria yang terlibat
3 untuk membuat pemerhatian tentang
fenomena atau perubahan yang berlaku
kepada penguasaan
Menggunakan semua deria yang terlibat dan
kemahiran memerhati
Sains alat jika perlu untuk membuat pemerhatian
4 seperti: (i) Memerhati
secara kualitatif bagi menerangkan
video tentang
1.0 Sains fenomena atau perubahan yang berlaku.
pencernaan makanan.
Kemahiran
Menggunakan semua deria yang terlibat dan (ii) Memerhati objek
Saintifik
alat jika perlu untuk membuat pemerhatian yang timbul atau objek
5 secara kualitatif dan kuantitatif bagi yang tenggelam.
menerangkan fenomena atau perubahan
yang berlaku.
Menggunakan semua deria yang terlibat dan
alat jika perlu untuk membuat pemerhatian
6 secara kualitatif dan kuantitatif bagi
menerangkan fenomena atau perubahan
yang berlaku secara sistematik.
MINGGU Tema: 1.1 1.1.2 Menyatakan ciri yang terdapat pada objek Cadangan aktiviti:
1
5-6 Inkuiri Kemahiran Mengelas atau fenomena. Menjalankan aktiviti

Page 2
RPT SAINS TAHUN 3 (SK) 2020

STANDARD KURIKULUM STANDARD PRESTASI CATATAN


MINGGU TEMA / UNIT STANDARD
STANDARD T
KANDUNGA TAFSIRAN
PEMBELAJARAN P
N

Memerihalkan ciri objek atau fenomena


2 dengan menyatakan persamaan dan
perbezaan.

Mengasing dan mengumpul objek atau


3 fenomena berdasarkan ciri sepunya dan
berbeza. yang boleh membawa
kepada penguasaan
Mengasing dan mengumpul objek atau
dalam kemahiran mengelas
fenomena berdasarkan ciri sepunya dan
Sains 4 seperti: (i) Mengelas
berbeza serta menyatakan ciri sepunya
Proses haiwan berdasarkan
yang digunakan
1.0 Sains tabiat pemakanan. (ii)
Kemahiran Mengasing dan mengumpul objek atau Mengelas tumbuhan
Saintifik fenomena berdasarkan ciri sepunya dan berdasarkan cara
berbeza serta menyatakan ciri sepunya tumbuhan membiak.
5
yang digunakan kemudian boleh
menggunakan ciri lain untuk mengasing dan
mengumpul.
Mengasing dan mengumpul objek atau
fenomena berdasarkan ciri sepunya dan
6
berbeza sehingga peringkat terakhir dengan
menyatakan ciri yang digunakan.

MINGGU Tema: 1.1 1.1.3 Memilih peralatan yang sesuai bagi Cadangan aktiviti:
1
7-8 Inkuiri Kemahiran Mengukur dan mengukur suatu kuantiti. Menjalankan aktiviti

Page 3
RPT SAINS TAHUN 3 (SK) 2020

STANDARD KURIKULUM STANDARD PRESTASI CATATAN


MINGGU TEMA / UNIT STANDARD
STANDARD T
KANDUNGA TAFSIRAN
PEMBELAJARAN P
N

Memerihalkan penggunaan peralatan dan


2 cara mengukur yang sesuai bagi suatu
kuantiti.
Mengukur menggunakan alat dan unit
3 piawai yang sesuai dengan teknik yang yang boleh membawa
betul. kepada penguasaan
kemahiran mengukur
dalam
Mengukur menggunakan alat dan unit dan menggunakan
Sains
4 piawai yang sesuai dengan teknik yang betul nombor seperti: (i)
Proses
menggunakan nombor serta merekod dalam jadual. Mengukur masa bagi
1.0 Sains
satu aktiviti. (ii)
Kemahiran
Mengukur panjang
Saintifik Membuat justifikasi kesesuaian alat dan unit
buku, pencil dan lain-
5 piawai yang digunakan bagi aktiviti yang
lain.
dijalankan.

Menunjuk cara untuk mengukur


menggunakan alat, unit piawai dengan
6
teknik yang betul serta merekod dalam
jadual secara kreatif, inovatif dan sistematik.

