Anda di halaman 1dari 7

RUBRIK PEMARKAHAN EDUP3043

PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU

PENULISAN AKADEMIK (40%)

SKALA
GRED KRITERIA
40M
 Mempamerkan satu pemahaman yang jitu dan
Amat 36.0 – 40.0 menyeluruh terhadap peranan guru dalam mewujudkan
Cemerlang hubungan positif antara guru dan murid bagi membina
90 - 100 pengalaman pembelajaran yang kondusif dan
(A+) menyeronokkan.
 Berkeupayaan membuat perkaitan peranan guru dalam
mewujudkan hubungan positif antara guru dan murid bagi
membina pengalaman pembelajaran yang kondusif dan
menyeronokkan dengan amat cemerlang.
 Ketepatan dalam pemilihan ilmu yang amat sesuai semasa
membuat pemindahan pembelajaran.
 Struktur yang amat jelas dalam mengaitkan satu bahagian
dengan bahagian yang lain secara logik dan koheren.
 Berkebolehan mencari idea dan mencari penyelesaian
alternatif dengan amat baik (CTPS3).

 Mempamerkan satu pemahaman yang tepat dan baik


Cemerlang 30.0 – 35.9 terhadap peranan guru dalam mewujudkan hubungan
75 - 89 positif antara guru dan murid bagi membina pengalaman
(A-, A) pembelajaran yang kondusif dan menyeronokkan.
 Berkeupayaan membuat perkaitan tentang peranan guru
dalam mewujudkan hubungan positif antara guru dan murid
bagi membina pengalaman pembelajaran yang kondusif
dan menyeronokkan dengan cemerlang.
 Ketepatan dalam pemilihan ilmu yang sesuai semasa
membuat pemindahan pembelajaran.
 Struktur yang jelas dalam mengaitkan satu bahagian
dengan bahagian yang lain secara logik dan koheren.
 Berkebolehan mencari idea dan mencari penyelesaian
alternatif dengan baik (CTPS3).

 Mempamerkan satu pemahaman yang baik terhadap


Kepujian peranan guru dalam mewujudkan hubungan positif antara
60 - 74 24.0 – guru dan murid bagi membina pengalaman pembelajaran
(B-, B dan 29.9 yang kondusif dan menyeronokkan.
B+)  Berkeupayaan membuat perkaitan peranan guru dalam
mewujudkan hubungan positif antara guru dan murid bagi
membina pengalaman pembelajaran yang kondusif dan
menyeronokkan dengan baik.
 Ketepatan dalam pemilihan ilmu yang agak sesuai semasa
membuat pemindahan pembelajaran.
 Struktur yang agak jelas dalam mengaitkan satu bahagian
dengan bahagian yang lain secara logik dan koheren.
 Berkebolehan mencari idea dan mencari penyelesaian
alternatif dengan agak baik (CTPS3).

Lulus  Mempamerkan satu pemahaman yang minimum terhadap

1
50 -59 peranan guru dalam mewujudkan hubungan positif antara
(C,C+) 20.0 – guru dan murid bagi membina pengalaman pembelajaran
23.9 yang kondusif dan menyeronokkan.
 Berkeupayaan membuat perkaitan tentang peranan guru
dalam mewujudkan hubungan positif antara guru dan murid
bagi membina pengalaman pembelajaran yang kondusif
dan menyeronokkan dengan kurang baik.
 Ketepatan dalam pemilihan ilmu yang kurang sesuai
semasa membuat pemindahan pembelajaran.
 Struktur yang kurang jelas dalam mengaitkan satu
bahagian dengan bahagian yang lain secara logik dan
koheren.
 Berkebolehan mencari idea dan mencari penyelesaian
alternatif dengan kurang baik (CTPS3).

 Tidak mempamerkan pemahaman peranan guru dalam


Gagal < 20 mewujudkan hubungan positif antara guru dan murid bagi
0 – 49 membina pengalaman pembelajaran yang kondusif dan
(C-, D+, D menyeronokkan.
& F)  Tidak berkeupayaan dalam membuat perkaitan tentang
peranan guru dalam mewujudkan hubungan positif antara
guru dan murid bagi membina pengalaman pembelajaran
yang kondusif dan menyeronokkan.
 Tidak ada ketepatan dalam pemilihan ilmu semasa
membuat pemindahan pembelajaran.
 Struktur yang tidak jelas dalam mengaitkan satu bahagian
dengan bahagian yang lain secara logik dan koheren.
 Tidak berkebolehan mencari idea dan mencari
penyelesaian alternatif (CTPS3).

