Anda di halaman 1dari 7

SKEMA MARKAH RINGKASAN KARANGAN (PT3)

(15 markah)

Markah isi : 10 markah


Bilangan Isi Markah
5 10
4 8
3 6
2 4
1 2

Markah Bahasa : ( 5 markah)


 Kesalahan bahasa ditanda seperti penandaan karangan
 Bahasa dinilai secara impression
 Kriteria pemeringkatan markah seperti di bawah:

Peringkat Markah Deskripsi


 Bahan baik dan lancar
 Menggunakan ayat sendiri, pemilihan kata tepat, ayat
Cemerlang 4-5 gramatis
 Penanda wacana sesuai
 Ejaan dan tanda baca betul

Baik 2-3  Bahasa baik dan lancar


 Masih berupaya menggunakan ayat sendiri, pemilihan kata
masih tepat, ayat masih gramatis
 Penanda wacana masih sesuai
 Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang minimum

 Bahasa kurang lancar


 Terdapat kesalahan yang ketara dalam ayat, ejaan dan
Memuaskan 1 tanda baca
atau
 Menyalin ayat daripada petikan asal secara terpilih

Cadangan Cara Penandaan Ringkasan:


1. Pemeriksaan dikehendaki menanda ( √ ), apabila terjumpa isi yang betul dan tulis 1 untuk isi yang pertama
dan tulis 2 untuk isi yang kedua dan seterusnya (hingga isi kelima).
2. Jawaban calon diperiksa sehingga 100 patah perkataan, tetapi dibenarkan sehingga habis ayat terakhir dan
buat garisan panjang selepas 100 patah perkataan.
3. Sekiranya calon berperenggan, periksa seperti biasa.
SKEMA MARKAH RUMUSAN KARANGAN (PT3)
(15 markah)

Markah isi : 10 markah


Isi Bilangan Isi Markah
Idea utama 1 2 ( 1 isi x 2 markah)
Idea sampingan 6 6 (6 isi x 1 markah)
Kesimpulan 1 2 (1 isi x 2 markah )

Markah Bahasa : ( 5 markah )


- Kesalahan bahasa ditanda seperti penandaan karangan
- Bahasa dinilai secara impression
- Kriteria pemeringkatan markah seperti di bawah:

Peringkat Markah Deskripsi


 Bahan baik dan lancar
 Menggunakan ayat sendiri, pemilihan kata tepat, ayat
Cemerlang 4-5 gramatis
 Penanda wacana sesuai
 Ejaan dan tanda baca betul

Baik 2-3  Bahasa baik dan lancar


 Masih berupaya menggunakan ayat sendiri, pemilihan kata
masih tepat, ayat masih gramatis
 Penanda wacana masih sesuai
 Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang minimum

 Bahasa kurang lancar


 Penanda wacana kurang sesuai
Memuaskan 1  Terdapat kesalahan yang ketara dalam ayat, pemilihan kata
kurang tepat, ayat kurang gramatis, kesalahan ketara pada
ejaan dan tanda baca
atau
 Menyalin ayat daripada petikan asal secara terpilih

Cadangan Cara Penandaan Rumusan:


1. Pemeriksaan dikehendaki menanda ( √ ), apabila terjumpa idea utama, idea sampingan hingga idea sampingan
keenam dan penutup.
2. Jawaban calon diperiksa sehingga 100 patah perkataan, tetapi dibenarkan sehingga habis ayat terakhir dan buat
garisan panjang selepas 100 patah perkataan.
3. Sekiranya calon berperenggan, periksa seperti biasa.
SKEMA MARKAH KARANGAN ULASAN (PT3)
(15 markah)

Perkara yang perlu diberi perhatian semasa membaca jawaban calon;

a) Pemeriksa perlu memberikan penekanan pada idea yang ditulis oleh calon
b) Bahasa dinilai secara tanggapan (impression) berdasarkan kriteria
c) Pemeriksa diminta menandakan kesalahan bahasa seperti penandaan jawaban karangan
d) Karangan kurang 80 pp tapi bahasa baik (layak 12 markah – Gred Baik)
e) Karangan lebih 100 pp tapi bahasa baik (layak 13 markah -Gred Cemerlang rendah)
f) Wajib ada isi-isi tersurat dan tersirat
g) Salin maklumat sahaja (layak 5 markah – Gred Kurang Memuaskan)
h) Tulis dalam bentuk cerita ikut tema (layak 8 markah – Gred Kurang Memuaskan
i) Perenggan bebas
j) Cemerlang hanya ada frasa menarik
k) Salah satu isi tersurat atau isi tersirat tiada (layak 8 markah – Gred Kurang Memuaskan)
l) Peringkatkan markah calon berdasarkan kriteria di bawah;

