Anda di halaman 1dari 11

1 Senaraikan empat jenis kepimpinan dalam sesebuah organisasi 4M

Empat jenis kepimpinan dalam sesebuah organisasi ialah :


a) Transactional
b) Transformational
c) Karismatik
d) Berwawasan/(Visionary)
4 F x 1 =4M
2 Terangkan tiga peranan pengurus sebagai pembuat keputusan 6M
Tiga peranan pengurus sebagai peranan pembuat keputusan ialah:
a) Sebagai usahawan
 Pengurus akan meningkatkan daya kreativiti dan inovasi bagi tujuan mencari sumber atau
teknologi baharu atau mewujudkan inovasi dalam penghasilan produk dan perkhidmatan.
 Pengurus turut berperanan untuk mewujudkan beberapa idea baharu yang optimis, kreatif
dan inovatif bagi memulakan sesuatu projek seperti mengeluarkan barangan baharu dan
mewujudkan kerjasama dengan pihak lain.

b) Sebagai penyelesai masalah


 Pengurus bekerjasama dan membantu pekerja dalam mencari jalan atau menyelesaikan
masalah yang dihadapi pekerja.
 Pengurus juga terpaksa menyelesaikan konflik dalam kalangan subordinat atau antara satu
jabatan dengan jabatan lain.

c) Sebagai pembahagi sumber atau pengagih sumber


 Mengagihkan sumber organisasi atau faktor pengeluaran seperti pekerja, modal, bahan
mentah, peralatan, dan mesin kepada jabatan tertentu mengikut keperluan.
 Menggunakan kebijaksanaan untuk mengagihkan sumber-sumber organisasi mengikut
keutamaan dan kepentingan tugas bagi melicinkan perjalanan syarikat oleh sebab sumber-
sumber organisasi yang terhad.

d) Sebagai Perunding
 Merupakan juru runding organisasi dengan pihak luar seperti pembekal, pemodal, kerajaan,
kesatuan sekerja dan lain-lain.
Mana-mana 3 fakta
F x 3 = 3m
H x 3 = 3m
3 Terangkan tiga perbezaan antara pemimpin dan pengurus (6M)
Tiga perbezaan antara pemimpin dan pengurus ialah :
Dimensi Pemimpin Pengurus
Halatuju Membentuk halatuju atau visi Membentuk perancangan dan
organisasi belanjawan
Tugas Menyusun atur pekerja ke arah Melaksanakan fungsi pengorganisasian
pencapaian matlamat dan penstafan
Peranan Memberi inspirasi dan Melakukan aktiviti pengawalan dan
memotivasikan pekerja penyelesaian masalah
Autoriti Memiliki kuasa dari sumber Mendapat kuasa dari sumber posisi
peribadi atau jawatan
Tanggungjawab Menekankan hubungan Menekankan persiapan tugas kerana ia
interpersonal yang baik dan menjadi tanggungjawab pengurus
harmoni dengan pengikut
Tahap pembuatan Penyelesaian masalah yang lebih Penyelesaian masalah melibatkan
1
SKEMA PERCUBAAN STPM 2019- 946/2/P2 [TRG] [Lihat sebelah]
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
keputusan menekankan konflik pekerja dan masalah pengurusan dan kerumitan
menangani perubahan dalam pekerjaan dalam organisasi
organisasi
 Sekiranya tidak ada dimensi
 Dimensi boleh ada dalam huraian
3 perbezaan x 2 = 6m
4 Jelaskan jenis perancangan mengikut kegunaan 4M
Jenis perancangan mengikut kegunaan ialah:
a) Rancangan Sedia ada/ Tersedia/ Tetap
- Rancangan yang dapat digunakan berulang kali tanpa sumber tertentu diperlukan
- Contoh: dasar, tatacara, peraturan
b) Rancangan Satu Kegunaan/Kegunaan Tunggal/Sekali guna
- Rancangan yang hanya digunakan sekali sahaja, digunakan mengikut jangka masa tertentu
- Contoh : belanjawan, program dan penjadualan projek
F=1, H@ C =1, 2X2 =4M
5 Penerimaan lengkap sebaik sahaja pembuat tawaran mengetahui dan menerimanya (Seksyen 4).
Namun begitu, terdapat pengecualian bagi keadaan tertentu. Huraikan tiga jenis penerimaan yang
tidak perlu dikomunikasikan. 6M

