Anda di halaman 1dari 137

··· drlt •. m hnn · Ar-··' iam n ,~.'.

i. .•.• •• • -

..

"

'EDITURA BUNAVESTIRE ··~·-A' BA.:··C ~ U' 2'0"">'0"'-"'1'"


. ",..

.'"

'.

__

••

'

"".:

,..:',

_:.

...

"_',

',~

'[

.'_',

"

Arhunandrit

ILIE C,LEO'PA

EcUturn .BUNAVES!

',VESTIRE

BA'cAu 2001

·...

--

.....

..

'"''

ctn1NT .lNAlN7E

Cu aJu:tmu1. Prea :~tivlll:ui $i Prea indmatu.l.w Dum.if""' .... 11f.. ",::;..... T· ........ 1..,:.......... CU, arJU~ UJ. ru~QurwOr 1.- .L~, ... .. ~_",,1 O'~ ~.s_.:~iI 0-.... nezeu, ''-'=4lW in reime mU,_-tA,~ SfinaNctscttoareide Dumnszeu ~i Purtu-ea.lFe:ioarei!daDa " -.'11 . 1i::£.:: ... ,I'i,l."io...· '" .... :p.:l cu.we tuNr-or bI\l~\~, ~ ca am ... - t 'sa weep mcepu' ..... w ",_ d Ma',",W a sene aooasta. sm.ettta," .jutcl~nnr.ejr J::':::-d~'~~--' "m,ul- ,t, IS':~J: .... ".11 UIIIl.I' ~u.uQ,u.cit.a

C1a,g05loveni~, am socotit
Ice u rmeaza:

.I!:,_;: ~Utl ...... t:I

·t..... m,Q/I'l1 ~ 1W~_' ~w 11""01 I,

y"LLL[l-V-v,!l..Y~if.

..1. ~':a..-~

"'",; ...~.,..

fata VOl' fi sprE! frolosu.i de ob~ te fjiimireni. Deci mceptnd de aki, iata ce am a zlce tn'cel@,

cet~ ce voi sene

~1iI!a

....~.II"O "-

t_II.;II"":'- A ..iIi .... _ '" ~,:I,ILQ.I U 1f.U.~ .I.!I..I.Q

0"'"['1.
~l~,

ii!:!.~
,

eM

iri Iuerarsa de, ,1.1fra Jil,OI no,:td mlonahi

Noi athm din dumnezeie$ti1e Scripturlr dim istoriile bise-' rioesti $i din tnvitAturile Sfintilor Parin~ eel Biserica IuiHristos, de-a tungul v,eacurilor; a foot aproape intotde.a,Wla luptait $i inoercatA de pri.goa.n.s' '~i de erefiOJP care au amestecat neghina ereziilor lor w ,griul eel curet, a mvapahnilar oelor
stinite $i cLreptmjri:toaJie~

ul 1mHristos ca sa. FlIp! $i Si sfadme tun:na oea cuvtntatoam. 'Si in zUele noaso-e' vedem ca, teotqgii $i filoooSi, tn,tunerirooui.( 1Istaln1.i·oosc Siintrue si d~tille SCri:pturir '~ prin, irttel

DaT acest luc:rw.nJu s-aintSmp:lat numai in vremile cele de, demnlt, deoarece vedem d.estu] de dar ca ~i in vremile noas"'__·1U u em. t._'~-.!I; .~ d .. " ..3i_ . '~IJII:, ... ... .... U~ . UAW'il,QC3,t1m pie. r; ,e 01 mtra $lLuau, nava~ in S taua ... ••

11 ~., ~gen parole

d..L.. ' ~ ~ • ~ ....1 .' --'!i.....!t pe sine 51 fie mw'fit UILI.G-· cesc de la adevM, Jl ti due lla, pierzare. Acesti luC",a,tcriv',deni . d- ",,:m!·' ,. • ,,~ (I T" 4- ":!!' n p. ......_.. . .. 1\ .." • msusi ~ .... $I ascan ai, ~urm Ul1... I~:; -' ~U'M '4; i~ ca ' satana~ ciruia ei 'Ii sluj;esc"se pfeiac ~,prin, graiul apostolesc - in ingeri ai ~Uln.IDji(fi Car ..11,. 14)" Unil din, ei postesc mult ~ se reaga 1la ara tare" ca £Uiseti rei de pe vremsa tdintuUumlui; ,a11ii Umbra dlescul~,~im-wra~io4Lte:$1 • 'UJrtOVlllC~ti.r
~ ~.1, .,

'ill

lubite Pdrinfe' Cleopa,


: cartea IiM <'1't' P~~'pD't'J ,'1 Am···'ry"!,t l""U. mare p:.·'~~~{wb H~~" Cuvi~iei' Tale~E tonrte frumoasa, Jaarte bine tntemeiaia p,e invtlt4turile Sfintilor Pdrinti du~ lhounice~ti~ifoar.teatievdrat4 in tot cecuprinde.
~(f.
~l~, ~ ,

~,f ~

_. _

_ ~

Nt- .

,"

~I

H Ctt aIeasa," b lU~.,lre:tn. mtas, Dumitru Sttfniloae


i .

II

.rI'Gflle' ,nebam:il~'r sEnt drepte fnainteG lo~ lar .~elrnlel'ept umitA sfat'n;~a (AIde l,t, 1_6)
Sf4relul: C-e--,~.r ra.te loane, ee ru? C,l de ,la CI vreme tot te £ vad abltu.t, £raga ta :nu erai ~,' peste ce al, da.t de' ~ti ~ de posornorit silldus pe gihd:wi. ? Si Idece nu vii sa~ SipWcare sin! gindllrlle B' nmnulf;umiri1e ce Ie apasl pe suftet, de a.i
j

ajuns la aoeastl uUhnire? F m tele: Precum vad, Prea Cuvioase Parinte 5tu'etl' ali eunoso.it ~ldUar numaila v~ starea,m,ea ~., $I penbu G\ va vad asMzi mai pupnocupa~ vA mg sa-mi dati hlagoslovenie sa ramin la Ptea-Cu~voastra ,st-mi des"'...~n,..4uril~ fr.... copar 5.~~.. e. care m.a Ammm ~ n::~ _,~'iIL. uw.unfim S,t&J:r;eJul; Bin!!, &.afeloon~ dar ~m holt4lit¢ pegltit IJ· '.: ~

ca

;I.a

'S

caslte~ti1

III

,PAItDmLE CILEOPA

fmtele: D,a" Prea Cuvi,aase 'P,lrinw' ~:Sii ml IOglc.i bebuia 51 fac lucrul acesta mail de :multl vreme:, IrIsa, tan!' am lost 5.tapin~t de ~enevbe fit nu ,am mdllznil ca 51 yin sl-,mj

deS-oepat coR$tiin!Ja ~i.s.3 'v~ ca


m,l, tu.lburl~ ol.,. - ,I l' ID_ SN.I;7'etU,:, ··,auce

,ia;mm,UQ' ,Is,upr,a

cdor ce
~. oe

dwneriri ail pe sufl~ {'


muesc de
0 bucatl

..., _L.:,_~~_~ L.. ...... I' , gm'd un ........ Ul.1lWe5C1 ,U',a,lIC' ~U J.OiSUle"

ne-

vaduiasca pocain~. Acestea eu auzindlu ... "tare' rna. Irilhnesc,. le pentru d de atitia ani, din mica mea copiJarie stau $ii S ujesc in ascnltarea mm:tastilii,~ all nimic n-am splrit ~ eele dUhov~
• ruces ...

de Vlieme.,.- tot aud c! s-au .iYit prin ~ume oamenicaee S-,t,U invrednidt dela Dumnezeu sA ,!lJ.1ia vedeni ~ti ~ ~ unii ax fi primit darul proorociei $I spWl,cele ce au sa se intlmp~ in viitor, '1Ia, mai au ' c~ 1lUlii Sr-M fi mv,red ... nicit sa v,a~ pe Jng€rii, c-e~ lutnln It pe ,MaicatDo,mnului ~i chiar pe ~hlltorul nostru Usus,Hristm. Am a.t1Zi.t d muJp. .... ~ili:'!ri'lirO,..,,;, ~ - ,~:r,n~l'~' ,<".'" se ia d' UPg A:~...... ~ :fn,J~'-~, SOOO'1.CSC pe -..... ~' • "'-NiI!lILIi.l'IG.II.U,U.U ''i'''"" iiIL~"""'r"11 ~ :' ~~u ei Proorod ,~.i'b'iJni$i ai lui Dumnezeu in 1UD1e' ca :sJ prop'o,~rO ... ....iiI:, •-........ -

Fratele: Iata, rea ,Cuvioase Parinte~ ee ,gindu!rl ma dli-

nu. rn-a InVl'\~.iliIj(]t ,UWI!IlW,ILf!2.'eU 00 rue 0 vedenie. Aeeasea este pridna intristari mele, Prea Cuvioue
LIt

~'«e

"JI

~_,=

..........I_~,

lr'rIw. ...,...........

prin care, intra, 'm mintea ,~ifnhna omulw ~riW\ea.


y

P.lrinte at nu m-amJnvrednicit 51 ,1Hn ~j eu 0 astfel de mingaere ..Tue ma rag sa ma l.a:m:uri,t] $i st-mi da'~ un slat cum U nut, i2bAV@$C de acesle pdwi car1E!'mi lbura. f.oartemldt.. W ..St4rnul: sa~m,&are. Ioane ..ca~, upa Ulvafj,turileSfinptor d ..d ~ til- JOE. P'" .... caueceie maJ1J!llSenmate ,..... ;;; -nmnezeses ,IrinP..sapte smt ~_:'J ~1,~,
j

p1ettitoal'e de stUiete a vedeniilor $i, a ,mUucirilor ar!ce,tt FraJele~Va [O,gJ rea CUViOO1Se fannte si=:mi spun@1i ~~ DUe, care smt aces,tepricini. Sta.retul;, Pr[-a'teIoane, primul $i eel mai vesti t me"E$ug

eea

'ScMarul care zice:: ",~cmddraeul


12

prin carediavolul '[ucreaz.i Dl mintea ~iminima omului lnseladunea vedeniilor si a nalucinlor drao~,ti, este p~ca.tul eel maee $i pierza.roT al ~ddeL d upi marturia oea v.mdlnica de toaU Oiezaroea a SlinruJ.ui,~ dumnezeieseului Pminte 110an

tnlfim. s-a int.ad- in s~Uji.torii

13

k ....... 1~...u,.IaIIJII''''''~

Frjti!a ta bine ai facut c! paa;i deschis irwna eu sinceritafe

vii si s'-ti martwise-$n aceste ginduri pierz· ,toiD'e de suBet


14

Lata de Dumne.zeu ~~, ata de nevt-ednid.a mel" ,$1 te-ai hotlint sa l

pe acestea" (RAzb. Nev., ICUV, 2.J. _ lata" £rate !oarte, acestea sIint rete ~apte cai prindpale pm cue dia\ olul slfecoor,a in mintea sl 'in muna om ului ~JIciunea cea pierzatoliiili! de suflet a vis milor si a vedeniilor,

temelie a t08Jtl buns fa tea ~-(Cu v. 2.1). tncJ $i dumnezeieseu] P Arinte Petru, Damasdunul zke despre cunoasterea de sine: ,>iN irnic au este mai bine de::it a -si runoB$re clneva neputinta si cunoetinta sa..Sl nimic nu este msi rau dedt a nu Ie cunoasts

penb:'u. om cunOa$te.rea Reputin~ei sa ~el-lea nu -I. ]asa. pe el s~ cad! in cursa naludnlor dr40esn ~i:in aim man pltcate Tot SM!tul1saac Sirul nU'me~te cunoasteree de sme~ ~me] ia a tOE.1.t~fapta bona: uFericit es~e ernul aceta care-si CWloa$te neputintasa $i rice: caei cunO$tin~ aceasta i se fa(~ lui ca 0
l•

pe Ingeri'd' (Cuv, 34)

in rimejrua csa ,pierza~OSire delsulet a vedenillOf diavole~ti, este necMO$Hnta de' sine,~ neruru:!$tinta ....::1~. ~.....::' .,.,_ UJ1illl'1l\e~wur ~p~wi. T"\~ ~O~ 1000w care nu se cuno~ sine $]. rna du,nln~i~,tile Scri,phul inda,tj, a~UlledJspre pJberea de ,Sine $.W din aeeasta U$OT cad!' 'in in$ewe. hIT eel ee cu mtemeiere a ajullS Ia cunOil~teteaJ de sine ~[ fa ,adihcu1 ni'Jlucnid.ei sa~e,face~a (U anevoie' se va mai socoti vr-ednic de' a ,aveaedenll ~ti,. De aceea §,j Sfintul Isaac SirWJ zice despre eel ce S~ cunoaste pe sine; ,t\~Ce~00 s-a mvrednid t a se vedea pe sme ace~a teste mai bun dedrt eel eel s-a lnnedmUdt' a vedea
gJ,Wit"oe
"

om sa

~oare de suflet ..eSle blestemata, &duiala de sine ~j nemar;:;---din,d'urll or Jd pann~ 0E'l!"d'.,~;L-~~~~{e \~d _, ~... 1,.... • 1IFii~ ....... A AlII!:d.o~, ~-. t:UVll,!j:~1IiL ~/. A$6,ptea ~i cea mai de pe urma din p-riciniiie: care fac pe
':-IW II-o~,,,,:

luciri1or:~ a vedenillQ(['drc\l~tl $i in altel iln$e14ciuni pierza ... ,

arata la Pate.ric, d,esp;re ace Irate ,Avramie ~ despre uc-srucuI 1m,A WeI Iradit (Cap~i,:8¥ A ~sea prldna cam duce pe' omsacada m prA,pastia naSf;
j

despre aoeuta.

cirllor dra~~ti es:b~~easrulta[lR n

A cincea pricina de c!ldeI1e'

:m, atf,sa, ~edenillor~i

si f.!ndkamicia .. dupa,

a nlluC'Dm

~ Fe

..J[

e-

in adevar mare ~ putemic este ajruklrul

Fmtde= Plea. Cuvioase Pirinte,. vi flog d... i spune1i: m m esre mindria ~ 'in ce fel _te"N 1. SmJW,ul: sa $WI' 'hate J1oane, ,Cil mindria ate l1eeputUl, :l;idI~ Jl izvorul it 'fat picatul $i ~,ioati flr!~. Si fiind~ ,ea ail intrebat.:si in ee .fel este~. a8a c4 SBntul Gngorle DiaJo.. guJ ziee 01.: Jf,Mmdria are drtd tIep.te, iM ca sa intelt!gi aceste 'b:epte, trebuie 'oW mm,:s3J ,til cA i>tllUJJ[jJ,e CD aft! cell miindru

Fm'ttle!' Dar
St'areful;

cum senaste mindnajf Prea Cuvioase Parinte, are ,Q!b.n:leiw a se l'U:l~,tetn,

in IIriLn~ea omului?

mintea omului mai aJles din ,Iceste pricini: iubirea de sine din sla\ a desarta, din paterea de sine, din necuno~tin~8. s~e'l din postul eel farA de scco eai4 pi fara de masura ~L din, viata

~dria,,, hate lo~

?e

se min~le, sint ~ ele de lcH\ci flluri $i an~ Bunuri .fiRfti~amea .iste_e~ frwnuseJel" bubatiia ,i eele a5eDlenu lor~ AI do ilea sint buuud 40hfndite lea:: 5tinta, intelepd,unea", ; m~~gW ~ ,cere asemenea. AI tnruea sint bunuri i1ltim,plltoare cum sint bngaJi",
s'lavs,. dregjmrlile' ~. eele asemenea, -

u, ..l.: rea 05eDJit4" a~ ~;.c,

~l~:_ i'!o d ._.1_. ,JI._.' ..Jl 'iI..t!I.lL MIWi!tMl. Ut:i' sme", Qn!".t
A .

- •• 1i !..im'W ~''''i''I!'IIh'.iI: d~1'11 ~Ji.1L _' 'm, ...III.!,~· ' on

.. ' f"atele:· Prea Cuvioase r~rinte~ OMe mindria este de un singur ~,1 sau de mai multe ~elmi? '. . ·Staret ul: Mindria, fra~ Joane..este de doua feluri $1 an,Hme: mlndria voii noastre si :mindda mintii, Fr:a~e.le: Dar.' care din aceste mlndrii ar fi mal rea saumai

pa caput sj 1lJ. ~i nu cere sfatul alMa.

AI patr.U!ea sm:t hwtm aI@ v.inlei.. AI dnciJlea Sint 'IJrtUUlJ'ilecele duh~,ti,~ adica; dam] p1'iOm'l00eL facerii de mmuni ~i cere ,asem.eneat
r •

primejdioosll ? _ . St~retul: S~ stii, bate Ioane, c4 mult mai rea es,'te'mtndnf),

1m. chip fHtSc~

aeeste bun,uri., au ~te are dela Dumneztru; d. ,socote;;te cA Ie are de la sme care" avind
oaI'@CaNi din,

iI""'\."...;

lrau:;

.;it..

.......

'I _ ........ , ~

~rel

.Ji::.....a:;: . _'::o_ ...... -"' .......,.,...., ...:: P!! tea YUlI.,w ......,. - nY,,8 .IIlw'iune1 ~L'C' ont ul u,'-i:I"!r..;.... _

insuJi,

ca, Ie
,ea

nu plinlite in dar~,d, fi ,., .JI!_,~,.._-_ 'CI~.II __ die "",,110. 1!I.dUIi:I. ~~ [~_ _ Y.ll~;u..~ ,A 'b'eia tfeapta a minHriej, es~ and dneva wset:4 ca are :~~ daruri pe c,a:reInsa nu lie are~ A patIa, 'bupta a mfindrieil, este cind ,C!D:teVa de ."-'. pe -a1ty_ ~ pofte$m' :sI fie'dnstit de, to1it- ca _ vmdlmc mai midt
'It"!iiID'i'lri--;; .........1' ee, ru·,d' m'll'lIli ii"'~ .r·~'.JY y. ~ ~ -.' v,y, ~1ir.Y.' '~
I'Illf.'!IiuJ

are de !a 'Dunm.e.zeu ,aceste bunuril_,'~


iIi"'A "lII'ii

A doua beap11l. ,a,rnin.drief este

cm.d ODU.d. ,maJlI"lOSfte

edtareta. A ciru:ea Ji cea d~n. mI ~pUlI mindriei esm dnd emu! w a]iI.1n,p sa, defaimesfintele .'. sa nu se,~punlIIDI:,$ cum au, legNil' Sfintii P,lrinp~ sa mai ,tit flate: Inane, $i sa 'til minte lei, nUftdria ,a.rre 12 See: 5~ava~, isclodirea,,~ cu.mintea, ,pre.getarea, ~a cu flttm.icie, :~epadaread~'credintt, v:oi_a cea sloboda ,pi dep,tina depriru.iBe a, plca1Nl.~

. ~.; nunJ~. FrOJ,tele; Dar pentru ereowe mindria mintii este mid, rea deot mindria vOIDfei? Staretul: lata de ce, fram lome; mindEia vointei Bind mai user eunoscuta deminte, se va putea lesoe tamAdw,. fUnd supusa mai 'U$OC la cite' ce se ,c~de~; ~a mintea ~ ~~ cind drie ~rn.crede cu tArle cl [udecata ei esste mal buns decit a altora, cum se va mad putea tamadlui ? Ne&v.md dne sa 0 SUp'UIli j udecatii celorlslti ..ea nu soceteste pe alta mai ~una dedt pe sine'. Daca ,ocihmul. sufletului, care. ste min~a pnn care om ul recunoaste ,~curlr.a mirtdria veii es~e n~putinciQS) orb sl pUn. . Ie mindrie, apoi cine-l va putea Uim~dlm? ~ daealumina ..,t@ dreetarul urP~,it . c;i m~ll.Ul.enc f-.... ""y'".dJ 'W OO"·-¥--I atund cum, va lumina 'f'!Io in~ lIo.o .... , .•

drepta pe ce[elal~? D~ ,ac~~!, frat~ I~~~, v~e _s~~u~ mei cu luare-aminte ~J cu mat multi tane unportrl V,~ aeesrei primejdioase m]ndril a minf,ii" $i stmd leu mare ~Ie tmpotriva ell sa ne mff'mlm iu timea mmtU noastre, a' p~ri!r<a noostrl sl 0 supunem parlerii ,c:elorlaUi ,si sAne f~cem nebuni pentru ~agos.tea lui Hris~os.j".c.asa,~ pure~ tn~eh~~lprecu~ e scris: ,~Dedde va p£1rea cwva clim1tre. VOl c..aest£" mte1ept ill

~ '!;\"~ llIL.·

=.~

]6

17'

·iI:'"",",:~" P~'i!l1

[tlj~,

,:f';u_nllll'-" ~ __ !.J,_! A

~.1 . £"o1!l. veaeur a!cesta. ~ se

ce au aeeasta boals, 2.idndu-le:' nYai celer priceputi mtru sk'ts' si maintea lor ,s;Hutori (Is, 5, 2],. IncA $i Marere Ap05,tol Pavel, ne poruneeste ap: #Nu H~ mlelep~ mtru. voi ~iva (Rom. 21, 11l); Si Soloman, zioe de asemenea ;Nu fi inte1ept mtnl tine singur" (Paremii 3,.6). :SOCot. dedi- irare lome" d, din cele spose sim~ese des~ de limpede, te-ai lamuritde ce mindria mhl,1:ii este mai rea i~i • • •..:It:_ ;!I.PE..:I....... . .... ...... S,..;, -.;c -.L.~ mar p~U!Ua~ ~Cl.t Emn dri VQ.m.ll,.. aJ .I-Z'.. • ~oeg,,,,~,ca '~I!UlJI~ 'la, mindria mmtii at ,imindria 'Yomi este ,0 rau tate ,[oarfe {e]urita,. ,S,n ,aJceas,t!§,fe]uriY rauta~e' a 'pa.cawlu~mM.dde]~0 arata m.inun~tsrmtuJ, ~ dumnezeiescul P'arln.'~e'loon ScMarW,p asf.t'~'1 _':ft.lf::'_.J ....i este ]iIM"l:!!ij'd· a[~'n de 1f\- ~~I~Cizeu" Mscooirea ,dlrad,. .. A1;;:J. .!';!'lL"J" .... UY.ILliO'i ..... • -r....'!!;l ...;__ VW.tWli·!'!!.. ~ tOT~puiul laadelor, semn de .nerodire a suflefulu_L l'l'laica osindiri]'J glmUrea ajutorul ui lui Dumnezeu, lnaiIltemerga:Mat"e ,al , nebuniei, ,pricinuitoarea ctlderuotj! pridna a lndrac.irii, izvoru]1 mLniei, u_sa fa tAmldei mtlrihlr4 ,8. dr aruor" strajuwea paeatelor, pricini de neindurare ..cercetatorul os] aspru, judecator f4[aJ de omenie, potrlvrucul Iui D1U1U'H!UU" radacina hulei" (Scara 83, ].). Vezi..Era te Ieane, cit, de ,$eluritA este rautatea pacatelor
N M ~;U!Jl ~
:I!, j '!li .::!' 'IWj

:pa~wi~iboorna, driceasc~ ! : Umu~ Dumnezeu prill Proorocul Isaia, ticd09~'~"pe ,re~

dtaClE'asca. deoareee ea faee pe om $.I sa ereada c'Aes~ mares cf este mm mfeie,ptt dec.1l ,Il~~.~i, ca el nu m~j are nevoie de s&durl ~mde ajU'torul altula, Prea Boom Dumnezeu sa ne ,lizb4""easca pe''noi de acea5ti

Asadar, fra'b!

'b'- ~ ne m~~~plli C '. 3' 118 neUll - ca ..." Ji:.,~'''' +o.1~ "t~ __,',or.,·,.I!., t' loaltle 'm'te1e,ge' (la, nUndd~ min,Pi ~~ 0 boala
t.....III: lWA.
j

'\

f~atffe; Va reg, Prea 'Cuvioase Pirinte si-nli Sp1.Ulte:ti'ruttt ,pedep~,_ Dumnezeu :plca,tuI mlndriei? _ Ste]:reJul:' .Ascult~ irate .! Ca sit fie' pumm. noi da s:ea,ma ,at de url!ta este mittdria lui D1llmnez.eu, $i rum I) pedeP!e$~' 'El, este de' ,alfUM sa.ne adueem ,aminm ca. numai penlfiUj, acest pleat a. clzut si a ,foo~izgonit em"sar;tanaJ 'CU, '~oii, n;lem 'liui (A,poc. I2 B-"9)~ Iar ca sj. infde~m ,dt de m~e' I este Fi'r4pa~rtij[a care cade eel stapIni,t de spullcata mindrie, in. sa,soectim d1n ce slava ~i,l'Ul.nlinA it clzu,t satma ~i mge:rll, cei de un gltrld. cu el, in ce necins~~ s-au pagoOt sl de 'Ootll IliIDUllCt
t

mane mamtea

run

l,

;r"Cel ce'se atinge de smoalil; ~'afi. as~m'Mea. ,ef'l (Is. Sir-aj, 13, 1). De aceea'l-' (rate ]}Qane., acest patal @ste Eoo~e wit 'W ,- -,' '~i'jr,~U·· 'I Care ",'ill: ,pedejpse?t€ ,_"....., I'" _, "' , . . .' ... . tea 1 . 'D'unm mare asp~-"" ..,'. ".
11i'"'i.'1i' i'"II LII !:tIi'lJ...IlI.!L . "• . -. .:.. ~ . ~W, , .
tl.

rat inaintea Domn ulut pi! 0181 nUndru zicind: I~ecura~ ,~ste inaintea Damn.'ulul, tot~] OJ i,nim,a malta (Pilde 16,6). Sa st, pe ool ce $e iInprieteneste eu ce~ml1rtdru.~,tot l1erura~ ilnumes-N

mmdriei ?' De aceea, d urnnezeiasca Scriptura runaeste necu-

'te..7.icind:'

'.

Vezl ,fra,te I,oane,. dti Shtvl,..,eiU innnlHete ~ dta podO-I'b~, a ,avU'~ dlavd,u11linain~ de ,I cadea cadere mare 7'DM ,(}M1B de
J,

• II. "a _"',H _,:_~.; ti... ~,UCh!rnu:e $1 u1lJIull.UIill.i~"';''_'''' 'I,.~I.

$i 'C-al sti,-ti dai seama ~ m.ai binede acest ,~ucruj' a. ~m,"r-a1ia s f ta, cit SaJtm~, inaiIl:tede caderea lui din lumina ~i slava csa de 5U8j" nu era 0 flptur,i, o.a~r:e nei1n.senmata a lui, Du.nme ... zeu, cl era una din cele m~i frumoue" mai straJucimarej' m.a& Uup00l6bite ~r mal alese dID,ae zimme cele mM ~:ll'roape de Dumnezau. Preeum ne spune Sfinta Scriptu:ra-.p e]j,le'la un lu~Bi:r :~:u~, inlTe ceiele m,telegato_e, din ,oor'"Era, un, flu al tfunine~ ,celei'neinserare' ~iun hemvUn al eerulul, 'oarte frumos, strAludnd, ~,inpoo.obmd pe ZiWtorul si1JU, Dumnezeu, Des.prn acsst lucru votbe:;.~ dUmfl,ezeia.sat So.iptur~ in moo :simbolic:;,prin ,gur,ai, Sfintului Proeroc I!z.och.ill; care zice came lmpara,tul Tmil~ ,aJ~a: sr .~. 'Ill te at1m trn Eden:.r in gra4ina lui Dumnezeu, hamele tale erato, 'Dnpoo1ohite cu tot fe1:ul de' pierre scumpe: en rubine, en topaze ~i 'WrunEmte/cu. hrisolitf. , cu onix $i jaspis, cu s~fuj' smarald, oarbuneul ~ am; toote erau pr-eg~'[Ue i a~~:te cu ,m~,trie m IcWbulete ~Ipuse pe tine s In ziua facerii tale''',; si iara~; u.~.!u ai fost W1. heruvim ca sa u.mbr~,ti $I in te-am rind.uit pentru a,ceasti,; Tu '~ atlai ,pe ,M1W1;tele SMt al Iui Dumnezeu si umblal prm rnijlocw eel pie1I!-eior celor de foe" (le2lsChil 2S J.3,,14), 'rot ,aJa ;?i ,P'O(ll'IOCW ls·afa n numeW! pe satMla ste.a sma=
T

s-au faro t vincrvati.

1~:1..:mJ. A''ij
,.;!..

