Anda di halaman 1dari 13

SAINS KERTAS 1

TAHUN 5

NAMA : __________________________________ KELAS: 5 _________

Arahan:
1. Kertas ini mengandungi 40 Soalan aneka pilihan. Jawab satu soalan yang betul sahaja.
2. Jawab semua soalan.

1. Pernyataan di bawah menunjukkan satu kemahiran proses sains.

Kucing itu mati kerana tidak mandapat makanan selama seminggu

Apakah kemahiran proses sains itu?


A. Meramal
B. Mengelas
C. Membuat inferens
D. Mentafsir data

2. Ali mendapati jari rakannya luka akibat terkena serpihan radas yang pecah ketika menjalankan
datu eksperimen. Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh Ali?
A. Merawat rakannya
B. Melaporkan kepada guru
C. Meneruskan eksperimen
D. Membersihkan serpihan radas yang pecah

3. Antara berikut yang manakah bukan kemahiran proses sains?


A. Mengelas
B. Mentafsir data
C. Membuat inferens
D. Merekod tempoh eksperimen

4. Antara alat berikut, yang manakah digunakan untuk menyukat isi padu cecair?
A. Jam randik
B. Tabung uji
C. Termometer
D. Silinder penyukat
E.
5. Antara berikut yang manakah melanggar peraturan bilik sains?
A. Mengemas bilik sains sebelum keluar.
1
B. Menjalankan eksperimen mengikut arahan guru.
C. Membuang sampah ke dalam bakul sampah.
D. Makan dan minum dalam bilik sains.

6. Rajah 1 menunjukkan suatu alat yang dapat membantu dalam satu penyiasatan.

Rajah 1

Antara kemahiran proses sains yang berikut, yang manakah melibatkan penggunaan alat tersebut?
A Meramal
B Mengelas
C Memerhati
D Membuat hipotesis

7. Antara haiwan berikut, yang manakah melindungi diri daripada musuh dengan cara memutuskan
anggota badan?
A. Lebah
B. Lipan
C. Siput
D. Cicak
8. Rajah 2 menunjukkan sejenis haiwan yang mempunyai duri di badannya. Apabila
terancam, ia akan menggulungkan badannya seperti bola.

Rajah 2
Bagaimanakah tingkah laku ini dapat membantu haiwan tersebut daripada ancaman musuhnya?
A Ia dapat berguling dengan cepat.
B Saiznya kelihatan lebih besar apabila bergulung.
C Keadaannya dalam bentuk bola menyukarkan musuh melihatnya.
D Bahagian badannya yang lembut dilindungi
9. Jadual 1 menunjukkan penyiasatan tentang bilangan tikus di kawasan sawah padi.

Minggu Bilangan tikus

2
1 20

2 11

3 2

Jadual 1
Apakah inferens yang boleh dibuat dibuat tentang bilangan tikus?
A. Pertambahan bilangan ular
B. Pertambahan bilangan belalang
C. Pengurangan bilangan ular
D. Pertambahan bilangan padi

10. Antara berikut merupakan perkara yang perlu dielakkan semasa berada di dalam makmal sains
KECUALI
A Membuang sisa bahan berbentuk pepejal ke dalam sinki.
B Menggunakan bahan yang boleh terbakar tanpa pengawasan guru.
C Memastikan bilik sains dalam keadaan bersih dan teratur sebelum
meninggalkannya.
D Merawat sendiri apabila terluka semasa menjalankan eskperimen.

11. Antara haiwan berikut, yang manakah melindungi diri daripada musuh dengan cara memutuskan
anggota badan?
A. Lebah
B. Lipan
C. Siput
D. Cicak
12. Rajah 3 menunjukkan tentang keadaan seekor haiwan.

Rajah 3

Bagaimanakah haiwan tersebut memastikan kemandirian spesisnya?


A. Haiwan ini menyembunyikan telurnya di tempat yang tersorok.
B. Haiwan ini mengeramkan telurnya sehingga menetas
C. Haiwan ini mengeram telur dengan melingkari telurnya
D. Haiwan ini menghasilkan telur yang banyak dan berlendir

13. Rajah 4 menunjukkan sejenis haiwan.


3
Cangkera
ng

Rajah 4

Haiwan itu didapati mati apabila dipisahkan daripada cangkerangnya.


