Anda di halaman 1dari 32

MG Skema Pendidikan Syariah Islamiah

2020

© MGC Pendidikan Islam Selangor 1


MG Skema Pendidikan Syariah Islamiah
2020

AQIDAH: IMAN FITRAH MANUSIA


Bahagian A
1 D 2 B 3 A 4 B 5 B

Bahagian B

NO JAWAPAN MARKAH

1 - Menyembah berhala atau patung 2x1m=2m


- Memakai tangkal atau salib

2 - Sesuatu yang semulajadi wujud dalam diri manusia mengikut apa yang 1x2m =2m
terbaik untuk kepentingan manusia itu sendiri

3 - Memberi ketenangan dalam hati kepada setiap manusia yang beriman 2x2m=4m
- Mendekatkan diri kepada Allah dengan melihat kebesaran kejadian langit
dan bumi

4 - Seseorang yang beriman sanggup berjuang dan berani menegakkan 2x2m=4m


kebenaran berkaitan agama Allah swt
- Seseorang yang beriman sanggup berkorban dengan membelanjakan
harta bendanya semata-mata untuk mendapat reda Allah swt

5 - Hatinya akan sentiasa tenang dan tenteram 4x1m=4m


- Sabar menerima segala dugaan atau cubaan
- Sentiasa berusaha untuk melakukan kebaikan
- Sentiasa bersyukur menerima nikmat Allah sama ada baik atau buruk

6 - Manusia perlu bersyukur kepada Allah kerana Allah yang menciptakan 4x1m=4m
alam dan manusia
- Agar hidup sejahtera di dunia dan di akhirat
- Allah menjanjikan balasan yang baik kepada orang yang beriman kepada-
Nya

AQIDAH: DOSA DAN PAHALA


Bahagian A

1 B 2 A 3 A 4 B 5 A

Bahagian B

NO JAWAPAN MARKAH

1 - Balasan buruk daripada Allah disebabkan melakukan sesuatu yang 1x2m=2m


dilarang oleh Allah atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh
Allah

© MGC Pendidikan Islam Selangor 2


MG Skema Pendidikan Syariah Islamiah
2020

NO JAWAPAN MARKAH

2 Dosa besar Dosa kecil 2x2m=4m


Setiap dosa yang disebut dalam al - Segala kesalahan yang berada
Quran dan hadis serta akhiri dengan diluar batasan had dan tidak
ancaman api neraka, seksaan atau diakhiri dengan ancaman api
kemurkaan Allah neraka

Cara menghapuskan dosa besar cara menghapuskan dosa kecil


ialah melalui bertaubat nasuha dengan beristighfar

3 - Memperbanyakkan membaca al-Quran dengan penuh tartil dan tajwid 2x2m=4m


- Memperbanyakkan amalan-amalan sunat seperti solat tahajud, taubat
dan lain-lain

4 - Memberi kesedaran dalam kalangan masyarakat Islam tentang konsep 3x2m=6m


dosa dan pahala
- Memberi didikan agama yang secukupnya sejak daripada kecil
- Menyekat pengaruh dan budaya negatif dalam kalangan remaja
khususnya bahan-bahan yang dipaparkan dikaca Tv atau media cetak

5 - Menyesal dengan bersungguh-sungguh 3x2m=6m


- Meninggalkan perkara maksiat atau mungkar
- Tidak akan mengulangi semula perbuatan maksiat atau mungkar
- Memohon maaf kepada orang tersebut /orang yang kita buat salah

AQIDAH: IMAN BOLEH BERTAMBAH DAN BERKURANG


Bahagian A
1 C 2 B 3 A 4 A 5 A 6 A

Bahagian B

NO JAWAPAN MARKAH

1 - Mencintai Allah dan rasul melebihi makhluk yang lain 2x2m=4m


- Mengasihi sahabat nabi semata-mata kerana Allah
- Membenci untuk kembali melakukan kemungkaran

2 - Melalui perbuatan seperti menyembah selain daripada Allah 3x2m=6m


- Melalui perkataan/lisan seperti menyatakan hukum islam adalah lapok
- Melalui iktiqad/hati seperti percaya atau yakin ada tuhan selain daripada
Allah

3 - Memperbanyakkan berzikir, bertahmid dan bertasbih kepada Allah 2x2m=4m


- Melakukan sedekah semata kerana Allah

4 - Pendewaan kepada diri atau pemimpin seperti mendakwa dirinya sebagai 3x2m=6m
nabi atau tuhan
- Mempertikaikan ajaran islam, al-quran atau al hadis atau mentafsirkannya
sesuka hati
- Mengadakan-adakan perkara-perkara bidah/perkara-perkara baharu yang
bertentangan dengan syariat Allah / islam
- Mempercayai ada kitab lain adalah lebih baik selain daripada al-quran

© MGC Pendidikan Islam Selangor 3


MG Skema Pendidikan Syariah Islamiah
2020

AQIDAH: AYAT DAN HADIS MUTASYABIHAT


Bahagian A
1 A 2 B 3 C 4 B 5 B

Bahagian B

NO JAWAPAN MARKAH

1 - Ulama’ salaf ialah golongan ulama’ yang hidup pada zaman Rasulullah 2x2m=4m
SAW, sahabat, tabien dan tabi’ tabien hingga tiga ratus tahun selepas
hijrah
- Ulama’ kholaf ialah golongan ulama’ yang hidup selepas tiga ratus hijrah
hingga ke hari ini

2 - Nas-nas yang secara zahirnya menimbulkan kekeliruan terhadap sifat- 2x1m=2m


sifat Allah yang menyerupai sifat manusia.

3
" ‫" يد ﷲ فوق أيديهم‬ 2x2m=4m

- Ulama’ salaf berpendapat kalimah ‫ يد‬tidak perlu ditakwil/ditafsirkan dan


menyerahkan kepada Allah semata-mata
- Ulama’ Kholaf berpendapat kalimah ‫يد‬ ditafsirkan/ditakwilkan dengan
maksud kekuasaan Allah

ۡ ۡ َ ۡ ُ َ َ
4
‫َو َ ۡ ٰ َو ۡ ُ َر ّ ِ ذو ٱ َ ٰ ِ َوٱ ِ َ ا ِم‬ 2x2m=4m

َ َّ ُ ۡ َ
- Ulama’ salaf berpendapat kalimah ِ‫و ر‬ tidak perlu
ditakwil/ditafsirkan dan menyerahkan kepada Allah semata-mata
َّ ُ ۡ َ
- Ulama’ Kholaf pula mentafsirkan/mentakwilkan kalimah ِ ‫ و ر‬dengan
maksud zat tuhan yang maha tinggi

5 - Menunjukkan bahawa manusia mempunyai ilmu dan akal yang terbatas 3x2m=6m
- Menggalakkan manusia mengunakan akal fikiran untuk meneroka dan
mengkaji makna-makna yang tersembunyi dalam ayat-ayat allah
- Menyesuaikan dengan fahaman orang awam yang kebanyakkan tidak
mengetahui hakikat nas tersebut

© MGC Pendidikan Islam Selangor 4


MG Skema Pendidikan Syariah Islamiah
2020

PRINSIP PERUNDANGAN ISLAM


Bahagian A
1 A 2 C 3 C 4 B

Bahagian B

NO JAWAPAN MARKAH

1 - Keadilan (‫)العداله‬ - Tidak menyusahkan (‫اﳊرج‬ ‫)عدم‬ 2X1=2M

- Sedikit tanggungjawab (‫التكاليف‬ ‫)قلة‬ - Beransur-ansur (‫التشريع‬ ‫)التدرج ﰱ‬

