Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata pelajaran Sains


Tarikh/ Hari 16 / SEPTEMBER/ 2019 (ISNIN)
Kelas Sains 2
Masa 9.40-10.40 pagi
Bilangan Murid 30 / 30
Tema Sains Fizikal
Tajuk 6.0 Pengukuran
Standard Kandungan 6.5 Mengaplikasikan pengetahuan tentang isi padu pepejal.
Standard Pembelajaran 6.4.1 Mengira isipadu pepejal berbentuk sekata seperti kubus
menggunakan kaedah sesaran air dan rumus.
.
Hasil pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1) Mengira isipadu pepejal bentuk sekata dengan betul
menggunakan kaedah sesaran air dan rumus isipadu
dalam aktiviti kumpulan dan individu.

Pengetahuan sedia ada Murid telah belajar/ tahu :


1) mengendalikan peralatan makmal seperti silinder
penyukat.
2) rumus isipadu bagi kubus dan kuboid.

Kemahiran Proses Sains (KPS)


1. Mengukur menggunakan nombor
Murid menyukat isi padu cecair menggunakan bilangan
dan senggatan.
2. Meramal
Membuat jangkaan awal terhadap isipadu objek sebelum
melakukan aktiviti penyiasatan.
3. Berkomunikasi
Merekod maklumat atau idea dalam bentuk aktiviti.

Kemahiran Manipulatif  Mengunakan dan mengendalikan peralatan sains dengan


betul
 Pelakaran spesimen, bahan dan peralatan sains dengan
tepat dan betul
Kemahiran Berfikir (KB) Membanding dan membeza
Mencari persamaan dan perbezaan dengan menggunakan
ciri-ciri pada item atau soalan (objek).
Tabiat berfikir (HOM) 1. Berterusan
Meneruskan tugas walaupun hasilnya tidak jelas dan serta
merta
2. Berusaha untuk ketepatan
Ingin menjadi tepat, untuk melakukan yang terbaik dan
mahu mengusai ujian yang diberikan.
3. Terbuka kepada pembelajaran berterusan
Bersifat terbuka untuk perkara-perkara yang baru.
Mengaku bahawa tidak tahu jawapannya. Menikmati
pembelajaran.

Elemen Merentas Kurikulum 1. Nilai Murni:


(EMK) Menerapkan nilai murni dalam diri murid sepanjang aktiviti
pengajaran dan pembelajaran.

2. Teknologi Maklumat dan Komunikasi:


Menggunakan slaid pembentangan dan gambar dalam aktiviti
PdP.

3. Sains dan teknologi:


Pengintergrasian sains dan teknologi dengan menekankan
sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran dan keselamatan)
dam penggunaan teknologi dalam aktiviti PdPc.

6C  Komunikasi antara murid dijalankan dalam kumpulan kecil


apabila melakukan perbincangan mengenai masalah
yang ditanyakan guru.
 Kolaboratif semasa menyumbangkan idea masing-masing
bagi menyelesaika tugasan dan menjalankan eksperimen.
 Pemikiran kritis untuk mengaitkan situasi dengan teori
yang dipelajari.

Sikap saintifik dan Nilai Murni  Sistematik


(SSNM) Murid perlu menulis rumus diikuti dengan nilai untuk
memudahkan murid sendiri faham nilai panjang, lebar dan
tinggi disamping membaca sukatan air yang tersesar
dengan tepat
 Bertanggungjawab dan bekerjasama
Aktiviti banyak dilakukan dalam kumpulan dan murid perlu
bekerja dalam kumpulan untuk mendapatkan hasil yang
terbaik.
 Rajin dan tabah
Bersungguh dan tidak berputus asa menyelesaikan
masalah yang diberikan oleh guru.

Teori Pembelajaran
 Teknik bercerita merupakan suatu teknik yang paling
berkesan bagi menyemai kemahiran berkomunilasi
kepada kanak-kanak (Trencher, 1991). Selain itu menurut
Piaget (1969) penggunaan bahan maujud atau bahan
konkrit dapat meningkatkan penglibatan aktif serta
menguji idea murid. Oleh yang demikian, guru
menggunakan pendekatan bercerita dan bahan maujud
untuk diterapkan dalam PdPc.

Sumber PdP/ Bahan Bantu Bahan Bantu Mengajar:


Mengajar (BBM) 1. Orientasi: Paparan Slide pembentangan
2. Pencetusan Idea: Pembaris, Bongkah kayu A dan B,
LCD, Pembesar suara, komputer riba, Paparan Slide
pembentangan.
3. Penstrukturan idea: Silinder penyukat, Air suling,
Benang, Bongkah Kayu A dan B, Silinder penyukat, Bekas
bersenggat, Papan layar, LCD, Lembaran tugas, Paparan
Slide pembentangan
4. Aplikasi idea: Bongkah kayu, Paparan Slide
pembentangan
5. Refleksi: LCD, pembesar suara, computer riba,
Paparan Slide pembentangan

