Anda di halaman 1dari 3

Rancangan Pelajaran Harian Bahasa Melayu

Tahun : 1 Rafflesia
Tarikh : 4 April 2018
Masa : 60 minit
Bilangan Murid : 37 orang
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tema : Hidup Selamat
Tajuk : Simpan Dengan Selamat
Standard Kandungan : 3.3
Membina dan menulis perkataan, frasa , dan ayat
dengan betul.
Standard Pembelajaran : 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk
dengan betul.
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat
1. Menyenaraikan benda-benda berbahaya menggunakan peta bulatan.
2. Membina dan menulis ayat tunggal dengan betul berdasarkan gambar yang diberi.

Sistem bahasa

Tatabahasa : Ayat tunggal


Kosa kata : sabit , gergaji , gunting , pisau , tong gas, kabinet, laci , sarung , stor
Pengisian kurikulum :
Ilmu : Kemahiran Hidup
Nilai : Keselamatan, Berhati-hati
KB : Menjana idea
: Menyenarai
: Menghubungkait

Kemahiran Bernilai Tambah : KBKK


: Kemahiran Teknologi Maklumat & Komunikasi

Bahan Bantu Mengajar : 1. Benda maujud


2. Kad gambar
3. Peta Bulatan
4. Lembaran Kerja

Pengetahuan Sedia Ada : 1. Murid mengenal benda-benda yang berbahaya yang


terdapat di persekitaran rumah mereka.
Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Catatan
Masa Pembelajaran

1.
Set Induksi Menamakan benda dan
2. 1. Guru meminta murid BBM
(5 Minit) gambar. 3. menamakan benda- Kad gambar, benda
benda yang terdapat di maujud
rumah murid.
2. Guru mengaitkan benda- Kecerdasan Pelbagai
benda tersebut dengan
dengan
tajuk pelajaran pada hari
ini.

1
Langkah 1 Soalan: 1
Penggunaan
(20 Minit) 1. 1. Namakan benda- 1 1. Murid menyatakan benda-
benda berbahaya yang benda berbahaya yang BBM:
terdapat di rumah. mereka tahu.
Kad gambar
2. 2. Mengapakah benda-2. 2. Murid menyatakan sebab
benda ini berbahaya? benda-benda ini berbahaya.
Kecerdasan Pelbagai
3. 3. Jika di rumah, di 3. Murid menyatakan
Interpersonal
manakah benda-benda tempat menyimpan benda-
Verbal lingustik
ini disimpan agar benda berbahaya di rumah.
selamat? 4. Murid menamakan
Nilai:
4. 4. Namakan gambar- gambar-gambar yang
Berhati-hati
gambar yang ditunjukkan oleh guru dan
ditunjukkan dan eja mengeja perkataannya.
Ilmu :
perkataannya. 5. Murid menampal
Kemahiran Hidup
5. 5. Senaraikan benda- gambar benda-benda
benda yang berbahaya berbahaya dalam peta
menggunakan peta bulataan yang diberi.
bulatan.
6. (Rujuk Lampiran) 6. Murid membentangkan
6. Bentangkan dapatan hasil dapatan kumpulan
kumpulan. masing-masing.

1.
Langkah 2 Membina ayat. 2. 1. Guru membimbing murid
Penggunaan
(20 Minit) membina ayat berdasarkan
gambar yang ditunjukkan. BBM
3. 2. Murid membina ayat KAD GAMBAR
tunggal berdasarkan
gambar.
4. Kaedah :
3. Murid menulis ayat Perbincangan
tunggal dalam buku tulis.
Nilai:
Kerjasama

KB:

1.
Langkah 3 Membaca ayat yang 2. 1. Beberapa orang murid KP:
(10 Minit) ditulis. 3. membaca ayat yang telah Verbal linguistik
4. dibina.
Aktiviti penggayaan : 5. 2. Murid lain akan Perbandingan
Murid diminta menulis 6. mengikut membaca ayat jawapan
ayat tunggal 7. yang dibaca baca oleh
berdasarkan gambar 8. murid tadi.
BBM:
yang diberi. 3. Guru membetulkan
bacaan murid. Kad ayat
Nilai:
Penggayaan :
Aktiviti Pemulihan : 4. Murid diminta menulis Keyakinan
Murid menyenarai kata ayat tunggal berdasarkan
kerja atau perbuatan gambar yang diberi.
yang terdapat dalam
gambar dengan betul. Pemulihan
5. Murid menyenarai nama
benda-benda berbahaya
mengikut gambar yang
diberi.
1.
Penutup Menamakan semula 2. 1. Guru memilih murid untuk Penggunaan media :
(5 Minit) gambar-gambar benda-
3. merumuskan isi pelajaran Kad gambar
benda berbahaya. 4. yang telah dipelajari.
Kecerdasan Pelbagai
Verbal Linguistik