Anda di halaman 1dari 31

KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

INSTITUSI PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA MELAYU


LEMBAH PANTAI, KUALA LUMPUR

KERTAS CADANGAN

PENYELIDIKAN TINDAKAN

HIRAWATI BINTI HASHIM

660919-01-5616

TAJUK :

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID DALAM PENULISAN AYAT


BERDASARKAN GAMBAR DENGAN PELUASAN PREDIKAT
MENGGUNAKAN PENGAPLIKASIAN TEKNIK PABK

PENYELIA :
CIK HAJAH HAMIDAH BINTI ABD HAMID
PENSYARAH KANAN BAHASA MELAYU
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA MELAYU

HIRAWATI BINTI HASHIM 1


KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

1.1 Pengenalan

Bahasa Melayu telah diiktiraf sebagai Bahasa Kebangsaan dan Bahasa


Rasmi Negara kita Malaysia. Bahasa Rasmi merupakan bahasa yang mesti
digunakan dalam segala urusan rasmi kerajaan. Ini dijelaskan dalam Akta
Bahasa Kebangsaan 1963 / 1967 Akta 7/67, s.2 yang menyatakan bahawa
Bahasa Kebangsaan hendaklah digunakan bagi maksud-maksud rasmi.
Lantaran itu, sebagai rakyat Malaysia menjadi satu kewajipan kita untuk
menguasai bahasa ini dengan baik daripada ujaran serta hukumnya. ATG AYAT
TAK GRAMATIS Penguasaan yang baik akan memberi cerminan kepada
bangsa pengguna bahasa tersebut. Ini dapat meng/ambarkan melalui penutur
dan pengguna bahasa ini terutama warga Malaysia itu sendiri. Ketinggian ilmu
dan ketinggian intelaktual warga akan digambarkan melalui ketinggian kualiti
bahasa Melayu itu sendiri sebagai Bahasa Kebangsaan.TAK JELAS MAKSUD
Untuk mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan
bahasa rasmi Negara serta bahasa pengantar yang mampu membicarakan
pelbagai bidang ilmu pengetahuan, //// kerajaan telah menjalankan beberapa
usaha bagi membina dan memperkembangkan bahasa ini. Bahasa amat
penting dalam proses pembelajaran oleh hal demikian murid-murid perlu
menguasai bahasa itu dengan menguasai kemahiran-kemahiran bahasa tersebut
TK /TIADA KOHESI. Dalam Bahasa Melayu terdapat tiga kemahiran yang
utama. Kemahiran-kemahiran ini mendasari bahasa Melayu menjadi sebuah
bahasa yang ilmiah dan kekal relevan dalam pelbagai zaman. TK /TIADA
KOHESI. Tiga kemahiran itu ialah kemahiran lisan (mendengar dan bertutur).
Kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Penguasaan ketiga-tiga
kemahiran ini akan menjadikan penutur bahasa itu seorang yang menguasai
bahasa Melayu dengan baik.
Kajian ini menjurus kepada kemahiran menulis dalam bahasa Melayu.
Kajian ini melihat permasalah yang timbul dalam kalangan murid untuk membina
ayat dalam bahasa Melayu. Penekanan kemahiran menulis adalah fokus yang
paling penting dan perlu dikuasai oleh individu yang bergelar murid. Menulis

HIRAWATI BINTI HASHIM 2


KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

merupakan satu proses untuk menyampaikan buah fikiran, idea atau pendapat
dengan tepat dan berkesan kepada khalayak atau pembaca. Jika pembinaan
ayat tidak dikuasai oleh murid-murid pada peringkat awal /// penulisan pelahiran
akan menghadapi masalah. Kelemahan dalam menulis ayat adalah salah satu
punca murid gagal untuk mencapai keputusan yang baik. TJ TDKCJELAS Asas
penulisan adalah menulis ayat dengan meperluas predikat ayat supaya ayat itu
bermakna, gramatis dan lengkap serta mempunyai struktur ayat yang betul.TTH-
TIDAK TEPAT HURAIAN
Penguasaan menulis ayat ini merupakan kemahiran yang penting bagi
membolehkan murid menguasai kemahiran penulisan pelahiran. Dengan
bantuan gambar, murid akan menterjemahkan maklumat DALAM BENTUK grafik
kepada bentuk tulisan. Murid-murid perlu penguasaan dalam pemilihan
pembendaharaan kata yang betul serta pola dan struktur ayat yang tepat bagi
menyatakan makna TT yang digambarkan. Penguasaan penulisan juga
sebenarnya banyak dipengaruhi oleh cara mereka berfikir. Oleh yang demikian
penguasaan menulis ayat yang kurang memuaskan dalam kalangan murid perlu
ditangani segera dalam mencapai hasrat OBJEKTIF SUKATAN BM SR DAN
HURAIAN SUKATAN BM TAHUN XXX SERTA Falsafah Pendidikan
Kebangsaan yang ingin melahirkan warganegara yang berkualiti demi memenuhi
aspirasi negera menjelang tahun 2020.NYATAKAN OBJEKTIF BERKAITAN
KEMA.MENULIS …
Kepentingan XXX TAK SESUAI kemahiran ini telah dinyatakan dalam
Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu (KPM 2001). HASIL PEMBELAJARAN (HP)
8.0 …………..DAN HHP 8.1 Aras 3 MENYATAKAN (i) membina ayat tunggal dan
ayat majmuk yang lengkap. Kemahiran menulis ayat ini secara tidak langsung
akan membantu murid dalam kemahiran bahasa yang lain.TJ Ini merupakan
kemahiran menulis pada peringkat pertama dalam kemahiran menulis pelahiran.
Oleh hal demikian, kemahiran menulis ini perlu dikukuhkan supaya murid dapat
menguasai kemahiran berbahasa dengan baik di samping membantu mereka
mempertingkatkan kualiti komunikasi mereka.

HIRAWATI BINTI HASHIM 3


KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

PERLU ADA PENJELASAN DAN RASIONAL UNTUK


MENGGUNAKAN TEKNIK INI BERKAIT DENGAN ISU YANG DIHADAPI
OLEH GURU……Satu teknik baharu AKAN diperkenalkan UNTUK MEMBANTU
MURID MENGUASAI KEMAHIRAN INI DENGAN LEBIH BAIK. …dalam kajian
ini yang dinamakan P.A.B.K. JELASKAN MAKSUD PABK Teknik ini
bermatlamat untuk meningkatkan kebolehan murid untuk membina ayat
berdasarkan gambar. Teknik ini melibatka/ sebuah jadual yang mengandungi
elemen pelaku, aktiviti, benda atau objek dan keterangan yang meliputi masa,
tempat atau bagaimana. Teknik ini DIHARAPKAN dapat MEMBANTU MURID
UNTUK memperluas BAHAGIAN predikat dalam sesebuah ayat DAN
MENJADIKAN AYAT LEBIH LENGKAP DAN JELAS.. Dengan menggunakan
jadual ini, murid akan memindahkan maklumat DARIPADA GAMBAR grafik
tersebut KEPADA dalam bentuk perkataan dan mencatatkannya dalam jadual
P.A.B.K. tersebut.