2 - Menjaga kemaslahatan manusia dan menolak kemudharatan di setiap masa, 2X2=4M


tempat dan keadaan tanpa membezakan bangsa dan warna kulit
- Kekal hingga hari kiamat tanpa sebarang perubahan
- Meliputi hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia dan
manusia dengan alam
- Ada ganjaran di akhirat bagi setiap kepatuhan dan ketaatan
- Setiap yang menerima hukuman di dunia akan terlepas hukuman di akhirat

3 - Negara Islam telah berkembang luas sehingga ke negeri Cina di sebelah 2X2=4M
timur dan Andalus di sebelah Barat
- Terdapat pelbagai sumber rujukan dalam bidang perundangan selepas
penyusunan dan pembukuan kitab
- Umat Islam berpegang teguh dengan agama dan hukum-hukum Allah
dalam muamalah mereka

4 - Hadis - Qias 4X1m=4M


- Ijmak - Qaulus Sohabi

USUL FEQH: PENGENALAN ILMU USUL FEQH


Bahagian A
1 C 2 D 3 B 4 A 5 D 6 C

Bahagian B

NO JAWAPAN MARKAH

1 - Al Quran - Al Hadis 3x1m=3m


- Ijmak - Qias

2 - ‫طريقة اﳌتكلمﲔ \ طريقة شافعية‬: 3x1m=3m

Membuat kaedah Usul Fiqh serta mengukuhkannya dengan dalil-dalil akli


dan naql

- ‫طريقة اﻷحناف‬:

© MGC Pendidikan Islam Selangor 5


MG Skema Pendidikan Syariah Islamiah
2020

NO JAWAPAN MARKAH
Kaedah usul fiqh dibuat berdasarkan hukum yang telah diputuskan oleh
Imam mazhab mereka

- ‫طريقة اﳌتأخرين‬:
Cara penulisan yang menggabungkan kedua-dua cara tersebut

3 - Keadaan umat Islam yg semakin berubah setelah zaman Tabi’in 3x2m=6m


- Bilangan umat islam bertambah ramai
- Berlakunya percampuran antara orang Arab dan Bukan ‘Ajam
- Penguasaan bahasa Arab yg semakin lemah dalam kalangan orang Arab
sendiri
- Timbul masalah baharu yang tiada ketentuan hukumnya dalam al-Quran dan
as-Sunnah secara jelas

USUL FEQH: HUKUM SYARAK


Bahagian A
1 C 2 A 3 C 4 B 5 D

Bahagian B

NO JAWAPAN MARKAH

1 - Khitabullah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau mani’ 2x1m=2m
(‫ )مانع‬kepada sesuatu hukum syarak.

2
( ‫ " ﻻيرث الكافر اﳌسلم وﻻ اﳌسلم الكافر " ) رواه أﲪد‬: ‫قال النﱯ‬ 4x1m=4

- Mani’
- Hadis menjelaskan perbuatan membunuh menjadi penghalang
- kepada seseorang untuk mewarisi harta pusaka yang ditinggalkan oleh
simati
- Jika tidak membunuh maka dapat mewarisi harta pusaka

3
"‫ "ان ﷲ ﻻ يقبل صﻼة احدكم اذا احدث حﱴ يتوضاء‬: ‫قال النﱯ‬ 4x1m=4

- Syarat
- Hadis menjelaskan wuduk sebagai syarat sah solat
- Sekiranya tiada wuduk maka tidak sah solat
- Tetapi tidak semestinya seseorang berwuduk untuk solat

4 ِ ‫ وٱل ﱠسا ِر ُق وٱل ﱠسا ِرقَةُ فَٱقطَعواْ أ‬:‫قال ﷲ تعاﱃ‬


‫َيديَـ ُه َما َجَزاءَ ِﲟَا َك َسبَا نَ َٰكﻼ‬
4x1m=4
ُ َ َ
ِ‫ِمن ٱ ﱠ‬
َّ
- Sebab
- Ayat menjelaskan mencuri menjadi sebab potong tangan
- Ada perbuatan mencuri ada hukum potong tangan
- Jika tidak mencuri maka tiada hukum potong tangan

© MGC Pendidikan Islam Selangor 6


MG Skema Pendidikan Syariah Islamiah
2020

USUL FEQH: AL-IJMAK


Bahagian A
1 A 2 C 3 C 4 A 5 C

Bahagian B

NO JAWAPAN MARKAH

1 - Persepakatan para ulamak mujtahid umat Nabi Muhammad SAW 2x1m=2m


terhadap sesuatu hukum syarak pada sesuatu masa selepas kewafatan
Baginda SAW

2 - Ahli ijmak mesti bersifat adil 2x2m=4m


- Ahli ijmak mesti terdiri dari kalangan para ulamak mujtahidin
- Berlaku persepakatan dalam kalangan seluruh mujtahid
- Wujud lebih dari seorang mujtahid pada sesuatu zaman
- Tidak ada dalam kalangan ahli ijmak yang menarik kembali
persepakatan

3 - Solat lima waktu adalah fardhu dan pelaksanaannya tidak boleh ditunda 2x2m=4m
dengan sengaja hingga keluar waktu
- Pelaku dosa besar dan orang yang berterusan melakukan dosa kecil
ditolak penyaksian mreka
- Haram bagi suami menyetubuhi isterinya yang sedang haid

4 - Ahli al-Ijmak iaitu ulamak Mujtahid 3x1m=3m


- Persepakatan ahli Ijmak sama ada perkataan atau perbuatan
- Hukum yang disepakati oleh Ahli Ijmak

USUL FEQH: DALIL HUKUM YANG TIDAK DISEPAKATI


Bahagian A
1 B 2 B 3 A 4 D

Bahagian B

NO JAWAPAN MARKAH

1 - Uruf Sahih: uruf yang tidak bercanggah dengan nas 2x2m=4m


contoh adat merisik, meminang
- Uruf Fasid : uruf yang bercanggah dengan nas
contoh amalan menepung tawar, pergaulan bebas, pendedahan aurat,
minum arak, bersalaman antara lelaki perempuan yang bukan mahram

2 - Diterima berdasarkan ‫ففقهية‬ ‫قاعدة‬ 2x1m=2m

- Penerimaan khusus kepada uruf sahih sahaja


- Perkara /perbuatan tersebut telah menjadi kebiasaan sekumpulan
manusia

© MGC Pendidikan Islam Selangor 7


MG Skema Pendidikan Syariah Islamiah
2020

NO JAWAPAN MARKAH

3 - Menghalang perkara-perkara harus yang boleh membawa kepada 2x1m=2m


perkara-perkara yang haram.

4 - Sesuatu yang pasti membawa kepada keburukan : contoh membuang 2x2m=4m


toksik ke dalam sungai, minum arak
- Sesuatu yang besar kemungkinan membawa kpd keburukan : contoh
menjual anggur kepada pembuat arak, sewa rumah kpd pelacur
- Sesuatu yang berkemungkinan membawa kepada keburukan: contoh
jualan secara bertangguh
- Sesuatu yang jarang membawa kepada keburukan: contoh menggali
lubang di tempat yang jarang dilalui manusia

USUL FEQH: NASAKH


Bahagian A
1 C 2 C 3 D 4 C 5 C

Bahagian B

NO JAWAPAN MARKAH

1 - Hukum nasakh mansukh daripada ayat dia atas adalah harus iaitu harus 2x2m=4m
mewasiatkan harta kepada waris sebelum seseorang meninggal dunia
- Tetapi hukum ini dibatalkan dengan datangnya hadis Rasulullah saw
- Kedudukan wasiat dalam hadis ialah ahli waris tidak boleh menerima
wasiat daripada harta simati

2 - Nasakh bacaan tanpa menasakhkan hukum 2x1m=2m

- Ayat Hukuman rejam kpd penzina muhson telah dinasakhkan 2x1m=2m


bacaannya
- Tetapi hukuman rejam masih dijalankan berdasarkan hadis tersebut

3 - Menolak kesulitan yang timbul daripada hukum yang dinasakhkan 3x2m=6m


- Menjaga kemaslahatan manusia kerana itu adalah matlamat utama
disyariatkan hukum syarak
- Menguji keimanan dan ketaqwaan seseorang dengan perintah dan
larangan Allah swt
- Mengubah sesuatu perkara secara beransur-ansur sebagai satu proses
pendidikan