2
RUBRIK PEMARKAHAN
PENGURUSAN GRAFIK (10%)
SKALA
GRED KRITERIA
10M
 Mempamerkan satu pemahaman yang jitu dan
Amat 9.0 – 10.0 menyeluruh dalam menghasilkan satu pengurusan grafik
Cemerlang dengan memilih ciri-ciri guru yang efektif dalam pengurusan
90 - 100 bilik darjah.
(A+)  Menunjukkan perkaitan yang sangat jelas antara ciri-ciri
guru yang efektif dengan cara menangani tingkah laku
bermasalah dalam pengurusan bilik darjah.
 Dapat menggunakan pengetahuan dalam konteks sebenar
dengan amat cemerlang.
 Menunjukkan susun atur yang amat sesuai, menarik dan
praktikal.
 Format dan organisasi pengurusan grafik yang amat jelas
dan koheren.
 Berkebolehan mencari idea dan mengurus maklumat yang
relevan daripada pelbagai sumber dengan amat jelas dan
tepat. (C: Kreativiti)
 Kebolehan menjawab EQ1, EQ2 dan EQ3 dengan sangat
cemerlang.

 Mempamerkan satu pemahaman yang tepat dan baik


Cemerlang 7.5 – 8.9 dalam menghasilkan satu pengurusan grafik dengan
75 - 89 memilih ciri-ciri guru yang efektif dalam pengurusan bilik
(A-, A) darjah.
 Menunjukkan perkaitan yang jelas antara ciri-ciri guru yang
efektif dengan cara menangani tingkah laku bermasalah
dalam pengurusan bilik darjah.
 Dapat menggunakan pengetahuan dalam konteks sebenar
dengan cemerlang.
 Menunjukkan susun atur yang sesuai, menarik dan
praktikal.
 Format dan organisasi pengurusan grafik yang jelas dan
koheren.
 Berkebolehan mencari idea dan mengurus maklumat yang
relevan daripada pelbagai sumber dengan jelas dan tepat.
(C: Kreativiti)
 Kebolehan menjawab EQ1, EQ2 dan EQ3 dengan
cemerlang.

 Mempamerkan satu pemahaman baik dalam menghasilkan


Kepujian satu pengurusan grafik dengan memilih ciri-ciri guru yang
60 - 74 6.0 – 7.4 efektif dalam pengurusan bilik darjah.
(B-, B dan  Menunjukkan perkaitan yang agak jelas antara ciri-ciri
B+) guru yang efektif dengan cara menangani tingkah laku
bermasalah dalam pengurusan bilik darjah.
 Dapat menggunakan pengetahuan dalam konteks sebenar
dengan baik.
 Menunjukkan susun atur yang agak sesuai, menarik dan
praktikal.
 Format dan organisasi pengurusan grafik yang agak jelas

3
dan koheren.
 Berkebolehan mencari idea dan mengurus maklumat yang
relevan daripada pelbagai sumber dengan agak jelas. (C:
Kreativiti)
 Kebolehan menjawab EQ1, EQ2 dan EQ3 dengan baik.

Lulus  Mempamerkan satu pemahaman minimum dalam


50 -59 5.0 – 5.9 menghasilkan satu pengurusan grafik dengan memilih ciri-
(C, C+) ciri guru yang efektif dalam pengurusan bilik darjah.
 Menunjukkan perkaitan yang kurang jelas antara ciri-ciri
guru yang efektif dengan cara menangani tingkah laku
bermasalah dalam pengurusan bilik darjah.
 Dapat menggunakan pengetahuan dalam konteks sebenar
dengan agak baik.
 Menunjukkan susun atur yang kurang sesuai, menarik
dan praktikal.
 Format dan organisasi pengurusan grafik yang kurang jelas
dan koheren.
 Kurang berkebolehan mencari idea dan mengurus
maklumat yang relevan daripada pelbagai sumber. (C:
Kreativiti)
 Kurang berkebolehan menjawab EQ1, EQ2 dan EQ3.