1.2 Refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu

Saya telah mengajar bahasa Melayu selama 23 tahun, selama itu jugalah
saya menghadapi masalah yang sama, iaitu pelajar begitu mengambil masa
AGAK LAMA untuk menguasai KEMAHIRAN penulisan ayat terutama penulisan
ayat berdasarkan gambar. Terutama murid ini baru sahaja melangkah ke
tahun 3 ATG AYAT TAK GRAMATIS iaitu baru belajar asas penulisan
pelahiran. Bagi saya, mengajar penulisan ayat agak sukar kerana mereka belum
menguasai kosa kata yang meluas sama seperti mengajar mata pelajaran
Bahasa Melayu penulisan karangan, cuma penulisan ini lebih mudah kerana
terdapat bahan rangsangan untuk membantu murid menulis.TJ

Setelah 2 minggu saya mengajar, murid tahun 3 Nekad, saya dapati


murid saya tidak dapat menulis ayat yang lengkap yang menepati
denganMAKLUMAT YANG TERDAPAT DALAM bahan rangsangan iaitu

HIRAWATI BINTI HASHIM 4


KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

gambar. Ayat yang ditulis oleh mereka tergantung, tidak mempunyai


keterangan yang lengkap dalam BAHAGIAN peluasan predikat. Kosa kata yang
digunakan tidak menepati. TJ

Oleh hal demikian, murid saya tidak berminat untuk mempelajari penulis
ayat. Apatah lagi untuk mempelajari penulisan karangan. Jika saya menyuruh
murid saya menulis ayat, mereka akan berkata “Alah cikgu, kita belajar lain le!”.
Setiap kali membina ayat, mereka bergantung sepenuhnya kepada bimbingan
cikgu atau perkataan serta idea yang guru gunakan.TG Mereka tidak mampu
mengeluarkan idea sendiri atau perkataan yang bersesuaikan dengan gambar
yang dilihat . Jika saya tidak memberikan kosa kata yang patut ditulis mereka
tidak dapat menulis ayat tersebut. Mereka tidak mahu berfikir sendiri dan
mencari sendiri kosa kata yang berkaitan dengan gambar yang ditunjukkan.

Bila saya memberi latihan, mereka menulis ayat yang tergantung???.


Penulisan ayatnya pada bahagian predikat tidak lengkap dan meluas. Ini akan
menjejaskan markah mereka dalam ujian atau peperiksaan. Saya juga dapat
melihat mereka menghadapi masalah dalam mengembang idea, serta isi dan
maklumat yang terdapat dalam gambar yang ditunjukkan. Maklumat yang
terdapat dalam gambar tersebut tidak boleh diterjemahkan dalam bentuk AYAT
SECARA penulisan. Ini menjadikan pembinaan ayat berdasarkan gambar ini
tidak menepati dan TIDAK MENCAPAI OBJEKTIF MEMBINA KEMAHIRAN
selaras dengan hasil pembelajaaran. Kemahiran 8.1 Aras 3(i) dalam huraian
sukatan pelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Hasil pembelajaran ini menekankan
kepada kemahiran murid membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap.

Masalah ini mungkin berpunca daripada diri saya sendiri yang perlu
mengubah kaedah untuk pelaksanaan P&P. Saya bertanya pada diri,
mungkinkah saya perlu mendekati murid untuk mendalami masalah mereka dan
mencari penyelesaian terbaik bagi mengatasi masalah pengajaran dan
pembelajaran yang mereka hadapi. Penggunaan kaedah Kecerdasan Pelbagai
mungkin memberi kebebasan cara murid itu mencari idea atau menggunakan

HIRAWATI BINTI HASHIM 5


KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

kaedah Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif (KBKK) dapat mereka berfikir
dengan lebih terperinci lagi dan akan menghasilkan penulisan yang kreatif.ATG

Mungkinkah persekitaran kelas yang tidak kondusif mengganggu minat


mereka? Setelah berfikir berkali-kali, akhirnya saya memutuskan untuk
memulakan Kajian Tindakan ini dengan memilih 32 orang murid Tahun 3 Nekat
ini sebagai sasaran kajian. Ini kerana, saya dapati 32 orang murid ini
menghadapi masalah yang kritikal untuk menulis ayat. Walaupun kadang-kadang
mereka cuba menumpukan perhatian semasa saya mengajar, tetapi
kelihatannya mereka sukar untuk mengikuti pengajaran BUKTINYA apatah lagi
untuk memahami apa yang saya ajarkan BUKTINYA.BERIKAN CONTOH.
Banyak soalan yang sama saya terima daripada murid, antaranya “Cikgu, apa
perkataan ini ?”, sambil menunjuk gambar. “Cikgu, ayat ini boleh tak?,”
sedangkan ayatnya tiada berkaitan langsung dengan gambar. Kekerapan
menerima soalan dan memberi jawapan yang sama memberi saya idea untuk
menghasilkan satu teknik LAIN DALAM P&P KEMAHIRAN MENULIS AYAT
BERDASARKAN GAMBAR bagi membantu mereka memahami pola ayat dan
secara tidak langsung memberi mereka panduan mencari jawapan bagi
persoalan-persoalan yang sering mereka kemukakan. PERLU KONSISTEN
DENGAN ISU YANG DIKAJI

Pertanyaan yang sama berulang kali juga menyakinkan saya bahawa


tentu ada kelemahan dalam amalan pengajaran yang telah saya gunakan
menyebabkan murid-murid saya tidak dapat menguasai kemahiran yang
diperlukan. Selain cara pengajaran saya yang mungkin tidak berkesan dan tidak
menarik, murid juga agaknya tidak mendapat tunjuk ajar atau bantuan ibu bapa
dalam mengulang kaji mata pelajaran di rumah. Saya dapat memahami masalah
tersebut kerana mungkin latar belakang ibu bapa mereka yang sibuk serta tidak
mempunyai pengetahuan dan kemahiran berkaitan dengan mata pelajaran
bahasa Melayu kini. INI ANDAIAN GURU ..TAK BOLEH DITERIMA KECUALI
KALAU DAPATAN DARIPADA TEMU BUAL BOLEHLAH DIMASUKKAN

HIRAWATI BINTI HASHIM 6


KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

Mereka juga mungkin merasakan penulisan ayat ini/// pelajaran yang


sangat sukar,terutama mereka yang baru melangkah ke tahun tiga, penulisan
ayat ini adalah menuju ke arah penilaian dalam peperiksaan UPSR TJ.
Justeru itu kemahiran menulis ayat berdasar gambar perlu dipupuk sejak di awal
lagi bagi memastikan mereka mempunyai minat yang berterusan terhadap
penulisan AYAT serta bagi memastikan mereka dapat menguasai kemahiran
menulis dengan baik. Ringkasnya, mahir atau tidak mahir seseorang murid itu
menulis ayat dari peringkat asas lagi.TJ Saya harus membantu mereka
menguasai kemahiran menulis ayat sebelum mereka menulis karangan yang
lebih sukar, ibarat kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya.

