Anda di halaman 1dari 63

SK LKTP CHEMPLAK

SEMAKAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


(RPT) PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 5
2020

MINGGU/ BIDANG/ TEMA/ STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH TOPIK
MINGGU 27 MODUL 3 : 3.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat membuat persepsi, TAHAP PENGUASAAN 1
(19-23 JULY MEMBENTUK DAN Membuat persepsi dan mengenal pasti, Mengenal, mengetahui,
2020) MEMBUAT BINAAN mengenal pasti bahasa memahami, dan menyatakan bahasa seni dan
seni visual yang ada menghubungkait bahasa
visual
AKTIVITI : MOBAIL pada hasil aktiviti mobail seni visual,
yang ada pada mobail dengan gabungan
dengan gabungan teknik media serta proses dan
GABUNGAN TEKNIK lukisan dan origami teknik teknik dalam
DALAM AKTIVITI : lukisan dan origami. aktiviti mobail dengan
LUKISAN DAN 3.1.1 Unsur Seni gabungan teknik
ORIGAMI 3.1.1.1 Bentuk lukisan dan origami pada
3.2 APLIKASI SENI 3.1.1.2 Jalinan karya di
TEMA : ALAM SEMULA Mengaplikasikan bahasa samping mengamalkan
3.1.1.3 Ruang
JADI ATAU OBJEK seni visual dan media nilai-nilai murni.
BUATAN MANUSIA dalam penghasilan 3.1.2 Prinsip Rekaan
mobail dengan 3.1.2.1 Imbangan TAHAP PENGUASAAN 2
Menghasilkan gabungan teknik lukisan 3.1.2.2 Ritma dan pergerakan Mengetahui, memahami
mobail yang dan origami dan
menggabungkan Murid dapat mengaplikasikan bahasa merumuskanbahasa seni
teknik lukisan dan seni visual, visual, media
origami dengan 3.3 EKSPRESI KREATIF serta proses dan teknik
media, serta proses dan teknik dalam
menekankan Penzahiran idea melalui dalam aktiviti
bahasa seni visual penghasilan mobail dengan
Mengaplikasikan pelbagai sumber, kajian, mobail dengan gabungan teknik lukisan gabungan lukisan dan
pelbagai media dan origami pada karya di
serta proses dan dan teknologi dalam origami. samping
teknik secara kreatif penghasilan mobail 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- mengamalkan nilai-nilai
Membuat apresiasi dengan gabungan teknik jenis media murni.
lukisan dan origami seperti:
terhadap karya TAHAP PENGUASAAN 3
Cadangan media:
3.4 APRESIASI SENI Mengaplikasikan
Apresiasi terhadap karya 3.2.1.1 Alat - gunting, pembaris atau pengetahuan dan
lukisan sendiri dan rakan alatan lain yang kefahaman bahasa seni
berpandukan bahasa sesuai visual, media
seni visual, sejarah seni 3.2.1.2 Bahan - kertas, pensel warna, tali, serta proses dan teknik
dan budaya. dawai atau dalam
bahan lain yang sesuai penghasilan mobail
dengan gabungan
3.2.2 Mengetahui penggunaan media
teknik lukisan dan
serta proses origami pada karya di
dan teknik dalam penghasilan karya samping mengamalkan
3.2.2.1 Teknik - campuran (binaan, nilai-nilai murni.
lukisan dan
origami) TAHAP PENGUASAAN 4
Menzahirkan idea,
pengetahuan dan
Murid dapat menzahirkan idea melalui
kefahaman bahasa seni
pelbagai visual, media
sumber kajian dan teknololgi dengan serta proses dan teknik
dalam
mengaplikasikan pengetahuan dan penghasilan mobail
kefahaman dengan gabungan
teknik lukisan dan
origami yang betul
bahasa seni visual, media serta proses
dan teknik pada karya mengikut
dalam penghasilan mobail dengan disiplin di samping
gabungan teknik
lukisan dan origami. mengamalkan nilai-nilai
3.3.1 Menjana idea dalam proses murni.
penghasilan
mobail, lukisan dan origami TAHAP PENGUASAAN 5
Menzahirkan idea,
3.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan
pengetahuan dan
secara kefahaman bahasa seni
kreatif visual, media
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual serta proses dan teknik
dalam dalam
penghasilan mobail penghasilan mobail
3.3.4 Mengaplikasikan gabungan media, dengan gabungan
teknik lukisan dan
proses dan
origami yang betul dan
teknik dalam penghasilan mobail kreatif pada karya
3.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi mengikut disiplin di
mempertingkat nilai estetik sebagai nilai samping mengamalkan
tambah nilai-nilai murni.
pada mobail
TAHAP PENGUASAAN 6
Menzahirkan idea
Murid dapat membuat apresiasi
berpandukan
terhadap karya kemahiran bahasa seni
sendiri dan rakan berpandukan bahasa visual, proses dan
seni visual teknik dalam
serta menghubung kait seni dengan penghasilan mobail
disiplin ilmu dengan
yang lain, kehidupan, sejarah seni dan gabungan teknik lukisan
dan origami
budaya.
yang betul, kreatif dan
3.4.1 Mempamerkan karya mobail yang unik mengikut
dihasilkan disiplin, melakukan
3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri kemasan pada karya,
dalam boleh dicontohi dan
proses penghasilan karya berupaya membuat
3.4.3 Membuat ulasan karya mobail apresiasi terhadap karya
sendiri dan sendiri dan
rakan secara lisan
rakan secara lisan
dengan
3.4.4 Menyimpan karya mobail di dalam
menghubungkaitkan
portfolio sejarah seni atau
tokoh seni atau warisan
seni negara di
samping mengamalkan
nilai-nilai murni.

MINGGU MODUL 3 : 3.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat membuat persepsi, TAHAP PENGUASAAN 1
28 MEMBENTUK DAN Membuat persepsi dan mengenal pasti mengenal pasti, memahami, dan Mengenal, mengetahui,
(26-30 JULY MEMBUAT BINAAN Bahasa seni visual yang ada pada hasil menyatakan bahasa seni visual yang ada dan
2020) aktiviti mobail dengan gabungan teknik menghubungkait bahasa
pada mobail dengan gabungan teknik
AKTIVITI : MOBAIL lukisan dan origami seni visual, media serta
lukisan dan origami. proses dan teknik dalam
GABUNGAN TEKNIK aktiviti mobail dengan
DALAM AKTIVITI : 3.1.1 Unsur Seni gabungan teknik
LUKISAN DAN 3.2 APLIKASI SENI 3.1.1.1 Bentuk lukisan dan origami pada
ORIGAMI Mengaplikasikan Bahasa seni visual 3.1.1.2 Jalinan karya di samping
dan media dalam penghasilan mobail 3.1.1.3 Ruang mengamalkan nilai-nilai
TEMA : ALAM SEMULA dengan gabungan teknik lukisan dan murni.
3.1.2 Prinsip Rekaan
JADI ATAU OBJEK origami
BUATAN MANUSIA 3.1.2.1 Imbangan
3.1.2.2 Ritma dan pergerakan TAHAP PENGUASAAN 2
Menghasilkan mobail 3.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan bahasa Mengetahui, memahami
yang menggabungkan Penzahiran idea melalui pelbagai seni visual, media, serta proses dan dan
teknik lukisan dan sumber, kajian, dan teknologi dalam merumuskanbahasa seni
teknik dalam penghasilan mobail dengan
origami dengan penghasilan mobail dengan gabungan visual, media
menekankan bahasa teknik lukisan dan origami gabungan teknik lukisan dan origami. serta proses dan teknik
seni visual dalam aktiviti
Mengaplikasikan 3.4 APRESIASI SENI 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- mobail dengan
pelbagai media serta Apresiasi terhadap karya lukisan jenis media seperti: gabungan lukisan dan
proses dan teknik secara sendiri dan rakan berpandukan Bahasa Cadangan media: origami pada karya di
kreatif Membuat seni visual, sejarah seni dan budaya. 3.2.1.1 Alat - gunting, pembaris atau samping
apresiasi terhadap karya mengamalkan nilai-nilai
alatan lain yang sesuai
murni.
3.2.1.2 Bahan - kertas, pensel warna, tali,
dawai atau bahan lain yang sesuai TAHAP PENGUASAAN 3
3.2.2 Mengetahui penggunaan media Mengaplikasikan
serta proses dan teknik dalam pengetahuan dan
penghasilan karya kefahaman bahasa seni
3.2.2.1 Teknik - campuran (binaan, visual, media
serta proses dan teknik
lukisan dan origami)
dalam
penghasilan mobail
Murid dapat menzahirkan idea melalui dengan gabungan
pelbagai sumber kajian dan teknololgi teknik lukisan dan
dengan mengaplikasikan pengetahuan origami pada karya di
dan kefahaman bahasa seni visual, media samping mengamalkan
serta proses dan teknik dalam nilai-nilai murni.
penghasilan mobail dengan gabungan
TAHAP PENGUASAAN 4
teknik lukisan dan origami. Menzahirkan idea,
pengetahuan dan
3.3.1 Menjana idea dalam proses kefahaman bahasa seni
penghasilan visual, media
mobail, lukisan dan origami serta proses dan teknik
3.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan dalam
secara kreatif penghasilan mobail
dengan gabungan
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual
teknik lukisan dan
dalam penghasilan mobail
origami yang betul
3.3.4 Mengaplikasikan gabungan media,
proses dan teknik dalam penghasilan pada karya mengikut
mobail disiplin di samping
3.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi
mempertingkat nilai estetik sebagai nilai mengamalkan nilai-nilai
murni.
tambah pada mobail
TAHAP PENGUASAAN 5
Murid dapat membuat apresiasi Menzahirkan idea,
terhadap karya sendiri dan rakan pengetahuan dan
berpandukan bahasa seni visual serta kefahaman bahasa seni
menghubung kait seni dengan disiplin visual, media
ilmu yang lain, kehidupan, sejarah seni serta proses dan teknik
dalam
dan budaya.
penghasilan mobail
dengan gabungan
3.4.1 Mempamerkan karya mobail yang teknik lukisan dan
dihasilkan origami yang betul dan
3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri kreatif pada karya
dalam mengikut disiplin di
samping mengamalkan
proses penghasilan karya
nilai-nilai murni.
3.4.3 Membuat ulasan karya mobail
sendiri dan TAHAP PENGUASAAN 6
rakan secara lisan Menzahirkan idea
3.4.4 Menyimpan karya mobail di dalam berpandukan
portfolio kemahiran bahasa seni
visual, proses dan
teknik dalam
penghasilan mobail
dengan
gabungan teknik lukisan
dan origami
yang betul, kreatif dan
unik mengikut
disiplin, melakukan
kemasan pada karya,
boleh dicontohi dan
berupaya membuat
apresiasi terhadap karya
sendiri dan
rakan secara lisan
dengan
menghubungkaitkan
sejarah seni atau
tokoh seni atau warisan
seni negara di
samping mengamalkan
nilai-nilai murni.

MINGGU MODUL 3 : 3.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat membuat persepsi, TAHAP PENGUASAAN 1
29 MEMBENTUK DAN Membuat persepsi dan mengenal pasti mengenal pasti, memahami, dan Mengenal, mengetahui,
(03-06 MEMBUAT BINAAN Bahasa seni visual yang ada pada hasil menyatakan bahasa seni visual yang ada dan
AUGUST aktiviti mobail dengan gabungan teknik menghubungkait bahasa
pada mobail dengan gabungan teknik
AKTIVITI : MOBAIL lukisan dan origami seni visual, media serta
2020) lukisan dan origami. proses dan teknik dalam
GABUNGAN TEKNIK aktiviti mobail dengan
DALAM AKTIVITI : 3.1.1 Unsur Seni gabungan teknik
LUKISAN DAN 3.2 APLIKASI SENI 3.1.1.1 Bentuk lukisan dan origami pada
ORIGAMI Mengaplikasikan Bahasa seni visual 3.1.1.2 Jalinan karya di samping
dan media dalam penghasilan mobail 3.1.1.3 Ruang mengamalkan nilai-nilai
TEMA : ALAM SEMULA dengan gabungan teknik lukisan dan 3.1.2 Prinsip Rekaan murni.
JADI ATAU OBJEK origami 3.1.2.1 Imbangan
BUATAN MANUSIA
3.1.2.2 Ritma dan pergerakan
TAHAP PENGUASAAN 2
Menghasilkan mobail 3.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan bahasa Mengetahui, memahami
yang menggabungkan Penzahiran idea melalui pelbagai seni visual, media, serta proses dan dan
teknik lukisan dan sumber, kajian, dan teknologi dalam teknik dalam penghasilan mobail dengan merumuskanbahasa seni
origami dengan penghasilan mobail dengan gabungan gabungan teknik lukisan dan origami. visual, media
menekankan bahasa teknik lukisan dan origami serta proses dan teknik
seni visual 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- dalam aktiviti
Mengaplikasikan 3.4 APRESIASI SENI mobail dengan
jenis media seperti:
pelbagai media serta Apresiasi terhadap karya lukisan gabungan lukisan dan
proses dan teknik secara sendiri dan rakan berpandukan Bahasa Cadangan media: origami pada karya di
kreatif Membuat seni visual, sejarah seni dan budaya. 3.2.1.1 Alat - gunting, pembaris atau samping
apresiasi terhadap karya alatan lain yang sesuai mengamalkan nilai-nilai
3.2.1.2 Bahan - kertas, pensel warna, tali, murni.
dawai atau bahan lain yang sesuai
3.2.2 Mengetahui penggunaan media TAHAP PENGUASAAN 3
Mengaplikasikan
serta proses dan teknik dalam
pengetahuan dan
penghasilan karya kefahaman bahasa seni
3.2.2.1 Teknik - campuran (binaan, visual, media
lukisan dan origami) serta proses dan teknik
dalam
Murid dapat menzahirkan idea melalui penghasilan mobail
pelbagai sumber kajian dan teknololgi dengan gabungan
teknik lukisan dan
dengan mengaplikasikan pengetahuan
origami pada karya di
dan kefahaman bahasa seni visual, media samping mengamalkan
serta proses dan teknik dalam nilai-nilai murni.
penghasilan mobail dengan gabungan
teknik lukisan dan origami.
TAHAP PENGUASAAN 4
3.3.1 Menjana idea dalam proses Menzahirkan idea,
penghasilan pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni
mobail, lukisan dan origami
visual, media
3.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan serta proses dan teknik
secara kreatif dalam
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual penghasilan mobail
dalam penghasilan mobail dengan gabungan
3.3.4 Mengaplikasikan gabungan media, teknik lukisan dan
proses dan teknik dalam penghasilan origami yang betul
mobail
pada karya mengikut
3.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi disiplin di samping
mempertingkat nilai estetik sebagai nilai
tambah pada mobail mengamalkan nilai-nilai
murni.
Murid dapat membuat apresiasi
terhadap karya sendiri dan rakan TAHAP PENGUASAAN 5
Menzahirkan idea,
berpandukan bahasa seni visual serta
pengetahuan dan
menghubung kait seni dengan disiplin kefahaman bahasa seni
ilmu yang lain, kehidupan, sejarah seni visual, media
dan budaya. serta proses dan teknik
dalam
3.4.1 Mempamerkan karya mobail yang penghasilan mobail
dihasilkan dengan gabungan
teknik lukisan dan
3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri
origami yang betul dan
dalam kreatif pada karya
proses penghasilan karya mengikut disiplin di
3.4.3 Membuat ulasan karya mobail samping mengamalkan
sendiri dan nilai-nilai murni.
rakan secara lisan
3.4.4 Menyimpan karya mobail di dalam TAHAP PENGUASAAN 6
portfolio Menzahirkan idea
berpandukan
kemahiran bahasa seni
visual, proses dan
teknik dalam
penghasilan mobail
dengan
gabungan teknik lukisan
dan origami
yang betul, kreatif dan
unik mengikut
disiplin, melakukan
kemasan pada karya,
boleh dicontohi dan
berupaya membuat
apresiasi terhadap karya
sendiri dan
rakan secara lisan
dengan
menghubungkaitkan
sejarah seni atau
tokoh seni atau warisan
seni negara di
samping mengamalkan
nilai-nilai murni.

