Anda di halaman 1dari 10

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BATU LINTANG,

JALAN COLLEGE,

93200 KUCHING, SARAWAK.

PROGRAM DIPLOMA PASCA SISWAZAH PENDIDIKAN ISLAM

(AMBILAN JUN 2020 SEMESTER 1)

TUGASAN : PEMBENTANGAN PENGAJARAN MIKRO MELALUI RAKAMAN


VIDEO

NAMA PELAJAR NURULAKHMA BINTI YAHYA

ANGKA GILIRAN 2020042410076

NO KAD PENGENALAN 890311-11-5874

KUMPULAN/ UNIT PDPP PI SR (4)

EDUP 2093
KOD DAN NAMA KURSUS PEDAGOGI
NAMA PENSYARAH EN. KAMARUDZAMAN BIN MOHD ALI

TARIKH HANTAR 15 OKTOBER 2020

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN TS25


SEKOLAH KEBANGSAAN ASYAKIRIN

MATA
PENDIDIKAN ISLAM MINGGU 41
PELAJARAN
KELAS TAHUN 1 MASA 7.40-8.10
TARIKH /
9 Oktober 2020 KEHADIRAN MURID 27/30
HARI

BIDANG : Pendidikan Islam TAJUK : Wudhu’ Sempurna

Menyatakan 4.3.1
.pengertian wuduk
KOD Memahami dan mengamalkan 4.3
KOD STANDARD
STANDARD konsep berwuduk dengan sempurna Menjelaskan rukun- 4.3.3
PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
.rukun wuduk

Di akhir pembelajaran murid dapat :


 1. Menyatakan pengertian 1. Murid tahun 1 dapat
wudhu’ dengan baik dan menyebut pengertian
betul selepas mendengar wudhu’ dengan baik.
OBJEKTIF penerangan guru. 2. Murid tahun 1 dapat
PEMBELAJAR KRITERIA KEJAYAAN
AN  3. Mengetahui rukun wudhu’ menyenaraikan 6
dengan tepat dan baik rukun wudhu’ dengan
selepas bimbingan guru. baik dan tepat.

Murid menjana idea untuk


KEMAHIRAN
membezakan pengertian wudhu’ GABUNG JALIN Al-Quran ( Doa)
BERFIRIR
dan rukun wudhu’

1.Kad Warna 1. Menyusun kad dengan


BAHAN PENILAIAN
BANTU 2. Gambar PENGAJARAN DAN membuat salah satu
BELAJAR PEMBELAJARAN
peta i - Think

STRATEGI PEMBELAJARAN & PENGAJARAN


LANGKAH ISI PELAJARAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN

1.Semua murid membaca doa


Bacaan doa belajar dan belajar bersama-sama.
syahadah
2.Kemudian guru meminta murid
َ ‫َربِّ ا ْش َرحْ لِي‬
‫ َو َيسِّرْ لِي‬H‫ص ْد ِري‬ melafazkan dua kalimah
‫مْري َواحْ لُ ْل ُع ْقدَ ًة مِنْ ل َِسانِي‬َ
ِ ‫أ‬ syahadah beserta maksud
‫َي ْف َقهُوا َق ْولِي‬ secara beramai-ramai. Penerapan nilai:
AKTIVITI
PERMULAAN ‫د‬Hُ ‫أَ ْش َه ُد أَنْ اَل إِلَ َه إِاَّل هللاُ َوأَ ْش َه‬
ُ ‫ك َوا ْن‬
‫ر‬Hْ ‫ش‬ َ ‫اَللَّ ُه َّم ا ْف َتحْ َعلَ ْي َنا ح ِْك َم َت‬  Bersyukur
2 MINIT ِ ‫أَنَّ م َُحم ًَّدا َرس ُْو ُل‬
‫هللا‬
‫ِك َيا اَرْ َح َم‬َ ‫َعلَ ْي َنا مِنْ َخ َزائ ِِن َرحْ َمت‬
‫الرَّ ا ِح ِمي َْن‬
Maksud : Aku naik saksi

‫أَ ْش َه ُد أَنْ اَل إِ َل َه إِاَّل هللاُ َوأَ ْش َه ُد‬ bahawa tiada tuhan yang

