Anda di halaman 1dari 63

Pendidikan Islam

Tahun 5
Pendidikan Islam

Tahun 5
Bahagian Pembangunan Kurikulum
APRIL 2019
Terbitan 2019

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga
bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis
daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran
Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
KANDUNGAN

Rukun Negara................................................................................................................................................................................. v

Falsafah Pendidikan Kebangsaan................................................................................................................................................... vi

Definisi Kurikulum Kebangsaan ..................................................................................................................................................... vii

Kata Pengantar................................................................................................................................................................................ ix

Pendahuluan.................................................................................................................................................................................... 1

Matlamat ......................................................................................................................................................................................... 2

Objektif ............................................................................................................................................................................................ 2

Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah............................................................................................................................. 3

Fokus .............................................................................................................................................................................................. 4

Elemen Perpaduan ......................................................................................................................................................................... 5

Kemahiran Abad Ke- 21.................................................................................................................................................................. 5

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi........................................................................................................................................................ 7

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran .......................................................................................................................................... 8

Elemen Merentas Kurikulum ........................................................................................................................................................... 10

Pentaksiran Bilik Darjah................................................................................................................................................................... 13


Organisasi Kandungan ................................................................................................................................................................... 17

Glosari ............................................................................................................................................................................................. 45

Panel Penggubal............................................................................................................................................................................. 47

Penghargaan .................................................................................................................................................................................. 48
RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:


Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini
adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi
DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan

(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk


kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan,
kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu
perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani,
mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral
yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997


[PU (A) 531/97.]

vii
KATA PENGANTAR

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad
secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).
memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum yang Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang
dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSR menerusi
penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan pembelajaran

(DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi Standard guru perlu memberi penekanan kepada KBAT dengan memberi

Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi. fokus kepada pendekatan Pembelajaran Berasaskan Inkuiri dan
Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya murid dapat menguasai

Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21.

kurikulum telah mengubah lanskap sejarah sejak Kurikulum


Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan
penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan
terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga pelaksanaan KSSR
untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata
akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
pelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan susulan bagi
Kebangsaan.
mempertingkatkan pencapaian murid.

Dr. MOHAMED BIN ABU BAKAR


DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang
Pengarah
Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia

ix
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

PENDAHULUAN

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Islam KSSR Pendidikan Islam ini juga digubal bagi melahirkan murid yang
adalah mata pelajaran teras dalam Kurikulum Standard Sekolah mampu mengintegrasikan tuntutan fardu ain dan fardu kifayah dalam
Rendah. KSSR Pendidikan Islam ini digubal bagi memenuhi melaksanakan tanggungjawab sebagai khalifah Allah SWT. Murid
keperluan membina dan membentuk peribadi muslim yang juga dibimbing agar boleh menghubungkait antara ilmu aqli dan ilmu
memahami, mengamalkan dan menghayati Islam secara naqli untuk memberi sumbangan kepada tamadun umat.
menyeluruh.
Bagi mencapai hasrat tersebut, proses pengajaran dan
KSSR Pendidikan Islam ini memberi penekanan kepada aspek ilmu, pembelajaran (PdP) perlu dirancang dan dilaksanakan dengan
amali, amalan, penghayatan dan pembudayaan. Melalui mata berkesan. Pelbagai kaedah pentaksiran digunakan bagi
pelajaran ini murid dibekalkan dengan pengetahuan asas tentang al- membolehkan murid dinilai dengan lebih autentik dan holistik.
Quran, hadis, akidah, ibadah, sirah, adab dan jawi. Murid bukan Pentaksiran formatif dijalankan secara berterusan semasa
sekadar dibekalkan dengan ilmu pengetahuan, malah mereka dididik pengajaran dan pembelajaran untuk mengesan perkembangan dan
untuk mengamal dan menghayati ilmu yang dipelajari. Melalui mata pencapaian murid dalam pembelajaran. Pentaksiran sumatif
pelajaran ini juga murid dibimbing untuk mampu membangunkan diri dilaksanakan untuk menentukan tahap penguasaan dan pencapaian
serta masyarakat berasaskan al-Quran dan al-Sunnah. murid.

Kemahiran abad ke-21, Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dan KSSR Pendidikan Islam diharap menjadi wadah kepada
kemahiran menaakul dimasukkan secara eksplisit dalam dokumen pembentukan modal insan yang memahami, mengamal dan
kurikulum Pendidikan Islam agar modal insan yang dihasratkan menghayati Islam secara menyeluruh serta beristiqamah dan boleh
mampu memenuhi keperluan masa kini. dicontohi.

1
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

MATLAMAT 6. Meyakini dan merumuskan asas-asas akidah untuk


diamalkan sebagai pegangan dan benteng dalam kehidupan
Matlamat KSSR Pendidikan Islam adalah untuk membina dan
harian serta asas dalam tindakan.
membentuk hamba dan khalifah Allah SWT yang berilmu, beriman,
bertaqwa, beramal soleh, berakhlak mulia dan berketerampilan 7. Mengamalkan konsep asas ibadah sebagai memenuhi

berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah serta menyumbang ke arah tuntutan fardu ain dan fardu kifayah untuk diamalkan secara
istiqamah dalam kehidupan harian.
mempertingkatkan tamadun bangsa dan negara serta kesejahteraan
8. Mengaplikasi iktibar daripada sirah Rasulullah SAW bagi
alam demi mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.
menanam rasa kecintaan kepada baginda dan mengamalkan
OBJEKTIF sunnahnya dalam kehidupan harian.
KSSR Pendidikan Islam bertujuan membolehkan murid mencapai 9. Menghayati dan mengamalkan konsep adab serta nilai-nilai
objektif berikut: akhlak dalam kehidupan harian.
1. Membaca surah terpilih daripada al-Quran dengan betul dan 10. Membaca, membina dan menulis ayat serta teks dalam
bertajwid serta mengamalkan pembacaannya dalam tulisan jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya

kehidupan harian. bangsa.

2. Menghafaz surah terpilih daripada al-Quran dan 11. Menulis Khat Nasakh dan Rikaah mengikut kaedah yang

mengamalkan hafazannya dalam solat dan ibadat harian. betul.

3. Memahami maksud surah terpilih daripada al-Quran dan


menghayati pengajarannya secara istiqamah.
4. Mengaplikasi hukum tajwid dengan betul secara berterusan.
5. Membaca dan memahami hadis terpilih dan mengamalkan
tuntutannya dalam kehidupan harian.

2
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KSSR dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; membangunkan modal insan yang menghayati nilai-nilai murni
Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; berteraskan keagamaan, berpengetahuan, berketrampilan,
Perkembangan Fizikal dan Estetika, serta Sains dan Teknologi. berpemikiran kritis dan kreatif serta inovatif sebagaimana yang
Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang digambarkan dalam Rajah 1. Kurikulum Pendidikan Islam digubal
menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan berdasarkan enam tunjang Kerangka KSSR
pemikiran kritis, kreatif dan inovatif kesepaduan ini bertujuan

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah


3
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

FOKUS
3. Amalan
KSSR Pendidikan Islam berfokuskan aspek ilmu, amali, amalan,
penghayatan dan pembudayaan. Berikut adalah maksud kepada Amalan bermaksud mengamalkan ilmu yang dipelajari dalam
setiap satu aspek tersebut mengikut konteks KSSR Pendidikan kehidupan harian. Contohnya setelah mempelajari tentang teori
Islam. solat dan melaksanakan solat secara amali murid hendaklah
dibimbing agar mengamalkan solat dalam kehidupan harian.
1. Ilmu
Murid perlu sentiasa diingatkan agar mendirikan solat walau apa
Ilmu bermaksud isi kandungan atau fakta ilmu yang ditentukan di keadaan sekali pun.
dalam Standard Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran
(SP). Contohnya dalam tajuk solat mengandungi fakta tentang 4. Penghayatan

hukum solat, syarat wajib, syarat sah, rukun solat dan Penghayatan bermaksud menghayati kesan dan pengajaran dari
sebagainya. Isi kandungan atau fakta tersebut disampaikan amalan-amalan yang dilaksanakan. Contohnya matlamat
secara teori kepada murid. pensyariatan solat ialah bagi mencegah daripada melakukan
perkara keji dan mungkar. Murid perlu diingatkan agar sentiasa
2. Amali
menjauhi perkara keji dan mungkar kerana mereka telah
Amali bermaksud melaksanakan secara amali teori-teori yang melaksanakan solat.
dipelajari. Contohnya setelah murid diajar secara teori tentang
5. Pembudayaan
sujud iaitu meletakkan dahi, dua tapak tangan, dua lutut dan dua
hujung kaki ke lantai, murid diminta melaksanakan sujud secara Pembudayaan bermaksud menjadikan amalan-amalan baik yang
amali. Amali sangat penting dilaksanakan bagi memastikan diamalkan secara individu sebagai amalan yang dilaksanakan
kefahaman yang betul tentang sesuatu teori. Guru perlu secara berjamaah atau beramai-ramai. Contohnya amalan
membetulkan sekiranya mendapati ada kesilapan semasa murid melaksanakan solat dijadikan amalan semua warga sekolah,
melakukan amali. akhirnya akan wujud budaya solat berjamaah di sekolah.

4
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

ELEMEN PERPADUAN KEMAHIRAN ABAD KE-21

Elemen Perpaduan diterjemahkan secara eksplisit dalam kurikulum Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid yang
Pendidikan Islam. Ia dijelmakan melalui tiga konstruk utama mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus
perpaduan iaitu menerima, menghormati dan mengurus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya yang
kepelbagaian. Setiap konstruk utama pula mempunyai berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21
subkonstruk masing-masing yang sebenarnya merupakan elemen bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri yang
perpaduan yang perlu dipupuk dalam kalangan murid. dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 1 supaya
berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan Standard
Subkonstruk menerima kepelbagaian merujuk kepada murid yang Kandungan (SK) dan Standard Prestasi (SP) dalam
bersifat terbuka, bertoleransi, percaya dan sanggup bekerjasama kurikulum Pendidikan Islam menyumbang kepada pemerolehan
walaupun berbeza agama, bangsa, budaya dan bahasa. Manakala Kemahiran Abad Ke-21 dalam kalangan murid.
subkonstruk menghormati kepelbagaian merujuk kepada murid yang
boleh mengamalkan sikap atau tingkah laku yang berhemah tinggi, Jadual 1: Profil Murid

menghargai dan prihatin walaupun berbeza agama, bangsa, budaya


PROFIL MURID PENERANGAN
dan bahasa. Seterusnya subkonstruk mengurus kepelbagaian pula
merujuk kepada murid yang boleh mengamalkan sikap atau tingkah Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan mengatasi
laku yang amanah, adil dan rasional walaupun berbeza agama, kesukaran, mengatasi cabaran dengan
kebijaksanaan, keyakinan, toleransi, dan
bangsa, budaya dan bahasa. empati.

Guru-guru yang mengajar mata pelajaran ini hendaklah


menyesuaikan elemen ini dengan tajuk yang berkaitan dengan Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan fikiran,
perpaduan tanpa mengubah disiplin dan kandungan mata pelajaran Berkomunikasi idea dan maklumat dengan yakin dan kreatif
secara lisan dan bertulis, menggunakan
ini. pelbagai media dan teknologi.

5
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

PROFIL MURID PENERANGAN PROFIL MURID PENERANGAN

Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur, kesamarataan,
inovatif; mampu untuk menangani masalah adil dan menghormati maruah individu,
yang kompleks dan membuat keputusan yang kumpulan dan komuniti. Mereka
beretika. Mereka berfikir tentang bertanggungjawab atas tindakan, akibat
pembelajaran dan diri mereka sebagai tindakan serta keputusan mereka.
pelajar. Mereka menjana soalan dan bersifat
terbuka kepada perspektif, nilai dan tradisi
individu dan masyarakat lain. Mereka Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan
berkeyakinan dan kreatif dalam menangani membentuk pemahaman yang luas dan
bidang pembelajaran yang baharu. seimbang merentasi pelbagai disiplin
pengetahuan. Mereka meneroka
Kerja Mereka boleh bekerjasama secara berkesan pengetahuan dengan cekap dan berkesan
Sepasukan dan harmoni dengan orang lain. Mereka dalam konteks isu tempatan dan global.
mengalas tanggungjawab bersama serta Mereka memahami isu-isu etika / undang-
menghormati dan menghargai sumbangan undang berkaitan maklumat yang diperoleh.
yang diberikan oleh setiap ahli pasukan.
Mereka memperoleh kemahiran interpersonal Penyayang / Mereka menunjukkan empati, belas kasihan
melalui aktiviti kolaboratif, dan ini menjadikan Prihatin dan rasa hormat terhadap keperluan dan
mereka pemimpin dan ahli pasukan yang perasaan orang lain. Mereka komited untuk
lebih baik. berkhidmat kepada masyarakat dan
memastikan kelestarian alam sekitar.
Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu
Tahu semula jadi untuk meneroka strategi dan idea
baru. Mereka mempelajari kemahiran yang Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang,
diperlukan untuk menjalankan inkuiri dan sokongan dan rasa hormat terhadap negara.
penyelidikan, serta menunjukkan sifat
berdikari dalam pembelajaran. Mereka
menikmati pengalaman pembelajaran
sepanjang hayat secara berterusan.