WEEK 30 MODUL 4 : 4.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat membuat persepsi, mengenal pasti, TAHAP PENGUASAAN 1
Membuat persepsi dan mengenal pasti Bahasa seni memahami, dan menyatakan bahasa seni visual Mengenal, mengetahui, dan
(09-13 MENGENAL KRAF visual yang ada pada hasil aktiviti alat pertahanan yang ada pada alat pertahanan diri atau alat permainan menghubungkait
AUGUST TRADISIONAL diri atau alat permainan dengan gabungan teknik dengan gabungan teknik ukiran dan tekat. bahasa seni visual, media serta
ukiran dan tekat 4.1.1 Unsur Seni proses dan teknik dalam
2020) aktiviti alat
pertahanan diri atau alat
4.2 APLIKASI SENI 4.1.1.1 Garisan permainan dengan
AKTIVITI : ALAT Mengaplikasikan Bahasa seni visual dan media 4.1.1.2 Rupa gabungan teknik ukiran dan tekat
PERTAHANAN DIRI / dalam penghasilan alat pertahanan diri atau alat 4.1.1.3 Warna pada karya di samping
permainan dengan gabungan teknik ukiran dan tekat 4.1.2 Prinsip Rekaan mengamalkan nilai-nilai murni.
ALAT PERMAINAN 4.1.2.1 Kontra
4.3 EKSPRESI KREATIF 4.1.2.2 Harmoni TAHAP PENGUASAAN 2
Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan Murid dapat mengaplikasikan bahasa seni visual, media, Mengetahui, memahami dan
GABUNGAN TEKNIK teknologi dalam penghasilan alat pertahanan diri atau serta proses dan teknik dalam penghasilan alat merumuskanbahasa seni visual,
DALAM AKTIVITI : alat permainan dengan gabungan teknik ukiran dan pertahanan diri atau alat permainan dengan gabungan media serta proses dan teknik
tekat. teknik ukiran dan tekat. dalam aktiviti alat pertahanan
UKIRAN DAN TEKAT diri atau alat permainan dengan
4.4 APRESIASI SENI 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media gabungan teknik ukiran dan tekat
Apresiasi terhadap karya lukisan sendiri dan rakan seperti: Cadangan media: pada karya di samping
TEMA : ALAM berpandukan Bahasa seni visual, sejarah seni dan 4.2.1.1 Alat - gunting atau alatan lain yang sesuai mengamalkan nilai-nilai murni.
budaya. 4.2.1.2 Bahan - kayu atau kad board atau
SEMULA mounting TAHAP PENGUASAAN 3
JADI ATAU OBJEK board, benang atau bahan lain yang sesuai Mengaplikasikan pengetahuan
4.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan
BUATAN MANUSIA dan teknik dalam penghasilan karya kefahaman bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik
4.2.2.1 Teknik - campuran (ukiran dan tekat)
dalam penghasilan
Menghasilkan alat Murid dapat menzahirkan idea melalui pelbagai sumber
alat
pertahanan diri atau alat
pertahanan diri atau kajian dan teknololgi dengan mengaplikasikan
permainan dengan gabungan
pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media
alat permainan yang teknik ukiran
serta proses dan teknik dalam penghasilan alat
dan tekat pada karya di samping
menggabungkan pertahanan diri atau alat permainan dengan gabungan
teknik ukiran dan tekat. mengamalkan
nilai-nilai murni.
teknik ukiran dan
4.3.1 Menjana idea dalam proses penghasilan karya
tekat dengan 4.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan TAHAP PENGUASAAN 4
secarakreatif Menzahirkan idea,
menekankan bahasa 4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam pengetahuan dan
seni visual penghasilan karya kefahaman bahasa seni visual,
4.3.4 Mengaplikasikan gabungan media, proses media serta proses dan teknik
Mengaplikasikan dan dalam penghasilan alat
pelbagai media teknik dalam penghasilan karya pertahanan diri atau alat
4.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi permainan dengan
serta proses dan mempertingkat nilai estetik sebagai nilai tambah gabungan teknik ukiran dan tekat
pada karya yang betul pada karya mengikut
teknik secara kreatif disiplin di
Membuat apresiasi Murid dapat membuat apresiasi terhadap samping mengamalkan

terhadap karya
karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual nilai-nilai murni.
serta menghubung kait seni dengan disiplin ilmu yang
lain, kehidupan, sejarah seni dan budaya. TAHAP PENGUASAAN 5
Menzahirkan idea,
pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik
dalam penghasilan alat
pertahanan diri atau alat
permainan dengan
gabungan teknik ukiran dan tekat
yang betul dan kreatif pada karya
mengikut disiplin di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.

TAHAP PENGUASAAN 6
Menzahirkan idea
berpandukan kemahiran bahasa
seni visual, proses dan teknik
dalam penghasilan alat
pertahanan diri atau alat
permainan dengan
gabungan teknik ukiran dan tekat
yang betul, kreatif dan unik
mengikut disiplin, melakukan
kemasan pada karya, boleh
dicontohi dan berupaya
membuat
apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan secara lisan
dengan
menghubungkaitkan sejarah seni
atau tokoh seni atau
warisan seni negara di
samping
mengamalkan nilai-nilai
murni.

4.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat membuat persepsi, mengenal pasti, TAHAP PENGUASAAN 1
MINGGU MODUL 4 : Membuat persepsi dan mengenal pasti memahami, dan menyatakan bahasa Mengenal, mengetahui,
Bahasa seni visual yang ada pada hasil aktiviti alat seni visual dan menghubungkait
31 MENGENAL KRAF pertahanan diri atau alat permainan dengan gabungan yang ada pada alat pertahanan diri atau alat permainan bahasa seni visual, media serta
(16-19 TRADISIONAL teknik ukiran dan tekat dengan gabungan teknik ukiran dan tekat. proses dan teknik dalam aktiviti
4.1.1 Unsur Seni alat pertahanan diri atau alat
AUGUST 4.2 APLIKASI SENI 4.1.1.1 Garisan permainan dengan gabungan
2020) Mengaplikasikan Bahasa seni visual dan media 4.1.1.2 Rupa teknik ukiran dan tekat pada
dalam penghasilan alat pertahanan diri atau alat 4.1.1.3 Warna karya di samping mengamalkan
AKTIVITI : ALAT permainan dengan gabungan teknik ukiran dan tekat 4.1.2 Prinsip Rekaan nilai-nilai murni.
PERTAHANAN DIRI / 4.3 EKSPRESI KREATIF
4.1.2.1 Kontra
TAHAP PENGUASAAN 2
4.1.2.2 Harmoni
ALAT PERMAINAN Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan Murid dapat mengaplikasikan bahasa seni visual, media, Mengetahui, memahami dan
teknologi dalam penghasilan alat pertahanan diri atau serta proses dan teknik dalam penghasilan alat merumuskanbahasa seni visual,
alat permainan dengan gabungan teknik ukiran dan pertahanan diri atau alat permainan dengan gabungan media serta proses dan teknik
GABUNGAN TEKNIK tekat. teknik ukiran dan tekat. dalam aktiviti alat pertahanan
diri atau alat permainan dengan
DALAM AKTIVITI : 4.4 APRESIASI SENI 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media gabungan teknik ukiran dan tekat
UKIRAN DAN TEKAT Apresiasi terhadap karya lukisan sendiri dan rakan seperti: Cadangan media: pada karya di samping
berpandukan Bahasa seni visual, sejarah seni dan 4.2.1.1 Alat - gunting atau alatan lain yang sesuai mengamalkan nilai-nilai murni.
budaya. 4.2.1.2 Bahan - kayu atau kad board atau
TAHAP PENGUASAAN 3
TEMA : ALAM mounting
Mengaplikasikan pengetahuan
board, benang atau bahan lain yang sesuai
SEMULA 4.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses
dan
kefahaman bahasa seni visual,
JADI ATAU OBJEK dan teknik dalam penghasilan karya
media serta proses dan teknik
4.2.2.1 Teknik - campuran (ukiran dan tekat) dalam penghasilan
BUATAN MANUSIA
alat
Murid dapat menzahirkan idea melalui pelbagai sumber pertahanan diri atau alat
kajian dan teknololgi dengan mengaplikasikan permainan dengan gabungan
Menghasilkan alat pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media teknik ukiran
serta proses dan teknik dalam penghasilan alat
pertahanan diri atau pertahanan diri atau alat permainan dengan gabungan
dan tekat pada karya di samping
mengamalkan
alat permainan yang teknik ukiran dan tekat.
nilai-nilai murni.
menggabungkan 4.3.1 Menjana idea dalam proses penghasilan karya
4.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan TAHAP PENGUASAAN 4
teknik ukiran dan secarakreatif Menzahirkan idea,
tekat dengan 4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam pengetahuan dan
penghasilan karya kefahaman bahasa seni visual,
menekankan bahasa 4.3.4 Mengaplikasikan gabungan media, proses media serta proses dan teknik
dan dalam penghasilan alat
seni visual teknik dalam penghasilan karya pertahanan diri atau alat
Mengaplikasikan
pelbagai media
serta proses dan
teknik secara kreatif
Membuat apresiasi
4.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi permainan dengan
mempertingkat nilai estetik sebagai nilai tambah gabungan teknik ukiran dan tekat
terhadap karya pada karya yang betul pada karya mengikut
disiplin di samping
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri mengamalkan nilai-nilai murni.
dan rakan berpandukan bahasa seni visual serta
menghubung kait seni dengan disiplin ilmu yang lain, TAHAP PENGUASAAN 5
kehidupan, sejarah seni dan budaya. Menzahirkan idea,
pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik
dalam penghasilan alat
pertahanan diri atau alat
permainan dengan
gabungan teknik ukiran dan tekat
yang betul dan kreatif pada karya
mengikut disiplin di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.

TAHAP PENGUASAAN 6
Menzahirkan idea
berpandukan kemahiran bahasa
seni visual, proses dan teknik
dalam penghasilan alat
pertahanan diri atau alat
permainan dengan
gabungan teknik ukiran dan tekat
yang betul, kreatif dan unik
mengikut disiplin, melakukan
kemasan pada karya, boleh
dicontohi dan berupaya
membuat
apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan secara lisan
dengan
menghubungkaitkan sejarah seni
atau tokoh seni atau
warisan seni
negara di samping mengamalkan
nilai-nilai murni.

TAHAP PENGUASAAN 1
MINGGU MODUL 4 : Murid dapat membuat persepsi, mengenal pasti, Mengenal, mengetahui, dan
memahami, dan menyatakan bahasa seni visual
32 MENGENAL KRAF yang ada pada alat pertahanan diri atau alat permainan
menghubungkait
bahasa seni visual, media serta
( 25-27 TRADISIONAL dengan gabungan teknik ukiran dan tekat. proses dan teknik dalam aktiviti
4.1.1 Unsur Seni alat pertahanan diri atau alat
AUGUST 4.1.1.1 Garisan permainan dengan gabungan
2020) 4.1.1.2 Rupa teknik ukiran dan tekat pada
AKTIVITI : ALAT 4.1.1.3 Warna karya di samping mengamalkan
4.1.2 Prinsip Rekaan nilai-nilai murni.
PERTAHANAN DIRI / 4.1.2.1 Kontra
ALAT PERMAINAN 4.1.2.2 Harmoni TAHAP PENGUASAAN 2
Murid dapat mengaplikasikan bahasa seni visual, Mengetahui, memahami dan
media, serta proses dan teknik dalam penghasilan alat merumuskanbahasa seni visual,
pertahanan diri atau alat permainan dengan gabungan media serta proses dan teknik
GABUNGAN TEKNIK teknik ukiran dan tekat. dalam aktiviti alat pertahanan
DALAM AKTIVITI : diri atau alat permainan dengan
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media gabungan teknik ukiran dan tekat
UKIRAN DAN TEKAT seperti: Cadangan media: pada karya di samping
4.2.1.1 Alat - gunting atau alatan lain yang sesuai mengamalkan nilai-nilai murni.
4.2.1.2 Bahan - kayu atau kad board atau
TEMA : ALAM 4.1 PERSEPSI ESTETIK mounting TAHAP PENGUASAAN 3
SEMULA Membuat persepsi dan mengenal pasti Bahasa seni board, benang atau bahan lain yang sesuai Mengaplikasikan pengetahuan
visual yang ada pada hasil aktiviti alat pertahanan 4.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan
JADI ATAU OBJEK diri atau alat permainan dengan gabungan teknik dan teknik dalam penghasilan karya kefahaman bahasa seni visual,
BUATAN MANUSIA ukiran dan tekat 4.2.2.1 Teknik - campuran (ukiran dan tekat) media serta proses dan teknik
dalam penghasilan
4.2 APLIKASI SENI Murid dapat menzahirkan idea melalui pelbagai sumber alat
Menghasilkan alat Mengaplikasikan Bahasa seni visual dan media kajian dan teknololgi dengan mengaplikasikan pertahanan diri atau alat
dalam penghasilan alat pertahanan diri atau alat pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media permainan dengan gabungan
pertahanan diri atau permainan dengan gabungan teknik ukiran dan tekat serta proses dan teknik dalam penghasilan alat teknik ukiran
pertahanan diri atau alat permainan dengan gabungan dan tekat pada karya di samping
alat permainan yang mengamalkan
4.3 EKSPRESI KREATIF teknik ukiran dan tekat.
menggabungkan Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan nilai-nilai murni.
teknologi dalam penghasilan alat pertahanan diri atau 4.3.1 Menjana idea dalam proses penghasilan karya
teknik ukiran dan 4.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan TAHAP PENGUASAAN 4
alat permainan dengan gabungan teknik ukiran dan
tekat dengan tekat. secarakreatif Menzahirkan idea,
pengetahuan dan
menekankan bahasa
4.4 APRESIASI SENI
seni visual Apresiasi terhadap karya lukisan sendiri dan rakan
Mengaplikasikan berpandukan Bahasa seni visual, sejarah seni dan
budaya.
pelbagai media
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam kefahaman bahasa seni visual,
serta proses dan penghasilan karya media serta proses dan teknik
teknik secara kreatif 4.3.4 Mengaplikasikan gabungan media, proses dalam penghasilan alat
dan pertahanan diri atau alat
Membuat apresiasi teknik dalam penghasilan karya permainan dengan
4.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi gabungan teknik ukiran dan tekat
mempertingkat nilai estetik sebagai nilai tambah yang betul pada karya mengikut
terhadap karya pada karya disiplin di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual serta TAHAP PENGUASAAN 5
menghubung kait seni dengan disiplin ilmu yang lain, Menzahirkan idea,
kehidupan, sejarah seni dan budaya. pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik
dalam penghasilan alat
pertahanan diri atau alat
permainan dengan
gabungan teknik ukiran dan tekat
yang betul dan kreatif pada karya
mengikut disiplin di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.

