Anda di halaman 1dari 6

MOHTHAR BIN MARZUKI

RBTS2063M PENGAJIAN KURIKULUM REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI SEK MEN


CARTA ORGANISASI SEKOLAH

CARTA ORGANISASI RBT

PENGETUA

PEN KANAN
PENTADBIRAN

GKMP TEKNIK
& VOKASIONAL

KETUA PANITIA
RBT

GURU SUBJEK
RBT
PERANCANGAN DAN PENGURUSAN PANATIA

TAHUNAN

PERKARA BUTIRAN

1 Penyediaan Rancangan Pengajaran Tahunan - Dilaksanakan mengikut jadual yang


ditetapkan

2 Menghabiskan sukatan matapelajaran - Tingkatan 1, 2 & 3 pada bulan Ogos

3 Membuat Latihan - 12 Latihan (objektif dan subjektif) bagi


setiap unit pelajaran

4 Memeriksa Nota & Buku Latihan - 4 kali sebulan atau sekali seminggu
-
5 Menyediakan soalan untuk peperiksaan - Mengikut jadual peperiksaan yang
disediakan

6 Penyelarasan Bengkel RBT - Memantau bahan dan peralatan


-
7 Bahan Bantu Mengajar - Menggunakan item PPPM dan modul PT3

8 Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian - Pentadbir memeriksa fail RPH yang


dihantar
9 Kelas Tambahan atau Bimbingan - Hari persekolahan atau hujung minggu

10 Pelan Strategik Tahunan - Pelan jangka panjang & pendek

11 Mengendalikan PBD - Menyediakan laporan offline PBD

12 Pencerapan Guru - Dua kali setahun

13 Memberi Taklimat “In House” - Guru yang hadir kurus di luar sekolah

14 Penyediaan Modul PT3 dan PBD - Guru sediakan modul dan item yang sesuai

15 Melaksanakan Program Panatia - Program sekolah, PT3, projek dan latihan


bersasar

16 Ceramah/Bengkel Skema Pemarkahan & - Dilaksanakan sebelum peperiksaan


Teknik Menjawab PT3 percubaan dan sebenar

17 Menjalankan Kajian Tindakan - Dilaksanakan secara individu atau


berkumpulan
TUGAS PANATIA

1) Membuat, mendokumen, menyebarluas dan menyemak semula ketetapan dengan mematuhi


arahan yang berkuatkuasa, mengikut keperluan sekolah, secara menyeluruh dan jelas.

2) Memperoleh DSKP, menyelaras penyediaan RPT dan RPH (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999:
Penyediaan Rekod Pembelajaran dan Pengajaran), pentaksiran, tugasan, menganalisis data dan
mengambil tindakan susulan dengan mematuhi arahan yang berkuatkuasa, berdasarkan
keperluan pelaksanaan kurikulum dan secara menyeluruh.

3) Merancang dan melaksanakan program pembangunan profesionalisme yang berkaitan dengan


mata pelajaran, menilai keberkesanan program dan mengambil tindakan susulan dengan
berfokus kepada keperluan guru, perkembangan pendidikan semasa dan secara berterusan.

4) Merancang dan melaksanakan program yang menjurus ke arah peningkatan ilmu dan
kemahiran, menilai keberkesanan program dan mengambil tindakan susulan dengan berfokus
kepada isu pembelajaran, mengambil kira tahap keupayaan murid, secara menyeluruh dan
berterusan.

5) Merancang dan melaksanakan perbelanjaan, memanfaatkan sumber pendidikan dan


merekodkan penerimaan serta penggunaan sumber pendidikan mengikut prosedur yang
ditetapkan, keperluan, secara menyeluruh dan berterusan.

6) Merancang, menyelaras dan melaksanakan peperiksaan dan pentaksiran, menganalisis data


serta mengambil tindakan susulan mengikut ketetapan, keperluan, secara menyeluruh dan
berterusan.

7) Mengurus pembelian mesin/perkakasan/peralatan dan bahan yang baru dibeli dan diterima
mengikut surat pekeliling yang sedang berkuat kuasa.

8) Merancang program Professional Learning Community seperti Learning Walks, Peer Coaching
atau Instructional Coaches, Lesson Study dan Teachers Sharing Sessions.

9) Memastikan guru mata pelajaran menerapkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT), Elemen
Merentas Kurikulum (EMK), melaksanakan Kemahiran Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK21),
mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran serta Science, Technology, Engineering and
Mathematics (STEM) dan unsur didik hibur seperti nyanyian, kuiz dan lakonan.

10) Memastikan Bengkel/Bilik Kerja RBT digunakan secara optimum dan menyeluruh kepada semua
murid.

11) Memastikan Bengkel/Bilik Kerja RBT sentiasa berada dalam keadaan bersih, kemas dan selamat
untuk digunakan.

12) Memastikan Bengkel/Bilik Kerja RBT mempunyai peti pertolongan cemas dan alat pemadam api
yang berada dalam keadaan baik serta boleh diguna pakai.