"

19

~I.u::«Ridica-ma-voi ]no ceruri si mJ. VIC], aseza pe seaunul rneu :m.ai presus de stelele Du.mne2leului Celul putemic, vol pune salasul me in M'W\tele re1500,t, in fundul laturei celel dinsp.re miaza -noapte ~ rna voi sui deas.upra norUor ~m. ol fi v asemenea Celui Prea lna[t~/;r (Is. 14, 13=14)..Apoi, a1r,~(mdctt, , pentru a(least~ cugetare mal~i a CAZUlt el din cer, zlce asa: ,~C1Wn clZul tu dineeruri, stea sttlhlcitoar-e,. ,6)u ,aJIl d~nine1i.t ai 'cum al fost arnncat pe plmint" tu, imblk'lzi,$or de neamuri" (Is.lt 12). Apoi si mai luminat, aratind dumnezeiasca Scrip~' tu.tA pridna caderii diavolul ui, zlce: ",Din pricina frumnsetii tale S",fl mindrit' inima ta ,$1 pentru bu& ta ti=ai pierdu tmtelepdunea, De aceea '~e=a:m aruncat ]ap'arnint ~~.e voi da de t ba'fjocurli inaintea irnpara,tilor (Is. 2S 17)~'$,j iar~'· dumnszeiasca Scriptura ..ar4&ld in~ltM,ea satanei si m,tin.diei-ea, lui leu gtnd,ltdspre ,rupoodersaJ, slavei oi~e.ineajunse a lui Dum ~ ". ", ,,:_,..,.111 •• . nez'eu,!'zwe: - 'DJ P':t1CInBJ m'Wc'uer:u negotu w• tau -e.....launtru I J.. n 1JEl tau, re-ai umplut de nedreptate siai paca,mit ~i Eu te-am izgonit pe tine heruvlmul eel ttm!blitor printre pietrele cele scinteietoare t?i. t~Mll arunca t din Munte~ eel Srmt al lui Dumnezeu ea pe un necurat' (fem:hll. 281'16-17;. ApoL. a1'~tind unde a fost ,anlDcat si izgonit satana din slava rea mare pe care 0 avea ineer, Sfinta Scriptura zice;::,In. lad s=a pogortt maru-ea. ta ~ mulb veselie a ta..sub tine'se vor asteme viermii $'i viermii .VOl .n acoperamintul tau" (IS. 14, 11) . liar putin rnai departs adauga: uSi acum, tu te pogori lin iad, in eele mal de jos ale adincuJlml'~ (Is. 14, 15). .A$adar, ira:te loane'l din, ac;este putine mlrturli ,ale durn~el!e$lfii Scr.~pmncf1ed 'c~ 8i intel1es cum pedepseste' Dumd j il ,1,
'fi"Ii6'1l'(D'!1 n-'ii~Fii ~L~'Ir..·Yn~ILILllIi:.tIL

ce a cizut el din aceasta mare £eridre ~ifrumusete? :Sa bun mi' pe dumnezeiasca Scripturi, si ea ne va a:r,i.ta acest Iucru .ziood: "jFo-s~-ai. de prihanl in ziua fac,erii tale, pina fM,1 '"_.,.:'L. .... 1.... ,.. L..::1""110· 5) lli;!~ s-,a m.~,UJ.Ujart n'tine rt JJ.:,gt1Jll1ea' ."ez.eu,w ~,' , I: , . vll 1am,mmI du =00 carle' a lost aces nelegiuire caR s..a,incwba~ m sa tana, dumnezeiasea S:rlftllrl. zlce: ir~.Tu,i" are spuneai 'in cugeruI c
J~' (' ....
'r

mlre-

ca Ing~ri, pu teau

greseasca aUt de U$Or. Cal,noi, ci v-as ruga sa-ml spuneti cum pedepseste Dumnezeu mindria la neamul omenesc? Sta~t;ul: Sa $tii, haria t~ rc4lla ace'ast4 intrebare ar fi multe de spu$.. Dar ca sa vorbesc mal pe scurt, rca, sa ne dam seama cit de aspm pedepseste Dumnezeu mlndria _la oameni, voi
;5a nu

pedeapsa

Fmtele: Cu adevarat r Plea Cuvtoase Parinte, am m}eles destul de limpede, dar. cred (I Duranezeu a dat aeeasta
mindrirei

numai sa tanei :si 'ing,erilor~ut fiindca ei,

..:I~a £i "":e p!!llPl111l...Jt ,.....~:.'


"AD~ll!)tJ

a...'lIU.i"'\Ci, e'e! lJI!!.I.-II.\"'X:;' Q

~~'in~ ~t:l~..A'

ce I:· 0

<!IIT"a
[ll~.

aduee inainte trOt dumnezeiestile Scripturi, din care vedem cum a padepsit Dumnezeu penb:u mmdnepe :Str,amO~,.··no~ tri Adam ~iEva. Fmtele: Dar ce nUndrire' sa fi avut stram~ii nostri Adam, si Ev,~~ Prea Cuvioase Parinte, (lei en stju ca el IU foot pedepsip. de rca'ti1E!' Dumnezeu nu pentru mlndrie, ci pentru neascultare ..fiindca ei au ctlcat pornmca. '~uiDumnezeu Ji au min= ca t din pornul opri t ! S,tf.u-;ejul': SA s ttnl:li,a tal fraire, oane, c· stramosu nostri Adam si Eva tot de mindrie au bolit siau f;ost $eJap main:le de neascultare $i calcarea porunciL fiindca primul semn a] mindriei este nesocotirea ascultarii (Scar-a 23, 6-7). Aeeasta s~a vazut ~ila strrun~] nostri, cind au defaimat ascultare . lui Dumnezeu si au cakat porunca Lui cea sfmti. Pentru a le incerca ascultarea Dumnezeu le porundse: '10m toti pornli raiului pu teti :miinc.a.nurnal d.in pcmul curtO$tintei . binelui si a] raului s nu, mincati, cad in, iua in car ' V1ep minca din elf cumoarte veJj mu i" (Gen. 2,,17). Diavolul IDsA i~a indemnat sA mAn]'nce din acest p~; zieind, nu numai rei nu vor muri, ci ca niste dumnezei Sf' VOl' face ei, cunosdnd bin. 1 sl rau] (Gen. 3J'5) - Iar el, ascultind de sarpe..au lndraznit sSlica lee porunca 1'1.:1 i D urmnezeu :;1 si!ilmaumee din pam u.l opri,tJ rnchipuinciu-si astfel, ,eI ~iei Sf! vor face dumnezei f De ao~e'a,~i dUnlDezreiescul rArinie Maxim ·:_farturisiionll zice: .. r€CULffi diavolul a cAzut din pricjna nalucirii,. ,tot ~~ a,facut si pe Adam ~. pe Eva sa~~ nAluceasc,a min.tea. c~ vor. fi Wa
'r~
I A.

21

(Daniil 4, 22)jr pree-urn ~j despre pedeapsa lui Manase imptratul (II Par, 25, 19 )+ $Ii tnc'a m. ,al~e'mw,te locuri din Sfinta:
1

Scriprura. cea veche ~ ceil noua vei afla cit de mult wa;;te' Dumnezeu pe oamenii care silt mindrl . .F:r:atelt; An1 In.te-Iresdeplin, Prea Cuvloase Parinte., Cit de

vil.tama.to(["este pacatul mindriei ..De aeeea, 'va reg sa-mi spunetl: cum putem scapa noi de primej .. ia cea mare a ·
p,"catului mIndritd.? Stare/ul: Frate Ioane, oea rum mar-e' fiipta buna, 'Clr-e ne scapi pe ned de p4ca tul mmdriel, E'sbesmereaia ! Fndele~Dar ceo resm smerenia, f]leaJ Cuvfoase Plnnt _St~? Staretul: De data aeeasta, frate Ioane; mi.~ pUB·Q intJebare roam grea. . . fraf.ele: Dar de ce este asa de grea areastl inb'ebar. , Prea uvioase Parinte? Starej.'ul: Ia;t~ de ce, &a t-e Ioane v flindlC'4"pe' aceasta prea inalta virtute nu poate s-oarate umlnatdedt numai ace! ieri'rt om care a spa it mult in calea lui dupa. Dumnezeu.si ,(',iU>e, u. terminat prin lucrare ~oat.a fapta buna, Cae aceasta pre,a malta bunatate r adica smerenia, este 0 putere ,ta:inicli P care umnezeu 0 dA omului ca '0 mCllnunare a tuturor faptelor celor bune, ded n umai celor des!vir~iti ~C i eu, pacltQsul SE cum sa vorbesc

molaticul, ewe rna nu am mceput vreo faptit1 burnt pilla acurn ..


9] stl at!t ce este

srnerenia de care Dumnezeu

in v rednlceste numai pel cei desa vfI~iti ? F ra,tele: Prea Cu vioase P,arinte, daca din luerare zicetl ci nu pute-ti sa-mispuneti ee este smereni a, va. rog sa-mi sp1W1e~ l"~Ct r ceea ce $tip despre ea, din inviitAturile Sfintilor Parinti ~L din dumnezeie~tile Scripturi .. Stnrett~l: Daca frgpa ta m-ai intrebat asa ..adica sa spun ce sfiu despre smerenie de la Sfintii P "9, in felul acesta rni-ai da t mie pAc! to su lui 0 oarecare fum,i\zneah't ca sa vorbesc rnacar cit de putin des-pre minuna t~ si plea malta virtute at sme .. . niei, Asculta dai t ,frate Ioane, c"te,Va rnarturii de' la Sfintij. P'a rin ti despre fericita smerenle;
"iJi"1 ,~,

231

• • ~;... ...:I . Efr .em Si· 1..:g' .. . .. _m oUespre smereme ;:lJWtdI~, ~,Smenta cug1etue este . hnb.rtclminte a lui Dunmez.eu" ,(Cuv. 8)1,. SBntul oan Scara,rul DJUInf$le smerenla comoara in vase de Iut, ~ lice ca nici un cumt nu peate ~uri FE! deplin msll$iriJe. acestei comosi dlllhovN(~ti {ScaiFa 2,. 25.). Tot aeest Soot ,~id~ Pa.., rln:te rice ci. smerita cugetare est!£!·un hat fua de nume al ,,,n.~ ~, . " .. ....t;: ... SU_j,:u.:::'~UJ.UI,SL ca namai aceta CafiS' ,I.U cuno:scu~:;'OI~ luaare proprie. adiea din tra.~e;raceia $ti 1.1 numele ei (Sc-ara 4); ca ea
1
,,iii, ••

SBhtul W:ac'Sirul n~·te,smemnia hainI a d~ findca CU\1ntW, 6hd :~. tnttupa~, 100 a.OOa5~a 5-a imbr4cat (Cuv. 20}+Ace~a$11ucru il1l Spmte .~ dumnezeiescW Parinb!

~i

un b4hlnjr zicindl': ~,;.Parinte, ce esre smel'fDia'?~j' . Sit ,! rlspUfiS batrirnll, :nand: jI;Smer.enia esie· a .sesocoti emul pa ,sine mal nevrednic,m maipie3Jms deal top Ji a, :fi supus wturOY~·., a ..-'trebat ".tele: I,-Cum este aCEEra a. fi supus tutumr?" ~Zis~,i.

pre smerenie, apoi cite,re 'in Pi!Jreric, mdeosebi c~pjtolele 4 ~i 10;runde v,ej gAsi intre ake'le $1 aces'tea: Un al'le ~in~bat pe

,idaa

d(~:fe$tihva·ta,turi mai ~

$t mal pe'inJ:eles d....

e,i

III

b..IT.... ul:,.,.,;;;pd nu c'au h "'i!i!i'll'~ ,m C',!!;. --,ot"'a~...I.... il"-' Iffl' I-' p.g~_I!l,,=.te ,",'~~. IL!o;:I -y. ii!la.-·~ 'NI~..,.;: plca.tele ~ .f,luUt.Ue ~ile' t ~ nemc~tai:si te fOp lui Dumnezeu
!!:l .:l'Jil, 'iif..... .".; .:;iI.;;;~i ..... .:. A.U, ..,..;.
'!If

'I;;~.

II.

pentru iertuea ta" (Cap. ]0" 13).


[a

este

a lui Dumnezeu, ~~. e p care eel cu vrednieie 0. pdmesc In camara sufletul, 'j loe pe
0

inv,a~4 tur,a dunovniceas,cA

calea ~tili... iar in lcuvmte, Iuerul aoesta de lamurit (Scara ,41)1~

es~ecu nepU'M,ta,

Tob.l$m., in martul'iile ,a.cestor dUDUlezeie"U Parinp" no! ne d putem da seama inb~ oareeare rru\sura. otde msresi nepre-

Ia aminte d~,&at.e ioane" ,C.! dac~ [Ul,,~, de ma!'e ,~:idnmneWesc rlrinte ca Sfihbu loan, :Scar.a.rul ziee e4 smeterua nu :poa;!efi Mmuri,ta pM ruviDteJ a,:tunciann a!i B putul su, plca-, itmw sl nep.riceputul sA-tE spun .fr,4tie~ rOe ,esfe smerenia ? tale
twit. este' virtutea esa prea imWta ,~i p'rea cinstiU a smeriite~ ru.ge(f~~ Si este bIDe :sa ne rnul1;Wnffim rC\lin~eles'U] pe care BUDru Dtmmezeu ni ~9admco1pe'rit prin ,sfin.1Jj lJui, despree bund ..atea cea .negrai'll a ,smereniel si sA nu iscodim ale ee t s:lJntmal presus de' noi, eli sa nu ne alegem. eu paguba in ~OC' de folos, ~up~ ~,y~tu1 dumnezejescului Grlg~e Teolo~ut care 2.100~ ,}La. pnvu-ea illa, ele maJ,te fMa de friu, ,poalte $_ in c prapastie sa ne M1.D.1Ce naif! (ExailneronJ. pe _ Frotek-; Prea Cuvioose ~e, eu .fiind om simpl u scurt

despre smerenie~ destul de simpb. ~i usoara. Nun:tai sa ne a:jute Dumn~ sa nu 0 wlam i sA flam cum ne invatl ,icest fericit. b trio, adid. si avem ina.in~ ,oclillor ,minti,i 'noastrej tokleaWl3, greuta:tea paca~ le nmstre~"5! le P~gen'1I1pe.el1le'~ipe NmeJlea, sa, nu oolndllm.

tar frate Ioane, ,0 iilvatAh;lta

.fnnele: ·V·.,a~mai 1l'mlb-Elba(eva, CU'y].oase'P'A_Mte,. dacil


$Uplr.,

DJIlJI

1I.a luparati.· Star:elul'; Nu. ntI


doresti

Ir.a.te Ioane, mtreabl to,t ceea ce

...:1-1a -mcepullI.W. .III.umu. L~'II I ~ .. Si pirui acum, pe linp ,cele];aHe fa'p~e bane-ale lor, au avut ~
mal.. moe b' D '1...,.'
]W

fratel€J: Prea Cuv.~oase·Parinte. ..dalr oare ,sfinPi· ,au a.vUJ,t s erenie? S'ta'reful~ Acest IUCTU;r frate J.oan~1cred cA este de prisos sI-~.

~'::-d te"'liU. gmL!ll1t ~ - ..JI~ ia IL cil.


$,( nici nu este

11l.n,rt.u:!:

smerenie, flindca far,1 a~1i'

dobmdi ndnfuk,ea

,i pileI subtile, des-pre smereme,. De aceea lP~J Cuvlo:ue P,irinte, vA rO'gr da'c:4 se postel sa-mi spuneJj despre smerenie cirev,aJ 'mvltitwl mal simple ~imai apmape de' inte1egerea mea,
l

~a.hte1egere, mBJ sa par-e cI aG~;1:i!ifinp Plrintj vcrbesc prea mad~' i

,i

alta uJ3"tiara de oea a, sme'eNei princare ar'putea intra daeva in ImplrAtia Ceruri1or. Deaceea si Sfinhd]loan .scararul a, numit ~a: ,,.U$I a lmpAraJ;illi Cmuritm!i (Sara ~21}. r_penbu mtmirn ,oolor .... ...Ji,:.~ • spuse aici, V'O,l·..JI~... a~u.ce o.~va. mIrluro". ~.'. Q.e~ :;Jll;,iII.Urmn,e,j,iiJJia.ta zeiasca SCrtprur,I ..
_...:Ii

.mare virtute. nimeni nu a putut

I .>it_i.•• .....:!11 .. : .d 5,"n.-I·I' _00lle,. d am marnjj,-we d espm ·smereme;' e . fa ace~,tinell. Sfinp_ PkM1t] ti S-a!U plml p~ .FIe ,$i prea, ,sub..
' iKu~ .'U~::t·-· CT',Ite:

ell Snrl'tul ,fi fericiml P:abiMh A vraarlt Aceas" ~-~t . ~- m>!!l,'I'!a:f::_·11!0 'i!:l'1" un m'~'1'Ii!lo o""""'" ,-,~ ~'Wl' 'Ij'IIo.··....... ILc~~UJ, un . .a...aG e 'pn' Lf!Ii;.LLdULII· lUU\.l,ilU alU,W~ a ll~ pentru credinta sa (IS t . 6). Cad 3$a de aseu]JtUor de Dumn~ zeu era 'fL· indt la po.runc.a Lui S·,I. ~Ibi~ sa aduc:.! jerda pe singurul slu. DUI pe Isaalc ~Gem~22,. l-1l0).. De' aceea" pmm1

sa moepem

"jJ.l

Q.I; ~

_,:

..

..,-If!I)'JI'a1I"t

2$

~!li'.·a'l' II..~' .Utci'L. '1'.; '1") u, ~ tMre ,p~y~~eplm1n"wUl. ., (r_ 15 5 ~ t'~")' $jl de multe ori Sra 'Mlvr-edrricitel:sa VloI~Ca cu Durnnazeu, ~i sa-L m;mebe des-pre p1tH:2allEil SOOomei ;ri a~omW\ei (Gm, 18t' 23). Decl, mvredrudI\d.u.-se' de' atMa. har tili binecuvihtlri, ...: 'riI:!"" 1 ,·a:~:~ar. .,;;i1f.Si,t d ~zeif~YJ,re~ p J['I@:no:m Patri h A wararnl.1lJti~- ,Hiiw)""", ,__ eu Inlma SaJ~d cu mare smerenie se m~ife' lIDaintm ,~ui Dumnezeu sisesocoate c~ '131 e8H! praf $i oen~ (Gen, 18,,21). Oar .nu numai la FIDea, Ferlcitul Avraam vedem noi sme .. renie, ci $i la ur:mas.u lui, 'De p,ilda kaac ..fiul sau, tM"e arat4 'multa smereri.e ~i ascultare, dueind pB umerii sji 1enme']epe 'CMoB 'lrehuia sa ,ie ,ad1U1Sr]erll'ff lui Dumnezeu (Gen, 7/. 9).,. 'Sj prin ,asOlJ.ta.J:e'~i Sm€n3Ne a fOs~ icow a Fiu~ui lui Dnmnezeu, CMe a. dus pe 'umeri Iemnul Crucii cu. care s-a, adus jertia de

sa 'rea dreapt4 ~i entru deslvksita ucu1tate;l' Dump nezeu l-a binea.ID,mta~ ca neamullu;i,sl se mmmteasca:pe pammt ca sreUele oomluru. ~i ca nisipul mam. ~iprintr"'htsw, sl se
crl~.ta.

' ~ b.~,V.llllteze

'pe Dumnezau in ,p.,l de foe, cum. aedea ~ ~. nu se mistu ia si care a £~5~trimis ~a $cnaU din robia 1m. Faraon pe P eporul lui Israel, iM '!'L :pen:tttl vederea :~~Dumnezeu ~ p entru chemarea ~i a1~prea sa, _nu S~. 'inlItat CUI n:ainte~ ci

socodndu-secu

,i

de 0 rnemare' ca ,E'llCeaS~f nee ~lJJ .smeFenie~ ,~ICirte eu, ca sil,;mj due 13 FMaon, regale Eg1ptWw. :;;i ~a SOO~' din rome pe ,iii ·~uiw,ae1 ?''''. Ba ~i spune

totru ttevrednk

smt

:r:iSCWl"lJpat,ar·tl:' Pia1i.iJ.tru. '[01: nesmulcmenesc. Mul ta, smerenie vedem ~~laohep()tW.ll~ Avraam, .ma

'n~. pe ,acesta.

, , - -·t·· f~ . ~~ ...aU.lCI!m! nUll'!J. ~" ~:ral!Cill... ..1.•. i!C. ,

citul PaW.rh I'acobj' v~torW

s-a oopotrlvit. Iar mai ap@j_"cind a tHeui!' visal imJi Paracn, nu s-a ,h~:ud:a.t u m~lepciune_a sl ,00 harul eel daft lui de' la Damc nezeu, cl si-s.. :iS: I;lNu eu ...d ~1JJJ. z va da rasplm:S, 'pentru ~te1i3J lui F,'araoD ~Gen. 4J~ 16). Lv dnd Dumne2ifiU l"'\aJi.di= r cat pe ella mar-e slava ~i ]~ pus mm ,mare pEste· toatit t-ala - '. d 1"..1': .' Egupm 1"· art·· .:IJJIJ.,a.fii'W" cen . 01'3-._vUl' d1JlSeri ,au verut -. sa CU:m= 'UJ.$l ..... L.. ""1· ,pare gril4 el au n;llmai ci nu ~a. rru1ndrit ~i,nki nu S!-aL r.izbu~ ,Da:tcu. n'iu!Ua.M :imp 0 tri va lo-r:, ci i~aprLTiit ru ,mare maglQste :ri cu maJri damri, i~ bucurat (Gen. 35! 1-1.8). ,Mate s:merenie a aVUJ.t mW,ft' mlnunalul ~iwtJercatm Iov~ care vutrtd. J?e Durru~ nez.eUv. enum~,te pe,sine·p.b1Unt$i.cen~ (lov 4t 5=6). Sme~ s .r~ maID. v.ooem si la. Moisl" Calre .s~ lnv.f'8dnicit sa -L -vada
Ii

. ....ll=,·· ~I iii __ ,t:........_~ • 9 :emererue mare veoem ~h.ila :::&: U::.t1 pr-e.arrumos ~Iprea ... ~ ~ lILOSJll, in.. Iept, cad Dind el vmdut rob de fraW, ;5A~ (Gen, ?ll~ nu 11 27)..

's ...JI x ,....lI'u.~ ~ auzrm Zlcm d.~~. .m.e.IU1uu-se C~ esee ];levi!:W uc de indurarile ~i de b1rte'facerile lui Dumnezeu (Gen. 32" 10).,
ij:. ........

ale .. 1·11 'D." ~ ". (,~~.....~!"'!!, 4-":!;.,~r....~ _ "l.AI\., o!"iA'Q' • _ esw JL.W ·u.nmezeu .~.I[. ~:L,.

de taine ,d1lUml.e2E'~tiJ care s=a

Feri-

- ...

inf&are ~& .[ed.,rie ,si se hr.,ineau numai cu, se.mm!~ (Danill i, 16),Iar and a~ vazu't prea stA~i~minune &rut~ de Dumnezeu Cut le~~du_'i nevatmtatti de fOCI in mij~ocul cuptorului an de ~-apte on {Danill, 1" 19),~ s-an ih.rUta~,~, mmJft_ea. nu pentru ~ceasta. :prea s~lvita, mll1~e ;;i_ iiba'~~ ci ~~ ~ti,~ , sm@rem€ 5e soootea:u de rusme ~l de ocara ;,it n€'v~dniQ a~~. desehide gum. $1a liuda pe Dutnne2ielUi,.preeum este scris: ~/Si acum, nu este n()"~JL4desehide gura; rusine ~i oeara ne-am it ':.icu t· robil« Tii ~, celor ce Te cinstesc pe Tm~fi;apoi, rugtru-· flu -se, zic: li)eU ~f,i si 00 dub .F.J.oca;~ fim. pri.mWtlt! (Cm~· sa t ~r,@a celor trei tineri It '~1§)~ asa vedem mare smerenie 'Tot ~ila Sfmtul si we,ptw Ghe.deQI)~care fwd h',knis. de ~Af@e' DUnU'Lt3ZeU prin IDg€1"; sa j.zbavelSCi pe! Israel dm~e Madianitilor, zice ,clue mger: cum. sA nUnJrulesC .'u. pe ].sra€-l? IaN.,.neamw meu lesm _ce'[ m.M saI'~C .neamul din I\IiManas€, iara eu sint eel ma;i ml.c in casa tata]j;ui meu (Ju-d. ~,~15). De asemene--a1'Sfihtul ~ d.U11'imL~iescw Jimpara:t ~ Proo roc' D.a.vicl ell mare ~me.Feme Sf defAUnl pe ~:i.ru~'~ numin=
1

I~V si ne.tnd:eminati.c pru1!tm. 0 sluJhj asa de mare (Ix. ,3",11,; t~10)1 ~iSf) :~oa~a1m Dumnezeu Cia sa. trimtID.tl ~ altul m,~l lui. ~ stne!,leme'vOOem. a La, ei 'trci. 'tinen care au fo.st robiti e 103 BabiJoo,iIn,reum.a. cu. Proorecul Dmm ~i cu poporul lui Israel. Acestia, dE$.i erau din neaIn imI,ar'~'~1petreeeau 'in

neputin~i sa 'inahltea lui Durnnezeu, z.ictnd.C.a el eS[e p'_

AfDo.arrID~I'

fl

IIu--sedebito: ~ivie~
N

zi~ind: ,Jkr ,eu {'lint dobi .. oc 1h1linre~. h or~ (!?s,,, 7'4 .22); iar'in :,dt loe: l-J:Eu. sint Vif'IDU::, ~ nu am,..(lCMa ,mnleIW:Cl!:f $i defLintarea mo.rod:ului ~i (Ps., 11, 6). Tot a~a $'i :6.W lui Datv.id! vestiml ~i inteteptul Solomon. sa sme.r~te' pe sme tn.faJa lui Dumnezeu\I zitmd: \~iC(JPj,mi~si prJ:lst nmnindlll=~

'26

21

Ierne' a.ios,t impodobit ~iDanill Proonx:ul.