TAHAP PENGUASAAN 6
Menzahirkan idea
berpandukan kemahiran bahasa
seni visual, proses dan teknik
dalam penghasilan alat
pertahanan diri atau alat
permainan dengan
gabungan teknik ukiran dan tekat
yang betul, kreatif dan unik
mengikut disiplin, melakukan
kemasan pada karya, boleh
dicontohi dan
berupaya membuat
apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan secara lisan
dengan
menghubungkaitkan sejarah seni
atau tokoh seni atau
warisan seni negara di
samping
mengamalkan nilai-nilai
murni.

MINGGU MODUL 1 : 1.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat membuat persepsi, TAHAP PENGUASAAN 1
33 MENGGAMBAR Membuat persepsi dan mengenal pasti mengenal pasti, memahami, dan Mengenal, mengetahui,
(30 Bahasa seni visual yang ada menyatakan bahasa seni visual yang ada dan menghubungkait
AKTIVITI : CATAN pada catan dengan gabungan teknik bahasa seni visual,
AUGUST- pada hasil aktiviti catan dengan
GABUNGAN TEKNIK montaj dan cetakan. media serta proses dan
03 SEPT gabungan teknik montaj dan cetakan 1.1.1 Unsur Seni
DALAM teknik dalam aktiviti
2020) 1.1.1.1 Bentuk catan dengan gabungan
AKTIVITI : 1.2 APLIKASI SENI 1.1.1.2 Ruang teknik montaj dan
MONTAJ DAN CETAKAN 1.1.1.3 Jalinan cetakan pada karya di
Mengaplikasikan Bahasa seni visual
1.1.1.4 Warna
dan media dalam penghasilan catan samping mengamalkan
1.1.2 Prinsip Rekaan
TEMA : ALAM SEMULA dengan gabungan teknik montaj nilai-nilai murni.
1.1.2.1 Imbangan
JADI ATAU OBJEK
dan cetakan. 1.1.2.2 Penegasan
BUATAN MANUSIA TAHAP PENGUASAAN 2
Mengetahui, memahami
Murid dapat mengaplikasikan bahasa
Menghasilkan catan 1.3 EKSPRESI KREATIF dan merumuskan bahasa
seni visual, media, serta proses dan
yang menggabungkan Penzahiran idea melalui pelbagai teknik dalam penghasilan catan dengan seni visual, media serta
teknik montaj dan sumber, kajian, dan teknologi dalam gabungan teknik montaj dan cetakan. proses dan teknik dalam
cetakan dengan penghasilan catan dengan gabungan 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- aktiviti catan dengan
menekankan bahasa teknik montaj dan cetakan. jenis media seperti: gabungan teknik montaj
seni visual Cadangan media: dan cetakan pada karya
Mengaplikasikan 1.2.1.1 Alat - berus lukisan, blok di samping
pelbagai media serta 1.4 APRESIASI SENI cetakan, gunting, palet atau alatan lain mengamalkan nilai-nilai
proses dan teknik secara Apresiasi terhadap karya lukisan yang sesuai murni.
kreatif Membuat sendiri dan rakan berpandukan Bahasa 1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan,
apresiasi terhadap karya seni visual, sejarah seni majalah, cat air atau TAHAP PENGUASAAN 3
dan budaya. cat poster atau cat tempera, gam atau Mengaplikasikan
bahan lain yang sesuai pengetahuan dan
1.2.2 Mengetahui penggunaan media
serta proses kefahaman bahasa seni
dan teknik dalam penghasilan karya visual, media serta
1.2.2.1 Teknik - campuran (basah atas proses dan teknik dalam
basah atau basah atas kering, cetakan penghasilan catan
timbulan, montaj) dengan gabungan teknik
montaj dan cetakan
Murid dapat menzahirkan idea melalui pada karya di samping
pelbagai sumber kajian dan teknololgi
mengamalkan nilai-nilai
dengan mengaplikasikan pengetahuan
dan kefahaman bahasa seni visual, murni.
media serta proses dan teknik dalam
penghasilan catan dengan gabungan TAHAP PENGUASAAN 4
teknik montaj dan cetakan yang kreatif. Menzahirkan idea,
1.3.1 Menjana idea dalam proses pengetahuan dan
penghasilan karya. kefahaman bahasa seni
1.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan visual, media
secara kreatif serta proses dan teknik
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam
dalam penghasilan karya penghasilan catan
1.3.4 Mengaplikasikan gabungan media, dengan gabungan
proses dan teknik dalam penghasilan
karya teknik montaj dan
1.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi cetakan yang betul
mempertingkat nilai estetik sebagai nilai
tambah pada karya.
pada karya mengikut
Murid dapat membuat apresiasi terhadap disiplin di samping
karya sendiri dan rakan berpandukan mengamalkan nilai-nilai
bahasa seni visual serta menghubung murni.
kait seni dengan disiplin ilmu yang lain,
kehidupan, sejarah seni dan budaya. TAHAP PENGUASAAN 5
Menzahirkan idea,
1.4.1 Mempamerkan karya catan pengetahuan dan
yang dihasilkan kefahaman bahasa seni
1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri visual, media
dalam proses penghasilan karya serta proses dan teknik
1.4.3 Membuat ulasan karya catan dalam
sendiri dan rakan secara lisan penghasilan catan
1.4.4 Menyimpan karya catan di dalam dengan gabungan
portfolio teknik montaj dan
cetakan yang betul
dan kreatif pada karya
mengikut disiplin
di samping
mengamalkan nilai-nilai
murni.

TAHAP PENGUASAAN 6
Menzahirkan idea
berpandukan kemahiran
bahasa seni visual,
proses dan teknik dalam
penghasilan catan
dengan gabungan teknik
montaj dan cetakan yang
betul, kreatif dan unik
mengikut disiplin,
melakukan kemasan
pada karya, boleh
dicontohi dan berupaya
membuat apresiasi
terhadap karya sendiri
dan rakan secara lisan
dengan
menghubungkaitkan
sejarah seni atau tokoh
seni atau warisan seni
negara di samping
mengamalkan nilai-nilai
murni.
MINGGU MODUL 1 : 1.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat membuat persepsi, TAHAP PENGUASAAN 1
34 MENGGAMBAR Membuat persepsi dan mengenal pasti mengenal pasti, memahami, dan Mengenal, mengetahui,
06-10 SEPT Bahasa seni visual yang ada menyatakan bahasa seni visual yang ada dan menghubungkait
AKTIVITI : CATAN pada catan dengan gabungan teknik bahasa seni visual,
2020 pada hasil aktiviti catan dengan
GABUNGAN TEKNIK montaj dan cetakan. media serta proses dan
gabungan teknik montaj dan cetakan 1.1.1 Unsur Seni
DALAM teknik dalam aktiviti
1.1.1.1 Bentuk catan dengan gabungan
AKTIVITI : 1.2 APLIKASI SENI 1.1.1.2 Ruang teknik montaj dan
MONTAJ DAN CETAKAN Mengaplikasikan Bahasa seni visual 1.1.1.3 Jalinan cetakan pada karya di
1.1.1.4 Warna samping mengamalkan
dan media dalam penghasilan catan
TEMA : ALAM SEMULA 1.1.2 Prinsip Rekaan nilai-nilai murni.
dengan gabungan teknik montaj 1.1.2.1 Imbangan
JADI ATAU OBJEK
dan cetakan. 1.1.2.2 Penegasan
BUATAN MANUSIA TAHAP PENGUASAAN 2
Mengetahui, memahami
1.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan bahasa
Menghasilkan catan dan merumuskan bahasa
seni visual, media, serta proses dan
yang menggabungkan Penzahiran idea melalui pelbagai
teknik dalam penghasilan catan dengan seni visual, media serta
teknik montaj dan sumber, kajian, dan teknologi dalam gabungan teknik montaj dan cetakan. proses dan teknik dalam
cetakan dengan penghasilan catan dengan gabungan 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- aktiviti catan dengan
menekankan bahasa teknik montaj dan cetakan. jenis media seperti: gabungan teknik montaj
seni visual Cadangan media: dan cetakan pada karya
Mengaplikasikan 1.2.1.1 Alat - berus lukisan, blok di samping
pelbagai media serta 1.4 APRESIASI SENI mengamalkan nilai-nilai
cetakan, gunting, palet atau alatan lain
proses dan teknik secara Apresiasi terhadap karya lukisan yang sesuai murni.
kreatif Membuat sendiri dan rakan berpandukan Bahasa 1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan,
apresiasi terhadap karya seni visual, sejarah seni majalah, cat air atau TAHAP PENGUASAAN 3
dan budaya. cat poster atau cat tempera, gam atau Mengaplikasikan
bahan lain yang sesuai pengetahuan dan
1.2.2 Mengetahui penggunaan media kefahaman bahasa seni
serta proses visual, media serta
dan teknik dalam penghasilan karya proses dan teknik dalam
1.2.2.1 Teknik - campuran (basah atas penghasilan catan
basah atau basah atas kering, cetakan
timbulan, montaj) dengan gabungan teknik
montaj dan cetakan
Murid dapat menzahirkan idea melalui pada karya di samping
pelbagai sumber kajian dan teknololgi mengamalkan nilai-nilai
dengan mengaplikasikan pengetahuan murni.
dan kefahaman bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik dalam TAHAP PENGUASAAN 4
penghasilan catan dengan gabungan
Menzahirkan idea,
teknik montaj dan cetakan yang kreatif.
pengetahuan dan
1.3.1 Menjana idea dalam proses
penghasilan karya. kefahaman bahasa seni
1.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan visual, media
secara kreatif serta proses dan teknik
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam
dalam penghasilan karya penghasilan catan
1.3.4 Mengaplikasikan gabungan media, dengan gabungan
proses dan teknik dalam penghasilan
karya teknik montaj dan
1.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi cetakan yang betul
mempertingkat nilai estetik sebagai nilai
tambah pada karya. pada karya mengikut
disiplin di samping
Murid dapat membuat apresiasi terhadap mengamalkan nilai-nilai
karya sendiri dan rakan berpandukan murni.
bahasa seni visual serta menghubung
kait seni dengan disiplin ilmu yang lain,
TAHAP PENGUASAAN 5
kehidupan, sejarah seni dan budaya.
Menzahirkan idea,
1.4.1 Mempamerkan karya catan pengetahuan dan
yang dihasilkan kefahaman bahasa seni
1.4.2 Menceritakan pengalaman visual, media
sendiri dalam proses penghasilan karya serta proses dan teknik
1.4.3 Membuat ulasan karya catan dalam
sendiri dan rakan secara lisan penghasilan catan
1.4.4 Menyimpan karya catan di dalam dengan gabungan
portfolio teknik montaj dan
cetakan yang betul
dan kreatif pada karya
mengikut disiplin
di samping
mengamalkan nilai-nilai
murni.

TAHAP PENGUASAAN 6
Menzahirkan idea
berpandukan kemahiran
bahasa seni visual,
proses dan teknik dalam
penghasilan catan
dengan gabungan teknik
montaj dan cetakan yang
betul, kreatif dan unik
mengikut disiplin,
melakukan kemasan
pada karya, boleh
dicontohi dan berupaya
membuat apresiasi
terhadap karya sendiri
dan rakan secara lisan
dengan
menghubungkaitkan
sejarah seni atau tokoh
seni atau warisan seni
negara di samping
mengamalkan nilai-nilai
murni.
MINGGU MODUL 1 : 1.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat membuat persepsi, TAHAP PENGUASAAN 1
35 MENGGAMBAR Membuat persepsi dan mengenal pasti mengenal pasti, memahami, dan Mengenal, mengetahui,
(13-17 SEPT Bahasa seni visual yang ada menyatakan bahasa seni visual yang ada dan menghubungkait
2020) AKTIVITI : CATAN pada hasil aktiviti catan dengan pada catan dengan gabungan teknik bahasa seni visual,
GABUNGAN TEKNIK montaj dan cetakan. media serta proses dan
gabungan teknik montaj dan cetakan
DALAM 1.1.1 Unsur Seni teknik dalam aktiviti
1.1.1.1 Bentuk catan dengan gabungan
AKTIVITI : 1.2 APLIKASI SENI 1.1.1.2 Ruang teknik montaj dan
Mengaplikasikan Bahasa seni visual 1.1.1.3 Jalinan
MONTAJ DAN CETAKAN cetakan pada karya di
dan media dalam penghasilan catan 1.1.1.4 Warna
samping mengamalkan
1.1.2 Prinsip Rekaan
TEMA : ALAM SEMULA dengan gabungan teknik montaj nilai-nilai murni.
1.1.2.1 Imbangan
JADI ATAU OBJEK dan cetakan. 1.1.2.2 Penegasan
BUATAN MANUSIA TAHAP PENGUASAAN 2
Murid dapat mengaplikasikan bahasa Mengetahui, memahami
1.3 EKSPRESI KREATIF
Menghasilkan catan seni visual, media, serta proses dan dan merumuskan bahasa
Penzahiran idea melalui pelbagai
yang menggabungkan teknik dalam penghasilan catan dengan seni visual, media serta
teknik montaj dan sumber, kajian, dan teknologi dalam gabungan teknik montaj dan cetakan. proses dan teknik dalam
cetakan dengan penghasilan catan dengan gabungan 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- aktiviti catan dengan
menekankan bahasa teknik montaj dan cetakan. jenis media seperti: gabungan teknik montaj
seni visual Cadangan media: dan cetakan pada karya
Mengaplikasikan 1.2.1.1 Alat - berus lukisan, blok di samping
1.4 APRESIASI SENI cetakan, gunting, palet atau alatan lain
pelbagai media serta mengamalkan nilai-nilai
Apresiasi terhadap karya lukisan yang sesuai
proses dan teknik secara murni.
kreatif Membuat sendiri dan rakan berpandukan Bahasa 1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan,
seni visual, sejarah seni majalah, cat air atau
apresiasi terhadap karya TAHAP PENGUASAAN 3
cat poster atau cat tempera, gam atau
dan budaya. Mengaplikasikan
bahan lain yang sesuai
1.2.2 Mengetahui penggunaan media pengetahuan dan
serta proses kefahaman bahasa seni
dan teknik dalam penghasilan karya visual, media serta
1.2.2.1 Teknik - campuran (basah atas proses dan teknik dalam
basah atau basah atas kering, cetakan penghasilan catan
timbulan, montaj) dengan gabungan teknik
montaj dan cetakan
Murid dapat menzahirkan idea melalui pada karya di samping
pelbagai sumber kajian dan teknololgi mengamalkan nilai-nilai
dengan mengaplikasikan pengetahuan murni.
dan kefahaman bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik dalam TAHAP PENGUASAAN 4
penghasilan catan dengan gabungan Menzahirkan idea,
teknik montaj dan cetakan yang kreatif. pengetahuan dan
1.3.1 Menjana idea dalam proses kefahaman bahasa seni
penghasilan karya. visual, media
1.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan
serta proses dan teknik
secara kreatif
dalam
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visual
dalam penghasilan karya penghasilan catan
1.3.4 Mengaplikasikan gabungan media, dengan gabungan
proses dan teknik dalam penghasilan
karya teknik montaj dan
1.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi cetakan yang betul
mempertingkat nilai estetik sebagai nilai
tambah pada karya. pada karya mengikut
disiplin di samping
Murid dapat membuat apresiasi terhadap mengamalkan nilai-nilai
karya sendiri dan rakan berpandukan murni.
bahasa seni visual serta menghubung
kait seni dengan disiplin ilmu yang lain, TAHAP PENGUASAAN 5
kehidupan, sejarah seni dan budaya. Menzahirkan idea,
pengetahuan dan
1.4.1 Mempamerkan karya catan
kefahaman bahasa seni
yang dihasilkan
visual, media
1.4.2 Menceritakan pengalaman
sendiri dalam proses penghasilan karya serta proses dan teknik
1.4.3 Membuat ulasan karya catan dalam
sendiri dan rakan secara lisan penghasilan catan
1.4.4 Menyimpan karya catan di dalam dengan gabungan
portfolio teknik montaj dan
cetakan yang betul
dan kreatif pada karya
mengikut disiplin
di samping
mengamalkan nilai-nilai
murni.