Tema: Menyatakan pemerhatian bagi satu situasi Cadangan aktiviti:


1.1 1
Inkuiri yang diberikan. Menjalankan aktiviti
MINGGU Kemahiran 1.1.4
dalam yang boleh membawa
9-10 Proses Membuat inferens
Sains Menyatakan satu penerangan bagi kepada penguasaan
Sains 2
pemerhatian. kemahiran membuat

Page 4
RPT SAINS TAHUN 3 (SK) 2020

STANDARD KURIKULUM STANDARD PRESTASI CATATAN


MINGGU TEMA / UNIT STANDARD
STANDARD T
KANDUNGA TAFSIRAN
PEMBELAJARAN P
N

Menyatakan lebih dari satu penerangan bagi


3
pemerhatian yang sama.

Memilih penerangan yang paling


4 munasabah bagi satu pemerhatian
menggunakan maklumat yang diperolehi

Membuat kesimpulan awal yang munasabah


1.0 berdasarkan penerangan yang dipilih inferens seperti: (i)
Kemahiran 5 Membuat inferens
dengan menggunakan maklumat yang
Saintifik diperolehi. tentang objek yang
timbul dan objek yang
Menyokong kesimpulan awal yang dibuat tenggelam. (ii)
6 dengan menggunakan maklumat atau Membuat inferens
pemerhatian lain. tentang kumpulan
haiwan berdasarkan
tabiat pemakanan.
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
(CUTI SEKOLAH MENGIKUT PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN 14.3.2020-14.7.2020)
Tema: Menyatakan satu jangkaan bagi Cadangan aktiviti:
MINGGU 1
Inkuiri pemerhatian terhadap peristiwa/fenomena. Menjalankan aktiviti
11-12 1.1
dalam yang boleh membawa
PINDAAN Kemahiran 1.1.5
Sains Membuat satu jangkaan tentang satu kepada penguasaan
MINGGU Proses Meramal
peristiwa/fenomena berdasarkan kemahiran meramal
26-27 Sains 2
1.0 pemerhatian, pengalaman lalu, data atau seperti: (i) Meramal
Kemahiran pola. perubahan suhu air

Page 5
RPT SAINS TAHUN 3 (SK) 2020

STANDARD KURIKULUM STANDARD PRESTASI CATATAN


MINGGU TEMA / UNIT STANDARD
STANDARD T
KANDUNGA TAFSIRAN
PEMBELAJARAN P
N

Membuat lebih daripada satu jangkaan


tentang satu peristiwa/fenomena
3
berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu,
data atau pola.
Menjelaskan jangkaan tentang satu
peristiwa/fenomena berdasarkan
4
pemerhatian, pengalaman lalu, data atau
pola
Saintifik apabila dipanaskan. (ii)
Menyokong jangkaan yang telah dibuat Meramalkan keadaan
5
dengan menggunakan maklumat tambahan. di planet berdasarkan
urutan dalam sistem
suria.
Membuat jangkaan melalui intrapolasi atau
6 ekstrapolasi berdasarkan pemerhatian,
pengalaman lalu, data atau pola

Tema: 1 Menyatakan maklumat yang diperoleh. Cadangan aktiviti:


MINGGU Inkuiri Menjalankan aktiviti
1.1
13-14 dalam Merekod maklumat atau idea dalam yang boleh membawa
Kemahiran 1.1.6 2
PINDAAN Sains sebarang bentuk. kepada penguasaan
Proses Berkomunikasi
MINGGU kemahiran
Sains
28-29 1.0 Merekod maklumat atau idea dalam bentuk berkomunikasi seperti:
Kemahiran 3 (i) Melukis dan melabel
yang sesuai.

Page 6
RPT SAINS TAHUN 3 (SK) 2020

STANDARD KURIKULUM STANDARD PRESTASI CATATAN


MINGGU TEMA / UNIT STANDARD
STANDARD T
KANDUNGA TAFSIRAN
PEMBELAJARAN P
N

Merekod maklumat atau idea dalam bentuk


yang sesuai dan mempersembahkan
4
maklumat atau idea tersebut secara
sistematik.
Merekodkan maklumat atau idea dalam
lebih dari satu bentuk yang sesuai dan
5
Saintifik mempersembahkan maklumat atau idea struktur gigi.
tersebut secara sistematik. (ii) Membuat poster
Menghasilkan persembahan yang kreatif satu hidangan
dan inovatif berdasarkan maklumat atau makanan seimbang.
6
idea yang direkodkan secara sistematik
serta boleh memberi maklum balas

