Anda di halaman 1dari 7

2.

0 Konsep Pembelajaran Abad Ke-21

Apabila dunia kita menyedari peningkatan globalisasi, pembelajaran abad ke-21 merujuk

kepada kemahiran dan teknologi yang akan menjadikan pelajar kita berjaya dalam dunia yang

semakin memerlukan kolaborasi, pemikiran kritis, kemampuan menyesuaikan diri, kecekalan,

ketekunan dan kurang bergantung pada pembelajaran fakta dan data. Pelajar mesti mendekati

pembelajaran sepanjang hayat dengan pemikiran yang fleksibel ketika mereka menangani

masalah abad ke-21. Mereka mesti belajar bekerja dan mendengar pelbagai sudut pandangan.

Pada masa kini kita melihat bahawa kita perlu bekerjasama secara global. Apabila generasi

muda mengambil alih, kita memerlukan lebih kerjasama antara satu sama lain. Oleh itu, bilik

darjah semasa perlu diubah menjadi kelas global di mana pelbagai budaya diterokai dan

keadilan dan toleransi menjadi komponen penting. Guru perlu menunjukkan kesediaan

mereka untuk berubah, bersikap fleksibel. Pelajar perlulah bersedia mencuba perkara baru

dan gagal. Mereka perlu faham bahawa dari kegagalan datang kepujian. Pelajar mesti

didorong untuk mencuba sesuatu. Jika gagal mereka perlu belajar dan cuba dengan sokongan

Ibu bapa.

Semasa kita memberi inspirasi kepada pelajar untuk menjadi pelajar sepanjang hayat, kita

harus fokus pada kolaborasi, pemikiran sistem, mengembangkan empati, kemudahan dalam

komunikasi dan penggunaan teknologi yang berfungsi untuk membantu kita menangani

masalah dunia nyata.

Teknologi memainkan peranan besar dalam pembelajaran abad ke-21. Penggunaan podcast,

blog audio dan video dan pembelajaran dalam talian semuanya mempengaruhi bagaimana

pendidikan bergerak. Sekolah perlu mengembangkan kemahiran komputer asas pelajar


termasuk kemampuan menavigasi Internet untuk penyelidikan. Internet adalah sambungan ke

dunia global.

Terdapat 5 standard asas PAK21, Antaranya ialah. Komunikasi, Kolaboratif, Pemikiran

kritis, Kreativiti dan Nilai murni dan etika. Kelima-lima standard asas ini perlu dicapai oleh

murid untuk menyediakan diri untuk masa depan. Sebagai permulaan, standard komunikasi

mempromosikan interaksi antara guru-murid, murid-murid dan murid-bahan secara lisan dan

bukan lisan bagi menyampaikan ilmu yang mereka faham dan berkongsi pengetahuan dengan

rakan-rakan.

Komunikasi yang berkesan tidak terhasil jika guru hanya meminta murid membentangkan

kerja mereka di hadapan kelas, membiarkan murid berinteraksi antara satu sama lain dalam

kumpulan dan meminta murid bertanya sahaja. Murid perlulah memerhati, mendengar dan

memberi maklum balas dengan orang lain. Murid sepatutnya dapat menyusun pemikiran

mereka secara logik dan menyatakannya secara jelas dan ringkas. Oleh itu, guru perlu tanya

soalan yang pelbagai yang bantu mereka berfikir. Murid juga perlu memahami cara

menyesuaikan mesej atau kaedah tertentu untuk menyampaikannya dan yakin berinteraksi

dengan rakan mereka semasa menyampaikan sebarang topik.

Dalam standard kolaboratif, perlulah ada kerjasama dan muafakat antara guru-murid dan

murid-murid secara aktif dan menyeluruh yang membolehkan pertukaran idea dan pandangan

antara murid. Murid perlulah bekerjasama untuk menyiapkan sesuatu tugasan. Kolaborasi

tidak akan Berjaya jika guru hanya meminta murid membuat tugasan secara individu dalam

kumpulan. Selain itu, guru tidak boleh membenarkan murid memaksa rakan menerima

pandangan dan membiarkan segelintir murid sahaja yang terlibat secara aktif dalam

kumpulan. Ini tidak akan membantu murid untuk berkolaborasi. Sepatutnya, murid dari

pelbagai kebolehan bekerjasama untuk mencapai matlamat yang sama dan saling
bergantungan untuk berjaya. Mereka bertanggungjawab terhadap tugasan yang diberikan

dalam kumpulan dan menghargai sumbangan dan idea rakanrakan yang lain. Setiap murid

perlu dilibatkan secara seimbang dalam kumpulan melalui pembahagian tugasan berdasarkan

keupayaan mereka. Murid sepatutnya menerima dan menghormati pandangan orang lain

bersikap fleksibel dan dapat bertolak ansur untuk mencapai matlamat yang sama.

