Anda di halaman 1dari 15

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BIDAN Teknologi Pertanian (m/s 51) TARIK 22.9.2020 SUBJEK Reka bentuk teknologi
G H
TAJUK 5 : Menanam secara hidroponik MAS 9.00-10.00 KELAS 6 Berlian
A
S. BIL
S. KANDUNGAN 5.2 5.2.8 / 38 orang
PEMBELAJARAN MURID
Menanam secara hidroponik Pengiraan kos bahan hidroponik.
TAHAPPada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
TAHAP
OBJEKT
1TAHAP1. Mengira
4 kos bahan hidroponik.
TAHAP
IF 2. Merekod T.
2
TAHAP 5 pendapatan hasil hidroponik.
TAHAP P
3 6
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

AKTIVI Set Induksi : murid menonton tayangan video cara membancuh nutrien baja larutan AB.
TI 1. Murid bersoal jawab bersama guru mengenai proses membancuh larutan.
2. Murid mengira kos bahan projek bagi tanaman hidroponik menggunakn jadual akaun.
3. Murid merekod pendapatan hasil hidroponik dengan bimbingan guru.
4. Murid membuat aktiviti penjagaan tanaman hidroponik dengan sempurna.
Penutup: Murid menyatakan 3 kepentingan membancuh nutrien dengan betul secara lisan.
PAK 21 NILAI EMK

 Fan & Pick
Patriotisme  Sajak /
 Baik hati  Kreatif dan Inovasi

 Gallery Walk
Keberanian  Bahasa
 Nyanyian
Amanah  Pendidikan Alam Sekitar

 Think pair share
keselamatan   patriotisma
Rally Robin
 Kemasyarakatan  Sains dan Teknologi
BukuPeta
Cerita
Titistay Buku
Senarai
Teks semak
PETA One BBB PBD
 Gambar
Peta Pokok Modul
Anekdot
 CartaPeta Dakap Power
Pemerhatian
point
 SeniPeta
kata Alir Lembaran
Rekod terusan
kerja
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 Peta Bulatan  Gambar


 Peta Buih  Lisan
  Lembaran kerja
Peta Buih Berganda
  Borang maklumbalas
Peta Pelbagai Alir
( / ) orang murid dapat
REFLEKSI

TEM Teknologi Pertanian (m/s 51) TARIK 23.9.2020 SUBJEK Reka Bentuk
A H Teknologi
TAJU 5 : Menanam secara hidroponik MASA 10.50-11.50 KELAS 6 Permata
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

K
S. BIL.
S. KANDUNGAN 5.2 5.2.8 / 36 orang
PEMBELAJARAN MURID
Menanam secara hidroponik Pengiraan kos bahan hidroponik.
Pada akhirTAHAP
TAHAP pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKT
1TAHAP 1. Mengira
4TAHAPkos bahan hidroponik.
IF 2. Merekod pendapatan hasil hidroponik. T. P
2
TAHAP 5
TAHAP
3
AKTIVI Set Induksi
6 : murid menonton tayangan video cara membancuh nutrien baja larutan AB.
T 1. Murid bersoal jawab bersama guru mengenai proses membancuh larutan.
2. Murid mengira kos bahan projek bagi tanaman hidroponik menggunakn jadual akaun.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

3. Murid merekod pendapatan hasil hidroponik dengan bimbingan guru.


4. Murid membuat aktiviti penjagaan tanaman hidroponik dengan sempurna.
Penutup: Murid menyatakan 3 kepentingan membancuh nutrien dengan betul secara lisan..
PAK 21 NILAI EMK
 Fan   Patriotisme
& Pickdan Inovasi
Kreatif Sajak /  Kasih sayang
 Bahasa
 Gallery Walk  Nyanyian
Keberanian
Pendidikan Alam Sekitar  patriotisma  Kebersihan
 Think
Sainspair
danshare   keselamatan
Teknologi Rally Robin  Bekerjasama

PETA One stay BBB PBD
 Peta Titi
 Peta Pokok
 Peta Dakap
 Peta Alir
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 Peta
BukuBulatan
Teks  
Lisan
Buku Cerita  Senarai semak
 Peta
ModulBuih  
Gambar
Gambar  anekdot
 Peta
PowerBuih
point  
Berganda Lembaran
Carta kerja  Pemerhatian
 Peta
Lembaran
Pelbagai
kerja  
Alir Borang kata balas
Senimaklum Rekod terusan
( / ) orang murid dapat
REFLEKSI