1.2.1 Menggunakan dan Mengenal pasti peralatan, bahan sains dan


1
mengendalikan peralatan spesimen yang diperlukan bagi suatu aktiviti. Nota: Pentaksiran
dan bahan sains dengan dilaksanakan semasa
Tema: Memerihalkan penggunaan peralatan,
betul. murid menjalankan
Inkuiri 2 bahan sains dan spesimen yang diperlukan aktivti PdP seperti:
MINGGU dalam bagi suatu aktiviti.
1.2 1.2.2 Mengendalikan (i) Mengukur masa
15-16 Sains
Kemahiran spesimen dengan betul Mengguna dan mengendalikan peralatan, bagi satu aktiviti.
PINDAAN
Manipulatif dan cermat. bahan sains dan spesimen yang diperlukan (ii) Menjalankan projek
MINGGU 1.0 3
bagi suatu aktiviti dengan kaedah yang pembiakan tumbuhan
30-31 Kemahiran
1.2.3 Melakar spesimen, betul. yang membiak lebih
Saintifik
peralatan dan bahan sains dari satu cara.
dengan betul. Mengguna, mengendali, melakar,
4
membersih dan menyimpan peralatan,

Page 7
RPT SAINS TAHUN 3 (SK) 2020

STANDARD KURIKULUM STANDARD PRESTASI CATATAN


MINGGU TEMA / UNIT STANDARD
STANDARD T
KANDUNGA TAFSIRAN
PEMBELAJARAN P
N

bahan sains dan spesimen yang digunakan


dalam suatu aktiviti dengan kaedah yang
betul dan cermat
Mengguna, mengendali, melakar,
membersih dan menyimpan peralatan,
5 bahan sains dan spesimen yang digunakan
dalam suatu aktiviti dengan kaedah yang
1.2.4 Membersihkan betul, bersistematik dan berhemah.
peralatan sains dengan
cara yang betul. Mengguna, mengendali, melakar,
membersih dan menyimpan peralatan,
1.2.5 Menyimpan 6 bahan sains dan spesimen yang digunakan
peralatan dan bahan sains dalam suatu aktiviti dengan kaedah yang
dengan betul dan selamat. betul, bersistematik, berhemah dan contoh
CUTI SEMPENA KEPUTERAAN SULTAN PAHANG & CUTI HARI RAYA ADIL ADHA
30.7.2020-2.8.2020
3.1.1 Memerihal -kan jenis Cadangan aktiviti:
Tema:
MINGGU gigi dan fungsinya. 1 Menyatakan jenis gigi. Tayangan video atau
Sains
17-18 gambar untuk melihat set
Hayat 3.1
PINDAAN 3.1.2 Melabelkan struktur gigi susu dan set gigi
Gigi kekal dari aspek bilangan
MINGGU gigi.
3.0 dan jenis serta
32-33 2 Memerihalkan fungsi setiap jenis gigi.
Manusia penggantian set gigi susu
3.1.3 Membanding dan

Page 8
RPT SAINS TAHUN 3 (SK) 2020

STANDARD KURIKULUM STANDARD PRESTASI CATATAN


MINGGU TEMA / UNIT STANDARD
STANDARD T
KANDUNGA TAFSIRAN
PEMBELAJARAN P
N

3 Melabelkan keratan rentas struktur gigi.

Membanding dan membezakan set gigi susu


4
dan set gigi kekal.

membeza -kan set gigi Menaakul kepentingan amalan harian dengan set gigi kekal.
susu dan set gigi kekal. 5 penjagaan kesihatan gigi.
Nota: (i) Struktur gigi iaitu
3.1.4 Menghubung kait enamel, dentin, saraf,
salur darah dan gusi. (ii)
penjagaan kesihatan gigi Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif Pengambilan makanan
dengan struktur gigi. 6 tentang penggunaan teknologi dalam tertentu seperti makanan
rawatan gigi. manis akan merosakkan
3.1.5 Menjelas -kan enamel seterusnya
pemerhatian tentang gigi
CUTI PERTENGAH PENGGAL 2 (20.8-24.8.2020)