OFOC din p'iht€(leie·marl.cii sale, a M'Atst mare smerenie dn.d_ a zls c~rb"e Dtannezeu: liD:' Doamne, Durnnezeul meu, en nu $tQ.l sa vorbesc pentru ci slnt ttn~'" (Ier, 1" 6)...Cu .mule's.me-

nezeu ~ pe' Sera fimii care. sta~ea'U lnamlea Lui, nu s-a iru'till.ta:t ell inima, pentru aceste marl si prea slavite descoperiri ..ci fnarte s-a smeri t pe SIDe ~icu m:~dta ,spjilmintate.r a zils: Vai ~e ..eli smt pieniut] Ca eu om fiind ~i buze spurcate avtnd $.i loeuind tn, rniJjlocu1 unui POpOl cu buze fUOCUI,a,te:.. am vazut pe Domnul Savaot!'" (Is. 6,. 5). 5i Prooroeul Ieremia ..eel aJ,eg de Dumne,2.eU ~~.s1inlit:Pro~l'

pe sine" (Imp ..31 i). A$a1·marels Prooroc ~irlv -I"tolr al ~u~. Dumnezeu, DieTezvi teanulj.' eel care suS, cu foe, eel care prin rugaciunea ui fie rbinte a &lemat cerul ca Si!Ji.. nu dea ploele tlmp de trel ani $i jumiUatie (Lc, 4,..85).~ ~otprin ru,ga..f1une $i jertfa a descuiat eerul ~ia ca\zut ploaie pe pamln.t (HI Imp. 18" 41..46); care de' treilori a cobont ~oc din eer (ill 'Imp. 5, 8$38); care ell. rugadune a inviat mortii (In MIn]?," 17; ],9); care a des.P~tit apa Iordanul ui cu coj ocul situ (IV 'Imp" .2,. 8) ;;~care s-a ridicat spre cer ell caru tao si CUIcal de fo.c;.. cesta, dupa ab.rea a .sp avi ell mare smerenie se ruga lui Dumnezeu, si zicea: "Destul mu este role Doamne, acum: Ia sufletul meu de la mine, caeu nu sint mai bun de.dt parintii met" imp. 1.9 r 4}. Tot asa, Iosie, 'impif.ituillri Israel, despre care dumnezeiasca Scdpm.i,a spune ca a fac~t fapte buns ~ pUirute l!m Dumnezeu ~ielm toate a,umblat pecalea lui ··avid,tatal du" ruaajb1U~.mdu~$e h\ drespta, mei la s.tihga (W finp .. ]jr 2), si nici acesta vedem n\ s~~smerit fOarte matntea lui DunU1J!ZeU pentru care a ;;i prinut fagad uinta de pace ~]. lagoslovenie de la b Domnul (IV lm.p. 22, 29)..Smerenie mare a. avu t si Sf'mml Prooroc llisaJa, acesta invredntcindu-se a vedea slava lui Dum-

mtru min

mal. multdedt 18. o' -cei vU..rilIi s"\a'"descoperit taina t aceasta, ci Cal sa fie dat pe fata. irnparntu1ui tilcuirea S~51 porti cunoaste glndu:rUe inlmii tale" (Daniil 2, 30)..IMa.~i cu (0v~ vedem mare smerenie la eel oe a; fast 'wttful Proorocilcr, Ma.rel:e Mergator 1n~mksi Bote-ditorul.lul. Mristos care, dup 1i ins~i mt._rturia Domnnlui, este eel mairnar .om nascu t eli n femeie ~imai mult dedt Prooroc (Mt. 11, 9-11). Mesia, p~f' d'l , (]O\~~lt cu dam! lui Dumnezec ~i cu 5fin~erua. vie\li sale pe

m fata oameni1or ~ a ~ui Dumnezeu,

,ceiW1i Proored si drepjt, pe atU mai mare smerenie a ~_raa t t

on

eel plil1 de d~ lui Dumne.zeu,. Caci fimd. in.tr,eba_ t d@,Nabt,1~ codonosar, implra'ful Babilonulm, dad leste illstare sa'rac4 Cm10scut _visul pe care-I visase ~ totodat1 sa-I spunl ,itikuirea l~, eL dupa ce ~ $pus impka wlu_i vbu1,~ ~.lu.t 'a. ris en U'laJ'e smeI:e'l'me: ,lSi mie :nu plm inte~epdunea 'eare' este

bilbaM dloririlor~

mare decit mine $i eu l1U smt vredmc sa I dezleg eureaua 1ncaJ.~ammtei.Lui" (Mt. 3r 11),. Vezi cit de mare este smerenia Sfinmlui ~idumnezeiescului lnaintemfi'girltnr si 130tmtm al Donimului Hristos? 'Nid o slug,i; oricit netrebnica ar fi ea ~ oricil de nelllgatti in seam! 31' fl de stapmuj'e1 tot se va socoti pe sine' cit va putea face maca]' anita lu~"adic4 sa, dezlege curea ua inca}'ra minrei lui, adica ,s.a_slujeasc~stJipinuJui stu" ctnd ar vrea el sa se descalte de inc6It4mmte1e sale. 'Dar dumnezeiescul si marele aeesta Proo oc loan, rod pe aceasta smerit slujba nu se SOCfr tea vrednlc sA 0 faca. stapinului sau, Hristos, Cu adevarat, unde darul a prisosl t, acolo si smerenia mai tare s..a mm.ulti t. hlleg1eft darului, cine nu se va minnna de smerenia prea, mare a fericiruJui ~ip.n!a laudaNlui Apostol Pavel, vasul ale'"· gerii (Fapte 9j" 15<)1 care ,S-aostenit mai mult dedt to~ Apestolil sl a fost rapi i pih~ la alitreilea GeT 2' (I[ Cer. 12, 32)" Cad dupa atItea. marl vedenii, i[ edem pe el smerindu-se si zieind: .,..Eusint mai-m&cul Aposmollilor :~inu sint vrednic de a rna chema Apostol;'! 0: Cor",15..'9). ,AltAdata se nll!ffi~iie pe sine gunOl netn~bnic: ~t-••ca ni;;te gunoi m -,~mf<tcut 1umii (I Cor. 4, (3);. iar altadatj a zis: Il.Hristoo Hsus a venit in Iums'sa.mintu ... ,asca pe' cei pth:a,toet dinbie care ce'] din tii eu.# (ITim..1, 15). V'ezi,. fr,ate lome;, :pI! at a fast .marele Pave] mai maJt cu in e epciurru!·a. $~CU ostel1elile dedt CIDalp AposttoJi, pe ,a·tit a

celor ce veneau la el sl se boteze, Ie s.p1UJ_De~ miesorind u-se: ",'Eu va botez pe VQ] cu alp4,. spre pocw~ dar Gel ce v lne dupa mine' este mai
Carl

de

i'l

smt

28

2.9

fost si mai, ,admt cu smerenla rnrmtJi sale, Dar, mate' loone~


a~~ ~te'marturii. rue SciptUrii despre smererna unersflnti, 'Cf-ed,cl e 'bine $i. de mare felos sa ~ a zroe',cev,a, ~ despre sm~a. oea pooa malta. a ilmpkl'tese1 tud~pa (i~
~

mul ui omenesc $i prin 'ea ~~ flcu't cea m.ai stftnsj unire it luj: Dumnezeu cu oamenii. Nu u.ni!,ea cea dupa l1ar.'~ 001 mci GUpta, voire, ,r~unirea cea mai inaltA si mal des.avll$iU4 adkt

unirea eea dupa lpos:taS'lld Cuvtntmlaluilui Dumnezeu

cu Ipost

turor sftnp]:or~ ,aJdi,ci despIte smerenia Plea Curatei ~i Fum."" rea Fecic?arci Maria" Oar mal ltlJtil, ,aed c~.este 'bine 81 cugeltl daca maiete dneva inb"e' zidirll i!'ce1e cuvmUi:tGareale. earnsnilOl' ,$i. a~ ing,em(;f, cere &.i se fi 'inwreditid~' 00; atit:ea daruri marl ~li ~cE'9tti. d ca. Plea, Cur,a:ta.s.[ Prea 8mb, FeciOM'-t Mma+ eu ad@'W:il"aJt, nld una din z1Wri1e lui Dumnezeu oele p~~ti $~cele Ci~itl nu a,,ajruns 11aula slarva ~id.aT ca. PFea Sfi'nm ~ .PRa Curata Maica Domnulm. Despre ditsa Dumnezeu mai iltainte a vestit strimo~or tiDim Adam ~ Eva ~ ~1~'9l ......... ,llti U........ ,b:=A '~iIi""""",iIL!II .:JI""," .c.ii: p- rri..... a~ _J!1.1ni~~'v,Q< ITWU,u.tJII~u :y,., ~ 'Val zdr,[;bl capul $mpelui I(Gen.. ~lj115). Otihul Simt", prin gura marehsi Preoroc Isms", a ,ar!'a.t pe ea c4 va fi :Poooar~ care va nafte: pEa' ~uB (Is,. 71 1.4);' pe eft a.H,ttaJ,t"'o Duhul S£inf ca pdle ca 0 :lmparateasa pr~a lr.Ifrwnwetarta ~iprea. htp0dobitt ,ell d'arwi de-a mea.pta lui Durrutezeu (Ps·. 45,. 10). lEi i s-a mch'~na'tp pe ea it hen~tis~;~'=lQ' veta, maiea d umneHlisa zeiescelui loan Proorocul, lnaintemergatoful ~i Hote2i _, toru 1 Domnuhii nostrn Iisus Hrlstos, numind-o Maica a Domnul U'~ (Lc~i.2S,~11 40).
1

Jil;.,IIrI.r'ltC

R~~,l;aIL

ill, , ';!'M!I.

'... ",

"':I!\~, '!J:II\i:!I'I!"!i,~ -.~ 'l,i'g~'!ii..III.ill..l

..... ~~''''-.ii:i~

i:!~

--

tasul firij[ omen~li~ n"..., .... .: ., L."",]... ..~J ,~e.d,bii; ons:i.,e s;..-a. >..-:aL ,U'C'Ll V\~Z1.. ]Lit ,at~· met1, d;" ,cr'H:'d .' ,13' .arull . llu., . " mvrednicie'dJ! la Dumnszeu Prea SOOt'!~iP.:r.-e1BJ (mag. Fedoa,~ ra M'a;ria,. 'S~acum se n~$te intrebare~:~ ~~Care fost prid.na. a acesteislave $il vrednicli 1/~ .'Dare Iecio'ria _ei cea p're:l. cura II? O~jie'1booul neam hnpara. ESC al lui David din care se trtl,gea €SJ.? Oare sfintenia v~etii eil' do petreeea J"tuUIe4 m ru.g!d.uri. $i 'in inftIirUTJJli€ 'in. cugetu,ea dumaezeiestilor Seripturi ? Oare 'r,i ~trecerea ei cecaingere&5C~. pe care a avnt-o i1SftniaJ Sfmmlor funp ,de 12 ani ?' Oare numai pentnJ. aceste Vlrruti a fils,1" ea. aleasa de Dumnezeu d.intre toate ne-arnuri1e "t NU ! eu adeva'rat rru [ Dune au ios,t toa:te aoeste vmrm t]. ale Prea 'Curatei. 'Fecioare ,$i \rredn&oede .l~u.dala Dumnezeu ~ b. oam~ru. Dar 81 ~m bine sa fii iJl.aedlnfatt coleea marm mate ~ rea mai sBnta. ~i 'V irtute pe care 0 purta Prea Cur,a.fa fecioa:ra. in SaL at lOst pia tra eel! scumpt ~inepJ'€tw.tA a smeritei rugetiri. Cl smereria ei a fest mal muJJ:tdedt 1tcale celelalte virtu~~ pricina

umna

Ea este MNcaJ,$iFedoara eea cu t(lru]], tlti prih.a:ru\r pe care

o VOl' toa:~ neamurils (L:" 1,4&.49); ea este 4Ctia ,C-Mea a&t har de la Dumnezeu (le. 'l, 30')m Despre eas-a prooroeit 'c4 va ritmnine ~ dupa n~l'ere PedoarA (Iez. ,44,.11l Ea H invrednidtds rea maimare ,dnste dintr@ toote zi~e till Own .. nezeu, {lind numitA de c~.tr-eBiserica cea dr,~ptini1'Uo&re: i'JNascit08Jfe de Ownnezeu fimJdca C'el ce 5-a. riaseut din ea ,a fOOt ,dUM ru adevM,a,t:~.iDiIl_rnnezeu ~ 'Om. Fe' ,dWa 0 lauds' IDfjJ.tA Biserica lui 'Dunmeze-u ~li. on~; !JMai dnstit~. declt Heru:vimil. "i mad s]aviU! far,a de ase:mAtnare dedt Seramniiu. Ace!as~ ·prea.sl~.vita. djnste a ,primit-o Pflea Curam ~i Prea 5fihta PedoarJllivIaria; eild prin e.l, a ]ucra:t Dumnezeu Twna cea ,din Ve!C asamsa ~ d,e ~ri :n~ti.ut~: I 'lrun,ruirli nel=
N ;

fena.

alegerii ~ chemlrii:. at SJ. 0 p~teQ1tmtelege din ms~ proorocia Prea SMJte.i FedOOI'e, care a ,m· prin Duh t1!l5fint: j.'I.~,t' 'c~.u a. _ tat Dumnezeu spre smerenia :roabei S~le~li iaJtl de ac~ rna ..
vnr feria toate

Marla

vedem ~. m. ,fata .hhanghe~ului Gavriil, uncle ea S~ nume?te pe sine "..roaba", eu ~OO~.d"ihtel,esese din (,ele ce i ~~ binevestiserl c.~ ,e, ,(a! fIa t ]121J1" d.e la Duulneze'Uur ci este' binocuvmta tt mfbre femei ~iplina de ham! lui Dumnez€1J,; s~.
0
t

ternic ~ Smt fie numele lw"'j' (Lc, I, ·~49). Ares-tl mare smerenie ,ia Sfintei si Prea Curatei Fecieare

neamudle. Ca. mi=3 Mcu t we mmire eel Pu _

'tl PruncuI oe :se va

numnezeu (Lc:" 28, 35).. eu loa te a,ces;temaIte bineves.fui ~i herefuiri ate Ar.hm,ghe~ ~u I.u.ij' ea nu :s",amll~,t C1ll. d cu,,smelleme a ,ZIS, c~.tre Inger: JJati r.oaba Domnru! W, .fie ,nne' dupi. cuvtntw. Tlu~"(Le. t, ,38).
~oi'

na~~edintr .. :nsa se va cherrlLaFiul! u.~ i

30

31

sa. mll\e[egi $1 Sa SID 'rune ca cea mai'inal ta v,rurh:decare ,8J 'im,QF-' dotiit via~a Ftea SfirtlEi fii Prea Curatei Fecioarei .. aria, a: fost M

.rl9a.uM",

A,e; .... ..a

,,-....,. l' ..... n are J:.OOI1ie", ~,~..l t'''!;, ....¥; £.',..Jf anucere mea onara .ll.p lac

.' arrnm.te

'C~,

cao'uneal' 'leama
{i_ru Apoi
j~' •.

d'f! m,ool1e; frilei, ~~..... ~ DU£J!I.-~area:l' ..:II ~ -i SUu~a, pllcaMile de :s~ge', aju'~orul e bt mgen ~i!U ,nep1:1ltttt~e}(~' d pe pMoint, precum.~mgm zice~ Vulpile' au vizuini si 'pidrile cerului 'rulDwi., dar Fbi~Om.u}w nu Melunde d-$i p~eeecaID n~mtsma.~ HI a, \1"'!.lJ~,. ,""1Io.iI~ ~., ~ .JI,.UoU,lIJ, pul- fil.lIio. eli' .l"'!!f1Il" T... ,iI!l., .-:iI,)' _ '~- O::1i'¥'Iiill!!!M ..... ;~, ~paJ.at :piciOOre1e w:eni-ruor'SiD (In. ,5, 4 t~ is)" apoi '~a mpus ~ fl1lduieWOT religioase ale ~giil vedU $i ne~.vmd 'b"ebuinf! ,de
M No ~~I!Ii,iiJIO.'Iiio&1Il'a
Sa"

Bunul Dumnezeu $i a ales-o sa. fie' Maica FiJUluiSa:u Celui de' o Fi.in.~a~ 0 Sl~v,~,cu, El. Cu ~devhat/' unde a f-cst admcim,!S mare $i smerenie, aeolo a prisosl t at ina.1~a prea .sJa.vit4 de Har, Cad. pe c$tinirna Prea CUIatei SIu'dei Fedoare a fast mai '::JI...ll::- ,~~ ...... "" ~dt ~-~, ~..... ~~ .' gUll .....ll."'A ~ ~ ema"",.lfllru·~ '~ a, r a'IUL mal ' ' ' ' u- -l:ll. ~-d U .Ii!l'll.h'!I!. i'..... harul ~D U lui ca. S~ plineasca CU;V1n'mL, ~ rice': j~lnmima ~.:ale..... ,v,·,.A .lIi,1t D""umnezeu loJ(D: L3' -r '7' '" AlWI!..UlCA. se . a .lilli::lLl,aJ ..1["5. ~ ' : i. IaU ..frate Ioane, ca din cele de pina ailici ~-aml aratat a"leva maJ"turiL· leam tn~b8Jrea lra'tiei ki le, ca sa stii eli. to~i aMp], ~i drep~UJ1~j Dumnezeu, pm-scum ~iimpar,ateasa tu.turor sfinti1~~Prea Sflnta ~i Prea CU1"aJ.ta Maica Domnului, pe' ilifugij, toole' celelalte fapte bune ale lor, s-an iIn,podobitprecu.m ell o cununa nepretuiJ~ cu.~nU3!'€~~. p.[,~amalta sl prea cinoea sti't6, si prln ea au. ddbmdH de' Ia Dumnezeu harul si mila, m. via:ta cea de aid ~iin rea. far,a margin.t ,Fmtek: Prsa Cu vioase Pmnter dar despre smeteni.a Domnului nostru Usus Hristos nu vreti sa-mi spun.e't!~c? S taretul: Despre smerenia Domnului si Mm.tujtorolu:i nostru Iisus Hristos cea nemasurats, fr-af.e Ioene, nlmenea nu
~I :, ~_~' ~j

smerenia, P.mtru. smereniaei rea,prea mare, a cju.tal~pre ea

E~ nlscut m mare' sme.renit!' (1:" 46-4.7);. ii, .fast 's..a SUplUSpirlntilor Sli, 1(Le. a .31); a. f,ootsiTae de lcel~' nta;terjale

"~-

'~

111

":.~,I~,

IL

taJj,,,iU.~

.ILJ1l

19l

~-1'

,"Ii

'

pocaia.lta. ,I. prirJ.Ut boterul ,ocAin~i dela loan" ~, Ford an; 's-'a ,'iUpUS legil.or celoJ: tQ,men~tii p~I!ffi.d~aldie $i.!iH SllpUS l~ t~u.r fldnd. mtru 'toa:~e' veia Lui, JS-a dat de bu.nlvmE!' la suf,erinta I~ 5,30; 6".38; B, 21; 1.~, 51),. g..,a ,lua't: deflimat (Ps. 21" '6); a mu~n eu moarte d,e locara (M~.27~ ~8)~. f~t ,I
dlspret;ui! de' oameni din eauza SDtererueii Sale, Qd't 13, 54);

Sme:pinlla moanejl' .m·moa.rtea l-a. fost'pelCrtice (Filip, 2, 8),. , . '. lata, frate' ioanel.' Ci adas. iham;te dtev-oa din multele m a·rturii de d.umne:zelE$tii 'Scri:pturi, desPN'sm.elertiaJ cea r~a ~tl :~i. em45W'aM a [)onvwj~ ~ Minruitmulm. noo~, n

s..a sm.eritp!

_-am.

~•

'

'

poa te aves Indeajuns cu vhin[ spre a vorbi, ffind.'c~smerenis lui a mt~ecut cu ,c-ovirsirepe at tuturer stin~or. imsa cu to-are d noll' p~C~U~,'11Uputem:s~oti adincimea aeestei smerenii, deoarece ea.(o'v~e?te toat~,rrrln~a.,~Q)ru~f VOl aduee citeva

[isus.liJi~ltm~Ded. daca Stlpmw ~iZkl:fotW.nostru 5.a s:ment a~ de m.ull penn nol ~i pentru, fa noastr,A mm:tuir.e (ita smererue' ne b'ebuie n()Ui1;f'ptCa.~UMl rCaI:\! 5inb!m pIal ~icenusaJ ~i lcare in. malta vmnea supilrlm pe Prea. ~ull Omnn@zml €'U. pil,carre1e ~.if.I.U't-a~' noostre ? S-i a'ta :nebun.ie 'esre :in, min_a 'n~s,trt eind no:Lviermi mpU!ti~;r ne socoltim c.a ~in... tern (eva, ~.n ttmbllm cu capu_l in nori, necu~d Jla rUmic-'
l , ~

mlrttJrij din du~e~eja$~ Scriptura despre acessta sf v,oi spune d~t e pta ~~ In l~ de en ar tmb1td s~,spun. d Mai m~ SA auzim ce s~1!lnemare Ie A:posrol Pa veJ,despre po,gorlt-ea 1W Du_mmE2eu pmi ]a mea omeneacsca: J'lLa pUru,-, rea vremit Dunmez:eu it tThnis pe Fiuli ,5, 1Jl Un.ul. N a:sru:tj!' Carele s.,~ n~cu:t din :feme-IeFecioalr,a$i a lost sup~ sub !egej'j! (GaJ. 4, 4).. Tbt desp1ie·~mer:Enia D()m.nului, zice &ripm r.a: ,,~Ca, a lua.t ,~sup:r.a.Sil nep~ tintele nC]stre cel,e'firesti ;;i nep.rihani t:e precum smt: foanlea sete~ os~enealiaJdurerea laciuna s.irii, l t t

rucia
.

trece Cit :larDa,1 ca


a,

,mu I'lOHtre' esa scldm:bad<Du;I,


'L "

'Ll'Uwl8J
i!Ii;;"i1i'~"I'!O"Jii

_, , ;h... __ ....

:51se
~

, iii. .~. ~'1 .', Ii!oiIrlll"ll~~ mnpe$'~~ca..1'WliL~, '$1 PUi~~ ."'. - -, ~

,icea ,strlcadoasa.., ,cue

!IJ"'~'l"W'lia -!If 1·'CI.iJ&~

a-

'liIl!'a!s;

Prea, CUlvioase p~ ,w, 'loatA reom.~tin. ca. ap ,avu~mana 'b~V(lmta si=ml aduceP an;" tea martum dlesple smerenia'ma prel maltl ,a_ Ptm Cur~tm. ,i,P.ru Sfio!ei :Ped.oare ~.~ ~_ d.epre sm.erem.a, ooa ...,'=_";;'11 • ~1Ii :::1 1 ,.U'lj;Wn:u.lliize'l:1~ '0M ",,~ '"',,,,..4lla:j!M. ~ mare ,tt :~IiJ,;L&or ,$1 jJL~~II.L'OJ; ~i " 001 10

"i'~~LIIUIJ.l~.~'

Fr-ate,le:

va 'mulfmn§c",

~,.,iI'II"; ,~,....;Rb!l.J.lL..l_M.IIilII~n '

'If"\...;o_,__

_-"Ii, J:iLllIiII

dact v,l. ·m. intNb reva ..


,33
. •

32

S,tane-t~l: inb"eaba", frate 1000fte...,~i,./tivoi :S,pune ce-mi va da,rm Bunul Dumnezeu prin :min~e. Fratc.lc: A~ vrea ,s~ ;;.tlu, Prea Cuvioase Parinte cum se n~tE' smererda in sufletul omului si care sin~ pricinile CMS
f

lam, ihvl:ttturile 'S6nPlor. I""1rin1l11 sa ne sIim,,a, ,iuaa,ru $1, 4bd are, 'V.uI[iU,,_.e eaFa:, pl'KUm am 'vbut", ne .~ .~ ::~~~,I, ru t: OIlU.c

noJi .la, V1rtu~ rea, malta, & smeritei rugetlri, iM pe ,oe!e mai halte, Cledt not sa lielbAm cei'O! mal. m,J,ti cu viq,_, in Mile' d'ooovnk~,tl1.,
m mare' fapt& bw,\l eKe ne scapa pe nQ~,de :plc:a-ml mmdrieL IlM~care snre~ mai aduce ji alte loloUe OBlttlw? Sta ret~d:51. ~tj;j,j ml,t:e loan., ,,4Qa de :m!ulte .1 ~olcDEi~ c'li sc ....... :1IO,:~epU.Llll)-'I"IJa \i"Ulli}l,!i..t2 t;J.e ,~, 'pu~~ 0l,VlD_!, :51, ~,..;III·_,11 flill"i'~ • m ,_a. ~'~C_'''':'M Hi t . Tottlsi d1in ,fete ,oe--nd,'adUit mrtinte~ ·vm.mcmif maw -in-' p Tie sa raspund lia. inbl!.b~mi!J:&.a:tffieru tale. Sm~aesm ~~ de nLMi@ m.cit smQ"l_uri ru""'"""'.'''''''''':r'' :fir, aIti.' '~~I~ 'C!1 1I;l!!--' -: ~, ••Ii... ..... d--\..':d ~11 i~"';: ~ • ~'~rf "'...:.1.- pre.t"'" ......... vu ,Yo ne 'P-OilL'= I ~ 1IW.,_e Siw!' JLi:J:i!'pkl~eI P ~'rn ~il ...., "'OC· cnlftlli'a~ ,n di ~~,-., 'CItU CdlL,11!.iI! pm~:~ 1· - - .,..,... ii· -'Iii< ,_,. ,II~r_ _ -... pe ..... ,iii',....,.o;t· 15".-.. ... ~,~'I (~VE'$u;: n [lortiJe Ceruillui,. iar sfintta sm,el"e11ie le d~d.t' (Scara 25r. Ifl). Smeremia Hte smgura fapu buna cue n1] pea,te ,n mutati tie draa (Scara, Ii). Sa este izvnrul dd.afmam de SUl.e.t Cafe p~7~te pe om, ,sa, nu cada {Sc-ara m 7)1.S~I' &a:te kiafte... , t·· .. ,~ lZ· aveasca pe ~ d ,e W'ga:a oea. ..,;1,-- . a, .!w b·;III; .......... .." ..• ,.. . ~-_" ~~~ erea pu -~ptj
illi'I'IDlII"!I;i'illili ""' • ._ 'IIIIoS';i.,;'
j II!'Ii .......... -.....,..... '" -.f ' '-_" L";'I' ",-,H

'1tlulta

ne due pe noi la smerenie 1


Stt1r:e.hd~:Dupa

renia ar,€ mai multe mame: unli din ei au in~i[esca, smerenia Sf' naste din adevarata cu.n~ti.nta de sine', td:rul a zis cd smerenia se naste din eugetarea la moarte ~i la mfrl_(~.ta. Judecata, Sffn'rnI loan Sca:ritful sP'UnI! cl dmmul spre sme:renie
1

marturia SBnp[or ,P'~tintLfr,aJre 'IOtMlf:, sme-

FTtL~t~e: 1"([-.11 spus mid ~ie; Prea CU.vi'DHe Parlnte~ $i lnteles dm ce],@ de pint a{;1m\~ slmerenDi., 'este' eea 'mal ci1

ES'~ecsteneala tru,p-eascAi ascultarea $1 dre:prtatea inil:nffij, (Scara, '25 62), iax stJhtullsaac SitUi z~ce ,C[i, smererda se naste din sdrbe si din 'lifllt]'~stMe (Cuv. ~8), Tot Sfirt'wl Isaac Smtl rice cA :sm~:rerna se I1a.$,te d!in &,~.cii9Jlui Dumnezeu (C'Uv., S8) sau din ispite, din pm-1siI,ea hri Dumnezeu, dln rkboaiel~ cele iuti
ale firii ~i ale d racilcr $1, din rugadunea rea multi (Cuv. 2,1). Asadar ~frate loane, precum veri din :mArmrii1e acestor Sfint.i si dumnezeiesti Parinti!" prkinile din care se na~~ smerenia smt mai Dl.UJ Ie. De aeeea am zis mal sus ..ca smerenia are mai 'mill tie marne, Iar daci;\ vei mtreba si des,pr~ fa,tal smereniei, ea !p, va raspunde c~ nu-l vei cunoaste, pilla Of' nu vei agonist pe Dumnezeu intru tine (Scara :15~ 69). Fratele:: Prea Cuvioase Piirin~j,am inteles C~ smere:rua. se naste din cunoasterea de sine, din ascultare, din frica lui Dumnezeu, dill, reJ2bQ21i€."1~cele ]UP rue firii, din ispite, din scirbe, din inbistare, din n1i.zboo]e~eoele de la draci, ~ din rnulta ru,gAch].JnJ!'l dar ftlndca tl.:ti spus c.a. nimeni nu va ajung€ [a fericirea de a agonisi pe Dtlnllle~ell in su.nerul sa.u"eu ,am :nlmas tot n@cilmt€l'it ~i, tot ,[lIrU ~tlu <cine este ~dev,~lBtul.niiBc:ltor at smereruei ? St(;n'etul::, Cirtd Slmpi P~:rul~i,frate Ioame" ne-au s,pus,,~ n.JJ.Unaill. ct'l c€ are pe Dumnezeu in sutleruI stu... peate: 'CunOi~te pe adevlrra tuJ. flasca'tor ,~l sm,eteniei", ,9!U, vrut sA ne arate ,ea HUlmaui eei desaviv$i1i pot aIjunge la Lucru1 are.sta de' raJ 'rurtoaste

,e~II:">'

I!g~~

.:;:I'I.,.III!I!;;II.

{!

I"'ilI

...Ji ,.
...

;l1li,

..

. ...

