Anda di halaman 1dari 15

Bahagian A

[28 markah]

Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

1. Seorang murid menjalankan satu eksperimen untuk menyiasat hubungan antara sudut
tuju,i dan sudut biasan, r apabila satu sinar cahaya bergerak dari udara ke blok kaca
semibulatan.
Susunan radas ditunjukkan dalam Rajah 1.1.

Rajah 1.1

1
Kotak sinar dilaraskan supaya sinar cahaya memasuki blok kaca semibulatan pada sudut tuju,
i = 15 o. Sudut biasan, r diukur dengan menggunakan protraktor.
Prosedur ini diulang dengan sudut tuju, i = 30o, 45o, 60o dan 75o.
Bacaan sudut biasan yang sepadan yang diukur adalah ditunjukkan pada Rajah 1.2, 1.3,
1.4, 1.5 dan 1.6 di halaman 3, 4 dan 5.

i = 15 o

r = …………

sin i = …………

sin r = …………

Rajah 1.2

2
i = 30 o

Rajah 1.3 r = …………

sin i = …………

sin r = …………

i = 45 o

r = …………

sin i = …………

sin r = …………

Rajah 1.4

3
i = 60 o

r = …………

sin i = …………

sin r = …………

Rajah 1.5

i = 75 o

r = …………

sin i = …………

sin r = …………

Rajah 1.6

4
(a) Bagi eksperimen yang diperihalkan, kenal pasti:

(i) Pemboleh ubah dimanipulasikan

…………………………………………………………………
………………….....
[1 markah]

(ii) Pemboleh ubah bergerak balas

…………………………………………………………………………
………….....
[1 markah]

(iii) Pemboleh ubah dimalarkan.

…………………………………………………………………………………….....
[1 markah]

(b) Berdasarkan Rajah 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 1.6 di halaman 3, 4 dan 5:

(i) Catat nilai bagi r di ruang yang disediakan dalam setiap rajah.

[2 markah]

(ii) Hitung nilai bagi sin i, sin r dan catatkan nilai tersebut di ruang yang disediakan
dalam setiap rajah.
[2 markah]

5
(c) Jadualkan keputusan anda bagi semua nilai i, r, sin i dan sin r di ruang di bawah.

[3 markah]

(d) Pada kertas graf di halaman 8, lukis graf sin r melawan sin i.

[5 markah]

(e) Berdasarkan graf di 1(d), nyatakan hubungan antara sin r dan sin i.

……………………………………………………………………………………………
[1 markah]

6
Graf sin r melawan sin i

7
2. Dalam suatu eksperimen untuk mengkaji hubungan antara beza keupayaan V dengan arus I,
seorang pelajar menyambungkan seutas dawai logam P yang panjangnya 80.0 cm dalam suatu
litar elektrik. Ammeter dan voltmeter masing-masing digunakan untuk mengukur arus I
melaluinya dan beza keupayaan, V merentasinya. Pelajar itu mengulangi eksperimen dengan
menggunakan seutas dawai logam sama jenis, Q yang panjangnya juga 80.0 cm. Keputusan
eksperimen ditunjukkan oleh graf V melawan I pada Rajah 2.1.

(a) Nyatakan hubungan antara V dan I.

[1 markah]

(b Apakah kuantiti fizik yang diwakili oleh kecerunan graf P dan graf Q?
)

[1 markah]

8
(c) Berdasarkan graf-graf pada Rajah 2.1;

(i) tentukan kecerunan graf bagi dawai P dan dawai Q.

Dawai P: kecerunan =

Dawai Q: kecerunan =
[2 markah]

(ii) berapakah nilai beza keupayaan yang merentasi 40.0 cm dawai P apabila arus
0.45 A melaluinya?

[2 markah]

(iii) Kerintangan, ρ, bagi dawai P diberi oleh persamaan

di mana k = kecerunan graf, l = panjang dawai. Tentukan nilai kerintangan, ρ,


bagi dawai P.

[3 markah]

(d Berdasarkan keputusan di (c), nyatakan dua ciri perbezaan antara dawai P dengan dawai
) Q yang digunakan dalam eksperimen ini.

[2 markah]

(e) Nyatakan satu langkah berjaga-jaga yang perlu diambil semasa eksperimen ini dijalankan.

[1 markah]

9
Bahagian B

[12 markah]

3. Rajah 3.1 menunjukkan sebiji belon ditekan ke dalam air sejuk.


Rajah 3.2 menunjukkan belon yang sama mengecut selepas 15 minit.

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai. [1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai. [1 markah]

10
(c) Dengan menggunakan radas seperti bikar, tiub kapilari dan lain-lain radas, terangkan
satu eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang dinyatakan di 3(b).

Dalam penerangan anda, nyatakan dengan jelas perkara berikut:

(i) Tujuan eksperimen.

(ii) Pemboleh ubah dalam eksperimen.

(iii) Senarai radas dan bahan.

(iv) Susunan radas.

(v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pemboleh ubah


dimanipulasi dan satu kaedah mengukur pemboleh ubah bergerak balas.

(vi) Cara untuk menjadualkan data.

(vii) Cara untuk menganalisis data.

[10 markah]

11
12
4. Rajah 4.1 dan Rajah 4.2 menunjukkan dua loceng elektrik yang disambungkan
kepada bateri yang serupa.

Rajah 4.1 Rajah 4.2


Apabila kedua-dua loceng dihidupkan, loceng dalam Rajah 4.2 didapati berbunyi
lebih kuat daripada loceng dalam Rajah 4.1.

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian ke atas kenyaringan bunyi loceng:

(a) Nyatakan satu inferens yang sesuai.

[1 markah]

(b) Nyatakan satu hipotesis yang sesuai.

[1 markah]

13
(c Dengan menggunakan radas seperti wayar bertebat, teras besi lembut, rheostat,
) ammeter, dan radas lain, terangkan satu eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang
dinyatakan di 4(b).

(i) Tujuan eksperimen.

(ii) Pemboleh ubah dalam eksperimen.

(iii) Senarai radas dan bahan.

(iv) Susunan radas.

(v) Prosedur eksperimen termasuk satu kaedah mengawal pemboleh ubah


dimanipulasikan dan satu kaedah mengukur pemboleh ubah bergerak balas.

(vi) Cara untuk menjadualkan data.

(vii) Cara untuk menganalisis data.

[10 markah]

14

Anda mungkin juga menyukai