Tiga jenis penerimaan yang tidak perlu dikomunikasikan


(i) Penerimaan dengan penunaian syarat
- Kontrak unilateral/ tawaran yang ditujukan kepada orang ramai dan penerimaan adalah
lengkap
sebaik sahaja penerima tawaran telah melaksanakan syarat-syarat tawaran tersebut.
(ii) Kaedah pos terpakai
- Penerimaan lengkap sebaik sahaja penerima mengepos surat penerimaan tersebut.
(iii) Jualan lelong
- Penerimaan lengkap sebaik sahaja pelelong menjatuhkan tukul kayu.
( 3F + 3H/C =6 M )

6 Berikan lima keadaan kontrak boleh dilepaskan atau ditamatkan. 5M


Lima keadaan kontrak boleh ditamatkan atau dilepaskan
(i) Dengan Pelaksanaan syarat-syarat kontrak/Dengan pelaksanaan.
(ii) Dengan persetujuan semua pihak yang berkontrak
(iii) Dengan kemungkiran kontrak.
(iv) Dengan kekecewaan kontrak/Dengan tiada kemungkinan.
(v) Dengan Penguatkuasaan undang-undang.
Pilih mana-mana empat fakta. (5F = 5M)

7 Jelaskan tiga prinsip kemahiran berunding 6M

Tiga prinsip kemahiran berunding ialah:

(i) Tumpuan kepada minat dan bukan kedudukan.

- Pihak yang terlibat dalam proses perundingan mengabaikan faktor kedudukan dan
pangkat masing-masing semasa perundingan .

- Ini adalah untuk mengelak mereka mengambil kesempatan untuk saling


menpengaruhi keputusan perundingan menggunakan kedudukan dan pangkat masing-
masing.

2
SKEMA PERCUBAAN STPM 2019- 946/2/P2 [TRG] [Lihat sebelah]
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
(ii) Asingkan manusia daripada masalah.

- Semasa perundingan, faktor-faktor masalah pihak yang terlibat dengan perundingan


hendaklah diketepikan sementara bagi memastikan proses perundingan tidak
dipengaruhi oleh masalah setiap pihak terlibat.

- Antara masalah-masalah yang perlu dibawa ketepi atau dibawa keluar semasa proses
perundingan (emosi tidak stabil, takut, ,marah, tafsiran berbeza atau salah faham)

(iii) Jana pelbagai pilihan

- Bagi memastikan keputusan dan hasil perundingan yang dicapai akan memberi
keputusan menang-menang, setiap pihak yang terlibat hendaklah menjana seberapa
banyak alternatif untuk menyelesaikan isu atau masalah yang berlaku.

- Proses menjana alternatif :

-duduk bersama secara tidak formal bagi menyelesaikan masalah


-kedua-dua pihak digalakkan memberi cadangan yang pelbagai.
-sumbangsaran secara kreatif dan produktif.
(iv) Guna kriteria yang objektif dan boleh diterima
- Penyelesaian yang dibuat berdasarkan maklumat dan data yang sedia ada. Elakkan
andaian, ramalan dan persepsi. Boleh dilaksanakan mengikut tempoh, kemampuan
dan keupayaan.
- Perundingan yang berkesan memerlukan pembangunan kriteria yang objektif yang
bersifat adil dan persetujui oleh kedua-dua pihak

Pilih mana-mana tiga ( F=1M, H=1M) (3x2=6M)

8 Huraikan jenis media komunikasi dalam proses menyampaikan maklumat berikut:


(i) Bersemuka (2M)
(ii) Pekeliling (2M)

Jenis media komunikasi dalam proses menyampaikan maklumat ialah:


(i) Bersemuka:
- Komunkasi secara bersemuka melibatkan dua atau lebih pihak yang komunikasi
bertemu secara berhadapan untuk membicarakan sesuatu perkara di tempat yang sama
- Komunikasi bersemuka boleh terjadi secara formal atau tidak formal

(ii) Pekeliling:
- Pekeliling merujuk satu pernyataan bertulis secara formal berkaitan dasar,
peraturan, pengumuman serta prosedur yang akan dilaksanakan dalam sesebuah
organisasi.
- Pekeliling adalah satu bentuk komunikasi sehala, dan biasanya maklumat yang
diberikan memerlukan tindakan segera individu.