Sumber PdP:
Buku teks Sains Tahun 4
FASA ISI KANDUNGAN AKTIVITI PDP CATATAN
Set induksi Menarik perhatian murid kepada 1. Guru meminta murid duduk dalam BBM :
(5 minit) sesi PdP. kumpulan.
Aktiviti: 2. Guru diminta
Berapa Murid dapat: a. Membangkitkan persoalan pada awal
banyak 1. Mengetahui seorang tokoh penceritaan seperti berikut.
cawan boleh sejarah sains.
Kaedah:
muat? G: Adakah kamu mengetahui siapa
Penceritaan.
archimedes?
M: Tahu/Tidak tahu
Strategi: Berpusatkan bahan
G: Beliau merupakan seorang rakan cikgu
dan dia memerlukan pertolongan.
Elemen merentas kurikulum;
- Teknologi maklumat
b. Menyatakan kehadiran rakan (En Archi)
dan komunikasi
untuk menceritakan ringkasan tentang
masalahnya”.
(Penceritaan dibantu dengan paparan
skrin dihadapan/boneka/kad situasi).

c. Menukar identiti dengan memakai


rambut palsu dan kot makmal
(memperkenalkan diri sebagai En Archi)

d. Meminta murid membantu En Archi


menyelesaikan masalah bersama-sama
dengan melakukan aktiviti.
(Kandungan cerita boleh dirujuk dalam
lampiran).

e. Kembali menukar identiti kepada guru


kelas.

3. Guru mengaitkan set induksi dengan tajuk


pada hari tersebut

Pencetusan Aktiviti: Merungkai misteri berdasarkan cerita BBM :


idea Murid dapat: “Archimides dan tab mandinya”. - Pembaris.
(5 minit) 1) Mengira isipadu kotak kayu 1. Guru menimbulkan persoalan berdasarkan - Bongkah kayu A.
A dan B menggunakan cerita yang telah disampaikan oleh ‘En - Bongkah kayu B.
rumus isipadu. Archi’. - LCD.
Panjang x sisi x tinggi. - Pembesar suara
G: Bagaimana En Archi mengetahui - komputer riba.
2) Mengaplikasi pengetahuan mahkota emas tersebut adalah palsu?
sedia ada dalam M: Dia menguji dua kotak emas dan perak Paparan skrin:
pembelajaran yang sama berat tetapi berbeza dari segi
saiz.
:

Pendekatan: Aktiviti
2. Guru menyediakan:
berkumpulan (kolaboratif)
a. Bongkah kayu A (Emas)
b. Bongkah kayu B (Perak)
c. Pembaris EMK: Teknologi Maklumat.

3. Guru meminta murid: HOM: Terbuka kepada


a. mengira isipadu bagi kotak kayu pembelajaran berterusan
dengan menggunakan pembaris
b. menulis hasil pengiraan panjang x Stratergi: Berpusatkan
sisi x tinggi berdasarkan lembaran bahan
tugas yang diedarkan.
c. Menyatakan hasil dapatan kiraan
isipadu bagi kedua-dua kotak dalam
lembaran tugas.
d. Menyatakan apabila isipadu
1 cm3 = 1 ml
4. Guru menerangkan tentang aktiviti yang
dijalankan dengan persoalan
G: Adakah benar isipadu yang dinyatakan
berdasarkan perkiraan isipadu tersebut?

Penstruktura Murid dapat: Aktiviti: Buktikan emas atau perak! BBM :


n idea Silinder penyukat
(15 minit) 1. Mengira isipadu pepejal 1. Semua kumpulan dibekalkan bahan dan - Air suling
bentuk sekata dengan alatan yang berikut: - Benang
betul menggunakan - Silinder penyukat - Bongkah Kayu A
kaedah sesaran air dan - Air suling - Bongkah Kayu B
rumus isipadu dalam - Benang - Silinder penyukat.
aktiviti kumpulan dan - Bongkah Kayu A - Bekas bersenggat
individu. - Bongkah Kayu B - Papan layar
- LCD
2. Guru meminta murid: - Lembaran tugas
a. Menyusun alatan dengan baik.
Paparan skrin:
(guru memastikan keselamatan
murid dan peralatan terjaga)
b. Meminta murid mengikat benang di
bongkah kayu A (emas) bongkah
kayu B (perak).
c. Isikan air sebanyak 10 ml ke dalam
silider penyukat. Catat isi padu air KPS: Mengukur
menggunakan nombor..
sebagai bacaan awal dalam
lembaran tugas.
d. Masukkan bongkah kayu A (emas)
ke dalam silinder penyukat. KM:
e. Catat bacaan paras air sebagai  Mengunakan dan
bacaan akhir. mengendalikan
f. Isipadu bongkah dapat diperoleh peralatan sains
dengan mengira perbezaan bacaaan dengan betul
paras air tersebut.
 Melakarkan
Bacaaan sukatan akhir – bacaan specimen, peralatan
dan bahan sains
awal akhir.
dengan tepat
EMK:
3. Guru
Isipadu
Sains dan teknologi
(bacaan memberi
Bongka Bacaan Bacaan
akhir – Teknologi Maklumat.
h awal Akhir
bacaan
awal)
SSNM :
A
Sistematik, bekerjasama dan
B
bertanggungjawab

penerangan berkenaan aktiviti yang


Stratergi: Berpusatkan murid
dijalankan. dan bahan.
4. Guru menyatakan:
PAK 21:
G: Adakah mahkota tersebut dibuat Kolaborasi
daripada emas atau perak?
M: Perak.