TAHAP PENGUASAAN 6
Menzahirkan idea
berpandukan kemahiran
bahasa seni visual,
proses dan teknik dalam
penghasilan catan
dengan gabungan teknik
montaj dan cetakan yang
betul, kreatif dan unik
mengikut disiplin,
melakukan kemasan
pada karya, boleh
dicontohi dan berupaya
membuat apresiasi
terhadap karya sendiri
dan rakan secara lisan
dengan
menghubungkaitkan
sejarah seni atau tokoh
seni atau warisan seni
negara di samping
mengamalkan nilai-nilai
murni.
MINGGU MODUL 1 : 1.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat membuat persepsi, TAHAP PENGUASAAN 1
36 MENGGAMBAR Membuat persepsi dan mengenal pasti mengenal pasti, memahami, dan Mengenal, mengetahui,
(20 -24 Bahasa seni visual yang ada pada hasil menyatakan bahasa seni visual yang dan menghubungkait
bahasa seni visual,
SEPT 2020) AKTIVITI : POSTER aktiviti poster dengan gabungan teknik ada pada poster dengan gabungan
media serta proses dan
GABUNGAN TEKNIK montaj dan kolaj. teknik montaj dan kolaj.
teknik dalam poster
DALAM 1.1.1 Unsur Seni dengan gabungan teknik
AKTIVITI : 1.2 APLIKASI SENI 1.1.1.1 Rupa montaj dan kolaj pada
MONTAJ DAN KOLAJ Mengaplikasikan Bahasa seni visual 1.1.1.2 Jalinan karya di samping
mengamalkan nilai-nilai
dan media dalam penghasilan poster 1.1.1.3 Warna
murni.
TEMA : ALAM dengan 1.1.1.4 Bentuk
SEMULA gabungan teknik montaj dan kolaj. 1.1.2 Prinsip Rekaan
TAHAP PENGUASAAN 2
JADI ATAU OBJEK 1.1.2.1 Penegasan Mengetahui, memahami
BUATAN MANUSIA 1.3 EKSPRESI KREATIF 1.1.2.2 Imbangan dan merumuskan bahasa
Menghasilkan Penzahiran idea melalui pelbagai 1.1.2.3 Kontra seni visual, media serta
poster yang proses dan teknik dalam
sumber, kajian, dan teknologi dalam
menggabungkan Murid dapat mengaplikasikan bahasa aktiviti poster dengan
penghasilan poster dengan gabungan
teknik montaj dan seni visual, media, serta proses dan gabungan teknik montaj
teknik montaj dan kolaj. dan kolaj pada karya di
kolaj dengan teknik dalam penghasilan poster
menekankan bahasa dengan gabungan teknik montaj dan samping mengamalkan
seni visual 1.4 APRESIASI SENI kolaj. nilai-nilai murni.
Apresiasi terhadap karya TAHAP PENGUASAAN 3
Mengaplikasikan
lukisan sendiri dan rakan Mengaplikasikan
pelbagai media serta 1.2.1 Mengenal dan menyatakan
berpandukan bahasa pengetahuan dan
proses dan teknik jenis-jenis media seperti: kefahaman bahasa seni
secara kreatif seni visual, sejarah seni Cadangan media: visual, media serta
Membuat apresiasi dan budaya. 1.2.1.1 Alat – gunting atau alatan proses dan teknik dalam
terhadap karya yang sesuai penghasilan poster
1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, kertas dengan gabungan
warna, majalah, teknik montaj dan kolaj
cat poster,gam atau bahan lain yang pada karya di samping
sesuai mengamalkan nilai-nilai
1.2.2 Mengetahui penggunaan media murni.
TAHAP PENGUASAAN 4
serta proses
Menzahirkan idea,
dan teknik dalam penghasilan poster
pengetahuan dan
1.2.2.1 Teknik - campuran kefahaman bahasa seni
(lukisan,montaj dan kolaj) visual, media serta
Murid dapat menzahirkan idea proses dan teknik dalam
melalui pelbagaisumber kajian dan penghasilan poster
teknololgi dengan mengaplikasikan dengan gabungan teknik
pengetahuan dan kefahaman montaj dan kolaj yang
betul pada
bahasa seni visual, media serta proses
karya mengikut disiplin
dan teknik dalam penghasilan poster
di samping
dengan gabungan teknik montaj dan mengamalkan nilai-nilai
kolaj yang kreatif. murni.
TAHAP PENGUASAAN 5
1.3.1 Menjana idea dalam proses Menzahirkan idea,
penghasilan karya. pengetahuan dan
1.3.2 Memilih dan memanipulasi kefahaman bahasa seni
bahan secara kreatif visual, media serta
1.3.3 Menggunakan bahasa seni proses dan teknik dalam
visual dalam penghasilan karya penghasilan poster
dengan gabungan teknik
1.3.4 Mengaplikasikan gabungan
montaj dan kolaj yang
media, proses dan teknik dalam
betul dan kreatif pada
penghasilan karya karya mengikut disiplin
1.3.5 Menghasilkan kemasan akhir di
bagi samping mengamalkan
mempertingkat nilai estetik sebagai nilai-nilai murni.
nilai tambah pada karya Murid dapat TAHAP PENGUASAAN 6
membuat apresiasi terhadap karya Menzahirkan idea
sendiri dan rakan berpandukan berpandukan kemahiran
bahasa seni visual serta menghubung bahasa seni visual,
kait seni dengan disiplin ilmu yang proses dan teknik dalam
lain, kehidupan, sejarah seni dan penghasilan poster
dengan gabungan teknik
budaya.
montaj dan kolaj yang
betul, kreatif dan unik
1.4.1 Mempamerkan karya catan mengikut disiplin,
yang dihasilkan melakukan kemasan
1.4.2 Menceritakan pengalaman pada karya, boleh
sendiri dalam proses penghasilan dicontohi dan berupaya
karya membuat apresiasi
terhadap karya sendiri
1.4.3 Membuat ulasan karya poster
dan rakan secara lisan
sendiri dan rakan secara lisan
dengan
1.4.4 Menyimpan karya poster di menghubungkaitkan
dalam portfolio sejarah seni atau tokoh
seni atau warisan seni
negara di samping
mengamalkan nilai-nilai
murni.
MINGGU MODUL 1 : 1.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat membuat persepsi, TAHAP PENGUASAAN 1
37 MENGGAMBAR Membuat persepsi dan mengenal pasti mengenal pasti, memahami, dan Mengenal, mengetahui,
(27 SEPT-01 Bahasa seni visual yang ada pada hasil menyatakan bahasa seni visual yang dan menghubungkait
OKT 2020) AKTIVITI : POSTER ada pada poster dengan gabungan bahasa seni visual,
aktiviti poster dengan gabungan teknik
media serta proses dan
GABUNGAN TEKNIK montaj dan kolaj. teknik montaj dan kolaj.
teknik dalam poster
DALAM 1.1.1 Unsur Seni
dengan gabungan teknik
AKTIVITI : 1.2 APLIKASI SENI 1.1.1.1 Rupa montaj dan kolaj pada
MONTAJ DAN KOLAJ Mengaplikasikan Bahasa seni visual
1.1.1.2 Jalinan karya di samping
1.1.1.3 Warna mengamalkan nilai-nilai
dan media dalam penghasilan poster
TEMA : ALAM 1.1.1.4 Bentuk murni.
dengan
SEMULA 1.1.2 Prinsip Rekaan
gabungan teknik montaj dan kolaj. TAHAP PENGUASAAN 2
JADI ATAU OBJEK 1.1.2.1 Penegasan
BUATAN MANUSIA 1.1.2.2 Imbangan Mengetahui, memahami
Menghasilkan 1.3 EKSPRESI KREATIF 1.1.2.3 Kontra dan merumuskan bahasa
poster yang Penzahiran idea melalui pelbagai seni visual, media serta
sumber, kajian, dan teknologi dalam proses dan teknik dalam
menggabungkan Murid dapat mengaplikasikan bahasa
penghasilan poster dengan gabungan aktiviti poster dengan
teknik montaj dan seni visual, media, serta proses dan
gabungan teknik montaj
kolaj dengan teknik montaj dan kolaj. teknik dalam penghasilan poster dan kolaj pada karya di
menekankan bahasa dengan gabungan teknik montaj dan samping mengamalkan
seni visual 1.4 APRESIASI SENI kolaj. nilai-nilai murni.
Mengaplikasikan Apresiasi terhadap karya TAHAP PENGUASAAN 3
pelbagai media serta 1.2.1 Mengenal dan menyatakan Mengaplikasikan
lukisan sendiri dan rakan
pengetahuan dan
proses dan teknik berpandukan bahasa jenis-jenis media seperti:
kefahaman bahasa seni
secara kreatif seni visual, sejarah seni Cadangan media:
visual, media serta
Membuat apresiasi dan budaya. 1.2.1.1 Alat – gunting atau alatan proses dan teknik dalam
terhadap karya yang sesuai penghasilan poster
1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, kertas dengan gabungan
warna, majalah, teknik montaj dan kolaj
cat poster,gam atau bahan lain yang pada karya di samping
sesuai mengamalkan nilai-nilai
1.2.2 Mengetahui penggunaan media murni.
serta proses TAHAP PENGUASAAN 4
dan teknik dalam penghasilan poster Menzahirkan idea,
pengetahuan dan
1.2.2.1 Teknik - campuran
kefahaman bahasa seni
(lukisan,montaj dan kolaj)
visual, media serta
Murid dapat menzahirkan idea proses dan teknik dalam
melalui pelbagaisumber kajian dan penghasilan poster
teknololgi dengan mengaplikasikan dengan gabungan teknik
pengetahuan dan kefahaman montaj dan kolaj yang
bahasa seni visual, media serta proses betul pada
dan teknik dalam penghasilan poster karya mengikut disiplin
dengan gabungan teknik montaj dan di samping
kolaj yang kreatif. mengamalkan nilai-nilai
murni.
TAHAP PENGUASAAN 5
1.3.1 Menjana idea dalam proses
Menzahirkan idea,
penghasilan karya.
pengetahuan dan
1.3.2 Memilih dan memanipulasi kefahaman bahasa seni
bahan secara kreatif visual, media serta
1.3.3 Menggunakan bahasa seni proses dan teknik dalam
visual dalam penghasilan karya penghasilan poster
1.3.4 Mengaplikasikan gabungan dengan gabungan teknik
media, proses dan teknik dalam montaj dan kolaj yang
betul dan kreatif pada
penghasilan karya
karya mengikut disiplin
1.3.5 Menghasilkan kemasan akhir
di
bagi samping mengamalkan
mempertingkat nilai estetik sebagai nilai-nilai murni.
nilai tambah pada karya Murid dapat TAHAP PENGUASAAN 6
membuat apresiasi terhadap karya Menzahirkan idea
sendiri dan rakan berpandukan berpandukan kemahiran
bahasa seni visual serta menghubung bahasa seni visual,
kait seni dengan disiplin ilmu yang proses dan teknik dalam
lain, kehidupan, sejarah seni dan penghasilan poster
budaya. dengan gabungan teknik
montaj dan kolaj yang
betul, kreatif dan unik
1.4.1 Mempamerkan karya catan
mengikut disiplin,
yang dihasilkan melakukan kemasan
1.4.2 Menceritakan pengalaman pada karya, boleh
sendiri dalam proses penghasilan dicontohi dan berupaya
karya membuat apresiasi
1.4.3 Membuat ulasan karya poster terhadap karya sendiri
sendiri dan rakan secara lisan dan rakan secara lisan
1.4.4 Menyimpan karya poster di dengan
dalam portfolio menghubungkaitkan
sejarah seni atau tokoh
seni atau warisan seni
negara di samping
mengamalkan nilai-nilai
murni.
MINGGU MODUL 1 : 1.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat membuat persepsi, TAHAP PENGUASAAN 1
38 MENGGAMBAR Membuat persepsi dan mengenal pasti mengenal pasti, memahami, dan Mengenal, mengetahui,
(04-08 OKT menyatakan bahasa seni visual yang dan menghubungkait
Bahasa seni visual yang ada pada hasil
2020) AKTIVITI : POSTER ada pada poster dengan gabungan bahasa seni visual,
aktiviti poster dengan gabungan teknik
media serta proses dan
GABUNGAN TEKNIK montaj dan kolaj. teknik montaj dan kolaj.
teknik dalam poster
DALAM 1.1.1 Unsur Seni
dengan gabungan teknik
AKTIVITI : 1.2 APLIKASI SENI 1.1.1.1 Rupa montaj dan kolaj pada
MONTAJ DAN KOLAJ 1.1.1.2 Jalinan karya di samping
Mengaplikasikan Bahasa seni visual
1.1.1.3 Warna mengamalkan nilai-nilai
dan media dalam penghasilan poster
TEMA : ALAM 1.1.1.4 Bentuk murni.
dengan
SEMULA 1.1.2 Prinsip Rekaan
gabungan teknik montaj dan kolaj.
JADI ATAU OBJEK 1.1.2.1 Penegasan TAHAP PENGUASAAN 2
BUATAN MANUSIA 1.1.2.2 Imbangan Mengetahui, memahami
Menghasilkan 1.3 EKSPRESI KREATIF 1.1.2.3 Kontra dan merumuskan bahasa
poster yang Penzahiran idea melalui pelbagai seni visual, media serta
sumber, kajian, dan teknologi dalam proses dan teknik dalam
menggabungkan Murid dapat mengaplikasikan bahasa
aktiviti poster dengan
teknik montaj dan penghasilan poster dengan gabungan seni visual, media, serta proses dan
gabungan teknik montaj
kolaj dengan teknik montaj dan kolaj. teknik dalam penghasilan poster dan kolaj pada karya di
menekankan bahasa dengan gabungan teknik montaj dan samping mengamalkan
seni visual 1.4 APRESIASI SENI kolaj. nilai-nilai murni.
Mengaplikasikan Apresiasi terhadap karya TAHAP PENGUASAAN 3
pelbagai media serta lukisan sendiri dan rakan 1.2.1 Mengenal dan menyatakan Mengaplikasikan
proses dan teknik berpandukan bahasa jenis-jenis media seperti: pengetahuan dan
secara kreatif seni visual, sejarah seni Cadangan media: kefahaman bahasa seni
Membuat apresiasi 1.2.1.1 Alat – gunting atau alatan visual, media serta
dan budaya.
terhadap karya yang sesuai proses dan teknik dalam
penghasilan poster
1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, kertas
dengan gabungan
warna, majalah,
teknik montaj dan kolaj
cat poster,gam atau bahan lain yang pada karya di samping
sesuai mengamalkan nilai-nilai
1.2.2 Mengetahui penggunaan media murni.
serta proses TAHAP PENGUASAAN 4
dan teknik dalam penghasilan poster Menzahirkan idea,
1.2.2.1 Teknik - campuranpengetahuan dan
kefahaman bahasa seni
(lukisan,montaj dan kolaj)
visual, media serta
Murid dapat menzahirkan idea
proses dan teknik dalam
melalui pelbagaisumber kajian dan penghasilan poster
teknololgi dengan mengaplikasikan dengan gabungan teknik
pengetahuan dan kefahaman montaj dan kolaj yang
bahasa seni visual, media serta proses
betul pada
dan teknik dalam penghasilan poster karya mengikut disiplin
dengan gabungan teknik montaj dan di samping
kolaj yang kreatif. mengamalkan nilai-nilai
murni.
1.3.1 Menjana idea dalam proses TAHAP PENGUASAAN 5
Menzahirkan idea,
penghasilan karya.
pengetahuan dan
1.3.2 Memilih dan memanipulasi
kefahaman bahasa seni
bahan secara kreatif visual, media serta
1.3.3 Menggunakan bahasa seni proses dan teknik dalam
visual dalam penghasilan karya penghasilan poster
1.3.4 Mengaplikasikan gabungan dengan gabungan teknik
media, proses dan teknik dalam montaj dan kolaj yang
penghasilan karya betul dan kreatif pada
1.3.5 Menghasilkan kemasan akhir karya mengikut disiplin
bagi di
mempertingkat nilai estetik sebagai samping mengamalkan
nilai tambah pada karya Murid dapat nilai-nilai murni.
TAHAP PENGUASAAN 6
membuat apresiasi terhadap karya
Menzahirkan idea
sendiri dan rakan berpandukan berpandukan kemahiran
bahasa seni visual serta menghubung bahasa seni visual,
kait seni dengan disiplin ilmu yang proses dan teknik dalam
lain, kehidupan, sejarah seni dan penghasilan poster
budaya. dengan gabungan teknik
montaj dan kolaj yang
1.4.1 Mempamerkan karya catan betul, kreatif dan unik
mengikut disiplin,
yang dihasilkan
melakukan kemasan
1.4.2 Menceritakan pengalaman pada karya, boleh
sendiri dalam proses penghasilan dicontohi dan berupaya
karya membuat apresiasi
1.4.3 Membuat ulasan karya poster terhadap karya sendiri
sendiri dan rakan secara lisan dan rakan secara lisan
1.4.4 Menyimpan karya poster di dengan
dalam portfolio menghubungkaitkan
sejarah seni atau tokoh
seni atau warisan seni
negara di samping
mengamalkan nilai-nilai
murni.