Saya yakin keputusan saya untuk bertindak dengan menghasilkan teknik


baru dapat membantu saya mengatasi masalah ini. Dengan teknik baru itu nanti,
saya bukan sahaja dapat memperbaiki amalan pengajaran saya tetapi juga
mungkin akan dapat meningkatkan minat murid saya terhadap kemahiran berfikir
yang lebih kritis dan kreatif.FOKUS KEPADA ISU ..KEMAHIRAN MENULIS
AYAT BERDASARKAN GAMBAR UNTUK KEMAHIRAN MENULIS BENTUK
PELAHIRAN YANG JELAS DAN BETUL. PANDANGAN SUDUT INI TAK
SESUAI KERANA INI ANDAIAN SAHAJA Saya semakin pasti dengan fokus
kajian saya, menghasilkan teknik baru untuk meningkatkan kemahiran murid
menulis ayat yang lengkap yang mempunyai peluasan predikat yang menepati
dengan gambar, bermula dengan murid Tahun 3 Nekad ini.

Selain itu, saya dapati soalan peperiksaaN Ujian Pencapaian Sekolah


Rendah Bahasa Melayu Bahagian A kertas 2 memaparkan sebuah gambar dan
murid perlu membina lima ayat daripada gambar tersebut. Maka, kebolehan
murid membina ayat berdasarkan gambar rangsangan adalah penting.
Malangnya saya dapati murid saya amat lemah ini berikut juga bahawa murid
tahun 3 ini baru sahaja belajar bagaimana untuk membina ayat lengkap. Jika
mereka ketinggalan dalam penulisan ayat berdasarkan gambar ini, ini akan
berterusan kepada penulisan yang lainnya. Hal ini juga akan memberi kesan
kepada penulisan pelahiran mereka akan mereka pelajari seterusnya.

HIRAWATI BINTI HASHIM 7


KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

1.3 Nilai pendidikan HURAIKAN NILAI AMALAN GURU BERKAITAN


TINDAKAN /INTERVENSI DAN BERSANDARKAN TEORI PENDIDIKAN

Dalam konteks pelaksanaan Kurikulum Bersepadu Sekolah


Rendah(KBSR) pula, guru harus melakukan penerapan nilai murni, dan
penggunaan bahan yang merentas pelbagai disiplin dalam proses pengajaran
(Roselan Baki, 2003). Teknik pengajaran guru juga mestilah sesuai dengan
kebolehan murid dengan mengambil kira penggunaan kaedah pembelajaran
berasaskan kajian masa depan, kecerdasan pelbagai dan konsep
konstruktivisme, Kemahiran Berfikir Kreatif dan Kritis untuk meningkatkan minat
murid terhadap pelajaran.

Maka menjadi satu tanggungjawab untuk seorang guru itu melahirkan


murid yang mempunyai pemikiran yang kritis dan krekatif. Menurut Robin
Forgarty & James Bellanca (1990), pemikiran kritis ialah membuat pilihan
berdasarkan pengadilan yang munasabah. Oleh itu murid perlu dilatih untuk
berfikir cara membuat sesuatu dengan teliti dan berfokus untuk mendapatkan
maklumat.

Maimunah Osman (2004) menekankan tentang proses berfikir dalam


kenyataannya adalah apa yang perlu kita lakukan ialah mengupayakan diri kita
untuk melihat corak dan menggunakan latterning system dengan sebaik-baiknya
supaya banyak membantu semasa proses berfikir. Proses berfikir adalah
penggunaan minda untuk mencari makna dan  pemahaman terhadap sesuatu,
meneroka pelbagai kemungkinan idea,membuat keputusan atau menyelesaikan
masalah dan seterusnya membuat refleksi terhadap proses pemikiran
yang dialami. BAGAIMAN BERKAIT DENGAN MEMBINA AYAT
BERDASRKAN GAMBAR

Keupayaan menulismerupakan proses penyaluran maklumat yang bersifat


mekanikal dan disalurkan secara bersistem iaitu mengambil kira matlamat,
penggunaan bahasa, audiens, dan gaya penulisan. Sehubungan itu, keupayaan

HIRAWATI BINTI HASHIM 8


KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

membaca dan menulis merupakan suatu kemahiran yang menjadi punca atau
asas dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam pelbagai
disiplin ilmu di sekolah. Pencapaian dan kebolehan yang tinggi dalam kemahiran
membaca dan menulis pasti dapat meningkatkan penguasaanpembelajaran
murid dalam Bahasa Melayu dan mata pelajaran tertentu.

Berdasarkan Buku Panduan Am Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah


(KPM2003), bahawa setiap murid adalah berbeza antara satu sama lain sama
ada dari segi pengalaman tingkah laku, amalan, bakat dan kebolehan.Dr.
Edward de Bono mendapati guru - guru dan ibu-bapa sering beranggapan
bahawa kanak-kanak tidak mampu berfikir mengenai pelbagai perkara yang
berbeza. Bagaimanapun setelah peluang diberi, mereka terperanjat dengan
kebolehan kanak - kanak berfikir dan kemampuan mereka di luar batasan umur.
Walaupun begitu dengan tumpuan yang memberi maksud membayangkan,
berimiginasi, membayang tampak sesuatu dalam minda,ia adalah sebahagian
asas dari pemikiran kerana kita tidak dapat memastikan setiap satu yang
berlaku dalam kehidupan. Kita cuma ingin melihat apa akan berlaku dan
menumpukannya dalam minda kita.

Kesedaran saya timbul apabila saya mendapati murid di dalam kelas saya
lebih senang untuk membuat keputusan secara spontan dan terburu-buru tanpa
berfikir apa yang diperkatakannya. Mereka lebih gemar menjawab soalan tanpa
membuat pertimbangan serta penelitian yang baik. Oleh hal demikian, saya
mengambil keputusan untuk memperbaiki cara mereka berfikir supaya lebih
bertumpu, teliti dan memenuhi kehendak soalan. Maka setelah membuat
penelitian akan masalah-masalah mereka dan beberapa bacaan, saya dapati
cara terbaik ialah melatih mereka untuk berfikir dengan cara yang betul.
Dengan teknik jadual P.A.B.K ini merupakan langkah yang harus saya
cuba lakukan dalam memenuhi hasrat saya semoga murid-murid tahun 3 ini
dapat mulakan pemikiran mereka dengan cara yang betul dalam mendapatkan
maklumat yang terperinci untuk membina ayat berdasarkan gambar serta dapat

HIRAWATI BINTI HASHIM 9


KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

memperluas predikat ayat supaya ayat yang dibina oleh mereka tidak tergantung
atau tidak mempunyai makna yang tepat kerana membina ayat memerlukan
kemahiran berfikir, menulis serta keyakinan diri. Jika pelajar tidak boleh membina
ayat dengan betul, ia akan memberi kesan yang negatif terhadap diri mereka
sendir. Mereka akan rasa rendah diri dan akan menghadapi banyak masalah.
Justeru itu mereka perlu lebih fokus apabila mencari maklumat dan apabila
sentiasa diamalkan akan mempengaruhi mereka berfikir dalam kehidupan
seharian. Saya yakin mereka akan menjadi insan yang berjaya dan sentiasa
menjadi insan yang berfikiran jauh serta kritis dan kreatif.

