Anda di halaman 1dari 20


INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM

100
KERJA KURSUS
KOKURIKULUM - PERSATUAN
MPU3081
Nama : AMINUDDIN BIN ALIAS
Angka Giliran : 2019202340075
No Kad Pengenalan : 000527-11-0063
Program : PISMP
Ambilan : JUN 2019
Kumpulan/Unit : 3.02
Nama Pensyarah Kursus : PN. VERONICA CRISTOBEL A/P
ANTHONYSAMY
Tugasan Tarikh Mula Tarikh Hantar Markah
Wajaran
Kertas Kerja 7 Sept 2020 5 Okt 2020
Laporan Kajian 5 Okt 2020 19 Okt 2020
Kes
Jumlah

Saya mengaku bahawa saya telah menerima maklum balas daripada pensyarah
Tanda tangan Pelajar : Tarikh
PENGHARGAAN

Bismillahirahmanirahim.

Alhamdullilah, bersyukur ke atas ilahi dengan limpahan rahmat serta nikmat masa,
nyawa dan tenaga yang dianugerahkan kepada saya dapat juga saya menyiapkan tugasan
kerja kursus ini dengan jayanya.

Pertamanya, saya ingin mendedikasikan ucapan penghargaan ini kepada pensyarah


tercinta saya, Puan Veronica Cristobel A/P Anthonysamy kerana dengan tunjuk ajar serta
bimbingan daripadanya membuka ruang untuk saya menyiapkan tugasan ini tepat pada
masa yang dikehendaki.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu bapa
saya yang memberi saya pemudahcara untuk menyiapkan kerja kursus ini. Mereka telah
memberikan saya segala kemudahan dan sokongan moral yang tidak terhingga semasa
proses melakukan tugasan ini.

Ucapan penghargaan ini juga saya tujukan kepada rakan-rakan yang banyak
memberi sokongan dan kerjasama dalam mencari bahan untuk menyiapkan kerja kursus ini
serta mengucapkan terima kasih kepada mereka yang terlibat secara lansung atau secara
tidak langsung dalam proses melakukan kerja kursus ini.

Sekian, Terima kasih.


ISI KANDUNGAN

PENGHARGAAN

1.0 TAJUK

1.1 Pengenalan

1.2 Rasional

1.3 Matlamat

1.4 Objektif

1.5 Visi

1.6 Misi

1.7 Perancangan dan pelaksanaan

1.8 Jawatankuasa penaja

2.0 PERLEMBAGAAN

Peraturan 1: Nama dan Alamat

Peratuan 2: Matlamat

Peraturan 3: Objektif

Peraturan 4: Moto

Peraturan 5: Logo dan pengertian

Peraturan 6: Bendera dan pengertian

Peraturan 7: Lagu

Peraturan 8: Keahlian

Peraturan 9: Pakaian rasmi

Peraturan 10: Guru penaung dan guru penasihat

Peraturan 11: Ahli Jawatankuasa

Peraturan 12: Tugas dan tanggungjawab jawatankuasa

Peraturan 13: Kewangan

Peraturan 14: Kehadiran

Peraturan 15: Peraturan-peraturan

Peraturan 16: Tindakan disiplin

Peraturan 17: Pindaan perlembagaan


Peraturan 18: Pembubaran

Peraturan 19: Hal-hal lain

3.0 RANCANGAN PROGRAM TAHUNAN

4.0 PENUTUP

5.0 LAMPIRAN

6.0 Rujukan
KERTAS CADANGAN

PENUBUHAN KELAB ALAM SEKITAR

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMBILA

22200 KAMPUNG RAJA,

TERENGGANU
Jawatankuasa Penaja Kelab Alam Sekitar

Sekolah Kebangsaan Tembila

222000 Kampung Raja

Terengganu

___________________________________________________________________
Rujukan Tuan: SKT/800-2/23/

Rujukan Kami: SKT/ 800-2/23/


Guru Besar,
Sekolah Kembangsaan Tembila,
22200 Kampung Raja
Terengganu
29 November 2020

Tuan/Puan,

PERMOHONAN MENUBUHKAN KELAB ALAM SEKITAR SK TEMBILA

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.