[)I'III'¥!i'illjiiCi."II'o@I~"1 'Ir4 ~.LI~ 1"~.IL~I",,"jIl

:.Il"'l· '-..AIIr...:

li!II·<e,........ CiIl! L'I;

C''''''';I'~ii. ~.I.l.J.;I!lIl

'J-'::I'm~' .!".rU·W[._.. '1*1 U;-'U_J~lI· ...uJIJ.G,


~n~' .... ',"~,

\C; ~~tll~J. V:IL ~-'.:io''':t~, ~ .}~

[}umrte,zey, nu 0 va -urgis.i".:,r 50;0' 1.13:). SmererciJa, are pu~:e!re (P:~t a dune' inima fiQmlb:( m, friea de '~ezeu ~ sd.:nu.o lase' moare cu trona cea pierza,toare (Sf,. Isaac Siruljl. CU'V. 31 ),' 54 mai $-~, frate Ioaifle; ('4 din 'mate fapmle n1hltuiw~' pe u le jertfe iiaintea 1m Durnne~u. Lucrul aeesta n tnte'~fgem ~i mai Iimpede din d umnezelasca Scripturl.r c-ar'e'zire~'J~Om,tde, II m a:ra:tat ce ute bun ~ oeea, os oere Dtunnezeu de la, tine,: dfi.1l~a.te ..i~.lbireIimilos.thrfm ~], :u sme:nmie 54 mergi, mi3!intea ( [)(lmn.Wui Dumnemului rau/~ ~eia 6" 8). 'De ~m~n@il~ 51 hu uitAm cil smerenia ,i~acrlm.UeceJe mwte gmt de mMe. it,ebu .ntA,celw ce se afi4 m s~ujba ~w ~,precum, tle: mva·ta
re Ie lucreaza o~uj\f smerenilla,~idragostea ,sint

cele mai pla-

pe ,adevat"atul

nAse4~rn' ;aJ_ smeElemei ~ nu fUll care avent. dinti de lapre in c:e1edu_hovAl~e$ti. 'N,oua, ne est€, de ajuns sl ascul-

mj rele Apos!ol Pav1e,]j. cSJel nsU$i a slupt Ditnn:u']w (u Inata mereniaJ, CUi mU:~te~~aimi mp~,~'catre "au, si ~ venit iui d.n ',ricina unel tirilor- iudeilor (F,apte 2iO 19).·De aseme~ sa mal ,WI £rare
I

34

lertan~a. p'~atelor noastre, Vedem aceasta la toti cei ce au ~it lui Dumnezsu s.i apoi cu smerenie s--au paean, dar eea case toati BISenca. Iui Dumnezeu.jar

~uca ~a Dumnezeu cuvintele' noastre ~isa po.goaJTe de la E'

Ioane, ca smerenia este haina ce~ p.r.ea,aieasa:$i scumpa ell care trebuiau sa. ~etmbrace s1IDpi ~ ale~iilui Dumnezeu (CQL 3J. 12). Smer~a este.~r.a. sfinrA si dumnezeiasca pe care se pogoara pn virea lu~.Dumnezeu spre om, pre cum este serfs: s... Spre' cine voi c4uta, farA numat spr,e ce smeri r si blind, care se cuteemura de cuvintele Ivifule?'''. ~ml~renia are putere sa.

mal pait~n~ ~alru~e n~=o da imparatuI Marna5ie,f care p4~

(~·tWse~l

~llI:td~c'i~multi oame~

foarte tare maiI'ltea lul Dumnezeu, Dumnezeu l-a auzit si i-a ascultat ru.gadurie~ aduc1ndu -1iarlsi din robie la Ierusalim (Paralip ..Il, 3,3.. 12-13). Smererua a sIobozH pe Roboam de miirrla Doznnului, care venea peste s.ine~] peste tot poporul (Ill imp. 21., 10). Tot asa Impara tuI ~l~V .. care '~ase peDumnezeu cu nelegiuirile sale, n'L~tH ptm smererue a scapat de urgia Domnulul, 'entru ca zice Durnnezeu c!tr€ fie' Tezviteanul: I',Vezi cum S.='a smeri t Aha inaln ea Mea. ? 'De eceea nu '"!loi malt aduce necazuri in vremea lui, d m zilele fiului sau, voi adu,C( necazurile peste casa hri" (ITI fnlp. 2] ~29). .. Asadar, cei ce au smererue, striL'l i:dJa.vip de multe prime]dii, Aceasta 0 putem In'pelege din cuvintele: f,Ddmnezeu smere$o~pe C"€I mindri ~imindria lor n. mintnie,st € pe cei ce pL RCa ochii 10 Ja p~mi1n.t'lf (In. 22; 29) .. Cei ce au smerenie s€ inalta in Dumnezeu, cad este scris; .rISme,riJ,i-va sub mina cea tare a lui Dumnezeu, ca ~ v a inalte la vreme" {I Petru I, 5-6}. Sm€~ lema es:~ein\ a·tAtura de Ia Dumnez€U ... eoarece este scris ca d s« .••• oriunde intra mindria, .inh'~ :pi ocara, ]8.1' gura srneritului cugeta }nteLepciun: (Prov ...111 12}.. Cei smeriti sint moste~ , ni'torlllmptir~~[E2i Cerurilor, caci zice Domnul: uFer1ciJ,i eel
1 j -

se .f,a\oeau sp·re sla va 1'01Dumnezeu IE ba tj oconse eu inchinarea la idoli '0 ar f postit toat.a lumea pentru e].r si tot nu ar fi putu t Ispasl flradelegile lui.Dae fiindca el S~ smerit

slujbel e
1

a~

VIcen:l:! ~ SPUI'-

cele sfinte ce

36

37

',~i~I."'igJl.!!:,

·J:ll'ir. ~ .

...

ClEOPA

ceJor smmip. .t'mtacatea: leuevire, iulburarea, mm1:Ur plrerea ruc,r:,. Ipsirea. a]:u'tomlui ,.lm ]!jps~a oolor de ~ !buinp h'upe:.;ti sieele ~@a &ce.stor,a. Dmiispjmala aceas~ dftiga ~mtLID. sulet p-iSil e.;i neajutoralt Ji .inJlmi zdrooiU. :intru ~merenie ~ul'fa ..6'· daca din aces:-. 'a se isp~te:,dnev,a,; a veruf' $pM' donnJa Celm ,cel-.a Ddit~ a aeestea sm.! amesfe:a,te, mingii.erea rJ nadejdile, lumina ,,1mJtunencuL, raz~· boaie~e ~i sp.rij[ini.rile fi m'SCW1 ,a, zi:oe~, irUDtoruea ,1 lUi!" s
j

n@i1"!llltfl-iJB; .~C:w.~,~

....... ,.. '

·ti~.... u;upe$" lD'IlPU·~~~JJ


.

1Fii"ii,a,..,;e".,

_ ..lI...JI

..uf'Ji~'m.tunecarea,~~U-

~ .-i~::.... .

'~...:I

flr,1 pricina $.i neQtepta~t;adeseori.~~ napramic.a ... £ri~ ~te e~ cad .de asemmealr de pe stUlo ~i de 'pe locun :inalftt ,spre

'~J'

zdrobirea lmpu1ui lor, 'Sint lipsip ~€' oriceSP~1in ~~ PM, putersa dumnezeiasca. ~iprin nadejdea cre~!tej tor. SJ· ca S.a zk tnscwtf. toole-cite sintcu neputinta si mali pr.esus..de'p·\l·.. , ref toote aeestea \tID asup.r,a lor; ,si toa~eCite, s-au '~iu!Jt aid.,
sint freJlurile isp'i~lor nUndriei/~ (Cuv. 46)1"
lata, fr,lI.te leane, cu ntiJa $~aju.torullui Dumnezeu 'p-am adus aid putm~ mtrturii din dumnezeiasca Scm-iptw"i ~.i de I SMtii Plrintii despre ,~o.lo.e1e' cele marl ale'smererdei, din c .e Sf' vede cArei care i$i. petrec viaJa lin, smerenie nu au nici .spi~ asa de marl ~ de grele at vrfj~~~ Iul Du~ezeu~ ~ sin t mitufr:r ~i tnlfa~L De aceee, &atele meu ... oi 'p'Oi~O$n n sintem da'b:n"i:sanlgiin nei:nce~at pe 'BunuJ Dumnezeu sa fiE invrednice~ 61, pe noi ru darul smereniei, ca ?~a 1i oe~ d~ pe urrna 5uf1a;m sa, PUirn pe cailll~aoel_o~,~~.p.~~,get~t'on., ( ad numai €aill.easmerenle este lni. ~ .~,ti'ti :f.~cu ,OOihn:.. suflet asci ~ veaeulcel de acum, Acest lucru ne m.v,iliJt;:\ pe noi Do'DUlW Dumnezeul ~f.1vtintuitornl nostru hsus Hristos, /;idtild: nLuati jugul Men asupra voastra ~i.~v'tap ~vade Ia ~'. ,ca smt bllnd Si smerit cu inima si veti ilfla odlihna. SlJlfletier vcastre" (Mt. 11, .29). FrQ,tele: va mai rag,. Prea Cuv:ioase Parlnte" inca ·W\1.uCI1ljr daca nu vA be PIe,,," mult: necaz. . tare.-tul.: Spmle,. frab.~1 lome, ceea os ai de giind sa spw. uzitdndva spunind ca.at.t Iucru este smel,en1a ;~ialltul ~o.r hnta de' sine. De aceea, tare'mult V-a;i ruga sa-rm SPWie1:t"daG\ rnili avep v reme, ce deosebire este intre CUlrul$tinta de sine ~i meremer deoarece m&e mi sa pMe ,~a.ele lsin~'ace~~.luau,. SM~td~ Fiindca ti-,oo ~d.usa.mkde',~ de aas~ luc~ apm stU c! nu este ac:€i~i lucru CWl~Mta de'sine'cu sme:mnia, (i rea este .num.cU " 'trea:pt4 a smereniei. C~ Slint.ell~gi. ·acest lucru~imai bine ~tI"':l peSfihtullsaacS carence= ~~Nu lot eel dQmol din lire sau, nleleg,I~,or sau 'b1!lhd", . ~dajuns la. a
I,

f4!arrea" $i ,acesta este semnul ~poririiomUJJ~, prin ailll1 toru] Mw Dumnezeu" (eu,,,. 46). nunon nu
~ .Jj...J:

" Fmtele:, Prei.

CUV',085e ••• te'll.~~ vin lSpl . ~ ~

P,arm_ dar. peste care dlll.'ae cei


ti

1Iio0lll,
I~

virlita r~Ucire a minJij, hula wpotriva ntmle)w ui Dumneze~ ~uri ~bune carete fac _sa riz~cind liH trebui 54 plln~Jf deftimarea din partea. oonenUor, pierzerea cinstei 10E a-6 .fU$:inat ~ibaljocont de ~ aD in mul' fellJ.lj" pe lata Si auiScuns; ~ dorul. de a se am.esteca eu lumea 5i de a se int9Cll'oo la ea-}vorbi"" hil ~ bii-fir.eanebuneascl ~a fier.:are paa; IJ gUi intru sine mereu proo:roQ ~ a ~l-8lduimulte pesfeputeri1e sa1e~ .. Acestea smt ispikilie ~ sul1eIe$;li lar imru cde trupe$ti,. Iise inmnpla acestea: intimp1lri. d,uqroase' de,car.e nu mal pot. ~apa; impletiri ~ii tnttmptarl1de-,a pururl,cu ,oamerUi rai Iitara ...:1- 1f"'r.. ........._._. __ dl m U1WlUW@ ~~W.or ,,.. _~:;:_.:l ....... _.~_.::1 ., 1r,. ... 10..:..... • ~~ .~'~; ca, '~ai"care ~ Y-W~LWesc; irIima lor se pom~te ,adesea, 54 bat! din frica lui Dumnezeu
I
3 Z -

~~:p~~~:tr==~~=~l!: :s

te aie' draQior ~~cue sin!' mai, pifl!SUS de hotare~esufieb.-dw: Hps.irea puterii, a int,eWepdunii care este intru din.,~ simJjrea hJte, a rugetlrii curvlel Care ,esk!s,~oboz~Jtl asu.p:ra,lor spre sme-

ee ~ fa~.din s]obozenia ~uiDuumeze1lJJ asupra CElor ce mt. fir, ' rtI9,me$imrese ~.timtnl cupmle lor ,smt; is.pi~ecele adfa.,

S,tarejuJ:!spite.!e pe le tng4duie ~u.~ .&ateIoa .. ~f.sa vie pes~ cei ~ Sint mU1lt ma.i mumte ~ l1tla!i ,g:reLe' deat ~,~fele,CDe ~peste'QJ!~ smerili·. Si eli sI,c.~ti ,~re~ asctd:~l ~ D.IIi~ ....b. T~_._ s-·.:..... ,,'11 .. 'if_.~",. pe acetil$J ..... i!!!iiJJ.c ssaac -u 'care' 211(e ~:. IJI'W :mp~teie oele
.. QJ_
'~j'

moe

rat~le~ Mi-aduc aminte ... rea Cuvloase Parinte, (",I v-am P

apm

S.me-ri'tejj, oug:etlri. OM mi:i

cell 00 se ana inpamenirea


3,9

38

.'

,c~~Jilor sale tl; a ~elOl


m .,'

(eV,1vrednic de' m:indlri@ ~dtg~inlJ sa ~tejl' te pe sine .Plmin,t si ttrma • ceDU\Jti1i'


<>

sale iii se erede smoot ,eu,cugetu~ $1 .~ aduce amJIn.te de ele, pinl ee fiU. b~. zdlrobep_ inima ,1 ..l;'_ 10..:"'::1 ~~;... ...:D. ....:!: ....! • 1 :nU_'l pcgcara DUma. :§IImmtea. din ,C"u.~llie Utlli.UiJl~~ ... nu. vom 500~ti smerit cusetatoltt- maear ca $1 Iucrul acesta este vrednic de' lauda eaei mct ,Ire ,gtnduI mJndrie'i ~i nu a ~ tigat s~ ci prin me;;~,gire se apropie de le'a.,lei sm,m. cug,eta.tor mtr-ade'V4r este ace1a care 8JH intru sine ascuns
~,.

cisesocoa-

cineva In~,_pl~te$i emu ,mUll, dlre,pta.m? tot :n-ai inteWes~ hate fuanej!' at doar depre aceasta am. "'orbIt? F,ratele: Am inteles~ Plea Cuvio.alse P,iir· tel dar nu ·tocrnai asa bine, De aceea, va. rog si-mi mai spuneU me' 0

dnd (je]~ a.dev:arat smerit, aeela se sm-er-e,ptecu d]reptate,. Adica, avind kn~,ttfapta _!7una., se sccoteste pe sine ca un, nimle, Frnte~~VI wiji P,ea Cu viease P,trin~e·1.:sA mj 114.murilffi ..

Asadar ... ate Ioane, preeum vezi, alta este smerenia it aHa h ~n~ti~ta de' sine, Cel re a ajrWlSs41j cun'olscl p6ca,te~e saIDe ~l nep~tiintele sale, ace~a se smef.e~.tetntru paca.lfJe ~i n.eputin~ te~esale. 'Iaf' aceasta nu este smerenle, ei cw\O~tin~ de sine! Pe

areuti CLIIlO$tinti de' sme IIJU G,te· adev.arata, . mesenie, d n~ una din 'lHp~e a,Jar adev.l.ram ,sm.erm,e 0< au nnmai acei Q1 sa smeresc tntnJ. drep,ta,te:.. adict n:~ aoei are au impJini pruundle lui. Dumnezeu $i toam fapre1e cele bune $i lotu$i ei se soeotesc pe sine a fi IWte slugi netr'ebnitJe, rerum a zis Domntil (M.t. 10), Ap a. fost Mareffie Apostol Iavel, clUe a fast '"apit pinel la a1 b'ei1ea cler Sf' soco'~_' pe: sine m.aj. oW: deat'lo;i sfintii '(Efes~3; 8)~ A$a .I, fest Prea Be'" ridtul.Patriarfu Avraam, cue d.upa a utea fapte bune se secolla pe sine ~ este plm1int ~i,oonu$A (~, 1.8, 27). 'La fe!rmu),ti
j ~

m zis fi mai ~I

..inteles, frate Ioan~,cum 5e' s~te i rum este eel ce se smer~te intru pacat.
care sillt sernne~e d.upa care s-ar eunoaste
VIII ata

~W dintre smnp ~], reptii lui Dumnezeu d

'000, acumered drnev,a tnf:ru dreptate

F,~a:f,ele:Prea Cuvjoase p,a·r.mte .. v-as ru.ga , 'A-mit spunep


WIll

om,care

Me' ade-

cwn se ~te Stare,tul~~.

da ta acest 1ucru,
n:!, iI. ,l"" .... cac

~uplraf pe Dumnezeu, ~i~, aceasta aducere ,iIJ~t'e II vine llci cam~a~i mare ~e ,ifnoepe a suspina :91 ,iJ pooge en durere de iniJnj inaJintea.lui Dunmezeu Si din ,iceast& irw,_ c!mla Ji ~"Ungerei se smereJte mintea ,i umna lui. ~ s-a :smer~'~.varm~u~ din Ev,anghelie,. ,aducind.u-,i anti.n-~,ede 1 na_ ...'.It..... ~; 1...... SI!JiA;L'~, d· ... ~ ~~~ ml!~,~...: . ad"'· D1.al '~- unna ............. 'M r ..;.C'J.e. e,p'CIU_..;;;..J ~;.LCaj', '. lea. ,deci't tOrti, nU mm,a mea nk.i 01:'00 sci"'i rid.ice cd tre ~a~ ,i bl'fil1du-$i pieptul sau ,zicea: ."Dmnnezeule, miLostiv 6i nUl!" JJLt .•• '1' ' \.I...A., .. O,..l!!. PaC.G, OSwUI!.'. 'pi 11 .... liD, ' iII'3' \,., ~dar.f precum v,ezir &atele meu, nu. Flin ·s.m~renia ce'l desi.v~ti a placut vaIne$Ul1ni Dumne'ZfU, ci el.H. indJrepta,t ~ 'tea'.', Lui ~ C'Ull~tinta, _:~sme fl~oD\"- p., B9JI~IlSaj, Qlm 'de _ ' 'tI ~---... . mam ''"pnn m,. J
c __

St'{Jr~tul: lata..hate leane', annJ se smereste cmeva intru e....:ill _ ,.~. ....JI cmo omui 1$i,. ~'iJj;]Jlloe am.mb;, de pAcaJ.tele sale CLW care a

grti~te asa despresemnele omw Ii care Me' deV'uata smellmle: .Se sooo~tre pe sU1'f'mat "ticilloodlea1 toP. clto$ii $i cl el.nid un' bme nu a f.lcu·t irtaintea Iui 'Dum... ezeu;' 5@priMne~te pe sine in foal! vremea ~~, lot Wocul$i in. ]ucru1~ nu as'inde$,t.e. pe' WmIBneaJ $i niid 0.1.1 crede c4 este' pe mkl't cineva mai, picA tos ,i mai lene~ cleat dtnsul; de-a ururea ,]auda ~1s~IV\~.tepe' tot]; el nu judeca, nu defaima ~i n gr~te; de tAu pe nimeni vreodat\; lua, de trebWtlla ..fara. porunca sau de nevosenu ,graieste ceva ,Ii lace de-a J'UI1:I~
,'&em Sirul, Calle

smerenie'? 5mreJul~'La aeeasta iDttebare a fratiei, tale;. as.a~ltl u rasn 'WlSul rneu, d p.e' al S.8n,tul ui $I dumnezeiescul ui .Pik.in1:e
• . .I

r ; iar dnd este intrebat· de vrea sa. gJ:ai~.


r,de~'U~i::;' ,s·emaL nu.
'" ' ....... ..... .iI:. ....... I.a

va, 0 face eu liro$te" rar ca $i cum ar 6 .siLt si N$.inilldu-5e


cu

sau sa nlSpullda

-iIo~,&-"",...

entnl at liCeva~ daci bme zice' tifteva., zise ~~el a$iil, iar dlCl. r u zice cinevl, me' si el ~ai apD.l zi'ue: tu ,tii~ de~ puma~e' priVLfeaJ".njos; ,~ 'inainlea ochilor mOirtea; nu lro~geW. in lFI_a;;o,.rt in d.rtadum, ~i.rua~ minte vreoclafA; nu V1Q!&= sau 'Sle impomv.a celui ma1. mare; su£era.ICU bucurie oclrile :t[ d faimtrile fi pagubeme; WI,~e odilhna, $i iube$.te ostmealaj!' 41

_" ..._. ..J:!_"'f!.-I. ,~ ·m.m.·eue~ma, ,pellu u creuJ:n~ ..mCl

40

nu int1n'la pe dneva ai, nu Wble ,Iilnta ~W,. AtEsIea, sml semnete fii CUIlOf.tin'~e' ~ celei adevaril'le" 51 ferici~' este ,aoela, cue' Ie'u-e pe ~~ cAo 51 ficut cui !)i Biserid
,,~ s-a ,it.aC'IjJ, t
-

iillm

• ~1'1~ii'\'6~'i'

1I..;I'Uiu.'YIp::u.;IY,..

i:u.

_11

Ded,. Irate Ioane, ,dID. ilCes.m mAl'turii vrednire de:toatl ~ ~~~ 1 1 aezarea, _11.... Sb_ ...... . fI, ' 1.lDlfl~m,l, ~-,-~ . 'P'A....::... JI.... iCL.......... S:.= ... ~ .'iull~1JL . d _L,.· iJ.rLU., ,not putem, CIJ.l108$te cu tot ,mtlnuntul care sbtt SemlleJe crelw
iUB.I~~ ~_, _:,,-

t_,.,.,..,A .lt.h ., ,-, ........~~1 , ~"~.i ...a,..,.et 1~IW.iUiOr.

$1 11"'\0, ........ -~-,~u. UW,lU


t:!i -,

dl sffi '. ~U1t

JllU UU:u:iiILU.~,

_l'~:-,~ ~ 1·'

• .lUIUIU, ".loUin.

.it _:~_,/;!I I'T

'

~;~,l

111-....... ,

''f''

'2-'}'16"\ 1"1m

'il.o;va mv I ~QU ~ ''itUrja I: 'e acmn.a.a aceas ,.-it t.... ....'" .,_,..:I_,:,...!: ii ...:.....! Vw.JI,l,W,lfZeU ,m ~ d La ~!.d 8$Ezate d Uhmmimasc4, ,ct iUftu] ca acesta mca de pe 3JC\m1. a trecut din moarte' la villA., Fratele: Va martwise5c sincer,. Pr.ea 'Cuvioase p'annE,. ca :mulrtm-am folos';'~de ~oo.teJnv,attaWrile:pe [care' eu, pJria.tosul. am avu t 'feri.ciJr@aJ si, Ie. ascult de la Prea ICuviO$ia V'oos.~ ,i am multe mv:a~ruri demarrelNb,umlll penW ~ ., ~l.' ·_I ........ 1 • .... ~I~,.... "fL, ~ 'spre~~ ti~ww ,~ • 3l1;~,itun,.·· .tu1. meu ...... • w:'~L~ Smretw:: ,[ata frate .l0Ule ..ca p,lin, mila $i ajutorul Prea '8m\U ~ujj,Oun"u1ezeu, de dnd vorbim no,i au trecuf aprloope' parbu
~~j!l

C-!!J- '!!,_
~~ ~~.

ad6'E"~'''''''II. ......""""""""...".,:,d, C' ~......: &eli- ~.... ~ r.I!P .... VJ I'a IU. ~iP!: ~t' ,~,' r-I IIiII.J. ~'1L-.4 ~~
1.

i;;:'!f

""'Ij.ID-i;M

l~_~~~

~1I"It:II

Lg~

hI.~-~~'II ~LU

DESPKE S,LAV,A

D1!SARTA.

1""\,;". _

.... ,

in.
";",",,"5 ""

Ce esm slaw de$arta • .5emntJe d'upa OJf..? se cu:n~te • Cum Cilptlm de fa • fapte~'e ,bun~ ,i slaw Qe6tlrll • SIa-oo' d~tta ~i min:dri1. ICeate. rindu:iaJa €Ie'sine LI m'onahi • ,MilostndQ. mo~ "Rlndrd' • Propovld1JirM in 1U'~ a monanului. ,iCei a ~...,w rirmdri. €povd''''i'tOtd c44 CII, . ,,",n~e'le, ';A' mtfthlireld 5:·f. fH'tru; ~_ult,sfa,r'

.L

ceaswi. Si e~ pe dt. mi.. ajutl1t _Dumneuu.., am, cintat :sA r,isa pund La mtrebirile ,fr,i,jiei tame' ,imai pe scw1~ dupl a mea s.laba
• ' "

(Pi,'., 11,.l~)"
'.
r

$~. U'~~I~ ,mr~l[egE'm; JC'oatect ~:marm aivea P


II~

measa-uspun ceva, dar iaU ca,vine Panntele paracJlise~' 51, ~a'b1agcswvem.,@ pentru luare-aminte, pentru ca 10sa fnai fii inoorc8: LaispUe.,

."

;_.... . t-i ~, ,iiL .

te va.d tu]bmart ..:&- ate ioa..rt~ aeum ,ce mal 11 " - , IJ.. ,:loon m, mal U£IJ ltpe r , m.&r.te • .. .• I '" " '~ ~, 7' S· de ,- .' ~.; ,.. ',' pe:su11et,d.e~tia ttl: de mst., , ___ ..l~ ' '. liill . , ~_:_,
111'

Star;etui': I.~i

, ...,.... ~ a ................oe, veeerrue• ~~,rww-e sa. me:r:g la[,l-,j[,at,uB 'D'·' ~ .". F·· t .~L • . n... ~,,~11 u15e1"1Ol. . 11CU,

Frattle: V4 reg, Prea Cuvioase ParinJte~ sa ml ie.rtap pe' mine pacarosw1cl v-am, pricinuit' atita sup4r,ue :,i asteneala cu ispitele ~J.nedumeriri1e mele $i cA v-sm rlpU a'tita vreme. MA due ~i eu la chi.IDie siR'mj, i&u rase ~i sa. vin 1i bUeric~, 11

slu:iba vec.emim., Blagcskwiti ;ji va, ,rog H rna ieria.t,i pe mine

6la~:e? fra'ttle: va rag 51 mJ .fue.da~~Prea CuVioose Parinlle Stu-ef", VaQ cl ~i acum mi.raJi. cunoscut asezaeea mea cea vrednlca p:Uns- Alp ,ft v,enit acum la Prea Cuviosia VoastrA,~dar toerom m-a Irim.is,P4rin~e &onomsA due mi:ru:are Ia ka:Pi care' lnt la lueru in padure. _. , " S,m14ul: Du-te inpace, ,&a:E lome, la, asou1baa.:dmdw~1'

Staretu1: Dumne-zeu ,~...L..' 9,_ ce am Vwult ~-p-, -,- - -

pacatosul.

:SA ~eierte,
• ." .......

c.;

.«IinteJ, ,ca odJalia am sa 'te tIltreb de ele.


42

"iJD:w.eva!;..~e ce t£-a.u. mat


_...j,

irate, leane, ~ nu uita ,cel,e


,_1·

ca sa nu uuhne;i;ti pe P1rinte'~ Eoo:nom si pe fra:1ii CMe aseapb~~j hrana, dar IDdata Ice ail vreme, vm pml la ~~, nu
cad ca fru.nzele (pilde 111 14). fr_dtelt; Dad-mni. datiblagoslov,mi{!J PfeilCu~ te', vjn, deseara, lit Prea Cuvi~ Voastr,a.

,. ,~,_

fG!illl.~

oi!'ilil!O

>I!I>

wfa d nUnhUJlea

st.l

mibu mua sEat ~ ca eei a! nu

se ,sfltWesc,.

PIrin-

43

P~lECLEOPA

t 11
blagoslov,enie sa vIDa'in ssaea aceasta 11 P~ea Cuyio$Y 'V'casItA ca sI se spovedeascl. SliPl primese sau si-i
i:_ zis ,eI :E-afidat

gihdul sa ies din M~nAstWe ~d rn.~due prln sate $1prin orase ca sa propovad uiese cu v.fnDounnezeu, $1 sa. UllWIT ta caiea 1'l."'ID1IL1~Iy.liIll'pe ce pU~I' .............. '1 ~_-11 .... I 1JI _ Gel
II 'Illi, tuJ:bur~.meI1EU
h

srm,ta
If", '. ". ••

~:mn.t.ul=[a vezt fr,ate'Nieelae, cine bate )]a Uj4 1 Fratele' Nicolai?: Plu C.uvioase Parinte" a yenit un. i"atie si

1 Ul~

spurt 51 vinA~a1u.da·~~,clarnm

s~cuL ~~~e

,SItJ,;elul': Sa '~" frate Nioolae.,!a vina. acum.,. ,ca are $1 el


~I isp'i'teIe lui

smtep p!'ea obosit?