 Tidak mempamerkan pemahaman dalam menghasilkan


Gagal <5 satu pengurusan grafik dengan memilih ciri-ciri guru yang
0 – 49 efektif dalam pengurusan bilik darjah.
(C-, D+, D  Tidak menunjukkan perkaitan antara ciri-ciri guru yang
& F) efektif dengan cara menangani tingkah laku bermasalah
dalam pengurusan bilik darjah.
 Tidak dapat menggunakan pengetahuan dalam konteks
sebenar.
 Tidak menunjukkan susun atur yang sesuai, menarik dan
praktikal.
 Format dan organisasi pengurusan grafik yang tidak jelas
dan koheren.
 Tidak berkebolehan mencari idea dan mengurus maklumat
yang relevan daripada pelbagai sumber. (C: Kreativiti)
 Tidak berkebolehan menjawab EQ1, EQ2 dan EQ3.

4
RUBRIK PEMARKAHAN
ANALISIS ARTIKEL (50%)

SKALA
GRED KRITERIA
50M
 Mempamerkan satu pemahaman yang jitu dan
Amat 45.0 – 50.0 menyeluruh terhadap tingkah laku yang terdapat dalam
Cemerlang bilik darjah, kekuatan dan kelemahan model dan intervensi
90 - 100 yang dipilih, dan implikasi model dan intervensi tersebut
(A+) kepada pengurusan disiplin bilik darjah.
 Menunjukkan perkaitan yang sangat jelas antara tingkah
laku yang terdapat dalam bilik darjah, kekuatan dan
kelemahan model dan intervensi yang dipilih, dan implikasi
model dan intervensi tersebut kepada pengurusan disiplin
bilik darjah.
 Dapat menganalisis tingkah laku yang terdapat dalam bilik
darjah, kekuatan dan kelemahan model dan intervensi yang
dipilih, dan implikasi model dan intervensi tersebut kepada
pengurusan disiplin bilik darjah dengan amat cemerlang
 Dapat menghuraikan implikasi model dan intervensi
tersebut kepada pengurusan disiplin bilik darjah amat jelas
 Dapat membina satu pelan pengurusan bilik darjah yang
kreatif dan inovatif dengan amat cemerlang
 Dapat meluaskan skop perbincangan daripada sesuatu isu
secara amat mendalam.
 Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan
mengemukakan pendapat sendiri untuk menyokong
rumusan bagi setiap hujah dengan amat kreatif dan kritis.
 Laras bahasa yang amat sesuai dengan tajuk penulisan.
 Berkebolehan mencari idea dan mencari penyelesaian
alternatif dengan amat baik (CTPS3).

 Mempamerkan satu pemahaman yang tepat dan baik


Cemerlang 37.5 – 44.9 terhadap tingkah laku yang terdapat dalam bilik darjah,
75 - 89 kekuatan dan kelemahan model dan intervensi yang dipilih,
(A-, A) dan implikasi model dan intervensi tersebut kepada
pengurusan disiplin bilik darjah.
 Menunjukkan perkaitan yang jelas antara tingkah laku
yang terdapat dalam bilik darjah, kekuatan dan kelemahan
model dan intervensi yang dipilih, dan implikasi model dan
intervensi tersebut kepada pengurusan disiplin bilik darjah.
 Dapat menganalisis tingkah laku yang terdapat dalam bilik
darjah, kekuatan dan kelemahan model dan intervensi yang
dipilih, dan implikasi model dan intervensi tersebut kepada
pengurusan disiplin bilik darjah dengan cemerlang
 Dapat menghuraikan implikasi model dan intervensi
tersebut kepada pengurusan disiplin bilik darjah jelas.
 Dapat membina satu pelan pengurusan bilik darjah yang
kreatif dan inovatif dengan cemerlang.
 Dapat meluaskan skop perbincangan daripada sesuatu isu
secara mendalam.
 Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan
mengemukakan pendapat sendiri untuk menyokong
rumusan bagi setiap hujah dengan kreatif dan kritis.

5
 Laras bahasa yang sesuai dengan tajuk penulisan.
 Berkebolehan mencari idea dan mencari penyelesaian
alternatif dengan baik (CTPS3).