Peringkat Markah Deskripsi


Idea
 Isi tersurat dan tersirat yang relevan dengan bahan
 Ulasan idea jelas dan menarik

Bahasa
Cemerlang 13-15
 Ayat gramatis
 Kosa kata luas dan tepat
 Ejaan dan tanda baca betul
 Penanda wacana yang betul
 Kesalahan bahasa yang minimum

Idea
 Isi tersurat dan tersirat yang releven dengan bahan
 Ulasan idea jelas

Bahasa
 Ayat masih gramatis
Baik 09-12
 Kosa kata luas
 Ejaan dan tanda baca masih betul
 Penanda wacana yang masih betul
 Kesalahan bahasa yang masih minimum

Idea
 Isi tersurat dan tersirat yang masih relevan dengan bahan
Kurang 05-08  Ulasan idea kurang jelas
Memuaskan
Bahasa
 Ayat kurang gramatis
 Kosa kata terhad
 Kesalahan bahasa yang ketara

Penguasaan 00-04  Keseluruhan jawaban calon menggambarkan penguasaan bahasa


Minimum yang tidak cekap

SKEMA MARKAH KARANGAN RESPONS TERHAD / KARANGAN PENDEK (PT3)


(10 markah)

Kriteria Menilai Kemahiran Menulis


Kriteria Deskripsi
 Kegramatisan : Kata (Morfologi)
: Ayat (Sintaksis)
Bahasa
 Ejaan dan tanda baca
 Kosa kata
 Isi – isi
Idea  Huraian isi

Peringkat Markah Deskripsi


Idea
 Idea releven dengan tugasan
 Huraikan idea jelas dan menarik

Bahasa
Cemerlang 8 - 10  Ayat gramatis
 Kosa kata luas dan tepat
 Ejaan dan tanda baca betul
 Penanda wacana yang betul
 Kesalahan bahasa yang minimum

Idea
 Idea masih releven dengan tugasan
 Huraikan idea masih jelas dan masih menarik

Baik 5-7 Bahasa


 Ayat masih gramatis
 Kosa kata luas
 Ejaan dan tanda baca masih betul
 Penanda wacana yang masih betul
 Kesalahan bahasa yang masih minimum

Idea
 Idea kurang relevan dengan tugasan
 Huraikan idea kurang jelas dan kurang menarik
Penguasaan 3-4
Minimum Bahasa
 Ayat kurang gramatis
 Kosa kata terhad
 Kesalahan bahasa yang ketara

Tidak Mencapai  Keseluruhan jawaban calon menggambarkan penguasaan bahasa


Tahap Penguasaan 0-2 yang tidak cekap
Minimum

Langkah-langkah memeriksa:
1. Pemeriksaan dikehendaki membaca karangan itu sekali lalu terlebih untuk mendapatkan kesan (impression)
daripadanya. Perkara yang perlu diperhatikan semasa membuat pertimbangan ialah menjawab tugasan, kerelevanan
idea dan bahasa. Kemudian, nilaikan dan tetapkan mengikut karangan berdasarkan kriteria penskoran yang
disediakan.