6
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

KBAT dinyatakan dalam kurikulum secara eksplisit supaya guru berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran berfikir
dapat menterjemahkan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi kritis, kreatif dan menaakul dan strategi berfikir.
merangsang pemikiran berstruktur dan berfokus dalam kalangan
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai sesuatu
murid. Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat tahap
idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang
pemikiran seperti Jadual 2.
wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.
Jadual 2: Tahap Pemikiran dalam KBAT
Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan
TAHAP PEMIKIRAN PENERANGAN atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai dengan
Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir tidak
kemahiran, dan nilai dalam situasi
mengikut kelaziman.
berlainan untuk melaksanakan sesuatu
perkara
Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
bahagian kecil untuk memahami pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
dengan lebih mendalam serta hubung
kait antara bahagian berkenaan
Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan
menggunakan pengetahuan, berfokus untuk menyelesaikan masalah.
pengalaman, kemahiran, dan nilai serta
memberi justifikasi KBAT boleh diaplikasi dalam bilik darjah melalui aktiviti berbentuk
Mencipta Menghasilkan idea atau produk atau menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan projek.
kaedah yang kreatif dan inovatif Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti peta
pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi untuk
KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
menggalakkan murid berfikir.
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi
menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan

7
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pembelajaran Kontekstual

KSSR Pendidikan Islam menekankan penggunaan pelbagai strategi Pembelajaran kontekstual adalah kaedah pembelajaran yang
pengajaran dan pembelajaran (PdP) untuk menyampaikan ilmu mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu,
kepada murid. Keberkesanan PdP bergantung kepada kreativiti guru masyarakat dan persekitaran. Kaedah ini menyediakan
merancang, mengolah dan melaksanakan pendekatan, kaedah serta pembelajaran secara konkrit yang melibatkan aktiviti hands- on dan
teknik secara bersepadu dan sitematik. PdP yang berpusatkan murid mind-on. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya
bagi menggalakkan penglibatan yang aktif dapat menimbulkan menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna dan
suasana pembelajaran yang menarik. Pembelajaran secara hands- menghayati kerelevanan pembelajaran dalam kehidupan mereka.
on dan berpusatkan murid amat ditekan dalam proses tersebut.
Pembelajaran Masteri
Antara strategi yang dicadangkan adalah seperti berikut:
Pembelajaran ini memastikan semua murid menguasai hasil
Pendekatan Berpusatkan Murid pembelajaran dalam sesuatu unit sebelum berpindah ke unit
Strategi PdP dalam mata Pendidikan Islam haruslah berpusatkan pembelajaran yang lain. Pembelajaran ini dipecahkan kepada
murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai beberapa unit kecil untuk mudah dikuasai. Murid mesti menguasai
kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. 80% aras masteri sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang lain.

Pembelajaran Berasaskan Projek

Murid menggunakan maklumat lama dan baharu untuk


menghasilkan sesuatu yang nyata. Kaedah ini melibatkan murid-
murid mengkaji sesuatu isu, menyiasat dan mempersembahkan
dapatannya. Hal ini juga dapat membantu guru menilai.
perkembangan atau kualiti pembelajaran murid. Murid lebih
bermotivasi kerana dapat menghasilkan sesuatu produk.

8
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

Pembelajaran Luar Bilik Darjah

Aktiviti kurikulum yang dilaksanakan di luar bilik darjah secara boleh dijalankan secara berasingan atau digabungkan dalam
terancang dan berstruktur serta berpusatkan murid. Kaedah ini dapat pelbagai teknik pembelajaran seperti kerja projek, simulasi, lawatan,
mengukuhkan pemahaman murid terhadap konsep yang dipelajari main peranan dan kuiz.
semasa di dalam bilik darjah, memberi pengalaman pembelajaran
Talaqqi dan Musyafahah
dalam situasi yang sebenar, mengembangkan kemahiran sosial dan
Kaedah talaqqi dan musyafahah dilaksanakan dengan cara guru
kerja berpasukan.
berhadapan dengan murid atau bersemuka. Guru akan
Pembelajaran Konstruktivisme
memperdengarkan bacaan ayat al-Quran sebagai bacaan contoh
Konstruktivisme ialah suatu kaedah pembelajaran yang dan meminta murid mendengarnya dan memerhati pergerakan bibir
menggalakkan murid membina sendiri pengetahuan atau konsep dengan teliti. Setelah bacaan itu diulang oleh guru beberapa kali,
secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. guru meminta murid membacanya dan guru mendengar dengan teliti
Dalam proses ini, murid akan menyesuaikan ilmu pengetahuan yang dan membetulkan bacaan murid sama ada dari segi makhraj dan
diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina hukum tajwid.
pengetahuan baharu. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih
Bagi memastikan sesuatu PdP berjaya dan mencapai objektif, guru
faham, yakin dan seronok belajar dan mengamalkan sepanjang
perlu memahami dan menguasai SK, SP dan Standard Prestasi
hayat.
(SPi) dengan jelas dan tepat. Kemahiran guru mengaplikasikan
Pembelajaran Berasaskan Inkuiri pendekatan, kaedah dan teknik dalam proses pengajaran dan

Kemahiran inkuiri merupakan kaedah pengajaran dan pembelajaran pembelajaran Pendidikan Islam akan membantu murid mencapai SK

yang berpusatkan murid. Murid berperanan merancang dan dan SP yang ditetapkan. Guru juga perlu merancang dan

menjalankan aktiviti pembelajaran. Mereka melibatkan diri secara melaksanakan pentaksiran bagi mengesan SPi dapat dicapai oleh

aktif untuk mencari dan mengumpul maklumat melalui pelbagai murid mengikut kebolehan masing-masing.

aktiviti seperti memerhati, mendengar, menyoal, berbincang,


membuat rujukan dan kaji siasat. Aktiviti ini
9
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

Daya kreativiti dan inovatif murid perlu dibangunkan ke tahap ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
optimum supaya murid mampu menyumbang ke arah pembangunan
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang
agama, masyarakat, bangsa dan negara. Guru yang kreatif dan
diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) selain
inovatif dalam proses pengajaran dan pembelajaran akan yang ditetapkan dalam standard kandungan. Elemen-elemen ini
merangsang dan memotivasikan murid bagi meneroka bidang ilmu diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan keterampilan
yang baharu, menjana idea untuk menghasilkan tugasan dengan
modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran
lebih kreatif, menilai kualiti hasil kerja dan mengerah pemikiran
semasa dan masa hadapan. Elemen-elemen di dalam EMK adalah
bercapah seterusnya menyerlahkan personaliti individu yang kreatif.
seperti berikut:
Kreativiti ini juga akan dapat menjana idea murid dalam mengaitkan
ilmu Islam dengan ilmu sains, teknologi dan kemanusiaan. 1. Bahasa

• Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu


Guru Pendidikan Islam mempunyai akauntibiliti untuk memastikan
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.
kemahiran berfikir aras tinggi berlaku dalam setiap sesi pengajaran
• Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan,
dan pembelajaran Pendidikan Islam supaya Islam dapat
struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu diberi
direalisasikan sebagai satu cara hidup.
penekanan bagi membantu murid menyusun idea dan
berkomunikasi secara berkesan.

2. Kelestarian Alam Sekitar

• Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam


jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua mata pelajaran.
• Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam
sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai
alam.

10
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

3. Nilai Murni 5. Patriotisme

• Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran • Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata
supaya murid sedar akan kepentingan dan pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat.
mengamalkannya. • Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang mempunyai
• Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan dan semangat cintakan negara dan berbangga sebagai rakyat
kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam kehidupan Malaysia.
harian.
6. Kreativiti dan Inovasi
4. Sains dan Teknologi
• Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk
• Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta
meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam kalangan sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan
murid. idea yang ada.
• Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu • Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui ubah
serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih cekap suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.
dan berkesan. • Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu untuk
• Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP memastikan pembangunan modal insan yang mampu
merangkumi empat perkara iaitu: menghadapi cabaran abad ke-21.
i. Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip, konsep • Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam PdP.
yang berkaitan dengan sains dan teknologi);
ii. Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran
manipulatif tertentu);
iii. Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,
keselamatan); dan
iv. Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP.
11
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

7. Keusahawanan algoritma, leraian, pengecaman corak, peniskalaan dan


penilaian dalam proses menyelesaikan masalah berbantukan
• Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk
komputer.
ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu
budaya dalam kalangan murid. 9. Kelestarian Global
• Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP melalui • Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan murid
aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur, berdaya fikir lestari yang bersikap responsif terhadap
amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan minda persekitaran dalam kehidupan harian dengan mengaplikasi
kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke pasaran. pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperolehi melalui
8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi elemen Penggunaan dan Pengeluaran Lestari,
Kewarganegaraan Global dan Perpaduan.
• Penerapan elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi
• Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan
(TMK) dalam PdP memastikan murid dapat mengaplikasi dan
murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa di peringkat
mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang
tempatan, negara dan global.
dipelajari.
• Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan dalam
• Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid
mata pelajaran yang berkaitan.
menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik dan
menyeronokkan serta meningkatkan kualiti pembelajaran. 10. Pendidikan Kewangan
• TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang hendak • Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
diajar dan sebagai pengupaya bagi meningkatkan lagi membentuk generasi masa hadapan yang berkeupayaan
kefahaman murid terhadap kandungan mata pelajaran. membuat keputusan kewangan yang bijak, mengamalkan
• Salah satu penekanan dalam TMK adalah pemikiran pengurusan kewangan yang beretika serta berkemahiran
komputasional yang boleh diaplikasikan dalam semua mata menguruskan hal ehwal kewangan secara
pelajaran. Pemikiran komputasional merupakan satu bertanggungjawab.
kemahiran untuk menggunakan konsep penaakulan logik,
12
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

• Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam PdP PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
secara langsung ataupun secara sisipan. Penerapan secara Pentaksiran bilik darjah (PBD) merupakan proses mendapatkan
langsung adalah melalui tajuk-tajuk seperti Wang yang maklumat tentang perkembangan murid yang dirancang, dilaksana
mengandungi elemen kewangan secara eksplisit seperti dan dilapor oleh guru yang berkenaan. Proses ini berlaku berterusan
pengiraan faedah mudah dan faedah kompaun. Penerapan bagi membolehkan guru menentukan tahap penguasaan murid.
secara sisipan pula diintegrasikan melalui tajuk-tajuk lain
PBD boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif.
merentas kurikulum. Pendedahan kepada pengurusan
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses
kewangan dalam kehidupan sebenar adalah penting bagi
PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada akhir
menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan
sesuatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun. Guru
nilai yang dapat diaplikasikan secara berkesan dan
perlulah merancang, membina item atau instrumen pentaksiran,
bermakna.
mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap penguasaan
yang diajar berdasarkan DSKP.

Dalam usaha memastikan pentaksiran membantu meningkatkan


keupayaan dan penguasaan murid, guru haruslah melaksanakan
pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri berikut:
§ Menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran seperti
pemerhatian, lisan dan penulisan.
§ Menggunakan pelbagai strategi pentaksiran yang boleh
dilaksanakan oleh guru dan murid.
§ Mengambil kira pelbagai aras pengetahuan dan kemahiran yang
dipelajari.
.

