Anda di halaman 1dari 4

Rujukan

Azhar Hj Mad Aros, Azharudin Mohd Dali, Suffian Mansor dan Zulkanain Abdul Rahman.
(2000). Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS). Shah Alam : Fajar Bakti Sdn.
Bhd.

Ahmad Nazri Abdullah. (1995). Ketayap Hadiah Cerita : Musa Abdullah; Ilustrasi: Ahmad.
Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka.

Abdul Munir. (2016). Pengaruh Media Massa Terhadap Akhlak Pelajar. Organised by:
Association Of Malaysian Researchers And Social Services Faculty Of Teacher
Training And Education, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh, 23,
P.30.

Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) 1965 (Akta 355). UNDANG-UNDANG
MALAYSIA. Dimuat turun daripada
http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/Federal_Updated.nsf/b
3ac9c218c8efdc4482568310022d8b3/30fc8a06c5f8b8d6482572dd0017edb6?
OpenDocument

Amran Hassan dan Noriah Mohamed. (2014). Alternatif Keagamaan Dan Kaunseling;
Sebagai
Rawatan Utama Mengatasi Permasalahan Homoseksualiti. Journal of Human
Development and Communication Volume 3, (2014): 79-92.

Ahmad Zaki Abd. Latif. (2009). Buku Teks Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS),
Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Berita Harian Online. (2018). Gejala Sosial dalam Kalangan Remaja. Dicapai pada 10 Mac
2020. Dimuat turun daripada
http://www.bharian.com.my/berita/nasional/2018/01/370975/gejala-sosial-dalam-
kalangan-remaja.

Dewi Hutabalian. (2011). Pengaruh Anime Terhadap Remaja. Journal of Advanced


Research
in Social and Behavioural Sciences 13, Issue 1 (2018) 19-34.

Hussin Abdullah dan Ferayuliani Yuliyusman. (2010). Kesan Kebebasan Ekonomi terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Negara: Kajian Empirikal di ASEAN-5. JGD-Journal of
Governance and Development 1 Vol.6, (2010): 1-13.
Mohd Razimi Husin dan Md Shahaldil Ab Rahman. (2017). Tamadun Islam dan Tamadun
Asia
(TITAS). Shah Alam : Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Mahayudin Haji Yahya. (1987). Sejarah Islam. Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia.
Mohd Razimi Husin. (2013). Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Shah Alam : Oxford Fajar
Sdn. Bhd.

Nor Afian Yusof, Khairul Anwar Mastor, Maznah Ibrahim, Fatin Hazwani Hasidah Siran,
Hamdzun Haron dan Abdul Salam Yussof. (2018). Hubungan Anime dengan Akhlak
Remaja Islam: Kajian Rintis di Selangor. Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara
19(2018): 12-27.

Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman dan Bambang Budi Utomo. (2009). Inskripi
Berbahasa Melayu Kuno di Asia Tenggara. Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia.

Osman Bakar. (2009). Modul Pengajian Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Kuala Lumpur :
Universiti Malaya.

Program Merdeka Seksualiti. (2011). Program Seksualiti Merdeka Suatu Kegiatan Songsang
– Muhyiddin. Dicapai pada 10 Mac 2020. Dimuat turun daripada
https://www.mstar.com.my/lokal/semasa/2011/11/03/program-seksualiti-merdeka-
suatu-kegiatan-songsanng--muhyiddin

Ros Aiza Mohd Mokhtar, Abd Hakim Mohad, Dg Hafizah Ag Basir dan Siti Halimah Putung.
(2011). Tamadun Islam & Tamadun Asia. Puchong : Penerbitan Multimedia Sdn.
Bhd.

Rozeyta Omar, Suaibah Abu Bakar, Syaharizatul Noorizwan Muktar. (2004). Beberapa
Aspek
Tamadun Melayu, India, China dan Jepun. Skudai : Universiti Teknologi Malaysia.

Syed Ismail. (2015). Addressing Crimes and Social Problems Towards a Safe Society.
Dalam
Sosial Science & Malaysian National Development, disunting oleh Abdul Rahman
Embong. Kuala Lumpur : Persatuan Sains Sosial Malaysia.

Umi Khattab dan Gee Chee Tang. (2008). Modenisasi: Implikasi Dan Cabaran Kepada
Belia.
Dlm. Azimi Hamzah & Turiman Suandi. Pengukuhan Sinergi Belia Dan Negara.
Kuala Lumpur. Aslita Sdn. Bhd.
Widyastuti. (2009). Imej Karakter Animasi Jepun (Anime) Dalam Kalangan Remaja Di
Selangor. Jurnal Teknologi. Universiti Teknologi Malaysia.

Wan Hashim. (1977). Tamadun Silam dan Pembinaan Tamadun Abad Kedua Puluh Satu.
Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia.
ISI KANDUNGAN

PENULISAN ESEI

1.0 PENDAHULUAN ------------------------------------------------------------------------------------------01

2.0 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTERAKSI TAMADUN --------------------02

3.0 KESAN POSITIF INTERAKSI ANTARA KEPELBAGAIAN TAMADUN ---------------------04

4.0 KESAN NEGATIF INTERAKSI ANTARA KEPELBAGAIAN TAMADUN --------------------06

5.0 LANGKAH-LANGKAH MENANGANI ISU KONTEMPORARI TAMADUN YANG


MEMPENGARUHI PENDIDIKAN, SOSIOBUDAYA DAN EKONOMI------------------------------08

6.0 PENUTUP ---------------------------------------------------------------------------------------------------10

RUJUKAN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------11

Anda mungkin juga menyukai