2. Saya bagi pihak Jawatankuasa Penaja memohon kebenaran daripada pihak tuan
untuk menubuhkan Kelab Fotografi di sekolah ini berasaskan Peraturan (4) dalam
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan
Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U.(A) 196, bertarikh 21
Mei 1998.

3. Bersama-sama ini disertakan :


3.1 Draf Perlembagaan dan peraturan
3.2 Senarai Nama Jawatankuasa Penaja

4. Kerjasama daripada pihak puan meluluskan permohonan ini amat dihargai.

Sekian. Terima Kasih

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”


Saya yang menjalankan amanah,

________________________
(SUHAIMI BIN YUNUS)

Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Tembila
22200 Kampung Raja
Terengganu
s.k: Guru Penolong Kanan, Kokurikulum Fail Unit Kokurikulum

1.0 TAJUK
Kelab Alam sekitar

1.1 Pengenalan

Dalam usaha meningkatkan tahap kesedaran masyarakat mengenai


pentingnya pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar maka pendedahan
terhadap kepentingan alam sekitar. perlulah diterapkan dalam masyarakat seusia
awal kanak-kanak iaitu pada peringkat sekolah rendah. Pendidikan telah diterima
sebagai satu alat yang asas untuk mengawal alam sekitar dan juga
pembangunan lestari sejak dari persidangan Tbilisi pada tahun 1977. Sekolah
pula menjadi salah satu cara utama untuk menangani masalah-masalah yang
berkaitan dengan alam sekitar Pendidikan (berkaitan) alam sekitar penting bagi
meningkatkan kesedaran tentang dan kualiti alam sekitar. Pendidikan Alam
Sekitar membantu generasi masa hadapan untuk mengawal kehidupan mereka
dan memakmurkan masa hadapan Salah satu cara mengintegrasikan pendidikan
alam sekitar adalah melalui penubuhan kelab Alam Sekitar.

Penubuhan Kelab Alam Sekitar ini adalah salah satu inisiatif untuk
mendedahkan murid-murid dengan biodiversity alam di negara Malaysia dan juga
sebagai platform pendedahan berkenaan alam kepada anak-anak murid di SK
Tembila dalam bidang kesenian dan kebudayaan. Selain itu, persatuan ini juga
memberi peluang kepada murid-murid yang berminat untuk turut serta membantu
dalam usaha memelihara dan memulihara alam. Persatuan ini juga dapat
membantu murid-murid untuk melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang sihat dan
bermanfaat pada masa lapang.

2.0 Rasional

2.1 Perlu kita ketahui bahawa sumber-sumber alam semakin berkurangan.


Antara isu yang dunia hadapi kini adalah pemanasan global, kemusnahan hutan
dan habitat haiwan serta kekurangan air yang bersih. Satu-satunya cara untuk
memastikan kelangsungan hidup kita adalah dengan bersama-sama menjaga
alam sekitar secara aktif. Tidak dinafikan, Malaysia adalah negara yang kaya
dengan sumber semula jadi. Sumber-surnber ini terdiri daripada pelbagai spesis
flora dan fauna, bahan mineral, tanah yang subur, air minuman yang bersih dan
hutan hujan Malaysia juga diketogorikan antara hutan tertua di dunia. Tambahan
pula, ditambah pula dengan ekonomi negara yang kukuh, rakyat Malaysia mudah
memperoleh segala keperluan asas mereka. Adalah mudah untuk bersikap
sambal lewa dan menganggap sumber-sumber ini adalah tidak terhad. Oleh yang
demikian pendedahan awal tentang kepentingan memelihara kelestarian alam
merupakan satu keutamaan.