'

pla.t&de la Dumnezeu, caci este scris; of,Cine va scoate u red 'lie din nevrednk, ca gura Mea va fi (Ier .. 51" 19). Si r~ 'i: "Ierne valntoarcepe un pAdl'tos de La n\tadre,~ caiiluil mintuit sufletul' sau din moarte si a acoperit rnuljime de
te'" (Iacov 5" 19'). M a tot gmde.sc apoi ca a~a voi pu tea ~i eu, padt()Su~j I ri inmnltesc talantul: dar stlnd a$2JJinchis in m~ti.re~. un ai f~d!ndt ascultare, ee folos va fi de capulmeu, ca nu voi lh duce rod. un sufl@t pe calea minfuiril.? Eu, precuIn I 1 rnai .spu~mereu; aud (4 in'Vrem.ea noastta mul~ s-ar fi \ ldnicit sa alba vedenii $I daca s-an inv]",ednici t de acest It, ~i nu au pillS lumina lor sub obroc, ci in sfeSNc",. ca sa III Ulle'ze,dupa cum. a porunci t Doran (Nf't. 5.. 1.5). Ci au I manastinle si a 1JJ iesl t prin sa tel $I erase, unde prop 0'" ItIiesc cuvintullw Dumnezeu sl multa lume ii.~scuit4pe Illai ales dnd af1i ca ei au vedenii, cit Jli se ,iira~aingeri si nti, Maica Domnului ~i chiar Demnul Iisus Hristes, Acestea sint, Prea Cuvioase Parint€, gtndurue care .m! u iesc dle 0 bucata de vreme, Eu nu m -am tn:voit desavirsit
l~ I

p.' a teo ~i tmi spurte' gmd.1JJI

Cal de

voi face' asa,

sa. am

,,~,sa se li!ni$leasca~

~ivtlea sa__ ~~-eze cugebd


_

FMitele N'icolae: Vino".lrate Jome 1 F'rll felt'! Blagpslovid ~i nil lerta~ Peea Cuvioue Pirinteir· d v~ fae neeaz tocmai acmn cil-tdl s' 'tefl·ostenil de b'-eburiJe' ,zilei $i. dod. 'este vrems de odihna.. . Staf'et·~l!:·Nkru. ~ [i1e~.~&,arte Inane, aceasta este sJujifea mea, ca saSQ'Q la U1de~ fi"edmia. in tooti vtemea,.cu 1hnp si &r4 ~p; ~.s,!,mj [pi~ cu ~iutoruJl,hd DuunneZeu. de oeh
tru~ti de, eele duhovrUc8$ti alehltur-or celor 00 s-an edunat aiel in numele Dnmnului ..Pe &a~ ta" frate I'oaru!;r eu .

I' .,

,i

.~ ..am a~tept~t de. m:~ua vreme sl mai vii pe ,aid. Dar -smt bueuros cli_ar ~erw;.t ~1 a~.~, sa-mi spw, at mai alii pe s,vrflet si [cumn're mai afli in eele d~~ti spr e ,mint1Jin~' ?,~ _ Fmfele:' ~a cum mi-aispus data. meruta Prea eu vioase :,~rinte,..c4 '0. s4 mai iinoercat de' iS,pi te, vad cl ill""l,1 au mcep~t y rna hdbu_re '0 mulPme de gindwi si de ispite" care u-nu dau rlgaz., nid zt nid ROO.pte !
1

'u~

nu

~~cpina. acum, ei pe en inti. arjuM. Dumnezeu. ma Iu.pt IDl~ 11 V lor.... dar vad ca nu rna las~ deloc in. pace ~[mereu tmi
'.1 stau

iratia ta ?

Stare#:u1: Ei,: ~i eMe sin! . .-,. -

,mplmIe
,

caJ'le

..

'te' tulbur,1 .

aru.m, pe

_. . .~ .

sem a,tuna i'llCU ifaturlle prim1ile ,am fast 1ini$tit. Dar de \TOO
j

~eni.~ ~.la Plea CuvioJia V'oask'/- au ~t aproape tnd.lmni d~ zi[e,. O~u:~.tj ~e v~me\f d.upa spoyedania pte ,cue '0 ftcu__ _ __~ _ ~ ,1~RJ,!L~'UJIH" .tlCl¥'Mj.
r..,.1IdJ ~
lill:ll~'_~

Fratele:: la'b1Jl-Prea Cuvioase P,arinle" de clnd n-am mai

degeaba in manastire si-mi pierd vremea care este dt" scumpa pentru mintuire. V'A mailmarturis sc ~iaceasintr-o vreme chiar rna hctarisem sa plec pe ascuns. din nl stire, f~rA sa rnan iau de la dneva blagoslovenie; ,;.Nu n 1.I; duc€ degeab~.lla Sts Mt SaJU la dubovnic si iei blagosre, urn sepreau
• A_· """""",

dou.a sau ttt~; sip,ii;.liI,..... ~u -"~'",,\.1'1::,t-' ~'illpr:!IJ _DSI[ A mullti·H'ioo...;r· ~_ . [lI_"~ . a~eJ ginduri~ une~e mai auda~ ,dlecit ,allele..Mal tare decit tolte
V
I II ~~~_~

l -rialisti, le place numai sa. le j~acitreaba si iar he-aha;. Iar In inrurrea b. ~i ,aJ celor ce pier prin lume rna 0 ,grl~a. u au. n I ,tL-t _ 0 sa te duci, m.loc de blagoslorvenie 0 5'" te aie,gi,'cu .II'.} ~icu canon, ci fiai bine·taci $i fugj. de ,Mel, 6IDdcl penbu 1.1 ' un.lucru bun nici n;u-i 1J1i~:-volrede·blagosloverua ruiva "1•
1

,:'1~ . gttl'd 1LU.w:::r dIi3OO11.e:e. '" t ru$.~eoamens _ ersm


... I -

"

a~ am pl'Pt} Prea Cuvi,oase ·Parlnbt· cu iispUeJe' mele ,~ t~ :pu~ a ,~ostde nu am p]]ecat.,Aut a;j~z~t 1lr-c· zh din m
, la.tt"

'I utafsl

·cuvtnhJJ care se d.tea .la trapeza,


.l.:M·=1 iL'III·....~ln ..•.. 'U!d,~jl~,venu!
~" I

.... :~n areasg m-a pus ~ 8JID. ,. c''''' _ ,dun m-.a nnp~~trat o~ de la sropw meu.De aceea., '''l/,ll, 'II'lW_ 10:-.-.. C· . - '. n.."':-.I-. -.... d:::, '. 4_:,.".U'~~·· UVloa5e:,J,-'iu-llIlU:,sa- _,.iii. '1Ii.:!i._ '".' ,,,a,~:uun1:ilfcum dle au.ntv~t _
iii-

,I

.... .. .~,: ue"iIJ_i!I w;~ _ es,~e


..JI 1Ii.-.J·_

CI to:t
~..,

eeea ee face mmahuJ

I"eii.aced dumnezeiesc sl ~um'na:~o,r arlnte al monahilor P ll' aeeste ,CllVinte despre s1.vl. d~ad',. ,aJpoicine smt en, f ratele: Darpoate ,eI imi putep. spune despre slava d~a. n euvintele S&ltUOf Parinti .. Prea 'Cuvioase Pmnte ?' StareJ'u!': Voi mce~cal" frate Ioane, cu ajutorw Bunului
~a"Vll e$MtI d

afle·$i sl.:mAsOare: greumtea vinmruor .. (Scanl24 ).


J ·

(\11.
~P'f '

sulsi n"Mtecafrul hi minter ca si.-ti spun fnUi,el·tale ee


7

asupm mmaceste';gindUri, Ji m sa me spre I scapa de e}e? StareJuJ: A$a rum ~am ah,as a.t:en'~aTtrate Ioanef,.·.,ata II--_~"~ la.k\\ 'C,AtsprlDe tJl.lUnou ,au, na.v,~.u:t,asup.:ra..L...a.I, •• tale" ... ,,~ ',,_.'1' ...1',:::_ olIII.1:: !",.~U'I~! 1lft'1IfI!.1iei inSa acum suo' Q aIM, forml~ Vezt ,hate Ioane.. c4 dracul nu
--'Ii,'

doa.t'l"M" cinooontenit:se ~te sa ne p,~udl e nci ? Vezi cum p a incercatel:ia vtneze sufletul fr:IPei tale ,~.icu. ce rrt.e$~.ug a

vrut s4 te 500aU. din asc ~ tarea mJI:l;!stirii 1" Si te mal ,mebi de unde au venit aoeste ,gin,durl? FaN ce b"-ebuie' d. stii si sa, IY ..~te &itia ta;gindurUe (afe· rulbur,a'u dab. trocut~. pe hd:lla M~d nu te-a ihVTfdnicit Dumnueu 51 ai 'v;ede.ni!L eraa,

JLln'l.!flezeu" sa.~1i aduc asa putIDJ8 mirturii. de 18J fintii PIM:1l.. S , ItH,pre P!catuJ c_el mare si pesbi~ al sl",:vei d~arle. lOci )llllindu,-ti .fra~ei tame, sl ma trezesc $1 eu din somnul acesnn • c( t aduestorde moarte. rtate!e: 'Va rog, Prea 'Cuvioase Parinte, sA a.veti toat! bU!'!J.aJ Gli nla. ~.~:mffi.s~e~ tot Of ~tip despre aC€ias~patima, pe~tru

p~'tt:

preeum "-'am spus ~i a~ood.Tverute de la draeul mtndriei, iar aeestea de acum, care te indemml, s4 p,irl~ti ma:n.u'tirea si ascultarea ,~ sa il$l in ~um~J.lapropovaduir-e, ca IA tn,taro, ,pe paca'a,i Ia poclinta, acestea sin, WlLtitirile'lcele v' me: ale'
dracului s~aveide,arte,. .frafe1e: Dar ce es~ slave depftt, Prea cuv~
~ $:faretNl: Fr,aiE: :Io~,
.e

St:tlretui: Asrnl~aJ hate Ioene, dupa marturia dUIlID.eZ€'= i '~,~ 'uluiaritil1~e 10m Scararul ... lsva desarta este ra u:t&tea. s I rult ~elurint.jcum zke: 'IAceasta patima, dup,1 chipel ei... ste e

Ini1 folcsi si eu, pacatosul.

~$t~

unel~

cu tohd neputinta price'peril, mele Cad. a spune eu deslusi t irl,1iej. taL:,ee este slava d~111 $i dt de' :felwi,tE slnt

..mMa~lnli""ai .pus '~ m~har.e

Pannie ? care 00-

..a firiL raz.v.rAtirea naravurilor, pindirea ocarilor, Jar Illl'~ cahtatea ei este: risipirea ostenelilor, pierderea sudolor, rapirea comorilor sufletesti, puiul necredinlei, main.(llc-rgAtOOJ:1fa" trufiei, scufundarea inlnnm, o mka in arie l desi este mica, dsip€~tle toata osteneala $1 tot rodul Il tri('~fl(Scara .22, 2). Aeelasi Sfint loan Scararul zice mai depart ci\ slava de-

! ib

,It·.
I

f1:
I

,Parinte, :nn ate nilne.nea c~-e·sl pooUJ s.pWlE! IDlmwit ce esle slava d,ejart-A ,Iate' ,Stint
chi,...,,~ll.:o"'es ? pume

Fm,tele~ Dar oare, _

aeestui

dr,8C,

rea Cuvioase

est! ~luau

care:intrece puterile mele

!,

un ghimpe in sus si Col ernul eel cu slava d ~arta e:st un hin tor la Idoli, chiar daca el se socoteste ca este credindos

se as a'mAnA cu tricot eul (ciulina) care totdeaun~ sti

i ~cinsteste

pe Dumnezeu, IDs~.de fapt nu este pe placul

Staretw'1.: Bu, &a.te lome} 'Ij-am spm neputinta, ,J_ nepriceperea It't.ea ~ nu ~tiude este eineva care sa paa tl spune pe lmr,gce :titi intrebi trap,1 tal. Stiu ins.a c,j, mamle fiktsof duhovniCe5C dumnezeiesc~. Plrinte JoanSca:rarul nee' dapre tul desp~e ~ava d~~

acest I uttu. atia:: .JUne

,ar ihcepe sa: vorooasciJJ en d~arn:ttntIDm

I"

acela.• fi 'mi, om care H sUes·Wein.

(Scara 221 5). M,areie OascA1 aJllumH intreg]" Sfintul loan, Gura de Aur ('c'd spre slava de~arta: ""Cumplit llitcru est-e fap ,a slav,!] ~li.rt.t~!, umplit lucru s.i p~in rauta·te., spin cu, ,~nevoiede c de 11 ul S $Ii fiari nehnblmz: ta cumulte capete, CaFe' ~ intrar." .1...... 11 ~Iza imp 0tri v,a ce1or c.e 0 ra pesc pe ea,i'$-[ precum V1enneK
UI
1•

·f1

- ..

--

_._-

Prima este laWJd~ adie4 Janda. de sil\e' paltru bunul neam, pentru Qcn~tfinJa~pentm averi ~i.~n:ku, al~e ea aoestea '"

ce 51! .n.um~~e' eari~. roca. lemne]!e din eare st n~~ mginl. mAI'Uhei fie.nd din care ,SiB face, $i mnii.e .lina~to~ ap. sla.vl d~rtI plerde suf[ehJl ti! 0 Mlrle$te :pe eel •.P.mttll aceasta, de mulfi oSlrdi~ esle n·o-u:1trebuinta ca sa stinpm ,Irels'la. Paith'rti, ..,.~, sa ~gim d.e sl~V,Eide$~ cad paL~a aceuta, es~ cea.:mai c.umplita $1 de ajuns de' a lorbi ocliW. eelor m~ti;.dnchlu sinl tleji Slaw d!~a es!e cea din1tii mea.a mindrisi ~d. a ·msl,i. are ~apte·edrasle: e
i~,.

rniar daca s-ar £ac@'penit"riul kJlas;ul euiva, . A treia odrasla, aBuea de Iucmn amj ameli ,iI vreunui 'm~~t\g si a alter Iueruri ca~ faC'pe oamem sa se mire de'
'VIDovat4
,. .. ....... l!SCusmtQ ra,

se ar4ta omul

A doua odr,asht ere f.11;Imicla, ad,ffiolp'reflc~uoria. spre a


c!1e.s~ mal imbbun.4t4

tit ,deci~aJ:ni st. (Me este:

la ,~~ pr,oot ~i ~a oe] m.vti~t, sl la ·vorb.iJ:e 'mw:11t ~, Ir tACelIt! (SeMI. 22, 5). Cad multa 'V\QmAlri'i! ,esm scaM ,W sla.V1e~ '~afte~tot asa ~]eel ee tace pentru. slava d~~a.l1a(SGlfla 1~, il).. ABHe~ slava d~Mta. se aseunde ~i~aeel frumos 'ro ehipul, I I,~eel wit si :~a(]~1 mlloslti v , ,J! la ce~ aspn.1 cu inUna" ,~ila eel l}V,~.tU_itCIJ ~i la eel sup us, si la eel din. via·~a. de ob~t'e ~i .~ace~ III pustie (Scilla 24 21). 51 cu t[la~e C~ au lucre~ in aoma'9i ( h~,pla toti., pe "to~iU. ~ali ~ U.:rane$te. P@~~~ D sl~tuie~te posreascs si sa se roo..:gemult ..dar spm it fl. VaZ1U!t ~~.la·uda~ 1 ~ lL)ilmeni; altul se silesoo 1.1 mari nevom·te ro :S(opu~. de a rnlrec@ fe c-ei mal .~e_n~i; alhlll se .silleJte' sa inve~.e ~j11llt din
~

l"~tl!~,

I'

~ inh~te Scnpturi si de lao S6npj <p~ti

5Ipre a~i

~·ti

~l1i!rrt~

.,~

.. J

A pliua odrasls este plzota. A cincea odrasla este n·e1nv'fitiea. .A ~sel. odrula ere i'u'b~ma de pri.dre (Rattil). A ~ptea ,OdlritSla. es~ neaHultare.a.! Sii mal ~1iit hate loane, c~slava d~A esse patima care se a ratl eel :mai de' tlmp'Uri 1ll d lntre mate patimile, [)e pid.l.. lao uneopil rtUc nu vei vedea raid.·O pamn~. de vointaJ dar s]aVal d~u~a, se aflA in. el, Cld d.ac'a":] Clm;~ti pe el..se vlese.leste~. iae daeJ i vei ziee ceva nnpotriv,I\I'c Vfe1.U'll, cuv"'mt,IS:PI"U, se mihne$te ~ mc~pe a pIm~~ Astlel pa·tima iubiJrii de slav-a d~ caJa~~te,cu noi din ·pri.ma oopUarie;j. 'ooti, vilta\f tii. se ames~a in ~te lap'leffie oe·~e· bune ftOO;S,u,e,-, tot asacum se ame'Smci ne~ma prin Wiu. Si procJum, iedera ,~iham.eiuW. se a,ga~ de arbon ~ de' ,ailte plN1~ sau lllCrllFL·'tot a~a tii ,Ioea&---

Asa lucrean.,!' £rate Ioane~,s~aV-i:1. d~rli ..a:tilt ell nor care n a fI am m. Biseri(~~.p·recum si en C{!l. din alar.a de ea, in. mu~t~

Itlil se sile$te .ze.cj. de atrn sa inv,e~ m. scoli IDa~teHlosofia \$1 IIt ~tilr'M~!cu scepul de a a.junge om mase si ~v,atat ~ sa fie tn.li inalt d,ec-it a~tu. u $mnta; iar altulse :su.adw€'$te sa in"lh:!t;@ e rnu ~ti m:sa ceroeteze ~~d.descilpEre ceva din tain.e1e ~i pU'~a Ilt, rele fb,a Dumir pe' CMe le-a pus Dumnezeu in zidir.u~ le,si daea afla oprea mi,ci $i ru!~~_i parte.din ele, apal i inrhipuie c~ a. d~\ilienit mare sav,~t :;;i ea ~ti~ torul. ~ _
I

~'I!tele,g:eTea~~.·CaJl: dsvina pov,a'tuib:aJin:v,a.tiU~)aI~~a. ~~ s ~I~.1 fie vestlt ~i.ia:uda.~ de e~ aill.tul se sm1e~te.sA ruclmiasej;l 1\ hu ri ~:i.poezlli~.cu. m~~u.g ~'PI'e. a-I iesi 'V~tea C11 ~ste ~t!:

we

fcl urtte cmpurL. Si de nu ne vem ke,:;ti not p'CA~~~ti\i me! nu~din. fUJi nu va scapa din mre] ele ei ceie ell mestesug ute si [ncikite. S~ .nu numam. c! vom pierde ostenelile pe care l 11mfltcut cu SA~iLrea faptelor buae, ci si in. ·IrlttndJe· cele
t-~,lFIe' :ou ,s.e a.r,8J~iI.ao om nfUm8Ji cind este' 'el in ·,na'tA:i!'c de l tJ I~~ad $i .la.lllOOe'rea lu ~de pe pamtnt. frtdele: V;:1,fOg sa~mi spunetii Pre2ll eu viease ~'itinte:r cmn
I" t

~nke' vorn. merge'. 'Ba aceastA blestema:tA !'au~~ea sl~v~i

ta pi:dimA. bl·esk!mata. se hnplete:;t"e :pe Hmga ~oab\ Iuer.ami

agtta:h1. ~lde post $i de"infri~ nare ... ~abucate mtllte ~i la begl.tie ~ la Sib'lciel- $1Uahainele ~ ce1e,scumpe ~i .~acede vec!ti :~i mpite" ~i 1~.cE,l sla'b $i la lce~
l

:f.aptei hune. 'Daea~om clutil

0 vom glsi

I'r~ta. galva d~tA .~aom ~,idupa moartea ltu?' 5 'arej ul~, a sa ih.telegi acest ID.u.cru~ .l~e, ,a_sculta mal C :frate hi pe Soowl ~i du~.ezeiesnd lean ,Guril de' Aur" lcare in

mClftrrlte maresc in d~'f1'f' De, pilda (uta:re mwind.t a per se ,runc:t ca sa fie'mln'Unat; sa se £2(.4 dupa ldiutJ) eutare $f.rutare 1ucru, S,i care smt oare :a~,tea $i ac.e;rea~pe care eel ell slava
a,

a(ei!llS~a privm,taf V()lbeste~ ~/C-ei ell slava dE'$artA ~i dupaJ

mbedenill.e spre a..I i.~bram pe el eu haine nai $i de muit p:ret,r spn!~a-i pLme in de.t ~ Ia ·miini mel ~~. brl'tm d.e a'u', ~aI'~AmID:te' cele mai SCWJ1ipe in pieicare, spre a-]l h1f~,ura cu din ,ma,tasuri ~j spre a-I aceperi fita cu 'mal'arne din. fir de aur,
jj,'

wi ponmC'1 sa. ie' faci d up., moartea lui'1 Acestea sint melMelile man ~i.de prisos ~ care Ie fa!! wmql!i lor ~i
d!esarti
. ,. . A pOl;!"sa-t f ... 1 . S]CnU enn ].emn b'me' lTIil1'OSl,tor .;ill care nu raca 'w . . ....:ii,:,~ _ ~ 11."" ... _ felurite ~w.u:ri ~ ,,~! ,~ ... pu.u ezeste C'!LU1Il dl ~-' '"iIIi l vopseesca . cu J.~ urt lll;' ...........::Sl sa-r ~,liil.

Elte adevtral' ·ca. 'unU 3,oos,ti,a care ,IU lieu t in viafa si la moartealer multe .milostmii la ,f;_lrad, ~~,la ,sinteille tuj Dum.neze~ biserid, dar mo a:~te lueruri [d~ nu le-a trecut cu. vOOe19 .. Ace$tia :poate·nu ver Ina pea osinda Ii.. , · d c~ ,ei .ruc. ee -,~~ ...._~, ....... :, ."U. ,ar.uw.ta;t, d ·m~.w;1 • grea JJe' .. ....1_ • .~,1 1 In· u;J,i.l~&~~~-~,e' ...M mm
1

smt

,amtre

v a fi osmd,a. ce'[or ee Nd. in ·viata. aoeasta .nu s'"'a.u·m.grijit de mtntuirea lor, iilF 11. m.oar~e,,,s-au inChinat la ,a~-ested~elr""
tJduni e;.ii umbre .. Brine a zbj, dUl'DUezeiescuJ Pldr\'~e

eel mort; ~prejurul cavQului sa-I fac! grllaj de sau de bronz, .iaz alaturi saJU 'in]jU,nJm.tl cavoulm 5J-i .faCi. statule asa rum era el m :tloaI'eavirst:ei ~l a furiririi. aici pe pibniin;t·. $1 statuia sj fie de marmura Sill de bronz sau din al'te rna teri ale' de pret si s' fie .sndpmtl de eel mal.buni sculptori.. Pe fron- . tispiciul caveului, ]a ·m.tI-alie.,sa ne.~' eu slove de alU numete si gtadul dt-egAtOtillor pe· care Is-a avut e1 in lame, ca sa vada. ton ali vor trece pe acelo, c4 rna re si minuniad' ,~foot
1

imbraee cu $i cu alre me~aJe .srump.e, ApoJ;, sI-i fac~. lui cavou .scum:PlI" din mamu.u! sl ,gJ.wt; unde sa-i a~ tru-

pm

,.t

net

acesta ee esre ingm-opa:taici" ,A<::e5ooa ~ 'mult€!allele de' acest leI sint ce]e ce ,a rWcQ wt ~ i S~ facit d'L1pl moa.rter omuf iubioo,f de slava 'veacului de ,aa.nn" 'De vrei s~. cun."ti arest adev~rr. £rate lome", du"'m la
• ·iIIJ ..._lI ..JI~:~. ~ a 1~ • "." ..J (tm.h_l[~e t.I..illiJl.l ril" or,ase s~. ooru V€1 ~m~..l rna vltl:lUea su:~e $1 IlW• UJe • M'turii de acest Jet care tea·te, aratrl c1 bietul,epm. rna 'in. 'm~ m mm"t nu poa~ SCApi de patima slav-eli d~arte ~ a iuhirii de
!~

aratarf, Cite faJpte bwe flU 3,j' fi putut face rudenille unui iiS!mffLEa om.ell. 'b~ mellui$i. pentm. aceste' iucruri de;arte? ali suaci ~igmn--at"'n imbracat ~ at] fLin"i.nzj n-u ft, ajutat·?

,St, cit de mru"@ folos· n-ar n adllls cu ~ta mi1osreme' oetui tr~ ~p.rin ac~a.sta lume~ Ia (,€]e v~ce ? )Aai ales daea ac& a trait in dreapta ,~'tA ~rns,.g spovectit la d.uh,~,vnic.de rtoate
p'c~.tele
50

s.~

sl 1Il...,·t ....... te ,SiUl\·p.·tare~ il1mv.~~,:not U;:;; rngtrn li~j testament cum sa £aroemdiU.pl, .mom.a, ta P-~',cum do-resbJ sA-ti faceD\ .. ieg,4tiri1e cele de m..popare~ din ce ,sa'ii, lap cem siaiul:;. rnonnintul ~icelelal te~,ct!d a.Htea vmltiierii au f,im ( 5 de la marla t~indt pe 'kla~ am pute8J. sA.le f~~.nmna-i In aUT $1 pietTe ~pe La car,e Alexandnt ced :rdare Ildhd pu,~§ a mpum,..7J_ ... n d: ,,1\sa.tJltlur omwe' !DacllJ. vreti testf!iment de.la mine, apoi facf4i, :a&a prreCUlm, rind.uiese 'eu: 'morm1n:tul. 51-1 -fa-eel nu in aur rnd din. pietre scumpe'~ ,emdin .piab'.I.~i sh:riul sj. tie tot. din piatri. fentru ca nunte1e IDeu sa fie scris pe pia.tr.l tam.r c ci tot 'oe ,~te pe piatr.aJ' greu SA! :stfrge '! .Fe:md:t"n,ed n'U punep podoabe scumpe ,;,&i me! 5a ,faceti dlelmiaJ.a. eu. ~ucrwi de plisoor ,Avep .mare gd]'1 'ca in ziua Irunc~t4rii mete ,sl.
rl
!!II··· MS!M

Ia :idoUJ clU.ar daca SE:ltU-' £).. '~iUUll, sa nu_ ~' ~......... ..., 1Ii~. ~G! r... .!!II, 1:..... t..,~, 'iII,l'!ii, rnesre Y'~~~:~~W I\X~g"i 0' :!I,!(!.U-~~ ldo\!J!J t:,• -~ ~.~ . -..:t ld.I!.ve; ";"u ~,~II1;..,..............:I, ~ L-~a m,. d a~a fi,IRID" ru. a)yia -_M.....:.....""!!iI oIilII!4t--~o; ~oa.o be desa rte sa-l insoteascl ~i,dupa m~te ? 1Mcle mllostenie CI re poore Irdr .. devar sl.. .i]fute suflemlui sau du,a. .moute/· a i 'l' e-~ gn.J'~"'IDi.-c~ p- .n.v~~io-.;;. ..... A AI andrn_. ..-..01 ".AI ....... - ,_" >lIiii"'lQ= n u lVILm_e don -~.care a sinlpt cl :slabe$,te'(~iclam· '54 mQMa/- a chem.at la Ine pe rei mal 'marl genE'rali ,$-i WOSlIDJi ai saj ~ile-a zms: ~"Du.pa. ,~ ...JI Ifi.Ii ~ ~ ~_..l' ...... (Urn v~e,~j ~e:u .' mun , ,~wJtI!i!.U $I. v-am ch ern.a t pe',F1,... (tire: 'vm, .... mJ..-a1J, ast iubiti $i de mare 8:julOFin via,t,I ca sa ne ~uiln J~ f b un ~d:sa vA mai vad pU'ti;n iTiJU\te de ill mchid.e ,ochii Atune unul din eel maio iubi.p ai 5 ii, a zis ca'tre dinsul:'
l

d cu

s~ava ~
...:i,:.,.

es,te m~l.tot
~,IIf!';~,

I,I)an. Sc_arub

.;.t()rn,u1
.lCiiht.'

.......~

rf";'iI"'I;~N

(~'_

"J"l!

ii.... ,~~iifIi!'!II;CI'I'!IiiEI II.Il.l ~ ~ ......!;~. '

"!tJ1

__ .

'-It "~ ~~

~1"I!Ir_¥~

~. __' ~AlU.l.

:JI ........

,.

M-

g.~

ff •

'~aJ" Cale,;;

II:.

precum

ZlCl.r

••

••

~;fj-' •

51

, ,'- -'. ,,-~. ;;;;,"" faea.cl _'~_:;1 ... 1 nlWl~ wm sa raea, 0 CU lII.ULIII.iwtt, go_~

,faoeli, mm,tbkLe eelor llrupsi:ti fii sarad. Mn silcriu, de 0 pme' ~i d'e alta, si fa;~J1, doui gauri ~i sa :KQ1;feti" slam mil.nae mele, iuin ,pamme 54 llU ,u!ru~ti bam :sall lumui ~I"cum. db~

AoeutaJ este hot4rirea mea ~dQas~ faceti Idact 'IDIlubip ,i

sa Ina ~ta'p~
-' -- • "",--

,.

M' 3.i;..;eumlj!'CU toate cI a l,\jbt~ ,...~I.'i_... ~..J~ it_.~ . 'wru;i pillda eea bUIl~ Ijsa;t~, de' el ne este de muJt: ~1J~os,. Dedi ha~ :Ioane'l-sa, ne ru.gam Prea,~tiyw:ui Dumnezeu, sa :ne acopere ~i, 5'1 ne izba velSCil, pt!: no,m de aeeasta vide.anJJ sl m.ult ~1J:toal'e pafuna, a s1ave~, de~. FetiOll .~ de trei on fendt,. este ace:[ om ,cure I ajWlS ,sa. d.e£~ aces,te unID~e si visuri ale slavei d~eDe, aooiSh\ fericif,e ,8<-3. m ..,
A. ~
~'di.

