Anda di halaman 1dari 5

AMALAN REFLEKSI

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

( Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar)

1. Isu/Perkara yang difokuskan :

Perkara yang banyak difokus pada hari pertama (17 Februari 2020) ialah :
 Visi dan misi sekolah
 Sejarah sekolah
 Bilangan bilik darjah dan bilik-bilik khas
 Perhimpunan
 Program Ziarah Cakna, Program Jom ke Sekolah, Program Anti Dadah

2. Analisis isu/perkara yang difokuskan :


2.1 Kekuatan :
 Kehadiran murid ke sekolah yang sangat memuaskan dan tiada masalah ponteng
sekolah.
 Kaedah yang digunakan oleh guru untuk mengawal tingkah laku murid.
 Guru yang memberi tunjuk ajar dan pujian yang baik kepada murid untuk
meningkatkan lagi motivasi mereka.
 Semua warga sekolah masing-masing berkerjasama untuk melatih pelajar yang
akan bertanding dalam pertandingan MSSD.
 Terdapat Visi dan Misi sekolah di papan kenyataan di seluruh sekolah.
 Program yang berkolaboratif dengan pihak luar iaitu pihak polis.

2.2 Kelemahan :
 Prasarana yang kurang memuaskan seperti tidak mempunyai kemudahan wifi dan
LCD di setiap kelas.
 Tidak mengamalkan budaya lestari.
 Maklumat dalam papan kenyataan di pejabat yang belum dinaiktaraf, iaitu jumlah
murid dan bilangan kelas hanya pada tahun 2017 dan sudah ketinggalan 3 tahun.

2.3 Cadangan Penambahbaikan


 Menyediakan maklumat terkini pada papan kenyataan.
 Menaiktarafkan kemudahan ICT dalam bilik darjah.
AMALAN REFLEKSI
PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

( Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar)

1. Isu/Perkara yang difokuskan :

Perkara yang banyak difokus pada hari kedua (18 Februari 2020) ialah :
 Carta organisasi sekolah
 Bidang tugas para guru
 Kepentingan yang diberi kepada kebajikan pelajar
 Pengajaran dan Pemudahcaraan(PdPc) yang dilancarkan oleh guru.

2. Analisis isu/perkara yang difokuskan :


2.1 Kekuatan :
 Penolong Kanan Hal Ehwal Pelajar(PKHEM) sangat prihatin terhadap kebajikan
pelajar.
 Para guru setiasa berkerjasama dan selalu berbincang tentang pencapaian murid.
 Guru menggunakan Bahan Bantu Mengajar(BBM) yang menarik dan ICT dalam
PdPc.
 Cikgu menggunakan kaedah yang berlainan untuk menarik minat murid Darjah 1.
 Kawalan kelas yang sangat baik.
2.2 Kelemahan
 Terpaksa pergi ke Bilik Tayangan untuk menggunakan LCD.
 Murid tidak boleh menumpukan perhatian sepenuhnya.
 Susunan kelas yang tidak sesuai.
2.3 Cadangan Penambahbaikan

 Memberi perhatian yang lebih kepada susunan kelas.


AMALAN REFLEKSI
PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

( Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar)

1. Isu/Perkara yang difokuskan :

Perkara yang banyak difokus pada hari ketiga (19 Februari 2020) ialah :
 Aktiviti kokurikulum
 Temu bual dengan murid
 Temu bual dengan guru

2. Analisis isu/perkara yang difokuskan :


2.1 Kekuatan :
 Mempunyai dokumentasi yang baik dan lengkap.
 Sekolah ini sangat aktif dalam aktiviti kokurikulum.

2.2 Kelemahan
 Padang yang kecil dan terpaksa berkongsi dengan sekolah di sebelah
 Peralatan sukan yang tidak mencukupi.
 Tempat yang tidak mencukupi untuk membuat latihan.

2.3 Cadangan Penambahbaikan

 Menyediakan peralatan sukan yang mencukupi.


 Menyediakan tempat dan padang yang luas untuk murid berlatih.
AMALAN REFLEKSI
PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

( Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar)

1. Isu/Perkara yang difokuskan :

Perkara yang banyak difokus pada hari kelima (21 Februari 2020) ialah :
 Program ”Thaaimozhi Thinam 2020”
 Bengkel RBT sekolah
 Pdpc RBT
 Penghargaan
 Borang kehadiran dan penilaian laporan perkembangan pelajar

2. Analisis isu/perkara yang difokuskan :


2.1 Kekuatan :
 Program dijalankan secara lancar.
 Program tersebut dapat mencapai objektifnya.
 Suasana bengkel yang selamat digunakan oleh pelajar.
 Suasana Pengajaran dan Pemudahcaraan(PdPc) yang lebih melibatkan pelajar.

2.2 Kelemahan
 Bengkel yang tidak teratur.
 Peralatan bengkel yang lama.

2.3 Cadangan Penambahbaikan

 Membeli peralatan yang baharu untuk bengkel.


 Meningkatkan prasarana di sekolah.
AMALAN REFLEKSI
PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

( Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar)

1. Isu/Perkara yang difokuskan :

Perkara yang banyak difokus pada hari keempat (20 Februari 2020) ialah :
 Kedudukan kelas
 PdPc subjek Sejarah
 Persiapan untuk program
 Pusat sumber sekolah

2. Analisis isu/perkara yang difokuskan :


2.1 Kekuatan :
 Kedudukan kelas yang menepati abad ke-21.
 Terdapat interaksi dua hala.
 Murid terlibat secara aktif dalam PdPc.
 Terdapat kerja kumpulan yang menjadikan kelas lebih menarik.

2.2 Kelemahan
 Kerja kumpulan menjadikan murid membuat bising yang berlebihan dalam kelas.
 Ada murid yang mencuri tulang.

2.3 Cadangan Penambahbaikan

 Memastikan kerja kumpulan lebih efektif.