MINGGU MODUL 1 : 1.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat membuat persepsi, TAHAP PENGUASAAN 1
39 MENGGAMBAR mengenal pasti, memahami, dan
Membuat persepsi dan mengenal pasti Mengenal, mengetahui,
(11-15 OKT menyatakan bahasa seni visual yang
Bahasa seni visual yang ada pada hasil dan menghubungkait
2020) AKTIVITI : POSTER ada pada poster dengan gabungan bahasa seni visual,
aktiviti poster dengan gabungan teknik
media serta proses dan
GABUNGAN TEKNIK montaj dan kolaj. teknik montaj dan kolaj.
teknik dalam poster
DALAM 1.1.1 Unsur Seni
dengan gabungan teknik
AKTIVITI : 1.2 APLIKASI SENI 1.1.1.1 Rupa montaj dan kolaj pada
MONTAJ DAN KOLAJ Mengaplikasikan Bahasa seni visual
1.1.1.2 Jalinan karya di samping
1.1.1.3 Warna mengamalkan nilai-nilai
dan media dalam penghasilan poster
TEMA : ALAM 1.1.1.4 Bentuk murni.
dengan
SEMULA gabungan teknik montaj dan kolaj. 1.1.2 Prinsip Rekaan
JADI ATAU OBJEK 1.1.2.1 Penegasan TAHAP PENGUASAAN 2
BUATAN MANUSIA 1.3 EKSPRESI KREATIF 1.1.2.2 Imbangan Mengetahui, memahami
Menghasilkan dan merumuskan bahasa
Penzahiran idea melalui pelbagai 1.1.2.3 Kontra
seni visual, media serta
poster yang sumber, kajian, dan teknologi dalam proses dan teknik dalam
menggabungkan penghasilan poster dengan gabungan Murid dapat mengaplikasikan bahasa
aktiviti poster dengan
teknik montaj dan teknik montaj dan kolaj. seni visual, media, serta proses dan gabungan teknik montaj
kolaj dengan teknik dalam penghasilan poster dan kolaj pada karya di
menekankan bahasa 1.4 APRESIASI SENI dengan gabungan teknik montaj dan samping mengamalkan
seni visual kolaj. nilai-nilai murni.
Apresiasi terhadap karya
Mengaplikasikan TAHAP PENGUASAAN 3
lukisan sendiri dan rakan
pelbagai media serta 1.2.1 Mengenal dan menyatakan Mengaplikasikan
berpandukan bahasa pengetahuan dan
proses dan teknik jenis-jenis media seperti:
seni visual, sejarah seni kefahaman bahasa seni
secara kreatif Cadangan media:
Membuat apresiasi dan budaya. 1.2.1.1 Alat – gunting atau alatan visual, media serta
proses dan teknik dalam
terhadap karya yang sesuai
penghasilan poster
1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, kertas
dengan gabungan
warna, majalah, teknik montaj dan kolaj
cat poster,gam atau bahan lain yang pada karya di samping
sesuai mengamalkan nilai-nilai
1.2.2 Mengetahui penggunaan media murni.
serta proses TAHAP PENGUASAAN 4
dan teknik dalam penghasilan poster Menzahirkan idea,
1.2.2.1 Teknik - campuran pengetahuan dan
(lukisan,montaj dan kolaj) kefahaman bahasa seni
Murid dapat menzahirkan idea visual, media serta
melalui pelbagaisumber kajian dan proses dan teknik dalam
penghasilan poster
teknololgi dengan mengaplikasikan
dengan gabungan teknik
pengetahuan dan kefahaman montaj dan kolaj yang
bahasa seni visual, media serta proses betul pada
dan teknik dalam penghasilan poster karya mengikut disiplin
dengan gabungan teknik montaj dan di samping
kolaj yang kreatif. mengamalkan nilai-nilai
murni.
1.3.1 Menjana idea dalam proses TAHAP PENGUASAAN 5
Menzahirkan idea,
penghasilan karya.
pengetahuan dan
1.3.2 Memilih dan memanipulasi kefahaman bahasa seni
bahan secara kreatif visual, media serta
1.3.3 Menggunakan bahasa seni proses dan teknik dalam
visual dalam penghasilan karya penghasilan poster
1.3.4 Mengaplikasikan gabungan dengan gabungan teknik
media, proses dan teknik dalam montaj dan kolaj yang
penghasilan karya betul dan kreatif pada
1.3.5 Menghasilkan kemasan akhir karya mengikut disiplin
bagi di
samping mengamalkan
mempertingkat nilai estetik sebagai
nilai-nilai murni.
nilai tambah pada karya Murid dapat
TAHAP PENGUASAAN 6
membuat apresiasi terhadap karya Menzahirkan idea
sendiri dan rakan berpandukan berpandukan kemahiran
bahasa seni visual serta menghubung bahasa seni visual,
kait seni dengan disiplin ilmu yang proses dan teknik dalam
lain, kehidupan, sejarah seni dan penghasilan poster
budaya. dengan gabungan teknik
montaj dan kolaj yang
1.4.1 Mempamerkan karya catan betul, kreatif dan unik
yang dihasilkan mengikut disiplin,
melakukan kemasan
1.4.2 Menceritakan pengalaman
pada karya, boleh
sendiri dalam proses penghasilan
dicontohi dan berupaya
karya membuat apresiasi
1.4.3 Membuat ulasan karya poster terhadap karya sendiri
sendiri dan rakan secara lisan dan rakan secara lisan
1.4.4 Menyimpan karya poster di dengan
dalam portfolio menghubungkaitkan
sejarah seni atau tokoh
seni atau warisan seni
negara di samping
mengamalkan nilai-nilai
murni.