13
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

Jadual 3: Penyataan Tahap Penguasaan


§ Membolehkan murid mempamerkan pelbagai keupayaan
Tahap Tafsiran
pembelajaran.
§ Mentaksir tahap penguasaan murid berdasarkan Standard Murid tahu perkara asas atau boleh
1
Pembelajaran dan Standard Prestasi. melakukan kemahiran asas atau memberi
(Tahu)
respons terhadap perkara yang asas
§ Mengambil tindakan susulan bagi tujuan pemulihan dan
pengukuhan. Murid menunjukkan kefahaman dengan
2
menjelaskan sesuatu perkara yang
Tahap penguasaan (Tahu dan faham)
dipelajari dalam bentuk komunikasi
Tahap penguasaan merupakan satu bentuk penyataan pencapaian
yang menunjukkan perkembangan pembelajaran murid. Terdapat 3 Murid menggunakan pengetahuan untuk
(Tahu, faham dan melaksanakan sesuatu kemahiran pada
enam tahap penguasaan yang menunjukkan aras penguasaan yang boleh buat) suatu situasi
disusun secara hierarki. Tahap penguasaan ini mengambil kira
4 Murid menggunakan pengetahuan dan
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang ditetapkan dalam kurikulum. (Tahu, faham dan melaksanakan sesuatu kemahiran
Jadual 3 menunjukkan penyataan tahap penguasaan umum. boleh buat dengan dengan beradab iaitu mengikut prosedur
beradab) atau secara analitik dan sistematik

Murid menggunakan pengetahuan dan


5
melaksanakan sesuatu kemahiran pada
(Tahu, faham dan
situasi baharu dengan mengikut prosedur
boleh buat dengan
atau secara sistematik serta tekal dan
beradab terpuji)
bersikap positif

Murid berupaya menggunakan


6 pengetahuan dan kemahiran sedia ada
(Tahu, faham dan untuk digunakan pada situasi baharu
boleh buat dengan secara sistematik, bersikap positif, kreatif
beradab mithali) dan inovatif dalam penghasilan idea
baharu serta boleh dicontohi

14
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

Guru boleh mencatat perkembangan murid di dalam buku rekod Jadual 4: Penyataan Tahap Penguasaan Keseluruhan Pendidikan
mengajar, buku latihan, buku catatan, senarai semak, jadual atau Islam
lain-lain yang sesuai. Perekodan tahap penguasaan dibuat ke dalam
templat pelaporan yang disediakan setelah PdP bagi setiap bidang, TAHAP TAFSIRAN
tema, kemahiran atau kelompok Standard Kandungan dan Standard
Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan
Pembelajaran selesai dilaksanakan. 1 kemahiran asas, atau memberi respons terhadap
Tahap penguasaan keseluruhan bagi setiap mata pelajaran perlu perkara asas berkaitan Pendidikan Islam.

ditentukan pada setiap akhir tahun. Tahap Penguasaan Murid menunjukkan kefahaman berkaitan Pendidikan
Keseluruhan ini merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan 2 Islam dengan menjelaskan sesuatu perkara yang
nilai. Guru perlu mentaksir murid secara kolektif dan holistik dengan dipelajari dalam pelbagai bentuk komunikasi.

melihat semua aspek semasa proses pembelajaran. Guru Murid menggunakan pengetahuan berkaitan
hendaklah menggunakan pertimbangan profesional dalam semua 3 Pendidikan Islam untuk melaksanakan sesuatu
kemahiran pada suatu situasi.
proses pentaksiran, khususnya dalam menentukan tahap
penguasaan keseluruhan. Pertimbangan profesional boleh Murid mengamalkan sesuatu kemahiran berkaitan
4
dilakukan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman guru, Pendidikan Islam.
interaksi guru bersama murid, serta perbincangan bersama rakan Murid mengamalkan sesuatu kemahiran berkaitan
5
sejawat. dengan berpandukan tafsiran tahap penguasaan seperti Pendidikan Islam pada situasi baru dengan beradab.
Jadual 4,5,6 dan 7.
Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan
6
kemahiran berkaitan Pendidikan Islam sedia ada untuk
digunakan pada situasi baru secara beradab dan
istiqamah.

15
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

Jadual 5: Penyataan Tahap Penguasaan Tilawah dan Hafazan Jadual 6: Penyataan Tahap Penguasaan Kefahaman ayat
al-Quran al-Quran, Hadis. Akidah, Ibadah, Sirah, dan Adab

TAHAP TAFSIRAN TAHAP TAFSIRAN

1 Membaca dan menghafaz ayat al-Quran pilihan 1 Mengingat perkara asas tentang ilmu al-Quran,
dengan bimbingan. hadis, akidah, ibadah, sirah, dan adab.

2 Membaca dan menghafaz ayat al-Quran pilihan 2 Memahami tentang ilmu tentang ilmu al-Quran,
dengan betul. hadis, akidah, ibadah, sirah, dan adab.

3 Membaca dan menghafaz ayat al-Quran pilihan 3 Mengaplikasi tentang ilmu tentang ilmu al-Quran,
dengan betul, lancar serta bertajwid. hadis, akidah, ibadah, sirah, dan adab.

Membaca dan menghafaz ayat al-Quran pilihan Menganalisis tentang ilmu tentang ilmu al-Quran,
4 dengan betul, lancar dan bertajwid serta 4 hadis, akidah, ibadah, sirah, dan adab serta
mengamalkannya. mengamalkannya.

Membaca dan menghafaz ayat al-Quran pilihan 5 Menilai tentang ilmu al-Quran, hadis, akidah, sirah,
5 dengan betul, lancar dan bertajwid serta dan adab serta mengamalkannya secara beradab.
mengamalkannya secara beradab.
Merumus tentang ilmu tentang ilmu al-Quran,
Membaca dan menghafaz ayat al-Quran pilihan 6 hadis, akidah, ibadah, sirah, dan adab serta
6 dengan betul, lancar dan bertajwid serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah.
mengamalkannya secara beradab dan istiqamah.

16
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

Jadual 7: Penyataan Tahap Penguasaan Jawi ORGANISASI KANDUNGAN

Organisasi kandungan KSSR Pendidikan Islam dibahagikan kepada


TAHAP TAFSIRAN
7 bidang utama iaitu al-Quran, Hadis, Akidah, Ibadah, Sirah, Adab
Membaca, membina dan menulis Jawi dan Jawi. KSSR Pendidikan Islam digubal dengan memberi
1
dengan bimbingan. penekanan pada SK dan SP yang perlu diketahui dan boleh

Membaca, membina dan menulis Jawi dilakukan oleh murid. SK dan SP ini berpaksikan pengetahuan,
2
dengan betul. kemahiran dan nilai yang disokong oleh EMK. Standard ini
dipersembahkan dalam bentuk modular yang menyokong keperluan
3 Membaca, membina dan menulis Jawi
dengan betul dan tepat. pembelajaran Pendidikan Islam. Pelaksanaan bagi kurikulum
Pendidikan Islam adalah mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas yang
4
Membaca, membina dan menulis Jawi
berkuatkuasa sekarang.
dengan betul, tepat dan kemas.
1. Bidang Al-Quran
Membaca, membina dan menulis Jawi
5 dengan betul, tepat dan kemas serta Bidang al-Quran menumpukan perkara berikut:
membudayakannya. 1.1 Bacaan ayat al-Quran pilihan
Membaca, membina dan menulis Jawi 1.2 Hafazan ayat al-Quran pilihan
6 dengan betul, tepat dan kemas serta 1.3 Kefahaman ayat al-Quran pilihan
dicontohi.
2. Bidang Hadis

Bidang Hadis menumpukan perkara berikut:


2.1 Bacaan Hadis pilihan
2.2 Kefahaman Hadis pilihan

3. Bidang Akidah

Bidang Akidah menumpukan perkara berikut:


17
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

3.1 Rukun Iman 7.2 Membaca, membina dan menulis ayat.


3.2 Rukun Islam 7.3 Membaca, membina dan menulis pelbagai jenis teks
3.3 Asmaul Husna 7.4 Mengenal dan menulis Khat Nasakh dan Rikaah
3.4 Sifat 20
Penggunaan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran
3.5 Penyelewengan Aqidah
DSKP ialah satu dokumen yang mengintegrasikan kurikulum dan
4. Bidang Ibadah
pentaksiran yang merangkumi SK, SP dan SPi. DSKP memastikan
Bidang Ibadah menumpukan perkara berikut: guru melaksanakan proses PdP dan seterusnya menjalankan
4.1 Fardhu Ain pentaksiran dengan merujuk kepada satu dokumen sahaja. Guru
4.2 Fardhu Kifayah melaksanakan PdP melalui SK dan SP serta mentaksir
5. Bidang Sirah perkembangan dan pencapaian murid melalui SPi seperti jadual 8 .

Bidang Sirah menumpukan perkara berikut:


Jadual 8: Tafsiran Standard Kandungan, Standard Pembelajaran
5.1 Sirah Rasulullah dan Standard Prestasi

6. Bidang Adab
STANDARD STANDARD STANDARD
Bidang Adab menumpukan perkara berikut: KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI
Penyataan spesifik Satu penetapan Satu set kriteria
6.1 Adab terhadap diri sendiri tentang perkara kriteria atau yang menunjukkan
6.2 Adab dalam kehidupan bersosial yang murid patut indikator kualiti tahap-tahap
ketahui dan boleh pembelajaran dan penguasaan murid
6.3 Adab terhadap Allah lakukan dalam satu pencapaian yang sebagai petunjuk
6.4 Adab terhadap Rasulullah tempoh boleh diukur bagi bahawa sesuatu
persekolahan setiap standard perkara itu telah
7. Bidang Jawi merangkumi aspek kandungan. dikuasai.
pengetahuan,
Bidang Jawi menumpukan perkara berikut: kemahiran dan nilai.
7.1 Huruf jawi tunggal

18
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

‫ﺍﻟﻘﺮءﺍﻥ‬ .1

@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
@ @æŽÐm @ @@Ñçbm
@ @ZoÏa…@†í‰ìß Zñëým
@ @NåÌîjàîi@åË…@‫@ﺍﻟﻘﺪﺭ‬ñ‰ì@„bj¾ 1
N†í죊i@æa…@Þìni åË…@‫@ﺍﻟﻘﺪﺭ‬ñ‰ì@„bj¾ 1.1.1 @åØÜàÈÌß@æa…@„bj¾ 1.1
@ @NÞìni@åË…@‫@ﺍﻟﻘﺪﺭ‬ñ‰ì@„bj¾ 2 @åË…@‫@ﺍﻟﻘﺪﺭ‬ñ‰ì
@a‰b‚@åí‰bç@åÏë†îè×@a… ‫„@ﺍﻟﻘﺮءﺍﻥ‬bj¾ 1.1.2
@†í죊i@æa… Þìni
@ @N†í죊i@æa…@Þìni@åË…@‫@ﺍﻟﻘﺪﺭ‬ñ‰ì@„bj¾ 3 @@NòßbÔna@æa…@l…aŠi
@åí‰bç@åÏë†îè×@a…
@bmŠ@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@‫@ﺍﻟﻘﺪﺭ‬ñ‰ì@„bj¾ @æa…@l…aŠi@a‰b‚
4
@ @Nsãõbbi@åØÜàÈÌß @@NòßbÔna

@bmŠ@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@‫@ﺍﻟﻘﺪﺭ‬ñ‰ì@„bj¾
5
@ @Nl…aŠi@a‰b‚@sãõbbi@åع‹ýß

@bmŠ@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@‫@ﺍﻟﻘﺪﺭ‬ñ‰ì@„bj¾
6
@ @NòßbÔna@æa…@l…aŠi@a‰b‚@sãõbbi@åØÜàÈÌß

19
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
@ @æŽÐm @ @@Ñçbm
@ @ZoÏa…@†í‰ìß @åØÜàÈÌß@æa…@„bj¾ 1.2
@@NåÌîjàîi@åË…@´nÛa@ñ‰ì@„bj¾ 1
N†í죊i@æa…@Þìni@åË…@´nÛa@ñ‰ì@„bj¾ 1.2.1 Þìni@åË…@´nÛa@ñ‰ì
@a‰b‚@åí‰bç@åÏë†îè×@a… ‫„@ﺍﻟﻘﺮءﺍﻥ‬bj¾ 1.2.2 @a…@†í죊i@æa…
@ @NÞìni@åË…@´nÛa@ñ‰ì@„bj¾ 2 @a‰b‚@åí‰bç@åÏë†îè×
@@NòßbÔna@æa…@l…aŠi
@@NòßbÔna@æa…@l…aŠi

@ @N†í죊i@æa…@Þìni@åË…@´nÛa@ñ‰ì@„bj¾ 3

@bmŠ@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@´nÛa@ñ‰ì@„bj¾
4
@ @Nsãõbbi@åØÜàÈÌß