2H x 2=(4 markah)

3
SKEMA PERCUBAAN STPM 2019- 946/2/P2 [TRG] [Lihat sebelah]
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
9 Nyatakan langkah-langkah membuat Analisis Tulang Ikan. 5M
Langkah – langkah analisis tulang ikan :
1. Mengenal pasti isu atau masalah yang berlaku.
2. Mengenal pasti punca – punca utama/besar yang menyebabkan masalah itu
berlaku iaitu manusia, mesin, bahan, kaedah
3. Mengenal pasti punca – punca kecil bagi setiap punca utama yang
menyebabkan masalah itu berlaku.
4. Mengenal pasti punca kecil sebenar yang menyebabkan masalah itu berlaku
(melalui perbincangan atau sumbang saran) beserta data sokongan.
5. Merancang dan melaksanakan tindakan pembetulan untuk menyelesaikan
masalah yang berlaku.
5L x 5 = 5M
10 Jelaskan kegunaan maklumat kepada pembuatan keputusan. 4M
1. Meningkatkan kualiti dalam membuat keputusan.
Sesuatu maklumat yang lengkap membolehkan keputusan yang dibuat lebih berkualiti atau
tepat.

2. Untuk meramalkan sesuatu perkara di masa hadapan.


Data yang berkaitan dengan trend keadaan sesuatu situasi membolehkan pembuat keputusan
dapat menjangkakan sesuatu perkara yang akan berlaku di masa akan datang.

3. Sebagai alat pemantauan berkaitan prestasi pencapaian sesebuah organisasi.


Maklumat berkaitan pesaing boleh dijadikan sebagai kayu pengukur bagi membandingkan
prestasi syarikat dengan syarikat pesaing.

4. Sebagai strategi dalam menghadapi pesaing.


Maklumat yang diperoleh berkaitan strategi perniagaan yang digunakan oleh pesaing boleh
dijadikan panduan untuk membantu merancang satu strategi bagi persaingan.
F = 1, H = 1 : 2 X 2 = 4M
Mana-mana 2

4
SKEMA PERCUBAAN STPM 2019- 946/2/P2 [TRG] [Lihat sebelah]
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
11. Merpati Logistik Sdn Bhd