Nota: Kelas makanan iaitu


MINGGU Tema: 3.2.1 Memberi contoh 1 Menyatakan contoh makanan. karbohidrat, protein, lemak,
19-20 Sains 3.2 makanan bagi setiap kelas vitamin, mineral, pelawas
PINDAAN Hayat Kelas makanan. dan air. Contoh kepentingan
MINGGU Makanan Menyenaraikan contoh makanan bagi setiap kelas makanan seperti: (i)
34-35 3.0 3.2.2 Mengitlak kepentingan 2 Karbohidrat memberi
kelas makanan. tenaga. (ii) Protein untuk

Page 9
RPT SAINS TAHUN 3 (SK) 2020

STANDARD KURIKULUM STANDARD PRESTASI CATATAN


MINGGU TEMA / UNIT STANDARD
STANDARD T
KANDUNGA TAFSIRAN
PEMBELAJARAN P
N

Menjelas dengan contoh kepentingan setiap


3
kelas makanan.

Menaakul kesan pengambilan makanan


4
yang tidak berdasarkan piramid makanan.

Manusia makanan mengikut kelasnya Merancang satu hidangan makanan tumbesaran. (iii) Lemak
kepada tubuh manusia. berdasarkan piramid makanan dan memanaskan badan. (iv)
5 Vitamin dan mineral untuk
membuat penaakulan tentang cadangan
3.2.3 Menjelas dengan menjaga kesihatan. (v)
tersebut.
Pelawas mencegah
contoh makanan seimbang
sembelit. (vi) Air untuk
berdasarkan piramid Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif mengawal suhu badan.
makanan. jenis makanan yang perlu dielakkan oleh
6
seseorang yang mempunyai masalah Cadangan aktiviti:
3.2.4 Menaakul kesan kesihatan serta mempersembahkannya. Penyediaan hidangan
pengambilan makanan yang makanan menggunakan
MINGGU 3.3.1 Memerihalkan proses Menyatakan makanan dihancurkan oleh gigi, Nota: Pencernaan adalah
21-22 Tema: pencernaan 1 proses menghancurkan
lidah dan air liur.
PINDAAN Sains makanan kepada cebisan
3.3 lebih kecil supaya nutrien
MINGGU Hayat 3.3.2 Membuat urutan Melabelkan bahagian yang terlibat dalam
Pencernaa 2 dari makanan boleh diserap
36-37 aliran makanan semasa pencernaan. oleh badan bermula
n
3.0 pencernaan. daripada mulut (gigi, lidah
Manusia Membuat urutan aliran makanan semasa dan air liur), esofagus,
3.3.3 Merumus tentang 3 perut, usus dan dubur.
pencernaan.

Page 10
RPT SAINS TAHUN 3 (SK) 2020

STANDARD KURIKULUM STANDARD PRESTASI CATATAN


MINGGU TEMA / UNIT STANDARD
STANDARD T
KANDUNGA TAFSIRAN
PEMBELAJARAN P
N

Mengitlak tentang apa yang berlaku kepada


4
makanan tercerna.

Membuat kesimpulan maksud pencernaan


5
berdasarkan urutan semasa pencernaan.
makanan tercerna yang
tidak diperlukan oleh *Nota: Perbuatan yang
Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif mengganggu pencernaan
badan. 6 tentang perbuatan yang boleh mengganggu seperti: (i) Makan sambil
pencernaan makanan dan kesannya. bercakap, berlari dan
3.3.4 Menjelaskan melompat. (ii) Makan terlalu
pemerhatian tentang cepat.

4.1.1 Mengelas haiwan Cadangan aktiviti:


mengikut tabiat 1 Menyatakan tabiat pemakanan haiwan. Tayangan video/ carta
pemakanan. untuk membuat
MINGGU pemerhatian tentang
23-24 4.1.2 Menjelaskan dengan Mengelas haiwan berdasarkan tabiat tabiat pemakanan
Tema: 2
PINDAAN 4.1 contoh tabiat pemakanan pemakanan. haiwan.
Sains
MINGGU Tabiat haiwan herbivor, karnivor
Hayat
38-39 Pemakana dan omnivor. Nota: Tabiat
Mengitlak tentang tabiat pemakanan haiwan
n 3 pemakanan haiwan
4.0 Haiwan herbivor, karnivor dan omnivor.
4.1.3 Membuat inferens secara semula jadi iaitu
tentang kumpulan haiwan makan tumbuhan
berdasarkan tabiat sahaja, makan haiwan
pemakanan. Menaakul kegigian haiwan herbivor, karnivor sahaja atau makan
4
dan omnivor berdasarkan tabiat pemakanan. haiwan dan tumbuhan.