MINGGU MODUL 2 : MEMBUAT 2.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat membuat persepsi, TAHAP PENGUASAAN 1
40 CORAK DAN REKAAN Membuat persepsi dan mengenal mengenal pasti, memahami, dan Mengenal, mengetahui,
(18-22 OKT pasti Bahasa seni visual yang ada menyatakan bahasa seni visual yang dan menghubungkait
bahasa seni visual,
2020) AKTIVITI : PUALAMAN pada hasil aktiviti pualaman dengan ada pada pualaman dengan gabungan
media serta proses dan
GABUNGAN TEKNIK gabungan teknik lipatan dan teknik lipatan dan guntingan serta
teknik dalam
guntingan serta tiupan tiupan. aktiviti pualaman
AKTIVITI : 2.1.1 Unsur Seni dengan gabungan teknik
LIPATAN DAN 2.2 APLIKASI SENI 2.1.1.1 Rupa lipatan dan guntingan
GUNTINGAN SERTA Mengaplikasikan Bahasa seni visual 2.1.1.2 Jalinan serta tiupan pada karya
TIUPAN dan media dalam penghasilan 2.1.1.3 Warna di samping
TEMA : ALAM pualaman dengan gabungan teknik 2.1.2 Prinsip Rekaan 2.1.2.1 Kontra mengamalkan
SEMULA lipatan dan guntingan serta tiupan. 2.1.2.2 Ritma dan pergerakan nilai-nilai murni.
JADI ATAU OBJEK
BUATAN MANUSIA 2.3 EKSPRESI KREATIF Membuat apresiasi terhadap karya TAHAP PENGUASAAN 2
Penzahiran idea melalui pelbagai Mengetahui, memahami
Menghasilkan sendiri dan rakan
dan merumuskan bahasa
corak pualaman sumber, kajian, dan teknologi berpandukan bahasa seni visual serta
seni visual, media serta
yang menggabungkan dalam menghubung kait seni dengan disiplin proses dan teknik dalam
teknik lipatan dan penghasilan pualaman dengan ilmu yang lain, kehidupan, sejarah aktiviti pualaman
guntingan serta tiupan gabungan teknik lipatan dan seni dan budaya. dengan gabungan teknik
dengan menekankan guntingan serta tiupan lipatan dan guntingan
Bahasa seni visual 2.2.1 Mengenal dan serta tiupan pada karya
Mengaplikasikan 2.4 APRESIASI SENI menyatakan jenis-jenis media di samping
pelbagai media Apresiasi terhadap karya seperti: mengamalkan nilai-nilai
serta proses dan lukisan sendiri dan rakan Cadangan media: murni.
teknik secara kreatif berpandukan bahasa 2.2.1.1 Alat - gunting dan besen atau
Menggunakan seni visual, sejarah seni dan alatan yang sesuai
TAHAP PENGUASAAN 3
corak sebagai budaya. 2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, cat
Mengaplikasikan
hiasan atau rekaan kilat, gam atau bahan lain yang sesuai
pengetahuan dan
Membuat apresiasi 2.2.2 Mengetahui penggunaan media kefahaman bahasa seni
terhadap karya serta proses dan teknik dalam visual, media serta
penghasilan karya proses dan teknik dalam
2.2.2.1 Teknik - campuran (pualaman, penghasilan pualaman
lipatan dan guntingan serta tiupan) dengan gabungan teknik
Murid dapat menzahirkan idea lipatan dan guntingan
melalui pelbagai sumber kajian dan serta tiupan pada karya
teknololgi dengan mengaplikasikan di samping
pengetahuan dan kefahaman bahasa mengamalkan nilai-nilai
murni.
seni visual, media serta proses dan
teknik dalam penghasilan corak
TAHAP PENGUASAAN 4
pualaman dengan gabungan teknik Menzahirkan idea,
lipatan dan guntingan serta tiupan.pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni
2.3.1 Menjana idea dalam proses visual, media serta
penghasilan karya proses dan teknik dalam
2.3.2 Memilih dan memanipulasi penghasilan pualaman
bahan secara kreatif dengan gabungan teknik
2.3.3 Menggunakan bahasa seni lipatan dan guntingan
visual dalam penghasilan karya serta tiupan yang betul
2.3.4 Mengaplikasikan gabungan pada karya mengikut
disiplin di samping
media, proses dan teknik dalam
mengamalkan nilai-nilai
penghasilan karya murni.
2.3.5 Menghasilkan kemasan akhir
bagi mempertingkat nilai estetik TAHAP PENGUASAAN 5
sebagai nilai tambah Menzahirkan idea,
pada Karya pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni
visual, media serta
Murid dapat membuat apresiasi
proses dan teknik dalam
terhadap karya sendiri dan rakan
penghasilan pualaman
berpandukan bahasa seni visual dengan gabungan teknik
serta menghubung kait seni dengan lipatan dan guntingan
disiplin ilmu yang lain, kehidupan, serta tiupan yang betul
sejarah seni dan budaya. dan kreatif pada karya
2.4.1 Mempamerkan karya mengikut disiplin di
pualaman yang dihasilkan samping mengamalkan
2.4.2 Menceritakan pengalaman nilai-nilai murni.
sendiri dalam proses penghasilan
karya TAHAP PENGUASAAN 6
Menzahirkan idea
2.4.3 Membuat ulasan karya
berpandukan kemahiran
pualaman sendiri dan rakan
bahasa seni visual,
secara lisan proses dan teknik dalam
2.4.4 Menyimpan karya pualaman penghasilan pualaman
di dalam portfolio dengan gabungan teknik
lipatan dan guntingan
serta tiupan yang betul,
kreatif dan unik
mengikut disiplin,
melakukan kemasan
pada karya, boleh
dicontohi
dan berupaya membuat
apresiasi
terhadap karya sendiri
dan rakan secara lisan
dengan
menghubungkaitkan
sejarah seni atau tokoh
seni atau warisan seni
negara di samping
mengamalkan
Nilai-nilai murni.
MINGGU
41 MODUL 2 : MEMBUAT 2.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat membuat persepsi, TAHAP PENGUASAAN 1
(25-28 OKT CORAK DAN REKAAN Membuat persepsi dan mengenal mengenal pasti, memahami, dan Mengenal, mengetahui,
2020) pasti Bahasa seni visual yang ada menyatakan bahasa seni visual yang dan menghubungkait
bahasa seni visual,
AKTIVITI : PUALAMAN pada hasil aktiviti pualaman dengan ada pada pualaman dengan gabungan
media serta proses dan
GABUNGAN TEKNIK gabungan teknik lipatan dan teknik lipatan dan guntingan serta
teknik dalam
guntingan serta tiupan tiupan. aktiviti pualaman
AKTIVITI : 2.1.1 Unsur Seni dengan gabungan teknik
LIPATAN DAN 2.2 APLIKASI SENI 2.1.1.1 Rupa lipatan dan guntingan
GUNTINGAN SERTA Mengaplikasikan Bahasa seni visual 2.1.1.2 Jalinan serta tiupan pada karya
TIUPAN dan media dalam penghasilan 2.1.1.3 Warna di samping
TEMA : ALAM pualaman dengan gabungan teknik 2.1.2 Prinsip Rekaan 2.1.2.1 Kontra mengamalkan
SEMULA lipatan dan guntingan serta tiupan. 2.1.2.2 Ritma dan pergerakan nilai-nilai murni.
JADI ATAU OBJEK
BUATAN MANUSIA 2.3 EKSPRESI KREATIF Membuat apresiasi terhadap karya TAHAP PENGUASAAN 2
Penzahiran idea melalui pelbagai Mengetahui, memahami
Menghasilkan sendiri dan rakan
dan merumuskan bahasa
corak pualaman sumber, kajian, dan teknologi berpandukan bahasa seni visual serta
seni visual, media serta
yang menggabungkan dalam menghubung kait seni dengan disiplin proses dan teknik dalam
teknik lipatan dan penghasilan pualaman dengan ilmu yang lain, kehidupan, sejarah aktiviti pualaman
guntingan serta tiupan gabungan teknik lipatan dan seni dan budaya. dengan gabungan teknik
dengan menekankan guntingan serta tiupan lipatan dan guntingan
Bahasa seni visual 2.2.1 Mengenal dan serta tiupan pada karya
Mengaplikasikan 2.4 APRESIASI SENI menyatakan jenis-jenis media di samping
pelbagai media Apresiasi terhadap karya seperti: mengamalkan nilai-nilai
serta proses dan lukisan sendiri dan rakan Cadangan media: murni.
teknik secara kreatif berpandukan bahasa 2.2.1.1 Alat - gunting dan besen atau
Menggunakan seni visual, sejarah seni dan alatan yang sesuai
corak sebagai budaya. 2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, cat
TAHAP PENGUASAAN 3
hiasan atau rekaan kilat, gam atau bahan lain yang sesuai
Mengaplikasikan
Membuat apresiasi 2.2.2 Mengetahui penggunaan media
pengetahuan dan
terhadap karya serta proses dan teknik dalam kefahaman bahasa seni
penghasilan karya visual, media serta
2.2.2.1 Teknik - campuran (pualaman, proses dan teknik dalam
lipatan dan guntingan serta tiupan) penghasilan pualaman
Murid dapat menzahirkan idea dengan gabungan teknik
melalui pelbagai sumber kajian dan lipatan dan guntingan
teknololgi dengan mengaplikasikan serta tiupan pada karya
pengetahuan dan kefahaman bahasa di samping
seni visual, media serta proses dan mengamalkan nilai-nilai
murni.
teknik dalam penghasilan corak
pualaman dengan gabungan teknik
TAHAP PENGUASAAN 4
lipatan dan guntingan serta tiupan. Menzahirkan idea,
pengetahuan dan
2.3.1 Menjana idea dalam proses kefahaman bahasa seni
penghasilan karya visual, media serta
2.3.2 Memilih dan memanipulasi proses dan teknik dalam
bahan secara kreatif penghasilan pualaman
2.3.3 Menggunakan bahasa seni dengan gabungan teknik
visual dalam penghasilan karya lipatan dan guntingan
2.3.4 Mengaplikasikan gabungan serta tiupan yang betul
media, proses dan teknik dalam pada karya mengikut
disiplin di samping
penghasilan karya
mengamalkan nilai-nilai
2.3.5 Menghasilkan kemasan akhir murni.
bagi mempertingkat nilai estetik
sebagai nilai tambah TAHAP PENGUASAAN 5
pada Karya Menzahirkan idea,
pengetahuan dan
Murid dapat membuat apresiasi kefahaman bahasa seni
visual, media serta
terhadap karya sendiri dan rakan
proses dan teknik dalam
berpandukan bahasa seni visual
penghasilan pualaman
serta menghubung kait seni dengan dengan gabungan teknik
disiplin ilmu yang lain, kehidupan, lipatan dan guntingan
sejarah seni dan budaya. serta tiupan yang betul
2.4.1 Mempamerkan karya dan kreatif pada karya
pualaman yang dihasilkan mengikut disiplin di
2.4.2 Menceritakan pengalaman samping mengamalkan
sendiri dalam proses penghasilan nilai-nilai murni.
karya
2.4.3 Membuat ulasan karya TAHAP PENGUASAAN 6
Menzahirkan idea
pualaman sendiri dan rakan
berpandukan kemahiran
secara lisan
bahasa seni visual,
2.4.4 Menyimpan karya pualaman proses dan teknik dalam
di dalam portfolio penghasilan pualaman
dengan gabungan teknik
lipatan dan guntingan
serta tiupan yang betul,
kreatif dan unik
mengikut disiplin,
melakukan kemasan
pada karya, boleh
dicontohi
dan berupaya membuat
apresiasi
terhadap karya sendiri
dan rakan secara lisan
dengan
menghubungkaitkan
sejarah seni atau tokoh
seni atau warisan seni
negara di samping
mengamalkan
Nilai-nilai murni.
MINGGU
42 MODUL 2 : MEMBUAT 2.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat membuat persepsi, TAHAP PENGUASAAN 1
(01-05 NOV CORAK DAN REKAAN Membuat persepsi dan mengenal mengenal pasti, memahami, dan Mengenal, mengetahui,
2020) pasti Bahasa seni visual yang ada menyatakan bahasa seni visual yang dan menghubungkait
pada hasil aktiviti pualaman dengan bahasa seni visual,
AKTIVITI : PUALAMAN ada pada pualaman dengan gabungan
media serta proses dan
GABUNGAN TEKNIK gabungan teknik lipatan dan teknik lipatan dan guntingan serta
teknik dalam
guntingan serta tiupan tiupan. aktiviti pualaman
AKTIVITI : 2.1.1 Unsur Seni dengan gabungan teknik
LIPATAN DAN 2.2 APLIKASI SENI 2.1.1.1 Rupa lipatan dan guntingan
GUNTINGAN SERTA Mengaplikasikan Bahasa seni visual 2.1.1.2 Jalinan serta tiupan pada karya
TIUPAN dan media dalam penghasilan 2.1.1.3 Warna di samping
TEMA : ALAM pualaman dengan gabungan teknik 2.1.2 Prinsip Rekaan 2.1.2.1 Kontra mengamalkan
SEMULA lipatan dan guntingan serta tiupan. 2.1.2.2 Ritma dan pergerakan nilai-nilai murni.
JADI ATAU OBJEK
BUATAN MANUSIA 2.3 EKSPRESI KREATIF Membuat apresiasi terhadap karya TAHAP PENGUASAAN 2
Penzahiran idea melalui pelbagai Mengetahui, memahami
Menghasilkan sendiri dan rakan
dan merumuskan bahasa
corak pualaman sumber, kajian, dan teknologi berpandukan bahasa seni visual serta
seni visual, media serta
yang menggabungkan dalam menghubung kait seni dengan disiplin proses dan teknik dalam
teknik lipatan dan penghasilan pualaman dengan ilmu yang lain, kehidupan, sejarah aktiviti pualaman
guntingan serta tiupan gabungan teknik lipatan dan seni dan budaya. dengan gabungan teknik
dengan menekankan guntingan serta tiupan lipatan dan guntingan
Bahasa seni visual 2.2.1 Mengenal dan serta tiupan pada karya
Mengaplikasikan 2.4 APRESIASI SENI menyatakan jenis-jenis media di samping
pelbagai media Apresiasi terhadap karya seperti: mengamalkan nilai-nilai
serta proses dan lukisan sendiri dan rakan Cadangan media: murni.
teknik secara kreatif berpandukan bahasa 2.2.1.1 Alat - gunting dan besen atau
Menggunakan seni visual, sejarah seni dan alatan yang sesuai
corak sebagai budaya. 2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, cat
TAHAP PENGUASAAN 3
hiasan atau rekaan kilat, gam atau bahan lain yang sesuai
Mengaplikasikan
Membuat apresiasi 2.2.2 Mengetahui penggunaan media
pengetahuan dan
terhadap karya serta proses dan teknik dalam kefahaman bahasa seni
penghasilan karya visual, media serta
2.2.2.1 Teknik - campuran (pualaman, proses dan teknik dalam
lipatan dan guntingan serta tiupan) penghasilan pualaman
Murid dapat menzahirkan idea dengan gabungan teknik
melalui pelbagai sumber kajian dan lipatan dan guntingan
teknololgi dengan mengaplikasikan serta tiupan pada karya
pengetahuan dan kefahaman bahasa di samping
seni visual, media serta proses dan mengamalkan nilai-nilai
murni.
teknik dalam penghasilan corak
pualaman dengan gabungan teknik
TAHAP PENGUASAAN 4
lipatan dan guntingan serta tiupan. Menzahirkan idea,
pengetahuan dan
2.3.1 Menjana idea dalam proses kefahaman bahasa seni
penghasilan karya visual, media serta
2.3.2 Memilih dan memanipulasi proses dan teknik dalam
bahan secara kreatif penghasilan pualaman
2.3.3 Menggunakan bahasa seni dengan gabungan teknik
visual dalam penghasilan karya lipatan dan guntingan
2.3.4 Mengaplikasikan gabungan serta tiupan yang betul
media, proses dan teknik dalam pada karya mengikut
disiplin di samping
penghasilan karya
mengamalkan nilai-nilai
2.3.5 Menghasilkan kemasan akhir murni.
bagi mempertingkat nilai estetik
sebagai nilai tambah TAHAP PENGUASAAN 5
pada Karya Menzahirkan idea,
pengetahuan dan
Murid dapat membuat apresiasi kefahaman bahasa seni
visual, media serta
terhadap karya sendiri dan rakan
proses dan teknik dalam
berpandukan bahasa seni visual
penghasilan pualaman
serta menghubung kait seni dengan dengan gabungan teknik
disiplin ilmu yang lain, kehidupan, lipatan dan guntingan
sejarah seni dan budaya. serta tiupan yang betul
2.4.1 Mempamerkan karya dan kreatif pada karya
pualaman yang dihasilkan mengikut disiplin di
2.4.2 Menceritakan pengalaman samping mengamalkan
sendiri dalam proses penghasilan nilai-nilai murni.
karya
2.4.3 Membuat ulasan karya TAHAP PENGUASAAN 6
Menzahirkan idea
pualaman sendiri dan rakan
berpandukan kemahiran
secara lisan
bahasa seni visual,
2.4.4 Menyimpan karya pualaman proses dan teknik dalam
di dalam portfolio penghasilan pualaman
dengan gabungan teknik
lipatan dan guntingan
serta tiupan yang betul,
kreatif dan unik
mengikut disiplin,
melakukan kemasan
pada karya, boleh
dicontohi
dan berupaya membuat
apresiasi
terhadap karya sendiri
dan rakan secara lisan
dengan
menghubungkaitkan
sejarah seni atau tokoh
seni atau warisan seni
negara di samping
mengamalkan
Nilai-nilai murni.
MINGGU MODUL 3 : 3.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat membuat persepsi, TAHAP PENGUASAAN 1
43 MEMBENTUK DAN Membuat persepsi dan mengenal mengenal pasti, memahami, dan Mengenal, mengetahui,
(08-12 NOV MEMBUAT BINAAN pasti Bahasa seni visual yang ada menyatakan bahasa seni visual yang ada dan menghubungkait
2020) AKTIVITI : MOBAIL pada hasil aktiviti mobail dengan pada mobail dengan gabungan teknik bahasa seni visual,
GABUNGAN TEKNIK gabungan teknik lukisan dan origami lukisan dan origami. media serta proses dan
DALAM AKTIVITI : 3.2 APLIKASI SENI 3.1.1 Unsur Seni teknik dalam aktiviti
LUKISAN DAN Mengaplikasikan Bahasa seni visual 3.1.1.1 Bentuk mobail dengan
ORIGAMI dan media dalam penghasilan 3.1.1.2 Jalinan gabungan teknik
TEMA : ALAM SEMULA mobail dengan gabungan teknik 3.1.1.3 Ruang lukisan dan origami pada
JADI ATAU OBJEK lukisan dan origami 3.1.2 Prinsip Rekaan karya di samping
BUATAN MANUSIA 3.3 EKSPRESI KREATIF 3.1.2.1 Imbangan mengamalkan nilai-nilai
Penzahiran idea melalui pelbagai 3.1.2.2 Ritma dan pergerakan murni.
Menghasilkan mobail sumber, kajian, dan teknologi dalam
yang menggabungkan penghasilan mobail dengan gabungan Murid dapat mengaplikasikan bahasa TAHAP PENGUASAAN 2
teknik lukisan dan teknik lukisan dan origami seni visual, media, serta proses dan Mengetahui, memahami
origami dengan 3.4 APRESIASI SENI teknik dalam penghasilan mobail dengan dan merumuskan bahasa
menekankan bahasa Apresiasi terhadap karya lukisan gabungan teknik lukisan dan origami. seni visual, media serta
seni visual sendiri dan rakan berpandukan 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- proses dan teknik dalam
Mengaplikasikan Bahasa seni visual, sejarah seni dan jenis media seperti: aktiviti mobail dengan
pelbagai media serta budaya. Cadangan media: gabungan lukisan dan
proses dan teknik secara 3.2.1.1 Alat - gunting, pembaris atau origami pada karya di
kreatif Membuat alatan lain yang sesuai samping mengamalkan
apresiasi terhadap karya 3.2.1.2 Bahan - kertas, pensel warna, tali, nilai-nilai murni.
dawai atau bahan lain yang sesuai
3.2.2 Mengetahui penggunaan media TAHAP PENGUASAAN 3
serta proses dan teknik dalam Mengaplikasikan
penghasilan karya pengetahuan dan
3.2.2.1 Teknik - campuran (binaan, kefahaman bahasa seni
lukisan dan origami) visual, media serta
Murid dapat menzahirkan idea melalui proses dan teknik dalam
pelbagai sumber kajian dan teknololgi penghasilan mobail
dengan mengaplikasikan pengetahuan dengan gabungan teknik
dan kefahaman bahasa seni visual, media lukisan dan origami pada
serta proses dan teknik dalam karya di samping
penghasilan mobail dengan gabungan mengamalkan nilai-nilai
teknik lukisan dan origami. murni.
3.3.1 Menjana idea dalam proses
penghasilan mobail, lukisan dan origami TAHAP PENGUASAAN 4
3.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan Menzahirkan idea,
secara kreatif pengetahuan dan
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual kefahaman bahasa seni
dalam penghasilan mobail visual, media serta
3.3.4 Mengaplikasikan gabungan media, proses dan teknik dalam
proses dan teknik dalam penghasilan penghasilan mobail
mobail dengan gabungan teknik
3.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi lukisan dan origami yang
mempertingkat nilai estetik sebagai nilai betul pada karya
tambah pada mobail mengikut disiplin di
samping mengamalkan
Murid dapat membuat apresiasi nilai-nilai murni.
terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual TAHAP PENGUASAAN 5
serta menghubung kait seni dengan Menzahirkan idea,
disiplin ilmu yang lain, kehidupan, sejarah pengetahuan dan
seni dan budaya. kefahaman bahasa seni
3.4.1 Mempamerkan karya mobail yang visual, media serta
dihasilkan proses dan teknik dalam
3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri penghasilan mobail
dalam proses penghasilan karya dengan gabungan teknik
3.4.3 Membuat ulasan karya mobail lukisan dan origami yang
sendiri dan rakan secara lisan betul dan kreatif pada
3.4.4 Menyimpan karya mobail di dalam karya mengikut disiplin
portfolio di
samping mengamalkan
nilai-nilai murni.