2.0 FOKUS KAJIAN/ISU KEPERIHATINAN

2.1Tinjauan masalah

Sebagai guru, kita haruslah menjadi sebahagian daripada golongan yang


mencetuskan keadaan untuk melihat kegagalan pelajar dalam menguasai
penulisan dari pelbagai sudut secara lebih objektif. Berdasarkan kajian
mendalam, punca yang dapat dikesan adalah salah satu daripadanya ialah
penggunaan teknik pengajaran dan pembelajaran yang tidak sesuai. Sebilangan
besar pelajar sukar mengenal pasti peluasan predikat ayat. Ini adalah kesan
daripada penggunaan teknik yang konvensional (Vygotsky, 2006). Menurut
(Barton, 2006), kesan daripada situasi ini menyebabkan tumpuan pelajar terjejas.
Ini menimbulkan gejala- gejala berikut:
i. Pelajar tidak berminat untuk mengikuti kemahiran menulis ayat.
ii. Pelajar sukar mendapat markah yang tinggi.
iii. Pelajar mempelajari bahasa hanya semata-mata untuk lulus peperiksaan
sahaja dan bukan cenderung ke arah menguasai penulisan.
Berdasarkan kajian mendalam, punca dikesan daripada penggunaan teknik yang
tidak sesuai. Sebilangan besar pelajar sukar mengenal pasti keterangan bagi
sesuatu perkara dalam peluasan predikat ayat. Murid ramai yang membina ayat
mudah tetapi tidak lengkap huraiannya. Selain itu, ayat yang dibina oleh murid

HIRAWATI BINTI HASHIM 10


KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

tergantung serta penggunaan kata kerja atau kata adjektif yang murid tulis tidak
tepat berdasarkan gambar yang diberikan.

Jadual 1: Kaedah Mengutip Data TINJAUAN AWAL

Langkah Cara Kumpulan


Tujuan
dan tarikh Penilaian sasaran
Langkah 1 Memeriksa 32 orang Mengenal apa masalah sebenar yang dihadapi oleh
17.01.2012 Buku murid 3N murid.
Latihan
Langkah2 Ujian 36 orang Menjalankan ujian ke atas 36 orang murid tahun 3N
19.01.2012 murid 3N yang dikenal pasti iaitu membina ayat mudah
berdasarkan gambar. Ini bertujuan untuk mengenal
pasti masalah yang mereka hadapi ketika membina
ayat.
(Lampiran 1)
Langkah 3 Soal selidik 32 orang Kertas soal selidik diedarkan untuk mendapat
24.01.2012 murid 3N kepastian pada masalah yang dihadapi.
(Lampiran 2)
*BOLEH DIBUAT DALAM BENTUK PERENGGAN

2.2 Analisis masalah

Hasil tinjauan yang diperoleh daripada ujian AWAL DAN pra atau
pemeriksaan buku latihan, saya dapati 75% daripada 32 orang murid 3 Nekad, menghadapi
kelemahan dalam membina ayat berdasarkan gambar. Kelemahan ini bukan hanya ada pada
murid yang lemah, tetapi murid yang dianggap cemerlang juga turut menghadapi masalah ini,
tambahan lagi kemahiran menulis ayat ini adalah kemahiran yang baru sebagai asas dalam
penulisan pelahiran yang merupakan pelajaran baru bagi murid-murid tahun 3 ini. Justeru itu
saya membuat kesimpulan bahawa masalah ini perlu dipandang serius serta diberi perhatian
dari masa ke semasa dan masalah yang timbul perlu diatasi segera.

Langkah Cara Kumpulan


Masalah telah dikenal pasti.
dan tarikh Penilaian sasaran

Memeriksa
Banyak kesalah ayat, kerja tidak disiapkan.
Langkah 1 32 orang BERIKAN CONTOH DAN ANALISIS
Buku
17.01.2012 murid 3N PERATUSAN/BILANGAN BAGI SETIAP
Latihan
KESALAHAN YANG DIJUMPAI PADA MURID

HIRAWATI BINTI HASHIM 11


KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

Setelah membuat ujian Pra saya dapati hanya


beberapa orang sahaja yang dapat betul, itu pun
terdapat kesalahan kecil seperti tanda baca dan
penggunaan huruf kecil dan huruf besar. Yang
Langkah2 36 orang lainnya murid tersebut mempunyai kesalahan ayat
Ujian
19.01.2012 murid 3N seperti salah ejaan, kosa kata tidak menepati, ayat
tergantung iatu tidak faham apa yang ditulis serta
tulisan mereka tidak kemas terdapat kecil dan
besar tidak tersusun.
ELOK ADA ANALISIS SKOR MURID

a) Hanya 3 orang yang betul berminat untuk


belajar membina ayat.
b) 3 orang murid akan bertanya jika tidak faham
Seramai
Langkah 3 kerja yang diberikan oleh guru
Soal selidik 10 orang
24.01.2012 c) 4 orang daripada mereka tidak faham soalan
murid 3N
dan tidak tahu untuk menjawab terutama
dalam penulisan.

Jadual 2: Analisis Tinjauan Masalah

BOLEH DIBUAT DALAM BENTUK PERENGGAN

2.3 Fokus kajian

Masalah kemerosotan pencapaian ATAU KELEMAHAN pelajar bukanlah


penghalang kepada guru dan sekolah serta dijadikan alasan untuk tidak
membantu murid yang bermasalah dalam pembelajaran. Pelbagai usaha serta
bantuan daripada kerajaan dan KPM seharusnya menjadi pemangkin serta
FOKUS KEPADA PERANAN GURU DI BILIK DRJAH SAJA dorongan bagi
guru dan sekolah agar terus berusaha membantu murid bermasalah dalam
pembelajaran. Hal ini dapat diperoleh melalui matlamat Misi Nasional dalam
tempoh 2006-2010, iaitu Pelan Induk PembangunanPendidikan (PIPP) tertumpu
kepada projek membangunkan prasarana sekolah di luarbandar, meningkatkan
kadar kehadiran murid di sekolah dan mengurangkan kadarkeciciran,
meningkatkan bilangan guru terlatih di sekolah luar bandar sertamempertingkat
sistem pengagihan bantuan kepada murid miskin dan muridberkeperluan khas.

HIRAWATI BINTI HASHIM 12


KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

JIKA INGIN KAITKAN DENGAN DASAR KEBANGSAAN, PERLU FOKUS


NKRA KEMENTERIAN PELAJARAN SAHAJA…

Strategi, pendekatan, kaedah, teknik dan sikap serta masalah guru juga
masalah pelajar yang dihadapi dalam kelas memberi kesan kepada
pembelajaran kemahiran bahasa. Masalahutama yang dihadapi oleh guru-guru
TG dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu ialah untuk menangani
setiap jenis masalah yang berkaitan dengan pelajar. Masalah pelajar saya
adalah kelemahan penguasaan asas Bahasa Melayu terutama penulisan ayat
yang gramatis.

Strategi pengajaran penting kerana menurut Esah Sulaiman (2003) dan Noor
Azizah Ahmad (2006), pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran boleh
digunakan seperti pendekatan berpusatkan guru, pendekatan berpusatkan murid
dan pendekatan berpusatkan bahan. Pemilihan dan perancangan guru dalam
menentukan pendekatan, kaedah, teknik dan aktiviti dalam sesuatu pengajaran
untuk mencapai objektif adalah dikatakan strategi pengajaran.