5. Guru meminta murid menjustifikasikan


jawapan mereka.
6. Guru membantu murid membina justifkasi.

Aplikasi idea Objektif pembelajaran: Aktiviti: Salah ukuran saiz.


(25 minit) Murid dapat: 1. Guru menyatakan dengan nada terkejut: BBM:
1. Mengira isipadu pepejal “Alamak! bongkah yang digunakan adalah - Bongkah kayu
bentuk sekata dengan tidak mencukupi dan tidak menepati saiz
betul menggunakan yang sebenar”. Paparan skrin:
kaedah sesaran air dan 2. Guru meminta murid mencari bongkah
rumus isipadu dalam tambahan yang mewakili emas dan perak
aktiviti kumpulan dan yang telah disembunyikan.
individu. 3. Murid dikehendaki mengira kembali jumlah
isipadu bagi bongkah kayu A dan bongkah
kayu B.
4. Murid dihendaki menyelesaikan masalah
dalam masa yang singkat.
KM:
5. Hadiah akan diberikan kepada kumpulan
menyelesaikan masalah dengan pantas  Mengunakan dan
6. Murid dikehendaki melengkapkan jadual mengendalikan
kembali dalam ruang tambahan yang peralatan sains
disediakan dalam lembaran tugas. dengan betul
7. Guru dan murid menentukan sekali lagi
 Melakarkan
bongkah mana merupakan emas dan perak.
specimen, peralatan
(menentukan bongkah yang digunakan
dan bahan sains
untuk menghasilkan mahkota)
dengan tepat
PAK 21:
- Kreativiti
- Kolaborasi
Aktiviti : Masa untuk kuiz. BBM : Lembaran kerja, kotak
1. Guru meminta murid duduk dalam kumpulan lohong pelbagai saiz. Kubus.
masing-masing.
2. Guru memberikan murid tanda huruf A, B, C Paparan skrin
dan D.
3. Guru memaparkan soalan dihadapan
menggunakan layar.
4. Arahan guru kepada murid:
a. Murid dikehendaki menunggu soalan
Soalan
dipaparkan terlebih dahulu.
b. Murid perlu berbincang bersama
rakan sebelum menjawab soalan.
c. Murid menjawab menggunakan
tanda huruf A, B, C dan D.
Paparan markah.
d. Setiap kumpulan perlu menghantar
seorang wakil untuk menjawab
KPS : Mengukur
soalan.
menggunakan nombor.
e. Kumpulan yang jawab dengan betul
akan mendapat mata dalam carta
SSNM : Sistematik,
markah.
bertanggungjawab dan
f. Kesuluruhan markah akan
bekerjasama
dimasukkan dalam carta markah.
5. Guru memberi ganjaran kepada kumpulan
EMK: Teknologi maklumat
yang terbaik

Refleksi Murid dapat merumuskan hasil Aktiviti : Refleksi pembelajaran BBM:


(10 minit) pembelajaran 1) Guru meminta ‘En Archi’ memunculkan diri LCD, pembesar suara,
1. Mengira isipadu pepejal dihadapan kelas. computer riba,
bentuk sekata dengan 2) En Archi menyampaikan rasa berterima
betul menggunakan kasih atas bantuan daripada murid-murid. Paparan skrin
kaedah sesaran air dan 3) En Archi bertukar identiti kembali kepada
rumus isipadu dalam guru biasa.
aktiviti kumpulan dan 4) Murid diminta menyatakan rumusan
individu. berdasarkan lembaran tugas yang telah
dilakukan
5) En Archi membantu murid merumuskan
hasil pembelajaran berdasarkan tajuk pada SSNM : Sistematik
hari ini.
Lembaran Tugas Kelas: Tarikh:
Nama: Kumpulan:
1. Kira isipadu kubus berdasarkan bahan maujud yang 2. Hitung kenaikan air dan buktikan adakah mahkota tersebut diperbuat
diberikan: daripada emas atau perak.
Panjang x Lebar x Tinggi

Isipadu
Bacaan (bacaan
Bongkah Bacaan awal
Akhir akhir –
bacaan awal)
A B
Lebar Tinggi A
Bongkah Panjang
A B
B Isipadu
Bongkah Panjang Lebar Tinggi Bacaan (bacaan
Bongkah Bacaan awal
Akhir akhir –
A bacaan awal)
B A

B 1 cm3 = 1 ml
______=______
Yang manakah jawapan pilihan anda?

Bongkah A Bongkah B