@bmŠ@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@´nÛa@ñ‰ì@„bj¾
5
@ @Nl…aŠi@a‰b‚@sãõbbi@åع‹ýß
@bmŠ@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@´nÛa@ñ‰ì@„bj¾
6
@ @NòßbÔna@æa…@l…aŠi@a‰b‚@sãõbbi@åØÜàÈÌß

20
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
@ @æŽÐm @ @@Ñçbm
@ @ZoÏa…@†í‰ìß @@ZåÄÐy
@ @NåÌîjàîi@åË…@‫@ﺍﻟﻘﺪﺭ‬ñ‰ì@ÅÐzÌß 1
@æa…@Þìni@åË…@‫@ﺍﻟﻘﺪﺭ‬ñ‰ì@ÅÐzÌß 1.3.1 @åØÜàÈÌß@æa…@ÅÐzÌß 1.3
N†í죊i @æa… Þìni@åË…@‫@ﺍﻟﻘﺪﺭ‬ñ‰ì
@ @NÞìni@åË…@‫@ﺍﻟﻘﺪﺭ‬ñ‰ì@ÅÐzÌß 2 @a‰b‚@åí‰bç@åÏë†îè×@a… ‫„@ﺍﻟﻘﺮءﺍﻥ‬bj¾ 1.3.2 @æa…@ñý•@a…@†í죊i
@ @NòßbÔna@æa…@l…aŠi @a‰b‚@åí‰bç@åÏë†îè×
@ @N†í죊i@æa…@Þìni@åË…@‫@ﺍﻟﻘﺪﺭ‬ñ‰ì@ÅÐzÌß 3 NòßbÔna@æa…@l…aŠi

@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@‫@ﺍﻟﻘﺪﺭ‬ñ‰ì@ÅÐzÌß
4
@ @Nsãõbbi@åØÜàÈÌß@bmŠ
@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@‫@ﺍﻟﻘﺪﺭ‬ñ‰ì@ÅÐzÌß
5
@ @Nl…aŠi@a‰b‚@sãõbbi@åع‹ýß@@bmŠ
@@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@‫@ﺍﻟﻘﺪﺭ‬ñ‰ì@ÅÐzÌß
@æa…@l…aŠi@a‰b‚@sãõbbi@åØÜàÈÌß@bmŠ 6
@@NòßbÔna

21
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
@ @æŽÐm @ @@Ñçbm
@ @ZoÏa…@†í‰ìß @åØÜàÈÌß@æa…@ÅÐzÌß 1.4
@ @NåÌîjàîi@åË…@´nÛa@ñ‰ì@ÅÐzÌß 1
@æa…@Þìni@åË…@´nÛa@ñ‰ì@ÅÐzÌß 1.4.1 @æa… Þìni@åË…@´nÛa@ñ‰ì
@æa…@ñý•@a…@†í죊i
N†í죊i
@ @NÞìni@åË…@´nÛa@ñ‰ì@ÅÐzÌß 2 @a‰b‚@åí‰bç@åÏë†îè×
@a‰b‚@åí‰bç@åÏë†îè×@a… ‫„@ﺍﻟﻘﺮءﺍﻥ‬bj¾ 1.4.2
@ @NòßbÔna@æa…@l…aŠi
@ @NòßbÔna@æa…@l…aŠi
@ @N†í죊i@æa…@Þìni@åË…@´nÛa@ñ‰ì@ÅÐzÌß 3

@bmŠ@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@´nÛa@ñ‰ì@ÅÐzÌß
4
@ @Nsãõbbi@åØÜàÈÌß
@@bmŠ@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@´nÛa@ñ‰ì@ÅÐzÌß
5
@ @Nl…aŠi@a‰b‚@sãõbbi@åع‹ýß

@@bmŠ@†í죊i@æa…@Þìni@åË…@´nÛa@ñ‰ì@ÅÐzÌß
6
@@NòßbÔna@æa…@l…aŠi@a‰b‚@sãõbbi@åØÜàÈÌß

22
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
æŽÐm @ @@Ñçbm
@ @ZoÏa…@†í‰ìß @@ZåàèÐ×
@ @NŠ–ÈÛa@ñ‰ì@åmìnãìm@å×bmbîß 1
@ @NŠ–ÈÛa@ñ‰ì@åÜäÌÏ@å×bmbrß 1.5.1 @æa…@ÝàÈÌß@L÷ìßëŠß 1.5
NŠ–ÈÛa@ñ‰ì@åmìnãìm@å؎Üväß 1.5.2 @Š–ÈÛa@ñ‰ì@ïmbîzÌß
@ @NŠ–ÈÛa@ñ‰ì@åmìnãìm@å؎Üväß 2
@Š–ÈÛa@ñ‰ì@åØÜàÈÌß@åÌînäÐ×@îŽîÛbãbÌß 1.5.3
@æa…@l…aŠi@a‰b‚
@@NòßbÔna
@ NŠ–ÈÛa@ñ‰ì@åmìnãìm@ïbØîÜÐÌß 3
Nåí…bjíŠÐ×@Öìnäj¾@a…@sämìnãìm@æa…
@l…aŠi@a‰b‚@Š–ÈÛa@ñ‰ì@åmìnãìm@ïmbîzÌß 1.5.4
@ñ‰ì@åmìnãìm@ïbØîÜÐÌß@æa…@îŽîÛbãbÌß
4 NòßbÔna@æa…
@ @NsäØÜàÈÌß@æa…@Š–ÈÛa
@ @
@ñ‰ì@åmìnãìm@åØÜàÈÌß@æa…@åÌînäÐ×@ðýîäß
5
@ @Nl…aŠi@a‰b‚@Š–ÈÛa
@ñ‰ì@åØÜàÈÌß@æa…@åmìnãìm@åÌînäÐ×@÷ìßëŠß
6
@ @NòßbÔna@æa…@l…aŠi@a‰b‚@Š–ÈÛa

23
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
æŽÐm @ @@Ñçbm
،‫@ﻣﺪ ﺻﻠﺔ ﻗﺼﲑﺓ‬æõbbi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@„bj¾ ZoÏa…@†í‰ìß @ @Z†íì£
‫ ﻣﺪ ﲤﻜﲔ ﺩﺍﻥ ﻣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ‬،‫ ﻣﺪ ﻋﻮﺽ‬،‫ﻣﺪ ﺑﺪﻝ‬ 1 @ïËë†ãbÌß@Íí@òía@åËìmìÏ@æa…@òàÜ×@„bj¾ 1.6.1 @ïËë†ãbÌß@Íí@òía@„bj¾@ 1.6
@ @NåÌîjàîi@åË…@‫ﺩﺃﻭﻝ ﺳﻮﺭﺓ‬ ،‫ ﻣﺪ ﻋﻮﺽ‬،‫ ﻣﺪ ﺑﺪﻝ‬،‫@ﻣﺪ ﺻﻠﺔ ﻗﺼﲑﺓ‬æõbbi ‫@ﺣﻜﻮﻡ ﻣﺪ ﺩﻭﺍ‬æõbbi
،‫@ﻣﺪ ﺻﻠﺔ ﻗﺼﲑﺓ‬æõbbi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@„bj¾ @æa…@Þìni@åË… ‫ﺣﺮﻛﺔ‬
@åË… ‫ﻣﺪ ﲤﻜﲔ ﺩﺍﻥ ﻣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺩﺃﻭﻝ ﺳﻮﺭﺓ‬
‫ ﻣﺪ ﲤﻜﲔ ﺩﺍﻥ ﻣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ‬،‫ ﻣﺪ ﻋﻮﺽ‬،‫ﻣﺪ ﺑﺪﻝ‬ 2 @l…aŠi@a‰b‚@†í죊i
N†í죊i@æa…@Þìni
@ @NÞìni@åË… ‫ﺩﺃﻭﻝ ﺳﻮﺭﺓ‬ @ @NòßbÔna@æa…

،‫@ﻣﺪ ﺻﻠﺔ ﻗﺼﲑﺓ‬æõbbi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@„bj¾ @Íí@òía@åËìmìÏ@æa…@òàÜ×@ŽÏ@ÝäÌß 1.6.2

‫ ﻣﺪ ﲤﻜﲔ ﺩﺍﻥ ﻣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ‬،‫ ﻣﺪ ﻋﻮﺽ‬،‫ﻣﺪ ﺑﺪﻝ‬ 3 ،‫ ﻣﺪ ﺑﺪﻝ‬،‫@ﻣﺪ ﺻﻠﺔ ﻗﺼﲑﺓ‬æõbbi@ïËë†ãbÌß


@ @N†í죊i@æa…@Þìni@åË… ‫ﺩﺃﻭﻝ ﺳﻮﺭﺓ‬ ‫ ﻣﺪ ﲤﻜﲔ ﺩﺍﻥ ﻣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺩﺃﻭﻝ‬،‫ﻣﺪ ﻋﻮﺽ‬
NÞìni@åË… ‫ﺳﻮﺭﺓ‬
،‫@ﻣﺪ ﺻﻠﺔ ﻗﺼﲑﺓ‬æõbbi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@„bj¾
‫ ﻣﺪ ﲤﻜﲔ ﺩﺍﻥ ﻣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ‬،‫ ﻣﺪ ﻋﻮﺽ‬،‫ﻣﺪ ﺑﺪﻝ‬ ،‫ ﻣﺪ ﺑﺪﻝ‬،‫ ﻣﺪ ﺻﻠﺔ ﻗﺼﲑﺓ‬æõbbi@ïbØîÜÐÌß 1.6.3
4
@bmŠ †í죊i@æa…@Þìni@åË… ‫ﺩﺃﻭﻝ ﺳﻮﺭﺓ‬ @ @ ‫ ﻣﺪ ﲤﻜﲔ ﺩﺍﻥ ﻣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ‬،‫ﻣﺪ ﻋﻮﺽ‬
@ @Nsãõbbi@åØÜàÈÌß

24
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
æŽÐm @ @@Ñçbm
،‫@ﻣﺪ ﺻﻠﺔ ﻗﺼﲑﺓ‬æõbbi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@„bj¾ @a…@†í죊i@æa…@Þìni@åË… ‫ ﺳﻮﺭﺓ‬Þëc…
‫ ﻣﺪ ﲤﻜﲔ ﺩﺍﻥ ﻣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ‬،‫ ﻣﺪ ﻋﻮﺽ‬،‫ﻣﺪ ﺑﺪﻝ‬ @ @N‫@ﺍﻟﻘﺮءﺍﻥ‬æõbbjàÏ
5
@bmŠ@†í죊i@æa…@Þìni@åË… ‫ﺩﺃﻭﻝ ﺳﻮﺭﺓ‬ @åÏë†îè×@a… †í죊i åË… ‫„@ﺍﻟﻘﺮءﺍﻥ‬bj¾ 1.6.4
@@Nl…aŠi@a‰b‚@sãõbbi@åع‹ýß
@ @NòßbÔna@æa…@l…aŠi@a‰b‚@åí‰bç
،‫@ﻣﺪ ﺻﻠﺔ ﻗﺼﲑﺓ‬æõbbi@ïËë†ãbÌß@Íí@òía@„bj¾
‫ ﻣﺪ ﲤﻜﲔ ﺩﺍﻥ ﻣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ‬،‫ ﻣﺪ ﻋﻮﺽ‬،‫ﻣﺪ ﺑﺪﻝ‬
6
@bmŠ@†í죊i@æa…@Þìni@åË… ‫ﺩﺃﻭﻝ ﺳﻮﺭﺓ‬
@ @NòßbÔna@æa…@l…aŠi@a‰b‚@sãõbbi@åØÜàÈÌß