Kelemahan daripada penggunaan teknik pengajaran yang tidak sesuai


turut mengekang keseluruhan pencapaian pelajar. Menurut Abd. Aziz Abd. Talib
(2007) pula, teknik pengajaran konvensional secara syarahan yang berpandukan
buku teks, buku latihan topikal dan nota pensyarah masih menjadi amalan oleh
guru-guru sekarang. Ini juga menyebabkan topik menjadi tidak menarik, di
samping menjadikan pelajar tidak dapat menumpukan perhatian kepada
pengajaran penulisan. Ismail Zin (2006) menyatakan bahawa masalah
pengajaran yang kurang memberikan penekanan kepada peluasan kosa kata
dalam sesuatu teknik telah menyebabkan pelajar tidak bersedia untuk belajar.
Oleh itu, teknik jadual interaktif???? yang sesuai, berdasarkan strategi
pengajaran bahasa yang lebih berkesan perlu diperkenalkan. FOKUS???TAK
KONSISTEN

HIRAWATI BINTI HASHIM 13


KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

Justeru, kajian ini cuba meninjau pencapaian TG pelajar yang


menggunakan teknik berjadual interaktif dalam penulisan dengan peluasan
predikat ayat. Penggunaan bahan rangsangan tanpa teknik yang berkesan,
mendorong kepada kelemahan penguasaan kemahiran penulisan. Oleh kerana
kajian ini bertujuan meningkatkan pencapaian murid dalam kemahiran menulis
dalam membina ayat berdasarkan gambar dengan peluasan pada bahagian
predikat ayat, maka berpandukan teknik berjadual P.A.B.K murid akan peka
kepada maklumat yang diperoleh dalam gambar serta boleh diterjemah dalam
bentuk kosa kata yang bertepatan serta boleh diperluaskan dengan kata tugas
yang diperlukan dalam memperluas predikat ayat.

Melalui teknik jadual P.A.B.K murid dapat menggunakan pelbagai


kecerdasan yang dimiliki serta kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif untuk
mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran. Kaedah belajar cara belajar
serta pembelajaran masteri juga dapat mengukuhkan lagi pengetahuan mereka
dalam pembinaan ayat yang lengkap dengan peluasan predikat yang baik.

Sebagai asas penulisan pelahiran murid sepatutnya mempunyai


kemahiran dalam pembinaan ayat dengan peluasan predikat yang lengkap. Bagi
murid tahun 3 yang baru menjadi langkah pertama dalam penulisan pelahiran
maka penulisan ayat yang mempunyai peluasan predikat yang baik amat
diperlukan dalam menyambung kemahiran seterusnya. Kemahiran ini berkaitan
dengan hasil pembelajaran 8.1 aras 3(i) dalam huraian sukatan pelajaran
Bahasa Melayu tahun 3 berkaitan kemahiran membina ayat tunggal dan majmuk
yang lengkap.

Justeru itu, saya harus mengambil langkah segera untuk mengatasi


masalah 32 orang murid Tahun 3 Nekad yang tidak dapat menguasai kemahiran
menulis ayat berdasarkan gambar. Moga pemilihan teknik P.A.B.K ini pada saya,
sangat bertepatan kerana sebagai guru mereka, saya dapat berhubung dengan
murid-murid tersebut secara langsung untuk mengaplikasikan teknik yang saya

HIRAWATI BINTI HASHIM 14


KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

perkenalkan. Teknik ini berasaskan kepada pandangan Edward De Bono (1982)


tentang kemahiran berfikir. Beliau menjelaskan manusia akan menyusun
maklumat, kemudian barulah maklumat itu diproses. Teknik ini turut lahir
daripada pandangan Abdullah Hassan (2006).

Selain itu, saya akan memberi mereka ujian untuk mengenal pasti sama
ada teknik yang saya gunakan berkesan untuk menangani masalah yang mereka
hadapi atau sebaliknya. Saya juga akan meminta mereka menjawab soal selidik
untuk mengenal pasti keberkesanan intervensi meningkatkan minat mereka
terhadap penulisan ayat dengan peluasan predikat.

3.0 OBJEKTIF KAJIAN

Berikut ialah objektif umum dan objektif khusus bagi kajian ini: TG

3.1 Objektif Am

Objektif kajian ini secara umumnya adalah untuk meningkatkan kemahiran


guru dalam menggunakan pelbagai strategi, pendekatan, kaeda dan teknik untuk
membantu murid dalam masalah pembelajaran pembinaan ayat terutama
kepada 32 orang murid Tahun 3 Nekad dalam menulis ayat dengan
meningkatkan kemahiran mereka mengenai penulisan ayat berdasar gambar
serta membantu mereka menterjemah maklumat dalam bentuk gambar kepada
perkataandengan mudah. Murid dapat menggunakan Teknik P.A.B.K dan
memperluas predikat ayat menggunakan teknik ini.

Diharapkan dengan teknik yang diperkenalkan, murid-murid tersebut


dapat menguasai kemahiran menulis ayat dengan baik serta akan lebih meminati
mata pelajaran bahasa Melayu. Seterusnya diharapkan mereka akan dapat
mencapai pencapaian dari masa semasa dalam asas penulisan pelahiran dan

HIRAWATI BINTI HASHIM 15


KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

berjaya menguasai kemahiran penulisan pelahiran yang baik serta cemerlang


dalam peperiksaan yang akan mereka jalani

3.2 Objektif khusus

I. Untuk meningkatkan kemahiran murid menulis ayat dengan


memindahkan maklumat yang betul daripada gambar / grafik.TAK
JELAS/SAMA NO 2
II. Untuk meningkatkan kemahiran murid menulis ayat yang lengkap
dengan memindahkan MENGGUNKAN maklumat yang betul daripada
gambar.
III. Meningkatkan kemahiran menulis ayat dengan KETERANGAN
peluasan predikat yang betul berpandukan grafik. JADUAL???

3.3 Soalan kajian

Untuk meninjau pencapaian kumpulan sebelum dan selepas


menggunakan teknik PABK berjadual dalam penulisan ayat berdasarkan
gambar, beberapa soalan kajian dikenal pasti. Soalan kajian adalah seperti
berikut:

i. ApakahDAPATKAH teknik P.A.B.K dapat membantu murid


mengesan maklumat yang BETUL terdapat di dalam gambar
dan menulis ayat dalam peluasan predikat ayat?
ii. DAPATKAH teknik P.A.B.K membantu murid menULIS AYAT
DENGAN BETUL BERDASARKAN MAKLUMAT YANG
terdapat dalam gambar?
iii. DAPATKAH Adakah teknik P.A.B.K dapat membantu murid
memperluas predikat dalam membina ayat yang gramatis?

