Anda di halaman 1dari 1

Contoh rekomendasi Kepala Sekolah

KOP SEKOLAH

REKOMENDASI KEPALA SEKOLAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : …………………………………………………………………………

NIP : …………………………………………………………………………

Pangkat/Golongan : …………………………………………………………………………

Jabatan : Kepala Sekolah

Unit Kerja : …………………………………………………………………………

Alamat : …………………………………………………………………………

Memberikan rekomendasi kepada:

Nama : …………………………………………………………………………

Mengajar (mapel) : …………………………………………………………………………

Unit kerja : …………………………………………………………………………

Alamat : …………………………………………………………………………

Untuk mengikuti seleksi Tenaga Kontrak Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana


mestinya.

…………….., ……………… 2020


Kepala Sekolah,

……………………………………….
NIP.