Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

TARIKH/HARI : 18 Oktober 2020 / Ahad


MASA : 10.45 – 11.45 (60 Minit)
TAHUN : Tiga
BILANGAN MURID : 18
MATA PELAJARAN : Matematik
BIDANG PELAJARAN : Nombor Dan Operasi
TAJUK : 4.0 Wang
STANDARD KANDUNGAN : 4.6 Mata wang asing
STANDARD PEMBELAJARAN: 4.6.1 Mengenal mata wang negara ASEAN.

4.6.2 Menyatakan nilai wang RM1 dengan nilai mata wang


semasa negara lain

PENGETAHUAN SEDIA ADA: Murid telah mengetahui:

i) Mengetahui nilai mata wang Malaysia


ii) Mengenali sebahagian mata wang Negara Asean

OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Pada akhir pembelajaran murid dapat:

i) Mengenal nama mata wang ASEAN dengan betul dan tepat.


ii) Menyatakan nilai wang RM1 dengan nilai mata wang
semasa negara lain dengan bimbingan guru.
iii) Menyelesaikan semua soalan yang melibatkan mata wang
asing dengan betul dan tepat.

KRITERIA KEJAYAAN : Pada akhir pembelajaran murid boleh:

i) Mengenal nama mata wang ASEAN dengan betul dan tepat.


ii) Menyatakan nilai wang RM1 dengan nilai mata wang
semasa negara lain dengan bimbingan guru.
iii) Menyelesaikan semua soalan yang melibatkan mata wang
asing dengan betul dan tepat.
RESOS MAT & BBM MAT : Slaid Power Point, Crossword Puzzle, Kad Manila, Spesimen
Mata Wang Asing Palsu, Lembaran Kerja, Kad Mahjong
ISTILAH MATEMATIK : Wang

KEMAHIRAN BERFIKIR : i) Imbas kembali


: ii) Menjana idea
: iii) Menaakul
: iv) Membuat gambaran mental
: v) Membuat perbandingan
: vi) Membuat anggaran
: vii) Merumus

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM: i) Kreativiti dan inovasi


: i) Sikap dan nilai murni
: iii) Kemahiran berfikir
: iv) Keusahawanan
: v) Pendidikan kewangan

NILAI MURNI : i) Bekerjasama

: ii) Ketelitian

: iii) Peka

: iv) Kesungguhan

: v) Berani mencuba
Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi Catatan

1. Persediaan Aktiviti: Situasi: Strategi mengajar


 Berpusatkan
Pengenalan kepada mata Anita dan keluarganya pergi
bahan
wang asing bercuti ke Bali, Indonesia.

Pemerhatian “Adakah mereka boleh Kaedah mengajar


dan analisis  Perbincangan
Cadangan Aktiviti menggunakan wang
 Penyoalan
1. Guru menayangkan peta Malaysia di sana?”

(5 minit) negara ASEAN kepada Ya atau Tidak. Kenapa? Resos/ BBM

murid. Murid-murid diminta  Peta ASEAN,


Powerpoint
untuk menyebut negara - Contoh soalan:

negara yang mereka tahu. I. Perhatikan peta yang Kemahiran berfikir

2. Guru bersama dengan dipaparkan.  Menjana idea


 Membuat
murid menyebut nama II. Negara manakah
gambaran mental
negara ASEAN. yang kamu pernah
Sikap/ Nilai murni
3. Guru memperkenalkan melawat?  Berani mencuba

tajuk dan mengaitkan set III. Adakah sesiapa tahu  Teliti


 Keyakinan
induksi dengan PdP hari ini. nama wang kertas
EMK
yang negara itu  Kemahiran
gunakan? berfikir
 Nilai murni
 Pendidikan
kewangan
Pedagogi untuk
Pembelajaran 4C
 Komunikasi
 Pemikiran
Kritis
1.
2. Imaginasi 1. Guru memaparkan ‘slaid Contoh Soalan: Strategi mengajar
 Berpusatkan
power point’ dan meminta
i) Apakah yang anda bahan
murid-murid untuk meneka
Penjanaan idea  Berpusatkan
lihat pada slaid ini.
nama mata wang yang murid
ii) Pernakah anda
digunakan dalam negara Kaedah mengajar
Penstrukturan idea melihat mata wang  Penyoalan
lain.
asing sebelum ini. Resos/ BBM
(± 15 minit) 2. Langkah 1 diulangi  Kad Manila, slaid
iii) Murid-murid, cuba
dengan mata wang negara power point,
meneka mata wang spesimen mata
Asean yang lain.
ini dari negara mana? wang asing palsu
3. Guru akan melekatkan
iv) Cuba sebutkan nama
kad manila yang Kemahiran berfikir
mata wang negara  Menaakul
mengandungi gambar mata
ini?  Analisis
wang ASEAN pada papan
 Merumus
putih.