Page 11
RPT SAINS TAHUN 3 (SK) 2020

STANDARD KURIKULUM STANDARD PRESTASI CATATAN


MINGGU TEMA / UNIT STANDARD
STANDARD T
KANDUNGA TAFSIRAN
PEMBELAJARAN P
N

Menjelaskan melalui contoh haiwan yang


5
berubah tabiat pemakanan semula jadinya.

4.1.4 Membanding dan


membezakan kegigian Berkomunikasi untuk menunjukkan haiwan
haiwan herbivor, karnivor, 6 yang berubah tabiat pemakanan semula
dan omnivor. jadinya dan memberi justifikasi.

4.1.5 Menjelaskan
5.1.1 1 Menyatakan cara tumbuhan membiak. Cadangan aktiviti: Projek
Memberi contoh pembiakan tumbuhan
tumbuhan bagi setiap cara seperti: (i) Menanam
MINGGU pembiakan. pokok ubi keledek secara
Memberi contoh tumbuhan dan cara keratan batang dan
25-26 Tema: 2
pembiakan batang bawah tanah.
PINDAAN Sains 5.1 5.1.2
(ii) Menanam pokok
MINGGU Hayat Pembiaka Menaakul kepentingan kangkong secara keratan
40-41 n pembiakan tumbuhan Menjana idea tentang kepentingan batang dan biji benih.
5.0 Tumbuhan kepada hidupan. 3
pembiakan tumbuhan kepada hidupan.
Tumbuhan Nota: Cara pembiakan
5.1.3 tumbuhan iaitu spora, biji
Mengitlak satu tumbuhan benih, keratan batang,
boleh membiak melalui Mengitlak terdapat tumbuhan yang boleh daun, anak pokok dan
4
pelbagai cara dengan membiak lebih dari satu cara. batang bawah tanah.

Page 12
RPT SAINS TAHUN 3 (SK) 2020

STANDARD KURIKULUM STANDARD PRESTASI CATATAN


MINGGU TEMA / UNIT STANDARD
STANDARD T
KANDUNGA TAFSIRAN
PEMBELAJARAN P
N

Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif


5
tentang projek pembiakan tumbuhan yang
dijalankan.

menjalankan projek.
Menjelaskan melalui contoh penggunaan Nota: Penggunaan
5.1.4 6 teknologi dalam
teknologi dalam pembiakan tumbuhan.
Menjelaskan pemerhatian pembiakan tumbuhan
seperti: (i) Kultur tisu (ii)
tentang pembiakan
Menyatakan unit yang digunakan untuk
1
6.1.1 Menyatakan unit yang mengukur luas dan isi padu.
Cadangan aktiviti:
digunakan untuk mengukur
luas dan isi padu.
Menjalankan aktiviti
Memerihalkan kaedah mengukur luas dan isi seperti mengukur luas
2
padu. permukaan
Tema: 6.1.2 Mengukur luas
permukaan sekata menggunakan kertas
Sains
MINGGU 6.1 menggunakan petak yang 3 Mengukur luas dan isi padu. graf.
Fizikal
27-28 Pengukura berukuran 1cm x 1cm.
PINDAAN n luas dan Nota: Unit yang
6.0 6.1.3 Menyelesaikan
MINGGU isi padu. digunakan:
Pengukura masalah untuk menganggar Menyelesaikan masalah untuk menganggar
42-43 4 (i) Luas: sentimeter
n luas permukaan yang tidak luas permukaan tidak sekata. persegi (cm2), meter
sekata.
persegi (m2), kilometer
6.1.4 Mengukur isi padu
persegi (km2).
kotak lohong dengan Menyelesaikan masalah untuk menentukan (ii) Isi padu: mililiter
5
menggunakan kubus yang isi padu pepejal tidak sekata. (mℓ), liter (ℓ),

