Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 3

Tarikh 9 OKTOBER 2020 / JUMAAT


Masa 2.30-3.30
Kelas 3 MELATI
Aspek Kemahiran Membaca dan Aspek Tatabahasa
Tema NEGARAKU TERCINTA
Tajuk Sejarah Negara Kita
Standard Kandungan 2.2 , 5.2
Standard Pembelajaran 2.2.1 , 5.2.1
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan
berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang betul.
b) Memahami dan menggunakan Kata TerbitanAwalan beR ,
meN, PeN, teR dan di... dengan betul dalam pelbagai situasi.
Aktiviti 1. Murid membaca dan menyenaraikan perkataan imbuhan
berawalan peN-
2. Murid mencerakinkan perkataan berimbuhan awalan peN- dan
membina ayat berdasarkan perkataan berimbuhan tersebut
dalam buku tulis
3. Murid menulis tiga imbuhan awalan selain imbuhan peN- dan tiga
perkataan berimbuhan
Sistem Bahasa Imbuhan awalan
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral, Perdagangan
KBT : KB – mengenal pasti BCB-bacaan intensif
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku aktiviti
Penilaian Soalan ( lisan atau bertulis )
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………………..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tarikh 9 OKTOBER 2020 / JUMAAT


Masa 3.50-4.50
Kelas 1 SEROJA
Tema EKONOMI, KEUSAHAWANAN DAN PENGURUSAN KEWANGAN
Tajuk Mengurus Belanja
Kemahiran Bahasa Tatabahasa : Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk
Standard Kandungan 5.3
Standard Pembelajaran 5.3.3 (i)(ii)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan

Aktiviti Catatan (Buku Teks: 150)


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
2. Murid bertutur berdasarkan gambar dan frasa.
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 81-83)
Sistem Bahasa -
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Menjanakan Idea
KP-Logik Matematik
Pendekatan Tematik Kewangan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Berjimat Cermat
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja
Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )
Pengayaan -
Pemulihan -
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..

Catatan