Anda di halaman 1dari 6

Topik 4

Model Disiplin Konsep Peranan guru berdasarkan model Contoh tindakan/aktiviti yang boleh
tersebut dilaksanakan mengikut model di
dalam kelas
Canter juga memberi Antara cara untuk  Pertamanya adalah guru harus
pandangan beliau mengaplikasikan model Disiplin memberi pengukuhan pada
Model Disiplin
terhadap guru asertif. Asertif Canter adalah jangan tindakan yang wajar.
Asertif Canter
Menurut Canter, “guru layan sebab yang ingin diterima  Kedua, tanggungjawab
asertif menggangap untuk tingkah laku yang tidak merupakan nadi disiplin asertif
murid mereka sebagai diingini. dan guru harus bersifat asertif
pesalah”. Dalam model Seterusnya, tentukan peraturan ketika mengawal kelas.
ini, jika guru ingin yang guru hendak  Selain itu, guru juga haruslah
mengawal kelas tersebut melaksanankannya dalam bilik merangka sistem ganjaran dan
dan mengajar dengan darjah. dendaan yang boleh dijadikan
berkesan, maka guru Selain itu, tentukan akibat rujukan murid mengenai tingkah
hendaklh sentiasa negatif kerana tidak mematuhi laku yang baik dan buruk.
bersifat tegas. peraturan bilik darjah.
Di samping itu,jangan teruskan
menghukum jika teknik
perbincangan boleh
mengurangkan situasi
ketegangan.
Tentukan akibat positif untuk
tingkah laku yang sesuai,
misalnya peneguhan positif atau
ganjaran kumpulan pun boleh
dipertimbangkan
Model Akibat Model ini menekankan 1. Mendapatkan perhatian : Murid  Sebagai contoh, guru yang
Logikal Dreikurs kepentingan guru sering kali cuba mendapatkan berpengalaman akan
memberikan perhatian guru dengan cara mengetahui sesetengah murid
kepercayaan dan yang salah. yang sengaja untuk membuat
tanggungjawab kepada 2. Membalas dendam : Murid tingkah laku bermasalah
murid-murid untuk bertindak balas dendam apabila didalam kelas bagi
bersama-sama menjaga guru dilihat sebagai bersikap mendapatkan perhatian guru
disiplin di dalam bilik tidak adil dan bersikap dengan cara yang salah. Hal ini
darjah. Fokus utama autokratik. akan memudahkan guru untuk
model akibat logikal 3. Mencabar kuasa (konflik) : mengambil tindakan dengan
Dreikurs ini adalah Apabila murid bertindak sewajarnya bagi menyelesaikan
mewujudkan suasana mencabar kewibawaan guru masalah sebegini. Apabila guru
bilik darjah yang bersifat jangan bertindak secara emosi. telah berinteraksi dengan murid
demokratik di mana Bertenang, panggil murid secara untuk membincangkan motif
murid-murid rasa individu dan cuba kenal pasti tingkah laku bermasalah
dipunyai punca kelakuan mereka. mereka, secara tidak langsung
4. Menunjukkan kekurangan : persekitaran yang kondusif akan
Murid yang gagal mendapat muncul hasil daripada sikap
pengiktirafan melalui motif tolak ansur murid dengan guru.
sebelumnya mungkin akan
bertindak menunjukkan dirinya
sebagai seorang yang lemah
dan tidak upaya.
Model Kounin mengintegrasikan Guru perlu mengetahui apa APLIKASI SITUASI :
Pengurusan pengajaran dan displin yang sedang dilakukan oleh
Sambil murid-murid lain asyik
Kelompok Kounin Kajian beliau adalah semua murid pada setiap masa.
membuat latihan yang diberikan
berfokuskan terhadap Guru perlu mengetahui
Cikgu Azim, Kamal,Sofea dan
cara pengurusan bilik keberkesanan dua peristiwa
Farahim sedang berbual-bual antara
darjah dan pengurusan pada satu masa yang sama.
satu sama lain sambil menghantar
p&p mempengaruhi Guru perlu membuat peralihan
memo dan menconteng atas kertas
tingkah laku murid di licin antara dua aktiviti
sekolah. pembelajaran kosong.
Pengurusan tingkah laku Guru perlu memastikan
di bilik darjah bergantung pembelajaran berlaku pada
kepada pengawasan dan kadar yang stabil  Tindakan 1:- “bagus ya sebab
penyeliaan teliti guru Guru perlu mengekalkan ramai yang dah siapkan kerja
didalam bilik darjah. penglibatan aktif murid dan yang saya
Merangkumi mewujudkan minat mereka. berikan.Teruskan”sambil
- Bertindih memandang ke arah ketiga-tiga
- Merangkumi semua murid tersebut dan berkata
- Momentum “malangnya ada beberapa orang
- Kelancaran tak dibenarkan balik kerana
- Fokus Kumpulan perlu menyiapkan latihan
mereka.