3.0 Matlamat
3.1 Membentuk masyarakat yang peka dan prihatin terhadap alam sekitar
dan masalah yang berkaitan dengannya

4.0 Objektif
4.1 Memupuk kesedaran dalam kalangan pelajar sekolah rendah tentang
kepentingan menjaga kelestarian alam sekitar.
4.2 Mencari pengalaman, pengetahuan dan kefahaman asas  mengenai alam
biodiversiti alam.
4.3 Memupuk sikap yang positif cintakan alam sekitar dan bermotivasi untuk
terlibat secara aktifdalam pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar
4.4 Memahami bahawa pembangunan negara harus diteruskan dengan
menggunakan sumber-sumber semula jadiyang ada secara terancang
4.5 Menguasai kemahiran yang diperlukan bagi mengenal pasti masalah alam
sekitar dan penyelesaiannya.
4.6 Berpeluang melibatkan diri secara aktif dalam penyelesaian masalah alam
sekitar

5.0 VISI
Memastikan keunikan, kepelbagaian dan kualiti alam sekitar dikekalkan bagi
menjamin kesihatan, kesejahteraan, keselamatan dan keselesaan hidup rakyat
masa kini dan akan datang
6.0 MISI
Menggalakkan, meningkatkan dan mengekalkan pengurusan alam sekitar yang
baik dalam proses pembangunan negara
7.0 Perancangan dan perlaksanaan
7.1 Kelab adalah tertakluk kepada sernua peraturan dan undang-undang yang telah
dikeluarkan oleh kerajaan, Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan,
Sekolah dan Kelab Alam Sekitar
7.2 Perlembagaan mula berkuatkuasa dari tarikh kelab berdaftar dengan Persatuan
7.3 Objektif kelab akan tercapai dengan gabungan aktiviti dalaman, lawatan sambil
belajar dan penyelesaian masalah secara praktikal
7.4 Tumpuan aktiviti adalah ke atas projek-projek tempatan di rnana ahli-ahli :
i) mengenal pasti masalah di persekitaran mereka
i) mendapatkan maklumat yang perlu
iii) memikir dan membina tindakan-tindakan alternatif yang sesuai
8.0 Jawatankuasa penaja
8.1 Jawatankuasa "Kelab Pencinta Alam" akan terdiri daripada:

Penasihat : Abdul Osman bin Abdul Aziz

Pengerusi: Akmal Azhar bin Abdullah

Naib Pengerusi: Nadia Najwa bin Mokthar

Setiausaha: Haris Farhan bin Zulkifli

Bendahari: Ang Beng Kok

Ketua Kumpulan

 Meor Alfandi bin Sofian (KUMP 1)

 Nadia Binti Mazli(KUMP 2)

 Tun Teja binti Tun Ahmad(KUMP 3

 Nasir Binti Kasim(KUMP 4)

 Sivagangga A/L Kumar(KUMP 5)


9.0 Perlembagaan
PERATURAN 1: NAMA DAN ALAMAT

Nama Persatuan : Kelab Alam Sekitar


Sekolah Kebangsaan Tembila

Alamat Sekolah Kebangsaan Tembila


22200 Kampung Raja,
Terengganu

PERATURAN 2 : MATLAMAT
Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengemhangkan pntensi secara
seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek.

PERATURAN 3 : OBJEKTIF
3.1 Membentuk generasi pelajar yang menjiwai semangat perpaduan, memiliki
ketrampilan diri, berdaya, saing, kreatif serta inovatif dalarn menghadapi pelbagai
cabaran kehidupan.
3.2 Membantu mengembangkan semua aspek potensi manusia yang berteraskan
ilmu dan arnal ke arah penrbinaan dan pengukuhan sahsiah pelajar yang
mengamalkan nilai-nilai murni selaras dengan tuntutan Falsafah Pendidikan
Negara demi menjayakan Wawasan 2020.
3.3 Menangani masalah salah laku di kalangan pelajar remaja seperti salah guna
dadah, budaya lepak dan juvana.
3.4 Mempelbagaikan kegiatan berpesatuan di sekolah bagi menyediakan
pelaiarpelajar memperolehi pengetahuan, pengalaman, kernahiran, kebolehan
mengurus dan memimpin.
3.5 Membina generasi pelajar patriotik yang menjiwai semangat cintakan agama,
bangsa dan Negara Malaysia.
3.6 Melahirkan generasi pelajar yang mengetahui, memahami, menghayati dan
mengamalkan nilai murni serta mampu rnemberikan sumbangan demi
kesejahteraan hidup bermasyarakat dan bernegara.
PERATURAN 4: MOTO
“SAYANGI ALAM SEKITAR, CINTAI ALAM KITA”