TAHAP PENGUASAAN 6
Menzahirkan idea
berpandukan kemahiran
bahasa seni visual,
proses dan teknik dalam
penghasilan mobail
dengan gabungan teknik
lukisan dan origami yang
betul, kreatif dan unik
mengikut disiplin,
melakukan kemasan
pada karya, boleh
dicontohi dan berupaya
membuat apresiasi
terhadap karya sendiri
dan rakan secara lisan
dengan
menghubungkaitkan
sejarah seni atau tokoh
seni atau warisan seni
negara di samping
mengamalkan nilai-nilai
murni.
MINGGU MODUL 3 : 3.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat membuat persepsi, TAHAP PENGUASAAN 1
44 MEMBENTUK DAN Membuat persepsi dan mengenal mengenal pasti, memahami, dan Mengenal, mengetahui,
(17-19 NOV MEMBUAT BINAAN pasti Bahasa seni visual yang ada menyatakan bahasa seni visual yang ada dan menghubungkait
2020) AKTIVITI : MOBAIL pada hasil aktiviti mobail dengan pada mobail dengan gabungan teknik bahasa seni visual,
GABUNGAN TEKNIK gabungan teknik lukisan dan origami lukisan dan origami. media serta proses dan
DALAM AKTIVITI : 3.2 APLIKASI SENI 3.1.1 Unsur Seni teknik dalam aktiviti
LUKISAN DAN Mengaplikasikan Bahasa seni visual 3.1.1.1 Bentuk mobail dengan
ORIGAMI dan media dalam penghasilan 3.1.1.2 Jalinan gabungan teknik
TEMA : ALAM SEMULA mobail dengan gabungan teknik 3.1.1.3 Ruang lukisan dan origami pada
JADI ATAU OBJEK lukisan dan origami 3.1.2 Prinsip Rekaan karya di samping
BUATAN MANUSIA 3.3 EKSPRESI KREATIF 3.1.2.1 Imbangan mengamalkan nilai-nilai
Penzahiran idea melalui pelbagai 3.1.2.2 Ritma dan pergerakan murni.
Menghasilkan mobail sumber, kajian, dan teknologi dalam
yang menggabungkan penghasilan mobail dengan gabungan Murid dapat mengaplikasikan bahasa TAHAP PENGUASAAN 2
teknik lukisan dan teknik lukisan dan origami seni visual, media, serta proses dan Mengetahui, memahami
origami dengan 3.4 APRESIASI SENI teknik dalam penghasilan mobail dengan dan merumuskan bahasa
menekankan bahasa Apresiasi terhadap karya lukisan gabungan teknik lukisan dan origami. seni visual, media serta
seni visual sendiri dan rakan berpandukan 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- proses dan teknik dalam
Mengaplikasikan Bahasa seni visual, sejarah seni dan jenis media seperti: aktiviti mobail dengan
pelbagai media serta budaya. Cadangan media: gabungan lukisan dan
proses dan teknik secara 3.2.1.1 Alat - gunting, pembaris atau origami pada karya di
kreatif Membuat alatan lain yang sesuai samping mengamalkan
apresiasi terhadap karya 3.2.1.2 Bahan - kertas, pensel warna, tali, nilai-nilai murni.
dawai atau bahan lain yang sesuai
3.2.2 Mengetahui penggunaan media TAHAP PENGUASAAN 3
serta proses dan teknik dalam Mengaplikasikan
penghasilan karya pengetahuan dan
3.2.2.1 Teknik - campuran kefahaman bahasa seni
(binaan, lukisan dan origami) visual, media serta
Murid dapat menzahirkan idea melalui proses dan teknik dalam
pelbagai sumber kajian dan teknololgi penghasilan mobail
dengan mengaplikasikan pengetahuan dengan gabungan teknik
dan kefahaman bahasa seni visual, media lukisan dan origami pada
serta proses dan teknik dalam karya di samping
penghasilan mobail dengan gabungan mengamalkan nilai-nilai
teknik lukisan dan origami. murni.
3.3.1 Menjana idea dalam proses
penghasilan mobail, lukisan dan origami TAHAP PENGUASAAN 4
3.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan Menzahirkan idea,
secara kreatif pengetahuan dan
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual kefahaman bahasa seni
dalam penghasilan mobail visual, media serta
3.3.4 Mengaplikasikan gabungan media, proses dan teknik dalam
proses dan teknik dalam penghasilan penghasilan mobail
mobail dengan gabungan teknik
3.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi lukisan dan origami yang
mempertingkat nilai estetik sebagai nilai betul pada karya
tambah pada mobail mengikut disiplin di
samping mengamalkan
Murid dapat membuat apresiasi nilai-nilai murni.
terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual TAHAP PENGUASAAN 5
serta menghubung kait seni dengan Menzahirkan idea,
disiplin ilmu yang lain, kehidupan, sejarah pengetahuan dan
seni dan budaya. kefahaman bahasa seni
3.4.1 Mempamerkan karya mobail yang visual, media serta
dihasilkan proses dan teknik dalam
3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri penghasilan mobail
dalam proses penghasilan karya dengan gabungan teknik
3.4.3 Membuat ulasan karya mobail lukisan dan origami yang
sendiri dan rakan secara lisan betul dan kreatif pada
3.4.4 Menyimpan karya mobail di dalam karya mengikut disiplin
portfolio di
samping mengamalkan
nilai-nilai murni.

TAHAP PENGUASAAN 6
Menzahirkan idea
berpandukan kemahiran
bahasa seni visual,
proses dan teknik dalam
penghasilan mobail
dengan gabungan teknik
lukisan dan origami yang
betul, kreatif dan unik
mengikut disiplin,
melakukan kemasan
pada karya, boleh
dicontohi dan berupaya
membuat apresiasi
terhadap karya sendiri
dan rakan secara lisan
dengan
menghubungkaitkan
sejarah seni atau tokoh
seni atau warisan seni
negara di samping
mengamalkan nilai-nilai
murni.
MINGGU MODUL 3 : 3.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat membuat persepsi, TAHAP PENGUASAAN 1
45 MEMBENTUK DAN Membuat persepsi dan mengenal mengenal pasti, memahami, dan Mengenal, mengetahui,
(22-26 NOV MEMBUAT BINAAN pasti Bahasa seni visual yang ada menyatakan bahasa seni visual yang ada dan menghubungkait
2020) AKTIVITI : MOBAIL pada hasil aktiviti mobail dengan pada mobail dengan gabungan teknik bahasa seni visual,
GABUNGAN TEKNIK gabungan teknik lukisan dan origami lukisan dan origami. media serta proses dan
DALAM AKTIVITI : 3.2 APLIKASI SENI 3.1.1 Unsur Seni teknik dalam aktiviti
LUKISAN DAN Mengaplikasikan Bahasa seni visual 3.1.1.1 Bentuk mobail dengan
ORIGAMI dan media dalam penghasilan 3.1.1.2 Jalinan gabungan teknik
TEMA : ALAM SEMULA mobail dengan gabungan teknik 3.1.1.3 Ruang lukisan dan origami pada
JADI ATAU OBJEK lukisan dan origami 3.1.2 Prinsip Rekaan karya di samping
BUATAN MANUSIA 3.3 EKSPRESI KREATIF 3.1.2.1 Imbangan mengamalkan nilai-nilai
Penzahiran idea melalui pelbagai 3.1.2.2 Ritma dan pergerakan murni.
Menghasilkan mobail sumber, kajian, dan teknologi dalam
yang menggabungkan penghasilan mobail dengan gabungan Murid dapat mengaplikasikan bahasa TAHAP PENGUASAAN 2
teknik lukisan dan teknik lukisan dan origami seni visual, media, serta proses dan Mengetahui, memahami
origami dengan 3.4 APRESIASI SENI teknik dalam penghasilan mobail dengan dan merumuskan bahasa
menekankan bahasa Apresiasi terhadap karya lukisan gabungan teknik lukisan dan origami. seni visual, media serta
seni visual sendiri dan rakan berpandukan 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- proses dan teknik dalam
Mengaplikasikan Bahasa seni visual, sejarah seni dan jenis media seperti: aktiviti mobail dengan
pelbagai media serta budaya. Cadangan media: gabungan lukisan dan
proses dan teknik secara 3.2.1.1 Alat - gunting, pembaris atau origami pada karya di
kreatif Membuat alatan lain yang sesuai samping mengamalkan
apresiasi terhadap karya 3.2.1.2 Bahan - kertas, pensel warna, tali, nilai-nilai murni.
dawai atau bahan lain yang sesuai
3.2.2 Mengetahui penggunaan media TAHAP PENGUASAAN 3
serta proses dan teknik dalam Mengaplikasikan
penghasilan karya pengetahuan dan
3.2.2.1 Teknik - campuran kefahaman bahasa seni
(binaan, lukisan dan origami) visual, media serta
Murid dapat menzahirkan idea melalui proses dan teknik dalam
pelbagai sumber kajian dan teknololgi penghasilan mobail
dengan mengaplikasikan pengetahuan dengan gabungan teknik
dan kefahaman bahasa seni visual, media lukisan dan origami pada
serta proses dan teknik dalam karya di samping
penghasilan mobail dengan gabungan mengamalkan nilai-nilai
teknik lukisan dan origami. murni.
3.3.1 Menjana idea dalam proses
penghasilan mobail, lukisan dan origami TAHAP PENGUASAAN 4
3.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan Menzahirkan idea,
secara kreatif pengetahuan dan
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual kefahaman bahasa seni
dalam penghasilan mobail visual, media serta
3.3.4 Mengaplikasikan gabungan media, proses dan teknik dalam
proses dan teknik dalam penghasilan penghasilan mobail
mobail dengan gabungan teknik
3.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi lukisan dan origami yang
mempertingkat nilai estetik sebagai nilai betul pada karya
tambah pada mobail mengikut disiplin di
samping mengamalkan
Murid dapat membuat apresiasi nilai-nilai murni.
terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual TAHAP PENGUASAAN 5
serta menghubung kait seni dengan Menzahirkan idea,
disiplin ilmu yang lain, kehidupan, sejarah pengetahuan dan
seni dan budaya. kefahaman bahasa seni
3.4.1 Mempamerkan karya mobail yang visual, media serta
dihasilkan proses dan teknik dalam
3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri penghasilan mobail
dalam proses penghasilan karya dengan gabungan teknik
3.4.3 Membuat ulasan karya mobail lukisan dan origami yang
sendiri dan rakan secara lisan betul dan kreatif pada
3.4.4 Menyimpan karya mobail di dalam karya mengikut disiplin
portfolio di
samping mengamalkan
nilai-nilai murni.