© MGC Pendidikan Islam Selangor 8


MG Skema Pendidikan Syariah Islamiah
2020

AYAT HUKUM: ADAB PERGAULAN DALAM RUMAH


Bahagian A
1 B 2 D 3 A 4 D 5 B 6 B

Bahagian B

NO JAWAPAN MARKAH

1 - Sebelum subuh 3x1m=3m


- Waktu tengahari
- Selepas isyak

2 - Meminta izin seperti mengetuk pintu 2x2m=4m


- Memberi salam sebelum masuk
- Memilih waktu yang sesuai bukan waktu yang dilarang

3 - Menghormati hak ahli keluarga 2x2m=4m


- Menjaga akhlak dan adab sesama manusia
- Memelihara maruah dan rahsia ibu bapa disisi keluarga

4 - Memberi didikan agama yang secukupnya sejak kecil 3x2m=6m


- Mematuhi adab dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh syarak
- Sentiasa mengamalkan akhlak mulia di dalam rumah
- Mana-mana jawapan yang sesuai

AYAT HUKUM: MEMELIHARA UKHUWAH ISLAMIAH


Bahagian A
1 A 2 A 3 C 4 B 5 B 6 C

Bahagian B

NO JAWAPAN MARKAH

1 - Larangan mengumpat 2x1m=2m


- Larangan menghina
- Larangan mencela

2 Sebab nuzul ayat : ‫ضا‬


ً ‫بَـ ْع‬ ‫ض ُكم‬
ُ ‫َوﻻ يَـ ْغتَب بـﱠ ْع‬
4x1m=4m

- Peristiwa berlaku ke atas Salman al-Farisi


- Beliau tidur dalam keadaan yang kenyang dan berdengkur
- Berita ini telah disebarkan kepada orang ramai
- Maka turunlah ayat ini yang melarang membuka aib orang lain

3
- Lafaz ‫" وﻻ تنابزوا‬ 4x1m=4m

- Merupakan ‫فعل اﳌضارع‬ disertakan dengan menunjukkan


larangan
- Setiap larangan adalah haram
- Oleh itu hukum memanggil seseorang dengan gelaran yang buruk
adalah haram

© MGC Pendidikan Islam Selangor 9


MG Skema Pendidikan Syariah Islamiah
2020

NO JAWAPAN MARKAH

4 - Memberi peringatan tentang orang fasik 2x2m=4m


- Meminta fatwa untuk mendapat penjelasan hakim
- Memperkenalkan seseorang dengan gelaran yang masyhur baginya
- Orang yang dizalimi menceritakan kepada hakim untuk mendapat
keadilan
- Menjauhkan manusia daripada terkeliru

5 - Berpegang teguh dengan prinsip uhkuwah Islamiah untuk 3x2m=6m


kecemerlangan umat Islam sedunia
- Bermuhasabah atas kekurangan diri sendiri dan berusaha untuk
memperbaikinya
- Menganjurkan program-program kemasyarakatan seperti Majlis
Sambutan Hari Raya untuk mengukuhkan perpaduan

AYAT HUKUM: MEMBERI NASAB ANAK ANGKAT


Bahagian A
1 C 2 B 3 D 4 A 5 B 6 A 7 C 8 B

Bahagian B

NO JAWAPAN MARKAH

1 - Bahawa Zaid Bin Harithah maula Rasulullah saw 4x1m=4m


- Para sahabat Rasulullah saw tidak memanggilnya dengan panggilan Zaid
Bin Harithah
- Mereka telah memanggilnya dengan panggilan Zaid Bin Muhamad
- Maka turunlah ayat ini

2 - wajib menasabkan anak angkat kepada bapa kandung mereka 2x1m=2m

َٓ ۡ
ۡ ُ ُ ‫ٱد‬
3 - Berdasarkan kalimah ۡ ِ ِ 4x1m=4m

- Merupakan ‫اﻷمر‬ ‫ فعل‬yang menunjukkan perintah


- Semua perintah adalah wajib
- Oleh itu hukum menasabkan anak angkat kepada bapa kandung adalah
wajib
- Ini bermakna hukum menasab anak angkat kepada bapa angkat adalah
haram

4 - Mendapat pahala dan keredaan Allah kerana melakukan kebaikan 3x2m=6m


- Meringankan bebanan hidup keluarga yang miskin yang tidak mampu
menjaga kebajikan anak kandung mereka
- Membahagiakan rumahtangga bagi pasangan yang tidak dikurniakan
zuriat
- Mengeratkan hubungan silaturrahim di antara keluarga angkat dengan
bapa kandung

5 - Mengambil anak angkat dalam kalangan mahram sendiri seperti anak 2x2m=4m
kakak / anak saudara seibu sebapa
- Mengambil anak angkat dari kecil dan menyusukannya mengikut
hukum penyusuan

© MGC Pendidikan Islam Selangor 10


MG Skema Pendidikan Syariah Islamiah
2020

NO JAWAPAN MARKAH

6 - Mengiktiraf bapa kandung dan mengekalkan pertalian nasab antara 4x2m=4m


mereka
- Memastikan hukum perkahwinan adalah sah agar bapa angkat tidak
mewalikan anak angkatnya
- Memelihara salasilah keluarga agar tidak bercampur dengan orang
yang tiada hubungan kekeluargaan

AYAT HUKUM: BERBAKTI KEPADA KEDUA IBU BAPA


Bahagian A
1 C 2 A 3 A 4 A

Bahagian B

NO JAWAPAN MARKAH

1 - Mematuhi perintah mereka yang tidak bertentangan denga syarak 2x1m=2m


- Bercakap dengan kata-kata yang baik
- Mendoakan mereka

2 - Mengandungkan / melahirkan 2x1m=2m


- Memberi didikan
- Memberi rawatan jika sakit

3
- Lafaz ٰ َ َ " 4x1m=4m

- Yang bermaksud Allah memerintahkan


- Setiap perintah adalah wajib
- Oleh itu hukum berbuat baik kepada ibu bapa adalah wajib

4 - Memenuhi hak mereka terutama apabila mereka telah tua 2x2m=4m


- Memberi nafkah kepada mereka terutama ketika mereka sangat
memerlukan
- Sentiasa mendoakan mereka agar diberi hidayah kepada Islam

5 - Diharamkan memasuki syurga kerana syurga di bawah tapak kaki ibu 2x2m=4m
- Doa ditolak oleh Allah kerana ingkar perintah-Nya
- Hidup tidak aman kerana jauh daripada rahmat Ilahi

© MGC Pendidikan Islam Selangor 11


MG Skema Pendidikan Syariah Islamiah
2020

AYAT HUKUM: MEMBUNUH TANPA SENGAJA


Bahagian A
1 B 2 C 3 A 4 B 5 D 6 B 7 D 8 D

Bahagian B

NO JAWAPAN MARKAH

1 - Tidak mempunyai niat untuk membunuh bahkan berniat untuk benda 2x1m=2m
lain

2 - Pembunuhan sengaja 2x1m=2m


- Menyerupai sengaja
- Tidak sengaja

3 - Pengaruh media massa yang memaparkan filem yang berunsurkan 2x4m=4m


keganasan
- Tekanan emosi / desakan hidup menyebabkan manusia sanggup
melakukan apa sahaja untuk mencapai matlamat hudup mereka
- Pegangan iman yang lemah menyebabkan mereka tunduk pada
pengaruh nafsu