PERATURAN 5: LOGO DAN PENGERTIAN

Pengertian Logo
5.1 Warna Hijau : Membawa maksud ketenangan dan keterbukaan
5.2 Warna putih : Melamnbangkan kesucian dan keikhlasan
5.3 Simbol 3 Penjuru: Menunjukkan Alam ini melibatkan hubungan antara tumbuhan,
haiwan dan manusia

PERATURAN 6: BENDERA DAN PENGERTIAN

Pengertian Bendera
6.1 Warna Hijau : Membawa maksud ketenangan dan keterbukaan
6.2 Warna putih : Melambangkan kesucian dan keikhlasan
6.3 Simbol 3 Penjuru: Menunjukkan Alam ini melibatkan hubungan antara tumbuhan,
haiwan dan manusia
6.4 Warna putih melambangkan keikhlasan dalarn mernelihara dan memulihara alam
sekitar
PERATURAN 7 : LAGU
Rasa sayang hey, rasa sayang sayang hey,
Hey alam cantik rasa yang sayang , sayang hey
Ayuh Sahabat Kita Nyanyi Bersama

Jangan buang sampah merata


Buang ke dalam tong sampah
Supaya alam dijaga
Manusia boleh hidup harmoni

Rasa sayang hey, rasa sayang sayang hey,


Hey alam cantik rasa yang sayang , sayang hey
Ayuh Sahabat Kita Nyanyi Bersama

Jomlah kita tanam pokok


Pokok ialah sumber oksigen
Tanam di sekitar rumah
Supaya udara dapat segar

PERATURAN 8 : KEAHLIAN
8.1 Keahlian terbuka kepada sernua murid Tahun 3, 4, 5 dan 6 Sekoiah
Kebangsaan.
8.2 Astana Raja tanpa mengira bangsa, agama, jantina dan kedudukan sosial pelajar
8.3 Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi horang yang disediakan.
8.4 Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan
dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan
persatuan ini
8.5 Setiap ahli berhak menyuarakan pendapat dan bertanggungjawab dalarn
kemajuan kelab.
8.6 Berhak mengundi dalam Mesyuarat Agung.
8.7 Harus menghadiri setiap perjumpaan yang diadakan.
PERATURAN 9 : PAKAIAN RASMI

9.1 Sesi perjumpaan mingguan - Pakaian seragam sekolah


9.2 Sesi aktiviti kelab - Baju T dan seluar trek sukan- Kasut dan bersetokin

PERATURAN 10: GURU PENAUNG DAN GURU PENASIHAT

10.1 Guru Penasihat adalal: terdiri daripada Suru sekolah ini


10.2 Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan
pelaksanaan sesuatu aktiviti.
10.3 Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti
dijaiankan

PERATURAN 11: AHLI JAWATANKUASA

11.1 Dilantik sernasa Mesyuarat Agung.


11.2 Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli
yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan
sebagai Ahli Jawatankuasa.
11.3 Pemilihan ahli.iawatankuasa secara undian.
11.4 Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan
mesyuarat.
11.5 Ahli Jawatankuasa yang hendak rneletakkan jawatan hendakiah menghantar
surat perletakan jawatan kepada Guru Penasihat.
11.6 Ahli Jawatankuasa Kelab hendaklah terdiri:-
I. Pengerusi
II. Naib Pengerusi
III. Setiausaha
IV. Bendahari
V. Ahli Jawatankuasa (bilangan bergantung keperluan)

PERATURAN 12: TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA

12.1 Pengerusi
 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjarcab atas
kesempurnaan semua mesyuarat
 Identiti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang
diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.
 Menjalankan tugas-tugas iain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa
ke masa.