 Tindakan 2: Iktirafkan kemajuan


murid yang berkenaan,sekiranya
berlaku. “Sofea idea awak
bagus”.
Model Gordon percaya bahawa Guru tidak perlu menggunakan  Guru adakan perbincangan
Pengurusan Bilik disiplin bilik darjah dapat bahasa yang kasar yang boleh secara berpasangan /
darjah Thomas dicapai dengan menghalang komunikasi antara berkumpulan.
Gordon membantu murid guru dan murid, malah perlu  Semua murid boleh memberi
memperoleh kawalan menggunakan peneguhan yang pendapat.
dalaman atau kawalan positif.  Murid perlu mendengar dengan
kendiri dan guru Mencegah masalah sebelum senyap dan teliti apabila guru
seharusnya tidak lagi berlaku. sedang bercakap.
bergantung kepada Mendengar dengan tekun dan  Tidak perlu takut / malu apabila
teknik intervensi membuka ruang untuk mereka buat silap atau salah beri
tradisional yang menceritakan masalah. pandangan.
berpusatkan kawalan 4. Elakkan daripada pandangan  Guru akan melibatkan semua
guru, ganjaran dan menunding jari pada kesalahan murid di dalam kelas.
hukuman. Gordon
menggesa guru untuk dengan orang lain berhemah.
menggantikan ganjaran
dan hukuman tersebut
dengan menyediakan
persekitaran belajar yang
memberangsangkan,
pendekatan I-message,
aplikasi teknik
menyelesaikan konflik,
menghargai persepsi dan
perasaan murid,
mendengar murid dengan
aktif dan elakkan
halangan komunikasi
guru seperti mengarah,
memberi amaran,
membebel, mengkritik,
melabel dan menyindir.
Terdapat enam langkah
yang terdapat dalam
Pelan Disiplin
Gordon,iaitu :

1. Mempengaruhi Daripada
Mengawal
2. Mencegah Masalah
Sebelum Berlaku
3. Masalah Siapa?
4. Berdepan Dengan
Masalah Tingkah Laku
5. Kemahiran Mendengar
6. Penyelesaian Konflik
Yang Berkesan

Model Beyond 1. Menekankan 1. Bina hubungan antara murid  Guru boleh mengadakan
Discipline Alfie pembentukan bilik darjah dengan guru mesyuarat kelas untuk
Kohn sebagai satu komuniti di -Hormat menghormati membincangkan perkara-
mana murid berasa -Memenuhi keperluan emosi lalu perkara yang berkaitan dengan
disayangi dan saling mengurangkan sikap pentingkan tanggungjawab dan cara
menyayangi antara satu diri sendiri menghormati antara satu sama
sama lain. laindi dalam bilik darjah
2. Murid-murid bertindak  Selepas itu, guru boleh
dan berfikir sebagai satu 2. Tingkatkan hubungan antara mengadakan sesi perbincangan
kumpulan, mempunyai murid bersama-sama murid untuk
rasa kesepunyaan dan -Pembelajaran kooperatif untuk membuat refleksi tentang
rasa saling berkait antara -Perkongsian perspektif kepentingan nilai yang
satu sama lain. diterapkan dalm aktivitiyang
3. Murid-murid akan berasa telah dijalankan.
selamat di dalam bilik 3. Perjumpaan kelas  Contohnya, aktiviti
darjah bukan sahaja dari -Mencungkil perasaan dan membersihkan kelas bersamsa-
segi fizikal malahan pendapat murid sama.
emosi juga. -Menyediakan aktiviti yang dapat  Dalam proses tersebut, guru
merangsang minat murid untuk boleh menerapkan nilai kepada
belajar dan hadir ke sekolah murid-murid.
 Guru boleh menggunakan
situasi tertentu yang mempunyai
konflik dan membuat simulasi
4. Adakan aktiviti yang
main peranan untuk
melibatkan kelas dan sekolah
menunjukkan cara yang
-Kerjasamaa berkumpulan dapat
sepatutnya diambil oleh murid-
mewujudkan semangat
murid jika berhadapan dengan
berpasukan
-Contoh; melukis mural sekolah, situasi tersebut serta kaedah
buletin kelas, kerja sukarela mengatasi Masalah dalam
untuk komuniti luar Pengurusan Bilik Darjah

5. Perbincangan akademik
-Kongsi pendapat tentang topik
yang ingin dibincangkan pada
pelajaran akan datang
-Melakukan refleksi tentang
pembelajaran lepas dan
meminta rakan yang telah
meguasai untuk membantu
rakan yang belum menguasai
sesuatu topik (buddy system)

Anda mungkin juga menyukai