25
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

‫ﺣﺪﻳﺚ‬ .2
@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
æŽÐm @ @@Ñçbm
ZoÏa…@†í‰ìß @ïmbîzÌß@æa…@÷ìßëŠß 2.1
@ @.‫ ﺣﺪﻳﺚ‬åmìnãìm@å×bmbrß 1
‫@ﺣﺪﻳﺚ ﺑﺮﺩﺍﺳﺮﻛﻦ‬åmìnãìm@å×bmbrß 2.1.1 @´ÐàîàÏ@ÇbĐäß@‫ﺣﺪﻳﺚ‬
Nsä躊m ‫ ﺩﺍﻥ‬æõbbi @sämìnãìm@åØÜàÈÌß@bmŠ
@ @.‫ ﺣﺪﻳﺚ‬åmìnãìm å؎Üväß 2
N´ÐàîàÏ@@…ì–Ôß@å×bmbrß 2.1.2 NòßbÔna@æa…@l…aŠi@a‰b‚
N´ÐàîàÏ@Ò…bçŠm@l…a@ïbØîÜÐÌß 2.1.3
@ @ .‫ ﺣﺪﻳﺚ‬åmìnãìm@ïbØîÜÐÌß 3 N´ÐàîàÏ@ÇbĐäß@åÌînäÐ×@îŽîÛbãbÌß 2.1.4 ‫ﺿ َﻲ‬ ِ ‫ﷲ ﺑ ِﻦ ُﻋ َﻤ َﺮ َﺭ‬ ِ ‫َﻋ ْﻦ َﻋْﺒﺪِﺍ‬
@a…@‫@ﺣﺪﻳﺚ‬åmìnãìm@ïmbîzÌß@æa…@ÝàÈÌß 2.1.5 :َ‫ﷲ َﻋْﻨﻬُﻤﺎ‬ ُ‫ﺍ‬
@ @NsäØÜàÈÌß@æa… ‫ ﺣﺪﻳﺚ‬åmìnãìm îŽîÛbãbÌß 4 @ @.òßbÔna@æa…@l…aŠi@a‰b‚@åÏë†îè× ‫ﷲ ﻋَﻠَﻴْ ِﻪ‬
ُ ‫ﺻﻠﱠﻰ ﺍ‬ َ ‫َﺃ ﱠﻥ ﺍﻟﱠﻨِﺒ ﱠﻲ‬
:َ‫َﻭ َﺳﱠﻠ َﻢ ﻗَﺎﻝ‬
‫ ﺣﺪﻳﺚ‬åmìnãìm@åØÜàÈÌß@æa…@åÌînäÐ×@ðýîäß ‫ﺍﻟﺴﱠﻤْﻊُ ﻭَﺍﻟﻄﱠﺎ َﻋﺔُ َﻋﻠَﻰ ﺍﻟْ َﻤﺮْ ِء‬
5
@ @Nl…aŠi@a‰b‚ ‫ ﻣَﺎ‬،َ‫ﺐ َﻭ َﻛ ِﺮﻩ‬ ‫ﺴِﻠ ِﻢ ِﻓْﻴﻤَﺎ َﺃ َﺣ ﱠ‬ ْ ‫ﺍْﻟ ُﻤ‬
@‫ ﺣﺪﻳﺚ‬åmìnãìm@åØÜàÈÌß æa…@åÌînäÐ×@÷ìßëŠß َ‫ َﻓﺈِﺫَﺍ ﺃُﻣِﺮ‬،ٍ‫ﺼَﻴﺔ‬
ِ ‫َﻟ ْﻢ ُﻳ ْﺆ َﻣ َﺮ ِﺑ َﻤ ْﻌ‬
@ @NòßbÔna@æa…@l…aŠi a‰b‚ 6 .َ‫ﻼ َﺳ ْﻤ َﻊ َﻭ َﻻ ﻃَﺎ َﻋﺔ‬ َ ‫ﺼَﻴ ٍﺔ َﻓ‬ِ ‫ِﺑ َﻤ ْﻌ‬
@ @(‫)ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ‬
26
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

ñ†îÔÇ .3
@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
æŽÐm @ @@Ñçbm
@ @N‫@ﺍﳊﺴﻴﺐ‬æa…@‫@ﺍﷲ@ﺍﳌﻠﻚ‬âbã@ÑîŽãì×@å×bmbrß@ 1 ZoÏa…@†í‰ìß ‫ ﺍﷲ‬âbã@ÑîŽãì×@îÔîß@ 3.1

@ @N‫@ﺍﳊﺴﻴﺐ‬æa…@‫@ﺍﷲ@ﺍﳌﻠﻚ‬âbã@ÑîŽãì×@å؎Üväß 2 .‫@ﺍﳊﺴﻴﺐ‬æa… ‫ ﺍﷲ ﺍﳌﻠﻚ‬âbã ´mŠÌÏ@å×bmbrß 3.1.1 @bmŠ ‫@ﺍﳊﺴﻴﺐ‬æa… ‫ﺍﳌﻠﻚ‬


‫@ﻧﺎﻡ ﺍﷲ ﺍﳌﻠﻚ‬åË…@æb¹aŠi@âìØy@åØËŠäß 3.1.2 @a…@säØîbØîÜÐÌß
@‫@ﺍﳊﺴﻴﺐ‬æa…@‫@ﺍﷲ@ﺍﳌﻠﻚ‬âbã@ÑîŽãì×@ïbØîÜÐÌß
3 @NïÜÔã@ÝîÛ…@å׊a…Ši ‫@ﺍﳊﺴﻴﺐ‬æa… @l…aŠi@a‰b‚@åÏë†îè×
@ @NåÏë†îè×@a…
‫@ﻧﺎﻡ ﺍﷲ‬åË…@æb¹aŠi@åÌînäÐ×@îŽîÛbãbÌß 3.1.3 NòßbÔna@æa…
@‫@ﺍﷲ‬âbã@ÑîŽãì×@å׊a…Ši@åÓ†äîm@îŽîÛbãbÌß
.‫@ﺍﳊﺴﻴﺐ‬æa… ‫ﺍﳌﻠﻚ‬
@a…@säØÜàÈÌß@bmŠ ‫@ﺍﳊﺴﻴﺐ‬æa…@‫ﺍﳌﻠﻚ‬ 4
@‫@ﻧﺎﻡ ﺍﷲ@ﺍﳌﻠﻚ‬Ò…bçŠm@åãb¹d×@åØînÓìj¾ 3.1.4
@ @NåÏë†îè×
@l…aŠi@a‰b‚@åÓ†äîm@ðõìÛýß ‫@ﺍﳊﺴﻴﺐ‬æa…
@‫@ﺍﷲ‬âbã@ÑîŽãì×@å׊a…Ši@åÓ†äîm@ðýîäß
@ @NòßbÔna@æa…
@a‰b‚@säØÜàÈÌß@bmŠ ‫@ﺍﳊﺴﻴﺐ‬æa…@‫ﺍﳌﻠﻚ‬ 5
@ @Nl…aŠi
@‫@ﺍﷲ‬âbã@ÑîŽãì×@å׊a…Ši@åÓ†äîm@÷ìßëŠß
@a‰b‚@säØÜàÈÌß@bmŠ ‫@ﺍﳊﺴﻴﺐ‬æa…@‫ﺍﳌﻠﻚ‬ 6
@ @NòßbÔna@æa…@l…aŠi
27
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
æŽÐm @ @@Ñçbm
ZoÏa…@†í‰ìß @æb¹aŠi@ÑîŽãì×@îÔîß 3.2
@ @N‫@ﺍﺧﲑﺓ‬ð‰bç@†Ð×@æb¹aŠi@ÑîŽãì×@å×bmbrß@ 1
@ @N‫@ﺍﺧﲑﺓ‬ð‰bç@´mŠÌÏ@å×bmbrß 3.2.1 @æa…@‫@ﺍﺧﲑﺓ‬ð‰bç@†Ð×
@‫@ﺍﺧﲑﺓ‬ð‰bç@åË…@æb¹aŠi@âìØy@å؎Üväß 3.2.2 @a…@säØîbØîÜÐÌß
@ @N‫@ﺍﺧﲑﺓ‬ð‰bç@†Ð×@æb¹aŠi@ÑîŽãì×@å؎Üväß 2
@l…aŠi@a‰b‚@åÏë†îè×
.ïÜÔã@ÝîÛ…@å׊a…Ši
@ @NòßbÔna@æa…
@ @N‫@ﺍﺧﲑﺓ‬ð‰bç@ï™bi@åíõü@âbã@åØËŠäß 3.2.3
@ @N‫@ﺍﺧﲑﺓ‬ð‰bç@†Ð×@æb¹aŠi@ÑîŽãì×@ïbØîÜÐÌß 3
@ð‰bç@†Ð×@æb¹aŠi@åÌînäÐ×@îŽÛbãbÌß 3.2.4

@æb¹aŠi@ÑîŽãì×@å׊a…Ši@åÓ†äîm@îŽîÛbãbÌß N‫ﺍﺧﲑﺓ‬
4
@ @NsäØÜàÈÌß@bmŠ@‫@ﺍﺧﲑﺓ‬ð‰bç@†Ð× ‫@ﺍﺧﲑﺓ‬ð‰bç@Ò…bçŠm@åãb¹d×@åØînÓìj¾ 3.2.5

@†Ð×@æb¹aŠi@ÑîŽãì×@å׊a…Ši@åÓ†äîm@ðýîäß NòßbÔna@æa…@l…aŠi@a‰b‚@‫ﻣﻼﻟﻮءﻱ ﺗﻴﻨﺪﻗﻦ‬


5
@ @Nl…aŠi@a‰b‚@säØÜàÈÌß@bmŠ@‫@ﺍﺧﲑﺓ‬ð‰bç
@æb¹aŠi@ÑîŽãì×@å׊a…Ši@åÓ†äîm@÷ìßëŠß
@l…aŠi@a‰b‚@säØÜàÈÌß@æa…@‫@ﺍﺧﲑﺓ‬ð‰bç@†Ð× 6
@ @NòßbÔna@æa…
28
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
æŽÐm @ @@Ñçbm
ZoÏa…@†í‰ìß @åÌînäÐ×@÷ìßëŠß 3.3
@ @NÙí‘@ÑîŽãì×@å×bmbrß 1
NÙí‘ …ì–Ôß@å×bmbrß 3.3.1 @†Ï‰…@ñ†îÔÇ@åØäçbmŠÐ¾
@ÝîÛ…@å׊a…Ši@Ùí‘@âìØy@åØËŠäß 3.3.2
@aëbj¾@éîÛìi@Íí@åmaìiŠÏ
@ @NÙí‘@ÑîŽãì×@å؎Üväß 2 @ @NÙí‘@†Ð×
NïÜÔã
@éîÛìi@Íí@åmaìiŠÏ ‫@ﺩﺍﻥ‬îäu@å؎Üväß 3.3.3
@ @NÙí‘@ïçëõbväß@åÓ†äîm@ïbØîÜÐÌß 3
NÙí‘@åØjjrß
NåÏë†îè×@a…@Ùí‘@åŽ×@ðýîäß 3.3.4
NÙí‘@åØjjrß@éîÛìi@Íí@٢a‰b׊Ï@îŽîÛbãbÌß 4
@†Ð×@aëbj¾@éîÛìi@Íí@åmaìiŠÏ@ïçëõbväß 3.3.5

@éîÛìi@Íí@٢a‰b׊Ï@ïçëõbväß@@åÓ†äîm@ðýîäß @ @NåÏë†îè×@a…@Ùí‘
5
@ @NÙí‘@åØjjrß

@éîÛìi@Íí@٢a‰b׊Ï@ïçëõbväß@åmaìiŠÏ@÷ìßëŠß
6
@ @NÙí‘@åØjjrß

29
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
æŽÐm @ @@Ñçbm
ZoÏa…@†í‰ìß @åÌînäÐ×@÷ìßëŠß 3.4
@ @Nzî@ÑîŽãì×@å×bmbrß 1
Nzî …ì–Ôß@å×bmbrß 3.4.1 @†Ï‰…@ñ†îÔÇ@åØäçbmŠÐ¾
@ïÜÔã@ÝîÛ…@å׊a…Ši@zî@âìØy@åØËŠäß 3.4.2
@ @Nzî@åmaìiŠÏ
@ @Nzî@ÑîŽãì×@å؎Üväß 2
Nsä躊m@bmŠ
Nzî@åmaìiŠÏ@êìnãì@å؎Üväß 3.4.3
@ @NÙí‘@ïçëõbväß@åÓ†äîm@ïbØîÜÐÌß 3
@a…@zî@åmaìiŠÏ@åŽ×@îŽîÛbãbÌß 3.4.4

NåÏë†îè×
@ @Nzî@åÜàÇ@ïçëõbväß@åÓ†äîm@îŽîÛbãbÌß 4
.zî@åmaìiŠÏ@ïçëõbväß@åÓ†äîm@÷ìßëŠß 3.4.5

@zî@ÑîŽãì×@å׊a…Ši@åmaìiŠÏ@ðýîäß @zî@åmaìiŠÏ@å×ì×ýß@†Ï‰…@ïçëõbväß 3.4.6


5
@ @Nsîçëõbväß@bmŠ @ @NåÏë†îè×@a…
@zî@ÑîŽãì×@å׊a…Ši@åmaìiŠÏ@÷ìßëŠß
6
@ @Nsîçëõbväß@bmŠ