4 - Wajib membayar diat 2x2m=4m


- Tidak wajib qisas
- Diat ditanggung beramai-ramai oleh keluarga si pembunuh kepada
keluarga mangsa
ً َ َ ً ْ ُ َ ُ ْ َ ‫َو َ َ َن ِ ُ ْ ِ أَن‬
5 - Berdasarkan ayat ۚ ِ‫ِ إ‬ ٍ
4x1m=4m

- Lafaz
َ ‫ َو‬bermaksud larangan yang menunjukkan bahawa
pembunuhan itu adalah haram.Oleh itu hukum membunuh adalah
haram
- Lafaz ِ‫إ‬ bermaksud kecuali yang menunjukkan pengecualian
daripada Allah
- Oleh itu membunuh tanpa sengaja adalah tidak berdosa

6 - Kafir Zimmi : Orang kafir yang berada di dalam negara Islam dan 3x2m=6m
membuat perjanjian dengan pemerintah Islam
- Kafir Harbi : Orang kafir yang bermusuhan denga negara / orang Islam
- Kafir Mustakman: orang kafir dari negara luar dan masuk ke negara
Islam untuk perlindungan / keamanan

7 - Memberi kegembiraan kepada keluarga mangsa di atas kesedihan 2x2m=4m


yang mereka alami
- Menjadi pengajaran yang amat berguna kepada pembunuh agar tidak
mengulangi pernuatan tersebut
- Membolehkan keluarga mangsa meneruskan kehidupan mereka
- Menjamin kehidupan yang kebih aman dalam masyarakat kerana
pembayaran diat menjadikan mereka lebih berhati-hati

8 - Membunuh dengan sengaja : wajib qisas 3x1m=3m


- Membunuh menyerupai sengaja : Wajib bayar diat
- Membunuh tidak sengaja : Wajib bayar kifarah dan diat

© MGC Pendidikan Islam Selangor 12


MG Skema Pendidikan Syariah Islamiah
2020

HADIS HUKUM: MENGUBAH CIPTAAN ALLAH


Bahagian A
1 B 2 D 3 C 4 B

Bahagian B

NO JAWAPAN MARKAH

1 - Membuat tanda / lukisan pada mana-mana anggota tubuh badan secara 2x1m=2m
kekal

2
- Berdasarkan perkataan ‫لَ َع َن‬ 4x1m=4m

- Yang bermaksud Allah melaknat


- Semua perkara yang dilaknat oleh Allah adalah satu larangan yang pasti
yang membawa hokum haram
- Oleh itu perbuatan membuat tatu, mencukur alis dan menjarangkan gigi
untuk kecantikan dan yang mengubah ciptaan Allah adalah haram

3 - Menyambung rambut 4x1m=4m


- Mewarna rambut
- Lelaki menyerupai wanita dan sebaliknya
- Mengubah anggota badan untuk kecantikan

4 - Melahirkan perasaan sombong / tidak bersyukur dengan kejadian Allah 3x2m=6m


- Menjejaskan kesihatan diri dengan memasukkan bahan-bahan kimia
yang merbahaya ke dalam badan
- Terdapat unsur penipuan / kepalsuan seperti menukar jantina

HADIS HUKUM: MEMBERI DAN MENJAWAB SALAM


Bahagian A
1 D 2 C 3 A 4 A 5 B 6 A

Bahagian B

NO JAWAPAN MARKAH

1 - Memberi salam: Sunat Muakkad 2x1m=2m


- Menjawab salam : Wajib

Berdasarkan perkataan ‫اﳌاَ ِشى‬ ‫ب َعلَى‬ ِ ِ


ُ ‫يُ َسلّ ُم الﱠراك‬
2 - 4x1m=4m

-
ْ
Rasulullah saw menekankan keutamaan orang yang patut memberi
salam
- Penekanan ini menunjukkan bahawa memberi salam sangat dituntut
dan hukumnya adalah sunat muakkad sementara menjawab salam pula
adalah wajib
- Oleh itu hukum memberi adalah sunat muakkad dan menjawab salam
adalah wajib

© MGC Pendidikan Islam Selangor 13


MG Skema Pendidikan Syariah Islamiah
2020

NO JAWAPAN MARKAH

3 - Membezakan orang Islam dengan orang bukan Islam melalui ucapan 3x2m=6m
yang mulia
- Mengukuhkan perpaduan/ kasih sayang dalam kalangan masyarakat
- Melenyapkan perasaan sombong dengan merendahkan diri memberi
salam kepada orang yang tidak disukai/musuh
- mendapat ganjaran pahala yang berlipat kali ganda kerana
menyebarkan perkara yang disukai Allah dan Rasul-Nya

4 - Memberi dan menjawab salam adalah satu doa untuk kesejahteraan 2x2m=4m
sesama muslim yang mewujudkan sikap saling bertegur sapa antara
satu sama lain
- Memberi dan menjawab salam dapat mengeratkan kasih sayang
sesama muslim yang mendorong sikap saling bantu membantu apabila
ditimpa kesusahan
- Memberi salam adalah ucapan terbaik memulakan percakapan kepada
orang lain terutama orang yang tidak dikenali sekaligus dapat
menimbulkan sikap mesra antara mereka

HADIS HUKUM: ARAK


Bahagian A
1 B 2 A 3 D 4 D

Bahagian B

NO JAWAPAN MARKAH

1 - Minuman yang memabukkan hasil daripada perahan anggur dan lain- 2x1m=2m
lain

2 - Peminum arak - Pembawa arak 3x1m=3m


- Pemerah arak - Penghidang arak

3
- Berdasarkan lafaz ‫لَ َع َن‬ 4x1m=4m

- Bermaksud Rasulullah saw melaknat sepuluh golongan yang terlibat


dengan arak
- Semua perkara yang dilaknat oleh Rasulullah saw adalah perkara yang
dilarang oleh Allah yang membawa hukum haram
- Oleh itu hukum araka adalah haram

4 - Peringkat pertama: 3x2m=6m


Diturunkan ayat yang menerangkan tentang keburukan arak walaupun
di sebalik keburukan itu ada sedikit kebaikan tetapi syarak menolaknya
kerana keburukan arak lebih besar daripada kebaikannya
- Peringkat kedua:
Turun ayat 43 Surah an-nisa yang menerangkan tentang pengharaman
arak ketika hendak menunaikan solat
- Peringkat ketiga:

© MGC Pendidikan Islam Selangor 14


MG Skema Pendidikan Syariah Islamiah
2020

NO JAWAPAN MARKAH
Turun ayat 90-91 surah al-Maidah yang menerangkan tentang
pengharaman arak secara menyeluruh yang melibatkan semua
kegiatan berkaitan dengan arak

5 - Pegangan iman yang lemah menyebabkan mudah melakukan perkara 3x2m=6m


yang dilarang oleh Allah
- Kurang didikan agama menyebabkan tidak dapat membezakan anatara
perkara yang halal dngan yang haram
- Pengaruh sekeliling yang merangsang kepada kejahatan

HADIS HUKUM: MEMBUNUH DIRI


Bahagian A
1 B 2 A 3 A 4 D 5 A 6 B

Bahagian B

NO JAWAPAN MARKAH

1 - Terjun dari puncak gunung 2x1m=2m


- Minum racun
- Menikam diri dengan sepotong besi

2
- Berdasarkan ayat ‫فَـ ُه َو ِﰲ َ ِر َج َهن َﱠم يََﱰَﱠدى فِ ِيه َخالِ ًدا ُﳐَلﱠ ًدا فِ َيها أَبَ ًدا‬ 4x1m=4m

- Yang bermaksud mereka kekal dalam neraka buat selamanya


- Setiap perkara yang ada ancaman api neraka adalah dilarang yang
membawa kepada hukum haram dan berdosa besar untuk
melakukannya
- Oleh itu perbuatan membunuh diri adalah haram walau dengan apa cara
sekalipun

