Anda di halaman 1dari 2

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi
intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini
adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

FALSAFAH PENDIDIKAN GURU

“Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan sainstifik, bersedia menjunjung aspirasi negara
serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin pembangunan individu dan memelihara suatu
masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin."

VISI
"Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera"

MISI
"Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu
Bagi Memenuhi Aspirasi Negara"

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013 – 2025

SEBELAS ANJAKAN UNTUK TRANSFORMASI SISTEM


1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa.
2. Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.
3. Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai.
4. Transfomasi keguruan sebagai profesion pilihan.
5. Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan setiap sekolah.
6. Mengupaya JPN, PPD dan Sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus
berasaskan
Keperluan.
7. Memanfaat ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia.
8. Mentransformasi kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian kementerian.
9. Berkerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas.
10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.
11. Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung.

LIMA ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA 3. EKUITI :50% pengurangan dalam jurang
pencapaian (bandar-luar bandar,
1. AKSES : 100% enrolmen merentas semua sosioekonomi, gender) menjelang
peringkat pendidikan daripada tahun 2020.
prasekolah hingga menengah atas 4. PERPADUAN:
menjelang tahun 2020. Sistem pendidikan yang menawarkan
2. KUALITI : Negara dalam kelompok perkongsian pengalaman dan nilai
sepertiga teratas dalam pentaksiran kepada kanak-kanak dengan
antarabangsa seperti TIMSS dan menghargai kepelbagaian.
PISA dalam tempoh 15 tahun. 5. KECEKAPAN:
Sistem yang memaksimumkan 3. Kemahiran Memimpin
keberhasilan murid mengikut 4. Kemahiran Dwibahasa
peruntukan sedia ada. 5. Etika dan Kerohanian
ENAM CIRI UTAMA YANG DIPERLUKAN 6. Identiti Nasional
OLEH SETIAP MURID UNTUK BERUPAYA
BERSAING
PADA PERINGKAT GLOBAL
(ASPIRASI MURID)

1. Pengetahuan
2. Kemahiran Berfikir

Anda mungkin juga menyukai