30
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

N‫ﻋﺒﺎﺩﻩ‬ .4

@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
æŽÐm @ @@Ñçbm
@ @ZoÏa…@†í‰ìß @åØÜàÈÌß@æa…@÷ìßëŠß 4.1
@ @Náàîm@ÑîŽãì×@å×bmbrß 1
@@Náàîm@´mŠÌÏ@åØËŠäß 4.1.1 @Þìni@åË… áàîm@ÑîŽãì×
Náàîm@å؍ë‰bèÌß@Íí@٢kj@åØËŠäß 4.1.2 @ @Nl…aŠi@a‰b‚
@ @Náàîm@ÑîŽãì×@å؎Üväß 2
@@@Náàîm@òä@æa…@æì×ë‰@å؎Üväß 4.1.3
Náàîm@٢Š‘@åØía‰ìèÌß 4.1.4
NÞìni@åË…@áàîm@a‰b@ïbØîÜÐÌß 3 Náàîm@٢a‰b@ïbØîÜÐÌß 4.1.5
@ @@Náàîm@åØÜĐj¾@Íí@٢a‰b׊Ï@åØî‚äíŠÐ¾ 4.1.6

@ @NáàîmŠi@ÑîŽãì×@îŽîÛbãbÌß 4 @@Náàîm@åÌînäÐ×@÷ìßëŠß 4.1.7


@a‰b‚@åÏë†îè×@a…@åèî×@ābväß 4.1.8

Nl…aŠi@a‰b‚@áàîmŠi@ÑîŽãì×@ðýîäß 5
NòßbÔna@æa…@l…aŠi

@a‰b‚@áàîm@ÑîŽãì×@åØÜàÈÌß@æa…@÷ìßëŠß
6
Nl…aŠi
31
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
æŽÐm @ @@Ñçbm
ZoÏa…@†í‰ìß @ñý•@ÑîŽãì×@÷ìßëŠß 4.2
@ @òÇbºŠi@ñý•@ÑîŽãì×@å×bmbrß@ 1
NòÇbºŠi@ñý•@…ì–Ôß@å×bmbrß 4.2.1 @åØÜàÈÌß@æa…@òÇbºŠi
@ñý•@åÌînäÐ×@æa…@åèîjÜ×@åØËŠäß 4.2.2 @a‰b‚@sîmbîzÌß@bmŠ
@ @NòÇbºŠi@ñý•@ÑîŽãì×@å؎Üväß 2 NòÇbºŠi @ @NòßbÔna@æa…@l…aŠi
NòÇbºŠi@ñý•@|•@Š‘@å؎Üväß 4.2.3
@ @NÞìni@åË…@òÇbºŠi@ñý•@ïbØîÜÐÌß 3
@NòÇbºŠi@ñý•@a‰bbmbm@îŽîÛbãbÌß 4.2.4
@æa…@l…aŠi@a‰b‚@òÇbºŠi@ñý•@åØÜàÈÌß 4.2.5
@æa…@òÇbºŠi@ñý•@ÑîŽãì×@îŽîÛbãbÌß @ @NòßbÔna
4
@ @NsäØÜàÈÌß
@säØÜàÈÌß@æa…@òÇbºŠi@ñý•@ÑîŽãì×@ðýîäß
5
@ @Nl…aŠi@a‰b‚
@a‰b‚@òÇbºŠi@ñý•@åØÜàÈÌß@æa…@÷ìßëŠß
6
@ @NòßbÔna@æa…@l…aŠi

32
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
æŽÐm @ @@Ñçbm
@ @ZoÏa…@†í‰ìß @ñý•@ÑîŽãì×@÷ìßëŠß 4.3
@ @NòȺ@ñý•@ÑîŽãì×@å×bmbrß@ 1
NòȺ@ñý•@…ì–Ôß@å×bmbrß 4.3.1 @bmŠ@åØÜàÈÌß@æa…@òȺ
@æa…@òȺ@ñý•@kuaë@ïÜÔã@ÝîÛ…@åØËŠäß 4.3.2 l…aŠi@a‰b‚@sîmbîzÌß
@ @NòȺ@ñý•@ÑîŽãì×@å؎Üväß 2 Nsîm‰a NòßbÔna@æa…
NòȺ@ñý•@òîã@ÅÐÛ@„bj¾ 4.3.3
@ @NòȺ@ñý•@ïbØîÜÐÌß 3
@|•@Š‘@æa…@kuaë@Š‘@å؎Üväß 4.3.4
NòȺ@ñý•
@bmŠ@òȺ@ñý•@ÑîŽãì×@îŽÛbãbÌß NòȺ@ñý•@âìÜj@òä@åÜàÇ@åØía‰ìèÌß 4.3.5
4
@ @NsäØÜàÈÌß @Ùîn×@Ήü…@Íí@٢a‰b׊Ï@îŽîÛbãbÌß 4.3.6
NòȺ ‫@ﺧﻄﺒﺔ‬ŠË†äß
@säØÜàÈÌß@bmŠ@òȺ@ñý•@ÑîŽãì×@ðýîäß
5 NòȺ@ñý•@éàØy@åØî‚äíŠÐ¾ 4.3.7
@ @Nl…aŠi@a‰b‚
@òȺ@ñý•@åØíbãìäß@Öìnãëa@aŠšŠi 4.3.8
@säØÜàÈÌß@bmŠ@òȺ@ñý•@ÑîŽãì×@÷ìßëŠß @ @Nl…aŠi@a‰b‚
6
@ @Nl…aŠi@a‰b‚

33
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
æŽÐm @ @@Ñçbm
@ @ZoÏa…@†í‰ìß @ñý•@ÑîŽãì×@÷ìßëŠß 4.4
@ @Nða‰@ð‰bç@aë…@òä@ñý•@ÑîŽãì×@å×bmbrß 1
@ð‰bç@aë…@òä@ñý•@…ì–Ôß@å×bmbrß 4.4.1 @æa…@ða‰@ð‰bç@aë…@òä
NïÜÔã@ÝîÛ…@å׊a…Ši@sßìØy@æa…@ða‰ @sîmbîzÌß@bmŠ@åØÜàÈÌß
@ð‰bç@aë…@òä@ñý•@ÑîŽãì×@å؎Üväß
2 @ð‰bç@aë…@òä@ñý• ‫ ﻛﻴﻔﻴﺔ‬å؎Üväß 4.4.2 @æa…@l…aŠi@a‰b‚
@ @Nða‰
Nða‰ NòßbÔna
ða‰@ð‰bç@aë…@òä@ñý•@a‰b@ïbØîÜÐÌß @Ð܍@æa…@âìÜj@òä@åÜàÇ@îŽÛbãbÌß 4.4.3
3
@ @NÞìni@åË… Nða‰@ð‰bç@aë…@ñý•
@ð‰bç@aë…@òä@ñý•@ÑîŽãì×@îŽÛbãbÌß @ð‰bç@aë…@òä@ñý•@åÌînäÐ×@åØî‚äíŠÐ¾ 4.4.4
4
@ @Nða‰ NsäØíbãìäß@éàØy@æa…@ða‰
@ða‰@ð‰bç@aë…@òä@ñý•@åØíbãìäß 4.4.5
@a…@ða‰@ð‰bç@aë…@òä@ñý•@ÑîŽãì×@ðýîäß
5 @ @NòßbÔna@æa…@l…aŠi@a‰b‚
@ @Nl…aŠi@a‰b‚@åÏë†îè×
@ða‰@ð‰bç@aë…@òä@ñý•@ÑîŽãì×@÷ìßëŠß
6
@ @NòßbÔna@æa…@l…aŠi@a‰b‚@åÏë†îè×@a…

34
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

‫ﺳﲑﻩ‬ .5

@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
æŽÐm @ @@Ñçbm
ZoÏa…@†í‰ìß @†Ï‰… ‰bjnÇa@÷ìßëŠß 5.1
@ @Nòäí†à×@ñŠvç@aìînŽíŠÏ@†Ï‰…@‰bjnÇa@å×bmbrß@ 1
NñŠvç@´mŠÌÏ@åØËŠäß 5.1.1 @a@Þ썉@ñŠvç@aìînŽíŠÏ
Nòäí†à×@ñŠvç@Îë‰ë†äß@Íí@kj@åØËŠäß 5.1.2 @@bmŠ@òäí†à×@!
@ @Nòäí†à×@ñŠvç@†Ï‰…@‰bjnÇa@å؎Üväß 2
@a@Þ썉@Ð܍@ÍînäÏ@aìînŽíŠÏ@å؎Üväß 5.1.3 @l…aŠi@a‰b‚@säØÜàÈÌß
Nòäí†à×@ñŠvç@énäíŠÏ@b¹Šäß@! NòßbÔna@æa…
@a…@òäí†à×@ñŠvç@†Ï‰…@‰bjnÇa@ïbØîÜÐÌß
3 @ñŠvç@aìînŽíŠÏ@åÌînäÐ×@îŽîÛbãbÌß 5.1.4
@ @NåÏë†îè×
Nòäí†à×
@æa…@òäí†à×@ñŠvç@†Ï‰…@‰bjnÇa@îŽÛbãbÌß
4 @ñŠvç@aìînŽíŠÏ@†Ï‰… ‰bjnÇa@÷ìßëŠß 5.1.5
@ @@NsäØÜàÈÌß
Nòäí†à×
@æa…@òäí†à×@ñŠvç@†Ï‰…@‰bjnÇa@ðýîäß @a…@êìnãì@ðb™bj@a@Þ썉@åØí…bväß 5.1.6
5
@ @Nl…aŠi@a‰b‚@säØÜàÈÌß @æa…@l…aŠi@a‰b‚@åèiëaŠÏ@å×ì×ýß
@æa…@òäí†à×@ñŠvç@†Ï‰…@‰bjnÇa@÷ìßëŠß @ @NòßbÔna
6
@ @NòßbÔna@æa…@l…aŠi@a‰b‚@säØÜàÈÌß