13) Memastikan Pelan Kecemasan/Kebakaran perlu ditampal dalam setiap Bengkel/Bilik Kerja RBT.
PERANCANGAN AKTIVITI

BIL AKTIVITI OBJEKTIF BULAN SASARAN TINDAKAN

1 Mesyuarat Menyelaras format RPT Januari Semua guru RBT Ketua panitia
Panitia RBT kali dan RPH.
pertama
Membincangkan
aktiviti yang akan
dijalankan sepanjang
tahun
2 Mengumpul Mendapatkan Januari - Semua guru RBT Setiausaha
data peribadi maklumat guru-guru Februari
dan jadual tentang pengalaman
waktu guru mengajar sepanjang
perkhidmatan

3 Membuat Menambahkan Mac – Guru Panitia RBT


pesanan Alat keperluan ABM untuk Oktober
Bantu Belajar digunakan dalam PdP

4 Mesyuarat Membincangkan Ogos Semua guru RBT Ketua Panitia


Panitia RBT kali masalah-masalah yang
kedua timbul dan berbangkit.
Membuat analisa ujian
Pertengahan Tahun

5 Mesyuarat Membincangkan Oktober Semua guru RBT Ketua Panitia


Panitia RBT kali masalah-masalah yang
ketiga timbul dan berbangkit.
Membuat analisa ujian
Akhir Tahun

6 Menyiapkan Merekod segala aktiviti Nov Ketua Panitia


laporan tahunan sepanjang tahun dan
membuat penilaian
PENGURUSAN BAHAN SOKONGAN DAN KURIKULUM

PENGURUSAN BANTUAN GERAN PER KAPITA

a. Bantuan Geran Per Kapita (PCG) merupakan bantuan kewangan yang diperuntukkan kepada setiap
murid yang bersekolah di Sekolah Kerajaan atau Sekolah Bantuan Kerajaan.

b. Pengurus sekolah hendaklah memaklumkan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran atau Ketua
Panitia dalam mesyuarat jawatankuasa.

c. Pengurusan Kewangan dan Akaun Sekolah mengenai jumlah peruntukan PCG yang diterima serta
agihannya supaya perancangan perbelanjaan tahunan dapat dilaksanakan dan peruntukan yang
diberikan dapat dimanfaatkan oleh murid sepenuhnya pada tahun semasa.

d. Panitia mata pelajaran perlu merancang peruntukan PCG bagi mencapai maksud perbelanjaan
seperti yang digariskan dalam Surat Pekeliling Kewangan Bil. 8 Tahun 2012: Garis Panduan
Pengurusan Kewangan Peruntukan Bantuan Persekolahan Ke Sekolah Berdasarkan Per Kapita dan
Enrolmen Murid dan Pindaan Surat Pekeliling Kewangan Bil. 8 Tahun 2012 bertarikh 17 Jun 2013
serta pekeliling yang sedang berkuat kuasa.

e. Maksud perbelanjaan yang digariskan ialah:

i. Pembelian mesin/perkakasan/peralatan tangan dan bahan habis guna bagi tujuan PdP.

ii. Pembelian buku rujukan, ensaiklopedia, perisian dan lain-lain yang bersesuaian untuk
tujuan PdP.

iii. Penyelenggaraan, pembaikan dan pelupusan peralatan dan harta modal yang digunakan
untuk tujuan PdP.

iv. Keceriaan berunsurkan pendidikan seperti carta/rajah, model pembelajaran, papan tanda
dan sebagainya yang boleh memberi pengukuhan kepada program PdP.

v. Program berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses PdP
sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan.

vi. Perolehan harta modal dibenarkan tetapi hendaklah dibincangkan dan diputuskan
bersama-sama Guru Kanan Mata Pelajaran atau Ketua Panitia dan diluluskan oleh Pengetua
sekolah. Pembelian hendaklah mematuhi peraturan dan ketetapan semasa.

vii. Bagi perolehan peralatan TMK/ASK, sekolah hendaklah mematuhi tatacara perolehan
TMK/ASK yang berkuat kuasa.

viii. Perolehan harta modal yang melebihi kadar yang ditetapkan perlu mendapat kelulusan
daripada Ketua Pusat Tanggungjawab.
SENARAI BARANG REKA BENTUK & TEKNOLOGI UNTUK TINGKATAN 1

BIL ITEM KUANTITI HARGA/UNIT (RM) JUMLAH


1 CUTTING MAT A3 3 26.00 78.00
2 GUNTING KERTAS 10 4.50 45.00
3 GUNTING FABRIK 10 19.00 190.00
4 A3 PAPER 1 RIM 24.00 24.00
5 A4 PAPER 3 RIM 9.00 27.00
6 MOUNTING BOARD 20 X 30 BLACK 20 3.50 70.00
7 MOUNTING BOARD 10 X 15 BLACK 20 1.20 24.00
8 PLASTICINE 30 2.00 60.00
9 WAYAR CUTTER 10 4.00 40.00
10 GAM KERTAS 5 BOTOL 2.00 10.00
11 HOT GLUE GUN 10 PACK 3.50 17.50
12 PISYOL HOT GUM 2 15.00 30.00
JUMLAH KESELURUHAN RM 615.50

Anda mungkin juga menyukai