2. Baca karangan itu sekali lagi dengan teliti untuk membuat pertimbangan yang muktamad.

SKEMA MARKAH KARANGAN RESPONS TERBUKA / KARANGAN


MENCAPAI ATAU MELEBIHI 180 PATAH PERKATAAN (PT3)
(30 markah)

Kriteria Menilai Kemahiran Menulis


Kriteria Deskripsi
 Kegramatisan : Kata (Morfologi)
: Ayat (Sintaksis)
Bahasa
 Ejaan dan tanda baca
 Kosa kata
 Isi – isi
Idea  Huraian isi
 Contoh
Pengolahan  Pengolahan
 Pemerengganan
 Format
 Unsur keindahan bahasa/ ungkapan menarik

Peringkat Markah Deskripsi


Idea
 Idea releven dengan tugasan
 Huraikan idea jelas dan menarik
 Contoh yang sesuai

Cemerlang 26 -30 Bahasa


 Penggunaan ayat bervariasi dan gramatis
 Penggunaan kosa kata luas dan tepat
 Ejaan dan tanda baca betul
 Kesalahan bahasa minimum

Pengolahan
 Pengolahan menarik dan berkesan dan matang dengan
pemerengganan yang sesuai
 Format menepati kehendak tugasan
 Penggunaan penanda wacana tepat
 Penggunaan ungkapan menarik, tepatdan berkesan seperti
peribahasa/ pantun/ cogan kata/ frasa yang menarik

Idea
 Idea releven dengan tugasan
 Huraikan idea jelas dan menarik
Kepujian 20 -25
Bahasa
 Penggunaan ayat bervariasi dan gramatis
 Penggunaan kosa kata luas
 Ejaan dan tanda baca betul
 Kesalahan bahasa minimum

Pengolahan
 Pengolahan menarik dan berkesan dengan pemerengganan yang
sesuai
 Format menepati kehendak tugasan
 Penggunaan penanda wacana sesuai
 Penggunaan ungkapan menarik, sesuai dan berkesan seperti
peribahasa/ pantun/ cogan kata/ frasa yang menarik

Idea
 Idea masih releven dengan tugasan
 Huraikan idea masih jelas dan masih menarik
Baik 15 - 19 Bahasa
 Penggunaan ayat masih bervariasi dan masih gramatis
 Penggunaan kosa kata masih luas
 Ejaan dan tanda baca masih betul
 Kesalahan bahasa masih minimum

Pengolahan
 Pengolahan masih menarik dan masih berkesan dengan
pemerengganan yang masih sesuai
 Format masih menepati kehendak tugasan
 Penggunaan penanda wacana masih sesuai
Idea
 Idea kurang relevan dengan tugasan
 Huraikan idea kurang jelas dan kurang menarik
Penguasaan 7 - 14  Tiada contoh atau contoh kurang sesuai
Minimum

Bahasa
 Penggunaan ayat kurang bervariasi dan kurang gramatis
 Penggunaan kosa kata terhad
 Kesalahan bahasa yang ketara
Pengolahan
 Pengolahan kurang menarik, kurang berkesan dan
pemerengganan yang kurang sesuai
 Format kurang menepati kehendak tugasan
 Penggunaan penanda wacan kurang sesuai
Tidak Mencapai  Keseluruhan jawaban calon menggambarkan penguasaan
Tahap Penguasaan 0-6 kemahiran menulis yang lemah
Minimum  Tidak menjawab tugasan atau karangan yang tidak menepati
kehendak soalan/ terpesong

Langkah-langkah memeriksa:
1. Pemeriksaan dikehendaki membaca karangan itu sekali lalu terlebih untuk mendapatkan kesan (impression)
daripadanya. Perkara yang perlu diperhatikan semasa membuat pertimbangan ialah menjawab tugasan, kerelevanan
idea dan pengolahan. Kemudian, nilaikan dan tetapkan mengikut karangan berdasarkan kriteria penskoran yang
disediakan.

2. Baca karangan itu sekali lagi dengan teliti untuk membuat pertimbangan yang muktamad. Ketika membaca, tandakan
kesalahan-kesalahan bahasa, tanda baca, ejaan dan isi/ fakta seperti berikut:

Kesalahan bahasa, perkataan dan frasa

Kesalahan ejaan

Kesalahan ejaan yang berulang

Kesalahan tanda baca

Kesalahan isi / fakta


[ ]
3. Pemotongan markah untuk ejaan yang salah:
a) ½ markah dipotong bagi ejaan yang salah
b) Pemotongan keseluruhan tidak lebih daripada 2 markah
c) Kesalahan ejaan yang berulang tidak diambil kira
d) Ejaan hendaklah mengikut sistem ejaan Rumi Baharu Bahasa Melayu

Anda mungkin juga menyukai