‫م َُح َّم ًدا َرس ُْو ُل هللا‬ َّ‫أَن‬ disembah melainkan Allah dan
aku naik saksi bahawa Nabi
Muhammad itu pesuruh Allah
Penerapan nilai:
Gambar anggota badan
1. Guru mempamerkan gambar
manusia. Bersungguh-sungguh
ini dihadapan kelas.
- Apakah yang kamu faham Memberi perhatian
2. Murid memerhatikan gambar
tentang gambar ini?
tersebut dengan teliti serta Bantu membantu
memahami maksud gambar
SET INDUKSI yang dipamerkan.
2 MINIT
- Guru bersoal jawab dengan Teknik /Kaedah:
3. Guru bersoal jawab dengan
murid.
murid.
- Guru mengaitkan jawapan  Meneka tajuk dan

murid dengan tajuk yang akan Murid meneka tajuk yang .4 soal jawab

dipelajari. akan dipelajari berdasarkan Bahan Bantu Belajar:


. .gambar yang dilihat
 Gambar

LANGKAH 1 Penerangan Guru tentang 1. Murid dipaparkan kad warna : Penerapan nilai
8 MINIT yang bertulis pengertian wudhu’.
Pengertian wudhuk :  Tekun berusaha

2. Murid mendengar penerangan dalam


Wudhuk ialah perbuatan pembelajaran
guru tentang pengertian wudhu’
meratakan air pada anggota  Taat perintah
tertentu besrta dengan niat 3. Murid di minta untuk Allah s.w.t
membaca dan mengulangi  Kreativiti
secara beramai-ramai tentang
pengertian wudhu’
Teknik / Kaedah
4. Murid di minta secara  Penerangan /
sukarela untuk membaca bersoal jawab
pengertian wudhu’ yang  Tampalan
mewakili seorang murid lelaki
Bahan Bantu Belajar
dan seorang murid
 Buku teks
 Kertas warna
 Gambar

LANGKAH 2 Penerangan guru Guru memaparkan rukun- .1 : Penerapan Nilai


10 MINIT .’rukun wudhu
Menjelaskan rukun-rukun Elemen Merentas
.’wudhu Murid mendengar .2 Kurikulum

Niat .7 penjelasan yang diberikan oleh  Teknologi


guru tentang rukun-rukun Maklumat dan
‫ْت وُ ضُو َء هَّلِل ِ َت َعالَى‬
ُ ‫َن َوي‬
.’wudhu Komunikasi
Maksudnya : Sahaja aku
Guru meminta semua murid .3  Kreativiti
berwudhu’ kerana Allah
untuk membaca tentang
.ta’ala
rukun-rukun wudhu’. Teknik / Kaedah
Membasuh muka .2 Kemudian diikuti dengan
 Penerangan / Soal
Membasuh tangan .3 bacaan secara individu yang
Jawab
hingga ke siku 3kali mewakili murid lelaki dan
 Tampalan
Menyapu sebahagian .4 .murid perempuan
 Simulasi wudhu’
.kepala

Membasuh kaki .5
hingga buku lali
Bahan Bantu Belajar
Tertib .6
 Kad warna-warni
Wajib mendahului -
.anggota kanan
1. Aktiviti menyusun semula
rukun-rukun wudhu’ mengikut
turutan dengan menggunakan
peta i-Think.

Jawapan yang diberikan .2


atau ditampal oleh murid di
PAK 21:
semak atau dibetulkan oleh
Peta minda i-Think
guru sekiranya terdapat
Satu strategi untuk
LANGKAH 3 .kesalah
memberi peluang kepada
5 MINIT Murid yang menyusun .3
murid untuk menunjukkan
dengan betul diberi
kefahaman mereka
.peneguhan
tentang sesuatu topik
Guru memanggil seorang .4
yang diajar. Peta minda
wakil murid untuk simulasi
(i-Think) adalah satu
setiap rukun wudhu’ dan diikuti
contoh peta minda yang
oleh murid lain.sehingga murid
di galakkan.
.melakukan dengan betul

PENUTUP Rumusan 1. Guru mengulang semula isi : Penerapan nilai


3 MINIT pembelajaran yang dipelajari  Bertanggung
pada hari ini bersama murid. jawab
2. Guru meminta murid  Amanah
mengulangi kembali pengertian
wudhu dan rukun-rukun wudhu’.