HIRAWATI BINTI HASHIM 16


KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

PASTIKAN INSTRUMEN DAN CARA MENGANALISIS DATA YANG TEPAT BAGI


MENJAWAB SOALAN INI

3.0 TINJAUAN LITERATUR

Kemahiran menulis merupakan suatu budaya intelek yang saling melengkapi


antara kemahiran membaca dengan menulis. Keupayaan menulis merupakan
proses penyaluran maklumat yang bersifat mekanikal dan disalurkan secara
bersistem iaitu mengambil kira matlamat, penggunaan bahasa, audiens, dan
gaya penulisan. Sehubungan itu, keupayaan menulis merupakan suatu
kemahiran yang menjadi punca atau asas dalam proses pengajaran dan
pembelajaran yang berkesan dalam pelbagai disiplin ilmu di sekolah.
Pencapaian dan kebolehan yang tinggi dalam kemahiran menulis pasti dapat
meningkatkan penguasaan pembelajaran murid dalam Bahasa Melayu dan mata
pelajaran tertentu. MACAM PETIKAN DARIPADA SUMBER
BUKU..NYATAKAN SIAPA

Berdasarkan Buku Panduan Am Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah


(KPM 2003), bahawa setiap murid adalah berbeza antara satu sama lain sama
ada dari segi pengalaman, tingkah laku, amalan, bakat dan kebolehan. Pelbagai
usaha telah dan akan dijalankan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia bersama
Jabatan Pelajaran Negeri dengan Pejabat Pelajaran Daerah bagi merangka
program kecemerlangan murid contohnya Kelas Intervensi Awalan Membaca
dan Menulis (KIA2M), Program Literasi dan Numerasi (LINUS), dan Program
Bimbingan Membaca dan Menulis (PROTIM). Melalui program-program yang
dirancang diharapkan dapat membantu sertamemenuhi keperluanmurid-murid
dalam menguasai kemahiran membaca dan menulis.Menulis melibatkan murid-
murid supaya berfikir, menaakul, menyusun dan mengolah idea sebelum
dilahirkan dalam bentuk wacana yang lengkap.

HIRAWATI BINTI HASHIM 17


KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

Kemahiran menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan


ayat danmengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan
dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui dengan
menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta
tulisan yang jelas, cantik dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan
kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan imaginatif.
Aplikasi strategi, sikap dan masalah guru yang dihadapi dalam kelas
memberi kesan kepada pembelajaran kemahiran penulisan. Menurut kajian Tay
Meng Huat (2003) tentang sikap dan masalah guru dalam pengajaran Bahasa
Melayu di Sekolah Rendah, mendapati masalah utama yang dihadapi oleh guru-
guru dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu ialah untuk
menangani jenis masalah yang berkaitan dengan murid iaitu kelemahan
penguasaan asas Bahasa Melayu dalamkalangan murid, masalah untuk berfikir
serta mengumpul idea, masalah malasdan tiada minat. ATG
Jika kemahiran menulis murid telah dikuasai, pengalaman menulis akan
menyeronokkan murid. Walau bagaimanapun masa yang diperlukan bagi
mengajar kemahiran menulis adalah agak lama, mengajar untuk menghabiskan
sukatan, berkongsi maklumat dengan rakan, penyediaan persediaan mengajar
membebankan, namun begitu mengajar kemahiran menulis harus diteruskan dan
guru mengambil berat tentang kemahiran menulis. Guru-guru mengambil berat
ATG tentang kemahiran menulis kerana ia merupakan salah satu aspek wajib
dalam mengajar bahasa selain aspek lisan dan kefahaman. Selain itu, sikap
murid yang dikaji adalah penting untuk diambil kira dalam menjalankan aktiviti
penulisan dalam pengajaran dan pembelajaran, mengikuti pengajaran kemahiran
menulis mengikut kebolehan murid, dan mengadakan perbincangan dengan
rakan serta guru untuk memperbaiki cara penulisan.

Selain itu, masalah penulisan murid juga turut berpunca daripada gaya
pengajaran guru di dalam kelas. Strategi pengajaran penting kerana menurut
Esah Sulaiman (2003) dalam Noor Azizah Ahmad (2006), pelbagai pendekatan
pengajaran dan pembelajaran boleh digunakan seperti pendekatan berpusatkan

HIRAWATI BINTI HASHIM 18


KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

guru, pendekatan berpusatkan murid dan pendekatan berpusatkan bahan.


Pemilihan dan perancangan guru dalam menentukan pendekatan, kaedah,
teknik dan aktiviti dalam sesuatu pengajaran untuk mencapai objektif adalah
dikatakan strategi pengajaran. Penggunaan bahan rangsangan tanpa teknik
yang berkesan, mendorong kepada kelemahan penguasaan kemahiran
penulisan.

Menurut Abdullah Hassan (2004), guru-guru menghadapi masalah


mengajar Sukatan Baharu Bahasa Melayu 2003 kerana guru-guru tidak terlatih
dalam sukatan baharu yang mengandungi kemahiran komunikasi
interpersonal, INI KHUSUS UNTUK SEKOLAH MENENGAH kemahiran
berfikir kritis dan kreatif (KBKK), dan kemahiran bernilai tambah (KBT) dalam
pengajaran bahasa Melayu. Oleh sebab itu mereka menggunakan pengalaman
dan maklumat peribadi dan tidak berdasarkan ilmu komunikasi interpersonal
sebenar. Kemahiran-kemahiran ini tidak diajarkan sebagai kursus dalam
pendidikan guru serta sudah tentu tiada kaedah mengajarnya.

Selain itu, kecerdasan emosi, kecerdasan pelbagai, kemahiran berfikir,


kemahiran belajar, membuat pengitlakan dan kajian masa depan dalam
kemahiran bernilai tambah tidak diberi fokus dalam pendidikan guru tetapi perlu
diajarkan oleh guru di sekolah. Hal ini menimbulkan kesukaran kepada guru-guru
untuk mengajar kemahiran menulis berdasarkan sukatan baru dan menjejaskan
proses pengajaran dan pembelajaran.

Manakala Yahya Othman (2005) dan Ahmad Khair Mohd. Nor (2005)
menyatakan penguasaan kemahiran menulis bukan hanya bergantung kepada
bakat semata-mata malah dipengaruhi jugaoleh pengajaran menulis yang
bersistem dan berkesan. Oleh itu, dalam pengajaran kemahiran menulis,
penguasaan peringkat asas adalah dimulakan dengan menulis huruf, perkataan,
ayat dan akhirnya sebuah wacana yang dapat difahami apabila dibaca.

HIRAWATI BINTI HASHIM 19


KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

Penyataan Prof Abdullah (19..…) Hassan disokong oleh Chomsky


(1965). SIAPA SOKONG SIAPA NI..CHOMSKY (1965) Rumus Struktur Frasa
mempunyai dua tugas utama iaitu memerihalkan sistem hubungan sintaksis
yang dengan itu memungkinkan berlakunya rumus transformasi. Proses
membina ayat adalah perkara asas dalam kemahiran penulisan pelahiran. Ayat
terdiri daripada perkataan-perkataan yang disusun dalam kelompok-kelompok
tertentu. Setiap kelompok perkataan disusun dengan lengkap.

Susunan kata-kata yang lengkap mengandungi makna yang lengkap.