3 - Keimanan yang kurang dan menyangka dengan membunuh diri boleh 2x2m=4m
menyelesaikan masalah
- Tekanan emosi dan gagal mengawal perasaan menyebabkan diri
dipengaruhi syaitan yang mendorong perbuatan membunuh diri

4 - Diri dan nyawa kita adalah milik Allah yang mutlak dan kita tidak berhak 2x2m=4m
untuk mengambilnya
- Kesalahan membunuh diri akan dibalas dengan azab yang sangat pedih

© MGC Pendidikan Islam Selangor 15


MG Skema Pendidikan Syariah Islamiah
2020

HADIS HUKUM: BERKELAKUAN GANAS DAN PENDEDAHAN AURAT


Bahagian A
1 C 2 A 3 D 4 C 5 A 6 A 7 A 8 C

Bahagian B

NO JAWAPAN MARKAH

1 - Golongan yang berkelakuan ganas dan mengganggu ketenteraman 2x1m=2m


- Perempuan yang mendedahkan aurat

2 - Gurauan untuk menghiburkan hati dan tidak melibatkan perkara sensitive 3x2m=6m
- Gurauan tidak menyakitkan hati orang lain sama ada dengan perbuatan /
perkataan
- Bergurau dalam perkara yang benar sahaja bukan perkara dusta/diada-
adakan

3 - Memberi didikan agama sejak kecil yang menjadi benteng dalam 2x2m=4m
kehidupan
- Meyekat budaya ganas dan bertentangan degan islam melalui tapisan
filem oleh pihak berwajib
- Memilih rakan yang baik yang mendorong kepada perbuatan yang baik

4 - Berdasarkan ayat ‫َﱂْ أَرُﳘَا‬


َ ‫ان ِم ْن أ َْه ِل النﱠا ِر‬
ِ ‫ِصْنـ َف‬ 4x1m=4m

- Bermaksud dua golongan manusia penghuni neraka yang aku tidak


melihatnya
- Setiap perbuatan yang dijanjikan dengan balasan api neraka adalah
haram
- Oleh itu berkelakuan ganas dan pendedahan aurat adalah haram

5 - Longgar 4x1m=4m
- Tidak nipis
- Tidak menyerupai pakaian jantina lain
- Tidak menyerupai pakaian upacara agama lain

MANASIK HAJI
Bahagian A
1 B 2 A 3 B 4 D 5 C 6 B

Bahagian B

NO JAWAPAN MARKAH

1 - Islam - Baligh 4x1m=4m


- Berakal waras - Berkemampuan - Merdeka

2 - Menimbulkan rasa hormat kepada baitullahil haram sebagai kiblat islam 3x2m=6m
yang utama
- Menjadi lambang kesatuan umat islam
- Menyamai perbuatan malaikat yang mengelilingi arash allah
- Melatih sifat berdisiplin dalam diri manusia kerana mengikut aturan dan
peraturan ketika tawaf

© MGC Pendidikan Islam Selangor 16


MG Skema Pendidikan Syariah Islamiah
2020

NO JAWAPAN MARKAH

3 - Niat ihram 4x1m=4m


- Mabit di muzdalifah
- Mabit di mina
- Melontar di ketiga-tiga jamarah
- Meninggalkan perkara larangan haji

4 - Berkahwin, mengahwinkan orang lain atau menerima wakil kahwin 3x2m=6m


- Melakukan perkara permulaan persetubuhan
- Bersetubuh/berjima’

5 1. Sah 2x2m=4m
Alasan; dia berkemampuan dan hajinya termasuk dalam kategori haji
sunat

2. Tidak sah
Alasan; wukuf merupakan salah satu rukun haji, maka wajib dilakukan

6 Madinah Zulhulaifah 7x1m=7m

India Qarnul Manazil

Yaman Yalamlam

Maghribi Juhfah

Penduduk Mekah Di rumah mereka sendiri

Jemaah Malaysia terus ke Jeddah Qarnul Manazil

Jemaah Malaysia terus ke Madinah Zulhulaifah

SEMBELIHAN, KORBAN DAN AQIQAH


Bahagian A
1 B 2 D 3 C 4 D 5 A 6 C

Bahagian B

NO JAWAPAN MARKAH

1 - Menghilangkan nyawa binatang daratan yang halal dimakan dengan 4x1m=4m


menggunakan alat yang tajam dengan memutuskan halqum dan mari’
beserta niat kerana Allah Taala

2 - Bertaring dan berkuku tajam seperti helang 3x2m=6m


- Hidup dua alam seperti katak
- Memakan benda atau bahan jijik seperti lipas
- Disebut dalam al-Quran dan hadis seperti babi

© MGC Pendidikan Islam Selangor 17


MG Skema Pendidikan Syariah Islamiah
2020

NO JAWAPAN MARKAH

3 Qurban Akikah 2x2m=4m

Dilakukan pada 10 zulhijjah hingga Dilakukan selepasa kelahiran bayi


hari-hari tasyrik afdal hari ketujuh
Bertujuan untuk beribadat dan Tujuan sebagai tanda kesyukuran
mendekatkan diri kepada Allah atas kelahiran bayi

Diagihkan secara mentah Dimasak dengan masakan manis

4 - Memperingati peristiwa Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail yang 3x2m=6m
menerima wahyu supaya diperintahkan menyembelihnya anaknya Nabi
Ismail
- Mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadat sedekah
darpadai daging qurban tersebut
- Mewujudkan suasana harmoni dan mengeratkan hubungan silaturrahim
dalam kalangan masyarakat Islam

5 - Mengalunkan azan di telinga kanan dan iqamat di telinga kiri bayi 2x2m=4m
- Memberi nama dengan nama yang baik
- Bertahnik dengan kurma dan sebagainya

PERKAHWINAN
Bahagian A
1 C 2 C 3 C 4 A 5 C 6 B

Bahagian B

NO JAWAPAN MARKAH

1 - wajib jika mampu dari segi zahir dan batin serta yakin dapat menahan 3x2m=6m
dirinya daripada melakukan zina
- Sunat jika mampu dari segi zahir dan batin serta berkeinginan untuk
berkahwin
- Haram jika tidak mampu dari segi zahir dan batin dan tidak mampu
menunaikan tanggungjawab serta akan menzalimi isterinya

2 - Atas sebab keturunan/nasab seperti ibu dan bapa 2x2m=6m


- Perkahwinan atau persemendaan contohnya ibu mertua atau bapa
mertua
- Adik beradik susuan contohnya adik beradik yang menyusu pada ibu atau
perempuan yang sama, ibu susuan

3 - Menzahirkan keihklasan penerimaan suami terhadap isterinya 3x2m=6m


- Memulia dan mengiktiraf dan meninggikan taraf perempuan/isteri
- Dapat menguruskan dan menyediakan keperluan rumahtangga dengan
baik
- Bermulanya tannggungjawab seorang suami terhadap isterinya

4 - Walimatul urus yang diadakan secara besar- besaran serta berlaku 3x2m=6m
pembaziran di dalamnya

© MGC Pendidikan Islam Selangor 18


MG Skema Pendidikan Syariah Islamiah
2020

NO JAWAPAN MARKAH
- Berlakunya percampuran antara lelaki dan perempuan di dalam majlis
perkahwinan tersebut.
- Menghidangkan makanan dan minuman yang diharamkan seperti arak
dan sebagainya

5 - Dengan perkahwinan perbuatan maksiat seperti zina dan pergaulan 2x2m=4m


antara lelaki dan perempuan dapat dielakkan
- Dengan perkahwinan juga dapat mengelakkan masalah pembuangan
bayi yang semakin berleluasa

6 - Menjaga kesucian hubungan silaturrahim antara adik beradik mahram 2x2m=4m


- Mengelakkan permusuhan dalam kalangan kaum kerabat jika berlaku
perselisihan faham dan sebagainya
- Memelihara maruah manusia khususnya adik beradik