Mengapa situasi tersebut berlaku?
A. Haiwan itu tidak dapat bergerak tanpa cangkerangnya
B. Haiwan itu memerlukan cangkerangnya untuk bernafas
C. Haiwan itu tidak dapat tumbesar tanpa cangkerangnya
D. Haiwan itu memerlukan cangkerangnya untuk perlindungan

14. Antara yang berikut, yang manakah betul menunjukkan cara haiwan melindungi diri daripada
musuh?
A Landak mempunyai duri tajam pada badan
B Cicak mempunyai kuku tajam
C Kura-kura mempunyai sisik keras
D Kala jengking menggulungkan diri

15. Rajah 5 menunjukkan sifat-sifat khas yang terdapat pada beberapa haiwan.

Rajah 5

Mengapakah sifat ini sangat penting bagi sesetengah binatang?


A Membantu mereka menjadi lebih gagah.
B Membantu mereka menyembunyikan diri daripada musuh.
C Membantu mereka melawan musuh.
D Membantu mereka melindungi diri daripada bahaya.

16. Antara ciri dan tingkahlaku berikut yang manakah membolehkan haiwan untuk terus hidup?
I Ular mempunyai gigitan berbisa
II Sesumpah menukarkan warna badannya kepada warna persekitaran
III Tenggiling menggulungkan badannya menyerupai sebiji bola.
IV Unta mempunyai bonggol di atas belakangnya bagi menyimpan makanan
dan air.

A I and II only B III and IV only

4
C I,II and II only D I,II,III and IV

17. Rajah 6 menunjukkan satu habitat di sebuah kolam.

Rajah 6
Berapakah bilangan rantai makanan yang boleh didapati di habitat tersebut?
A 3 C 5
B 4 D 6

18. Rajah 7 menunjukkan siratan makanan di sebuah habitat.

Berapakah haiwan herbivor di dalam siratan makanan dalam rajah 6?


A 1 C 2
B 3 D 4

19. Apakah tingkah laku khas haiwan di Rajah 8 untuk melindungi dirinya daripada musuh ?

5
Rajah 8
A Menyamar

B Menggulungkan diri

C Mempunyai cangkerang yang keras

D Memasukkan anggota badannya ke dalam cangkerang

20.
 Mempunyai bulu yang tebal
 Tidur yang panjang
 Lapisan lemak yang tebal

Penyataan manakah yang paling sesuai menerangkan maklumat di atas ?


A Cara haiwan melindungi diri daripada musuh

B Cara haiwan memastikan kemandirian spesis

C Cara haiwan melindungi diri daripada cuaca panas melampau

D Cara haiwan melindungi diri daripada cuaca sejuk melampau

21 Haiwan yang manakah mempunyai cara yang sama untuk menjaga anaknya seperti haiwan di Rajah
9?

Rajah 9

6
A C

B D

22 Maklumat di bawah menunjukkan hubungan makanan dalam satu habitat.

Q makan R S makan Q T makan S

Antara rantai makanan berikut, yang manakah betul berdasarkan maklumat di atas ?

A R Q S T

B Q R S T

C S T Q R

D R S T Q

23. Rajah 10 di bawah menunjukkan tiga ekor haiwan

Rajah 10
Antara berikut apakah persamaan yang terdapat pada haiwan-haiwan di atas?

A Bilangan kaki

B Cara pembiakan.

C Cara pemakanan.

D Cara menyelamatkan diri daripada musuh.

7
24. Antara berikut yang manakah pasangan yang betul haiwan dan cara melindungi diri daripada
musuh?

Haiwan Cara melindungi diri daripada musuh

A Sotong Memancutkan dakwat hitam

B Gajah Kulit yang keras dan berkedut-kedut

C Badak air Berendam di dalam lumpur

D Katak Menyamar

25 Antara berikut yang manakah merupakan kemahiran manipulatif yang perlu diamalkan
oleh murid semasa melakukan amali di makmal sains?

A Tidak bergurau dan bermain-main di dalam makmal sains.

B Memastikan tingkap di buka bagi memberikan pengudaraan yang baik.

C Menyimpan semula alat radas sains yang telah digunakan di tempat

asalnya.

D Mematuhi arahan guru dan tidak melakukan apa yang tidak disuruh oleh

guru.

26. Antara haiwan berikut, manakah yang menjaga anaknya?

A Penyu

B Burung

C Cicak

D Siput

27. Maklumat di bawah menunjukkan bagaimana haiwan X memastikan kemandirian spesiesnya.

 Bertelur dengan banyak


 Bertelur di tempat yang
tersembunyi
Haiwan X ialah …
A burung C siput
B ayam D tikus

8
28.

Rajah 11

Rajah 11 menunjukkan seekor haiwan. Bagaimanakan cara yang betul mengekalkan


kemandirian spesies haiwan di atas.

A Bertelur di dalam air.

B Bertelur di bawah daun.

C Bertelut di dalam tanah.

D Bertelur di celah-celah batu.

29. Apakah yang dimaksudkan dengan karnivor?

A Haiwan yang makan tumbuhan sahaja

B Haiwan yang makan haiwan lain

C Haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan lain

D Tumbuhan yang membuat makanan sendiri

30. Maklumat di bawah menunjukkans satu rantai makanan

Rumput → X → Burung Pipit → Helang

Haiwan manakah boleh mewakili X dalam rantai makanan di atas?

A B C D

31. Antara haiwan berikut, yang manakah adalah herbivor?

9
A Harimau
B Singa
C Gajah
D Beruang

32 Rajah 12 di bawah menunjukkan satu siratan makanan dalam satu habitat.

S
Rumput Q

Rajah 12

Antara pengelasan berikut, yang manakah betul?

Herbivor Karnivor Omnivor

A Q, S R P

B Q S P, R

C P, S Q R

D P, R S Q

33 Rajah 13 menunjukkan siratan makanan.

ayam

padi helang
belalang ular

tikus

Rajah 13
10
Antara haiwan dalam siratan makanan yang manakah karnivor ?
A Chicken and rat B Snake and eagle
Ayam dan tikus Ular dan helang
C Grasshopper and rat D Eagle and grasshopper
Belalang dan tikus Helang dan belalang

34. Rajah 14 menunjukkan satu siratan makanan

Rumpair M L

N 14
Rajah

Antara berikut pernyataan manakah yang tidak benar?


A. Semua haiwan akan mati jika semua rumpair mati.
B. Bilangan haiwan M akan berkurang jika haiwan K dan N mati
C. Bilangan haiwan K dan M akan bertambah jika haiwan L mati.
D. Haiwan L akan mati jika haiwan K dan M mati.

35. Maklumat berikut menunjukkan satu rantai makanan.

R S T U

Apakah yang akan berlaku kepada bilangan hidupan dalam rantai makanan jika bilangan T
berkurang?

R S U
Berkurang Berkurang Bertambah
A
Berkurang Bertambah Bertambah
B Bertambah Bertambah Berkurang
Berkurang Bertambah Berkurang

36. Rajah 15 menunjukkan siratan makanan.

Rumpai
Berudu
Belalang
Itik
Ikan
Katak
Helang
Bangau 11
Ular
Rajah 15

Berapakah bilangan rantai makanan dalam siratan makanan di atas?

A 3 B 5
C 4 D 6

37. Antara berikut yang manakah benar?


Pengeluar Pengguna pertama Pengguna kedua Pengguna ketiga
A Kelapa sawit Burung hantu tikus Ular tedung
B Padi Belalang Burung pipit Burung helang
C Alga Ikan kecil Berudu Ikan besar
D Rumput Katak Belalang Mentadak

38. Apabila semua tumbuhan hijau di satu ladang mati, urutan berikut akan berlaku.

P Herbivor akan mati


S Omnivor akan mati
Q Kekurangan sumber makanan
R Karnivor akan mati

Antara berikut yang manakah menunjukkan urutan betul bagi situasi di ladang?
A. P S Q R
B. Q P S R
C. S R P Q
D. P Q R S

39. Maklumat berikut adalah berkaitan ciri-ciri istimewa haiwan

W- Duri tajam
W- Duri tajam
X- Tanduk Tajam
X- Tanduk Tajam
Y- Kulit tebal
Y- Kulit tebal
Z- Sisik Keras
Z- Sisik Keras

Antara berikut yang manakah sifat yang sama bagi badak sumbu dan kerbau?

12
A W dan X
B X dan Y
C W dan Y
D Y dan Z
40. Apakah yang dimaksudkan dengan kemandirian spesies?
A Pengekalan generasi haiwan dan tumbuhan.
B Hubungan makanan antara tumbuhan dan haiwan.
C Keupayaan hidupan untuk mengelak daripada pupus.
D Interaksi antara hidupan dalam persekitaran yang mempunyai sumber
makanan yang terhad.

~ Tamat soalan ~

13