Susunan unsur-unsur perkataan dalam ayat dasar yang lazim adalah subjeknya
mendahului predikat. Abdullah Hasan (2006) menjelaskan bahawa dalam
sesuatu binaan ayat, terkandung susunan urutan perkataan dalam binaan
sintaksisi yang boleh dihuraikan antaranya melalui satu rumus atau peraturan
yang dinamakan ‘Rumus Struktur Frasa (RSF)’. Rumus RSF ini menyatakan
bahawa ayat boleh dibentuk oleh beberapa ayat yang bertaraf setara yang
dihubungkan oleh kata hubung gabungan.

Perkara yang penting dalam membina ayat ialah maklumat yang akan
digunakan untuk membina ayat tersebut. Ini disokong oleh Edward de Bono
(1982) yang menyatakan bahawa maklumat sememangnya penting kerana
maklumat yang banyak boleh membantu kita berfikir dan membuat keputusan
dengan lebih baik. Kepentingan maklumat turut ditekankan oleh Siti Hawa Munji
(1990). Beliau menyatakan alam proses data deria, seseorang itu haruslah
menyusun sejumlah besar rangsangan menjadi struktur-struktur dan bentuk-
bentuk yang lebih bermakna.

Pendidikan berlaku apabila proses berfikir berlaku. Edward de Bono juga


menyatakan untuk memahami mengenai berfikir, kita seharusnya memahami
bagaimana minda secara aktif memproses maklumat. Minda sebagai self
organizing system menerima maklumat-maklumat dan maklumat-maklumat
tersebut akan tersusun dengan sendirinya lalu membentuk pattern. Menurut

HIRAWATI BINTI HASHIM 20


KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

beliau lagi, patterning system ini juga membantu individu untuk melihat dan
memahami apa yang berlaku di persekitarannya.

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 3 (2003) menyatakan


kemahiran menulis merujuk kepada mendirikan asas yang kukuh supaya
seseorang murid itu dapat melahirkan idea, fikiran serta perasaan dengan baik,
pantas dan cekap.

5.0 KUMPULAN SASARAN

Murid-murid yang terllibat dalam kajian ini terdiri daripada murid tahun 3
Nekad seramai 32 orang. Murid ini mempunyai pencapaian sederhana dan
lemah dalam aspek membina ayat bahasa Melayu di sekolah.BERDASARKAN
DOKUMEN/REKOD MANA Murid ini terbahagi kepada 12 perempuan dan 20
lelaki. Semua murid ini adalah penutur jati bahasa Melayu.

6.0 PELAKSANAAN KAJIAN

KAJIAN AKAN DIJALANKAN MENGGUNAKAN MODEL PT ADAPTASI


LEWIN DAN LAIDLAW . MASUKKAN MODEL PT

HURAIKAN 5 PERINGKAT DALAM MODEL

6.1 Perancangan langkah-langkah tindakan

i. Tinjauan masalah
Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil dalam
menjalankan kajian ini, tinjauan terhadap masalah yang dikenal
pasti akan dibuat bertujuan untuk memahami dengan lebih

HIRAWATI BINTI HASHIM 21


KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

mendalam masalah tersebut. Tinjauan dilakukan dengan mengutip


data seperti berikut:
a) Ujian khas membina ayat berasaskan perkatan yang diberi
bagi menganalisis kelemahan penguasaan kosa kata.
b) Latihan membina ayat berdasarkan gambar bagi mengesan
kesilapan penggunaan perkataan yang menepati dalam
menterjemahkan gambar kepada perkataan.
c) Ujian Lisan Berasaskan Sekolah bagi mengesan
penguasaan kosa kata murid.

ii. Program PAB TAK KONSISTEN PABK???

Terjemahan maklumat grafik / gambar kepada perkataan


mengikut jadual PAB MENGAPA CERITA PERKARA INI

PELAKU AKTIVITI BENDA

Salmah mencuci pinggan

Pak Ali menanam pokok

May Lin menyapu sampah

iii. Program PABK

Memperluas predikat ayat dalam menambahkan kosa kata dalam


ruang keterangan dengan menggunakan jadual P.A.B.K

JADUAL PABK

PELAKU AKTIVITI BENDA KETERANGAN

HIRAWATI BINTI HASHIM 22


KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

yang kotor di singki.


Salmah mencuci pinggan
RELATIF
di kebun sayurnya.
Pak Ali menanam pokok KETERANGAN
TEMPAT
menggunakan
May Lin menyapu sampah penyapu
KETERANGAN CARA
ASPEK KETERANGAN BERCAMPUR-CAMPUR ..INI AKAN MENJADI
MASALAH KEPADA MURID..FOKUS KEPADA SATU ATAU DUA
JENIS SUPAYA MURID JELAS UNTUK MELENGKAPKAN
KETERANGAN

6.2 Perancangan cara mengumpul data

Praujian UJIAN MENULIS AYAT [SEBELUM


TINDAKAN/SEMASA/SELEPAS ]

Satu ujian diagnostik UJIAN PENGESANAN INI KHUSUS MENGENALI


RUANG MASALAH MURID DALAM MEMBACA DAN MENULIS telah
dijalankan untuk mengenal pasti dan mengkategorikan para pelajar
berdasarkan kebolehan kemahiran menulis mereka, TJ iaitu kumpulan
berkebolehan tinggi dan berkebolehan sederhana. Ujian diagnostik
tersebut merupakan penulisan ayat berdasarkan gambar.. Hampir
kesemua responden menulis ayat yang mudah dan tidak lengkap
predikatnya serta mempunyai persamaan dari segi pendekatan, isi dan
gaya bahasa. Pemilihan kata dan frasa yang digunakan oleh pelajar

HIRAWATI BINTI HASHIM 23


KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

dapatlah dikatakan terhad. Banyak kesalahan sampingan seperti ejaan


dan penggunaan tanda baca.JELASKAN APA INSTRUMEN UNTUK
KUTIP DATA SEPANJANG KAJIAN TINDAKAN DIJALANKAN.
BUKAN UNTUK AWAL SAJA. TIDAK PERLU HURAI DAPATAN DI
BHGN INI. APA INSTRUMEN? KANDUNGAN?TUJUAN?MASA
LAKSANAKAN?

Analisis Dokumen

Melalui analisis dokumen dapat memberikan maklumat yang relevan


kepada isu dan masalah yang dikaji. Dokumen adalah sumber yang paling
mudah kepada guru kerana maklumat yang diperlukan telah sedia ada.
Dokumen yang saya gunakan dalam kajian ini adalah buku latihan dan
buku aktiviti murid.TUJUAN? BILA? BENTUK DATA?