35
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
æŽÐm @ @@Ñçbm
‫@ﺍﺗﻘﺎﻥ‬oÐî• åÛìšËëd×@†Ï‰…@‰bjnÇa@å×bmbrß@ ZoÏa…@†í‰ìß @†Ï‰…@‰bjnÇa@÷ìßëŠß 5.2
1
@ @N!@†àª@ã N!@†àª@ã ‫@ﺍﺗﻘﺎﻥ‬oÐî•@…ì–Ôß@å×bmbrß 5.2.1 ‫@ﺍﺗﻘﺎﻥ‬oÐî• åÛìšËëd×
@ã ‫@ﺻﻴﻔﺖ@ﺍﺗﻘﺎﻥ‬åÛìšËëd×@å؎Üväß 5.2.2 @Öìnãëa@!@†àª@ã
@oÐî• åÛìšËëd×@†Ï‰…@‰bjnÇa@å؎Üväß
2
Na†äîši@åÏë†îè×@é–Ó@ðõìÛýß@!@†àª @l…aŠi@a‰b‚@åØÜàÇ…
@ @N!@†àª@ã ‫ﺍﺗﻘﺎﻥ‬
@Íí@ !@†àª@ã@åÓ†äîm@ïbØîÜÐÌß 5.2.3 NòßbÔna@æa…
@oÐî• åÛìšËëd×@†Ï‰…@‰bjnÇa@åØîbØîÜÐÌß
3 @æõbnäî‚×@Óìi@ðb™bj ‫@ﺍﺗﻘﺎﻥ‬oÐî•Ši
@ @NåÏë†îè×@a…@!@†àª@ã ‫ﺍﺗﻘﺎﻥ‬
Nåí‰bç@åÏë†îè×@a…@a†äîši@†Ð×
@oÐî• åÛìšËëd×@†Ï‰…@‰bjnÇa@îŽÛbãbÌß @ !@†àª@ã@åÓ†äîm@†Ó‰…@‰bjnÇa@÷ìßëŠß 5.2.4
4
@ @NsäØÜàÈÌß@æa…@!@†àª@ã ‫ﺍﺗﻘﺎﻥ‬ NsäØÜàÈÌß@æa… ‫@ﺍﺗﻘﺎﻥ‬oÐî•Ši@Íí
‫@ﺍﺗﻘﺎﻥ‬oÐî• åÛìšËëd×@†Ï‰…@‰bjnÇa@ðýîäß @å×bã‰ìÐàrß@êìšËìMêìšË썊i 5.2.5
5
@ @Nl…aŠi@a‰b‚@säØÜàÈÌß@æa…@!@†àª@ã @l…aŠi@a‰b‚@åÏë†îè×@a…@laìvËìšÌm
‫@ﺍﺗﻘﺎﻥ‬oÐî• åÛìšËëd×@†Ï‰…@‰bjnÇa@÷ìßëŠß @ @NòßbÔna@æa…
@æa…@l…aŠi@a‰b‚@säØÜàÈÌß@æa…@!@†àª@ã 6
@ @NòßbÔna
36
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
æŽÐm @ @@Ñçbm
@†àª@ã@åí…bjíŠÐ×@‫@ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺍﻥ ﻣﻨﻼدﱐ‬å×bmbrß ZoÏa…@†í‰ìß ‫÷@ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺍﻥ‬ìßëŠß 5.3
1
@ @N´ÐàîàÏ@ðb™bî@! N´ÐàîàÏ@…ì–Ôß@å×bmbrß 5.3.1 @ã@åí…bjíŠÐ×@ïã…ýäß
@ã@åí…bjíŠÐ×@ïã…ýäß ‫@ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺍﻥ‬å؎Üväß N!@†àª@ã@åäîÐàîÐ×@٢ð@å؎Üväß 5.3.2
@ðb™bj@!@†àª
2
@ @N´ÐàîàÏ@ðb™bî@!@†àª @l…aŠi@a‰b‚@´ÐàîàÏ
@ðb™bj !@†àª@ã@åãaŠÏ@îŽîÛbãbÌß 5.3.3
@ã åí…bjíŠÐ×@ïã…ýäß ‫@ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺍﻥ‬ïbØîÜÐÌß @@NòßbÔna@æa…
3 N ´ÐàîàÏ@Ήëd
@ @N´ÐàîàÏ@ðb™bî@!@†àª
@!@†àª@ã@åí…bjíŠÐ×@‫÷ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‬ìßëŠß 5.3.4
@ã@åí…bjíŠÐ×@ïã…ýäß ‫@ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺍﻥ‬îŽîÛbãbÌß
4 NsäØÜàÈÌß@æa…@´ÐàîàÏ@ðb™bj
@ @NsäØÜàÈÌß@æa…@´ÐàîàÏ@ðb™bî@!@†àª
@!@a@Þ썉@åäîÐàîÐ×@ïã…ýäß@bèëaŠi 5.3.5
@†àª@ã@åí…bjíŠÐ×@ïã…ýäß ‫@ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺍﻥ‬ðýîäß
@l…aŠi@a‰b‚@ÞìšËëa@´ÐàîàÏ@ðb™bj
@a‰b‚@säØÜàÈÌß@bmŠ@´ÐàîàÏ@ðb™bî@! 5
@ @NòßbÔna@æa…
@ @Nl…aŠi
@ã@åí…bjíŠÐ×@ïã…ýäß ‫÷@ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺍﻥ‬ìßëŠß
@säØÜàÈÌß@bmŠ@´ÐàîàÏ@ðb™bî@!@†àª 6
@ @NòßbÔna@æa…@l…aŠi@a‰b‚
37
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

‫ﺍﺩﺏ‬ .6

@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
æŽÐm @ @@Ñçbm
ZoÏa…@†í‰ìß @@l…a@ÑîŽãì×@÷ìßëŠß 6.1
@ @Næõa‰†ä×@ïÔíõbäß@l…a@å×bmbrß @ @1
Næõa‰†ä×@ïÔíõbäß@l…a@å×bmbrß 6.1.1 @æa…@æõa‰†ä×@ïÔíõbäß
@ @Næõa‰†ä×@ïÔíõbäß@l…a@å؎Üväß Næõa‰†ä×@ïÔíõbäß@‫ ﺩﻋﺎء‬ÅÐzÌß 6.1.2 @l…aŠi@a‰b‚@säØÜàÈÌß
2
@æa…@æõa‰†ä×@ïÔíõbäß@l…a@ïbØîÜÐÌß 6.1.3 @ @NòßbÔna@æa…

@ @Næõa‰†ä×@ïÔíõbäß@l…a@ïbØîÜÐÌß 3 N³ßýŽ×@٢éØÌÛ@åØÜàÈÌß
@ïÔíõbäß@l…aŠi@åèîjÜ×@îŽîÛbãbÌß 6.1.4
@bmŠ@æõa‰†ä×@ïÔíõbäß@l…a@îŽîÛbãbÌß
4 N@säØíbibÌß@òjÓbÇ@æa…@æõa‰†ä×
@ @@NsäØÜàÈÌß
@bmŠ@æõa‰†ä×@ïÔíõbäß@l…a@ÑîŽãì×@ðýîäß Næõa‰†ä×@ïÔíõbäß@l…a@÷ìßëŠß 6.1.5
5
@ @Nl…aŠi@a‰b‚@säØÜàÈÌß @æõa‰†ä×@ïÔíõbäß@l…a@åØÜàÈÌß@÷bînä 6.1.6
@bmŠ@æõa‰†ä×@ïÔíõbäß@l…a@÷ìßëŠß @ @NòßbÔna@æa…@l…aŠi@a‰b‚
6
@ @NòßbÔna@æa…@l…aŠi@a‰b‚@säØÜàÈÌß

38
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
æŽÐm @ @@Ñçbm
@ @ZoÏa…@†í‰ìß @l…a@ÑîŽãì×@÷ìßëŠß 6.2
@ @NïÜi@Þaìu@l…a@ÑîŽãì×@å×bmbrß@ 1
@ïÜi@Þaìu@âìØy@æa…@´mŠÌÏ@å×bmbrß 6.2.1 @ÊŠ‘@Ðäß@Íí@ïÜi@Þaìu
NïÜÔã@ÝîÛ…@å׊a…Ši @a‰b‚@säØÜàÈÌß@æa…
@ @NïÜi@Þaìu@l…a@ÑîŽãì×@å؎Üväß 2 @ @NòßbÔna@æa…@l…aŠi
.ïÜi@ÞaìuŠi l…a@åØËŠäß 6.2.2

NïÜi@ÞaìuŠi l…a@ïbØîÜÐÌß 6.2.3
@ @.ïÜi@Þaìu@l…a@ïbØîÜÐÌß 3
@Ùîn×@l…aŠi@åÌînäÐ×@îŽîÛbãbÌß 6.2.4

.ïÜi@ÞaìuŠi
@ @@NsäØÜàÈÌß@bmŠ@ïÜi@Þaìu@l…a@îŽîÛbãbÌß 4
@ÊŠ‘@Ðäß@Íí@ïÜi@ÞaìuŠi@l…a@åØÜàÈÌß 6.2.5

@ @NòßbÔna@æa…@l…aŠi@a‰b‚
@bmŠ@ïÜi@Þaìu @l…a@ÑîŽãì×@ðýîäß
5
@ @Nl…aŠi@a‰b‚@säØÜàÈÌß

@bmŠ@ïÜi@Þaìu@l…a@ÑîŽãì×@÷ìßëŠß
6
@ @NòßbÔna@æa…@l…aŠi@a‰b‚@säØÜàÈÌß

39
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
æŽÐm @ @@Ñçbm
ZoÏa…@†í‰ìß @l…a@ÑîŽãì×@÷ìßëŠß 6.3
@ @NïbØîãìßì׊i@l…a@ÑîŽãì×@å×bmbrß@ 1
NïbØîãìßì׊i@…ì–Ôß@å×bmbrß 6.3.1 @Ðäß@Íí@ïbØîãìßì׊i
@säØÜàÈÌß@æa…@ÊŠ‘
@Ùîn×@l…aŠi@âìØy@å×bmbrß@ 6.3.2
@ @NïbØîãìßì׊i@l…a@ÑîŽãì×@å؎Üväß@ 2 @ @NòßbÔna@æa…@l…aŠi@a‰b‚
NïÜÔã@ÝîÛ…@å׊a…Ši@ïbØîãìßì׊i

NïbØîãìßì׊i l…a@ïbØîÜÐÌß 6.3.3
@ @NïbØîãìßì׊i@l…a@ïbØîÜÐÌß 3
@Ùîn×@l…aŠi@åÌînäÐ×@îŽîÛbãbÌß 6.3.4

@ïbØîãìßì׊i@l…a@ÑîŽãì×@îŽîÛbãbÌß .ïbØîãìßì׊i
4
@ @NsäØÜàÈÌß@æa…
@Ðäß@Íí@ïbØîãìßì׊i@l…a@åØÜàÈÌß 6.3.5

@ïbØîãìßì׊i@a…@l…a@ÑîŽãì×@ðýîäß @ @NòßbÔna@æa…@l…aŠi@a‰b‚@ÊŠ‘
5
@ @Nl…aŠi@a‰b‚@säØÜàÈÌß æa…

@æa…@ïbØîãìßì׊i@l…a@ÑîŽãì×@÷ìßëŠß
6
@ @NòßbÔna@æa…@l…aŠi@a‰b‚@säØÜàÈÌß
40
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
æŽÐm @ @@Ñçbm
@Ðäß@Íí ‫@ﺳﻜﻴﺘﺮ‬bÇ@Ò…bçŠm@l…a@å×bmbrß ZoÏa…@†í‰ìß @Ò…bçŠm@l…a@÷ìßëŠß 6.4
1
@ @NÊŠ‘ .‫@ﺳﻜﻴﺘﺮ‬bÇ@…ì–Ôß@å×bmbrß 6.4.1 @ÊŠ‘@Ðäß@Íí@‫@ﺳﻜﻴﺘﺮ‬bÇ
@Ðäß@Íí ‫@ﺳﻜﻴﺘﺮ‬bÇ@Ò…bçŠm@l…a@å؎Üväß @bÇ@a‰bèîÛì¾@æa…@a‰bèîܾ@âìØy@åØËŠäß 6.4.2 @a‰b‚@säØÜàÈÌß@æa…
2
@ @NÊŠ‘ @NïÜÔã@ÝîÛ…@å׊a…Ši@‫ﺳﻜﻴﺘﺮ‬ NòßbÔna

@Ðäß@Íí ‫@ﺳﻜﻴﺘﺮ‬bÇ@Ò…bçŠm@l…a@ïbØîÜÐÌß @bÇ@a‰bèîÛì¾@æa…@a‰bèîܾ@l…a@ïbØîÜÐÌß 6.4.3


3
@ @NÊŠ‘ NÊŠ‘@Ðäß@Íí ‫ﺳﻜﻴﺘﺮ‬
@Íí ‫@ﺳﻜﻴﺘﺮ‬bÇ@Ò…bçŠm@l…a@îŽîÛbãbÌß @a‰bèîÛì¾@æa…@a‰bèîܾ@åÌînäÐ×@îŽîÛbãbÌß 6.4.4
4
@ @NåÏë†îè×@a…@ÊŠ‘@Ðäß NÊŠ‘@Ðäß@Íí ‫@ﺳﻜﻴﺘﺮ‬bÇ

@Íí@‫@ﺳﻜﻴﺘﺮ‬bÇ@Ò…bçŠm@l…a@ÑîŽãì×@ðýîäß @bÇ@a‰bèîÛì¾@æa…@a‰bèîܾ@laìvËìšÌmŠi 6.4.5


5
@ @Nl…aŠi@a‰b‚@säØÜàÈÌß@bmŠ@ÊŠ‘@Ðäß @ @NòßbÔna@æa…@l…aŠi@a‰b‚@‫ﺳﻜﻴﺘﺮ‬

@Ðäß@Íí@‫@ﺳﻜﻴﺘﺮ‬bÇ@Ò…bçŠm@l…a@÷ìßëŠß
@æa…@l…aŠi@a‰b‚@säØÜàÈÌß@bmŠ@ÊŠ‘ 6
@ @NéßbÔna
41
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

ðëbu .7

@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
æŽÐm @ @@Ñçbm
@ @îäu@ðb™bjÜÏ@îÛìäß@æa…@Lbäîj¾@L„bj¾ @Zbàîm@å׊a…Ši@÷@Ùîm@„bj¾@ 7.1.1 @îÛìäß@æa…@Lbäîj¾@L„bj¾@ 7.1
@ðëbu@åŽîÛìm@a…@bàîm@å׊a…Ši@÷@Ùîm 1 @ @ozî•@Òë†îç@åÜàÇ@M @÷@Ùîm@@îäu@ðb™bjÜÏ
@ @NåÌîjàîi@åË… @ @HÙîäníaI@æõbía…ìj×@M @ @@Z@bàîm@å׊a…Ši
@@@@îäu@ðb™bjÜÏ@îÛìäß@æa…@Lbäîj¾@L„bj¾ @ @æõbíaŠÏ@M @ @
@ðëbu@åŽîÛìm@a…@bàîm@å׊a…Ši@÷@Ùîm 2 @ @å×ì@M @Òë†îç@åÜàÇ@M
@ @NÞìni@åË… @ @åíb×bÏ@M @ @ozî•
@å׊a…Ši@÷@Ùîm@îÛìäß@æa…@bäîj¾ æõbía…ìj×@M
@@@@îäu@ðb™bjÜÏ@îÛìäß@æa…@Lbäîj¾@L„bj¾ 7.1.2
@ @@@@@@@@@@@@@Nbàîm @ @æõbíaŠÏ@M
@ðëbu@åŽîÛìm@a…@bàîm@å׊a…Ši@÷@Ùîm 3
@ @ @ @å×ì@M
@ @NoÐm@æa…@Þìni@åË…
@ @åíb×bÏ@M
@@@@îäu@ðb™bjÜÏ@îÛìäß@æa…@Lbäîj¾@L„bj¾
@ðëbu@åŽîÛìm@a…@bàîm@å׊a…Ši@÷@Ùîm 4