Seterusnya,ialah standard pemikiran kritis. Ini menggalakkan murid membuat penerokaan

pemikiran untuk menilai sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan

yang wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah. Pemikiran Kritis yang

berkesan tidak terhasil jika guru hanya menggunakan sumber yang terhad. Guru juga tidak

mengehadkan pandangan dan idea murid ataupun menerima pandangan murid tanpa

perbincangan. Guru sepatutnya membiarkan murid meneroka sesuatu bidang ilmu dengan

cara pembacaan, penyoalan dan melakukan aktiviti secara hands-on untuk mendapat

maklumat. Murid perlu membuat keputusan berdasarkan maklumat dan berupaya

mempertahankan keputusan dengan memberikan bukti. Murid juga perlu berfikiran terbuka,

menerima pandangan orang lain dan merendah diri.

Seterusnya ialah, kreativiti, Semasa mengajar guru perlu memastikan berlaku proses

penjanaan idea yang menghasilkan inovasi bahan, aktiviti dan projek yang baharu, unik,

berguna dan berkualiti dalam kalangan murid. Murid tidak dapat berfikiran secara kreatif jika

mereka diminta menghasilkan produk. Guru juga tidak boleh hanya mengikut skema semasa

mengajar. Guru perlu berfikiran terbuka dan menerima jawapan di luar skema. Guru perlu

membenarkan murid melihat situasi sedia ada daripada pelbagai sudut untuk menjana idea

dan melakukan sesuatu dengan cara yang berbeza. Murid perlu digalakkan menghasilkan dan

menggunakan idea-idea baru dalam konteks tertentu dan menjana hasil yang positif dan

berani mencuba dan diberikan galakan tanpa merasa bimbang dengan kritikan. Murid
perlulah mempunyai hala tuju yang jelas dan berimiginasi secara asli serta tidak mengikut

kelaziman.

Standard asas akhir ialah nilai murni dan etika. Guru perlu menerapan dan memupuk nilai

murni dan etika ke arah pembentukan jati diri nasional mengikut acuan Malaysia. Penerapan

nilai murini tidak akan tercapai jika guru hanya menulis elemen nilai murni dalam RPH.

Murid perlu dijelaskan dan diterapkan nilai yang bersesuaian semasa sesi PdP. Mereka perlu

menzahirkan amalan nilai murni dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Guru

boleh memberi penghargaan kepada murid dan memberi penghargaan sesama rakan. Selain

itu, guru boleh mengadakan program untuk menggalakkan penghayatan dan amalan nilai

murni.

Terdapat banyak aktiviti PAK21 di luar sana. Daripada BPSH dan KPM melalui KIT PAK21

telah menggariskan 5 aktiviti asas dan disarankan sebagai aktiviti PAK21. Lazimnya Aktiviti

PAK21 memenuhi kriteria 4K 1N iaitu komunikatif, kolaboratif, kritis, kreatif dan ada unsur

nilai. Pertamanya ialah, Think Pair Share. Murid berfikir sendiri dalam jangka masa tertentu

dan berkongsi dengan pasangan. Tujuannya ialah untuk, menyelesai masalah, menjana idea,

kerjasama dan semangat kerja sepasukan.

Aktiviti kedua ialah, Round table. Dalam aktiviti ini, murid mencatat satu idea secara bergilir

berdasarkan tajuk yang diberi. Tujuannya ialah untuk menjana idea, memberi pandangan dan

cadangan, perkongsian maklumat, menyemak kerja rakan dan menggalak pemikiran kreatif.

Aktiviti ketiga ialah, gallery walk. Murid akan menampal hasil kerja di dinding untuk

dipamer atau diberi ulasan oleh rakan lain. Ulasan/pandangan ditulis di atas "sticky note".
Tujuannya ilalah untuk perbincangan, penggalak pemikiran kritis dan menyuara dan

menghargai pandangan.

Seterusnya ialah, hot seat. Dalam aktiviti ini, seorang murid duduk di kerusi yang disediakan

dan menjadi "pakar" atau "watak" serta menjawab segala soalan yang dilontarkan oleh murid

lain. Aktiviti ini bantu menjana idea, menyenarai kosa kata dan menyemak kerja rakan.

Aktiviti kelima ialah, Stay Stray. Ini ialah kaedah pembentangan dalam kumpulan kecil.