Vl(~oitiu-nU ,nspectap ul1imul meu ,ruvint l", A,~d acestea, fi105ohl& ~i p1iettmw imp-ara'hilui It'intJeba,t: .'IDu de ee a~ de simpliu voi~ti, sa 're mgrop~, Maria, ,.,{~ .. ~~'!I , 'I,a, ~ - T - 'C~' lmpa.:ra'~1W 1~ 1.~ ~xa:ndru Macedon a r,a'l't1.M~/,$1 ~tii, prietene cAeu fi.l:oJof am £ost, In, via,'ll ~ 111050( vreau sa au sl dup4 moan!'. \lreau d, fiu ~,ta,t 8?B, !;bnrr)~u~~ .......:0,:_,;::1 , : ..... ,...'I~ 1 Ma.t 'I,' top ,ce~, utemici $i boga1i ,cl, '~' cu !CWrf. ca sa e la p .. ~ .' mmic ~:U. pes fie 1" omiu1 dnd p leaca d]n aooeli lume" ua Din .aceasti scu:.dit iskJ.-ris:~ hate Jeane.!'vedem oii osmenii in~~ep~, chiar daca nu se aflau in dreapta crediintl,. (;o~ au gindi t mlU&t Ji ntin,unat despre putregalul slavel desalRe ~~au MAtat ca toat€! oo~ece !Ie' fac de prisos la imn~t4ri n~ au N.ei o_'va'~o~, ei mad degrabt ladue pa;gUb~ sufle~ui. BwrLe a ZlS Sfintu.w. T@oool: :5tuditW intr""Ufi 'CUvmt al 'saUl ca de multe IOri ne ~o]osesc ooua ~i spusele e'1litWor.
i; 1 'i;~,I;I.!I;W.~
1
m

ami de' alCeutl fiari ,00 multe' ,capete'? Dar oare de, ce au. urit 00 m'Uillt le$ii lui, Du~u a slava ,~,? N D, pentru altce,v~;r. n'ltmali penw ct ,aoouta pa;Qm.A, vid. t It~mi jefui~,te pe ern de plab. osmnejliJ..or-la too!t1,f~pta'buoa.. De aceea, cu dr-~ptateJ dumrtezeiescul P.&in"te loon eel OJ K ur . SI cuvjn,tele de aur, num.e'$te slava de~IDI;, ~lvfu,lliea" .... ....,l;1 1 ...;al ,,,", 1:1>·· ,,," ,..... ·'1~ .... , ~ ..'~, eeior 'I.' ~~m~,uor de UuU:O '0 ce 'mOmulil1i1: ~,nJW, Iwll~o:.r din ceruri" _Si CU,mHe s.pain'tt sl :miI.. e ara;U r4utatea ei, 'I' cind: uD" nevote nOlll3!~O pa'tima ci.udaJti ! Unde moiia nu ..
-,,:.I :~.
IUlj

piciaue lal 0 funje si a,:a sa-l trlaga ~~, !;;,larunos mtr..-o s putie a lillW1te'i'Wl ("Fa!teric~cap. ·il). Vez~ irate Icane, dt de mutl au, wit sMtii lui'Dunu\ezeu va cmeneasc.i ?' Vezj, ei't de mu.U s-,a,upUit c~ ce au a,~

,,' - -,~ ,~~I.oe::lit+~ .' --;ii,.~"" c-" i5d" n:u sap.:l;.fMdVa - d' """.,...... mlrpe9'III:. ~'i'l. ,W:,~,. . ...... ._A eeasta este moUa aQmbrilor celer de acolo, acsasta leste _.1......:1 '- _1, ·1..],:,.... 1Io ... , prau.a. ,c.AcgQ.'tJi-LC r U l'W m!Ll,.es:~;UJt4fii •• ce.~er' 'llliC~c:e:~; ., .2Loeasl!.Ja!lll ...iii.!i: iI6., ~ ~ a SI.

. JIll, - _. t U:ilI,. ',roo,

lW'W

,1Ii,,~,~~'~,

nt·ief-Wtti,~l lmp. de' gnu" Cuv. 27). Si mal inainte me~ ( ell n vintul, ",maita a ,gihemet n~te slava 00" de$artA (Imp.
J

J.,

ill.. " m .A.1.""'" :ID1ipmat:UlJJ, ,~lll!nJ,..... _.-t~


"!' ,~~

.1

27)., Asadar, bate Inane ..vezi cit de vicleartli' d,t de rllpiware I pierzatoare E:i'te aooast! blesrema:t4 pa~, it slaVlei~De ,aceei ..fratele meu, trebuie a scapa de amasN ,fe!urUa

gnu, Cuv.

r uta~':!j!

c morMn. msplimi:ntat~, m-am inporit,a.uzind. antea ~

friltele.

vatamare.

'va. ~:

adevarul, Prea Cuvioase Plrinte,

sind sla V,aJ, a;ees;teilmm $1 'palabeLe celie impMlt~n~, ,m,p't de, a oarneni 'in pus tie,~ia, sihasmt in ~~ pingind U-5e pe sine' 'fim,p de $7'de ani,. ,el FUJ"UI"lea :pliingmcf ~ p,Uru.rea tldhd ~, ,fugind ,de :s1a,v(1 huniL Aceasta aj'uood'u ..i la mama desa~~e duhovmoeasc;~" a iE$it Ia munre" urind slav:a omerulasca ~ia regilt 00, jurlniint pI!' u~cij sai at dtt,pl moarh~' sa nU<'l.ingroa:pe~d si,~l.legE: '

vredrddt,Ingenil eel i~cut" marele r,lrinl~ ~'CMel'

p4r'~

·la Sfintll, Parin;ti, .. despre rau ta~a $:~videnia, eea felurita a IS) desarte, CM:,e amestecacu too'U, faptta rea buna ca 0 vet se t:MhiiN ~ica hameiul se irn.p'lete~te Oltoota fapta cea min-' tu ltOaJre, la t,oi emul. D:a.cjeste ,a~ atund (_:if' e'Ste de ,f4cut? OaJ)e' e bIDe ,ca, 00In ln~ de frica s[aJVI€i deptte,
,n • -

sa. meeteze a maj luaa ,fapta os .... n~_.... L· .. d fri&-;-,~ bun~ :;~i':' e Iu)U;M~ ca oam.erw... e· ca aceste~ pa~~'U-I ,sa, nu rn~liinv'e1e carte' ~i m~t~uguri spfe folcs\ll, .a.ltora,1' Stare/ui.: Sa nu, {ram 1oane', :niciod.a,tl '11.'0 'h"ebuie f,j&cU'~' t'~;st lucru. Snnpi si dumnezeiEs,tii P'~ti, ne...a,u ar..t:a~'ci~
53

de rApi toare ,i:pier.z.a.tom-e·este aceastaJ patima, rru ca :sA mcetlm. noi a mid luera fa pt., cele buns, d. ea sa ~tim noi a pti:zi cele lUCIa'. dle 8m ca sa nu fiQ lapi ie de aceastl tiara. co m.u.lte~capete. Daca a:r 8 dupa cum gind. frA·p. taT apoi at inse:mna.

ca. de ne,ghlnei;. sa. nu mai semene.' gnu,. sau de frica. molalor sa nu arW ,iacl haine'" sau de lrica uliului sa nu mal lint gMni {4i aL -·ucnmJ.enu se petree 8$1, eta omulpen'Uu neghlna .. dIat ciunaJ~ penrtn.i mom naftdina _ al!E pra8 t\lri ~ntnJ uliu s-a. .Ifia:t 'cwsa, iar pentru lup, mferim mijloaee de pau. _ J\ja sa ·cugeti si cu 'priV1re L1 eel suflete.:rti. Prea Bunul Dumnezeu ne-a pm la mdemIna multe ntijiloace duhovnicesti, pdn care ne putem i2WVl de fiuele oele

mca

,oamenu

Fratele~Va rio.~Prea Cuvioase Parinte ... um.,M pu tea ciner va sa bJaezEl toat4 fapta bUlLa sf sa poaU sclpa, de paguba eea maJE! :si de Jefuire.a cea vic1eana a ~;]aveide~ l'
baret ca sa.-tj. lIm~ Fratele: V,a 108,. Prea Cuvloase Parinte,
Sta~'ul: Bine
aj. f:a.Qlt~ &.ate:Ioane

dingjnd!

...ca ai'·us ac,easta mtfemica.ra'l de pu1in, ,ace6ta. nedumenre,

dt se poate mai pe llarg,~iimai cu temel, cum. ar putea dneva a luera faptele bune ii sa nu fie pr:irn~jdW:t de viclema sla wi desarte ?Cii pe cit· inte]eg eu, nu este luc:ru usor a SCIpa nellnit ~.inejefu.it de aoeasta jelurita rautate,. Staretul: Cu adev:tr8l, fra~ loane -nu este usor. Dar noua Minhlito·rul mSD1J si Dumnez.e _.~nostru ne-a b1sat a tttea invltlturiinlpoUiva ,acestei patimi J :&td $A d~m Sai ucenici si Apostoli ne-a u inv 4Jat cele tmpotriva acesiei pa~

sa..·mi s.punen

N. eerurt" . S1 iul?i: ,.. md faCl'milostente, nu trimb~Ja lMDl: C tal precum fac fAtamicii _pe drum:~ $i pe_ ulite, ca... a.-1 S l u e oamenii. Adevtrul va spun" c~~ Hill plata lor. Tu..IDsi, nd faci milostefiie sa. nu $iti.e stlinga oe face dreapta t~. asa nulostenia. ta 51 fie ilnbu ascuns flcuU. ,$i T ,tll tlu eel ce ·de eele ascunse, 'iji va r"spia ti tie la arlwte';" .... ot a~ mva~1 ~il despre rug.adune, zicind: ~Iar ru, c~ r . sa nu fii ca fa~anUcti carora le _place .sa se opreasca ~l cage la adunari $i pe la rasp~~e 1ili~!or, ca ~ se a.:_ate. J N nilor: adevarul va spun.. ca l$l~:u.platalor. Cl_~_~d rogi, intra in camera ta, ~de usa $I te' rChl,ga T~tdlw.~~. I(U ascwlS, si T,aJtal tau, Cel ce vede cele ascunse, va rlspla.ti I • f·a"'" re" (Mt. 6 1-7). I asemenea, despre felul cum trebuie 51. p~mn noi spre f L cadea Inf~tunicie sl in slava desarta ne-a ll\.v~tat ~~. t( uut nostru, ridrtd: "Lmd pos.ti:ti,.nu filii tris - ca fat~91j
1

l vel desarte, ne-a 'mvII,tatf .z.iClndl'= ",l.uatj, ,aminte c~ nillos: ia voastra sa nu 0 ramp ~eli oamenilor ...spre a ,6 v4z?p. dinsil.lu de nu, plata nu v,e~~vefiid~ la Tat~ v,~s~ ~el

f w, nos tru 11'..: .... ~ u.....:~..."11.12 C- ~"'o!' ~re ._,III.I;I'~ .f."'lJi.Jb.L~,r ....1r
~1::' o::i.~

ill

no cadea noi in m~e1e . _-- .......... -;,

'LQJi

.'.

tirni1 pr«wn. $i duumezeit?$ffi.

m.d.ri:roare. Dar 6nindCi!.aaml nu e'oSlte -vre.mea;.run

tocul ca sa aduc din mate aoes,te mtldurii" ~ti ol sprun,e pu1irte din cele v prea. multer- pentru 'Cia hatia la., din oole PU~I sA tntelegi pe
itouea mvltA·!urI. a. Domnu~ui Dumriezeului

Pmnp ai Siseridi c~1ei drept ..

Tatal tau, Care vede c-eleascunse, ..ii) rasn tie cele arAtale' 1.la aratare" (Mt. 6~10.,18). ~ . V zi, frate Ioane, cit de luminata si de clara este ~vat~Mlnruitorului nostru, prin care ne invatl cum sa lucr.M'n t -le cele bune ,sp.re a nu cidea in mre.jele eele viclene ale v i deprte? ~. n1 tele: Cu adev!rat, Prea CUV]oase Fannie, prea lUD11~
tntru
8SCUlflS ~

cestia i$i smolesc felele lor ca. 51 se ara te oamenilor ca t .se. Adev.aru.1. va Sp1.1O, ca prin aceasta W$.i. iau plata lor. Ins.t, dnd poste$ti" unge~1i ca~u1, tiu sl ~ata ta 0, spala, C_Cl (J. te arati oamenilor ca postesifi ..a 11urnai TatAlw tau Ca1e

t .)~ ('rea buM. este

we multe. Mai InHl.. irate lOOlme,.!a,-Ii omenesc de mm.tu.~ lVIinNito-

nt de 'm,va:ptw-a, Cit sa ,tin cum invaa. ea.ca I fui.rea cea vicleanl a .slin7,ei d~irt.e.

tnva~a~.a ..lVUntui·~.U-i ~~ lisus OS; dar va rag 51 ,adaugati $1 de la Sfin~ Partn1i VNun
SA

sd.pam

54

55

-----

sa

'~ mrnr!;tltw"a ~~ tuiv.rului p:os.tru.. si asa a 1JL aj~tuit si ei mvaf.4hu,6 si cu viRte


;Jim;,,! ~~. fin,tij S

Stttret,ul: Nu-it~u aae! d~ti

:Parin1.i au urma t intru

aoestluc:ru., fratektane. Dar

de: "I,os" ~~atindu~ne cele mai bune mijloace spr,€ it ne feri


de ,a goni slav~ d@tiuU, este de a ],ua a noi. farpta eea 'buna in ascuns" (Fil.oc,.. vol, D, ~ cap. 43)1" Tot asa nemV' a:t.a $i S&ltUl Efrem Sind, care zfc,e~ ;I.rS~ va I~esarta.0 iLzgonim de Ia noi pnn ~ucrM.,eaintru ascuns
Maxim ,.'arturis~,toru1:NMe~~ugu1

de pnmeJdia rea mare ,I, desartel slave . .lita. pilda ce ne sF'une in aceasu P ,~vmta SfintuJ ~ dumnezelescul Parinte

de

~.fap~~

d~.arte ~'i.aploape'd'e mila NuiDumnezeu, .. ,!'Mli-eie.:: Din marhuwe' pe care ~e-,i~.adu5/.. Pllea Cuvioase' P~m1~, dID. d,wnn~zeiiiSCa EVMlghelie si d'e' Tha SfinJil P Arin'ti.. f,U. ~ in~le5 ,e! pe~tru ,I pllltea cineva scapa de primejd:ia slav,: d~e't b"eb~e ru once pret Cit toatf fapta b_Wl! sa 0 cabeoamenL 56
faca lntru
ISCUI'Ui

[aU, &ate Ioane, ca. .scurtime r ~ ..am ad us marturie de la ,a~ti mari Sfin:p ~i d umnezeiesu Parinti ai Biserici~, cu ~~. _mv~'~~le.lor. ~i.ti--a,m ararat me;;te$ugul prin. care omul poa.tE LZgont dela sne pitima. eea Eehui~ in VicleN2 $~r-jQ~a:te Ii slavei eelei desarte, 'De aceea, sile~te-te sa FlU ~iti dprima _ tre,a.pt4 p~ ca~ paseste omul im:potriva slavei desarte... , este t~~erea.l, donnta de ,II Ii nedludi.t de all;ii. Ded, sa. rugam f ~.a ~wDumnezeu sa na ajUt"e'sa aJiung~ si no! m4('M ajd, ~l ~c,t ~ v avea nldejde (4 ne a11tm arar,a de prim@jdia, sia,ve~,

o indurerare" (SCiita 22~,29)"

Sc,araruJ;,M,Iti:nd in ,,_' P minumt c~ sint pridnile care aJdfiga d~ L~ om slava desarta, zioo: jO~Inc,epuM spre plerzarea ~lave~.d~arte este ,.~JJCereIi8J $~a iubi nednsrea.;. ntij]o:W, este cur:m.areil. t:uWmr 'Vld~~Ol'celorgind1te ale sll've1 de$a,rb!; 1M s~mJI daci mID are .s~lt aceasts beznJca~.este a face ~tea ()arm~or numai c@@~ ce te ~te $] anu sunti 'NO

~:l ~. p~218). w'd~eso..drugaciuni Parinte zdrobune necurmate intru blrea mnunn ,(Cuv_ :1, p. I,OOin

precum, cred.,~1 estell' IJpm cum ~.~ r trebui sa procedez dacl se mtimp]j, vreodata La viat! 131 c f.1Jptebune Ia arata~"e..ell de pildi; dad un sarac 'um cere u losteniesi se intimp!a t,ocmaj.l.hmci ,sa fie:pe acolo oameni re nu rna. pot fen, ~ daca eu dau ceva saracul til OBe d A ~It .ruru aceasta VOl iJlvea osm', I dIe 11 1F"'rI..~ ...... ,..... JJil LowJ..ulezeu ~'N eon se Ilmpla, sa, postim cu to~. iInpreunl LaBlSeric~ ~ cum '!Slte' ia rnanastire, in viala de ob~te.IOare pentru ca faoem aceste lucruri la MatMe'~ will faltt de' ,aitii .. rtf (~sirtde$,teDumnezeu I pierdem pl ~ta p€ntru aceste fa pte bune? Deei, fiind eu adevarul est€!
~I' 1(

Si daca

II.

....

"'I

·~tosu1nedumerlt in. aceasta prl.vmta"


'Ii

vI

Parlnte, sA-mi $Pune1i ce mestesug duhovnicesc ar b'esa f'olosim in acestecazuri, ~proea nu 6.jefuip. noi de pa~
l

reg; Prea Cuvi-

,lin,

..

mn cea rapitoare a slavei desarte. S tarej ~.d:. Bine ai flrot, Irate loane ca ~e--a· gindit la aces~@ J ueruri si mi... pus. aceasta krtrebate·. 51cu ajU'torullui Dumai 'I 'U, "1101 meeK'a sa te lamuresc. Dar maw. kttii de tca'te tre• .s ~tii ,fraga. tao Ci. t.oati fapta are truP' ~i sullet: sufletul ei t~ opul pentm care se ,face' lea...Jar trupul este ~i lua faptei bune., Deci, dec" dneva va lucra fapta rea brutl, fie la arl"!tare'l In ascuns, cu scop bun, acea fa:ptt bunJ nu-si pierde plata de la Dumnezeu; tal' daca cineva va lucra fapta bU!fl4J!':fie' ratare, aseuns, dar scopul este .rill, toata os'f.eneala. va pierde Ji ill Ioc de :plata, Me osinda, 'Cld zic pwta ..

'.

ne ~

de Dumnezeu .Pannti: ,-,Cind mintea va uita seopul ocestiei,. arunci lucru l eel art! taft al la' lei bune se face

scop bun, nu numai

lesltor, Pentru ca cele ce se


d va.tl.ma
J ..

ca ,nu .£o~meocnimic ..c;hjar de

fae f.ira

de socoeeala ~i fiara
at

fi $.i.

Fra tele.: DM' rum.lucrew

,dnev~ Prea Ct1vioose par,inite",

s~,sa doreasca pururea sl fie necins'tit de

t ce,Zfjbun! ell. seep bun ? Slar.etul: Frate loaru~fatunci ~ucreaza offiul fapta bunl cu IIp bun~, nd 1m d tnt bi:nele pe care~l face se sil'e$te ca sa-Ilucreze urn ail pen. iro C2Il. sa~~placa lui 'Dumn€7Jeu $i nu oamenUor.

:PlJUNrEU:

ClEOPA

a S~fIJJ'fra te loan.~ ca daca cineva lucreazi £apta, buna la af,i! tare $i daca face. acest 1ucru eu seop bun, acela nu numai c~ nu-si pierde plata 05tene.w. sale', ,d axe ,imal mare p~t" deoarece, prin lucrarea fapmi bU[1j9 cu seop bun, se prosla .. vesre Dumnezeu. De aceea ..~:tuitorul nostnJ, Iisus Hristos noe--amv,IJat in dumnezetasea Sa Evanghelli.e .sa facem fapte bune nu numai in earns ... l ~ la aratar-e",sple slava lui Dumnezeu, eto zice c El 'catr,e dumnezeie-$tii 5ai ucenid.: '11Voi smtep ~wnina Iumii", ~iiara$i: 'j~ sa.lumineze lW'l'lirla.voa.str,aJ ina1ntea, oamenilor; ca sa "ad 11, faptele voastre cele booe' Si sa slaveasca pe 'f,aW vostru eel din eeruri (M~ 116), .9~ 'Oed intelege,.. irate Iosne, c4 nu jhtotdea, ' sIntem. obliali sa Iacem fapt,e bune in ascuns. tru;a, mtokieauna ~uie s~ cercarn scopul cu cue lucram faptelE' cele bune, :51 ,esre de scopul s.pr,eslava 1u~ Dumnezeu ~i spre mm.tuirea sufletului nostru, atunci sa tndramhn a face faptabuna chiar ~i ]a ara .. tare si nu vern. pAgubi" Aoeasta cputem me,wege' ~idin (1Uvtan' . tul Sfintul ui loan GUIj de Aur, care vorbind despre rsuta tea slavel desarte ~i prin mestesugul duhovnlcesc prin Cal"€ ne putem jzblvi de 'a, ziee: "'ICumplita este hoa]a slave] desarte! Dar cum vomputea scapa deea ?".Apc.i~aratind,CWll~ adauga: ,j~Ca.uao la Dumn.ezeu iiotdeauna $i i:ndlestuleaza. -te de t sla v~ (61 de la, Dinsul" .Iar In aUIcc zice: /,,'Daca. po&,1i s!avi1J apoi oare. nu-1i arjW\ge sia,va ~a de fa E]~ ,aceea, de la Iubno.ru.l de. oameni Du:rnnezeu,. $i opo'~;ti pe rea de 1a oameri, ?tii,. $i iU4$i rice: Ton hotu-Asc cl patima 'slavei de~ este cum-' pli~a. Dar 'cum 0 yom biM. pe ,ea 1"·. Si, l,tspunzind ..zioe; ,., e D vom ,pune slava impotriva Sia,vel, <:,60p.fecum def&mlm
8,0
'f
jl

De aoee~ $l:marele Aposkd Pavel in,vap pe Ccuinteni ,asa: . ' on,. deml -e' mmca~j! on . ..J.... b ~ . a.1 ue '-eti1on teeva de' laoe1i.l toalte sa Ie lacep' spm slava ,mui Dumnezeu" (]I COl. 10r ::n).!. A$.adar, d~ca.seopul Eaptei. bune rtu esm ,dtUl dedt, s~va $i plaeerea lWL Dumnezeu, acea fapt! buna are ten:mlie slnttoasa Ji nu-si pierde valoarea s· plat.a inaintea ~ui umaezeu, Sa .s! ,w. ,i D
,1f~.I'

n....-!:.

~gltia paminreasca atune d'nd ~'uUm 00 ,uUl bogape ~i precum trecem cu vederea vil'fa Ic:easta,. dnd sccotiJn pe cea vut(IIM.-e cu m,ult mai 1bWlA dedt ,lcea5ta~ tOot ~ ,~ slava lumii

cesteia

00

ult mai

dev,lra: slava",

C'w:tita deeit aeeasta, amca,la aceea cave esee cu

vern pu te',a scuJpa, daca nIB'vom gindi la cea eu

roa~

la,tA" hate IQane~mvatamr,a lUll"dnati ,1 ,dar,a despre 'rum

buna $i vom pun€! slaV3l_ ilnpotri va slavel" adica vom pune

auta totdeauna numal la Dumnezeu cmd Sivu,im fapta.


~,ucrafap~eleeele bune

cineva

sa biruiasca ~ sa scape

de slava de$lIria. Vom

lav,lim Dumnezeu impotri va s!iwi desane. 5i aeeasta ,0, up


V'OOl

t m fa.cenumai de

Acum, fra re . OM\e cr-ed ci ai in~ 'bme' cum pOille cineva lucra fa.pta buna cu SCOP bun. I:' .. """I'.. Co, ....aJ .......... arar,,t p:rea C U,VlOOse p~ann· ... am. "'"~~l I!i,,... ~ ' _. .. ,r, rQ~a;;ilie. u aJ~ . i, te, ~ __ m,..~,!;;,lesl
J '!oo'
1-" I,

plaeea lui Du.mneze'u

,$i sp~eslav" Lui,

cu scopul

de

rna Intrebam cum ar putea lucra cineva fapta b-uni la ,arltMe I. ~ sa scape de mm:Je~e fe:turi,te ale slavei deP-rle'.lar din rturiile pe' care Ie-ati adus, Prsa Cuvtoase Pa.rin~e~ am Inteies ,ca sufleM Japte'i bune este scopuJ. eel 'burt sl d once' pta bun' daea se face spre slava lui, Dumnezeu,; a:t:1.m.id ea. f a.cut eu K'OP bun, ~ va avea plata, de la Dumn~u., 5 f'dreJ"id: Sine ci al m1eJes.. fr,~ Ioane, ice-s;t me:~le~ ug be ov.rucesc nnpotrl.va slavei celei d~arte ~idaca te vei slli

J -stul die :impede ~ ~mute ma bucur de' iOf!U,t! luminare, 1cntru cl de mwle on eram mHmi,t ~inedumeri! .~iadesenri

1;/

nu ~lwI!, ~ te va p~ de toa.ta pri:mnej.dia ,slavlei de~e~ ' ul Dulnnezeu Ji Pfea·Cwata Maica Lui sa ,ne ajute no'ua, ~lit toti eel OEl' cau~l mil"Ltuireasa nu ultam Nciodatt aceas,ta ta inv3JI,lturj a ~tuiknul ui no5mt lisus Hristos, a Sfin,~ or AposroU ,i a dumne;z;eif$,ti10T Pirinti. Cad cine' le uJ1tt a(estea, pe 'Unga toata osteneaIa OS' 0 d.epWle Ii lUCfu,ea i t@l. bone, poote si.r$i piarda tilsuDetuL f rateJe: Prea CuviOOse' P'lrin,te, oar. v""":a~fac:-e su parMe
c,;~ V-Q

mai "h1nena cev'a l'

59

lui Dumnezeu pm! b 5~tu] vi,efii cu umiilin~.Ji smerenie ..deftinUnd $i wind din toot, tnima sla a
tii,te! s[ujind numai

fa,pta cea bun;a, (lJ scopel stint amci de a pL\cea, numai lui Dunmezeu ~ispm mintuirea suflerulw sau Sa stii, frate, IQ.VI:e, ~i aceasta, ca multi dintre eel ce au avut mc" de Dumnezeu ~j au .llflJtelesdin vre-m.epaguba cea mare C-1! rue venea 01' de la slava desarta au mcepul'sa 0 urasa1 dJin toatcl h..... ~!I!:,._,:,...,_·....1u~J!:ii ~ l'up~- pn,...:V-!i' ~ "-: .... 11~ !i.J'CIllII1,e Jiiti 'I!llrl~l.'v-Ul' ="........ m-'......... '. ,.," atunci au ajuns sA scspe de' primejdia sla.vei. d.~M1e'. Asa giisim i!n Vie~SliritilO1"~ c3 au fbstmuifi_ oamerd bl ma,d dregatorii omerice$ti ~i poIitic'e$tm, de ale caror Inirrd &tingindu-se darul lui Dumn~ au'" ceput a ~te deserta,ciW1ea acestui veac ~ fumul oel lesne risipi t cal slavel desarte, A tunci ~l-,i.uparasit seaunele de Patrlatrn e;i de Episcepi, de in1plrati .,i voievozl $I de a]te dregcUorii mari, retra,gfndu -se prin munp sl P'rin alte locuri depdrtate de prieteni :e;i de ,mdml1W, petr,edind in slrlcie' Sit singuratlLte ~d~sb"ti.n4~'!"IJ~!'?i'~ ~~JI_~'.t'

:sa lucreze

$mr~tuJ~' mntr~ab'" f:ta!te Ioane, cil nu .ma Stlup'M ,. F nde.lt~Prea Cu vioase Plrinte',. dar daca este aneva can se oste~te ~"ru,sa sne"te ilia boat'- fapta buna $i spre slava Jlui 'Dw:nrmzeu, dar' cu toartteaQeBreai place, putin si ~auda cea de la ouneru unuJ,01 acesta se mai poa~ mfnh1i l' Si nu--$ipierde eL din areastl putin4lauda de la oarAel'Ii, 'mate ootenelil@,lm ? StQJ'e:J:~I: Frate Ioane, Uf.f1J asHel de om, daca vrea si se ih~ drepte, ,I,tund no-$! pierde plata osteneillilor sale si se peate '" . ~ '~~ d .~ '..,. " .. ... ' mlhtui Awci ',e va un slava cea de la oameru va meepe
j

lunt! 'intorcindu -ne noi cu iiste~Q 0 _jafuim pe dmsa", d .1u,gIi': ",Eu am vtz.u'~'pe unii c~ (Mnslava ,d~ ~~~

Si,
de

ut Iucrarea eel. dtJihovniceasc8, 'ins1_,tW l..au


1

'l

_A..-Ib, ............. ,.. ."._, 5I11'e·,u::!I.tiI:;'F¥Ii gi ~. iCII.rll~ &'flu,. O Il!KUI~11kU ~ ~J:.~IS ...._~,t..... a)~H .. ~ ...... ...- . ·'~,.a,"r.: unde sene un bJ~- a -zis.~ E~ urasc s~va eea de~ a ,(elor tin .n... "feme ce se OSitenesc iar pla'll. nu au,.c .utind ~'~ ,.S]a,VI omeneasca'"'.1a:r un alt blibln mai lscus~t i-I zh lui: u foarle 01 IUJbesc.,. ,ca,esb~bme si de Io.l.t1;, ,c,e~uj'Mar ,d fie' v~t $1. sa. nu se .~ene·veascl. Caci am V,~Ul,~ :mirind~-:e ~
'~I N
~\r~

-a" pentru ca S~ sdWribat pndtd lot'j (Scara 22; ]0).. "

R]uns,

,v[L;.mLIl,_fllr~LI.:·_-~

~a1\

. ',: ~I

..