Syarikat Merpati Logistik Sdn Bhd (SMLSB) ialah sebuah syarikat kurier yang telah
beroperasi bermula tahun 2014. Syarikat ini memasarkan perkhidmatan kurier yang pantas
sesuai dengan perkembangan dan ledakan jualan atas talian seperti Zalora, Shoopee dan
Lazada. Merpati mempunyai ibu pejabat di Shah Alam, Selangor bagi operasi di Malaysia.
Syarikat mempunyai rangkaian di seluruh Asia Tenggara seperti Thailand, Singapura,
Indonesia, Vietnam dan Filipina. Lee Chan Wen merupakan Ketua Pegawai Eksekutif (CEO)
yang berperanan untuk menentukan hala tuju dan perancangan strategik syarikat. Tan Xer
Xian merupakan Ketua Pegawai Operasi (COO) mengurus dari segi pembangunan operasi dan
startegi perniagaan. Syarikat ini juga memiliki cawangan di Pulau Pinang untuk kawasan utara
dan Johor Baharu bagi selatan dan Kelantan bagi pantai timur serta cawangan di Sabah dan
Sarawak. Semua cawangan diketuai oleh seorang pengurus cawangan.
Pengurus cawangan di Pulau Pinang ialah Encik Gary Yap. Beliau mempunyai seramai
25 staf di bawahnya. Beliau ialah seorang yang bersikap tegas, sentiasa membuat keputusan
sendiri, dan suka mengarahkan pekerjanya. Pekerja langsung tidak diberikan peluang untuk
menyuarakan idea atau pendapat mereka. Hal ini menyebabkan pekerjanya kurang bermotivasi
dan menjadi tidak produktif. Encik Gary Yap terlalu mengawal pekerjanya dan kurang
memberi kebebasan kepada pekerjanya sehingga menyebabkan hubungan interpersonal
terganggu. Dia mengandaikan semua pekerjanya kurang mempunyai kepakaran dan
pengetahuan. Oleh sebab sikap Encik Gary Yap yang tegas itu, pekerjanya berasa tidak
berpuas hati dan kadar lantik henti pekerja di cawangannya adalah tinggi. Keadaan ini juga
mendorong kepada kadar ponteng kerja yang semakin meningkat dan akhirnya prestasi kerja
menurun.
Cawangan Merpati Logistik di Johor Baharu pula diketuai oleh Encik Simon Ong.
Beliau seorang yang peramah dan menaruh kepercayaan ke atas kebolehan pekerjanya.
Seramai 20 orang pekerja bekerja bawah kendalian beliau. Encik Simon memberi kebebasan
kepada pekerjanya untuk menyuarakan idea dan pandangan serta sentiasa bekerjasama dengan
pekerjanya untuk membuat keputusan yang terbaik bagi cawangannya. Encik Simon juga
senang didampingi oleh pekerja apabila mereka mengalami sesuatu masalah. Dia sentiasa
mendelegasikan tugas dan tanggungjawabnya kepada pekerjanya kerana dia percaya ini dapat
mengurangkan beban tugasnya dan membolehkan beliau menumpukan pada hal-hal yang lebih
penting selain menjimatkan masanya. Selain itu, pekerja Encik Simon juga berpeluang untuk
meningkatkan kemahiran, kecekapan dan memudahkan laluan kenaikan pengkat. Kesan
delegasi ini juga dapat membentuk sikap positif dalam kalangan pekerjanya, sekali gus
meningkatkan keyakinan dan komitmen pekerjanya. Beban Encik Simon dapat dikurangkan
dan beliau berasa kurang tertekan dan lebih berfokus. Oleh itu, pekerjanya amat produktif dan
bermotivasi tinggi menyebabkan hasil jualan cawangan juga semakin meningkat.

Cawangan Pantai Timur diketuai oleh Puan Wan Norazurani. Pekerja seramai 15
orang bekerja di cawangan Pantai Timur. Beliau seorang yang sangat tegas terhadap pekerja
dan sangat komited tentang pencapaian syarikat. Diluar waktu kerja sikap beliau pula sangat
berbeza kerana sering mengambil berat dan kadang kala makan bersama pekerja dan
membawa mereka makan di restoran. Hal ini menyebabkan pekerja amat menghormati beliau.
Karektor ini memudahkan pekerja menyuarakan pandangan bagi kemajuan syarikat.

(Disesuaikan daripada Ninjavan www.http//Ninjavan.blogspot. September 2018)

(a) Berdasarkan situasi di atas;

(a) Lakarkan carta organisasi bagi SMLSB di Malaysia dan huraikan jenis penjabatan yang
diamalkannya. [15]

5
SKEMA PERCUBAAN STPM 2019- 946/2/P2 [TRG] [Lihat sebelah]
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
Carta Organisasi Syarikat Merpati Logistik

Ketua Pegawai Eksekutif

(Lee Chan Wen)

Ketua Pegawai Operasi

(Tan Xer Xian)

Pengurus Pengurus Pengurus Pengurus


Cawangan Cawangan Pantai Cawangan Cawangan Sabah
Utara Timur Selatan dan Sarawak
(Gary Yap) (Wan Norazurani) (Simon Ong)

25 orang pekerja 15 orang pekerja 20 orang pekerja

 Setiap kotak mesti lengkap, perlu ada jawatan dan nama


 Kedudukan kotak mesti mengikut hierarki
Setiap kotak x 1 = 9m
Tajuk carta =1m
[10m]

Jenis penjabatan yang diamalkan oleh SMLSB ialah :


 Penjabatan mengikut divisyen geografi [1]

 Pengelompokan aktiviti/tugas untuk memenuhi keperluan pelanggan mengikut kawasan /


wilayah [1] /

 Aktiviti kerja dan pekerja dikumpulkan bagi melakukan kerja pada satu lokasi tertentu [1]

Kaitan kes :
 SMLSB mempunyai 4 cawangan iaitu di Pulau Pinang untuk kawasan utara, Johor Baharu
untuk kawasan selatan dan cawangan Pantai Timur serta cawangan sabah dan saeawak (1)