3. Guru menasihati murid


supaya mengamalkan atau
sentiasa dalam keadaan
berwudhu’ kerana apabila kita
sentiasa berwudhu’ kita akan
dapat pahala.

4. Murid di edarkan lembaran


kerja sebagai kerja lanjutan
untuk sesi pembelajaran akan
datang.
PEMBELAJA
RAN ALAF  Round
21  Three Stray, One
Table
P. Koperatif  Peta I-Think Stay  Lain – lain :
 Think,
PBL  Role Play/Main  Pembentangan __________________
Pair –
Peranan Hasil Sendiri _____________
P. Masteri Share
 Gallery walk  Deklamasi
Inkuiri Pen.  Hot
Sajak/Nyanyian
PM. Seat
Masalah

BAHAN  Buku
BANTU teks  Internet  Radio / TV
BELAJAR  Kad  Eksperimen  Bola  Lain-lain : Kad kata
(BBB) manila  Gambar /cerita  Field Marker
 P.Point

 Natura
KECERDASA
 Interpersonal  Muzikal  Kinestatik lis
N PELBAGAI
 Intrapersonal  Verbal Linguistik  Logik Matematik  Visual
Ruang
ELEMEN
MERENTASI
 Kreativiti & Inovasi  TMK  Keusahawanan
KURIKULUM
(EMK)

 Membuat  Membuat
 Membanding
KEMAHIRAN  Menghubungkait Inferens Keputusan
beza
BERFIKIR  Menginterpretasi  Membuat  Membuat
 Mengkategori
 Mencipta Analogi Ramalan Rumusan
 Menjana Idea  Mentafsir  Menilai

PENILAIAN  Lembaran
 Hasil Pembentangan  Lisan
PENGAJARA Kerja  Lain – lain :
 Tugasan individu /  folio
N&  Pemerhatian __________
PEMBELAJA kumpulan  Perbincangan
 Kuiz __________
RAN  Ujian  Senarai semak
 Projek
ELEMEN 6K
 Komunikasi  Pemikiran Kritikal
 Kolaboratif  Kreativiti dan inovatif
 Karektor  Kebangsaan

ALATAN
DLM TALIAN

KBAT Pengeta Pemahama Penilaia


Aplikasi Analisis Rekacipta
huan n n
Linguistik Logik Matematik Visual- Kinesteti Muzik Intraperso
GAYA spatial k-Bahan nal
PEMBELAJA
Interpersona Naturalis Auditori
RAN
l (alam sekitar)

PENTAKSIR Senarai semak pembelajaran murid yang menguasai melalui aktiviti peta i-Think dan lembaran
AN kerja.

 20/ 27orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pengayaan / pengukuhan.
 7/27 orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
 Cuti Rehat /
 Mesyuarat / Kursus Cuti Sakit
REFLEKSI  Program Sekolah  Cuti Bencana /
Aktiviti pengajaran & pembelajaran
ditangguhkan kerana ….  Mengiringi Murid Cuti Khas
Keluar  Cuti
 Aktiviti Luar Peristiwa /
Cuti
Aktiviti PdP dibawa ke :
REFLEKSI 1. Kekuatan
GURU - Sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan saya dapati murid dapat
memberikan kerjasama yang baik ketika sesi pdpc dijalankan kerana mereka menyertai setiap
aktiviti dengan baik.
- Saya juga mendapati mereka memahami tajuk yang dipelajari pada hari ini dengan baik.

2. Kelemahan
- Guru kurang mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih kondusif.

3.Penambahbaikan
- Guru perlu mempelbagaikan aktiviti yang lebih kreatif kepada murid di dalam kelas.
RUJUKAN

Dokumentasi Standart Kurikulum Pendidikan Islam Tahun 1

Kementerian Pendidikan Malaysia. Pembelajaran Abad ke – 21

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2016). Buku Teks Pendidikan Islam Tahun 1. Kuala Lumpur
: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Anda mungkin juga menyukai