@ @NÝØm@æa…@oÐm@LÞìni@åË…

42
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
æŽÐm @ @@Ñçbm
@@@@@îäu@ðb™bjÜÏ@îÛìäß@æa…@Lbäîj¾@L„bj¾ @îäu@ðb™bjÜÏ@„bj¾@æa…@îÛìäß@Lbäîj¾ 7.1.3 @ @
@ðëbu@åŽîÛìm@a…@bàîm@å׊a…Ši@÷@Ùîm 5 Nbàîm@å׊a…Ši@÷@Ùîm
@ @Nsä×bía…ìj¾@bmŠ@ÝØm@æa…@oÐm@LÞìni@åË… @ðëbu@åŽîÛìäÏ@íûîn×a@å×bäŽÔÜß 7.1.4
@@@@@îäu@ðb™bjÜÏ@îÛìäß@æa…@Lbäîj¾@L„bj¾ @æŠubÌÏ@ìnÓë@‰aìÛ…@bàîm@îäu@ðb™bjÜÏ
@ðëbu@åŽîÛìm@a…@bàîm@å׊a…Ši@÷@Ùîm 6 @ @NæŠuýjàÏ@æa…
@ @Nïçìnã쁅@bmŠ@ÝØm@æa…@oÐm@LÞìni@åË…
ZoÏa…@†í‰ìß @‫@ﺧﻂ@ﻧﺴﺦ‬îÛìäß@æa…@ÝäÌß 7.2
@pbía ‫ ﺩﺍﻥ‬æõbmb׊Ï@LÒëŠy@îÛìäß@æa…@ÝäÌß
1 @ @N‫@ﺧﻂ‬îÛìäß@³ÛaŠÏ@ŽÏ@ÝäÌß 7.2.1 @ @NÞìni@åË…
@ @NåÌîjàîi@åË… ‫@ﺧﻂ@ﻧﺴﺦ‬ê†ÇbÓ@pìØîÌß@ê…ìß
@‫@ﺧﻂ‬³ÛaŠÏ@bãìšÌß@a‰b@ïbØîÜÐÌß 7.2.2
@pbía ‫ ﺩﺍﻥ‬æõbmb׊Ï@LÒëŠy@îÛìäß@æa…@ÝäÌß @ @NÞìni@åË…
2 @‫@ﺧﻂ‬ê†ÇbÓ@pìØîÌß@ÒëŠy@îÛìäß 7.2.3
@ @.Þìni@åË… ‫@ﺧﻂ@ﻧﺴﺦ‬ê†ÇbÓ@pìØîÌß@ê…ìß
N‫ﻧﺴﺦ‬
@pbía ‫ ﺩﺍﻥ‬æõbmb׊Ï@LÒëŠy@îÛìäß@æa…@ÝäÌß @‫@ﺧﻂ‬ê†ÇbÓ@pìØîÌß@æõbmb׊Ï@îÛìäß 7.2.4
@æa…@Þìni@åË… ‫@ﺧﻂ@ﻧﺴﺦ‬ê†ÇbÓ@pìØîÌß@ê…ìß 3
@ @.‫ﻧﺴﺦ‬
@ @NoÐm
43
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

@ @ïbnŽíŠÏ@…‰†än
@ @æŠuýjàÏ@…‰†än @ @åËë†ãb×@…‰†än
æŽÐm @ @@Ñçbm
@pbía ‫ ﺩﺍﻥ‬æõbmb׊Ï@LÒëŠy@îÛìäß@æa…@ÝäÌß @‫@ﺧﻂ‬ê†ÇbÓ@pìØîÌß@ê…ìß@pbía@îÛìäß 7.2.5 @ @

@LÞìni@åË…@‫@ﺧﻂ@ﻧﺴﺦ‬ê†ÇbÓ@pìØîÌß@ê…ìß 4 N‫ﻧﺴﺦ‬
@ @NÝØm@æa…@oÐm a‰b‚ ‫@ﺧﻂ‬åŽîÛìäÏ@íûîn×a@å×bía…ìj¾ 7.2.6
@pbía ‫ ﺩﺍﻥ‬æõbmb׊Ï@LÒëŠy@îÛìäß@æa…@ÝäÌß @ @.‫ﺗﻜﻞ‬
@LÞìni@åË…@‫@ﺧﻂ@ﻧﺴﺦ‬ê†ÇbÓ@pìØîÌß@ê…ìß 5
@ @Nsä×bía…ìj¾@bmŠ@ÝØm@æa…@oÐm
@pbía ‫ ﺩﺍﻥ‬æõbmb׊Ï@LÒëŠy@îÛìäß@æa…@ÝäÌß
@LÞìni@åË…@‫@ﺧﻂ@ﻧﺴﺦ‬ê†ÇbÓ@pìØîÌß@ê…ìß 6
@ @Nïçìnã쁅@bmŠ@ÝØm@æa…@oÐm
@

44
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

@ @ð‰bìÜ™

Nmc…@í‰biŠi@sßìÜj@‫@ﺣﺮﻭﻑ‬ïmbß@ëaë@æa…@mc…@í‰biŠi@sßìÜj@ïmbß@ëaë@†Ï@pìj½@O@ÕãìÛ@æõbbi@Z@ @@´Û@æõbbi .1

NòÈĐÔß@‫@ﺣﺮﻭﻑ‬O@ñ‰ì@ÚìjàÏ@‫@ﺣﺮﻭﻑ‬Z@@@‰ìŽÛa@‫ﻓﻮﺍﺗﺢ‬ .2

NÎìjßbŠi@æõbbi@Ùîn×@…bîm@æa…@æõüìߊÏ@†Ï@…a@Íí@êŒàç@Z@@@Ý•ë@êŒàç .3

.‫ ﺃﻝ ﴰﺴﻴﺔ‬: ‫ﺇﺩﻏﺎﻡ ﴰﺴﻲ‬ .4

.‫ ﺃﻝ ﻗﻤﺮﻳﺔ‬: ‫ﺇﻇﻬﺎﺭ ﻗﻤﺮﻱ‬ .5

.‫ ﻟﻔﻆ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﷲ‬: ‫ﻟﻔﻆ ﺟﻼﻟﺔ‬ .6

.‫ ﻣﻮﻟﻮﺕ‬œËë‰ ‫ ﺗﺒﻞ ﺩﺍﻥ ﳑﻨﻮﻫﻲ‬: ‫ﺗﻔﺨﻴﻢ‬ .7

@†í‰ìß@NpìØîÌß@†í‰ìß@æa…@„bj¾@ë‰ì™@Öìnäi@a…@ì×üŠi@ïÔÜm@îëŠÏ@Në‰ì™@pìÛìß@†Ï‰…@æõbbi@ÝîjàÌß : ‫ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ‬ .8

Næõbbi@åØz–Ìß@ë‰ì™@„bj¾
.‫@ﻣﻮﻟﻮﺕ‬œËë‰ ‫@ﺩﺍﻥ ﺗﻴﺪﻕ ﳑﻨﻮﻫﻲ‬îÐîã : ‫ﺗﺮﻗﻴﻖ‬ .9

@Në‰bèi@Íí@‫@ﻧﻔﺲ‬åË…@æõbbi@üì@Îìjàrß@òîã@åË…@Ùîn؍@äçŠi : ‫ﻭﻗﻒ‬ .10

.ÎìjßbŠi : ‫ﻭﺻﻞ‬ .11

45
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

@ @
ZpìØíaŠi@Íí@a‰b׊Ï@†Ï@Þìni@åË… ‫„@ﺍﻟﻘﺮءﺍﻥ‬bj¾@oÏa…@Z@ @@ @Þìni .12

Nòîöbvç@ÒëŠy@÷ba@åmìj -

.‫ ﺳﻜﻮﻥ ﺩﺍﻥ ﺷﺪّﺓ‬،‫ ﻛﺴﺮﺓ‬،‫ ﺿﻤﺔ‬،‫@ﻓﺘﺤﺔ‬í‰bi -

.‫ﺍﻝ ﻗﻤﺮﻳﺔ ﺩﺍﻥ ﺍﻝ ﴰﺴﻴﺔ‬ -

NïÈîj@†ß@æa…@Õí†äîÏ@æõbbi -

NŠ‚äÛ@åË…@‫„@ﺍﻟﻘﺮءﺍﻥ‬bj¾@oÏa…@Z@ @@ @@Š‚äÛ@ @@ .13


N†íì£@âìØy@åçë‰ì܎×@pìØîÌß@‫„@ﺍﻟﻘﺮءﺍﻥ‬bj¾@oÏa…@Z@ @@ @†í죊i@ @@ .14
@ @
@ @@
@@

46
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

PANEL PENGGUBAL

1. Zamri bin Abdul Rahim Bahagian Pembangunan Kurikulum


2. Muhammad Kamil bin Ali Bahagian Pembangunan Kurikulum
3. Muhamad Fauzi bin Abdul Bahagian Pembangunan Kurikulum
4. Hasruddin bin Hassan Bahagian Pembangunan Kurikulum
5. Prof. Madya. Dr. Asmawati binti Suhid Universiti Putra Malaysia
6. Prof. Madya Dr. Mohd Radhi bin Ibrahim Universiti Sains Islam Malaysia
7. Shaiful Kahar bin Ahmad Jabatan Pendidikan Negeri Selangor
8. Wan Yusuf bin Wan Sulung IPG Kampus Pendidikan Islam Bangi, Selangor
9. Saifuddin bin Asri SMA Maahad Nurul Fazdliah, Perak
10. Mohd. Khairi binti Ramli SMKA Kuala Lumpur
11. Upiq Asmar binti Zainal SK Bukit Damansara, Kuala Lumpur
12. Mashitah binti Anuar SK Bukit Rawang Jaya, Rawang, Selangor
13. Robi’atul’adawiyah binti Joari SJK(C) Dengkil, Selangor
14. Zuraihan binti Abd Razak SJK(C) Hang Ming, Puchong, Selangor
15. Norhizam binti Basar SJK(C) Tiong Nam, Banting, Selangor
16. Zaharah binti Sardi SK Jalan Enam, Bandar Baru Bangi, Selangor
17. Hairiah binti Jelani SK Jenjarom, Jenjarom, Selangor
18. Dalilah @ Wati binti Saparon SK Sultan Hishamuddin, Kuala Lumpur

TURUT MENYUMBANG

1. Dr. Muhammad Zaini bin Yahya Universiti Kebangsaan Malaysia


2. Dr. Mudassir bin Rosder Pesara - Universiti Kebangsaan Malaysia,

47
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

PENGHARGAAN

Penasihat

Dr. Mohamed bin Abu Bakar - Pengarah


Datin Dr. Ng Soo Boon - Timbalan Pengarah Dasar dan Sains & Teknologi

Penasihat Editorial
Mohamed Zaki bin Abd. Ghani - Ketua Sektor
Haji Naza Idris bin Saadon - Ketua Sektor
Dr. Rusilawati binti Othman - Ketua Sektor
Mahyudin bin Ahmad - Ketua Sektor
Mohd Faudzan bin Hamzah - Ketua Sektor
Mohamed Salim bin Taufix Rashidi - Ketua Sektor
Paizah binti Zakaria - Ketua Sektor
Hajah Norashikin binti Hashim - Ketua Sektor

48
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 5

@@

Penyelaras Teknikal Penerbitan dan Spesifikasi

Saripah Faridah binti Syed Khalid


Nur Fadia binti Mohamed Radzuan
Mohamad Zaiful bin Zainal Abidin
Abd Razak bin Mohammed

Pereka Grafik

Siti Zulikha binti Zelkepli

49