 Mempamerkan satu pemahaman yang baik terhadap


Kepujian tingkah laku yang terdapat dalam bilik darjah, kekuatan
60 - 74 30.0 – 37.4 dan kelemahan model dan intervensi yang dipilih, dan
(B-, B dan implikasi model dan intervensi tersebut kepada
B+) pengurusan disiplin bilik darjah.
 Menunjukkan perkaitan yang agak jelas antara tingkah
laku yang terdapat dalam bilik darjah, kekuatan dan
kelemahan model dan intervensi yang dipilih, dan implikasi
model dan intervensi tersebut kepada pengurusan disiplin
bilik darjah.
 Dapat menganalisis tingkah laku yang terdapat dalam bilik
darjah, kekuatan dan kelemahan model dan intervensi yang
dipilih, dan implikasi model dan intervensi tersebut kepada
pengurusan disiplin bilik darjah dengan baik
 Dapat menghuraikan implikasi model dan intervensi
tersebut kepada pengurusan disiplin bilik darjah agak jelas.
 Dapat membina satu pelan pengurusan bilik darjah yang
kreatif dan inovatif dengan baik.
 Dapat meluaskan skop perbincangan daripada sesuatu isu
secara agak mendalam.
 Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan
mengemukakan pendapat sendiri untuk menyokong
rumusan bagi setiap hujah dengan agak kreatif dan kritis.
 Laras bahasa yang agak sesuai dengan tajuk penulisan.
 Berkebolehan mencari idea dan mencari penyelesaian
alternatif dengan agak baik (CTPS3).

Lulus  Mempamerkan satu pemahaman yang minimum terhadap


50 -59 tingkah laku yang terdapat dalam bilik darjah, kekuatan
(C,C+) 25.0 – 29.9 dan kelemahan model dan intervensi yang dipilih, dan
implikasi model dan intervensi tersebut kepada
pengurusan disiplin bilik darjah.
 Menunjukkan perkaitan yang kurang jelas antara tingkah
laku yang terdapat dalam bilik darjah, kekuatan dan
kelemahan model dan intervensi yang dipilih, dan implikasi
model dan intervensi tersebut kepada pengurusan disiplin
bilik darjah.
 Dapat menganalisis tingkah laku yang terdapat dalam bilik
darjah, kekuatan dan kelemahan model dan intervensi yang
dipilih, dan implikasi model dan intervensi tersebut kepada
pengurusan disiplin bilik darjah dengan kurang baik
 Dapat menghuraikan implikasi model dan intervensi
tersebut kepada pengurusan disiplin bilik darjah kurang
jelas.
 Dapat membina satu pelan pengurusan bilik darjah yang
kreatif dan inovatif dengan kurang baik.
 Dapat meluaskan skop perbincangan daripada sesuatu isu
secara kurang mendalam.
 Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan
mengemukakan pendapat sendiri untuk menyokong

6
rumusan bagi setiap hujah dengan kurang kreatif dan
kritis.
 Laras bahasa yang kurang sesuai dengan tajuk penulisan.
 Kurang berkebolehan mencari idea dan mencari
penyelesaian alternatif.(CTPS3).

 Tidak mempamerkan pemahaman terhadap tingkah laku


Gagal < 25 yang terdapat dalam bilik darjah, kekuatan dan kelemahan
0 – 49 model dan intervensi yang dipilih, dan implikasi model dan
(C-, D+, D intervensi tersebut kepada pengurusan disiplin bilik darjah.
& F)  Tidak menunjukkan perkaitan antara tingkah laku yang
terdapat dalam bilik darjah, kekuatan dan kelemahan
model dan intervensi yang dipilih, dan implikasi model dan
intervensi tersebut kepada pengurusan disiplin bilik darjah.
 Tidak dapat menganalisis tingkah laku yang terdapat
dalam bilik darjah, kekuatan dan kelemahan model dan
intervensi yang dipilih, dan implikasi model dan intervensi
tersebut kepada pengurusan disiplin bilik darjah.
 Tidak dapat menghuraikan implikasi model dan intervensi
tersebut kepada pengurusan disiplin bilik darjah.
 Tidak dapat membina satu pelan pengurusan bilik darjah
yang kreatif dan inovatif.
 Tidak dapat meluaskan skop perbincangan daripada
sesuatu isu secara mendalam.
 Tidak dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan
mengemukakan pendapat sendiri untuk menyokong
rumusan bagi setiap hujah secara kreatif dan kritis.
 Laras bahasa yang tidak sesuai dengan tajuk penulisan.
 Tidak berkebolehan mencari idea dan mencari
penyelesaian alternatif (CTPS3).

Anda mungkin juga menyukai