Seorang ahli kumpulan ditugas memberi penerangan, manakala, ahli lain bergerak untuk

melihat atau menyoal hasil kumpulan lain. Aktiviti ini menggalak pemikiran kritis dan

kreatif, menyuara & menghargai pandangan dan menggalakkan kerja berpasukan

3.0 Kepentingan guru menguasai PAK-21

Dalam usaha menerapkan kemahiran abad ke-21 pada murid, guru menghadapi cabaran

kerana terdapat banyak kemahiran abad ke-21 yang perlu diterapkan dalam tempoh

pengajaran dan pembelajaran yang singkat. Adalah menjadi tanggungjawab guru untuk

mengambil inisiatif dalam mengekalkan minat dan motivasi murid dengan mengaplikasikan

pelbagai Teknik dan pendekatan yang bermakna dalam pengajaran dan pembelajaran. Untuk

menjalankan tanggungjawab tersebut, guru hendaklah menguasai pak-21.

Guru perlu menguasai pak-21 kerana hala tuju Pendidikan Malaysia menyatakan bahawa

Pendidikan akan berteraskan nilai bermula tahun 2018. Selain itu, Pendidikan kita juga akan

bertambah kualiti. Merujuk kepada standard asas, pak-21 dapat membentuk murid dengan

nilai dan etika jika dilaksanakan dengan baik.apabila kita melihat pada kualiti Pendidikan,

kita dapat kaitkannya dengan standardasas pemikiran kritis. Hala tuju Pendidikan juga

menekankan autonomi dan kebertanggungjawaban. Ini dapat dicapai dengan standard nilai
dan kolaboratif. Jika kita melihat pada hala tuju Pendidikan, kita dapat mengatakan bahawa

pak-21 boleh dijadikan sebagai alat untuk mencapainya.

Seterusnya ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM).Sebagaimana yang

terkandung dalam PPPM, pembelajaran abad 21 merupakan suatu bentuk transformasi dalam

sistem pendidikan negara yang menuntut perubahan, terutamanya dalam bidang pengajaran

dan pembelajaran. Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran abad 21 ini bermatlamat untuk

menganjak paradigma kehidupan masyarakat dan seterusnya menjadikan Malaysia sebagai

pusat kecemerlangan pendidikan di rantau Asia dan juga di peringkat antarabangsa. Oleh itu,

guru perlulah menguasai kemahiran pak-21 untuk mamacu peningkatan system.

Seterusnya ialah, guru perlu menyediakan murid dengan kemahiran alaf 21 iaitu enGauge

skills. Teknologi mengubah cara dunia berfungsi. seiring dengan perkembangan teknologi.

Oleh itu, pengguna teknologi juga perlu mengasah kemahiran mereka untuk gunakan

teknologi dengan tertib untuk terus berdaya saing. Pelajar hari ini perlu mengembangkan

ilmu seiring dengan perkembangan yang berlaku. Kemahiran enGauge membantu

memastikan bahawa generasi seterusnya memperoleh kemahiran berjaya untuk abad ke-21.

Guru dan murid menguasai empat komponen kemahiran alaf 21 iaitu kemahiran literasi

digital, kemahiran pemikiran inventif, kemahiran komunikasi berkesan, kemahiran

produktiviti tinggi. Apabila kita melihat bahawa masa depan memerlukan kemahiran pak-21,

guru hendaklah menerapkan murid dengan kemahiran ini. Sebelum menerapkan kemahiran

tersebut, sangat penting untuk guru menguasai kemahiran pak-21. Jika guru tidak

menguasainya, sudah tentu guru tidak dapat menyampaikannya kepada murid.

Penguasaan kemahiran pak-21 sangat penting kepada guru kerana ini akan menyediakan

suasana pembelajaran yang kondusif kepada murid. Apabila guru mengamalkan pak-21, guru

akan menggunakan ciri-ciri bilik darjah seperti duduk dalam kumpulan, sudut OPEM dan
Kriteria Kejayaan di papan tulis, sudut Parking Lot, sudut hasil kerja murid, sudut maklumat

dan ruang santai. Ini akan mentransformasikan bilik darjah dengan ruang pembelajaran

kreatif hasil usaha murid supaya menarik dan bermakna. Suasana bilik darjah dapat

merangsang murid untuk bersaing, belajar secara koperatif dan memperoleh kemahiran

kolaboratif.

Menggalakkan pembelajaran bermakna berlaku

Memupuk motivasi intrinsik – pembelajaran melalui permainan (contoh) di finland

Membentuk hubungan antara murid dan murid dan murid dan guru

Anda mungkin juga menyukai