12.2 Naib Pengerusi


 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tangEung jawab yang diberi.
 Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.
 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkarr oleh Guru Penasihat dari rnasa ke
masa.
12.3 Setiausaha
 Menguruskan hal-hal surat menyurat.
 Mencatat dan menandatangani rninit mesyuaraUlaporan kegiatankegiatan.
 Mencatat kehadiran ahli
 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.
 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke
masa.
12.4 Bendahari
 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan/Kelab
 Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan
bertanggungjawab di atas kesahihannya.
 Menyediakan Penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya.
 Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli
jawatankuasa.
 Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam
Mesyuarat Agung.
 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa
ke masa.
12.5 Ahli Jawatankuasa
 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang
dilaksanakan.
 Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.
 .Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke
masa
PERATURAN 13: KEWANGAN

13.1 Sumber utama kewangan kelah adalah melalui dernra yang diputuskan semasa
Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM 2.00 seorang sebulan.
13.2 Kelab juga boleh memperolehi kewangan melalui aktiviti.
13.3 Ahli,ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelaniaan besar
boleh dikenakan derma khas bagi nnembiayai aktiviti tersebut.

PERATURAN 14: KEHADIRAN

14.1 Ahli kelab dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh keNab
sepanjang tahun.
14.2 Kegagalan berbuat denrikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis
surat tunjuk sebab.
14.3Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil
sekiranya gagal berbuat dernikian.

PERATURAN 15: PERATURAN-PERATURAN

15.1 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas


15.2Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.
15.3Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tlndakan tatatertib.

PERATURAN 16: TINDAKAN DISIPLIN

16.1 Diambil terhadap ahli yang melanggar perlernbagaan kelab dan tidak mematuhi
peraturan yang ditetapkan.
16.2 Tindakan disiplin adalah mengikut cara herikut:
i. Amaran lisan
ii. Amaran bertulis
16.3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan
kepada guru penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan guru penasihat
adalah muktamad.

PERATURAN 17: PINDAAN PERLEMBAGAAN

17.1Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga ia dipinda.


17.2Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli, ahli jawatankuasa, Guru
Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis.
17.3Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa akan
membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu
17.4Setiap pindaan yang telah dituluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh
Pengetua/Guru Besar

PERATURAN 18: PEMBUBARAN

18.1Kelab tidak boleh dibubarkan kecuali pendaftarannya dibatalkan oleh Pendaftaran


Persatuan secara bertulis
18.2Pendaftar berhak membatalkan kelab sekiranya didapati menyeleweng daripada
Perlembagaan dan mendatangkan kesulitan kepada pihak sekolah

PERATURAN 19: HAL-HAL LAIN

19.1Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang dijalankan.
19.2Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan me ngikuti aktiviti dengan penuh minat