 Setiap cawangan diurus dan diketuai oleh seorang pengurus cawangan iaitu Simon Ong di
kawasan selatan dan Pantai Timur oleh Pn Wan Norazurani dan bahagia utara oleh En Gary
Yap (2)

6
SKEMA PERCUBAAN STPM 2019- 946/2/P2 [TRG] [Lihat sebelah]
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
(b) Jelaskan gaya kepimpinan pengurus cawangan Syarikat Merpati Logistik Sdn Bhd [15m]
Gaya kepimpinan Encik Gary Yap ialah gaya kepimpinan autokratik. [1]
- Merujuk kepada semua keputusan adalah dibuat oleh pengurus tanpa perlu bertanya kepada
orang lain. [1]
- Pengurus menggunakan kuasa yang ada padanya untuk mengarah pekerja melaksanakan
sebarang keputusan yang dibuat oleh beliau. [1]

Perkaitan kes:
- Encik Gary Yap seorang yang bersikap tegas, sentiasa membuat semua keputusan sendiri dan
suka mengarahkan pekerjanya. [1]
- Pekerja Syarikat Merpati tidak diberikan peluang untuk menyuarakan idea atau pendapat
mereka. [1]
- Encik Gary Yap terlalu mengawal pekerjanya dan kurang memberi kebebasan kepada
pekerjanya. [1]
- Kesan : Hal ini menyebabkan pekerjanya kurang bermotivasi dan menjadi tidak produktif, [1]
- pekerjanya berasa tidak berpuas hati [1]
- kadar lantik henti pekerja di cawangannya adalah tinggi[1]
- Keadaan ini juga mendorong kepada kadar ponteng kerja yang semakin meningkat dan akhirnya
prestasi kerja menurun. [1]

Gaya kepimpinan Encik Simon Ong ialah gaya kepimpinan demokratik. [1]
- Melibatkan pengurus dan subordinat membuat keputusan secara bersama. [1]
- Perbincangan akan dibuat antara pengurus dengan subordinat bagi mengatasi sesuatu masalah
dalam pekerjaan. [1]

Kaitan kes :
 Encik Simon memberi kebebasan kepada pekerjanya untuk menyuarakan idea dan pandangan
serta sentiasa bekerjasama dengan pekerjanya untuk membuat keputusan yang terbaik bagi
cawangannya.[1]
 Encik Simon juga senang didampingi oleh pekerja apabila mereka mengalami sesuatu
masalah.[1]
 Kesan : pekerja Encik Simon juga berpeluang untuk meningkatkan kemahiran, kecekapan dan
memudahkan laluan kenaikan pengkat. [1]
 Kesan delegasi ini juga dapat membentuk sikap positif dalam kalangan pekerjanya, sekali gus
meningkatkan keyakinan dan komitmen pekerjanya. [1]
 Beban Encik Simon dapat dikurangkan dan beliau berasa kurang tertekan dan lebih berfokus.
[1]
 Oleh itu, pekerjanya amat produktif dan bermotivasi tinggi menyebabkan hasil jualan
cawangan juga semakin meningkat. [1]

Gaya kepimpinan Pn Wan Norazurani ialah gaya kepimpinan demokratik. [1]


 Melibatkan pengurus dan subordinat membuat keputusan secara bersama. [1]

Kaitan kes :
 Karektor beliau yang sering mengambil berat dan kadang kala makan bersama pekerja dan
membawa mereka makan di restoran memudahkan pekerja menyuarakan pandangan bagi
kemajuan syarikat [1]

 Kesan Hal ini menyebabkan pekerja amat menghormati beliau. Karektor ini memudahkan pekerja
menyuarakan pandangan bagi kemajuan syarikat. [1]

7
SKEMA PERCUBAAN STPM 2019- 946/2/P2 [TRG] [Lihat sebelah]
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
12. Jelaskan proses pengorganisasian dalam pengurusan perniagaan pengeluaran perabot. (20m)
Proses pengorganisasian dalam pengurusan perniagaan sebuah perniagaan pengeluaran perabot ialah:

