Anda di halaman 1dari 10

SULIT* 1

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SEMESTER 3 STPM TAHUN 2019

CADANGAN SKEMA JAWAPAN

Bahagian A

[15 markah]

1 B 2 C 3 C 4 A 5 A

6 C 7 B 8 D 9 A 10 A

11 B 12 D 13 B 14 B 15 D

Bahagian B
[15 markah]

16. Berdasarkan maklumat yang diberikan, huraikan pola kemiskinan di Negara-negara Sedang
Membangun dan cadangkan langkah-langkah yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut.

UNJURAN 10 TAHUN KEMISKINAN DI NEGARA-NEGARA SEDANG MEMBANGUN


(PENDUDUK DI BAWAH GARIS KEMISKINAN)

Jumlah Kemiskinan (Juta Orang)


Negara-negara
2000 Peratusan 2005 Peratusan 2010* Peratusan

Asia Selatan 5665.84 34.9 4321.11 27.1 3888.37 29.1

Afrika (kawasan
5683.47 35.0 5706. 42 35.8 5906.05 44.2
Padang Pasir Sahara)
Timur Tengah dan
2434.41 15.0 3242.78 20.3 1884.06 14.1
Afrika Utara
Amerika Latin dan
1699.75 10.5 1871.80 11.7 1189.23 8.9
Kwaba

Asia Timur 404.70 2.5 333.40 2.1 253.88 1.9

Eropah Timur 339. 95 2.1 478.21 3.0 240. 52 1.8

Jumlah Kemiskinan 16228.12 100.0 15953.72 100.0 13362.11 100.0

* Jangkaan
(Sumber : Dipetik dan diubahsuaikan daripada World Development Report,
Tahun 2002)

Skema jawapan : 2+2

STPM 900/3
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat [Lihat sebelah
SULIT*
SULIT* 2

Pengenalan;
Kemiskinan dan kemunduran merupakan cabaran yang masih didepani Negara-negara Sedang Membangun
Dunia. Justeru usaha berterusan perlu dirangka bagi membasmi kemiskinan dan kemunduran ini.

BIL IDEA UTAMA HURAIAN


1. Jumlah keseluruhan Tahun 2000
Pola menurun
16 228.12 juta orang menurun kepada 13 362.1 juta orang pada jangkaan
tahun 2010.
Penurunan sebanyak 2866.01 juta orang atau 17.66%
A Pola Perubahan
2. Pola meningkat Tahun 2000
5683.47 juta orang meningkat kepada 5906.05 juta orang pada jangkaan
Afrika (Kawasan
Padang Pasir Gurun tahun 2010.
Sahara) Meningkat sebanyak 222.58 juta orang atau 3.92%
3. Pola Menurun Asia Selatan
Tahun 2000
Asia Selatan dan Asia
Timur 5665.84 juta orang menurun kepada 3888.37 juta orang pada jangkaan
tahun 2010.
Penurunan sebanyak 1777.47 juta orang atau 31.37%

Asia Timur
Tahun 2000
404.70 juta orang menurun kepada 253.88 juta orang pada jangkaan tahun
2010
Penurunan sebanyak 150.82 juta orang atau 37.27%.
4. Pola tidak konsisten Timur Tengah dan Afrika Utara
iaitu naik dan turun
Tahun 2000
Timur Tengah dan 2434.41 juta orang meningkat kepada 3242.78 juta orang pada tahun 2005
Afrika Utara, Amerika
Peningkatan sebanyak 808.37 juta atau 33.21%
Latin dan Kwaba,
Eropah Timur Menurun kepada 1884.06 juta orang pada jangkaan tahun 2010
Penurunan sebanyak 1358.72 juta orang atau 41.90%
Pola tidak konsisten Amerika Latin dan Kwaba
iaitu naik dan turun
Tahun 2000
Timur Tengah dan 1699.75 juta orang meningkat kepada 1871.80 juta orang pada tahun 2005
Afrika Utara, Amerika
Peningkatan sebanyak 172.05 juta orang atau 10.12%
Latin dan Kwaba,
Eropah Timur Menurun kepada 1189.23 juta orang pada jangkaan tahun 2010
Penurunan sebanyak 682.57 juta orang atau 36.47%
Eropah Timur
Tahun 2000