"~_;t

"..,'MIA"'1;

~~

Jl

, IjP.Il

d ;>i necaznri suferind pentru 1.,_dele ~ _~ti.. Iar vielnd el,,~,;- 11vine darul hri Dumnezeu sl ii ziee.: ,~De c:en~. tenefti pentru tine, ci pe'n.tnt oamem,~».Atune ~u mal lttes,te s4 ca.ute ,apm slava ~~~, d spre slava 1m Dum= 1.eu. Awmd ,a-ceas.ta, ba,trlnul ceru ,dlntii a zis: ({CU .ade'~ll1r.,at S~l~ (Sc3n 25.f42)~ ,. '. ,. , mtele: ~ mai 8'Veaceva de intIebat,r Prea CUVUi4Se Patwlte. 'taTeful': Irrtreaba, ira~, Ieene. _' ..

~ "'I

du-se ~i prive,ghind

$[ go~_UlIlhlfnd $1 'dr,a~te

~~ti-

rea rea de umbra. a acestuf


IMqi

~, astfel: unii meep a lucra laptel~' Ciele bune ell,scopul de ft, vatu fi ~ ~~,ooa·ti oam,errui~ ar vEnind, darullw Dumnezeu de d _~esdWnb,dJ 8creuta a~zarn stUltleleascj, $~,ei maY.. temda cea ~ubr,eda pe c~e .rld~ $i m.c:ep a zidl ,cui pe teme~a ,eel de nedirUit a smefeniei, spre slaw lui Dumneze:u. Ceea ce ne arat! $I dumne.:zmescum Plrinte loon Scirarul, care !ice:' IIAd~ "".. d ~, ~mU ...umw, ., A.Bi1!' • seon . se ...tim II cl 1::.:_ .JI ., Pl~ mpwc1. iw.itl:nm ,le'MalVa r
J,

sa mai $W, &ate loene,

ViUC.

ci desecn se mai

mnm

la.

F Fa teEe: Va. 'fOg sa-ri s:punePI PMI Cuvioas.e Pannte, 01: bire este mke slava de:jartlt ~mindrie? oS tareJ'id: Frate' IOM·e,. deosebirea dintre ,slava 'reald~l1~ mlndrie, aceasta este dtl doosebim 'Hte 'in"tre \m 'rlllar ,~l mnr sau citA deosebif-e,este m,tTe gnu :J~, p&le CAd p~ linmllr traindJ" creste ru virsta Ji II:jun;g,e bl~ ~ pmegriu]! tredn.d. prin moara aj~@$ pinel $1iar"i preeuen rrnele de onUda se face ,nuh.n:e.. rot asa ,$i s lav,a CM d~It~4 , in sufletul cuiva, se preIr:tce'in mlft,drie'! Sau, aJ aJ~ v'n~" pu tern rice ca sla,va d~ari1 este mceputut iar min .. , este ~itul (ScaJf"aJ 22, 1). rrQ t-el~ p:rea. C'uvioase Parinlte, vi rog'st-mi dati 0 lamum,a sfatuiau, sa las manHm-ea '~ sa pie<: III ~ume ca sa ( ,ovaduiesc cuvintullui Dunulezeu,. iar Pr~a Cuv~,~ia 611

.Dupa ~cum$Ii~" la incepu~ ~

~~spus

~~e

a~Le~

-&,,,. ~ ~jIJo.

60

Voastra nu-,ati spus ca aC'!-le,g)nduri mi-au veNt de la dracul s!aveide~ Re. '1iL 'Ii m urma (!~iC_rat nlUi-ati sp~, va marturisesc cJ 'eu am r2im.ilS CU 0 n:tihni.re in 9Bet Ii. ru enedumerire, deoarece· nu mi~,iti dat blasoslovente sa fac aces lucru. bun. C:a.d eu rna, :gindeam cA prin aceasta st~jbe' a C'uvm.tului sa, fi.u de a~'utor la 0 m\JJtime de suflet~ care mleJi'g la plm1.re, nevmd cine sa Ie !V,arrecmJea ltea bwa care duee la mintuire. Eu~ Plea, Cu vioase Plrinte;~nu am avu.tscop flu in eeea oe volam d.facj1'de aceea mli. mir: pentru [Ieam fast april eu pa(~Uosu1de' Ia un lucru asa de bun sffi. prea folositoI penlnl mintuuea oamE!niJ!or'? Staretul: Asculta, irate lome; p. se pare fttmla.i cil nu ail :"vut scop nl,ll, dar' nu es~ d~oc asa cum socc~ti frltia tao En 'ij---am spus fr,l~ei taIecl sian de$arta. este 0 patima loa.rm v~cl@anal rome inse.UtoMe ~i ~oarte su bPre; pefirtI"U cl H luO'eazl ,fOarte felurit~~es.,~du-se ~i·irnpletindu ... cu toarta tapti buna ~j cu foata.l~.u.:rMea rea dulrLovniceasc~. Hi,. sa ,tii" ca.prin scopul ce~p,arut &,atiei tale bun, slava cea df$3l1i~a tw:i$aJt in suflehd fr~Jiei tale l)i prin masca l:arptei relei bune vOl~t,e sa ~ scoat! de sub 5rntul sfinkd ascu~fari~id Ie dud ~ lume ..ca $1 fact ~ pr@dicat\)mL s'. petreei fAra pova~uj;rof' $1 farl SUpUl_lere.,. ~eu vremea sa ~jWlgi de' sm.inteailla lUtnii $ si de nsw si h~r~OOOfa. dr.aQW'·!~ fmtele: Cum 1~3l! Prea Cuviease Parmte? Stare! ul: Asa, Ira Ie Inane'! Caci eascul ~ ~. rind mala de sine bi cllugar este pierzarea Iul (Scara 27, 62). f'm'teJe,; 'D81r ce este aloouta rindud.a!a de sine..Prea Cuvi~ oase Parinte? S',t(u'i~/'Nl': RIDdtriala de sme" Irat,@ :IOBne aeeasta este: ,,,A umbrua menahul Clll capul luf, far,i sA fie SU'Jb pova~'Wr (invatltor'),. f~a supunere $.i fAra ascultare". Pma.cea5~a rindwa!a de sine, SBntiJ_ ~i dwnnezei~m Parinl:i () numesc cctrare care duce b nltAd.r-e· ~ u;vond ruturor rautl1ibJfw sa :stii~frate loane, ca cei cemerg pe calea, cMu~lriei de ca,pul to,f" pier diliu·' daCI at -aves. tOaJte stifn.te~elumH (Scam 26,. 173)..
I,

Aceas~A dnduiala de sine S'i vindeca prln smel'tenk:!" 'in cereetarea Sfin te,wr Scdprur~. ptin ,lscwtMea ~~sfa tu~

u hovnicul ui.

vintul Domnuilui, nu am sa fiu tn stare sa rna conduc singur


B. rna
1

F ft1terle:Oar oare eu, Prea Cuvioase PArinte, dupat atipa am _ere m maru\5tirre~.dad In! v(Ji duee in lume 54 predic

,:- ~l''''i Jtij Parlnji: ~"Ca. ce se mcrede in sine'.!' va cadea ca..... ~ (;e~ t ialrrJciI.f.j·. Fra;ti;a ta n-ai 8uzit cl monahul in hune esre ca

stlpinest pe sine-mi ? Staretul'; Frate Ieane, nu te tncrede in fTa.tia ta cI zie dum.-

., .. noastre unul sau mai multi ,ani ~ vom agorus:t o =-_t:.,;_ ...,...... ....- .__ _. ·.._...,.....~· !I,rniQ evlavie, UIll:iI.in~a . .. C sau .u. w U;,W-'=l atune. ' gHlduril e desarte apropiindu_'~ 'oe 1inde~ stmergeniiarl$i. in , spre pov~.tuUejzic ele, 0$1 spre ,~ildl, folos altora, ,car'~ ~
tern Inz.a~la1i ~[c:u darul ruVintulw slmai avem ~1(eva cepem duhovniceascl" a.tunci e e ,-e sfttuiesc chiu 'Ci. pe

tie pe uscat? (Pateric, Cuv, Antonie ~2).. . Daca haria ta, WI.; s'mi la indoiala ~i inca tot flLU crezi ca ul ,aceta 'care te sfatuil sA lasi mlnas,tirea ~[ sj mergi Ia r vadui tin luine a lost' de La dracul ala vei desarte, $I dac mine nu Vl"eIt sa. rnA a_9.:ulti~ ascu1t:t macer cuvlntul P,a.rin1Ul nestru loon Sca_j'uul, c~~ti ,uatil. aeest adevar, zidnd:' I"d dracu1 vede cc\ cineva ~i~ agoriisit 0 oarecare liniste sezare pasmca" apoi indatA. n indeamnA sa lase pustia si 1:1 a in lume, $l~'i ee: «Du.-re, spre mintuUea eelor ce pier» n iUIi 22, 20). 5i iarasi zic:e: .I\OSa u:fie aseunsa n de tine nid. '·1 ~ taarea viclenie' si insdaci une a vr!jlTl!aSilor celor nevAwp. n mdeatI'll1a sa rtf desplrtint de lucrurile cere l~ "~mndu--ne c~vom primi mare,·~·la.tl dad privind p~a. eiasca, ne yam mfrioa. 'DM nu trebw.e sa~ ascuUam cz.sa ram impotriva spuselorlor, Cind 001., desp~du-n~ ~e
I til

vwt dndva fapmllie noostre ,oom fara. de lege.h.r dacii rom


te mva~tori $i mintuitori desufle~

sa n.e intMl"Cem. in u mc" peTl'tru Ita ,ceea ce am il,gonisit cu bme in llinan, sa pierm in chip j~ilnic adlinc,.sA ne s'irguimded a u.nna luillo~ in

62

:n~te
I. .

d.eOM~~ qa. cum. ei singuri s-au .min.miL vor pu.tea. nUnrui S,lpe alf]Ji.? Toru$l..M,oisL, VUI1:toruJ de' Dumnezau, £iind m~ , ~ ,,.,L::: _._ d l!""\..~._._. ~ mms_,UlIilU . ,e vW'1I.[1~2eu,r pentru mintuirea oslu] de' un neam cu ~S~u]1 a sufJerit rnulte ~ieeazuri 'lin,Egipt,r adicSJ a awt alunec~I In. I ume, E mai bu 'Je'sa. ~e$ti pe Iparin'p dec:it pe Dornn!-"~.pentru, ca Acesta ne-a zidit $i ne-a 'mintuit pe noi, ~araCEIa~ adesea pe eel iubit;i a~lor i-au pierdu arundnd u-i ID mundle oe'h~~.' ,. u f~'"" , '3 I, 11' "" ,- veJruC& \~ara : ;., ". f,r,Q,tel'e~ ,A.p I@ster-Prea CuvioltSe P'1m'm~ dar ell. towsi mz1J 8.mdesc ca mare p[:att a u de fa,Dumnezeu cei Of' se ostenesc .sl~,~'ropova~~!~~~u~mtul,DomnuJ~ii$i mtorC la., pocamfA .sufle,te .,Caa zics Ia Srlnta Scnpitura; ".,rCa eel!ce VOl. fi ~~at ~ m~.ti Fe calea drep' a'tilr vor fi ca stelele oerului, tn, Veal vedlor . .
~I-

E~pt tctdeauna, c~d inimile noastre care s-au ~t~~~.sp:re.el n... V,lzut Ierusalfmul, adica pAJnUtrul au nepa.~, Des! aceta care parasmd pe ai lor s-au curatit cu desavir$~ sa se Intoar'c.a la el, pentru a. Ie fi de folos;

rmnnen~at! Sa fugim ~

lar nu lemejj lui, c4ci SU netut ihtorcihdu-se acolo de unde a i~t~ va fi ,~menea CU Sar,a care $i·.;a,pierd.ut' .pu terea v·~

~ii

par

"'O;~'II.a,_

cercet,eaz! cu re,g;ldaritate SBnta Bilsericl a .bmj Dumnez.eu. S"'mt

~u ~~! p~~~rea :a. fie facI§Jlori de pa.ce lini~tind p (,ei invraJbIPr alth l!mbraCi pe oei g'Oii man.esc pe cei fl~t .,~.
ll,

sa suindu-se la cerun, s4-l apucam, de pkim $.~ sa-l tragem jos, fra'teie: Eu, drept sa v I. spun, Prea Cuvioase P AriD te, in Iurne 5~t ~.utti care oo'v~~ cu. :fapwlle bune pe' ca1.upi. ,~ c,ar.~au sa cubJI, ~. p.~au ~ar tit de6t noi, clhl,gjrii ..in,ziua m ... oea .mare' a Judec~t~ de Ap01 r • Stalretu~: Hi! $i care sint aceta din h,nne Ia care fr4 f]a tal ai a uta. EV la:v1Je' ? F;1.deie: Mata (,are'" Pf1ea Cuvioast? fa rinte; eu vad m lume m'Ul~ lcamero care .ta,e,mwta HWostmie la SMact al~ 5e'silesc

~!,~~~I,~.i: ~IatEa,~~' v~d. ca ai InOOpU t sa in cer ! Jnsa S.fin~ P Mmt.ane mva~a, cind vom vedea pEl eel Mar de voia

~n.

~"I;;!II

"ei nmi, inVilta'~.din lume, care' metg pe ealea pierzarl.i~ lulti din rnirerrd se ostenese la faptele eele buns, spre folor ~ sPJle folostd. 001 die db$te at Bisericii lui Hristos, e drld eu, pacMosu-t rid un bm_e din acesta n... f.arut am lei nu pot :f.~.ce eoarece stan aid in manastire' si mi s-a d , ogorul meu de sporire'in [,Ulcrarea Do,rMfJuiu.]". flmd!cl kit in Slli pwm-@, sl imi tree zilele degeaba in pustia iar plna aeum niei un suflet '~acalea Ceil 5fin:ta a minn-am adus, $i mi. se pare calpentru a,ceast! v.~aJlstearp4 ita in. zadM; vol 'mO$ternJi de' 13. Dumnezeu blestemul tn€l.td. nerodi 'or ~1t 21, '18 )I~,p.recum ~~os'mda UI re a ascuns in panlmt ta1a:ml'tul ~tApmuiu~s!u (IYIt" 2.i~ 28). S,taretul: Baga de seanilta .. fr-a;te loa.net ca e$ti 'muU i:nselaf iraci.! Fiindca ai m,c..epu~ acum s4 te clat:ini cu m1ntea $~ indoie~ti de asezarea rea buna a sUjptulerii si aseulrarii r ai foot chernat p.rin darul lui Dumnezeu ~''. e "ad ca a-i ferid pe ooi din lume pentru 'bUJtl.ta·fil,e pe Cafe le I: ca pr~,d cu vlntul lui Du,rmtezeu. si pOV.l·tui,& pe a~·Pi rmnwirti ..ci fie milostenii, ea S'int primitolD de slltinl~ pe eel ~ ca unli au darul cuvintului ~ sm.: vorbitori $i ioaneiscusip, la fitelepdlU'l.ile cere dogma,~iprin aceas!a a'Uputere de a convernla adevar chiar i inv4tall $i pe necredinciosi ~i multe altele, ' adevar :Frate loane, bune sin~ toate ,j!Qesrea", dar ,ateSt€' ' , se cade la oei din lume sa le 1ucreze si de .~aac.t$tia mai mult Dturul~ aOl$fe lucruri ~i nu de '~ calug;a~, ~au lepadtal,t de toa~ cele ~um@~i ,au alm sa d!ucd 0 n supmere ..in sm-tde,. in ieci.oriej' in miri$te' ~ ~g_durte, aumn ~e1espuse de dlumnezeiescul'$i SfintuJ. I'om &:1care zice in ace.a:.)ta p.ri~llintil ~ ~"Dupaee''De-am lepa~ ]ume Id!radi ne' indea'nID.a sa f-ericim. pe mj~enii ad
I!. .... "' .........

prmutmi de sMiniJ, unii au dan.tl cllvintulu.i si cu mare zneala propov,duiesc ~ ihi~o.rcpoe' mul~ IIIWU 'nUnru11ii s-au iseusit $~au mv'a1at bins dogm.e1e Drep~i em .. , si astfel pot lamuri $i in.IIOarce lit ~pta tCrecUlnlJ dliar
I

run

65

OfSPRE Vr5E '$11 vro~

rnilootiv.i ci, 00 'y., urare ,.jar r'-'rtoi "",,aa, ne .L::... 1111"\iCi:!,'IiTN,.. Gl n@--UIm r""d, ~ ,- •• ,, ''Y"'''' W;,,;l1I~"'l!t rce ne-am :Dpsit de :lstfei de' fapte, bunel W p1anw a·res,tor'
'Y\L ~ -'
,,oI;

] srnereniei ,itim un mac al smavei desarte, cue indum~ r'· de p~acere'''' CScara 26,~84} '. 5i mare]e Daseal el umll" d UIlU:\aeiescul Pkinte' VilsUe are', ziee: Il,Cel! 'O! are cu prisosinJa. ocl.e de nevote'or nu
~
, ' ,,:'1 '" '" 51 ,fa.:!! nw.o.st:erUe~~ ........ t... ,,,.~

intOittCa in lume , sau de mal_ rlmibe,m, ',' t'li'i ~,.a_,I( ......:_... ,,,,"'"',ne _ __ _ _ .u. .LU.A.l~UJi,lC", DG aranee in demtdejde '~ . Una est.! ea din aU'ndrie sa dispre~eJti pe'oo ,ceviettUesc' in lume ~i, at fa ea dupa at te-ai tndeptrtat de ell sa,-{ defamuJ ca sa scapi de dezmd!jde Ji sa m rtadejdf' de mmruire (Scam 2). Sa auzim ce a spus DOInn1ld tinlru.iui CMe' ifnplinise toate, porundle: uUrta fti li~te: sa~pvinzi averea ta ~ sa 10 imparti siliIlIIa cil' "JlJf. ',"_' tLc" 18 "'1"'i1i) \"'" "~'"
II. fl , "Ii.

vrajmaii

ai no~tri,este

ea prm- mffindnoutt smer-erue sa re

1ucrul. ~"1f ace- ~l '-U ~Ol'I -" ..l-... ,ill _

ator a face m.trostenie'l eaei de va ziee -.nu am - el . nu a rninPt. Ded, preeum ve.zt, frate lome ..daloria de , C~ milootenie nu e a ca]:ugari1or~,care de buna vole au us vlotulledorim ~i lid w,a,ciei" Q,d ,data m,cnrihul s-a
i

nu

a deparurii de' lUll1e .. sa cereetam cu luare-emlnte cum Domnul, pe toP eel ce petIoc in, lome' i-a numit morti l Chiar vii, ftind. ei, z1:ood fiecMuia: ~~tasae rnorti" ~ p ,adica misenilor - ,;rsa-s] mgroope' pe' eel mom cu trupul", Auzi ce zice Sfinh.d Isaac Sind despre acest iueru: ",-N'u este rinduiela vietti tale sa saturi pe cei flamin;ri si sa-p fad chilia easa de pl'im.ire a 5~ainilor .Ca vietulrea aceasta esr a mirenilor ..si mai vnos, lor Iise cuvme 0 biWl3:tate Cit aeeasta s·nu siha$trila ~',calor slobozi de grijile aeestea cele vazum .. aceasta clj!1 dad 'mcnan'lll nu a agonisit Cleva,atund nu :~ poruncit .$-8 sit dea in griji; in tu[burari pentru saraa,! Ca. de nu a vem nimic, ahmd nki nu nil se cere ceva ,Si LM~: ii Daca sintem cu viej:uirea noas a. departede~erea impreuna $i de amestecarea cu OOJnerW" nu este de treoumfj, a pldsi chilia noas'r",01 -

'To~ eel ce dorUn eu inflaca.ratl

nevoaua

st.lruintA sA pe1:::reeem

de toa ta h,lrnea" de t,oata averea $i de 'irunl$i tI"u:pnl si de voia sa, atunci de nnde i va mai 'C8e Dumaezeu tenie trupeasca? Si dact el este sub ascldtar'e "i supu'~ , ,~ s-a fl(llt ea un mort' psntru lume, amnci cum. mm parMiem sfinlta, ascultare, care em mueenicie, 541ngri ...
t

~- eelor oe-si pllZeSC rn:il"lrea U:ttnl rug§lciull@/j' (( UV,. 33)~ Sihl alt 10:.-,aeelast dumn.e2ie.iesc P,arinre ziee: ;.J\ra'tat este

. ~ .... Frll'tle: Prea Cuvioase D.' rarln,t,e, d~.ca" precumZtoe~:~u- Jiii.1 .. ~ c i slradf- on sub ,i1scuJ tare ~ oei din ~te ,sint scutip f ce milost~le'" de a ingriji. pe bolnar.vl si de celelalte, 0Me Judeca:tii nu "lor p~J'~ ca :;i leci~~e ei ,ce'e nebune, u au avut Wltd~llehnn in Candele]e Jl.or" amcat, au foot, tc de candelele rnile~si ale' drag,ostei?
'Ilrctui: Nieidecum, fra te Ieane.. deoareee dlu,giliJ, eel • • " si (lei de su b _,~~.,iI1 ascUl:!!'~are~'fl SU.P.urJ.:eM',. pret"Um, ,~, ei ce' s... e au ,,111 .. ~ "..:'111'-1'" • ~.!C. ' " -:1~t de zgQm01L~JJ.'WTW III pusfie", rutoR: l$l ar'a'liJif:IJ eraraII...

de bolnavi, sau d prime asca pe sllairU l' (Sca.ra ot ~.)i.,

• ~i n"I!ila ,iata de aproapele, Lor li se eerie n~ milesufleteasci1i, aruca, sa a,Fute pe h-atele ell eu vInt la VIe oie mingiie pe (-e] in sdrbetal sfa,tuire duhovni..sl
j

me

tr'lI1 car

'

sa inconjmarn ~u.meal'Cill sI. cerceiibn pe cei 'bolna vi ~i'sa ne


indeiletnidm ru ni$w lucruri ca acestea!

asezarea rea

mD.i

~_,_:'L.:.."

,wuceas.cl ~~, pusmc-eascl

~ 8i ne' duce

face' acesmar arAb,t este ca de la oole mai --~'" la cem mai mid, unele ca acestea Yin" (Trim~ IV c4frre Sflntul :..,.~- ...~ .......... oan ~iU,d.rW " , .... .I!II, Simeon') iLC '_¥- d'unm.~w." m· C.l". -- ~......... .11 p.'A1ll I ~ ,_.1 ZlC'e ,~:' ,nEste un drac aJll iubmi de Mgmt, care' adesea ia chipul flpr ..

ell de yom
ib
I • '"

[1.1:':

Itil Ownneuu pentru toil oarn~M (Efes~6, 1.8). Sri aceas11o.srem,e a kr s.ufl.eteasc,a, este m,a.'fmus' $1 mai pres,us m ilos.tenia, c~a.1:E1JIpeasca pe Caft 0 fac mir,eni1i. cu buca,~, ine' ~i ell aHe .luaurl de neville. Si precum, s.ufletuJ este P' us. dee trup, tot pe ,atit ~imilOStenil su:fletea&:a este r us' dedt tea trupeascl, preomt Dee d,espre ac-easta, 1Dororei, Cu.v'iosu1\ Nil de la Sor-oca ~i,al~ multi dum.I

a se a rabda sckbele, strimtorarile, Ile.dr-eptaple S.a se

~,-PA . " U 'o.nn"_"m

66

caJ~e au (11 ee face ~ostenia 'trupeascl ... d nu a SA,.~tiil &~1i.a,ta", i bine'sf fli mc:red.Dt,tat d rnIDJenij cue l:a.c . s
SUlf~'

,~ A$adar~,&ate loo:ne~ mretMZl,ii mai fetid, ~·OO, oe ,me hine 'I ', ... dl ," di' -:1! ••• r.'_ .1iD ~1.1lne ~l '"_e,~ 0511\' .pe CI.Juglrii ceil drad sau pe eel. din
ce
m

. Mal ~

tau m lumea imil ee ate ill'lIruJ, t~i!\e",aWcA a, trupului, a su~etului $i a ill~ dedt a iJn:pa.c:aat invt,ttm"a ta pe cei dlezibina1:i. B~' toologhisi pentm ~zeUj! dar mad blne a se tuI',lp eta

p,e a te impb co cugetul

:mil.~terue ~~alte fapte bune .. ,clUaf de ar face' , ~, urdsi ar ,

tot nu, pot ajtmg@ ! a 'inAljimea ca).ugJm1ui ee dl~ I('J' v~~ de lin~te.,. de ascultare 51 de san1cie pentru Idra,g05tea lw Iisus Hristos. ~ aduc jertfllui Dumnemu~ hrana tr1Jpeascl: haine, ~aru $:I aUe lucruri pe' care'le dau brsendlor SIU stradlor,
'yoibl
CU! ~~erii,.

d' din guate

pe a:nd adevuaWi

ca auzi
~l

crem_~fr~

'Im~t ,de ,~,~, lice: uJe:n~~te lui Durnnezeu jerlf! de noi., lauda $l da 1m Dumnezeu rugaa1W"llile taJle;Fl (Ps, 41, 14). Iar ,cal gam,~ .j)devara~ aduc.jertfa bine plautta lui Dumnueu~ n.ll numai sla:os!ovia cea ru buzele ;;i ru Iimbe, ci $~ fugaciunea cea mai inal U a min1i[, si a, inimii lor smerite ~imtrinte; poe care Dumnezeu nu 0 va urgLsi i(PS.50~.1l8)~D8r $.1. maimult decn ~nl;aim~ prin.lepidarea de sine ~i prin lepadarea ,d~ .voile 101!' se ~~c pe sine jertfli intreaga cu ~~ta. fiinta lor, a.d:'CiJ ,OJ trupul ,$1 CU sut1ehi~ ,~otJ in slujba lui Dumnezeu. silindu-se de bu,n;a'Voie sa duca Cruces lui Hristcs si sa~I meze Lui... reeum ne-a invatat Dornnul (]vlt. 16, 24)~ p V:eri, £tate !oorIi(tj< 01 cif smt mai marl bWl4tAtue monah&r decit ale nrirenUor -De aceea cred ea a Jm, ,m Sfintl.lJ.lsaac s~:~"sanu asemeni pe eel (I minurdtn lume lac:, cu oeffi.ee se llni$msc cu inP2~ege.re/~ . :Si in ,alt l,oc: "Iubesm nmuO'area. U:nQ.tii mai 'muH dedt a
I ~

sat1J.v·oi bea s:~ge de tapi ?~'I-.S~i1,poi ar~:mnd, ~ jerl~e cere El

ate lumea sl p.]if1Jirea.ei, Au OOarAi,vo~ ~ca

de' la n~ r-mM mu(t· dedit j'€rtfele oele t:n1~ti. ee Dee: 1,~·D.evOJ nu voi cere tie" ca (II M'ea
~I-

,[0

monahi ~aduclui Dnmnezeu j~rlfe de ~au~ r in toata vremea, Si ,Iceasta- ~erl:Ia de.lauda 0 came die tlwi

a pe sine lui Dunmezeu~ _.,.. .. ~ Maibine'iii esma fi 5OJf't OJ 'Umba _'infelept Sind ~ iscuSil..,. l a ilzvori inv4'~j_mradin ,ascu.tim'e-a mintii talet asemenea . .De folos este tie a te'ingriji 5';.,.p ~ suletul tiu, eel tin patmU;r.'pnn ~caJ'I!a rugetelor 'tale mtru, ewe dum ..· M~:eleS'Il'~ .. dedt a in:V'~ pe rnorti" I[CUV. 23,), J Ei, aeum be' mal zio, &ate Ioane, OMe' ai sA mal ~til rrurerW eel milosti vi 'nta.i, IDJuJ·t dedI' pe calu.garii eel satr,B.d [inisti Iil' Oare ai sl mai feric~ti pe cell ce predid tn.lume lui Dumaezeu si pe cei Of' impacA pe' cei dlezbina1;ii-'
L

mul t da:tt ~ cal u~irii. c,ei~ ,pe~~ in tacere, ~ supunere silesc a se dez1eg. :prin s:fintenia vietii de, le,g~Ut~a,cea 11 a pilcat:u.lui? Ai m*eiles oare, ITate l,oane', mica!" dJfl cu-

tul acestui sfint ea rnai ~ este tacerea osa mte1egatoore it a. lzVO.rl duri de tnv4,t!turi prin iscusinta nUntii taJJe? ai luat a.mmle frt,pa ta ea mai mare este celce-sl ridka

sau

din,

eaderea pacatulul ..dedt ce ce Tn.viemortii

rugArci. UflJea sa 7' , .. . . F rate1e: loate· acestei£.tPrea Cuvioase P:lrinte, ~8-'a.m wteles povituima acesna Sflnt ~ dWlll1Leu~e~P,irinte~'Dar eu .e m.l mlmmez $I rnA intreb~cum pot fi maimari aeeste oitn~ calu,gire$D, adica lucrarea l~tii, dedt a sltura pe ,lm.i.nzj l' $i cum ,poate 6 mat mare: ee se S~E!$te' sAse ege poe sine de legarura plcatuJ:w" dedt eel ce slobozeste '~ de robi dm rcbi@'? Si cum poete Qneva prin tacere . ~il·li.mbii., 51 iml,tfeaca. pe eel cs seooten~te'in cuvinhllui ~i CaJlie, prin premdile lui, ad~ Ia Dum-

ea

SIMa pe' cei l1Am.inzl, In, Iurne $i dedt a intoarce multe' nea~ m~ la m,dlinadunea 1m Dumnezeu,. Ca mil bine este ' '.e a Ie: de21eg;a de ~eg_',tura pAcatu]ui Cloot ,a,slobozi robii Win ID-'

mulpme' de suflete? Dare es:te ma:"i are' lucru a!e' m nwi pe sine nwnat. dec! a~.ipune sufletul peotnl atW-s si intui pe mutp cu hw4taM,i, l' Oare de ce 1nvatl a:~ acest
t P~rlnte?