1. Penentuan objektif:
 Mengenal pasti matlamat organisasi dan objektif penubuhan perniagaan perabot.
 Objektif mestilah memenuhi ciri-ciri seperti spesifik, boleh diukur, boleh dicapai,
realistic dan mempunyai jangka masa.
 Objektif ditentukan berdasarkan kemampuan dan kebolehan pekerja dalam setiap jabatan
atau unit berkenaan untuk mencapainya.
 Objektif penting untuk dijadikan panduan untuk mengenal pasti dan menyelaraskan
aktiviti-aktiviti organisasi yang perlu dilakukan bagi mencapai matlamat tersebut.
 Contohnya, sebuah perniagaan perabot menentukan objektif perniagaannya iaitu
meningkatkan keuntungan, memenuhi keperluan pengguna dan menepati masa
penghantaran yang ditetapkan.

2. Pengenalpastian aktiviti
 Mengenalpasti aktiviti yang sesuai dilaksanakan dengan khusus dan terperinci bagi
mendukung fungsi, matlamat dan hala tuju jabatan.
 Ini penting bagi memastikan aktiviti-aktiviti yang ditentukan selaras dengan fungsi
jabatan dan tidak bertindih dengan jabatan yang lain.
 Contohnya aktiviti perniagaan perabot ialah membuat tempahan barang dari pembekal,
memberikan khidmat nasihat kepada pelanggan, menerima bayaran daripada pelanggan,
menerima tempahan daripada pelanggan, menghantar dan memasang perabot kepada
pembeli, merekod jualan serta belian barang-barang.

3. Pengelasan aktiviti
 Semua aktiviti yang telah dikenal pasti akan dikelaskan dan disusun mengikut
kemahiran, kecekapan dan kriteria-kriteria tertentu.
 Contohnya, aktiviti menerima bayaran daripada pelanggan, menerima tempahan daripada
pelanggan, penghantaran barang kepada pelanggan, boleh dikelaskan di bawah satu
kategori.

4. Pengelompokan aktiviti
 Aktiviti-aktiviti tersebut akan dikelompokkan mengikut unit-unit tertentu dan sepadan
dengan fungsi dan sifatnya.
 Seterusnya nama jabatan/unit akan diberikan berdasarkan jenis kerja yang
dipertanggungjawabkan.
 Contohnya, jabatan khidmat pelanggan akan terlibat dalam aktiviti memberikan khidmat
nasihat kepada pelanggan, menerima tempahan dan menerima bayaran daripada
pelanggan, jabatan penghantaran akan terlibat dalam aktiviti menghantar dan memasang
perabot.

5. Pengagihan tugas, autoriti dan tanggungjawab


 Menentukan bilangan pekerja yang diperlukan, pihak yang akan melakukan tugas, bidang
tugas dan tanggungjawab pekerja serta rantaian arahan selepas unit-unit tertentu
dibentuk.
 Pihak pengurusan atasan akan membuat pengagihan tugas kepada ketua-ketua jabatan
atau unit(pengurus) dan akan memaklumkan objektif yang perlu dicapai.
 Pengurus disetiap jabatan akan mengagihkan tugas kepada pekerja-pekerja yang sesuai
supaya tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Pekerja juga diberikan autoriti iaitu hak
untuk mengambil sesuatu keputusan dan tindakan.
 Contohnya, pekerja yang mempunyai kemahiran dalam bidang perakaunan diberi tugas
8
SKEMA PERCUBAAN STPM 2019- 946/2/P2 [TRG] [Lihat sebelah]
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
untuk membuat catatan lejar dan penyediaan Penyata Kewangan berdasarkan dokumen
urus niaga.
5F x 1 = 5 markah
2H x 5 = 10 markah
1C x 5 = 5 markah
13(a) Jelaskan dua kaedah yang boleh digunakan untuk mengutip data dalam proses pembuatan keputusan.
2 kaedah yang boleh digunakan untuk mengutip data ialah :-

1) Soal selidik

 Memberikan set soal selidik/ instrument set soalan kepada responden [1]

 Cth : soalan tentang demografi [1]

2) Temubual

o Menemubual pihak yang terlibat dalam isu keputusan yang hendak dibuat

o Cth: penemubual bertanyakan secara bersemuka/ telefon

3) Bahan bukti

o Menggunakan maklumat yang telah ada untuk membuat keputusan / dokumen bertulis

o Cth: data-data perakaunan dan maklumat pemasaran.