STPM 900/3
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat [Lihat sebelah
SULIT*
SULIT* 3

BIL IDEA UTAMA HURAIAN


339.95 juta orang meningkat kepada 478.21 juta orang pada tahun 2005
Peningkatan sebanyak 138.26 juta orang atau 40.67%
Menurun kepada 240.52 juta orang pada jangkaan tahun 2010
Penurunan sebanyak 237.69 juta orang atau 49.70%
B Pola Bandingan
4. Tahun 2000 hingga Tahun 2000
jangkaan tahun 2010
5683.47 juta orang atau 35.02% daripada jumlah keseluruhan 16288.12
Tertinggi : Afrika juta orang
(Kawasan Padang
Tahun 2005
Pasir Sahara)
5706.42 juta orang atau 35.80% daripada jumlah keseluruhan 15953.72
juta orang
Jangkaan Tahun 2010
5906.05 juta orang atau 44.20% daripada jumlah keseluruhan 13362.11
juta
Terendah Tahun 2000 : Eropah Timur
339.95 juta orang atau 2.10% daripada jumlah keseluruhan 16188.12 juta
Tahun 2000 : Eropah
Timur orang
Tahun 2005 : Asia Timur
Tahun 2005 :
Asia Timur 333.40 juta orang atau 2.09% daripada jumlah keseluruhan 15953.72 juta
orang
Jangkaan Tahun
2010 : Jangkaan 2010: Eropah Timur
Eropah Timur
240.52 juta orang atau 1.80% daripada jumlah keseluruhan 13362.11 juta
orang
C Langkah-langkah mengatasi masalah kemiskinan
5 Kawal kadar kelahiran Kawal kadar kelahiran penduduk pada tahap yang sesuai dengan
penduduk
keupayaan sumber alam yang ada dalam Negara.
6 Meningkatkan Meningkatkan teknologi dan modenkan sektor pertanian supaya dapat
teknologi dan
mengeluarkan sumber makanan yang cukup untuk penduduk.
modenkan sektor
pertanian
7 Mempergiatkan Mempergiatkan aktiviti perindustrian yang berorientasikan buruh untuk
aktiviti perindustrian
jana banyak peluang pekerjaan kepada penduduk khasnya ke kawasan
luarbandar.
8 Menarik pelabur asing Tarik pelaburan terus asing (FDI) masuk dan melabur dalam Negara
untuk jana modal dan teknologi.
17. Berdasarkan graf di bawah, huraikan perkembangan kemasukan pelancong dari negara China.
Bincangkan rasional yang perlu diutamakan dalam usaha menarik pelancong dari negara berkenaan
bagi memajukan industri pelancongan negara.

STPM 900/3
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat [Lihat sebelah
SULIT*
SULIT* 4

MALYSIA : KEHADIRAN PELANCONG MENGIKUT NEGARA ASAL


DARI TAHUN 2000 HINGGA TAHUN 2015

(Sumber : Disesuaikan daripada Unit Perancangan Ekonomi


dan Pelancongan , Tahun 2007)

Skema jawapan : 1 + 3

Pengenalan;
Negara China sedang berkembang pesat dalam pelbagai bidang. Justeru kemasukan pelancong dari negara
tersebut ke Malaysia merupakan satu peluang untuk memajukan industri pelancongan negara. Terdapat
pelbagai rasional yang perlu diutamakan dalam usaha menarik pelancong dari negara tersebut ke negara ini.