RANCANGAN PROGRAM TAHUNAN

Bil Tarikh Cadangan Aktiviti Catatan

1 17/1/2021 Mesyuarat Agong bagi tahun 2021

2 7/2/2021 Bengkel Pengenalan Kepada Penanarnan,


Pemeliharaan dan Pernuliharaan Pokok-Pokok

3 7/3/2021 Bengkel Teknik Penanaman Pokok

4 18/4/2021 Projek membuat baja kompos

5 25/7/2021 Lawatan Ke Taman Negara Pahang Kerjasama bersama


perhilitan

6 3/8/2021 Jamuan Akhir Tahun Kelab Fotografi Memberi


penghargaan kepada
ahli kelab yang aktif

PENUTUP
Kesimpulannya, penubuhan "Kelab Pencinta Alam" merupakan satu aset atau inisiatif yang
begitu bernilai kepada sekolah. Hal ini berfokus dalam meningkatkan prestasi pelajar dalam
kokurikulum seterusnya mampu menaikkan nama baik sekolah melalui setiap aktiviti yang
akan disertai, Selain itu juga, kemahiran dan disiplin yang diterapkan dalam kelab Pencinta
Alam mampu melahirkan kelompok masyarakat yang bersatu padu dan berhemah tinggi.
Justeru, adalah sangat diharapkan kertas kerja ini mendapat pertimbangan sewajarnya
daripada pihak sekclah. Sernoga perkara yang baik ini tidak akan disia-siakan oleh kita
sernua.Sekian, terima kasih.

Disediakan oleh,

……………………….

(AMINUDDIN BIN ALIAS)


Guru Penasihat
Sek. Keb. Tembila

Tarikh ……………....

Disemak oleh, Disahkan oleh,


……………………...... …………………………..

(NAZRUL AKMAL BIN ABDUL RAZAK) (SUHAIMI BIN YUNUS)


GPK kokurikulum Guru besar
Sek. Keb. Tembila Sek. Keb. Tembila

Tarikh ……………….... Tarikh ……………………..

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMBILA ,


22200 BESUT,TERENGGANU.
TEL/FAX : 09-6950937

Rujukan Kami: SKT/ 800-2/1/1(23)


Rujukan Tuan: SKT/800-2/3/23(23)
Tarikh: 28 Disember 2020
Jawatankuasa Kelab Alam Sekitar
Sekolah Kebangsaan Tembila
22200 Kampung Raja,
Terengganu.

KELULUSAN PERMOHONAN MENUBUHKAN KELAB ALAM SEKITAR SEKOLAH


KEBANGSAAN TEMBILA,

Dengan hormatnya surat tuan SKT /800-2/3/23(23) bertarikh 26 NOVEMBER 2010 adalah
dirujuk.

2. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan (4)
dalam Peraturan-peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta
Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 21, Perundangan (A): P.U. (A) 196,
bertarikh 21 hb Mei 1998, maka saya dengan sukacitanya meluluskan penubuhan Kelab
Alam Sekitar SK Tembila

3. Pihak tuan perlu mengemukakan kepada saya Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan


Persatuan, Senarai Ahli Jawatankuasa, dan Senarai Aktiviti Utama dalam tempoh empat
belas hari daripada tarikh Mesyuarat Penubuhan.

Sekian, terima kasih.


“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,


________________________
(SUHAIMI BIN YUNUS)
Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Tembila,
22200 Kampung Raja,
Terengganu.

s.k: Guru Penolong Kanan, Kokurikulum


Fail Unit Kokurikulum

 
RUJUKAN

Ab. Alim Abdul Rahim, (1994). Pengurusan Kokurikulum. Kuala Lumpur: Fajar Bakti

Amir Hamzah Aman.( 2014). Panduan pengurusan kokurikulum, , Puchong, Multimedia Sdn
Bhd

Kamisah Sharif.(1995). Kokurikulum. Kuala Lumpur: Goodmark Enterprise

Kementerian Pendidikan Malaysia, (1990). Buku Panduan pengurusan Kokurikulum . Kuala


Lumpur: Bahagian Sekolah KPM

Kementerian Pendidikan Malaysia, (2007). Buku Panduan Pengurusan Kokurikulum


Sekolah Rendah.dan menengah Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum &
Dewan Bahasa dan Pustaka

Kementerian Pendidikan Malaysia, (2009). Buku Panduan Gerak Kerja Kokurikulum


Sekolah Rendah. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum & Dewan Bahasa
dan Pustaka

Omardin Ashaari.(1997). Pengurusan persatuan, Kuala Lumpur: Utusan Publications &


Distributors Sdn. Bhd

Tbilisi (USSR) 14-26 October 1977, Intergovernmental Conference on Environmental


Education, Unesco