4) Pemerhatian

o Pengkaji mengumpulkan maklumat dengan melihat sendiri/ libatkan diri

o Cth: pemerhatian kesesakan lalu lintas

o Cth: pemerhatian kekerapan penggunaan mesin deposit tunai.

Pilih mana- mana 2 fakta


1F + 1H + 1C = 3M x 2 = 6M

9
SKEMA PERCUBAAN STPM 2019- 946/2/P2 [TRG] [Lihat sebelah]
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
13(b) Berikut ialah maklumat berkaitan dengan Syarikat Fresh Best yang mempunyai dua alternatif yang
boleh dilaksanakan untuk meningkatkan produktiviti syarikat. Selaku pengurus syarikat, anda diminta
membuat keputusan menggunakan Analisis Pokok Keputusan.

Situasi Keuntungan yang dijangka Keuntungan yang dijangka


Alternatif dlm keadaan ekonomi dlm keadaan ekonomi meleset
berkembang
Melancarkan promosi RM160 000 -RM50 000
Meningkatkan kualiti jurujual RM180 000 -RM76 000
kebarangkalian 0.65 0.35

Kos melaksanakan keputusan untuk melancarkan promosi ialah RM28 000, manakala kos
meningkatkan kualiti jurujual ialah RM23 000.
i. Lukis rajah pokok keputusan berdasarkan alternatif Syarikat Fresh Best. [4m]
ii. Hitung jumlah jangkaan kewangan bagi setiap pilihan keputusan tersebut. [7m]
iii. Nyatakan keputusan yang perlu diambil oleh Syarikat Fresh Best. [3m]

i. Rajah pokok keputusan perniagaan:

0.65 x RM160 000 = RM104 000

promosi 0.35 x (-RM50 000) = (-RM17,500)

0.65 x RM180 000 = RM117,000


Meningkatkan kualiti
0.35 x (-RM76 000) = (-RM26, 600)

Pokok Keputusan bagi Syarikat Fresh Best  1m

Rajah lengkap: 3m
+ nama PK : 1m
4m

Pilihan: Melancarkan promosi


a.Keadaan ekonomi berkembang
Nilai kebarangkalian x keuntungan yang dijangkakan formula= 1m
= 0.65 x RM160 000
= RM104 000 1m
b.Keadaan ekonomi meleset
Nilai kebarangkalian x keuntungan yang dijangkakan
= 0.35 x (-RM50 000)
= -RM17 500 1m
c.Jangkaan nilai kewangan
= RM104 000 +(-RM17,500)
=RM86 500 1m

10
SKEMA PERCUBAAN STPM 2019- 946/2/P2 [TRG] [Lihat sebelah]
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
Pilihan: Meningkatkan kualiti jurujual
a.Keadaan ekonomi berkembang
Nilai kebarangkalian x keuntungan yang dijangkakan
= 0.65 x RM180 000
= RM117 000 1m
b.Keadaan ekonomi meleset
Nilai kebarangkalian x keuntungan yang dijangkakan
= 0.35 x (-RM76 000)
= -RM26 600 1m
c.Jangkaan nilai kewangan
= RM117 000 +(-RM26 600)
=RM90 400 1m
------
11m

ii. Keputusan yang perlu diambil oleh perniagaan tersebut:


a. Pilihan Melancarkan Promosi
Jumlah nilai kewangan – kos melaksanakan keputusan
=RM86 500 – RM28 000
=RM58 500 [1m]

b. Pilihan:Meningkatkan kualiti jurujual


Jumlah nilai kewangan – kos melaksanakan keputusan
= RM90 400 – RM23 000
= RM67 400 [1m]

Keputusan yang perlu diambil oleh Syarikat Fresh Best ialah meningkatkan kualiti jurujual
kerana pulangan lebih besar iaitu sebanyak RM67 400 berbanding dengan melancarkan
promosi hanya sebanyak RM58 500 sahaja. [ alasan = 1m]

Jumlah : 3m

11
SKEMA PERCUBAAN STPM 2019- 946/2/P2 [TRG] [Lihat sebelah]
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*