STPM 900/3
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat [Lihat sebelah
SULIT*
SULIT* 5

BIL IDEA UTAMA HURAIAN


A Pola Perubahan
1. Pola Perubahan Tahun 2000
Negara China
5100 ribu orang pelancong menurun kepada 3800 ribu orang pelancong
Pola tidak konsisten
iaitu turun, naik dan pada tahun 2005
naik
Penurunan sebanyak 1300 ribu orang pelancong atau 25.49%
Meningkat kepada 6100 ribu orang pelancong pada tahun 2010
Peningkatan sebanyak 2300 ribu orang atau 60.53%
Terus meningkat kepada 7100 ribu orang pada tahun 2015
Peningkatan sebanyak 1000 ribu orang atau 16.39%
B Rasional
2 Kuasa ekonomi ● Bilangan penduduk yang ramai
baharu
● Meningkatkan daya ekonomi masyarakatnya
● Pasaran terbesar pelancong bagi negara ASEAN
3 Kemampuan bertahan ● China mampu bertahan dalam menangani masalah kemelesetan
dalam keadaan
ekonomi yang melanda dunia
kemelesetan ekonomi
dunia
4 Hubungan diplomatik ● Hubungan strategik Malaysia dan China
● Dalam pelbagai bidang seperti dalam aktiviti perdagangan,
pendidikan dan kebudayaan
● Kekuatan untuk menarik pelancong dari negara tersebut

Bahagian C
[50 markah]

18. Krisis ekonomi global yang berlaku pada hari ini berpunca daripada beberapa faktor. Krisis ini
turut menuntut Malaysia mengambil langkah-langkah untuk menanganinya. Ulaskan.

Skema jawapan : mana-mana 3+2/ 2+3

STPM 900/3
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat [Lihat sebelah
SULIT*
SULIT* 6

BIL IDEA HURAIAN


- Pertumbuhan ekonomi terjejas akibat tidak ada perkembangan baharu
A. FAKTOR dalam ekonomi negara
Pertumbuhan - Ekonomi negara tidak dapat dikembangkan lagi kerana pembangunan
ekonomi dunia yang sudah dilaksanakan
tidak stabil
1. - Amerika Syarikat pernah mengalami keadaan tersebut pada tahun
2011-2012
- Menjejaskan perdagangan Amerika Syarikat dengan negara lain.
- Persaingan kuasa besar seperti Amerikau Syarikat & China
- Boleh terjadi akibat kenaikan atau penyusutan nilai mata wang utama
- Apabila berlaku kenaikan nilai mata wang negara asing, permintaan
Krisis kewangan
2. terhadap barangan atau perkhidmatan dari negara tersebut akan terjejas
dunia
- Kenaikan harga barang dari luar negara boleh menyebabkan masalah
inflasi di Malaysia ditanggung oleh pengguna tempatan
- Krisis ekonomi dunia menyebabkan pengurangan import barangan
Malaysia
- Firma di Malaysia menghadapi masalah akibat langkah penjimatan
3. Pengurangan import.
negara yang dilakukan oleh negara asing.
- Malaysia berhadapan dengan pertambahan bilangan penggangur
- komitmen pelaburan asing dalam negara juga berkembang
- Peningkatan bahan bakar utama dipengaruhi oleh spekulasi dan
keadaan politik yang tegang.

Peningkatan harga - Krisis di Asia Barat menjejaskan pengeluaran minyak lalu


4.
bahan bakar menyebabkan kenaikan harga
- Semua sektor yang bergantung pada minyak menanggung beban
kenaikan harga tersebut
B. LANGKAH MALAYSIA
- Tidak terlalu bergantung pada barangan dan perkhidmatan asing
Mengeluarkan barang
- Tidak menjejaskan ekonomi negara jika terdapat masalah di luar
perkhidmatan sendiri
5. negara
- Contohnya, Malaysia mengeluarkan produk besi dan keluli, jentera dan
peralatan.
6. Menstabilkan nilai - Kestabilan nilai mata wang ngara boleh mempengaruhi keadaan
mata wang tempatan
ekonomi negara
- Bergantung pada nilai simpanan mata wang
- Kerajaan perlu memastikan kadar simpanan emas negara
berkemampuan untuk stabil dengan meningkatkan kadar simpanan tuai
di bank pusat