MINGGU 18: 29 APRIL – 3 MEI 2019


(JUMAAT)
TEM Teknikal (m/s 20) TARIK 3.5.2019 SUBJEK Reka Bentuk Teknologi

MINGGU 18: 29 APRIL – 3 MEI 2019


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

A H
TAJU 4 : Penghasilan Projek MAS 9.00-10.00 KELAS 6 Permata
K A
S. BIL.
S. KANDUNGAN 4.3 4.3.11 / 34 orang
PEMBELAJARAN MURID
Mereka bentuk projek bertema berasaskan bahan Menguji kefungsian projek.
bukan logam, bahan logam dan elektromekanikal
Pada akhirTAHAP
TAHAP pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKT 1. Menguji
1TAHAP kefungsian projek.
4TAHAP
IF 2. memastikan pemasangan bahan projek menggunakan teknik T. P
2TAHAP 5TAHAP
3 yang betul dan kukuh.
6
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

AKTIVI Set Induksi : Guru menunjukkan contoh Projek yang telah siap.
T 1. Murid bersoal jawab bersama guru mengenai proses menguji projek.
2. Murid menyenarai 4 bahan kefungsian projek yang telah siap.
3. Murid mengagihkan tugasan di dalam keumpulan untuk menyiapkan projek dengan bimbingan guru.
4. Murid membuat penambahbaikan pada projek sekiranya projek tidak berfungsi dengan sempurna.
Penutup: Murid dan guru membuat rumusan pada hasil kerja secara lisan.
PAK 21 NILAI EMK
 Fan   Patriotisme
& Pickdan Inovasi
Kreatif Sajak /  Kasih sayang
 Bahasa
 Gallery 
Walk Alam Sekitar
Pendidikan Nyanyian
Keberanian  Kebersihan
 patriotisma
 Think
Sainspair
danshare   keselamatan
Teknologi Rally Robin  Bekerjasama
  Peta Titi
One stay
PETA  Peta Pokok BBB PBD
 Peta Dakap
 Peta Alir
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 Peta
BukuBulatan
Teks  
Lisan
Buku Cerita  Senarai semak
 Peta
ModulBuih  
Gambar
Gambar  anekdot
 Peta
PowerBuih
point  
Berganda Lembaran
Carta kerja  Pemerhatian
 Peta
Lembaran
Pelbagai
kerja  
Alir Borang kata balas
Senimaklum Rekod terusan
( / ) orang murid dapat
REFLEKSI

TEM Teknikal (m/s 23) TARIK 29.3.2019 SUBJEK Reka Bentuk Teknologi
A H
TAJU 4 : Penghasilan Projek / Kereta Matriks MAS 9.00-10.00 KELAS 6 Permata
K A
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

S. BIL.
S. KANDUNGAN 4.3 4.3.12 / 34 orang
PEMBELAJARAN MURID
Mereka bentuk projek bertema berasaskan bahan Membuat kemasan pada projek.
bukan logam, bahan logam dan elektromekanikal
Pada akhirTAHAP
TAHAP pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKT 1.
1TAHAP menyenarai
4TAHAP4 alatan & bahan membuat kemasan projek.
IF 2. Membuat kemasan pada projek menggunakan bahan kemasan T. P
2TAHAP 5TAHAP
3 yang dipilih.
6
AKTIVI Set Induksi : Guru mempamerkan beberapa gambar bahan & alatan kemasan projek..
T 1. Murid mengambil alatan & bahan yang diperlukan di dalam proses kemasan projek.
2. Murid melakukan aktiviti kemasaan projek pada kerangka secara berkumpulan.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

3. Murid dibimbing oleh guru sekiranya berlaku masalah pada teknik kemasan projek.
4. Murid membuat pengujian komponen elektromekanikal untuk memastikan projek berfungsi dengan
baik.
Penutup: Guru membuat penilaian pada hasil kerja murid. secara lisan.
PAK 21 NILAI EMK
 Fan   Patriotisme
& Pickdan Inovasi
Kreatif Sajak /  Kasih sayang
 Bahasa
 Gallery 
Walk Alam Sekitar
Pendidikan Nyanyian
Keberanian  Kebersihan
 patriotisma
 Think
Sainspair
danshare   keselamatan
Teknologi Rally Robin  Bekerjasama

PETA One stay BBB PBD
 Peta Titi
 Peta Pokok
 Peta Dakap
 Peta Alir
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

 Peta
BukuBulatan
Teks  
Lisan
Buku Cerita  Senarai semak
 Peta
ModulBuih  
Gambar
Gambar  anekdot
 Peta
PowerBuih
point  
Berganda Lembaran
Carta kerja  Pemerhatian
 Peta
Lembaran
Pelbagai
kerja  
Alir Borang kata balas
Senimaklum Rekod terusan
( / ) orang murid dapat
REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN