Anda di halaman 1dari 11

SK LKTP TERSANG SATU, 27650, RAUB,

PAHANG.

PERANCANGAN STRATEGIK
PERANCANGAN TAKTIKAL
PERANCANGAN OPERASI
TAHUN 2018 – 2020
PERINGKAT PENGURUSAN: KURIKULUM
PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL
PENGENALAN

Perancangan Strategik Pengurusan Kurikulum Sekolah Kebangsaan LKTP Tersang Satu (SKETSA) telah mula
digubal pada tahun 2018. Namun begitu perancangan strategik ini dikaji semula dan dibuat penambahbaikan
mengikut kesesuaian masa dan format terkini. Justeru itu perancangan strategik ini disediakan bagi tahun 2018-
2020 sejajar dengan misi sekolah.

Kecemerlangan dalam aspek kurikulum sekolah adalah matlamat utama yang hendak dicapai. Maka dengan itu,
semua jawatankuasa di bawah aspek Pembangunan Kurikulum Sekolah telah menyediakan perancangan dan
melaksanakan perancangan ke arah merealisasikan visi, misi, matlamat dan objektif yang ditetapkan. Pihak Panitia
Pendidikan Seni Visual telah menyediakan perancangan tahunan yang lengkap mengandungi semua aktiviti,
program atau projek panitia bertujuan untuk meningkatkan pencapaian matapelajaran Pendidikan Seni Visual baik
melalui kemajuan pelajar mahupun pengajar iaitu guru.

Hasil perancangan strategik ini adalah untuk melihat pencapaian akademik murid dalam matapelajaran Pendidikan
Seni Visual samada dari segi kualiti dan kuantiti agar semakin meningkat dari setahun ke setahun. Perancangan
strategik masih mengekalkan misi dan visi sekolah. Matlamat dan objektif sekolah telah diperkuatkan lagi sejajar
dengan kehendak misi dan visi sekolah.  Oleh yang demikian, Panitia Pendidikan Seni Visual telah menyediakan
perancangan strategik untuk peringkat sekolah disesuaikan dengan visi, misi, matlamat dan objektif sekolah.
VISI SEKOLAH

SKETSA mampu melahirkan generasi yang berintektual, berketrampilan dan cemerlang.

MISI

Mencapai kecemerlangan akademik dan kokurikulum, membentuk keperibadian dan sahsiah yang mulia melalui
proses pengajaran dan pembelajaran berkesan dan persekitaran sekolah yang kondusif.

VISI PANITIA

Melahirkan insan yang berbakat seni tampak, berilmu, berkeyakinan diri yang cemerlang dan berbudaya saing
yang positif.

MISI PANITIA

Mewujudkan aktiviti yang ceria, aktif dan rajin untuk melahirkan murid yang kreatif dan kritis bagi memenuhi
inspirasi negara malaysia yang berasaskan Falsafah Pendidikan Negara.

OBJEKTIF

1. Dapat melahirkan murid yang berbakat dalam menghasilkan kreativiti tersendiri, berkeyakinan tinggi,
berketrampilan dari segi rohani , jasmani, emosi dan intelek.
2. Melahirkan murid dan generasi yang tahu menghargai hasil seni dari diri sendiri dan orang lain dari budaya
sendiri.
3. Murid dapat melibatkan diri secar aktif, berfikir secara kritis dan berdaya saing secara positif.

SASARAN

Semua murid dari tahun 1 hingga 6

Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang/Unit*: PENDIDIKAN SENI


(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:
Dalaman  SSemua murid suka matapelajaran  Kkebanyakkan murid tidak menguasai
Pendidikan Seni Visual. kemahiran melukis.
 MMurid minat melukis.  MMurid sering tidak menyiapkan
 ATiada guru yang mahir dan berbakat tugasan yang diberi.
dalam bidang seni.  GGuru kurang mempelbagaikan bentuk
 SSemua guru Pendidikan Seni berbudaya P&P.
kerja positif.  GGuru tidak diberi kursus meningkatkan
Luaran profesionalisme.

(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO


 Ada ibu bapa yang prihatin dan
mementingkan pelajaran anak- 1. Meningkatkan minat murid dalam 3. Sentiasa memberi galakan kepada murid
anak mereka. mata pelajaran dengan kerjasama untuk menghasilkan karya seni (lukisan).
 Sokongan daripada pihak semua guru.
pentadbir dan PPD. 2. Meningkatkan pengurusan panitia
 Mendapat sokongan kewangan dengan sistematik.
daripada PIBG. 3. Memberi pendedahan dan
 Sekolah dilengkapi dengan pengalaman kepada guru dalam
infra-struktur yang baik dan bidang seni.
selesa seperti ada kemudahan
komputer dan sebagainya.
(C)CABARAN: Strategi SC Strategi WC

 Ekspektasi ibu bapa terhadap 1. Memastikan P&P dijalankan dengan 1. Memberi motivasi kepada murid
sekolah tinggi. berkesan melalui perkongsian kemahiran agar mereka dapat menghargai
 Masih ada ibu bapa dan pengalaman di kalangan guru. bakat yang ada dalam dirinya.
menyerahkan anak mereka
100% ke sekolah.
 Murid tiada motivasi diri.

PELAN STRATEGIK BIDANG/UNIT: PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL


SK LKTP TERSANG SATU BAGI TAHUN 2010-2020

NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan

Indikator Sasaran (ETR)


Isu Masalah Matlamat Strategi
Pencapaian TOV 2018 2019 2020
Pencapaian Peratus murid Meningkatkan peratus % murid dapat gred 70 % 80 % 85 % 90 %
Pendidikan Seni yang mendapat murid mendapat gred Meningkatkan A Pendidikan Seni
Visual belum gred A belum A dalam Pendidikan pencapaian dalam peperiksaan
gemilang memuaskan Seni menjelang 2014 melalui kerjasama
antara semua guru
matapelajaran.
Peratus murid % Band 6 0 2% 2% 2%
Meningkatkan
Tahun 1 dan 2 % Band 5 0 2% 3% 3%
Meningkatkan peratus pencapaian
yang mendapat % Band 4 15 % 16 % 17 % 18 %
murid mendapat Band melalui kerjasama
Band yang baik % Band 3 30 % 25 % 23 % 20 %
yang lebih baik antara semua guru
belum % Band 2 40 % 30 % 29 % 28 %
matapelajaran
memuaskan. % Band 1 15 % 10 % 5% 0

Kekerapan
Pengurusan Memudahkan Meningkatkan Kekerapan
mengemaskini
panitia belum maklumat diperolehi kekerapan mengemaskini 1 2 3 4
sistem fail tidak
memuaskan. dengan cepat mengemaskini fail sistem fail
teratur

PELAN TAKTIKAL PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL


SK LKTP TERSANG SATU TAHUN 2018-2020
NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan

BIDANG: KURIKULUM

PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS / INDIKATOR TOV ETR


SUMBER PENCAPAIA
N

Pertandingan Meningkatkan Panitia matapelajaran Feb - Sept RM 300.00 Peratus 0 100 %


Melukis dan tahap penglibatan
mewarna pengetahuan murid
(mencorak dan dalam bidang
melakar). seni.
Pertandingan Mencungkil Panitia matapelajaran Sept - Nov RM 100.00 Peratus 0 100 %
penghasilan arca bakat dan penglibatan
kreativiti murid
murid-murid.

Ruangan/Sudut Menghargai Panitia matapelajaran Jan - Dis RM 200.00 Peratus 0 100 %


khas berkaitan dan memupuk penglibatan
Pendidikan Seni minat murid muird
Visual bagi terhadap karya
memaparkan seni.
karya murid.

Pelan Operasi 1 Bidang/Unit*: PANITIA PENDIDIKAN SENI

Nama Program Pertandingan Melukis dan Mewarna (mencorak dan melakar).


Objektif Meningkatkan tahap pengetahuan dalam bidang seni.
Tempoh Feb- September
Kumpulan Sasaran Semua murid Tahun 1 hingga 6
Guru Terlibat - Ketua panitia
- Guru matapelajaran
Proses Kerja - Membentuk jawatankuasa kerja
1. - Perbincangan pelaksanaan
2. - Mempromosi program
3. - Pelaksanaan aktiviti
4. - Penilaian
Kekangan - Kurang motivasi murid rendah
- Kemudahan dan alatan terhad
- Murid kurang berbakat.
Pemantauan - Pemantauan akan dilakukan oleh GP Kurikulum dan Penyelaras Program

Penilaian - Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program

Penambahbaikan - Berdasarkan penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan.

Tandatangan Penilai :

Nama Penilai :

Pelan Operasi 2 Bidang/Unit*: PANITIA PENDIDIKAN SENI

Nama Program Pertandingan Penghasilan Arca


Objektif Mencungkil bakat dan kreativiti murid-murid.
Tempoh September - Oktober
Kumpulan Sasaran Murid Tahun 4 hingga 6 (Tahap 2)
Guru Terlibat - Ketua panitia
- Guru matapelajaran
Proses Kerja - Membentuk jawatankuasa kerja
5. - Perbincangan pelaksanaan
6. - Mempromosi program
7. - Pelaksanaan aktiviti
8. - Penilaian
Kekangan - Kurang pengetahuan murid dalam bidang seni.
- Kekangan masa.
- Kreativiti yang terhad.
Pemantauan - Pemantauan akan dilakukan oleh GPK Kurikulum dan Penyelaras Program.
Penilaian - Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program

Penambahbaikan - Berdasarkan penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Tandatangan Penilai :

Nama Penilai :

Pelan Operasi 3 Bidang/Unit*: PANITIA PENDIDIKAN SENI

Nama Program Mengadakan Ruangan/ Sudut Khas Berkaitan Pendidikan Seni Visual bagi memaparkan karya murid.

Objektif Menghargai dan memupuk minat murid terhadap karya seni.

Tempoh Januari hingga Disember


Kumpulan Sasaran Murid Tahun 1-6
Guru Terlibat - Ketua panitia
- Guru matapelajaran
Proses Kerja - Membentuk jawatankuasa kerja
- Perbincangan pelaksanaan
- Pelaksanaan aktiviti
- Penilaian
Kekangan - Kekangan masa.
- Kurang hasil / karya murid yang baik.
- Kesedaran diri / sahsiah diri murid.

Pemantauan - Pemantauan akan dilakukan oleh GPK Kurikulum dan Penyelaras Program

Penilaian - Penilaian dijalankan sepanjang tahun bagi mengenalpasti keberkesanan program.


Penambahbaikan - Berdasarkan penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Tandatangan Penilai :

Nama Penilai :

PERANCANGAN 2010 - 2020

JAWATAN KUASA : KURIKULUM - PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL


VISI : SKETSA MAMPU MELAHIRKAN GENERASI YANG BERINTEKTUAL, BERKETRAMPILAN DAN
CEMERLANG.
MISI : MENCAPAI KECEMERLANGAN AKADEMIK DAN KOKURIKULUM, MEMBENTUK KEPERIBADIAN
DAN SAHSIAH YANG MULIA MELALUI PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERKESAN
DAN PERSEKITARAN SEKOLAH YANG KONDUSIF.

CARTA GANTT PELAKSANAAN PROJEK 2010


Bil PROGRAM JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV

1. Pertandingan Melukis dan mewarna


(mencorak dan melakar).

2. Pertandingan penghasilan arca.


3. Mengadakan Ruangan/ Sudut Khas
Berkaitan Pendidikan Seni Visual bagi
memaparkan karya murid.

Anda mungkin juga menyukai