Page 13
RPT SAINS TAHUN 3 (SK) 2020

STANDARD KURIKULUM STANDARD PRESTASI CATATAN


MINGGU TEMA / UNIT STANDARD
STANDARD T
KANDUNGA TAFSIRAN
PEMBELAJARAN P
N

Menaakul kepentingan pengukuran dalam


6
kehidupan harian.

berukuran 1cm x 1cm x 1cm. sentimeter padu (cm3),


meter padu (m3).
6.1.5 Mengukur isi padu
cecair menggunakan alat dan Pengukuran isi padu
teknik yang betul.
cecair boleh
menggunakan alat
6.1.6 Menyelesaikan
masalah untuk menentukan bersenggat seperti
isi padu pepejal tidak sekata silinder penyukat
melalui kaedah sesaran air. dengan memberi
penekanan kepada
MINGGU Tema: 7.1 7.1.1 Membuat inferens Menyatakan objek atau bahan yang timbul Cadangan Aktiviti:
29-30 Sains Objek atau tentang objek atau bahan 1 Menjalankan aktiviti
dan objek atau bahan yang tenggelam.
PINDAAN Fizikal bahan yang timbul dan objek atau seperti:
MINGGU yang lebih bahan yang tenggelam (i) ketulan ais
dengan menjalankan aktiviti. 2 Membuat inferens tentang objek atau bahan dimasukkan ke dalam air.
44-45 7.0 tumpat yang timbul dan objek atau bahan yang (ii) minyak dituang ke
Ketumpatan atau tenggelam.

Page 14
RPT SAINS TAHUN 3 (SK) 2020

STANDARD KURIKULUM STANDARD PRESTASI CATATAN


MINGGU TEMA / UNIT STANDARD
STANDARD T
KANDUNGA TAFSIRAN
PEMBELAJARAN P
N

Mengitlak tentang objek atau bahan yang


3 lebih tumpat daripada air dan objek atau
bahan yang kurang tumpat daripada air.

Membuat kesimpulan cara yang


4
membolehkan air menjadi lebih tumpat.
kurang 7.1.2 Menghubung kait objek dalam air.
tumpat atau bahan yang timbul dan Mengaplikasikan pengetahuan tentang (iii) susu pekat dituang ke
daripada objek atau bahan yang 5 ketumpatan dengan menjalankan projek dalam air.
air. tenggelam dengan atau aktiviti. (iv) Melarutkan gula atau
ketumpatan. garam bagi menjadikan
air lebih tumpat supaya
7.1.3 Menyelesaikan objek atau bahan yang
6 Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif
masalah bagi mengenal pasti asalnya tenggelam boleh
kaedah untuk menjadikan air aplikasi ketumpatan dalam kehidupan. ditimbulkan.
MINGGU Tema: 8.1.1 Menguji bahan yang Menyatakan kertas litmus digunakan untuk Nota: Bahan berasid,
31-32 Sains berasid, beralkali dan neutral 1 menguji bahan berasid, beralkali atau beralkali dan neutral
8.1 dari segi perubahan warna neutral.
PINDAAN Bahan digunakan dalam
Asid dan kertas litmus dengan
MINGGU menjalankan penyiasatan. Memberi contoh bahan berasid, beralkali bidang seperti
alkali
42-43 8.0 Asid 2 dan neutral berdasarkan perubahan warna pertanian, perubatan,
dan Alkali 8.1.2 Mengitlak bahan yang kertas litmus. pembuatan produk

Page 15
RPT SAINS TAHUN 3 (SK) 2020

STANDARD KURIKULUM STANDARD PRESTASI CATATAN


MINGGU TEMA / UNIT STANDARD
STANDARD T
KANDUNGA TAFSIRAN
PEMBELAJARAN P
N

Menerangkan sifat bahan berasid, beralkali


3 dan neutral dari segi perubahan warna
kertas litmus, rasa dan sentuhan.

Mengitlak bahawa rasa dan sentuhan bukan


4 petunjuk saintifik kepada sifat bahan
berasid, beralkali dan neutral.