4. Murid yang dipilih secara Sikap/ Nilai murni


 Ketelitian
rawak akan memilih nama
 Kesungguhan
mata wang yang disediakan  Berani mencuba
dan memadankan pada
EMK
gambar mata wang yang
 Kemahiran
betul. berfikir
5. Guru akan membimbing  Nilai murni
Pedagogi untuk
murid-murid sepanjang
pembelajaran 4C
aktiviti tersebut.
 Komunikasi
 Pemikiran Kritis
Strategi mengajar
3. Perkembangan 1. Guru memaparkan jadual Cadangan Komunikasi.  Berpusatkan
nilai mata wang Negara 1. Baca soalan yang bahan
Penjelasan lanjut lain yang terkini. dipaparkan dalam slaid  Berpusatkan
Perkembangan 2. Guru meminta murid dan cari jawapannya murid
idea menyatakan nilai mata dalam crossword puzzle Kaedah mengajar
Menilai wang negara lain yang diberi.  Penyoalan
(± 15 minit) berbanding dengan RM1.  Permainan
Soalan-soalan Resos/ BBM
1. Adakah anda tahu nilai  Kad Manila,
mata wang Negara lain spesimen mata
adalah berbeza wang asing
berbanding nilai mata palsu, ‘crossword
3. Kemudian, murid-murid wang Malaysia? puzzle’
dibahagikan kepada 2. Baca jadual yang
beberapa kumpulan. dipaparkan ini. Kemahiran berfikir
4. Guru telah menyediakan 3. Berdasarkan
 Menaakul
permainan ‘crossword jadual,negara mana yang
 Analisis
puzzle’ kepada setiap mempunyai nilai tukaran
 Merumus
kumpulan. paling tinggi?
5. Setiap kumpulan 4. Negara mana pula yang
Sikap/ Nilai murni
hendaklah mencari dan mempunyai nilai tukaran
 Ketelitian
mewarna jawapan yang paling rendah?
 Kesungguhan
betul berdasarkan kepada
 Berani mencuba
petunjuk yang dipaparkan.

EMK
 Kemahiran
berfikir
 Nilai murni

6. Guru membincang Pedagogi untuk

jawapan bersama murid. pembelajaran 4C


 Komunikasi
 Pemikiran Kritis
4. TINDAKAN Aktiviti: Latihan Contoh soalan: Strategi mengajar
pengukuhan  Berpusatkan
1. Guru mengedarkan 1. Selesaikan tugasan yang murid
Pelaksanaan lembaran kerja kepada diberikan. Kaedah mengajar
murid.  Perbincangan
Amalan berterusan 2. Guru dan murid-  Pengaplikasian
murid bersama akan idea
(± 10 minit) membincangkan hasil  Penyelesaian
jawapan murid. masalah
3. Bagi murid yang Resos/ BBM
lemah, guru menyediakan  Lembaran kerja
lembaran kerja yang beraras
rendah. Kemahiran berfikir
4. Murid menjawab
 Menaakul
soalan dengan bimbingan
 Mengimbas
guru.
kembali
5. Guru meminta murid
 Menyelesaikan
untuk melekat lembaran
masalah
kerja dalam buku latihan
masing-masing.
Sikap/ Nilai murni
 Kesungguhan
 Ketelitian

EMK
 Nilai murni
 Keusahawanan

Penutup Kognitif
5. Penutup 1. Guru merumuskan PdPc Contoh soalan: Strategi mengajar
hari ini dengan 1. Adakah anda faham apa  Berpusatkan
menayangkan video mata yang dipelajari hari ini? bahan
(5 minit) wang asing yang lain 2. Tahniah kepada pelajar
Kaedah mengajar
untuk meningkatkan yang menerima ganjaran
 Penyoalan
pengetahuan am murid- token hari ini.
murid. 3. Tahniah kepada semua Kemahiran berfikir
murid yang berani  Mengimbas
mencuba memberi kembali
jawapan kepada soalan  Merumus
guru.
https://www.youtube.com/wa
Sikap/ Nilai murni
tch?v=W-Uz_KZOyn0
 Peka
2. Guru juga akan
 Ketelitian
merumuskan PdPc hari
ini dengan mengaitkan
kegunaan penambahan EMK
dan penolakan wang  Kemahiran
dengan kehidupan berfikir
seharian.  Nilai murni
Peneguhan sosial  Keusahawanan
1) Guru memberikan pujian
kepada murid yang
Pedagogi untuk
menunjukkan tingkah
pembelajaran 4C
laku yang baik sepanjang
proses PdP.
 Komunikasi
2) Guru memberikan
ganjaran token kepada  Pemikiran Kritis

murid berjaya menjawab


semua soalan dengan
betul.
Lembaran Kerja 1 : Aras Tinggi

பெயர் : ........................................... வகுப்பு :.................... தேதி : ...................


பின்வரும் பணத்திற்கு நாணயம் மற்றும் நாட்டின் பெயரை எழுதுங்கள்.

நாட்டின் பெயர் : நாட்டின் பெயர் :


நாணயத்தின் பெயர்: நாணயத்தின் பெயர்:

நாட்டின் பெயர் : நாட்டின் பெயர் :


நாணயத்தின் பெயர்: நாணயத்தின் பெயர்:
நாட்டின் பெயர் :
நாட்டின் பெயர் :
நாணயத்தின் பெயர்:
நாணயத்தின் பெயர் :

Lembaran Kerja 1 : Aras Rendah

பெயர் : ........................................... வகுப்பு :.................... தேதி : ..................


இனணைக்கவும்.

கியாட்

புருணை டாலர்

டோங்
சீங்கப்பூர் டாலர்

ரூப்பியா
பெயர் : ................................................ வகுப்பு :.................... தேதி :...................