TAHAP PENGUASAAN 6
Menzahirkan idea
berpandukan kemahiran
bahasa seni visual,
proses dan teknik dalam
penghasilan mobail
dengan gabungan teknik
lukisan dan origami yang
betul, kreatif dan unik
mengikut disiplin,
melakukan kemasan
pada karya, boleh
dicontohi dan berupaya
membuat apresiasi
terhadap karya sendiri
dan rakan secara lisan
dengan
menghubungkaitkan
sejarah seni atau tokoh
seni atau warisan seni
negara di samping
mengamalkan nilai-nilai
murni.
MINGGU MODUL 3 : 3.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat membuat persepsi, TAHAP PENGUASAAN 1
46 MEMBENTUK DAN Membuat persepsi dan mengenal mengenal pasti, memahami, dan Mengenal, mengetahui,
(29 NOV-03 MEMBUAT BINAAN pasti Bahasa seni visual yang ada menyatakan bahasa seni visual yang ada dan menghubungkait
DIS 2020 AKTIVITI : MOBAIL pada hasil aktiviti mobail dengan pada mobail dengan gabungan teknik bahasa seni visual,
GABUNGAN TEKNIK gabungan teknik lukisan dan origami lukisan dan origami. media serta proses dan
DALAM AKTIVITI : 3.2 APLIKASI SENI 3.1.1 Unsur Seni teknik dalam aktiviti
LUKISAN DAN Mengaplikasikan Bahasa seni visual 3.1.1.1 Bentuk mobail dengan
ORIGAMI dan media dalam penghasilan 3.1.1.2 Jalinan gabungan teknik
TEMA : ALAM SEMULA mobail dengan gabungan teknik 3.1.1.3 Ruang lukisan dan origami pada
JADI ATAU OBJEK lukisan dan origami 3.1.2 Prinsip Rekaan karya di samping
BUATAN MANUSIA 3.3 EKSPRESI KREATIF 3.1.2.1 Imbangan mengamalkan nilai-nilai
Penzahiran idea melalui pelbagai 3.1.2.2 Ritma dan pergerakan murni.
Menghasilkan mobail sumber, kajian, dan teknologi dalam
yang menggabungkan penghasilan mobail dengan gabungan Murid dapat mengaplikasikan bahasa TAHAP PENGUASAAN 2
teknik lukisan dan teknik lukisan dan origami seni visual, media, serta proses dan Mengetahui, memahami
origami dengan 3.4 APRESIASI SENI teknik dalam penghasilan mobail dengan dan merumuskan bahasa
menekankan bahasa Apresiasi terhadap karya lukisan gabungan teknik lukisan dan origami. seni visual, media serta
seni visual sendiri dan rakan berpandukan 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- proses dan teknik dalam
Mengaplikasikan Bahasa seni visual, sejarah seni dan jenis media seperti: aktiviti mobail dengan
pelbagai media serta budaya. Cadangan media: gabungan lukisan dan
proses dan teknik secara 3.2.1.1 Alat - gunting, pembaris atau origami pada karya di
kreatif Membuat alatan lain yang sesuai samping mengamalkan
apresiasi terhadap karya 3.2.1.2 Bahan - kertas, pensel warna, tali, nilai-nilai murni.
dawai atau bahan lain yang sesuai
3.2.2 Mengetahui penggunaan media TAHAP PENGUASAAN 3
serta proses dan teknik dalam Mengaplikasikan
penghasilan karya pengetahuan dan
3.2.2.1 Teknik - campuran kefahaman bahasa seni
(binaan, lukisan dan origami) visual, media serta
Murid dapat menzahirkan idea melalui proses dan teknik dalam
pelbagai sumber kajian dan teknololgi penghasilan mobail
dengan mengaplikasikan pengetahuan dengan gabungan teknik
dan kefahaman bahasa seni visual, media lukisan dan origami pada
serta proses dan teknik dalam karya di samping
penghasilan mobail dengan gabungan mengamalkan nilai-nilai
teknik lukisan dan origami. murni.
3.3.1 Menjana idea dalam proses
penghasilan mobail, lukisan dan origami TAHAP PENGUASAAN 4
3.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan Menzahirkan idea,
secara kreatif pengetahuan dan
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual kefahaman bahasa seni
dalam penghasilan mobail visual, media serta
3.3.4 Mengaplikasikan gabungan media, proses dan teknik dalam
proses dan teknik dalam penghasilan penghasilan mobail
mobail dengan gabungan teknik
3.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi lukisan dan origami yang
mempertingkat nilai estetik sebagai nilai betul pada karya
tambah pada mobail mengikut disiplin di
samping mengamalkan
Murid dapat membuat apresiasi nilai-nilai murni.
terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual TAHAP PENGUASAAN 5
serta menghubung kait seni dengan Menzahirkan idea,
disiplin ilmu yang lain, kehidupan, sejarah pengetahuan dan
seni dan budaya. kefahaman bahasa seni
3.4.1 Mempamerkan karya mobail yang visual, media serta
dihasilkan proses dan teknik dalam
3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri penghasilan mobail
dalam proses penghasilan karya dengan gabungan teknik
3.4.3 Membuat ulasan karya mobail lukisan dan origami yang
sendiri dan rakan secara lisan betul dan kreatif pada
3.4.4 Menyimpan karya mobail di dalam karya mengikut disiplin
portfolio di
samping mengamalkan
nilai-nilai murni.

TAHAP PENGUASAAN 6
Menzahirkan idea
berpandukan kemahiran
bahasa seni visual,
proses dan teknik dalam
penghasilan mobail
dengan gabungan teknik
lukisan dan origami yang
betul, kreatif dan unik
mengikut disiplin,
melakukan kemasan
pada karya, boleh
dicontohi dan berupaya
membuat apresiasi
terhadap karya sendiri
dan rakan secara lisan
dengan
menghubungkaitkan
sejarah seni atau tokoh
seni atau warisan seni
negara di samping
mengamalkan nilai-nilai
murni.
TAHAP PENGUASAAN 1
MINGGU MODUL 4 : Murid dapat membuat persepsi, mengenal pasti, Mengenal, mengetahui, dan
memahami, dan menyatakan bahasa seni visual
47 MENGENAL KRAF yang ada pada alat pertahanan diri atau alat permainan
menghubungkait
bahasa seni visual, media serta
(06-10 DIS TRADISIONAL dengan gabungan teknik ukiran dan tekat.
proses dan teknik dalam aktiviti
4.1.1 Unsur Seni
2020) alat pertahanan diri atau alat
4.1.1.1 Garisan permainan dengan gabungan
4.1.1.2 Rupa teknik ukiran dan tekat pada
4.1.1.3 Warna karya di samping mengamalkan
AKTIVITI : ALAT 4.1.2 Prinsip Rekaan nilai-nilai murni.
PERTAHANAN DIRI / 4.1.2.1 Kontra
4.1.2.2 Harmoni TAHAP PENGUASAAN 2
ALAT PERMAINAN Murid dapat mengaplikasikan bahasa seni visual, media, Mengetahui, memahami dan
serta proses dan teknik dalam penghasilan alat merumuskanbahasa seni visual,
pertahanan diri atau alat permainan dengan gabungan media serta proses dan teknik
GABUNGAN TEKNIK teknik ukiran dan tekat. dalam aktiviti alat pertahanan
DALAM AKTIVITI : diri atau alat permainan dengan
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media gabungan teknik ukiran dan tekat
UKIRAN DAN TEKAT seperti: Cadangan media: pada karya di samping
4.2.1.1 Alat - gunting atau alatan lain yang sesuai mengamalkan nilai-nilai murni.
4.2.1.2 Bahan - kayu atau kad board atau
TEMA : ALAM mounting TAHAP PENGUASAAN 3
board, benang atau bahan lain yang sesuai Mengaplikasikan pengetahuan
SEMULA 4.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan
JADI ATAU OBJEK 4.1 PERSEPSI ESTETIK dan teknik dalam penghasilan karya kefahaman bahasa seni visual,
Membuat persepsi dan mengenal pasti Bahasa seni 4.2.2.1 Teknik - campuran (ukiran dan tekat) media serta proses dan teknik
BUATAN MANUSIA visual yang ada pada hasil aktiviti alat pertahanan dalam penghasilan
diri atau alat permainan dengan gabungan teknik Murid dapat menzahirkan idea melalui pelbagai sumber alat
ukiran dan tekat kajian dan teknololgi dengan mengaplikasikan pertahanan diri atau alat
Menghasilkan alat pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media permainan dengan gabungan
4.2 APLIKASI SENI serta proses dan teknik dalam penghasilan alat teknik ukiran
pertahanan diri atau pertahanan diri atau alat permainan dengan gabungan dan tekat pada karya di samping
Mengaplikasikan Bahasa seni visual dan media
alat permainan yang dalam penghasilan alat pertahanan diri atau alat teknik ukiran dan tekat. mengamalkan
permainan dengan gabungan teknik ukiran dan tekat nilai-nilai murni.
menggabungkan 4.3.1 Menjana idea dalam proses penghasilan karya
4.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan TAHAP PENGUASAAN 4
teknik ukiran dan 4.3 EKSPRESI KREATIF secarakreatif
Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan Menzahirkan idea,
tekat dengan 4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam pengetahuan dan
teknologi dalam penghasilan alat pertahanan diri atau penghasilan karya kefahaman bahasa seni visual,
menekankan bahasa alat permainan dengan gabungan teknik ukiran dan 4.3.4 Mengaplikasikan gabungan media,
media serta proses
tekat.
seni visual dan teknik dalam
Mengaplikasikan 4.4 APRESIASI SENI
Apresiasi terhadap karya lukisan sendiri dan
pelbagai media rakan berpandukan Bahasa seni visual, sejarah seni
serta proses dan dan budaya.

teknik secara kreatif


proses dan penghasilan alat
Membuat apresiasi teknik dalam penghasilan karya pertahanan diri atau alat
4.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi permainan dengan
mempertingkat nilai estetik sebagai nilai tambah gabungan teknik ukiran dan tekat
terhadap karya pada karya yang betul pada karya mengikut
disiplin di samping
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri mengamalkan nilai-nilai murni.
dan rakan berpandukan bahasa seni visual serta
menghubung kait seni dengan disiplin ilmu yang lain, TAHAP PENGUASAAN 5
kehidupan, sejarah seni dan budaya. Menzahirkan idea,
pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik
dalam penghasilan alat
pertahanan diri atau alat
permainan dengan
gabungan teknik ukiran dan tekat
yang betul dan kreatif pada karya
mengikut disiplin di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.

TAHAP PENGUASAAN 6
Menzahirkan idea
berpandukan kemahiran bahasa
seni visual, proses dan teknik
dalam penghasilan alat
pertahanan diri atau alat
permainan dengan
gabungan teknik ukiran dan tekat
yang betul, kreatif dan unik
mengikut disiplin, melakukan
kemasan pada karya, boleh
dicontohi dan berupaya
membuat
apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan secara lisan
dengan
menghubungkaitkan
sejarah seni atau tokoh seni atau
warisan seni negara di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.
MINGGU MODUL 4 : TAHAP PENGUASAAN 1
Murid dapat membuat persepsi, mengenal pasti, Mengenal, mengetahui, dan
48 MENGENAL KRAF memahami, dan menyatakan bahasa seni visual menghubungkait
yang ada pada alat pertahanan diri atau alat permainan bahasa seni visual, media serta
(13-17 DIS TRADISIONAL dengan gabungan teknik ukiran dan tekat. proses dan teknik dalam aktiviti
4.1.1 Unsur Seni
2020) 4.1.1.1 Garisan
alat pertahanan diri atau alat
permainan dengan gabungan
4.1.1.2 Rupa teknik ukiran dan tekat pada
4.1.1.3 Warna karya di samping mengamalkan
AKTIVITI : ALAT 4.1.2 Prinsip Rekaan nilai-nilai murni.
PERTAHANAN DIRI / 4.1.2.1 Kontra
4.1.2.2 Harmoni TAHAP PENGUASAAN 2
ALAT PERMAINAN Murid dapat mengaplikasikan bahasa seni visual, media, Mengetahui, memahami dan
serta proses dan teknik dalam penghasilan alat merumuskanbahasa seni visual,
pertahanan diri atau alat permainan dengan gabungan media serta proses dan teknik
GABUNGAN TEKNIK teknik ukiran dan tekat. dalam aktiviti alat pertahanan
DALAM AKTIVITI : diri atau alat permainan dengan
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media gabungan teknik ukiran dan tekat
UKIRAN DAN TEKAT seperti: Cadangan media: pada karya di samping
4.2.1.1 Alat - gunting atau alatan lain yang sesuai mengamalkan nilai-nilai murni.
4.2.1.2 Bahan - kayu atau kad board atau
TEMA : ALAM mounting TAHAP PENGUASAAN 3
board, benang atau bahan lain yang sesuai Mengaplikasikan pengetahuan
SEMULA 4.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan
JADI ATAU OBJEK 4.1 PERSEPSI ESTETIK dan teknik dalam penghasilan karya kefahaman bahasa seni visual,
Membuat persepsi dan mengenal pasti Bahasa seni 4.2.2.1 Teknik - campuran (ukiran dan tekat) media serta proses dan teknik
BUATAN MANUSIA visual yang ada pada hasil aktiviti alat pertahanan dalam penghasilan
diri atau alat permainan dengan gabungan teknik Murid dapat menzahirkan idea melalui pelbagai sumber alat
ukiran dan tekat kajian dan teknololgi dengan mengaplikasikan pertahanan diri atau alat
Menghasilkan alat pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media permainan dengan gabungan
serta proses dan teknik dalam penghasilan alat teknik ukiran
pertahanan diri atau 4.2 APLIKASI SENI
pertahanan diri atau alat permainan dengan gabungan dan tekat pada karya di samping
Mengaplikasikan Bahasa seni visual dan media
alat permainan yang dalam penghasilan alat pertahanan diri atau alat teknik ukiran dan tekat. mengamalkan
permainan dengan gabungan teknik ukiran dan tekat nilai-nilai murni.
menggabungkan 4.3.1 Menjana idea dalam proses penghasilan karya
4.3.2 Memilih dan memanipulasi bahan TAHAP PENGUASAAN 4
teknik ukiran dan 4.3 EKSPRESI KREATIF secarakreatif
Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan Menzahirkan idea,
tekat dengan teknologi dalam penghasilan alat pertahanan diri atau
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual dalam pengetahuan dan
penghasilan karya kefahaman bahasa seni visual,
menekankan bahasa alat permainan dengan gabungan teknik ukiran dan 4.3.4 Mengaplikasikan gabungan media,
tekat. media serta proses dan
seni visual teknik dalam
Mengaplikasikan 4.4 APRESIASI SENI
Apresiasi terhadap karya lukisan sendiri dan rakan
pelbagai media berpandukan Bahasa seni visual, sejarah seni dan
serta proses dan budaya.

teknik secara kreatif


proses dan penghasilan alat
Membuat apresiasi teknik dalam penghasilan karya pertahanan diri atau alat
4.3.5 Menghasilkan kemasan akhir bagi permainan dengan
mempertingkat nilai estetik sebagai nilai tambah gabungan teknik ukiran dan tekat
terhadap karya pada karya yang betul pada karya mengikut
disiplin di samping
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri mengamalkan nilai-nilai murni.
dan rakan berpandukan bahasa seni visual serta
menghubung kait seni dengan disiplin ilmu yang lain, TAHAP PENGUASAAN 5
kehidupan, sejarah seni dan budaya. Menzahirkan idea,
pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik
dalam penghasilan alat
pertahanan diri atau alat
permainan dengan
gabungan teknik ukiran dan tekat
yang betul dan kreatif pada karya
mengikut disiplin di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.

TAHAP PENGUASAAN 6
Menzahirkan idea
berpandukan kemahiran bahasa
seni visual, proses dan teknik
dalam penghasilan alat
pertahanan diri atau alat
permainan dengan
gabungan teknik ukiran dan tekat
yang betul, kreatif dan unik
mengikut disiplin, melakukan
kemasan pada karya, boleh
dicontohi dan berupaya
membuat
apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan secara lisan
dengan
menghubungkaitkan
sejarah seni atau tokoh seni atau
warisan seni negara di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.

Anda mungkin juga menyukai