Menjelaskan melalui contoh kegunaan


berasid, beralkali dan neutral 5 bahan berasid, beralkali dan neutral dalam kegunaan isi rumah,
dari aspek rasa dan sentuhan kehidupan. kesihatan dan
dengan menguji beberapa perindustrian.
contoh bahan.
Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif
kaedah lain untuk mengenal pasti bahan Contoh bahan lain
8.1.3 Meneroka bahan lain
yang boleh menguji bahan yang berasid, beralkali dan neutral. seperti jus kubis ungu
berasid, beralkali dan neutral. 6 dan kunyit boleh
digunakan untuk
8.1.4 Menjelaskan menguji bahan berasid,
pemerhatian tentang asid beralkali dan neutral.
dan alkali melalui lakaran,
CUTI DEPAVALI (13.11.2020-16.11.2020)

MINGGU Tema: 9.1 1 Menyatakan pusat Sistem Suria.

Page 16
RPT SAINS TAHUN 3 (SK) 2020

STANDARD KURIKULUM STANDARD PRESTASI CATATAN


MINGGU TEMA / UNIT STANDARD
STANDARD T
KANDUNGA TAFSIRAN
PEMBELAJARAN P
N

2 Menamakan ahli dalam Sistem Suria. Cadangan aktiviti:


9.1.1 Menyenaraikan ahli dalam
Sistem Suria melalui
Menjalankan simulasi
pemerhatian menerusi pelbagai 3 Membuat urutan planet dalam Sistem Suria. untuk memerihalkan
media. peredaran planet.
Mengitlak bahawa planet beredar
9.1.2 Mengitlak suhu planet 4 mengelilingi Matahari mengikut orbit masing- Nota: Ahli sistem suria
berdasarkan urutan dalam iaitu Matahari, planet,
masing.
Sistem Suria. satelit semula jadi,
33-34 Bumi dan asteroid, meteoroid dan
PINDAAN Angkasa Sistem 9.1.3 Memerihalkan planet Merumuskan hubungan antara kedudukan komet.
beredar mengelilingi Matahari
MINGGU Suria mengikut orbit. 5 planet dari Matahari dengan masa planet
44-45 9.0 Sistem beredar mengelilingi Matahari. Kedudukan planet
Suria 9.1.4 Menghubung kait merujuk kepada urutan
kedudukan planet dari Matahari planet dari Matahari.
dengan masa planet beredar Semakin bertambah jarak
mengelilingi Matahari. kedudukan planet dari
Membina model Sistem Suria secara kreatif Matahari, semakin
9.1.5 Menjelaskan pemerhatian 6 bertambah masa yang
tentang sistem suria melalui dan inovatif dan mempersembahkannya.
diambil untuk membuat
lakaran, TMK, penulisan atau
lisan secara kreatif.
satu edaran lengkap
mengelilingi Matahari.

MINGGU Tema: Nota: Takal ialah satu


10.1 1 Menyatakan takal ialah satu contoh mesin. contoh mesin ringkas
35-36 Teknologi 10.1.1 Menyatakan
yang memudahkan
PINDAAN dan maksud dan kegunaan
Takal beban diangkat ke atas
MINGGU kehidupan takal. Memberi contoh penggunaan takal dalam dengan menggunakan
46-47 Lestari 2 daya yang kecil.
kehidupan

Page 17
RPT SAINS TAHUN 3 (SK) 2020

STANDARD KURIKULUM STANDARD PRESTASI CATATAN


MINGGU TEMA / UNIT STANDARD
STANDARD T
KANDUNGA TAFSIRAN
PEMBELAJARAN P
N

Memerihalkan bagaimana takal tetap


3
berfungsi.

Membina model takal dan menerangkan


4
bagaimana takal berfungsi.

10.1.2 Memerihalkan cara Menaakul kepentingan takal dalam


5
10.0 Mesin takal tetap berfungsi kehidupan harian. Takal tetap mengandungi
dengan menggunakan satu roda yang
model. mempunyai alur di mana
gelung tali dililit
Berkomunikasi secara kreatif dan inovatif melaluinya. Takal
10.1.3 Memberi contoh 6 tentang jenis takal dan digunakan dalam aktiviti
aplikasi takal dalam mempersembahkannya. seperti: (i) Mengangkat
kehidupan. bahan binaan
menggunakan kren. (ii)
PINDAAN
MINGGU
48 PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN

CUTI AKHIR TAHUN - PINDAAN


(18.12.2020-31.12.2020)

Page 18