7 Hukum dan alasan


i) Hukum : sah
2x1m=2m
Alasan : menyebut kadar mahar adalah sunat sahaja
ii) Hukum : tidak sah
2x1m=2m
Alasan : kerana telah tamat tempoh edah

KONSEP KEHAKIMAN DALAM ISLAM


Bahagian A
1 A 2 D 3 C 4 A

Bahagian B

NO JAWAPAN MARKAH

1 - Islam - Baligh - Berakal waras 4x1m=4m


- Lelaki - Adil - Merdeka

2 - Nyata wujudnya kekurangan dan kelemahan berdasarkan aduan 2x2m=4m


daripada orang ramai
- Ada orang yang lebih layak daripadanya untuk kepentingan orang islam
- Terdapat orang yang setaraf dengannya atau lebih baik di mana
perlucutan tersebut membawa kemaslahatan kepada orang Islam

3 - Dapat menegakkan keadilan dengan mengembalikan hak kepada 2x2m=4m


mereka yang berhak mendapatkannya
- Menghukum pesalah mengikut syariat yang telah ditetapkan oleh Allah /
al-Quran

4 - Sebagai satu pengajaran, kepada pesalah supaya menjalani hidup 3x2m=6m


mengikut syariat
- Menimbulkan keinsafan atas kesalahan yang dilakukan agar tidak akan
mengulangi kesalahan itu lagi
- Menimbulkan kegerunan atas hukuman yang dilaksanakan maka
mereka takut untuk melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah

© MGC Pendidikan Islam Selangor 19


MG Skema Pendidikan Syariah Islamiah
2020

SKEMA SOALAN SPM 2019 (KBAT)

NO SKEMA MARKAH

1
Kriteria Skor 6 markah
Isi dari maklumat 1 dan 2 2m

Huraian lengkap ( dalil/contoh/ mafhum ayat/ pendapat ulama) 1m

Penerangan huraian lengkap 1m

Kesimpulan ringkas 1m

Kesimpulan lengkap (olahan jawapan menarik / tepat dan 1m


relevan

Contoh jawapan

- Menuntut ilmu/ mendampingi ulama’(1m)


- Kerana ilmu dapat mengangkat darjat seorang hamba (1m)
- contoh para ulama’ yang sentiasa menuntut dan menyebarkan ilmu (1m)
- Ilmu dapat menimbulakn rsa takut untuk melakukan maksiat (1m)
- Kerana yakin allah maha melihat segala perbuatan hambanya (1m)
- Oleh itu menuntut ilmu adalah amalan yang boleh meningkatkan iman dan
darjat seseorang (1m).

2 Kriteria Skor
6 markah
Hukum 1m

Kaedah usul fiqh 1m

Huraian kaedah ( dalil/contoh/ mafhum ayat/ pendapat ulama) 1m

Penerangan huraian lengkap 1m

Kesimpulan ringkas 1m

Kesimpulan lengkap (olahan jawapan menarik / tepat dan 1m


relevan

© MGC Pendidikan Islam Selangor 20


MG Skema Pendidikan Syariah Islamiah
2020

NO JAWAPAN MARKAH

2
Contoh jawapan 6 markah

- Hukum memakan darah yang terdapat di celah-celah tulang adalah halal


(1m)
- Kerana darah yang terdapat di celah – celah tulang dan daging haiwan
tidak tergolong dalam darah yang mengalir (1m)
- Berdasarkan dalil diatas (nas-nas ) / mafhum (1m) .
- Ayat ini menjelaskan bahawa Allah mengharamkan semua jenis darah
yang mengalir (1m)
- Darah yang mengalir boleh memberi mudharat kepada kesihatan (1m)
- Kerana ia mempunyai bahan ynag berbahaya kepada tubuh badan
manusia. (1m)

• * Mesti perkataan HUKUM


• * Rumusan yang ada kaitan dengan darah

3
Kriteria Skor 4 markah

Isi 1m

Huraian ringkas 1m

Huraian lengkap ( dalil/contoh/ mafhum ayat/ pendapat ulama) 1m

Penerangan huraian lengkap 1m

Kesimpulan ringkas 1m

Kesimpulan lengkap (olahan jawapan menarik / tepat dan 1m


relevan

Contoh jawapan

- Mengutip derma dalam kalangan rakan


- Duit akan diberikan kepada pengurusan rumah anak yatim
- Untuk membeli katil/ kelengkapan
- Mafhum : .. bantulah kamu kepada kebaikan..
- Supaya kehidupan anak yatim akan lebih selesa
- Sikap prihatinan perlu kepada umat Islam agar golongan yang susah dapat
merasa kesenangan daripada bantuan yang dihulurkan

* Sebarang bentuk bantuan adalah diterima


* Jawapan dalam bentuk holistik / 1 isi sahaja

© MGC Pendidikan Islam Selangor 21


MG Skema Pendidikan Syariah Islamiah
2020

4
Kriteria Skor 2 markah

(i) Isi 1m

Huraian ringkas 1m

- Bentuk muamalah yang sesuai ialah Mudharabah (1m)


- Iaitu tuan punya modal menyerahkan modalnya kepada pengusaha untuk
diusahakan dalam bidang perdagangan, pembuatan dan sebagainya (1m)

NO JAWAPAN MARKAH

(ii) Bagaimana muamalah dapat dilakukan: 4 markah

Kriteria Skor

Isi 1m

Huraian ringkas 1m

Huraian lengkap ( dalil/contoh/ mafhum ayat/ pendapat ulama) 1m

Penerangan huraian lengkap 1m

Contoh jawapan

- Ahmad mengeluarkan modal sementara karim menjalankan perniagaan


(1m).
- Bentuk perniagaan boleh dibincang / keputusan bersama (1m)
- Contoh : membuka kilang pakaian / dalil mudharabah (1m)
- Mudharabah memberi peluang kepada mereka yang ada modal tetapi tidak
tahu berniaga dan mereka yang pandai berniaga tetapi tidak mempunyai
modal mencukupi (1m)

contoh penutup***

o Segala kerugian ditanggung oleh pemodal


o Sekiranya kerugian disebabkan oleh kecuaian pengusaha , maka
pengusaha dikehendaki menanggung kerugian.

5 2 markah
Kriteria Skor

Isi 1 1m

Isi 2 1m

(i) Dua cara pembayaran dam semasa mengerjakan haji

- Membayar sendiri/ menyembelih sendiri


- Melalui Jualah (wakil yang dilantik)/ melalui tabung haji

© MGC Pendidikan Islam Selangor 22


MG Skema Pendidikan Syariah Islamiah
2020

(ii)
Kriteria Skor 4 markah

Isi 1m

Huraian ringkas 1m

Huraian lengkap ( dalil/contoh/ mafhum ayat/ pendapat ulama) 1m

Kesimpulan 1m

Contoh jawapan

- Haji Tamatu’ lebih mudah (1m)


- kerana masa berada dalam ihram singkat/ringkas (1m)
- Membolehkan jemaah melakukan urusan lain seperti ziarah
- cara ini adalah cara mengerjakan haji yang lebih memberikan keselesaan
kepada jemaah (1m).

SOALAN KBAT 2018


AQIDAH

Berdasarkan teori Darwin manusia berasal daripada


kera/beruk
1

Dalil Al-Quran menjelaskan bahawa asal kejadian manusia


adalah daripada Adam
2

‫مفهوم‬
Tidak pernah terbukti beruk bertukar menjadi manusia

kerana spesis manusia dan kera/ beruk adalah berbeza

Oleh itu, teori Darwin adalah salah

kerana bertentangan dengan ayat Al-Quran

USUL FEQH

Harus

al-istihsan ‫اصول الفقة‬

© MGC Pendidikan Islam Selangor 23


MG Skema Pendidikan Syariah Islamiah
2020

iaitu mengecualikan sesuatu daripada dalil atau kaedah umum ‫مفهوم‬


untuk mengharuskan jual beli secara tempahan

Ini sebagai memenuhi keperluan semasa dalam kehidupan


yang memerlukan sesuatu mengikut kehendak pembeli

Oleh itu, pembelian secara atas talian dan tempahan


diharuskan syarak demi kemudahan

di samping bergerak mengikut perkembangan kehidupan


semasa

AYAT HUKUM

Sumber 1 menerangkan bahawa puasa akan menjadikan


seseorang sihat
1

٢
Sumber 2 menerangkan bahwa seseorang yang berpuasa akan
mendapat manfaat daripada sudut sains

Di mana berlakunya proses detoksifikasi yang dapat ‫مفهوم‬


menyingkirkan bahan toksin melalui sistem pencernaan

Dengan berpuasa dapat mempercepatkan proses detoksifikasi

Kesimpulannya, kedua-dua sumber mempunyai perkaitan


antara satu sama lain

yang membuktikan sememangnya berpuasa memberi kebaikan


untuk tubuh badan

HADIS HUKUM

Penubuhannya adalah wajar

kerana ia akan membendung kes buang bayi daripada terus


berleluasa

© MGC Pendidikan Islam Selangor 24


MG Skema Pendidikan Syariah Islamiah
2020

Ia dibuktikan negara Jepun dan Jerman telah melaksanakan


penubuhannya
‫مفهوم‬

yang memberikan peluang kepada bayi mendapat kasih sayang


seperti sebuah keluarga

Kesimpulannya, pusat kebajikan ini sangat perlu disediakan

bagi menghalang masalah sosial yang lebih besar berlaku


dalam masyarakat seperti pembunuhan

FEQH (b)

Mutaah

bayaran saguhati yang munasabah oleh suami kepada isteri

Harta sepencarian

harta yang diperoleh daripada mula perkahwinan hingga


penceraian

Hadhonah- hak penjagaan anak

ibu orang yang paling layak mendapat hadhonah mengikut


susunan hadhonah

Nafkah / iddah

layak menuntut nafkah semasa iddah

FEQH (c)

Takaful satu bentuk perlindungan membantu orang yang susah

Konsep tolong menolong antara satu sama lain

seperti kematian, kemalangan dan musibah yang lain

Ada orang atau pihak lain yang membantu jika ditimpa musibah

© MGC Pendidikan Islam Selangor 25


MG Skema Pendidikan Syariah Islamiah
2020

bantu membantu amalan Islam

untuk mengeratkan silaturrahim demi kesatuan umat Islam

SOALAN PERBEZAAN

1 Setiap dosa yang disebut di dalam Segala kesalahan yang berada di 2x2m=4m
al-Quran hadis serta diakhiri luar batasan hukuman had dan
dengan ancaman di akhirat seksaan di akhirat
Cara hapuskan dosa dengan Dengan beristighfar, mengambil
bertaubat kepada Allah SWT wuduk

2 Dilakukan pada Hari Raya Korban Pada bila-bila masa


2x2m=4m
dan Hari-hari Tasyriq
Bertujuan untuk mendekatkan diri Kesyukuran kerana kelahiran anak
kepada Allah SWT dan mengenang
kembali peristiwa pengorbanan
Nabi Ibrahim a.s

3 Hukuman yang telah ditentukan Mengenakan hukuman yang sama 2x2m=4m


kadarnya oleh syarak dengan jenayah yang dilakukan ke
atas mangsa

Tidak boleh diampunkan oleh Boleh dimaafkan oleh mangsa atau


mangsa / waris ahli waris

© MGC Pendidikan Islam Selangor 26


MG Skema Pendidikan Syariah Islamiah
2020

SET MODUL GEMILANG 2020


KERTAS 1
1 A 11 D 21 C 31 D
2 A 12 C 22 B 32 A
3 D 13 D 23 C 33 D
4 B 14 C 24 B 34 C
5 D 15 C 25 D 35 A
6 D 16 B 26 D 36 C
7 C 17 D 27 A 37 A
8 A 18 A 28 D 38 A
9 C 19 A 29 B 39 C
10 B 20 B 30 B 40 A

KERTAS 2

SOALAN JAWAPAN MARKAH

1 a (i) - Pengakuan dengan lisan , membenarkan dalam hati dan 2x1m=2m


dibuktikan dengan amalan zahir

a (ii) - Hati sentiasa tenang dan tenteram 2x2m=4m


- Berusaha melakukan amalan kebaikan
- Membenci melakukan amalan kemungkaran
- Sabar menerima dugaan Allah

b - Fitrah manusia menyeru supaya beriman kepada Allah 2x2m=4m


- Agama merupakan panduan hidup

c - Jahil dalam perkara yang berkaitan dengan hal-hal keagamaan 2x2m=4m


- Dipengaruhi nafsu dan pemikiran yang liar
- Diperdaya dengan godaan syaitan yang sentiasa mengajak
kepada kemungkaran
- Pendirian iman yang lemah/ tidak teguh menyebabkan mudah
terikut-ikut budaya negatif

d 3x2m=6m
Keterangan Skor

Dapat menyatakan 1 isi beserta huraian 2m

Dapat menyatakan 2 isi beserta huraian 4m

Dapat menyatakan 3 isi beserta huraian 6m

Rumuskan 3 langkah untuk mengelakkan diri daripada melakukan


dosa di hujung jari:
- Sentiasa berhati-hati/ berwaspada (1m)
- ketika menerima maklumat (1m)
- Tidak menyebarkan maklumat(1m) yang belum diketahui sama
ada maklumat itu betul atau salah(1m)
- Memberi teguran(1m) terhadap kesalahan yang dilakukan
dengan cara berhikmah (1m)

© MGC Pendidikan Islam Selangor 27


MG Skema Pendidikan Syariah Islamiah
2020

SOALAN JAWAPAN MARKAH

2 a (i) - Ilmu tentang kaedah untuk menginstinbatkan hukum syarak yang 2x1m=2m
berkaitan dengan perbuatan mukallaf dari dalil-dalil tafsili.

a (ii) - Para ulama’ boleh menghasilkan hukum-hukum yang lebih tepat 2x2m=4m
berdasarkan dalil yang kukuh
- Boleh mengetahui hukum-hukum syarak dan beramal dengan
penuh yakin bukan secara taqlid semata-mata
- Memahami cara ulama’ mengistinbatkan hukum daripada dalil al-
Quran dan as-Sunnah dan dalil-dalil yang lain
- Boleh mengetahui cara ulama’ menetapkan hukum-hukum
baharu yang tidak terdapat hukumnya dalam al-Quran dan as-
Sunnah
- Boleh mengetahui punca perselisihan hukum dalam kalangan
ulama’ yang membuat perbandingan secara ilmiah

b - Penguasaan bahasa arab yang baik


- Mengetahui tentang sebab nuzul ayat dan sebab wurud hadis
- Para sahabat merupakan perawi hadis

c (i) - Khitabullah yang menunjukkan sesuatu sebagai sebab, syarat 2x1m=2m


atau penghalang kepada sesuatu hukum.

c (ii)
" ‫ﻻ صﻼة ﳌن ﻻ وضوء له‬......." (‫قال)ص‬ 2x1m=2m

- ialah syarat
- iaitu wudhu menjadi syarat sah solat
- jika tiada wudhu maka solat seseorang menjadi tidak sah

d (i) - Nasakh bacaan dan hukum 2x1m=2m


- Nasakh hukum tanpa menasakhkan bacaan
- Nasakh bacaan tanpa menasakhkan hukum

d (ii) - Jenis nasakh dalam ayat ialah: 4x1m=4m


- Nasakh al-Sunnah dengan al-Sunnah
- Huraiannya:
- Hadith ini menunjukkan pada awalnya Rasullullah saw
melarang perbuatan menziarahi kubur;
- Tetapi telah dimansukhkan dengan hadith yang sama yang
menunjukkan harus orang Islam menziarahi kubur kerana ia
mengingatkan tentang akhirat;
- Oleh itu hukum haram menziarahi kubur telah dinasakhkan
kepada hukum harus menziarahi kubur

3 a - Perintah wajib menasabkan anak angkat kepada bapa kandung 2x1=2m

b - Mengiktiraf bapa kandung dan mengekalkan pertalian nasib 2x2m=4m


antara mereka
- Menjaga batas pergaulan dan aurat antara anak angkat dan
keluarga angkatnya yang dikira bukan mahram
- Memastikan hukum perkahwinan sah supaya bapa angkat tidak
mewalikan anak angkatnya

© MGC Pendidikan Islam Selangor 28


MG Skema Pendidikan Syariah Islamiah
2020

SOALAN JAWAPAN MARKAH

c - Bahawa Zaid bin Harithah R.A 4x1m=4m


- Maula Rasulullah S.A.W
- Kami tidak memanggilnya Zaid bin Harithah
- Tetapi dengan panggilan Zaid bin Muhammad sehinggalah turun
ۡ َٓ ۡ
ۡ ُ ُ ‫ٱد‬
ayat al Quran ِِ

d (i) - Tujuan Puan Suzana mengambil anak angkat kerana tidak tahan 2x1m=2m
dengan kes buang bayi yang sering dilaporkan media

d (ii) - Rezeki bertambah berkat 2x2m=4m


- Mendapat pahala dan keredhaaan Allah
- Meringankan beban hidup beban keluarga yang miskin
- Mengeratkan silaturrahim
- Menimbulkan perasaan kasih sayang antara anak angkat dan
keluarga angkat
- Membahagiakan rumah tangga bagi yang tidak dikurniakan
zuriat

e - Mengelakkan daripada berlaku perkara – perkara yang sumbang 2x2m=4m


- Supaya aurat mereka terpelihara

4 a (i) - Terjun dari puncak gunung 2x1m=2m


- Minum racun
- Membunuh diri

a (ii) - Hisap dadah yang membawa kerosakan pada akal 2x2m=4m


- Lumba haramdi jalan raya yang boleh membahayakan nyawa
- Telan pil khayal yang boleh merosakkan akal

b - Berdasarkan kalimah ‫ﰲ ر جهنم‬ 4x1m=4m


- Bermaksud mereka kekal di dalam neraka jahannam selama-
lamanya
- Setiap perkara yang dijanjikan oleh allah dengan seksaan api
neraka adalah haram
- Oleh itu perbuatan membunuh diri adalah haram

c - Tekanan akibat lambakkan kerja sekolah yang tidak dapat 3x2m=6m


diselesaikan mengikut jadual yang diberikan
- Pengaruh aplikasi permainan video yang ganas sehingga
mempengaruhi penonton untuk melakukan perbuatan terkeji itu
- Kemurungan yang tidak diselesaikan dengan baik seperti
berjumpa dengan kaunselor atau orang yang dipercayai

d - Belajar serta mendalami ilmu agama agar mengetahui perkara 2x2m=4m


yang dilarang oleh Allah
- Mendekati ulama’ / berkawan dengan orang yang baik yang
boleh menghidarkan daripada perbuatan buruk
- Bersabar apabila ditimpa musibah kerana segala ketentuan Allah
ada hikmahnya
- Sentiasa berzikir kepada Allah/ berdoa agar mendapat
ketenanga hidup/ tidak membuat keputusan terburu –buru

© MGC Pendidikan Islam Selangor 29


MG Skema Pendidikan Syariah Islamiah
2020

SOALAN JAWAPAN MARKAH

5 a (i) - Pemberian wajib daripada suami kepada isterinya disebabkan 2x1m=2m


akad nikah

a (ii) - Menzahirkan keikhlasan penerimaan suami terhadap isteri 2x2m=4m


- Memulia, mengiktiraf dan meningkatkan taraf perempuan
- Dapat mengurus dan menyediakan keperluan rumah tangga
dengan baik
- Bermulanya tanggungjawab suami terhadap isteri

b (i) - Bentuk walimah urus yang dilarang syarak 3x2m=6m


- Di adakan secara besar-besaran dan membazir
- Berlaku percampuran antara lelaki dan perempuan
- Terdapat hiburan yang melalaikan
- Menghidangkan makanan dan minuman yang haram
- Mengkhususkan / menjemput golongan tertentu sahaja

c - Manusia dapat menyalurkan nafsu ke jalan yang dibenarkan oleh 2x2m=4m


Allah
- Kasih sayang dalam keluarga dapat mengelakkan anak – anak
terbiar
- Mengelakkan seseorang terjebak dengan maksiat

d (i) - Sah sembelihan kerana kejutan elektrik hanya untuk melemahkan 2x2m=4m
ayam sebelum disembelih
2x2m=4m
d (ii) - Sah sembelihan umar kerana mengadap kiblat adalah perkara
sunat sembelihan

6 a (i) - Keadilan (‫)العداله‬ 2x1m=2m

- Tidak menyusahkan (‫اﳊرج‬ ‫)عدم‬


- Sedikit tanggungjawab (‫)قلةالتكاليف‬

- Beransur-ansur (‫التشريع‬ ‫)التدرج ﰱ‬

a (ii) - Menggugurkan bahagian muallaf daripada harta zakat yang 2x2m=4m


diberi sejak zaman Rasulullah S.A.W.
- Talak tiga dengan satu lafaz pada zaman Rasulullah dikira talak
satu, sementara zaman sahabat dikira talak tiga
- Penangguhan pelaksanaan hukuman hudud pada zaman
kebuluran
- Azan dua kali sebelum solat Jumaat pada zaman Saidina
Uthman

© MGC Pendidikan Islam Selangor 30


MG Skema Pendidikan Syariah Islamiah
2020

SOALAN JAWAPAN MARKAH

b 6 x 1m =
Isi 1 markah 6m

Huraian 1 markah

Huraian lengkap 1 markah

Penerangan huraian lengkap/dalil/contoh/ pendapat 1 markah


ulama

Kesimpulan ringkas 1 markah

Kesimpulan lengkap 1 markah

Isi Menyemai sifat kasih sayang

Huraian Antara seisi keluarga/ antara suami isteri


dan anak-anak

Huraian lengkap Dengan memberi hadiah pada hari-hari


penting contohnya sambutan hari lahir

Penerangan huraian Ahli keluarga akan merasa hubungan


lengkap/dalil/contoh/ /ukhuwah semakin erat sesuai dengan
pendapat ulama hadis
‫من ﻻ يرحم ﻻيرحم‬

Kesimpulan ringkas Sifat kasih saying menjadi tonggak kepada


keharmonian keluarga

Kesimpulan lengkap Seterusnya dapat menjamin kebahagian


hidup di dunia dan di akhirat

c - Untuk memastikan setiap kesalahan ada hukumannya serta setiap 2x2m=4m


orang yang teraniya akan medapat pembelaan.
- Mengembalikan hak kepada yang berhak dan menghukum yang
bersalah
- Mengelakkan berlakunya penganiyaan terhadap golongan yang
tidak bersalah
- Menunjukkan islam sanagt menjaga kemaslahatan manusia pada
setiap masa dan tempat.

d (i) Pelucutan dengan kuasa pemerintah atau pemimpin negara 2x2m=4m


(ii) Pelucutan secara sendiri disebabkan keadaan diri semasa

SKEMA JAWAPAN TAMAT

© MGC Pendidikan Islam Selangor 31


MG Skema Pendidikan Syariah Islamiah
2020

© MGC Pendidikan Islam Selangor 32