STPM 900/3
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat [Lihat sebelah
SULIT*
SULIT* 7

BIL IDEA HURAIAN


- Kestabilan mata wang tempatan mampu menangani spekulasi
pedagang mata wang
- Semua pihak berbelanja pada waktu kemelesetan ekonomi.

Meningkatkan - Membolehkan firma mengalami pertubumbuhan semula


7.
perbelanjaan kerajaan - Dapat menghidupkan kembali peluang pekerjan dan memulihkan
ekonomi negara
- Malaysia telah mengadakan hubungan kerjasama ekonomi dengan
Meningkatkan
kerjasama ekonomi negara China sebagai salah satu kuasa ekonomi dunia.
8.
dengan kuasa - Usaha ini akan dapat meningkatkan lagi perdagangan antara kedua-dua
ekonomi dunia
buah negara.

19. Sumber air bersih di beberapa negara di dunia semakin berkurangan. Keadaan ini telah
menjejaskan kesejahteraan manusia dan alam sekitar. Bincangkan.

Jawapan: 2 + 3 atau 3 + 2

Pendahuluan :
Kekurangan air bersih akan menjejaskan kelestarian hidupan di dunia. Lebih daripada 1.2 bilion penduduk di
dunia tidak mempunyai akses kepada air yang bersih.

BIL IDEA HURAIAN


A. PUNCA BERKURANGAN
Pencemaran sumber  Aktiviti manusia telah menyebabkan sumber air bersih tercemar.
1 air
 Ketiadaan sistem sanitasi yang sempurna menyebabkan air sungai

STPM 900/3
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat [Lihat sebelah
SULIT*
SULIT* 8

BIL IDEA HURAIAN


tercemar.
 Pencemaran air berbeza mengikut status kemajuan sesebuah negara.
2 Peningkatan populasi  Peningkatan populasi dunia menyebabkan peningkatan permintaan air
dunia
untuk kegunaan domestik, pertanian dan perindustrian.
 Mencetuskan polemik yang berterusan diseluruh dunia mengenai
keperluan air bersih.
3 Peningkatan suhu  Menyebabkan berlakunya perubahan iklim
global
 Aktiviti-aktiviti manusia menjadikan masalah ini semakin kritikal
 Boleh menyebabkan berlakunya banjir yang besar dan kemarau yang
berpanjangan
4 Fenomena alam  Kemarau yang panjang, letusan gunung berapi, banjir akan
menjejaskan sumber air bersih
 Air bersih terjejas
5 Penggunaan air bawah  Digunakan secara berlebihan dalam bidang pertanian
tanah secara
berlebihan  Sumber air bersih berkurangan

B. KESAN
6 Perebakan wabak  Air yang tidak bersih mangandungi banyak bakteria.
penyakit
 Bakteria akan merebakkan penyakit kepada manusia.
 Penyakit kulit merupakan salah satu wabak penyakit yang disebabkan
oleh penggunaan air yang adalah sangat kotor dalam urusan seharian.
7 Hidupan akuatik  Sumber air yang tercemar menyebabkan hidupan akuatik mati
terjejas
 Tumpahan minyak dan pembuangan sisa perindustrian menyebabkan
sumber air bersih tercemar
8 Menjejaskan  Sumber air yang tercemar akan menjejaskanhabitat flora dan fauna.
ekosistem
 Jika tidak dipedulikan,hidupan liar akan mati dan secara tidak
langsung menjejaskan keseimbangan ekosistem.
9 Konflik antara negara  Konflik berlaku disebabkan oleh ketidaksefahaman dalam pengagihan
mengenai sumber air
sumber air.
 Penggunaan sumber air secara berlebihan dan projek pengalihan aliran
air sungai akan menimbulkan konflik antara negara yang terlibat.
10 Kepupusan flora dan  Sektor pertanian memerlukan sumber air yang banyak untuk tumbuh
fauna
segar dan berkualiti
 Sumber air bersih yang berkurangan akan menjejaskan pertumbuhan
pokok/mati
 Binatang juga memerlukan air untuk hidup, boleh menyebabkan
kepupusan sekiranya tiada air
11 Menjejaskan aktiviti  Aktiviti pelancongan yang berkaitan dengan air tidak dapat dijalankan

