Anda di halaman 1dari 4

KISAH PERANG UHUD( TAJUK 1- LELAKI)

CATATA
KANDUNGAN
N
Assalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh…… Salam

Terimakasihbuatpengacara Kata
aluan
Para Hakim yang bijaksana
(nasyid)
Guru-guru rakansemua
Mari hayaticeritasaya

Kisah..…PerangUhud
Tajuk

Kawan-kawan,
PeperanganUhudberlakupadabulanSyawalTahun 3 Hijrah. DinamakanUhud, Isi 1
mengambilsempenaberlaku di kawasan Bukit Uhudberhampiran Madinah.Seramai 1000
orang tenteramuslimindipimpinRasulullahterlibattetapi 300 orang Huraian
berpalingtadahsetelahdihasutoleh Abdullah bin Ubay. ManakalatenteraQuraisyberjumlah
3000 orang, diketuaioleh Abu Sufyan Al-Harb.

‫ص ٗفّا‬ َ ُ‫ين يُ ٰقَتِل‬


َ ‫ون فِي َسبِيلِ ِهۦ‬ َ ‫إِنَّٱهَّلل َ ي ُِحبُّ ٱلَّ ِذ‬
Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berperang di jalan-Nyadalambarisan yang “
”teratur
Dalil
As-Safayat 4

BerimankepadaRasulmerupakanRukun Iman ke-2.


SambutanmaulidurRasul yang menjadi agenda tahunannegara,
tandakecintaankitakepadabaginda
Pengajara
n
Isusemasa

Kawan-kawan..

MengapakantercetusnyaPeperanganUhud? Isi 2

Di hatiKaumQuraisy Huraian

1
Hasadmenular (Sajak)
Dendammembara
KeranaBadar
merekakalah…kecewa
Tambahan pula
Laluanperdaganganbukanlagihakmereka
MalahPenduduk Madinah menguasainya..

FaktortersebutmendorongkaumQuraisymerancanguntukmelakukanseranganbalaskepadakau
mMuslimin

SabdaNabi

‫خصَِام‬
ِ ْ‫الرُجِل ِإَلى اهللِ َأَلُّد ال‬
َّ ُ‫َأبَْغض‬ Dalil

" Orang yang paling dibenci Allah ialah orang yang menaruhdendamkesumat”
Hadis Riwayat Muslim

Kestembakansekeluarga 4 beranak di Bayan Barukeranadendamamatmenginsafkankita.


Olehitu, jauhilahsifatdendamdalamkehidupan.
Isusemasa
Pengajara
n

Kawan-kawan….

Bulat air keranapembentong, bulatmanusiakeranamuafakat.

Isi 3
Strategidirancangpenuhbijaksana
Huraian
3 kumpulandibahagitentera
(Nasyid)
Sayapkirikananpenyerangberbisa
Kumpulan pemanahbentengutama

KepadapemanahRasulberpesan
Tetapdipuncakwalauapakeadaan
QuraisybertempiaranmembungaKemenangan 2
Meninggalkanbukitmendapatkanhartarampasan

Surah Al-Anfalayat 45

َ ‫ٰيَٓأَيُّهَاٱلَّ ِذ‬
ْ ُ‫ين َءا َمنُ ٓو ْا إِ َذا لَقِيتُمۡ فِئَ ٗة فَ ۡٱثبُت‬
..…‫وا‬
Wahai orang-orang yang beriman, apabilakamumemerangipasukanmusuhmaka, “ Dalil
.…tetapkanlahhatikamu

Perancanganrapipentinguntukmenempahkejayaan . MAPA 21,


Pengajara
merupakanperancanganbagimeningkatkankualitipendidikan.
n
Isusemasa

 Kawan-kawan…

Melihattenteramusliminlekadenganrampasanperang, tenteraQuraisykembalimenyerang.
Isi 4
Terkejutdenganserangantersebut, tersebar pula fitnah kewafatanRasulullah.

Tentera Islam menjadihuru hara


Disangkamenang, kecundangrupanya
Huraian
lukaparahmengundangduka,
(pantun/
70 syahidmenambahsengsara.
nasyid)

Kekalahanditerimapenuhredha

Surah Ali Imran ayat 166


ِ ‫ن فَبِإِ ۡذ ِن ٱهَّلل‬rِ ‫ىٱل َجمۡ َعا‬
ۡ َ‫صبَ ُكمۡ يَ ۡو َم ۡٱلتَق‬
َ ٰ َ‫َو َمٓا أ‬
“ Dan apa yang menimpakamupadaharibertemunyaduapasukan, Dalil

makakekalahanituadalahdenganizin Allah”

Taatilahpemimpinkita.
KetaatanrakyatTurkikepadaperdanamenterimerekaberjayamenggagalkanrampasankuasa.
3 Pengajara
n
Isusemasa

Ya…kawan-kawan, DemikianlahkisahPerangUhud. Meskipuntentera Islam Penutup


mengalamikekalahan, namunpeperangantersebutdapatmengujikeimanan.

Ayuhlahkitaambilpengajaran
Mantapkanimantingkatkanamalan
Dugaanditempuhpenuhkesabaran
Matlamatkitasyurgaidaman

Sekian, wassalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh.