Anda di halaman 1dari 38

KANDUNGAN DAN CADANGAN

REKOD PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN


BAHASA MELAYU TINGKATAN 1
PENGGAL PERTAMA

Tema 1: Amalan Gaya Hidup Sihat

UNIT 1 Sihat Membawa Kebahagiaan [Buku Teks: M.S. 2 – 6] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Mendengar dan Bertutur [M.S. 1]
DSKP: SK1.1; SP1.1.1 Mendengar dan mengenal sebutan Ilmu:
perkataan dan rangkai kata dalam pelbagai ujaran dengan ● Kreativiti dan Inovasi
betul dan tepat. ● Pendidikan Moral
● Pendidikan Kesihatan
Cadangan Aktiviti ● Pendidikan Sivik dan
1. Guru meminta murid mendengar lagu dengan telitinya. Kewarganegaraan
2. Guru meminta murid menyebut perkataan dan rangkai
kata yang berhuruf tebal. Nilai Murni:
3. Guru meminta murid menyanyikan lagu mengikut irama ● Kebersihan Mental dan Fizikal
lagu “Tanggal 31”. ● Bertanggungjawab

Kemahiran Berfikir (KB):


B Membaca [M.S. 2] ● Mengecam
DSKP: SK2.1; SP2.1.1 Membaca secara mekanis
pengumuman, ikrar, iklan, dan promosi dengan sebutan Kecerdasan Pelbagai (KP):
dan intonasi yang betul, nada yang sesuai serta ● Muzik
kepantasan yang wajar. ● Verbal-linguistik
Cadangan Aktiviti Belajar Cara Belajar (BCB):
1. Guru meminta murid membaca iklan yang diberikan  Bacaan Mekanis
secara imbasan.
2. Guru meminta murid memahami iklan yang diberikan.
Aktiviti PAK-21:
3. Guru meminta murid membaca iklan dengan kuat
● Nyanyian
menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.

MODUL PEMBELAJARAN ABAD KE-21


Aktiviti 1: Saya Lihat, Saya Fikir, Saya Bertanya (I See, I Think, I Wonder) [M.S. E11]
UNIT 2 Amalan Kesejahteraan Hidup [Buku Teks: M.S. 7 – 11] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum

A Menulis [M.S. 3]
DSKP: SK3.2; SP3.2.1 Menulis untuk menyatakan sesuatu Ilmu:
situasi yang dibaca, didengar dan ditonton menggunakan ● Pendidikan Kesihatan
ayat yang betul, tepat, dan gramatis. ● Kesihatan
● Sains dan Teknologi
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid meneliti maklumat tentang punca- Nilai Murni:
punca penyakit berjangkit mudah merebak. ● Bertanggungjawab
2. Guru meminta murid memahami maklumat yang ● Prihatin
diberikan. Kemahiran Berfikir (KB):
3. Guru meminta murid menulis rencana pendek tentang ● Mereka cipta
punca-punca penyakit berjangkit mudah merebak. ● Mengenal pasti
● Menyusun urutan
B Tatabahasa [M.S. 4] Kontekstual:
DSKP: SK5.1; SP5.1.2 Memahami dan menggunakan kata ● Memindahkan maklumat
adjektif warna, bentuk, perasaan dan waktu dengan betul
Belajar Cara Belajar (BCB):
mengikut konteks.
● Membaca imbasan
Cadangan Aktiviti ● Menulis perenggan
1. Guru meminta murid membaca petikan dengan telitinya.
Aktiviti PAK-21:
2. Guru meminta murid memahami kata-kata adjektif yang
● Kerusi Panas (Hot Seat)
berhuruf tebal.
3. Guru meminta murid mengelaskan kata adjektif tersebut. i-THINK
● Peta Pokok

PRAKTIS PRA-PT3
TOPIK 1 Sistem Bahasa
● Praktis 1: Kata Nama [M.S. 73]
Cadangan Aktiviti Bahagian A
1. Murid dikehendaki membaca arahan soalan dengan telitinya.
2. Murid memahami setiap ayat yang diberikan.
3. Murid memilih jawapan yang paling sesuai bagi mengisi tempat kosong berdasarkan konteks ayat.
Cadangan Aktiviti Bahagian B
1. Murid diminta untuk membaca arahan soalan dengan telitinya untuk mengenal pasti kehendaknya.
2. Murid diminta untuk mengenal pasti kesalahan bahasa yang terdapat dalam ayat yang disediakan.
3. Murid diminta merujuk maklumat tentang kata nama.
4. Murid dikehendaki menulis jawapan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan.
TOPIK 2 Pemahaman
● Praktis 1 [M.S. 84]
Cadangan Aktiviti
1. Murid memberikan contoh gaya penyampaian pantun dua kerat dengan menerangkan jeda dalam
pengucapan pantun.
2. Murid menyampaikan pengucapan pantun.
3. Guru mengarahkan murid memfokuskan soalan-soalan objektif dan berbincang dalam kumpulan.
TOPIK 5 Penulisan (Bahagian A)
● Praktis 1 [M.S. 107]
Cadangan Aktiviti
1. Murid membaca arahan Praktis 1 dengan telitinya.
2. Murid memahami maklumat yang diberikan.
3. Murid menulis sebuah karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan.
TOPIK 6 Penulisan (Bahagian B)
● Praktis 1: Karangan Jenis Fakta [M.S. 110]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca arahan dengan telitinya.
2. Bagi soalan 1, guru meminta murid menulis karangan jenis fakta tentang perbelanjaan berhemat.
3. Guru meminta murid menulis karangan fakta yang menjelaskan kebaikan-kebaikan perbelanjaan
secara berhemat.
4. Guru menyediakan rangka karangan sebagai panduan.
5. Bagi soalan 2, guru meminta murid menghuraikan kepentingan perpaduan nasional sebagai
agenda utama negara.
6. Guru meminta murid menulis karangan tersebut selengkapnya.

Tema 2: Beringat Supaya Selamat

UNIT 3 Sayangi Nyawa Anda [Buku Teks: M.S. 14 – 18] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Mendengar dan Bertutur [M.S. 5]
DSKP: SK1.2; SP1.2.1 Mendengar dan memahami Ilmu:
perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan dalam ● Semangat Kemasyarakatan
pelbagai ujaran dengan betul dan tepat mengikut ● Teknologi Maklumat dan
konteks. Komunikasi

Cadangan Aktiviti Nilai Murni:


1. Guru meminta murid mendengar dengan telitinya ● Menjaga Keselamatan
petikan yang dibaca oleh guru. ● Bijak Menilai
2. Guru meminta murid memahami petikan yang telah
dibaca oleh guru itu. Kemahiran Berfikir (KB):
3. Guru meminta murid menyebut rangkai kata dan ● Mengecam
ungkapan yang berhuruf tebal dengan betulnya dan ● Mensintesis
tepatnya.
Konstruktivisme:
B Membaca [M.S. 6] ● Menerangkan
DSKP: SK2.2; SP2.2.1 Membaca untuk memahami
makna perkataan yang terdapat dalam pelbagai bahan Belajar Cara Belajar (BCB):
menggunakan glosari dan kamus dengan betul dan tepat. ● Bacaan intensif
● Mencatat nota
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca petikan yang diberikan.
2. Guru meminta murid memahami petikan yang dibaca.
3. Guru meminta murid memberikan makna perkataan
yang berhuruf tebal dengan menggariskan jawapan
yang betul.

MODUL PENDIDIKAN SIVIK DALAM BAHASA MELAYU


Aktiviti 1: Denyutan Nadi Anak Malaysia [M.S. E1]

MODUL PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA


Aktiviti 1: Sayangi Nyawa Anda [M.S. E9]
UNIT 4 Keselamatan di Mana-mana [Buku Teks: M.S. 19 – 23] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Mendengar dan Bertutur [M.S. 7]
DSKP: SK1.3; SP1.3.1 Mendengar dan memahami Ilmu:
maklumat fakta dan idea dalam pelbagai wacana dengan ● Pendidikan Keselamatan Jalan
memberikan respons secara lisan dengan betul, tepat dan Raya
bermakna.
Nilai Murni:
Cadangan Aktiviti
● Keselamatan
1. Guru meminta murid mendengar dengan telitinya isu
● Bertatasusila
tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak
● Bertanggungjawab
berkuasa untuk mengelakkan kemalangan jalan raya.
2. Guru meminta murid menyampaikan maklumat tentang
Kemahiran Berfikir (KB):
usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak berkuasa untuk
● Mengkonsepsikan idea
mengelakkan kemalangan jalan raya.
● Menghubungkaitkan
B Menulis [M.S. 8]
DSKP: SK3.4.; SP3.4.1 Membina kerangka penulisan Kecerdasan Pelbagai (KP):
dengan menyenaraikan isi yang sesuai secara terancang ● Verbal-linguistik
dan kemas menggunakan bahasa yang tepat.
Belajar Cara Belajar (BCB):
Cadangan Aktiviti ● Baca imbasan
1. Guru meminta murid membaca panduan melintas jalan ● Mencatat nota
raya dengan telitinya.
2. Guru meminta murid memahami panduan melintas PAK-21:
jalan raya yang dibaca. ● Peta Minda (Mind Map)
3. Guru meminta murid menyenaraikan langkah asas
sebelum melintas jalan berdasarkan panduan yang i-THINK:
telah dibaca dan difahami. ● Peta Alir
4. Guru meminta murid melengkapkan peta alir yang
diberikan.

PRAKTIS PRA-PT3
TOPIK 1 Sistem Bahasa
● Praktis 2: Kata Adjektif [M.S. 74]
Cadangan Aktiviti Bahagian A
1. Murid dikehendaki membaca arahan soalan dengan telitinya.
2. Murid memahami setiap ayat yang diberikan.
3. Bagi soalan A, murid memlilih jawapan yang paling sesuai bagi mengisi tempat kosong
berdasarkan konteks ayat.
4. Bagi soalan B, murid perlu memilih ayat-ayat yang menggunakan kata berhuruf condong yang
betul.
Cadangan Aktiviti Bahagian B
1. Murid diminta untuk membaca arahan soalan dengan telitinya untuk mengenal pasti kehendaknya.
2. Murid diminta untuk mengenal pasti kesalahan ejaan yang terdapat dalam ayat yang disediakan.
3. Murid dikehendaki menulis jawapan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan.
TOPIK 5 Penulisan (Bahagian A)
● Praktis 2 [M.S. 107]
Cadangan Aktiviti
1. Murid membaca arahan praktis 2 dengan telitinya.
2. Murid memahami maklumat yang diberikan.
3. Murid menulis sebuah karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan.
Tema 3: Cahaya Perpaduan

UNIT 5 Serasi Bersama [Buku Teks: M.S. 26 – 30] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Membaca [M.S. 9]
DSKP: SK2.2; SP2.2.3 Membaca untuk memahami idea Ilmu:
keseluruhan dalam pelbagai bahan prosa dengan betul ● Semangat Kemasyarakatan
dan tepat secara luncuran dan imbasan.
Nilai Murni:
Cadangan Aktiviti ● Hormat-menghormati
1. Guru meminta murid membaca petikan dengan ● Kasih Sayang
telitinya.
2. Guru meminta murid memahami petikan yang dibaca. Kemahiran Berfikir (KB):
3. Guru meminta murid menjawab soalan yang ● Menjana Idea
ditanyakan dengan menggunakan ayat murid sendiri. ● Mengitlak

B Menulis [M.S. 10] Kecerdasan Pelbagai (KP):


DSKP: SK3.4; SP3.4.2 Menulis perenggan pendahuluan ● Verbal-linguistik
dengan membina ayat tema, ayat rangsangan dan ayat
arahan secara terancang, tertib dan kemas Belajar Cara Belajar (BCB):
menggunakan bahasa yang tepat indah dan menarik. ● Bacaan Mekanis
● Menulis Perenggan
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid meneliti kad jemputan yang KBAT:
disediakan. ● Menganalisis
2. Guru meminta murid memahami tajuk esei yang ● Menilai
diberikan, iaitu “Kepentingan Sambutan Pelbagai
Perayaan di Negara Kita”.
3. Guru meminta murid mencari rujukan tentang tajuk
esei tersebut.
4. Guru meminta murid menulis perenggan pendahuluan
berdasarkan tajuk esei tersebut.

MODUL PEMBELAJARAN ABAD KE-21


Aktiviti 2: Pendengaran Bertiga (Listening Triad) [M.S. E11]
UNIT 6 Perpaduan [Buku Teks: M.S. 31 – 35] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Mendengar dan Bertutur [M.S. 11]
DSKP: SK1.4; SP1.4.1 Berbual tentang kegiatan harian serta Ilmu:
hal-hal persendirian menggunakan sebutan dan intonasi ● Pendidikan Sivik dan
yang betul secara santun. Kewarganegaraan
● Ekonomi
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid meneliti situasi yang terdapat dalam Nilai Murni:
gambar yang diberikan. ● Hormat-menghormatil
2. Guru meminta murid berbual tentang situasi yang terdapat ● Kasih Sayang
dalam gambar yang diberikan.
3. Guru meminta murid berbual berdasarkan bahan Kemahiran Berfikir (KB):
rangsangan dan tema yang diberikan, iaitu “Amalan Hidup ● Menghubungkaitkan
Berjiran Memupuk Semangat Perpaduan Kaum”. ● Mereka cipta
B Menulis [M.S. 12] Kontekstual:
DSKP: SK3.4; SP3.4.3 Menulis perenggan isi dan ● Memindahkan Maklumat
kesimpulan yang kemas menggunakan ejaan yang betul dan
bahasa yang tepat. Kecerdasan Pelbagai (KP):
Cadangan Aktiviti ● Verbal-linguistik
1. Guru meminta murid membaca maklumat yang berupa isi-
isi penting dan kesimpulan karangan yang bertajuk Belajar Cara Belajar (BCB):
“Kepentingan Perpaduan Kaum di Malaysia”. ● Bacaan imbasan dan luncuran
2. Guru meminta murid memahami maklumat yang ● Menulis Perenggan
diberikan.
Aktiviti PAK-21:
3. Guru meminta murid menulis perenggan isi dan
● Meja Bulat (Round Table)
kesimpulan karangan tersebut.

PRAKTIS PRA-PT3
TOPIK 1 Sistem Bahasa
● Praktis 2: Kata Seru dan Kata Tanya [M.S. 75]
Cadangan Aktiviti Bahagian A
1. Murid dikehendaki membaca arahan soalan dengan telitinya.
2. Murid memahami setiap ayat yang diberikan.
3. Bagi soalan A, murid dikehendaki memlilih jawapan yang paling sesuai bagi mengisi tempat
kosong berdasarkan konteks ayat.
4. Bagi soalan B, murid dikehendaki memilih ayat-ayat yang betul.
Cadangan Aktiviti Bahagian B
1. Murid diminta untuk membaca arahan soalan dengan telitinya untuk mengenal pasti kehendaknya.
2. Murid diminta untuk mengenal pasti kesalahan bahasa yang terdapat dalam ayat yang disediakan.
3. Murid diminta merujuk maklumat tentang kata seru dan kata tanya.
4. Murid dikhendaki menulis jawapan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan.
TOPIK 3 Novel
● Praktis 1 & Praktis 2 [M.S.96]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid memilih sebuah novel daripada empat buah novel Tingkatan 1 yang
dikemukakan.
2. Guru meminta murid menjawab soalan Praktis 1 dan Praktis 2 berdasarkan sebuah novel yang
telah dipilih.
3. Guru meminta murid menjawab soalan Praktis 1 dengan menyatakan tiga nilai murni berserta
contoh peristiwa yang terdapat dalam novel tersebut.
4. Guru meminta murid menjawab soalan Praktis 2 dengan menjelaskan tiga sebab murid wajar
mencontohi watak utama yang telah ditetapkan dalam novel tersebut. Jawapan tersebut perlu
disokong oleh contoh peristiwa yang sesuai.

Tema 4: Seni Bersendikan Budaya

UNIT 7 Citra Bangsa [Buku Teks: M.S. 38 – 42] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Membaca [M.S. 13]
DSKP: SK2.2; SP2.2.1 Membaca untuk memahami makna Ilmu:
perkataan yang terdapat dalam pelbagai bahan ● Kesenian
menggunakan glosari dan kamus dengan betul dan tepat. ● Jati Diri
Cadangan Aktiviti
Nilai Murni:
1. Guru meminta murid memilih murid membaca petikan ● Menghargai Warisan
dengan telitinya.
2. Guru meminta murid memadankan perkataan yang Kemahiran Berfikir (KB):
bergaris dengan makna yang betul dan tepat. ● Mensintesis
● Menjanakan idea
B Menulis [M.S. 14] ● Mereka cipta
DSKP: SK3.4; SP3.4.4 Menulis karangan berdasarkan
bahan rangsangan dan cerita menggunakan ejaan yang Belajar Cara Belajar (BCB):
betul dan bahasa yang tepat, indah dan menarik. ● Bacaan intensif
Cadangan Aktiviti ● Mencatat nota
● Bacaan luncuran
1. Guru meminta murid membaca penyataan yang diberikan
dengan telitinya. Kontekstual:
2. Guru meminta murid mengandaikan murid sebagai ● Memindahkan maklumat
sahabat kepada pengirim surat tersebut.
3. Guru meminta murid meneliti bahan rangsangan yang
diberikan.
4. Guru meminta murid membalas surat tersebut.
5. Guru meminta murid menceritakan sejenis makanan
tradisional yang diketahui oleh murid menggunakan bahan
rangsangan yang diberikan sebagai panduan.

MODUL PENDIDIKAN SIVIK DALAM BAHASA MELAYU


Aktiviti 2: Pengekalan Warisan Budaya Malaysia [M.S. E2]
UNIT 8 Tautan Seni Subur Harmoni [Buku Teks: M.S. 43 – 47] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Mendengar dan Bertutur [M.S. 15]
DSKP: SK1.4; SP1.4.3 Menceritakan pengalaman diri dan orang Ilmu:
lain dalam pelbagai situasi dengan sebutan dan intonasi yang ● Kesenian
betul secara santun. ● Seni Persembahan
Cadangan Aktiviti
Nilai Murni:
1. Guru meminta murid meneliti peta i-THINK yang diberikan. ● Bertatasusila
2. Guru meminta murid membaca dan memahami peta i-THINK ● Menghargai warisan
tentang tarian-tarian tradisional masyarakat Sarawak. Kemahiran Berfikir (KB):
3. Guru meminta murid menceritakan pengalaman yang ● Menjanakan idea
dialami ketika menyaksikan tarian-tarian tradisional ● Mengecam
masyarakat Sarawak.
Kecerdasan Pelbagai (KP):
B Membaca [M.S. 16] ● Verbal-lingusitik
DSKP: SK5.5; SP5.5.1 Memahami dan membina ayat
Kontekstual:
berdasarkan pola ayat inti dengan betul dan tepat mengikut
● Menghubungkaitkan
konteks.
Cadangan Aktiviti PAK-21:
● Peta i-THINK
1. Guru meminta murid menulis frasa mengikut jenis pola
ayat dasar.
2. Guru meminta murid membina ayat lengkap berdasarkan
pola ayat dasar tersebut.

PRAKTIS PRA-PT3
TOPIK 2 Pemahaman
● Praktis 3 [M.S. 86]
Cadangan Aktiviti Bahagian A
1. Guru meminta murid membaca petikan bahan 1 dan bahan 2 yang diberikan.
2. Guru meminta murid berbincang tentang isi kandungan petikan bahan 1 dan bahan 2.
3. Guru mengarahkan murid merujuk soalan dan berbincang untuk mencari isi jawapan bagi setiap
soalan.
4. Guru meminta murid mengemukakan isi untuk jawapan bagi setiap soalan.
5. Guru mengarahkan murid menjawab soalan dengan menggunakan isi yang telah dibincangkan
dengan menggunakan ayat sendiri.
TOPIK 4 Ringkasan dan Ulasan
● Praktis 1 [M.S. 99]
Cadangan Aktiviti
1. Guru membaca petikan yang diberikan dengan telitinya.
2. Murid memahami petikan yang telah dibaca,.
3. Murid memahami isi-isi penting yang terdapat dalam petikan.
4. Murid menulis sebuah ringkasan tentang kaedah-kaedah yang dapat dipraktikkan oleh ibu bapa
dalam mendidik anak-anak tentang pengurusan kewangan yang betul.
TOPIK 6 Penulisan (Bahagian B)
● Praktis 2: Karangan Surat Kiriman Tidak Rasmi [M.S. 111]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca dan memahami arahan soalan dengan telitinya.
2. Bagi soalan 1, guru meminta murid menulis sepucuk surat kepada sahabat murid yang berada di
luar negara. Sahabat murid itu ingin mengetahui tentang keistimewaan satu destinasi pelancongan
menarik yang terdapat di negara murid. Guru menyediakan rangka karangan sebagai panduan.
3. Bagi soalan 2, guru meminta murid mengandaikan adik sepupu murid telah menulis sepucuk surat
kepada murid bagi meminta pandangan tentang usaha-usaha bagi mempopularkan permainan
tradisional. Guru meminta murid menulis surat tidak rasmi bagi membalas surat daripada adik
sepupu murid.

Tema 5: Jati Diri dan Kewarganegaraan

UNIT 9 Rakyat Berjasa Negara Terbilang [Buku Teks: M.S. 50 – 54] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Menulis [M.S. 17]
DSKP SK3.6; SP3.6.1 Menulis untuk mengolah maklumat Ilmu:
daripada bahan grafik kepada bentuk prosa, bentuk puisi, ● Bimbingan dan Kaunseling
dan bentuk ilustrasi dengan menggunakan bahasa yang ● Motivasi
betul dan tafsiran yang tepat.
Nilai Murni:
Cadangan Aktiviti
● Keberanian
1. Guru meminta murid meneliti peta alir yang diberikan ● Patriotik
tentang pengalaman mengikuti Kem Bina Semangat. Kemahiran Berfikir (KB):
2. Guru meminta murid memahami penyataan yang ● Mengecam
diberikan dalam peta alir tersebut.
3. Guru meminta murid mengandaikan diri sebagai ketua Belajar Cara Belajar (BCB):
pengawas yang berpeluang untuk menyertai Kem Bina ● Bacaan intensif
Semangat yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan ● Membaca nota
Negeri. Pembelajaran Kontekstual:
4. Guru meminta murid menulis pengalaman semasa ● Memindahkan maklumat
mengikuti kem tersebut.
Kecerdasan Pelbagai:
B Tatabahasa [M.S. 18] ● Menyusun mengikut urutan
DSKP:SK5.4; SP5.4.1 Memahami dan menggunakan frasa ● Menghubungkaitkan
nama dengan betul mengikut konteks. Aktiviti PAK-21:
Cadangan Aktiviti ● Round-Robin
(Think – Pair – Share)
1. Guru meminta murid menyebut frasa nama yang
diberikan.
2. Guru meminta murid meneliti petikan yang diberikan.
3. Guru meminta murid melengkapkan petikan dengan frasa
nama yang diberikan.

MODUL PENDIDIKAN SIVIK DALAM BAHASA MELAYU


Aktiviti 3: Pengukuhan Jati Diri Anak Malaysia [M.S. E3]
UNIT 10 Jasamu Pemimpin [Buku Teks: M.S. 55 – 59] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Membaca [M.S. 19]
DSKP: SK2.2; SP2.2.1 Membaca untuk memahami makna Ilmu:
perkataan yang terdapat dalam pelbagai bahan menggunakan ● Patriotisme
glosari dan kamus dengan betul dan tepat. ● Pendidikan Sivik dan
Cadangan Aktiviti Kewarganegaraan

1. Guru meminta murid membaca petikan yang diberikan. Nilai Murni:


2. Guru meminta murid menyebut perkataan yang berhuruf ● Keberanian
tebal dengan tebalnya. ● Patriotik
3. Guru meminta murid memahami ayat yang mengandungi
perkataan yang berhuruf tebal dengan betulnya. Kemahiran Berfikir (KB):
4. Guru meminta murid mencari makna perkataan yang ● Mengecam
berhuruf tebal dengan merujuk kamus. ● Mensintesis

B Menulis [M.S. 20] Belajar Cara Belajar (BCB):


DSKP SK3.7; SP3.7.1 Mengedit ejaan, tanda baca dan ● Bacaan intensif
kesalahan nahu yang mudah dengan betul tanpa mengubah ● Mencatat nota
maksud asal ayat.
Cadangan Aktiviti Kecerdasan Pelbagai:
● Memindahkan maklumat
1. Guru meminta murid membaca petikan yang diberikan.
2. Guru meminta murid meneliti kesalahan ejaan, tanda baca,
dan nahu yang terdapat dalam petikan.
3. Guru meminta murid mengedit kesalahan ejaan, tanda baca,
dan nahu yang terdapat dalam petikan.

PRAKTIS PRA-PT3
TOPIK 2 Pemahaman
● Praktis 4 [M.S. 87]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca petikan bahan 1 dan bahan 2 yang diberikan dan memahami
bahan 3 yang diberikan.
2. Guru meminta murid berbincang tentang isi kandungan petikan bahan 1 dan bahan 2.
3. Guru meminta murid merujuk kamus bagi mencari maksud perkataan yang disenaraikan oleh guru.
4. Guru mengarahkan murid merujuk soalan dan berbincang untuk mencari isi jawapan bagi setiap
soalan.
5. Guru meminta murid mengemukakan isi untuk jawapan bagi setiap soalan.
6. Guru mengarahkan murid menjawab soalan dengan menggunakan isi yang telah dibincangkan
dengan menggunakan ayat sendiri.
TOPIK 4 Ringkasan dan Ulasan
● Praktis 5: Ulasan [M.S. 103]
Cadangan Aktiviti
1. Murid mengamati poster yang diberikan.
2. Murid memahami poster yang diberikan.
3. Murid membuat ulasan berdasarkan pemahaman murid tentang poster yang diberikan.
.
TOPIK 6 Penulisan (Bahagian B)
● Praktis 3: Karangan Jenis Cerita/Cereka [M.S. 112]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca arahan dengan telitinya.
2. Bagi soalan 1, guru meminta murid menulis sebuah cerpen yang bertemakan kasih sayang untuk
disiarkan dalam sebuah majalah tempatan.
3. Guru meminta murid menulis cerpen itu selengkapnya. Rangka karangan telah disediakan sebagai
panduan.
4. Bagi soalan 2, guru meminta murid menulis cerita yang bermula dengan ayat yang diberikan. Guru
meminta murid menulis cerita tersebut selengkapnya.

MODUL PEMBELAJARAN ABAD KE-21


Aktiviti 3: Stesen Berputar (Rotataing Station) [M.S. E11]

Tema 6: Sains, Teknologi, dan Inovasi

UNIT 11 Sinar Masa Depan [Buku Teks: M.S. 62 – 66] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Membaca [M.S. 21]
DSKP: SK2.2; SP2.2.2 Membaca untuk memahami maklumat Ilmu:
daripada arahan dalam pelbagai bahan dengan memberikan ● Sains dan Teknologi
respons yang betul dan tepat. ● Teknologi Maklumat dan
Cadangan Aktiviti Komunikasi (TMK)

1. Guru meminta murid membaca petikan dengan telitinya. Nilai Murni:


2. Guru meminta murid memahami maklumat yang terdapat ● Rasional
dalam petikan. ● Berdikari
3. Guru meminta murid menjawab soalan-soalan yang terdapat
KBAT:
dalam petikan.
● Menganalisis
● Menilai
● Mencipta
B Tatabahasa [M.S. 22]
DSKP: SK5.1;SK5.1.2 Memahami dan menggunakan kata Kemahiran Berfikir (KB):
adjektif warna, bentuk, perasaan, dan waktu dengan betul ● Menghubungkaitkan
mengikut konteks.
Cadangan Aktiviti Belajar Cara Belajar (BCB):
● Bacaan luncuran
1. Guru meminta murid memahami kata adjektif yang diberikan. ● Mencatat nota
2. Guru meminta murid membaca petikan yang diberikan.
3. Guru meminta murid melengkapkan ayat dengan kata adjektif Kontekstual:
yang betul. ● Memindahkan maklumat

MODUL PENDIDIKAN SIVIK DALAM BAHASA MELAYU


Aktiviti 4: Bangga akan Identiti Malaysia [M.S. E4]
MODUL PEMBELAJARAN ABAD KE-21
Aktiviti 4: Trade A Problem [M.S. E12]

UNIT 12 Sains Merentas Kehidupan [Buku Teks: M.S. 67 – 71] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Menulis [M.S. 23]
DSKP: SK3.1; SP3.1.1 Menulis untuk menyatakan makna kata Ilmu:
dengan betul mengikut konteks. ● Teknologi Maklumat dan
Cadangan Aktiviti Komunikasi

1. Guru meminta murid membaca petikan yang diberikan. Nilai Murni:


2. Guru meminta murid memahami kata-kata yang berhuruf ● Hemah Tinggi
tebal dalam petikan. ● Kegigihan
3. Guru meminta murid menulis makna kata yang berhuruf Kemahiran Berfikir (KB):
tebal dalam petikan mengikut konteks ayat. ● Mensintesis
B Tatabahasa [M.S. 24] ● Menghubungkaitkan
DSKP SK5.1; SP5.1.3 Memahami dan menggunakan kata
Kontekstual:
seru, kata tanya, kata perintah, kata pembenar dan kata
● Mengecam
pangkal ayat dengan betul mengikut konteks.
Cadangan Aktiviti Belajar Cara Belajar (BCB):
● Bacaan luncuran
1. Guru meminta murid membaca petikan yang diberikan. ● Bacaan imbasan dan luncuran
2. Guru meminta murid memahami petikan yang diberikan. ● Mencatat nota
3. Guru meminta murid memahami kata pembenar dan kata
pangkal ayat yang bergaris dalam petikan.
4. Guru meminta murid membina ayat sendiri dengan
menggunakan kata pembenar dan kata pangkal ayat yang
bergaris dalam petikan.

PRAKTIS PRA-PT3
TOPIK 1 Sistem Bahasa
● Praktis 5: Kata Pembenar, Kata Pangkal Ayat, dan Kata Perintah [M.S. 77]
Cadangan Aktiviti Bahagian A
1. Murid dikehendaki membaca arahan soalan dengan telitinya.
2. Murid memahami setiap ayat yang diberikan.
3. Bagi menjawab soalan A, murid dikehendaki memilih jawapan yang paling sesuai bagi mengisi
tempat kosong berdasarkan konteks ayat.
4. Bagi menjawab soalan B, murid dikehendaki memilih ayat-ayat yang betul.
Cadangan Aktiviti Bahagian A
1. Murid diminta untuk membaca arahan soalan dengan telitinya untuk mengenal pasti kehendaknya.
2. Murid diminta untuk mengenal pasti kesalahan bahasa yang terdapat dalam ayat yang disediakan.
3. Murid diminta merujuk maklumat tentang kata pembenar, kata pangkal ayat, dan kata perintah.
4. Murid dikehendaki menulis jawapan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan.
TOPIK 2 Pemahaman
● Praktis 5 [M.S.88]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca petikan bahan 1 dan bahan 2 dan memahami bahan 3 yang
diberikan.
2. Guru dan murid berbincang tentang isi kandungan petikan bahan 1 dan bahan 2.
3. Guru meminta murid merujuk kamus bagi mencari maksud perkataan yang disenaraikan oleh guru.
4. Guru mengarahkan murid merujuk soalan dan berbincang untuk mencari isi jawapan bagi setiap
soalan.
5. Guru meminta murid mengemukakan isi untuk jawapan bagi setiap soalan.
6. Guru mengarahkan murid menjawab soalan dengan menggunakan isi yang telah dibincangkan
dengan menggunakan ayat sendiri.
TOPIK 4 Ringkasan dan Ulasan
● Praktis 2: Ringkasan [M.S. 100]
Cadangan Aktiviti
1. Murid membaca petikan yang diberikan dengan telitinya.
2. Murid memahami petikan yang telah dibaca.
3. Murid memahami isi-isi penting yang terdapat dalam petikan.
4. Murid menulis sebuah ringkasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan remaja kurang bijak
mengatur masa.

Tema 7: Teknologi Amalan Hijau

UNIT 13 Lestarikan Kehijauan Bumi [Buku Teks: M.S. 74 – 78] MINGGU:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Mendengar dan Bertutur [M.S. 25]
DSKP: SK1.6; SP1.6.2 Menyampaikan maklumat dalam Ilmu:
bentuk ucapan dan pengumuman dengan betul, tepat, jkelas, ● Pendidikan Alam Sekitar
intonasi yang sesuai dan berkesan menggunakan ayat yang ● Kelestarian Alam Sekitar
gramatis.
Cadangan Aktiviti Nilai Murni:
● Kerjasama
1. Guru meminta murid membaca teks ucapan yang diberikan ● Prihatin
dengan betul, tepat, jelas, intonasi yang sesuai dan ● Bertanggungjawab
berkesan.
2. Guru meminta murid memahami teks ucapan yang dibaca. Kemahiran Berfikir (KB):
3. Guru meminta murid menyampaikan maklumat yang ● Mengenal pasti
terdapat dalam teks ucapan dengan betul, tepat, jelas, ● Menghubungkaitkan
intonasi yang sesuai dan berkesan menggunakan ayat yang
gramatis. Belajar Cara Belajar (BCB):
● Bacaan imbasan dan luncuran
B Menulis [M.S. 26] ● Mencatat nota
DSKP: SK3.3; SP3.3.1 Menulis untuk melengkapkan
maklumat diri dan ayat dalam pelbagai bahan dengan betul
dan tepat.
Cadangan Aktiviti

1. Guru meminta murid membaca petikan berita yang


diberikan.
2. Guru meminta murid memahami petikan berita yang dibaca.
3. Guru meminta murid melengkapkan maklumat yang
terdapat dalam petikan,
4. Guru meminta murid menulis maklumat tersebut dalam
ruang yang disediakan.
MODUL PENDIDIKAN SIVIK DALAM BAHASA MELAYU
Aktiviti 5: Masyarakat Sejahtera Alam Terpelihara [M.S. E5]

MODUL PEMBELAJARAN ABAD KE-21


Aktiviti 5: Klasifikasi (Classification) [M.S. E12]

UNIT 14 Selamatkan Bumi Kita [Buku Teks: M.S. 79 – 83] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Membaca [M.S. 27]
DSKP: SK2.4; SP2.4.1 Membaca secara ekstensif pelbagai Ilmu:
bahan fiksyen dan bukan fiksyen untuk meningkatkan ● Kelestarian Alam Sekitar
penguasaan kosa kata dan ungkapan menarik dengan ● Pendidikan Alam Sekitar
pemahaman dan penghayatan yang baik.
Cadangan Aktiviti Nilai Murni:
● Prihatin
1. Guru meminta murid membaca petikan yang diberikan ● Bertanggungjawab
dengan telitinya. ● Kesyukuran
2. Guru meminta murid memahami petikan yangh dibaca.
3. Guru meminta murid memberikan maksud kosa kata dan Kemahiran Berfikir (KB):
ungkapan yang bergaris. ● Menghubungkaitkan

B Tatabahasa [M.S. 28] Kontekstual:


DSKP SK5.2; SP5.2.1 Memahami dan menggunakan kata ● Mengecam
ganda penuh, kata ganda penuh berimbuhan, dan kata ganda
majmuk dengan betul mengikut konteks. PAK-21:
Cadangan Aktiviti ● Main Peranan (Role Play)

1. Guru meminta murid memahami kata ganda yang diberikan.


2. Guru meminta murid melengkapkan petikan dialog
menggunakan kata ganda yang diberikan.

PRAKTIS PRA-PT3
TOPIK 1 Sistem Bahasa
● Praktis 4: Kata Kerja Tak Transitif [M.S. 76]
Cadangan Aktiviti Bahagian A
1. Guru meminta murid membaca arahan soalan dengan telitinya.
2. Murid memahami setiap ayat yang diberikan.
3. Murid memilih jawapan yang paling sesuai bagi mengisi tempat kosong berdasarkan konteks ayat.

Cadangan Aktiviti Bahagian B


1. Murid diminta untuk membaca arahan soalan dengan telitinya untuk mengenal pasti kehendaknya.
2. Untuk Soalan A murid diminta untuk mengenal pasti kesalahan ejaan yang terdapat dalam ayat
yang disediakan.
3. Untuk soalan B murid diminta untuk mengenal pasti kesalahan bahasa yang terdapat dalam ayat
yang disediakan.
4. Murid dikehendaki menulis jawapan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan.

TOPIK 2 Pemahaman
● Praktis 6 [M.S.89]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca petikan prosa tradisional dengan telitinya.
2. Guru mengarahkan murid memfokuskan soalan-soalan objektif dan berbincang dalam kumpulan
bagi mengenal pasti jawapan yang betul.
TOPIK 3 Novel
● Praktis 3 & 4 [M.S. 97]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid memilih sebuah novel daripada empat buah novel Tingkatan 1 yang
dikemukakan.
2. Guru meminta murid menjawab setiap soalan berdasarkan sebuah novel yang telah dipilih.
3. Guru meminta murid menjawab soalan Praktis 3 dengan menjelaskan tiga persoalan berserta
contoh peristiwa yang terdapat dalm novel tersebut.
4. Guru meminta murid menjawab soalan Praktis 4 dengan menyatakan tiga pengajaran berserta
contoh peristiwa yang terdapat dalam novel tersebut.

TOPIK 5 Penulisan (Bahagian A)


● Praktis 3 [M.S.108]
Cadangan Aktiviti
1. Guru membaca arahan soalan Praktis 3 dengan telitinya.
2. Murid memahami maklumat yang diberikan.
3. Murid menulis sebuah karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan.

Tema 8: Sektor Pertanian Pesat Membangun

UNIT 15 Pertanian Satu Perniagaan [Buku Teks: M.S. 86 – 90] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Mendengar dan Bertutur [M.S. 29]
DSKP: SK1.7; SP1.7.2 Berunding untuk mendapatkan Ilmu:
persetujuan bagi sesuatu tawaran tentang sesuatu perkara ● Sains dan Teknologi
secara rasional dengan ayat yang gramatis dan bahasa yang ● Penternakan
santun. ● Pertanian
Cadangan Aktiviti ● Keusahawan

1. Guru meminta murid mendengar maklumat yang diberikan Nilai Murni:


dengan telitinya. ● Kerjasama
2. Guru meminta murid memahami maklumat yang diberikan. Kemahiran Berfikir (KB):
3. Guru meminta murid berunding tentang maklumat tersebut ● Membuat gambaran mental
dengan rakan. ● Mengitlak
B Menulis [M.S. 30]
DSKP SK3.4; SP3.4.2 Menulis perenggan pendahuluan dengan Belajar Cara Belajar (BCB):
membina ayat tema, ayat rangsangan dan ayat arahan secara ● Mendengar dengan cekap
terancang, tertib dan kemas menggunakan bahasa yang tepat, ● Perbincangan
indah dan menarik. ● Menulis Perenggan
Cadangan Aktiviti KBAT:
● Mencipta
1. Guru meminta murid membaca penyataan yang diberikan PAK-21:
dengan telitinya. ● Kerusi Panas (Hot Seat)
2. Guru meminta murid meneliti bahan rangsangan berkenaan
dengan Ekspo Pertanian Daerah Kajang 2019.
3. Guru meminta murid mengandaikan murid dan rakan telah
mengunjungi ekspo pertanian tersebut.
4. Guru meminta murid menulis perenggan pendahuluan
tentang pengalaman sewaktu berkunjung ke ekspo pertanian
tersebut.

MODUL PENDIDIKAN SIVIK DALAM BAHASA MELAYU


Aktiviti 6: Kelestarian Global [M.S. E6]

MODUL PEMBELAJARAN ABAD KE-21


Aktiviti 6: Utusan (Envoys) [M.S. E12]

UNIT 16 Dunia Baharu Tani [Buku Teks: M.S. 91 – 95] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Membaca [M.S. 31]
DSKP: SK2.1; SP2.1.2 Membaca secara mekanis pantun Ilmu:
dengan sebutan dan intonasi yang betul dan nada yang sesuai. ● Pertanian
Cadangan Aktiviti
Nilai Murni:
1. Guru meminta murid memahami baris-baris pantun yang ● Kesyukuran
diberikan. ● Kegigihan
2. Guru membimbing murid untuk membaca setiap rangkap
pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul serta nada Kemahiran Berfikir (KB):
yang sesuai. ● Menjanakan idea
3. Guru meminta murid membaca setiap rangkap pantun ● Mensintesis
dengan sebutan dan intonasi yang betul serta nada yang ● Mengenal pasti
sesuai.
Belajar Cara Belajar (BCB):
B Tatabahasa [M.S. 32] ● Bacaan mekanis
DSKP SK5.4; SP3.4.1 Memahami dan menggunakan frasa ● Bacaan imbasan dan
nama dengan betul mengikut konteks. luncuran
Cadangan Aktiviti Kecerdasan Pelbagai (KP):
● Verbal-linguistik
1. Guru meminta murid membaca petikan yang diberikan.
2. Guru meminta murid memahami petikan yang dibaca.
3. Guru meminta murid menyebut frasa nama yang berhuruf
tebal dalam petikan.
4. Guru meminta murid menulis frasa nama yang berhuruf tebal
dalam petikan semula.
5. Guru meminta murid membina ayat dengan menggunakan
frasa nama tersebut.

PRAKTIS PRA-PT3
TOPIK 1 Sistem Bahasa
● Praktis 6: Imbuhan Awalan dan Akhiran [M.S. 78]
Cadangan Aktiviti Bahagian A
1. Murid dikhendaki membaca arahan soalan dengan telitinya.
2. Murid memahami setiap ayat yang diberikan.
TOPIK 5 Penulisan (Bahagian B)
● Praktis 4: Karangan Jenis Keperihalan [M.S.113]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid menulis karangan jenis keperihalan.
2. Guru meminta murid membaca arahan dengan telitinya.
3. Bagi soalan 1, guru meminta murid memerihalkan suasana semasa berkunjung ke pesta buah-
buahan di tempat anda.
4. Bagi soalan 2 pula, guru meminta murid menggambarkan suasana semasa sambutan Hari
Penternak dan Nelayan Kebangsaan yang telah diadakan di tempat anda.
5. Bagi soalan 1, guru telah menyediakan rangka karangan.

Tema 9: Ekonomi dan Pengurusan Kewangan

UNIT 17 Pengurusan Wang Berhemat [Buku Teks: M.S. 98 – 102] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Menulis [M.S. 33]
DSKP: SK3.4; SP3.4.4 Menulis karangan berdasarkan bahan Ilmu:
rangsangan dan cerita menggunakan ejaan yang betul dan ● Pendidikan Kewangan
bahasa yang tepat, indah serta menarik. ● Perniagaan
Cadangan Aktiviti ● Keusahawanan

1. Guru meminta murid membaca penyataan yang diberikan. Nilai Murni:


2. Guru meminta murid meneliti dan memahami bahan ● Kesyukuran
rangsangan yang diberikan berkenaan dengan manfaat ● Kegigihan
berbelanja secara berhemat. ● Bertanggungjawab
3. Guru meminta murid memahami maklumat yang disertakan Kemahiran Berfikir (KB):
dalam bahan rangsangan. ● Mengenal pasti
4. Guru meminta murid menulis karangan yang berkaitan ● Mensintesis
dengan manfaat-manfaat berbelanja secara berhemat.
Belajar Cara Belajar (BCB):
B Tatabahasa [M.S. 34] ● Verbal-linguistik
DSKP: SK5.5; SP5.5.1 Memahami dan membina ayat
berdasarkan pola ayat inti dengan betul dan tepat mengikut Kontekstual:
konteks. ● Memindahkan maklumat
Cadangan Aktiviti
Konstruktivisme:
● Mengembangkan idea
1. Guru meminta murid berbual berdasarkan dialog yang
diberikan. Kemahiran Berfikir (KB):
2. Guru meminta murid mengenal pasti pola ayat dasar yang ● Mengenal pasti
terdapat dalam dialog yang diberikan.
3. Guru meminta murid membina ayat berdasarkan pola ayat
dasar yang telah dikenal pasti dalam dialog tersebut.

MODUL PENDIDIKAN SIVIK DALAM BAHASA MELAYU


Aktiviti 7: Kepentingan Amalan Menabung [M.S. E7]

MODUL PEMBELAJARAN ABAD KE-21


Aktiviti 7: Selesaikan (Puzzle It Out) [M.S. E13]

UNIT 18 Urus Tadbir Kewangan [Buku Teks: M.S. 103 – 107] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Membaca [M.S. 31]
DSKP: SK2.2; SP2.2.2 Membaca untuk memahami maklumat Ilmu:
daripada arahan dalam pelbagai bahan dengan memberikan ● Pendidikan Kewangan
respons yang betul dan tepat. ● Keusahawan
Cadangan Aktiviti
Nilai Murni:
1. Guru meminta murid membaca maklumat yang terdapat ● Berdikari
dalam peta i-THINK yang diberikan. ● Bertanggungjawab
2. Guru meminta murid memahami maklumat yang terdapat Kemahiran Berfikir (KB):
dalam peta i-THINK. ● Mengenal pasti
3. Guru meminta murid melengkapkan maklumat yang betul ● Menganalisis
dalam perbualan berdasarkan maklumat yang terdapat dalam
peta i-THINK. Kecerdasan Pelbagai
● Verbal-linguistik
B Tatabahasa [M.S. 36]
DSKP SK5.6; SP5.6.1 Menganalisis dan membetulkan Kontekstual:
kesalahan ayat mudah. ● Mengecam
Cadangan Aktiviti
i-THINK:
1. Guru meminta murid membaca petikan perbualan yang ● Peta Buih
diberikan.
2. Guru meminta dua orang murid melakonkan perbualan
tersebut.
3. Guru meminta murid memberikan respons secara lisan
tentang perkara yang dibincangkan dalam perbualan dengan
betul dan tepat.

PRAKTIS PRA-PT3
TOPIK 1 Sistem Bahasa
● Praktis 10: Ayat Dasar [M.S. 82]
Cadangan Aktiviti
1. Murid dikehendaki membaca arahan soalan dengan telitinya.
2. Murid memahami setiap perkataan atau frasa yang diberikan.
3. Murid dikehendaki menyusun perkataan atau frasa bagi setiap ayat yang diberikan berdasarkan
pola ayat dasar yang diberikan.
4. Murid dikehendaki menulis ayat yang lengkap berdasarkan pola ayat dasar yang diberikan.

TOPIK 2 Pemahaman
PENGGAL KEDUA

Tema 10: Pelancongan

UNIT 19 Pesona Malaysia [Buku Teks: M.S. 110 – 114] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Membaca [M.S. 37]
DSKP: SK2.2; SP2.2.3 Membaca untuk memahami idea Ilmu:
keseluruhan dalam pelbagai bahan prosa dengan ● Kelestarian Global
betul dan tepat secara luncuran dan imbasan. ● Pelancongan
Cadangan Aktiviti ● Pelancongan Kesihatan
1. Guru meminta murid membaca petikan yang diberikan
dengan telitinya. Nilai Murni:
2. Guru meminta murid memahami petikan yang dibaca. ● Kesyukuran
3. Guru meminta murid menandakan ( ✓ ) bagi penyataan
KBAT:
yang betul dan ( ✗ ) bagi penyataan yang salah
● Menganalisis
berdasarkan petikan yang dibaca.
● Mencipta
B Menulis [M.S. 38] Kemahiran Berfikir (KB):
DSKP: SK3.6; SP3.6.1 Menulis untuk mengolah maklumat ● Menjanakan idea
daripada bahan grafik kepada bentuk prosa, ● Mengenal pasti
bentuk puisi dan bentuk ilustrasi dengan menggunakan bahasa
yang betul dan tafsiran yang tepat. Kontekstual:
Cadangan Aktiviti ● Memindahkan maklumat
1. Guru meminta murid memahami maklumat yang terdapat Belajar Cara Belajar (BCB):
dalam peta pelbagai alir tentang factor-faktor ● Bacaan luncuran
Malaysia menjadi tumpuan masyarakat dunia bagi aktiviti ● Perbincangan
pelancongan kesihatan.
2. Guru meminta murid menghuraikan faktor-faktor Malaysia i-THINK:
menjadi tumpuan masyarakat dunia bagi aktiviti ● Peta Pelbagai Alir
pelancongan kesihatan.
MODUL PEMBELAJARAN ABAD KE-21
Aktiviti 8: Lakaran (Artscape) [M.S. E13]

UNIT 20 Indahnya Bumi Bertuah [Buku Teks: M.S. 115 – 119] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Membaca [M.S. 39]
DSKP: SK2.3; SP2.3.1 Membaca untuk menyaring dan mengenal Ilmu:
pasti idea utama dan idea sampingan ● Kelestarian Alam Sekitar
dengan betul dan tepat. ● Pelancongan
Cadangan Aktiviti: ● Kelestarian Global
1. Guru meminta murid membaca petikan dengan telitinya. Nilai Murni:
2. Guru meminta murid memahami petikan yang dibaca. ● Kebebasan
3. Guru meminta murid mengenal pasti idea utama atau idea ● Bertanggungjawab
sampingan dengan betul dan tepat.
Kemahiran Berfikir (KB):
● Menjanakan idea
B Menulis [M.S. 40]
● Mengenal pasti
DSKP: SK3.7; SP3.7.1 Mengedit ejaan, tanda baca dan kesalahan
nahu yang mudah dengan betul tanpa Kontekstual:
mengubah maksud asal ayat. ● Membuat penilaian
Cadangan Aktiviti:
Kecerdasan Pelbagai (KP):
1. Guru meminta murid membaca petikan yang diberikan. ● Naturalis
2. Guru meminta murid mengenal pasti kesalahan dari segi
ejaan, tanda baca, dan nahu. Belajar Cara Belajar (BCB)::
3. Guru meminta murid menyenaraikan kesalahan tersebut ● Bacaan Intensif
dan membetulkannya.

PRAKTIS PRA-PT3
TOPIK 1 Sistem Bahasa
● Praktis 11: Peribahasa [M.S. 82]
Cadangan Aktiviti
1. Murid dikhendaki membaca arahan soalan dengan telitinya.
2. Murid memahami setiap ayat yang diberikan.
3. Murid memilih jawapan yang paling sesuai bagi memgisi tempat kosong berdasarkan konteks ayat.
TOPIK 2 Pemahaman
● Praktis 9 [M.S. 92]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca petikan cerpen dengan telitinya.
2. Guru mengarahkan murid memfokuskan soalan-soalan objektif dan berbincang dalam kumpulan
bagi mengenal pasti jawapan yang betul.
TOPIK 4 Ringkasan dan Ulasan
● Praktis 5 [M.S. 103]
Cadangan Aktiviti
Tema 11: Sejarah dan Warisan

UNIT 21 Sejarah Mengajar Erti Kehidupan [Buku Teks: M.S. 122 – 126] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Mendengar dan Bertutur [M.S. 41]
DSKP: SK1.3; SP1.3.1 Mendengar dan memahami maklumat, Ilmu:
fakta dan idea dalam pelbagai wacana ● Sejarah
dengan memberikan respons secara lisan dengan betul, tepat dan ● Seni BIna
bermakna.
Cadangan Aktiviti Nilai Murni:
1. Guru meminta murid mendengar perbualan yang ● Menghargai warisan
disampaikan dengan telitinya. ● Menghargai jasa
2. Guru meminta murid memberikan respons secara lisan
Kemahiran Berfikir (KB):
tentang perkara yang dibincangkan dalam
● Mengenal pasti
perbualan dengan betul dan tepat.
Konstruktivisme:
B Membaca [M.S. 42] ● Mengecam
DSKP: SK2.4; SP2.4.1 Membaca secara ekstensif pelbagai bahan
fiksyen dan bukan fiksyen untuk Belajar Cara Belajar (BCB):
meningkatkan penguasaan kosa kata dan ungkapan menarik dengan ● Mendengar dengan cekap
pemahaman dan penghayatan yang baik. ● Bacaan imbasan dan
Cadangan Aktiviti luncuran

1. Guru meminta murid membaca laporan yang diberikan PAK-21:


dengan telitinya. ● Baca dan Tanda (Read and
2. Guru meminta murid mengenal pasti kata-kata berdarjat Highlight)
tinggi dalam petikan.
3. Guru meminta murid menggariskan kata-kata berdarjat
tinggi yang terdapat dalam petikan.

MODUL PEMBELAJARAN ABAD KE-21


Aktiviti 9: Padankan (Make A Match) [M.S. E13]
UNIT 22 Seni Warisan Anak Bangsa [Buku Teks: M.S. 127 – 131] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Menulis [M.S. 43] Ilmu:
DSKP: SK3.2; SP3.2.1 Menulis untuk menyatakan sesuatu situasi ● Seni Persembahan
yang dibaca, didengar dan ditonton menggunakan ayat yang betul, ● Seni Tari
tepat dan gramatis. ● Seni Pertukangan
Cadangan Aktiviti: Nilai Murni:
1. Guru meminta murid membaca petikan tentang permainan ● Menghargai warisan
betitik dan tarian sumazau. ● Menghargai jasa
2. Guru meminta murid memahami petikan yang dibaca. ● Kerajinan
3. Guru meminta murid menulis ayat topik dan ayat huraian
yang terdapat dalam petikan tersebut. Kemahiran Berfikir (KB):
● Mengenal pasti
B Tatabahasa [M.S. 44] ● Menjanakan idea
DSKP: SK5.1; SP5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja Belajar Cara Belajar (BCB)::
tak transitif dengan betul mengikut konteks. ● Menghubungkaitkan
Cadangan Aktiviti:
PAK-21:
1. Guru meminta murid menyebut kata kerja tak transitif yang
● Fikir-Pasangan-Kongsi
diberikan. (Think-Pair-Share)
2. Guru meminta murid meneliti dan memahami petikan yang
diberikan.
3. Guru meminta murid melengkapkan ayat dalam
perenggan dengan kata kerja tak transitif yang sesuai.

PRAKTIS PRA-PT3
TOPIK 2 Pemahaman
● Praktis 10 [M.S. 93]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca petikan bahan 1 dan bahan 2 yagn diberikan.
2. Guru dan murid berbincang tentang kandungan petikan bahan 1 dan bahan 2.
3. Guru mengarahkan murid merujuk soalan dan berbincang untuk mencari isi jawapan bagi setiap
soalan.
4. Guru meminta murid mengemukakan isi untuk jawapan bagi setiap soalan.
5. Guru mengarahkan murid menjawab soalan dengan menggunakan isi yang telah dibincangkan
dengan menggunakan ayat sendiri.
TOPIK 4 Ringkasan dan Ulasan
● Praktis 3: Ringkasan [M.S. 101]
Cadangan Aktiviti
Tema 12: Sukan dan Rekreasi

UNIT 23 Jasmani Cergas [Buku Teks: M.S. 134 – 138] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Mendengar dan Bertutur [M.S. 45]
DSKP: SK1.4; SP1.4.1 Berbual tentang kegiatan harian serta Ilmu:
hal-hal persendirian menggunakan sebutan dan intonasi yang ● Motivasi
betul secara santun. ● Pendidikan Jasmani

Cadangan Aktiviti Nilai Murni:


1. Guru memberi murid suatu situasi untuk dijadikan topik ● Kegigihan
perbualan. ● Keberanian
2. Guru meminta murid memahami situasi yang diberikan.
3. Guru meminta murid menggunakan pemahaman murid Kecerdasan Pelbagai (KP):
tentang situasi tersebut dan berbual. ● Interpersonal
4. Guru meminta murid melakonkan perbualan tersebut.
Kontekstual:
B Tatabahasa [M.S. 46] ● Mengecam
DSKP: SK5.3; SP5.3.1 Memahami dan menggunakan awalan dan
Belajar Cara Belajar (BCB):
akhiran bagi kata nama dengan betul
● Mendengar dengan cekap
mengikut konteks.
● Bacaan intensif
● Mencatat nota
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca petikan yang diberikan. Kemahiran Berfikir:
2. Guru meminta murid memahami petikan yang dibaca. ● Mengenal pasti
3. Guru meminta murid mengenal pasti kata nama yang
menerima imbuhan awalan dan akhiran dalam
petikan.
4. Guru meminta murid membina ayat dengan menggunakan
kata nama yang telah dikenal pasti.

MODUL PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA


Aktiviti 2: Jasmani Cergas [M.S. E10]
MODUL PEMBELAJARAN ABAD KE-21
Aktiviti 10: Senarai Semak (Checklist) [M.S. E13]

UNIT 24 Cergas Aktif [Buku Teks: M.S. 139 – 143] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Membaca [M.S. 47]
DSKP: SK2.2; SP2.2.1 Membaca untuk memahami makna Ilmu:
perkataan yang terdapat dalam pelbagai bahan menggunakan ● Motivasi
glosari dan kamus dengan betul dan tepat. ● Pendidikan Alam Sekitar
Nilai Murni:
Cadangan Aktiviti ● Kerjasama
1. Guru meminta murid membaca petikan dengan telitinya. ● Toleransi
2. Guru meminta murid memahami petikan yang dibaca. ● Bertanggungjawab
3. Guru meminta murid menulis makna kata yang berhuruf ● Kegigihan
tebal dengan betul mengikut konteks.
Kemahiran Berfikir (KB):
● Mensintesisi
B Menulis [M.S. 48] ● Menghubungkaitkan
DSKP: SK3.3; SP3.3.1 Menulis untuk melengkapkan maklumat
diri dan ayat dalam pelbagai bahan dengan Kecerdasan Pelbagai (KP):
● Memindahkan maklumat
betul dan tepat.
\

Cadangan Aktiviti KBAT:


1. Guru meminta murid membaca maklumat tentang seorang ● Menganalisis
tokoh sukan. ● Mencipta
2. Guru meminta murid memahami maklumat yang diberikan.
3. Guru meminta murid menulis maklumat tentang diri tokoh Belajar Cara Belajar:
yang berkenaan dengan betul dan tepat. ● Bacaan intensif

PRAKTIS PRA-PT3

TOPIK 1 Sistem Bahasa


● Praktis 7: Kata Ganda [M.S. 79]
Cadangan Aktiviti Bahagian A
1. Murid dikehendaki membaca arahan soalan dengan telitinya.
2. Murid memahami setiap ayat yang diberikan.
3. Murid perlu memilih jawapan yang paling sesuai bagi mengisi tempat kosong berdasarkan konteks
ayat.
Cadangan Aktiviti Bahagian B
1. Murid diminta untuk membaca arahan soalan dengan telitinya untuk mengenal pasti kehendaknya.
2. Murid diminta untuk mengenal pasti kesalahan bahasa yang terdapat dalam ayat yang disediakan.
3. Murid dikhendaki menulis jawapan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan.
TOPIK 6 Penulisan (Bahagian B)
● Praktis 6: Karangan Jenis Syarahan [M.S. 115]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca arahan dengan telitinya.
2. Guru meminta murid menulis karangan jenis syarahan.
3. Bagi soalan 1, guru meminta murid mengandaikan diri akan menyertai pertandingan syarahan
yang bertajuk “Perpaduan Melalui Aktiviti Sukan”.
4. Bagi soalan 2 pula, guru meminta murid mengandaikan diri telah dipilih untuk mewakili sekolah
dalam pertandingan syarahan. Guru meminta murid menulis teks syarahan yang bertajuk
“Kepentingan Sukan Lasak”.
5. Guru meminta murid menyediakan kedua-dua teks syarahan itu selengkapnya.
6. Guru tellah menyediakan rangka karangan bagi soalan 1.

TOPIK 7 Ujian Lisan (Ujian Mendengar)


● Praktis 2 [M.S. 117]
Cadangan Aktiviti
1. Murid dikehendaki mendengar maklumat atau petikan dengan telitinya.
2. Maklumat atau petikan akan diperdengarkan sebanyak dua kali.
3. Murid dikhendaki menulis jawapan murid pada kertas jawapan yang disediakan.

TEMA 13 Pengantarabangsaan Industri Negara

UNIT 25 Malaysia Hab Industri Makanan [Buku Teks: M.S. 146 – 150] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Mendengar dan Bertutur [M.S. 49]
DSKP: SK1.4; SP1.4.3 Menceritakan pengalaman diri dan orang Ilmu:
lain dalam pelbagai situasi dengan ● Keusahawanan
sebutan dan intonasi yang betul secara santun. ● Perniagaan
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid mendengar dengan teliti cerita yang Nilai Murni:
dibaca oleh guru. ● Kegigihan
2. Guru meminta murid menceritakan isi petikan cerita yang ● Ketabahan
dibaca oleh guru.
3. Guru meminta murid menceritakan isi petikan cerita itu Belajar Cara Belajar (BCB):
dengan sebutan dan intonasi yang betul secara santun. ● Bacaan Intensif
● Mencatat nota

B Membaca [M.S. 50] Kemahiran Berfikir (KB):


DSKP: SK2.2; SP2.2.2 Membaca untuk memahami maklumat ● Membuat gambaran mental
daripada arahan dalam pelbagai bahan ● Menghubungkaitkan
dengan memberikan respons yang betul dan tepat. ● Menjana idea
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca petikan dialog yang Kecerdasan Pelbagai (KP):
diberikan. ● Verbal-linguistik
2. Guru meminta murid memahami petikan dialog yang
dibaca. i-THINK:
3. Guru meminta murid mengisikan maklumat yang betul ● Peta Buih
dalam peta i-THINK yang diberikan.

UNIT 26 Usahawan Berwibawa [Buku Teks: M.S. 151 – 155] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Menulis [M.S. 51]
DSKP: SK3.4; SP3.4.3 Menulis perenggan isi dan kesimpulan Ilmu:
yang kemas menggunakan ejaan yang betul ● Pendidikan Kewangan
dan bahasa yang tepat. ● Keusahawanan
Cadangan Aktiviti ● Perniagaan
1. Guru meminta murid membaca kerangka karangan yang Nilai Murni:
bertajuk “Peranan Koperasi Sekolah dalam Usaha ● Kerajinan
Melahirkan Bakal Usahawan Muda”. ● Kegigihan
2. Guru meminta murid memahami kerangka karangan yang
dibaca. Kemahiran Berfikir (KB):
3. Guru meminta murid menulis perenggan isi dan ● Menghubungkaitkan
kesimpulan berdasarkan kerangka karangan yang
dibaca. Kontekstual:
● Memindahkan maklumat
B Tatabahasa [M.S. 52]
DSKP: SK5.5; SP5.5.1 Memahami dan membina ayat berdasarkan Konstruktivisme:
pola ayat inti dengan betul dan tepat ● Mengecam
mengikut konteks.
Cadangan Aktiviti Belajar Cara Belajar:
1. Guru meminta murid membaca dan memahami petikan ● Menulis Perenggan
yang diberikan. ● Bacaan Intensif
2. Guru meminta murid meneliti pola ayat inti yang bergaris
dalam petikan.
3. Guru meminta murid membina ayat lain berdasarkan pola
ayat inti yang bergaris.

PRAKTIS PRA-PT3

TOPIK 1 Sistem Bahasa


● Praktis 8: Frasa Nama [M.S. 80]
Cadangan Aktiviti Bahagian A
1. Murid dikehendaki membaca arahan soalan dengan telitinya.
2. Murid memahami setiap ayat yang diberikan.
TOPIK 3 Novel
● Praktis 5 & 6 [M.S. 98]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid memilih sebuah novel daripada empat buah novel Tingkatan 1 yang
dikemukakan.
2. Guru meminta murid menjawab soalan Praktis 5 dan Praktis 6 berdasarkan sebuah novel yang
telah dipilih.
3. Guru meminta murid menjawab soalan Praktis 5 dengan menjelaskan tiga perwatakan kedua-dua
watak sampingan novel yang dipilih.
4. Guru meminta murid menjawab soalan Praktis 6 dengan menghuraikan tiga teknik plot yang
digunakan dalam sebuah novel yang dipilih itu.

TOPIK 5 Penulisan (Bahagian A)


● Praktis 5 [M.S. 108]
Cadangan Aktiviti
1. Murid membaca arahan soalan Praktis 5 dengan telitinya.
2. Murid memahami maklumat yang diberikan.
3. Murid menulis sebuah karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan.

TOPIK 6 Penulisan (Bahagian B)


● Praktis 7: Karangan Jenis Biografi [M.S. 116]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca arahan dengan telitinya.
2. Bagi soalan 1 guru meminta murid menulis karangan biografi tentang kehebatan seorang ahli
sukan tempatan yang baru-baru ini telah mengumumkan persaraan beliau.
3. Bagi soalan 2, guru meminta murid menulis karangan biografi tentang tokoh sukan yang murid
kagumi.
4. Guru meminta murid menulis kedua-dua karangan biografi tersebut selengkapnya.
5. Guru telah menyediakan rangka karangan untuk soalan 1.

MODUL PEMBELAJARAN ABAD KE-21


Aktiviti 11: Campur dan Padan (Mix and Match) [M.S. E14]
TEMA 14 Wadah Ilmu

UNIT 27 Menuju Puncak Jaya [Buku Teks: M.S. 158 – 162] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Menulis [M.S. 53]
DSKP: SK3.4; SP3.4.4 Menulis karangan berdasarkan bahan Ilmu:
rangsangan dan cerita menggunakan ejaan yang betul dan bahasa ● Kelestarian Alam Sekitar
yang tepat, indah serta menarik. ● Motivasi
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid meneliti peta i-THINK berbentuk peta Nilai Murni:
alir yang diberikan. ● Bertatasusila
2. Guru meminta murid memahami peta i-THINK tersebut. ● Menghargai warisan
3. Guru meminta murid menulis sebuah cerita yang menarik
berpandukan peta i-THINK tersebut. Kecerdasan Pelbagai (KP):
● Verbal-linguistik

Kontekstual:
B Tatabahasa [M.S. 54]
● Memindahkan maklumat
DSKP: SK5.6; SP5.6.1 Menganalisis dan membetulkan kesalahan
ayat mudah. Kemahiran Berfikir (KB):
Cadangan Aktiviti ● Menghubungkaitkan
1. Guru meminta murid membaca petikan perbualan yang
diberikan. i-THINK:
2. Guru meminta murid memahami perbualan tersebut. ● Peta Alir
3. Guru meminta murid menganalisis kesalahan ayat dalam
perbualan tersebut.
4. Guru meminta murid membetulkan kesalahan ayat
tersebut.

MODUL PEMBELAJARAN ABAD KE-21


Aktiviti 12: Komersial (Commercial) [M.S. E14]
UNIT 28 Pendidikan Bestari Negara Lestari [Buku Teks: M.S. 163 – 167] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Mendengar dan Bertutur [M.S. 55]
DSKP: SK1.5; SP1.5.3 Bersoal jawab dalam perbualan Ilmu:
menggunakan soalan bertumpu dan mengemukakan ● Bimbingan dan Kaunseling
jawapan yang sesuai dan betul secara bertatasusila. ● Pendidikan Sivik dan
Cadangan Aktiviti Kewarganegaraan
1. Guru meminta murid meneliti iklan yang diberikan. ● Patriotisme
2. Guru meminta murid memahami iklan yang diberikan. Nilai Murni:
3. Guru meminta murid bersoal jawab dengan rakan tentang ● Kerjasama
kebaikan melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum ● Bertatasusila
berdasarkan iklan yang diberikan. ● Rasional
● Patriotik
Belajar Cara Belajar (BCB):
B Menulis [M.S. 56]
● Bacaan intensif
DSKP: SK3.5; SP3.5.1 Menulis isi-isi penting untuk menghasilkan ● Mencatat nota
ringkasan dengan betul menggunakan
ayat yang gramatis. Kemahiran Berfikir (KB):
1. Guru meminta murid membaca petikan yang berkisarkan ● Menjanakan idea
kepentingan pendidikan industri. ● Membuat gambaran mental
2. Guru meminta murid memahami isi-isi penting yang ● Mengecam
terdapat dalam petikan yang dibaca. ● Mengitlak
3. Guru meminta murid mengenal pasti isi-isi dalam petikan Kecerdasan Pelbagai (KP):
tentang kepentingan pendidikan industri. ● Interpersonal
4. Guru meminta murid menulis isi-isi penting tentang
Konstruktivisme:
kepentingan pendidikan industri berdasarkan ● Menilai
petikan yang dibaca.
5. Guru meminta murid menulis ringkasan berdasarkan isi-isi
penting tersebut.
PRAKTIS PRA-PT3
TOPIK 1 Sistem Bahasa
● Praktis 9: Kesalahan Umum Tatabahasa [M.S. 81]
Cadangan Aktiviti Bahagian A
1. Murid dikehendaki membaca arahan soalan dengan telitinya.
2. Murid memahami setiap ayat yang diberikan.
3. Bagi soalan A, murid diminta mengenal pasti kesalahan yang telah ditandai dengan A, B, atau C
dan jika tiada kesalahan telah ditandakan dengan D.
4. Bagi soalan B, murid diminta mengenal pasti bahagian yang bergaris dalam ayat-ayat yang
mungkin mengandungi kesalahan penggunaan bahasa atau mungkin juga tidak.
Cadangan Aktiviti Bahagian B
1. Murid diminta untuk membaca arahan soalan dengan telitinya untuk mengenal pasti kehendaknya.
2. Murid diminta untuk mengenal pasti kesalahan bahasa yang terdapat dalam ayat yang disediakan.
3. Murid dikhendaki menulis jawapan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan.

TOPIK 4 Ringkasan dan Ulasan


● Praktis 4: Ringkasan [M.S. 102]
Cadangan Aktiviti
1. Murid membaca petikan yang diberikan dengan telitinya.
2. Murid memahami petikan yang telah dibaca.
3. Murid memahami isi-isi penting yang terdapat dalam petikan.
4. Murid menulis sebuah ringkasan tentang kelebihan-kelebihan permainan tradisional kepada
remaja.
TOPIK 4 Ringkasan dan Ulasan
● Praktis 7: Ulasan [M.S. 105]
Cadangan Aktiviti
1. Guru membaca arahan yang diberikan dengan telitinya.
2. Murid meneliti bahan rangsangan yang diberikan.
3. Murid memahami maklumat yang terdapat dalam bahan rangsangan.
4. Murid menulis ulasan berdasarkan bahan rangsangan yang diberikan.

TEMA 15: Bahasa dan Kesusasteraan

UNIT 29 Bahasa Disulam Sastera Dianyam [Buku Teks: M.S. 170 – 174] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Mendengar dan Bertutur [M.S. 57]
DSKP: SK1.6; SP1.6.1 Menyampaikan isi dan fakta tentang Ilmu:
sesuatu perkara dengan betul dan jelas menggunakan ayat yang ● Motivasi
gramatis. ● Bahasa
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca laporan yang diberikan. Nilai Murni:
2. Guru meminta murid memahami laporan yang dibaca. ● Mencintai bahasa
3. Guru meminta murid melengkapkan jadual dengan fakta ● Berhemah
yang betul berdasarkan laporan yang dibaca.
Kemahiran Berfikir (KB):
4. Guru meminta murid menyampaikan fakta yang dikenal
● Mengecam
pasti tersebut dengan menggunakan ayat yang
gramatis. ● Mengenal pasti

B Membaca [M.S. 58] Kecerdasan Pelbagai (KP):


DSKP: SK2.1; SP2.1.1 Membaca secara mekanis pengumuman, ● Verbal-linguistik
ikrar, iklan dan promosi dengan
sebutan dan intonasi yang betul, nada yang sesuai serta kepantasan Belajar Cara Belajar (BCB):
yang wajar. ● Bacaan Mekanis
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid mendengar maklumat di dalam Konstruktivisme:
● Menerangkan
poster yang dibaca oleh guru dengan telitinya.
● Mengecam
2. Guru meminta murid membaca poster dengan sebutan
dan intonasi yang betul, nada yang sesuai serta
kepantasan yang wajar.

MODUL PEMBELAJARAN ABAD KE-21


Aktiviti 13: Carta KWL (KWL Chart) [ M.S. E15]

UNIT 30 Merekayasa Bahasa [Buku Teks: M.S. 175 – 179] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Membaca [M.S. 59]
DSKP: SK2.2; SP2.2.2 Membaca untuk memahami maklumat Ilmu:
daripada arahan dalam pelbagai bahan dengan memberikan respons ● Bahasa
yang betul dan tepat.
Cadangan Aktiviti Nilai Murni:
1. Guru meminta murid membaca dan memahami sajak ● Menghargai warisan
“Kunci Bahasa”. ● Kesusilaan
2. Guru meminta murid menjawab soalan-soalan yang
ditanyakan. KBAT:
● Menganalisis
● Menilai
B Tatabahasa [M.S. 60]
DSKP: SK5.1; SP5.1.3 Memahami dan menggunakan kata seru, Kemahiran Berfikir (KB):
kata tanya, kata perintah, kata pembenar ● Mengenal pasti
dan kata pangkal ayat dengan betul mengikut konteks.
Kecerdasan Pelbagai:
Cadangan Aktiviti
● Verbal-linguistik
1. Guru meminta murid membaca skrip yang diberikan
dengan telitinya. Belajar Cara Belajar (BCB):
2. Guru meminta murid menyenaraikan kata seru, kata ● Bacaan intensif
tanya, kata perintah, kata pembenar, dan kata ● Membuat rujukan
pangkal ayat berdasarkan skrip yang telah dibaca.

TOPIK 2 Pemahaman
● Praktis 12 [M.S. 95]
Cadangan Aktiviti
1. Murid membaca dan memahami petikan yang diberikan dengan telitinya.
2. Murid membaca dan memahami soalan pemahaman dengan telitinya.
3. Murid-murid menjawab soalan-soalan yang diberikan dengan tepatnya.
TOPIK 5 Penulisan (Bahagian A)
● Praktis 6 [M.S. 109]
Cadangan Aktiviti
1. Guru membaca arahan soalan dengan telitinya.
2. Murid memahami maklumat yang diberikan.
3. Murid menulis sebuah karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan.
Tema 16: Kerjaya

UNIT 31 Kerjaya Impian [Buku Teks: M.S. 182 – 186] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum

A Membaca [M.S. 61]


Ilmu:
DSKP: SK2.2; SP2.2.1 Membaca untuk memahami makna ● Kerjaya
perkataan yang terdapat dalam pelbagai bahan
menggunakan glosari dan kamus dengan betul dan tepat. Nilai Murni:
Cadangan Aktiviti ● Kesungguhan
1. Guru meminta murid membaca e-mel yang diberikan
dengan telitinya. KBAT:
2. Guru meminta murid memahami kata yang bergaris ● Mengaplikasi
dengan merujuk kamus. ● Menilai
B Menulis [M.S. 62]
Kemahiran Berfikir (KB):
DSKP: SK3.5; SP3.5.1 Menulis isi-isi penting untuk menghasilkan ● Mengecam
ringkasan dengan betul menggunakan ● Menganalisis
ayat yang gramatis.
Cadangan Aktiviti Kontekstual:
1. Guru meminta murid membaca petikan yang diberikan ● Menghubungkaitkan
tentang kerjaya sebagai jururawat lelaki. ● Mengecam
2. Guru meminta murid memahami petikan yang dibaca.
3. Guru meminta murid menulis isi-isi penting tentang Belajar Cara Belajar (BCB):
keistimewaan kerjaya sebagai jururawat lelaki di ● Membuat Rujukan
hospital berdasarkan petikan.
4. Guru meminta murid menulis ringkasan berdasarkan isi-isi
penting tersebut.

MODUL PEMBELAJARAN ABAD KE-21


Aktiviti 13: Carta KWL (KWL Chart) [M.S. E15]
UNIT 32 Rentak Kejayaan [Buku Teks: M.S. 187 – 191] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Mendengar dan Bertutur [M.S. 63]
DSKP: SK1.7; SP1.7.2 Berunding untuk mendapatkan persetujuan Ilmu:
bagi sesuatu tawaran tentang sesuatu ● Motivasi
perkara secara rasional dengan ayat yang gramatis dan bahasa yang ● Pendidikan Alam Sekitar
santun. Nilai Murni:
Cadangan Aktiviti ● Kerjasama
1. Guru meminta murid memahami bahan rangsangan ● Toleransi
berbentuk iklan yang diberikan. ● Kegigihan
2. Guru meminta murid berunding dengan rakan untuk ● Bertanggungjawab
membuat pilihan dan mendapatkan persetujuan
bersama tentang pakej yang ditawarkan dalam bahan Kemahiran Berfikir (KB):
rangsangan. ● Mengecam
● Merumus
B Menulis [M.S. 64] Kontekstual:
DSKP: SK3.2; SP3.2.1 Menulis untuk menyatakan sesuatu situasi ● Memindahkan maklumat
yang dibaca, didengar dan ditonton menggunakan ayat yang betul,
Belajar Cara Belajar (BCB):
tepat dan gramatis. ● Bacaan imbasan
Cadangan Aktiviti ● Perbincangan
1. Guru meminta murid membaca petikan yang diberikan.
2. Guru meminta murid memahami maklumat yang diberikan
dalam petikan.
3. Guru meminta murid menulis ulasan tentang maklumat
yang terdapat dalam petikan.

TOPIK 5 Ringkasan dan Ulasan


● Praktis 8: Ulasan [M.S. 106]
Cadangan Aktiviti
1. Murid membaca arahan yang diberikan dengan telitinya.
2. Murid meneliti bahan rangsangan yang diberikan.
3. Murid memahami maklumat yang terdapat dalam bahan rangsangan.
4. Murid menulis ulasan berdasarkan bahan rangsangan yang diberikan.
TOPIK 7 Ujian Lisan (Ujian Mendengar)
● Praktis 4 [M.S. 118]
TEMA 17: Integriti

UNIT 33 Sempurnakan Diri [Buku Teks: M.S. 194 – 198] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Membaca [M.S. 65]
DSKP: SK2.2; SP2.2.1 Membaca untuk memahami makna Ilmu:
perkataan yang terdapat dalam pelbagai bahan ● Pendidikan Sivik dan
menggunakan glosari dan kamus dengan betul dan tepat. Kewarganegaraan
Cadangan Aktiviti ● Komunikasi
1. Guru meminta murid membaca pantun dengan telitinya. ● Kekeluargaan
2. Guru meminta murid memahami perkataan yang bergaris Nilai Murni:
di bawahnya. ● Hemah tinggi
3. Guru meminta murid memberikan makna perkataan ● Hormat-menghormati
bergaris dengan merujuk kamus. ● Kasih Sayang
Kemahiran Berfikir (KB):
● Menilai
B Tatabahasa [M.S. 66]
DSKP: SK5.6; SP5.6.1 Menganalisis dan membetulkan kesalahan Kecerdasan Pelbagai (KP):
ayat mudah. ● Verbal-linguistik
Cadangan Aktiviti Belajar Cara Belajar (BCB):
1. Guru meminta murid membaca petikan yang diberikan. ● Bacaan intensif
2. Guru meminta murid menganalisis kesalahan ayat yang ● Membuat rujukan
terdapat dalam petikan yang dibaca.
3. Guru meminta murid membetulkan kesalahan tersebut. Kontekstual:
● Mengecam

MODUL PEMBELAJARAN ABAD KE-21


Aktiviti 15: Fan and Pick [M.S. E16]
UNIT 34 Tonggak Sejahtera [Buku Teks: M.S. 199 – 203] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Membaca [M.S. 67]
DSKP: SK2.3; SP2.3.1 Membaca untuk menyaring dan mengenal Ilmu:
pasti idea utama dan idea sampingan ● Pendidikan Sivik dan
dengan betul dan tepat. Kewarganegaraan
Cadangan Aktiviti ● Pendidikan Moral
1. Guru meminta murid membaca petikan dengan telitinya.
2. Guru meminta murid memahami petikan yang dibaca. Nilai Murni:
3. Guru meminta murid menyatakan idea utama dan idea ● Bertanggungjawab
sampingan dalam setiap perenggan.
Kemahiran Berfikir (KB):
● Mereka cipta
B Tatabahasa [M.S. 68] ● Menganalisis
DSKP: SK5.4; SP5.4.1 Memahami dan menggunakan frasa nama
dengan betul mengikut konteks. Belajar Cara Belajar (BCB):
Cadangan Aktiviti ● Bacaan intensif
1. Guru meminta murid membaca petikan yang diberikan
dengan telitinya. Konstruktivisme:
2. Guru meminta murid memahami petikan yang dibaca. ● Mengembangkan idea
3. Guru meminta murid mengenal pasti frasa nama yang
bergaris dalam petikan. Kontekstual:
4. Guru meminta murid membina ayat menggunakan frasa ● Membuat penilaian
nama yang bergaris dalam petikan.
5. Guru meminta murid membina ayat berdasarkan gambar-
gambar yang diberikan.

TOPIK 5 Penulisan (Bahagian A)


● Praktis 7 [M.S. 109]
Cadangan Aktiviti
1. Murid memahami arahan soalan Praktis 7 dengan telitinya.
2. Murid memahami maklumat yang diberikan.
3. Murid menulis sebuah karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan.

TOPIK 7 Ujian Lisan (Ujian Mendengar)


TEMA 18: Pentadbiran dan Politik

UNIT 35 Dataran Merdeka [Buku Teks: M.S. 206 – 210] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Menulis [M.S. 69]
DSKP: SK3.4; SP3.4.4 Menulis karangan berdasarkan bahan Ilmu:
rangsangan dan cerita menggunakan ejaan ● Pendidikan Sivik dan
yang betul dan bahasa yang tepat, indah serta menarik. Kewarganegaraan
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca penyataan yang diberikan. Nilai Murni:
2. Guru meminta murid mengandaikan Persatuan Sejarah ● Patriotik
sekolah murid telah menganjurkan lawatan ke
Parlimen Malaysia pada minggu lepas. Kemahiran Berfikir (KB):
● Mereka cipta
3. Guru meminta murid mengandaikan murid sebagai
● Menganalisis
Setiausaha Persatuan Sejarah dan diminta untuk
menyediakan laporan tentang lawatan tersebut. Kontekstual:
4. Guru meminta murid menyediakan laporan itu ● Memindahkan maklumat
selengkapnya.
5. Guru meminta murid menggunakan bahan rangsangan Konstruktivisme:
dan maklumat yang diberikan untuk menyediakan ● Mengembangkan idea
laporan tersebut selengkapnya.
i-THINK:
● Peta Alir
B Tatabahasa [M.S. 70]
DSKP: SK5.5; SP5.5.1 Memahami dan membina ayat berdasarkan
pola ayat inti dengan betul dan tepat
mengikut konteks.
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid memahami bahan rangsangan
berupa gambar dengan telitinya.
2. Guru meminta murid membina ayat dasar berdasarkan
pola ayat inti dan gambar yang diberikan.
MODUL PEMBELAJARAN ABAD KE-21
Aktiviti 16: Susun Suai (Jigsaw Reading) [M.S. E16]

UNIT 36 Nilai Demokrasi [Buku Teks: M.S. 211 – 215] Minggu:

Standard Kandungan (SK)/ Pengisian Kurikulum/


Standard Pembelajaran (SP) Elemen Merentas Kurikulum
A Membaca [M.S. 71]
DSKP: SK2.1; SP2.1.1 Membaca secara mekanis pengumuman, Ilmu:
ikrar, iklan dan promosi dengan sebutan ● Pendidikan Sivik dan
dan intonasi yang betul, nada yang sesuai serta kepantasan yang Kewarganegaraan
wajar. ● Bimbingan dan Kaunseling
Cadangan Aktiviti Nilai Murni:
1. Guru meminta murid memahami ikrar yang diberikan. ● Bertatasusila
2. Guru meminta murid membaca ikrar yang diberikan ● Menilai
dengan sebutan dan intonasi yang betul, nada
Kemahiran Berfikir (KB):
yang sesuai serta kepantasan yang wajar.
● Mengecam
B Tatabahasa [M.S. 72]
Belajar Cara Belajar (BCB):
DSKP: SK5.6; SP5.6.1 Menganalisis dan membetulkan kesalahan ● Bacaan intensif
ayat mudah. ● Membuat rujukan
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca petikan yang diberikan. Kecerdasan Pelbagai (KP):
2. Guru meminta murid memahami perkataan dan frasa yang ● Verbal-lingusitik
berhuruf tebal dalam petikan.
3. Guru meminta murid menganalisis perkataan dan frasa
yang berhuruf tebal dalam petikan.
4. Guru meminta murid menulis jawapan yang betul pada
ruang jawapan yang disediakan.an ayat mudah.

TOPIK 7 Ujian Lisan (Ujian Mendengar)


● Praktis 6 [M.S. 118]
Cadangan Aktiviti
1. Murid dikehendaki mendengar makumat atau petikan dengan telitinya.
2. Maklumat atau petikan akan diperdengarkan sebanyak dua kali.
3. Murid dikehendaki menulis jawapan murid pada kertas jawapan yang disediakan.
TOPIK 5 Penulisan (Bahagian B)
● Praktis 5: Karangan Jenis Laporan [M.S. 114]
Cadangan Aktiviti
1. Guru meminta murid membaca arahan dengan telitinya.
2. Bagi soalan 1, guru meminta murid mengandaikan murid telah mengikuti lawatan sambil belajar
anjuran Persatuan Sejarah dan Geografi ke beberapa tempat bersejarah di negara kita.
PENILAIAN AKHIR TAHUN [M.S. 153 – 164]