Soal selidik

Soal selidik merupakan satu daripada yang paling mudah untuk


memperoleh data yang diperlukan bagi membolehkan saya mengetahui
keadaan sebenar tentang isu-isu pengajaran dan pembelajaran.
SANGAT AM!!! FOKUSKAN TERUS KEPADA MENULIS AYAT DENGAN
KETERANGAN Soal selidik yang dibina mestilah menepati objektif atau
masalah yang dikaji. Soalan yang dikemukakan adalah BENTUK tertutup
yang mempunyai beberapa pilihan jawapan yang disediakan. Terdapat
beberapa jenis skala pengukuran yang boleh digunakan untuk
soalan tertutup ini antaranya ialah Soalan Tertutup Dichotomous.
Skala ini mempunyai dua pilihan seperti Ya/Tidak, Benar/Salah,
Ada/Tiada, Setuju/Tidak Setuju .ATG DAN MAKLUMAT TIDAK
JELAS.. NYATAKAN SAHAJA BENTUK SOAL SELIDIK, KANDUNGAN
DAN CARA MURID MENANDAKAN

HIRAWATI BINTI HASHIM 24


KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

6.3 Perancangan cara menganalisis data

Analisa data dilakukan dengan membuat


KEKERAPAN/PERATUSAN/ DAIPAPARKAN DALAM BENTUK DAN
GRAF jadual atau apa-apa bentuk ‘data display’ untuk menunjukkan
bahawa anda telah mengumpul data / maklumat untuk mengetahui
bagaimana masalah itu timbul dan perkara-perkara lain yang berkaitan
dengan masalah yang dikaji. JANGAN ULAS CARA ANALISIS TAPI
JELASKAN BAGAIMANA CIKGU HENDAK MENGANALISIS DATA
DARIPADA INSTRUMEN SOAL SELIDIK, UJIAN, TEMU BUAL ATAU
ANALISIS DOKUMEN .TERANGKAN CARA BAGI SETIAP
INSTRUMEN

7.0 PERANCANGAN PELAKSANAAN TINDAKAN


7.1 Jadual pelaksanaan kajian tindakan

Kajian ini akan melibatkan saya sendiri sebagai pengkaji dan 32 orang murid
Tahun 3 Nekad sebagai sampel kajian. Di bawah ini ialah jadual pelaksanaan
kajian dalam tempoh masa yang telah ditentukan:

Jadual 1

Jadual pelaksanaan kajian tindakan

Pelaksanaan Kajian Dalam Tempoh Masa 3 Bulan

TARIKH Minggu Aktiviti Catatan

HIRAWATI BINTI HASHIM 25


KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

06 – 15 Feb Refleksi isu / masalah keperihatinan


1
2012

Tinjauan Awal:
i. Item ujian
i. Mereka bentuk soalan untuk ujian
ii. Item Soal
pra dan ujian pos bagi mengenal
16 – 20 Feb Selidik
2 pasti kemahiran murid
2012 iii. Perkara-
ii. Mereka bentuk soal selidik (10
perkara di
soalan)
perhatikan

i. Soalan ujian
i. Menjalankan ujian pra (20 minit) seperti di
ii. Mengedarkan soal selidik Lampiran A
kepada murid dan mengumpul ii. Soal Selidik
21 – 26 Feb semula selepas 10 minit seperti di
3
2012 iii. Membuat perhatian terhadap Lampiran B
sikap murid sebelum aktiviti iii. Perkara-
intervensi perkara di
perhatikan seperti
di lampiran C

27 – 29 Analisis Data Tinjauan awal:


4
Feb 2012

HIRAWATI BINTI HASHIM 26


KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

i. Menganalisis, merekod dan melapor


markah ujian pra - bilangan dan
peratus yang lulus/yg dapat
menjawab dengan betul.
ii. Menganalisis data soal selidik -
menentukan nilai min bagi
5 – 10 Mac
1 mengukur minat/persepsi murid
2012
pada kemahiran menulis ayat
berdasar gambar dan bilangan serta
peratus bagi setiap kategori skala
iii. Melaporkan dapatan analisis data
soal selidik dalam Jadual
iv. Melaporkan dapatan pemerhatian

HIRAWATI BINTI HASHIM 27


KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

Merancang dan menyusun aktiviti


intervensi:
i. Aktiviti I: Mereka bentuk Jadual
P.A.B.K dan memperkenalkan
jadual tersebut kepada murid-murid.
Murid akan diperkenalkan terlebih
dahulu dengan Teknik Jadual P.A.B
- menggunakan Jadual untuk
menterjemahkan maklumat
bergambar kepada perkataan.
(Contoh Kad di Lampiran D)
Mac 3&4 ii. Aktiviti II: Memberi soalan latih tubi
untuk mengenal pasti kemahiran
murid menterjemahkan maklumat
dalam perkataan menggunakan
jadual PAB

iii. Aktiviti IV: Memperkenalkan Teknik


Jadual P.A.B.K bagi memperluas
predikat ayat.
iv. Aktiviti V: Memberi latih tubi - murid
perlu menulis ayat lengkap
berdasarkan gambar.

HIRAWATI BINTI HASHIM 28


KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

Melaksanakan aktiviti intervensi


sebagaimana yang dirancang secara
satu persatu Nota: semua
April 1-3 aktiviti akan
Melakukan pemerhatian dan membuat direkodkan
perekodan terhadap perubahan sikap
dan tingkah laku murid

Menjalankan ujian pos untuk menilai


tahap perubahan tingkah laku terhadap
April 4 teknik yang diperkenalkan.
Mengedar soal selidik untuk dijawab
oleh murid

Menganalisis data ujian pos


Menganalisis data soal selidik
Mei 1
Menyediakan jadual dan pelaporan
hasil analisis data

Menulis refleksi kajian dan membuat


2
cadangan

Mengemas kini laporan - editing,


3 memastikan isi kandungan, rujukan
dan lampiran dilengkapkan

HIRAWATI BINTI HASHIM 29


KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

Menjilid laporan dan bersedia untuk


4
dihantar ke PPD.

7.1 Kos kajian

JADUAL 2
Anggaran Perbelanjaan Kajian

Harga Per unit x Jumlah


Bil Butiran
unit (RM) (RM)
1 Kertas mahjung 0.20 x 10 20.00

2 Kertas A4 10.00 x 1 rim 10.00

3 Dakwat pencetak 80.00 x 1 katraj 80.00

4 Artline 3.00 x 3 9.00

5 Bahan fotostat 0.70 x 50 helai 35.00

6 ThumB drive 40.00 x 1 40.00

RUJUKAN

LAMPIRAN

HIRAWATI BINTI HASHIM 30


KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN

KOMEN:

SILA BACA KOMEN DAN BAIKI:

 HURAIAN DAN OLAHAN AYAT SUPAYA GRAMATIS, LENGKAP DAN JELAS


MAKSUD

 KANDUNGAN/FAKTA SUPAYA JELAS, KONSISTEN DAN TEPAT MENGIKUT


FOKUS KAJIAN

 SUSUNAN ISI-ISI PENTING SUPAYA ADA KESINAMBUNGAN ISI DAN PAUTAN


IDEA YANG JELAS DAN TERSUSUN

 EJAAN DAN TANDA BACA SUPAYA JELAS MAKSUD AYAT

 APLIKASI KONSEP DAN PERKAEDAHAN PENYELIDIKAN TINDAKAN YANG


TEPAT SUPAYA JELAS KANDUNGAN DAN PROSES

 HURAIAN TEKNIK PABK DAN CARA AKTIVITI DIKENDALIKAN KERANA


TIDAK JELAS: KONSEP, KANDUNGAN, CARA PELAKSANAAN, CARA
MENGUKUR PENCAPAIAN MURID DAN CARA MENGANALISIS SKOR MURID.

HIRAWATI BINTI HASHIM 31