Anda di halaman 1dari 5

(kop surat sekolah)

BERITA ACARA PEMBENTUKAN


TIM TEKNIS BANTUAN RENOVASI SEKOLAH DASAR
Nomor ………………………..

Pada hari ………. tanggal …………… bulan ……… tahun dua ribu sembilan belas, kami yang
bertandatangan di bawah ini, melalui forum musyawarah pembentukan Tim Teknis Bantuan
Renovasi SD ….…………bertempat di ………………. yang dihadiri pihak sekolah, komite
sekolah, wakil wali murid dan anggota masyarakat sebanyak ……….. orang, (daftar hadir
terlampir) hasil musyawarah bahwa:

No Nama Bidang Keahlian Kualifikasi


1 Teknik Arsitektur S-1 Teknik Arsitektur
2 Teknik Sipil S-1 Teknik Sipil

Selanjutnya, kami yang bertandatangan selaku penanggung jawab kegiatan Bantuan Renovasi SD
…............. dengan ini menyatakan:
1. Sanggup untuk melaksanakan renovasi sekolah dasar sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk
Pelaksanaan, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan sarana prasarana
pendidikan.
2. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan bantuan renovasi sekolah dasar secara transparan
dengan memberikan informasi secara terbuka melalui rapat dan papan pengumuman baik
secara insidentil maupun berkala.
3. Tidak memberikan kepada pihak manapun dan tidak menggunakan uang bantuan renovasi
sekolah dasar di luar ketentuan yang berlaku.
Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
………..…..…………….., ……….2019
Penanggung Jawab Kegiatan
Kepala SD ..........................................

(stempel dan ttd)

…………………………………….
NIP. ………………………………
DAFTAR HADIR
…………………………………………………………
Pemilihan Tim Teknis Bantuan Renovasi Sekolah Dasar

Hari / Tanggal : Waktu :


Desa/
Kelurahan : Kecamatan :
Kabupaten : Provinsi :

TANDA
NO. NAMA JABATAN KETERANGAN
TANGAN
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19

20

Dst
(kop surat sekolah)

PUTUSAN KEPALA SD .........................................


NOMOR : ..................................
TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS BANTUAN RENOVASI SD ............................................................

Kepala SD .......................................

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di tingkat Sekolah Dasar
diperlukan sarana dan prasarana belajar yang memadai;
b. bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan program bantuan renovasi sekolah dasar
melalui dana APBN TA 2019 Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, perlu dibentuk
Tim Teknis Renovasi Sekolah Dasar;
c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan
mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
Mengingat: a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2014;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan
Pengelolaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 2010;
f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Sosial di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
g. Petunjuk Pelaksanaan Renovasi Sekolah Dasar Tahun 2019;
e. Berita Acara Pembentukan Tim Renovasi Sekolah Dasar No...........

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Teknis Renovasi Sekolah Dasar ……………..
Kedua : Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis Renovasi Sekolah Dasar sebagaimana ditentukan
dalam Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Renovasi Sekolah Dasar Tahun 2019, antara lain :
Lingkup tugas Tim tersebut pada tahap Perencanaan adalah membantu TPRSD dalam :
1. Melakukan survey lahan,
2. Membuat dokumen perencanaan (gambar kerja),
3. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB),
4. Menyusun Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis (RKS),
5. Menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan/kurva S.

Lingkup tugas Tim tersebut pada tahap Pengawasan adalah :


1. Mengarahkan dan mendampingi TPRSD selama masa pembangunan berlangsung;
2. Mengawasi, memeriksa kualitas dan kuantitas pelaksanaan pekerjaan termasuk bahan yang
digunakan secara berkala;
3. Mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan pembangunan secara
berkala;
4. Memeriksa berkas pembayaran termin.
5. Memeriksa laporan TPRSD, sampai pada tahap serah terima pekerjaan pembangunan.
6. Membantu TPRSD dalam melakukan estimasi teknis dan biaya serta membuat berita acara
perubahannya, jika terdapat revisi/perubahan pekerjaan.

Sedangkan lingkup tugas Tim tersebut pada tahap Pelaporan adalah :


1. Membantu TPRSD menyampaikan hasil kemajuan pekerjaan kepada Direktorat
Pembinaan Sekolah Dasar.
2. Membantu TPRSD menyampaikan laporan hasil pekerjaan kepada Direktorat Pembinaan
Sekolah Dasar.
Ketiga : Tim Teknis Renovasi Sekolah Dasar bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah Dasar
……………………..
Keempat : Kegiatan Renovasi Sekolah Dasar dibiayai oleh dana APBN dalam bentuk bantuan
pemerintah Renovasi Sekolah Dasar tahun 2019.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh kegiatan
Renovasi Sekolah Dasar selesai dilaksanakan.
Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .................................
Pada tanggal : ...................... 2019
Kepala SD

(Stempel dan ttd)

.....................................................
NIP. ............................................
Tembusan :
1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota ......................
2. Komite Sekolah.