STPM 900/3
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat [Lihat sebelah
SULIT*
SULIT* 9

BIL IDEA HURAIAN


ekopelancongan  Menjejaskan pendapatan negara

Kesimpulan :
Segenap lapisan masyarakat perlu menghargai air. Sumber air bersih hendaklah dilindungi demi kesejahteraan
manusia dan alam sekitar.

20. Malaysia mempunyai asas yang kukuh dalam merealisasikan industri berasaskan hab halal di arena
antarabangsa. Bincangkan.

Skema jawapan: 5+0

Pendahuluan:

Malaysia berpotensi untuk menjadi sebuah negara perdagangan dan perkhidmatan halal yang merangkumi
makanan, produk bukan makanan, farmaseutikal dan kosmetik, serta perkhidmatan di arena antarabangsa
dengan memperlihatkan pertumbuhan eksport yang menggalakkan.

STPM 900/3
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat [Lihat sebelah
SULIT*
SULIT* 10

BIL IDEA HURAIAN


1 Infrastruktur ● Infrastruktur yang canggih memenuhi keperluan pemasaran produk halal
global
● Negara mampu menarik pelbagai produk halal keluar dan mašuk ke pasaran
Malaysia secara lebih efisien, mudah, dan cepat
● Pelabuhan di Tanjung Pelepas, Johor misalnya, mampu mengendalikan nilai
dagangan yang lebih besar
● Menyediakan kemudahan pergudangan yang lengkap
BIL IDEA HURAIAN
2 Program ● Perbadanan Pembangunan Halal (HDC) memperkenalkan Program
Transformasi
Perniagaan Transformasi Perniagaan Halal
Halal ● Memperkasakan industri halal global
3 Pasaran ● Banyak rakan dagangan
● Pasaran yang begitu aktif dan lebih luas kerjasama dagangan yang telah
dimeterai oleh pihak kerajaan
● Misi perdagangan dengan pelbagai inisiatif pemasaran oleh pihak kerajaan
dan syarikat yang terbabit
4 Sijil Halal ● Satu-satunya kerajaan negara Islam yang mengeluarkan sijil halal
● Logo halal Malaysia pula diiktiraf di seluruh dunia
● Malaysia berjaya menyediakan standard halal sendiri, iaitu MS15900 dan
MS2004
5 Kepelbagaian ● Kepelbagaian dalam produk makanan halal
produk
● Menawarkan produk yang lebih kompetitif dan bermutu
makanan
● Mempertingkatkan nilai tambah terhadap setiap produk
● Makanan berasaskan pengeluaran asas tani supaya mempunyai nilai ekonomi
yang tinggi
6 Teknologi ● Memperkenalkan aplikasi halal menerusi telefon pintar membolehkan
pengguna mencari lokasi premis makanan dan restoran yang menyajikan
makanan halal menerusi Sistem Kedudukan Sejagat (GPS)
● E-halal sebagai laman semakan status halal

Kesimpulan:

Kelebihan yang dimiliki oleh Malaysia ternyata mampu menjadikai negara ini sebagai pusat industri sebagai
hab halal terkemuka diperingka antarabangsa.

SOALAN TAMAT

STPM 900/3
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat [Lihat sebelah
SULIT*