69'

J8. ,'i-,au pierdU'bsuJ1 ete1e lor, din nldejdea.lw ~'" tnea !e' ruvenea~ :dee·,.51 'nu vadl femei. nidodat1t Ilio'" sa.rut se o;,tihneasclr:g nu d$tige: arpnt,~ ~ucruri! ~i
l

;>rll~alt a nm :sta,phleaSd pe' ,a1JD,lt ~Cu:~,23). s


f

~~V rate~: ,"",a;:; mai,....,tIeb,a .'

cava ... -ftea. '

P'

I,

C':UVloase,l:"'!lUU"I!i8;. .'. n,!il."";_,h

in cei ce vietuk SiC in, mlnastiri,. I\U au voie sa plece prin i spre a predica"cu,vmmllm, '~u., sau a face aUe lu~e pefl.tfltl £oiosw ob~resc al ,cre.dincl~UOf? SJgre:$ul': ertu hate Ioane~ cl Sfin1J.i Apostoli $1 dwnzei~til. Pirinti au ~t in 8U.e.riCSl, lui Hrlstos, buN :~ion1

Staref.ui: lntreab,l--mli hate loane. fnlU!le': V~~ ruga, sa-mi spuneti: care rociadat!, nimeni

sa.

ht:a

rind.uirua, Marele .Apostoi Pavel ne tnvata 0\ t~ti Cf!e$tinii' akAtuiesc pullui Hristosjl' care late Diseric~ ,ifieca1i@ cte$tm, in parte te un ma,dulu al aeestui Trup ,al,lul Hrlst(>S~{i Cor", 12,21). ar dup~, in ttuf'ul rtOStru, fiecMe,mad~ar are lucrarea deosebita, e-i precum toa te ma.dul.areie slu}esc unele a~rora J.JfC trebumta (Sa de nevoi~ ~Q asa ~ cr~tiraiL Cafi~ fonfleaza rupul1ui Hristos adl.c4 'Biserica Lui, sint· ~ali de Dum)zeu ~h;~, mare $i mmunatl rindujall, $~ mal inW a pus in 1 rica Sa. pe Apos.wl1i;~apoi PJooroc·· at tr.eillea pe'1rr'lI'.lta,n san D~ unora li s-a dat puteIea facerii de minuni. hora darul t..!mAduirilolr', daml d:r1l\uirii darul gr3irU m bi, darul talmadtil. si celelal te (I Cor. 2..28), Deci, inte1ege, &ate lome, cA m B,is.ericl~,iecue are darol f u pr:eaAIJl i s-a dat de' iUS. 1JEd eel ce a ptimJut darul de a invl.~ pe aIbll cuvintul [Jom-.. ul~ unui GIl .acela:rnJl se va osindi dacl va InvAta pe alliii. .' ru.a, seama-1ni!~ 'I:a.te'~'me,... ~ mal' tn a 'PUS 'f"'\., ••_,. b" r-.." 10 M c <!l. ,I.JW;f,D

-cum

e ..:;

leu tnBisencl pe Aposioli" apo~.pe Proorod $i tQCl'l!ai. w I treilea rind pe pascali, Deci, eel din rtndw ,~1 milea Iln poate st fie tnttiJ' ci trebuie $I asculte de eel dndult de 'Dumn -zeu in Biseric4~ Si daca eel ce este mtU." va glsi de cu~~a; lrimi:ti pe eel ce ar'e darul de d.ascAl ca sa inveteJ acJica d

.loU

i1 70

or lui Hristos le-a . 1nOS'tenit urmasil S6nt[Jor Apostoli, adica Episcop.li~Act$tia prin succesi lttle; ;d prin punere.a tniniJor urui de la altii, au mostenit acestt dar pi.na. in zi ua de astazl, Asadar, daca vreun Episcopva 4'V'@il. in e,puhia sa, pe ,ei-, neva cu dMi1ld_ OJ'Vihtul~ U. poo'te bimite OJ a sa blaglQSJo.. verde Ia s~ujba cuvmtWtui-1ar de nu va v'oi sa-l·trirniti~ urusl 011 aeela nu va putea cu de ila sine pute;r~. Cad zice dumn ezeiasca Saiph:u'l~,r,5i own vor prediea, daca nu vor fi ~ ?'~ (Rom. C, 1l~) Tot.8$8. ~ si cu cei 00 s.int m, ~,tiri., Daca in, vMci·m.b1Asfu'e :sin,t monahij, c~,,~.~te'~' toot! au 0 viata dm:tiUJ til,~ Ui,P,ClU"4ti;aJ v[el:iili mal au ~ d..w 91viDrului ~i,m,t m.aJj bW orientau in, dllmrlezefestile Saipturi $i in invaurturile SlintUor _ d UD\.p

galoria dUhovniceasc.'t ,14ApostOl"

mad:uIare. Fmtele: OM.. Psea 'Cuvioase P'Arinb;: .. cine sint in Bmerica a.aunAposto~. cad doara Aposkltii au fast nutnai atunci la :inoeput, w acum nu m.ai sint, cad ;,i ei au lost cameni tii au murit de.Tn!1L11~{' St~ re~id:[)a" fr,~'teJeane, ei au murit OJ bupuL ca tot] 00" n_rtenU;r dar darul de Apostol! flU a m.uri~1$i rid nu poate mud dndva, cad darul esee viu ~j nemudror, Deci dartd $1 rue-

apOi.el Be poole duce, tarde nu, afoi e]. r~e· ,s.ub_,u.adtare c'a~rud in, b:iJpm.nostru, .. nu ~a. conduce capw4'"C1 capul pe mini $i pe toate rele1a.l te
i

predice' ,ruvinnd.~uiOunmezeujl'

measai

penbu nlin\Wea, loelor a!' leeuiesc Jm:r-.insa; sau inalta parte i-ar p~ sa adn'Dnis,treze', aeeasta nu face v]nov'ati pe monahi sl ruci pe cei ce-i pnmesc pe' ej'"'' .

'obra.znicindu~i ar pleca din manas,tir-e r, a vola StaretPlui HU mai ales ~ifnA de a Episoopului sau cum ai avut de gind sa. fad fratia ta - ~wca. a~ela sa .... 1.... , ~-:!'_ . ...J...! _ ,~~, .... .. lI;:Jl gur c! este Jtl.$eutt d s' dr _ ..ill mmcnei • SldiJ1\ ~ 11 .. •va, ~.J .........""'i4.a .,. -al:ul - ~. ".:' U :51' dueesa fok>seasca pe aJ~ ci sa se piard,l p~' SU\e ~ pe aJlllf. pe (ar~i. va ~P ~~upmt~a ~_i ~!neptm~~e saie: Fr,~pa ta de abm 'f$ti 'J]Ul"ean, ca mea nruo.caJ.ug~ nu. ~ cut, si apoi itt da diavlclul prin :m!n.teca. al ajUlli' ]a masura a inva~ pe eei din lume! . . Nilueni N u auzi ce spune S "h11 Grig,orie de Nyssa, ca:
f
I

w dac,1 cineva

~m:'

nu aiba trufia ~ IngimfMea de. a tndrazni ~ceapa 11 rope v;;1dui m.u.[timilm mal ·ina.inte de a a vea el ~dd~ga'ta. rcare ~i,~'lln. viatacea d.Uhovni~~~?,~;U ~UBlz.eiestilft canoane hotari.sc zkindl: ,nNu. se cuvme nureaulul sa predlce sau sa mve~ in public, insU$mdu-$i P~ oeasta dr,ega~orie' duhovniceasca. Ci Si W'Dleze ~~' ui celui predanisit de Domnul ~i sa deschida 'u.rechea sa la I ce a luat daru.l cuvlntului in Ata;to'r'e5C ~l de la i(im sa, mV$ le dMovnioejti~ in BiseTica uni~ ~ezeu,1 f4cut. maulaee di~edt,e,r dupl C'uvi:ntu], Apos.,to~haJ.uf~I Cor", ~2i' 27). " (

-:a

i.l

do

neze~tilor Parinti, $1 daci Episcopu11ocuJui


mansstires va glSi
CU

pova~ La 1'IliltWmr nurnai asa -a.;ce], ~i at '\IIOd si blagpslovenia 'Episc,f)pwui,. po~ merge' Ia propovad'Urlre sae oriunde vor fi b'imi$i, spre folootdl eel ~Esc ,m Bisericii,. Despre arest lucru SfintEde Canoane ne invata pe noi~: I.lDac41 Ep.~opul focului,. penbu .frok~, ·a VOl si mute pe D\onahii v cei dowdlru.ti, a ii 'e'v,avio~i.~] cu viata cinstit1 pentm bunul mer.; al.mlDlstiriW,. sau de va s.ocoti sA-i. mute' iin~ casa ID.u.-

m!nlsfu:e

cale sa IrimiJh1 pe acei monahi in alta sau chla;r ~i in. I ume spm a Jin,vil1;I. O'l!$wu ~i a..1, FE!

unde se aBa,

~iIIIlro

urit cA:,,~Aoeuti nnduiala o pWrn;' unul sa fie ureehsa, unul limba, al~ a:Itcevau. 5i mda~ ad)auga zj~d; liCe] c'e invata sa .f~eintru supusi eel ce im~teinvatatura,r 51 fact aceasta cu. bucu~i eel oe s~u~~te s.i facl cu odrdi,e .. .~._.y ••• • n.u :H~cu ~o!:iilimb~",aoeastaest'S d~ de ~arnW1t$'! nl:o. toti ApOS~h, rue to~. Precroci, nici toti t~ad~ori Si iuasi ziee; De ce te fad pe tine' 'P'as~or, oaie flind ? De l fad,cap', picior lind l' De ce te apru? a conduce,osti, mnd, in ' e·sokbt;i ?'i. Si in ,alt loc,. z.ice~ ",Inte1epdunea P0mllceste: nu fi pbnic ~ C\l.vinte, nu te mende' m.1ce)bogat" satac
J .,....

SfintuJ Gri;gorie Bogos1ovuL

'~cmd ,ac~re'a" ~bi. ~a: se cade sa 0 ,dns~, fra~orl"l

sa fin

N ,.

,j

72

,ffind;r- rnd nu cauta


se ,"" '" .. -:, ... ..._ mUJ~as~

,Id$uga:: ....Iar de se Va giSi anev,a si va CalCi aCGlt canon, sa


.... ~ ...:i: ...... '

sa Jli mai in1e1e.pt dedt eel mJdeptN . Apoi


_.j "'" .lin _ji ...!1' ce ":ftlI'Ue,~', ....f:I

if"'IO' .'.NV' _ : .J'\.D~,Jl~ ~JAI '" "_ :D Ei!"iIi'D ~

"0'

A/ "

'1"]!) I. J.~

r:r dJ

.zisemaiihaintercredcale-afiattlurit .. ind $i cine poete ]£$1 c din manum,e spre a merge' la predicarea ,euVU\,tulw lui Dumnezeu ttl lume, :;i care este buna rind uiam a in Biserica Ini Hristos in privm1a ceiot ce ~ebmesa. ittvete pe attn. ~Fratele:Va fOgf Prea Cuvioase Plrinte .. iqi, mai avea to
s-a intlns m.ai: mult de' patru ceasuri, in cudnd trebuie sa VinA paradiseruJ, sA ]a bla.,goskwenie sa toace de trenie,; A$a cd de da ta eeeasta ra Ii m eu atirta.;nemaiftind vreme pentru altele. De va binevol Domnul Si ne fina cu ~. ,~.cu sanll.ta9tevom '110m alta datJJ" Acum, tine mmm eele ce ,m aUD,t $i it[ grija s~ tred pe la 'mine de' dte on, ai vreo nedumenre sau te tulbura vreo ispita ~ cu ce m.a va lumina Prea BunuJ Dnmnezeu, te vol sf,iitui. ' ,Frntele~V, multumese, Prea Ccvioase P,arinte' SW"et..din tot sufletul ~i cu toaM smerenia ~~recuno$tin~ cA a'ti avut dragoste si. rabdare cu mine, piCatos.ul~ sa. ma lImwiti ClUJ siaturile de care am avutnevoie. BlagosLoviti ~i :m:nA ierta;~pe m.ble.l ptcltosul. MA due tli eu la chilie $1mdata ~oI veni la slujba utreniei. Sttu.eJ u1'; Dumnezea sa be ierie ~ sa {Ie blagosloveasca, frate Ioane, mergi ... pacel
I

,A$adai" frate Ioa:n~ din ICUprlrlsum, aoestui canon~ din lce~e

ump

DES_ :RE 'V1SURl


Ce sfHt viSurile' '. IspiHrea prin ~ur.i' • Nevo~'"t»1lc1lu.pru~i CunOO$,t;erea dgsi-nI!Jicum~alun:geln:ea" PdtimiMsintdra!C1· Annele cu aa:u ii agmdwt • VirtuJile $i lucrarea ~'OT.

hltrebaJe" Sttlrqul~Dup~ 'cum ,sio,pw vezi, ,£rateloane',

VOIDa

noutt!

F~

~latul'bun
1

te' va ,ar.i' $j' ,c~gd~d d:Fep t te VA ap,d"'r"aoU (Pilde 21, III

Sta.retul':: Unde mergL, frate Ioane? ~ Fra,fe.!e: Chiar ~ Plea Cuviosia VOasttlii Parinte S;tlmtl f.l v a rog, dati aveti vreme, sa, ma\spoV'sditL Ie! am, mai milllte A va intr-eh.
Frtlteie: Mal tnlfii de toate; Prea 'Cuvioase Parinte va rag ma iertal. pe mine paca~sullcl'_I~.a de rar ~in c;a _sa , rurisesc, pentru eaau trecut mat bine de ei luni de ~ u am. J'IL1i lost pe Ja Pre.a Cuvlosia Voosttl,. E d:rept: cA mb"€ ol imp am fast trimisla metocul minlstiIi.L. sl d~ am stat
j

u mai llber ~ rnai llni$-tit..,

5ta~tu,'~, fr-a.~ I'oane, Vino,

('Ai

aeuma dupa utrenie, :smt si

!D~'

m-ara ,spov'edit la, Pirin'~e duhovnic. C~esan~'~Aeum ntSl·


I. re tn1l1tumit Mnlost
C1l kUJ.U.u-U--Ue
'Il![ -..!::~1.

a:ol

m mal mw,te nedum.erlri care m! n~lesc ,',1 de aceea am. enit 11.Peea 'Cuvia"ja Voast:w1 sa rnA lam.witi, cl data, trecutA

pru-ar.i ,maL ai pe' suflel'1'

S'tarettd: Spune" frate lome", acum o.e nedumenu ~ ee 5U,7S


,

ce ml-aJ,

~,

eta.. '. -~'..

F'ratde; Dedata lileeilslar Prea Cmv:ffi.oase: P'lrintlt, ~te vis.un mj, nee ajesc . De' la 0 vmme: au tnceput ,sl :m\ 'ru1bw-e' noa,ptei $li eu le-am cam dat ilten1ie.r &maca unele run ele se

fratde'; Dar om ~

tin de mine ~ti_

Slaretw;. Ge Iel de visuri air- &a~' bme ... ,cM,ora z:ici cA at in.oeput sa le dai atmtie $i ,sa Ie soco~ _;. dlevmte'1' a ,Frateie; Iat\ Prea Cuvioase Parinte, diemulte ori eu visez moo.plea ca are s~ vina cineva ~ vsd cI a doua zi sau dupi d:teva zile, cu adevarat 'vine, acellcineva,. Uneori visez ,cI.W, ~ '~I V" r~~'~ A, 111~"': ~.,; m~1J: F""" ~~i!.'Qgj • ..nJl~J:V,i;' ..... ~""~ pan:a cmey,a_ trage lCU p~a M.up.r.amea ,$i, ehiar aud sunetul Ulnei ~i numalded:t, r a doua zi... ,trebuie sa aud 0 veste 'bunl
_ ,11!.UtL.r
I "'",..".~' .... I!..A!I!'I;;; ~ 'NJt~ & ....

adeveifiesc.

S~'amtul: FTtll'~loa.ne, una din 'pnan@le pentru ~ Ie ~p1'" lese pe frtria m. eeeste d.uhuri rele~te.cl fr,lpa 'ta ~.o 'aba, si neiscusiti~ ~Si 1 ,~tiicl m~p dintre oamenu c~ ,au 5 mintea sla'bil ~ neiscuSlti lead. 'U$Orin prApastia p~reru ~Ol; tund mCfP Sa le arate Yiedeni. ~ visuri, carepar a~varate~ pte a-i he]a ~i a-t fare sa ~~d malt despm s~,~ e.1s... invr.:inidtde marl,damn. de la ~ eu ~MeCe' .~....I 'n'. ,. •• 'li se ..I i au devenlt oorneni cu v,@uenn '~ vn;un,. pnn, care _., ~ ........
~~I~

IC;urvioase PIrinE,. se &r,ad CU~'isIP'~te~@ , .~1 ' _. ..

100 pridrd... Prea

I~

11i.!lJ

'1IiI~~

~1IloI-

'2,1i:t11pr-~

!G!!

T'T'iI ,0 olII,

~.D"7

... -'Ii,

copera cele wtoMe..


II

~I~

C!og;!"I!

lII"e'Sll ,iii' ~ • ."...

1 c:

iliW:C~a:-·'

~ :_...J ....i'I:, ,ca ad,~~+"'" ~......;;·_...._,..;Ll!I;:'~l'mn

ell IICestea sint visuri adevirate,. mnMse de Dumnezeu. De


aceea, va ro"'· Prea Cuvioase- p4rin.tn ~ D' - - ~...
..,.,i§,

.... lIfi!Lcepu.'!O

10 ... ' ....

Mere'

eu despre aresie vtsuri ? .. St4reful': Vezi, bate Ioane, CAl draW oei vechl iar te tuibura

:ma, -" ,nIA",",:",: • t-i ce ,""'" ,:-~ ~ !Ii.4U,q,l!Jllti'/ ,: ~ U~

ca sa :merglliin ~ume:s-o laa pe p,redicato,rul 54 mioro lumea .- pocamt.a iar acum imi spul ~ .. inceput sa visezi visuri a bune, trimise de catre Dumnezeu r e'JI: ...:~;o,. fra te' 1 .:JdJ~u.L oane, Cf;1 top acei ...:I'.... ,"..:II..... rnai :~n.aJjntete w:aa i.J.ti: ispite5C pe frar~ t- $i a.cuD\r. fl1.llfl.all ca a l$i ,schimba mereu viclenia" dftd htr--un thl,; dhd ihtr~hA 'CU scopull ct doar vor .:....II..··ti .... 11f1t 1 ......... d·.~.~;iIId '·;Dot k:. d .~'~~,' ~U' :::KI,utu.~!I:; u~'~P~" . I' ,f'rnkle: $i care S"'"lt ,aooi mOl Prea CUvl.lOi5e P'alillte" des,pni!' care z1ce1i ,01mI ispitesc pe mine? . SMRtul:: Frate Eoane" dram care tempilfscpe &a.pa ta\t.'sint dram nUhdriei ,Ji, ai sll.Vei d~rte ..
j

tires &iJ.iei .~ ? • _J:'L.._.~ . C'" idai vern.... ""'1ia nune, nu~....J spus ca.• e$ti .lI;IWUu't ,ea nu In· .ai t mW. a te-a. illn.'Vredn:ki~· Dumnezeu s.~ ai vedenli., sA vezl fugeri si - ~l",,_t........ ... dul ddlII,R:iJ.!C.il. asemenea; ,rID. " uecut ,. ~:apuneat.... gJlfi' urue 'b! mu ci sfa tuiesc sa ie$i pe aseuns din ~me; £k~ b:lagoslove.nie,
~-.....!'~!

~inu donn? Vez.icum au schHnbat ei m~~esugul spire.ispi-

ararul, cure zire: Draeil smave. pe eel sl1bl1a. mmte:,. fae Proorod in vooenU $i visan" (Scua 3,27). ,Fratere:: Dar oare eu, Prea Cu.vioa:se Plrln.te', am. mlnte laba, fiind.Ca am am,ea vis'wi in. 'tim:npu.lnop1ii'~ SI~,reJ'U:l.: Aseul tiL frare lomeJ' m.iI\tea ha·t!ei. ta]Je lin r~re I ba pentru ca are visuri .'.oa,pte~,fdeoareee tota: oamenu ·1'U vlSun,.il 'rom ales in timptd noptii· . ca mintea frilpei tale se ,audi slaba,. pentJu caJea a ihcepu.t se dame, sA dea atentie. visurilor ~~,SC\ le socoreasca ~dev,a...
~J.'

Desp.re acestea ne 'i(nva~asi ~dumnezei~P~te.oan

,..

..

rnte$iv·eniteclUMdela~d~'cumsingur~~~. are ,dJ\e nu. va soooiti slab la r.mntte pe un 0J:l1\, da('A l=ar vsdea fugind sl prindA umbra sau aJ~gind v.int.~., frafete: Dar oare ,a~ este celcecrede m V:LSUI1,? .

dup'

~f.

.. '

&..

a .A'

oItIi

II.-;. -:....".._ ......

t ~.... "' " .... w.U~II;:;'

~";;Y;'J!'!I~~~~,

eela es~eca celce vrea sa, prindl umbra $ , ca Gel ce aleargl upa vinti .(Is. Sirah 34, 2,)~Fnl:tia tal flU ~,~,c~~ P~ ~~este vise Idntc:islaveJJ. d~ Vier sa m ,mea, sa CJ!I!ZlL, lUmlRfbmm. despre tla,tal 9i ap. sa te anmce m p!ca~ 1001 mare ,aj ~~'? _ To:::mai din ,acftsta,sa in~e1e9 fra'~a t.I, cl, all mmte slaJbl;. .. del ai mceput sa ClPezm ai a,~uns\"rednie a a~a vm:.de ca, I DumneZle'u. Ji ca,din a,oeste vise poJi cunoQ,te bifiele vuto:' rului. Dar ia sean'll, hate loane, cl gindu:dlfe te: fae sa, zoon
l

Sta'rell.i'l: Adevarat, asa es.tej'hate Ioane, 'pre~m ~~at r ta ~i Sfm.ta Scripru I,. ctnd zice: i/Gel c~ laede vJSuri1or,.

neburu. sa-2iboom !\'J,.

pe I'~!. iarSfinta ~ dumnezeiasu SaipturlnumeJ,te Mbooi,~, pe ee ~ ~lta lCU minta, pentru visele mor:'""Vale ,fae~ ce~,
~~ , ,P'fate/e.; DupA cite inteeg eu, Prea CUvilOilR Pltirlte" Sfinpa, Y-oastnl m.l socoti~ ca:pe W\ nebun Cl1 ,~tea ,slaba ? . ' Stn"'!-ul'! V ,n-ateI[~ _ea ell nu te' socotese pe fra'f;ia, ta 1~ $1 eu mJnrfeaJ_ smaba, d. dumnezmasca SCiprurl be: ara~_.
~j-

'

leaf!$ti ~,dalcl

StareJtfl~ Spunel' .fra:~e Ioane, $,i nu ~e msina~ca si eu smt om P'ca"tns" ~ a.poi 54 c.feZi cJ, nu mie mi.le sp~"o lam. Dum.. nezeu, Care este de latA aiel mb'@'noi ~ de Care nimem nu
eeva, ftindc:4 nu e;:~ loe unde sa ,nu eerce~ ato~wnta L~, ~upa, c:u.m, ne :Spooe 'Sinta Scripmn\~ ,,,Au doarlpoatE' omUID ,sa facA >CeV¢\. .fAra sl~rnvlad Eu? Sau ester loc unde ~u smt Eu de- lata '1 Au nu umplu Eu cerul ~ pamin= poate

, P aM,te.

'fro,Mle; Mai am

vei mai starui a crede in visuri~


,$i

aUoeva de mArturis~,t" Prea CUvloose


.

sa- ascunda

no: sau pe ce1e.O@.~~v~m ~dL, du.pa cum :ne adevere'u4 pe m.cle'


~'I~W
(Ps, 138., S), Ded, m-a.te1oane1:spune toa:te

fii" "'m- ..;reuul'ih"" U~I!.~ 1 .,._~,..JLI·::""" -. b. ..._, -t eane lea 1i'N.. _............ VWUJ;'-liezeu s.6e nu,.numai lu(:['U~e :siruvmt'Ele noastre, 10 si cele ce-gindim
.i:..,~

'I?U '~_-"'IA i n.u ~ . ID'bG,~."".i!!l.

S~t, n~:

rJ.!u ,amtunoscut de departe. gindurile

gpU.5 ..

,$1 a.nUIDe! postesc in kla.te zilcle pi:rulla apusul ~umJ' ,alMa de s'fmb4b. ~idumin:i;ca ~~de prazrueele cele.:..~ ,otesc ~tA Paltirea iintr--o 2i fi 0 noopte f.J rna shlesc pe ~Jtpot sa nu lipase nici de Ia Prawa Bisericii ~i indeooebi de Ia utrenie ~i de la Sfinta Litwghie,~ 'McK lacdte 10 mie de metanii mati, m.tr--o zi $i 0 noapte~,afar~, :~unba ~ dUIl'rl,de tii,
meru pml ,scum.

,cllwDumnezeu ~esptt~'! _f,rQ'tele:. laU! ce am de sp~ Prea Cuvioase' P'lrinte: ell de trei ~~d~ 2Ue lalC'IO, nevoln,tI despre care nu am s.pus la ni-

cele Ice ai de

Noaptea- ma. silesc ,s, prm,veghez dt rna! mult, multu.;min ..


rna de la as.cultirile ~tei,. 1M sirbatori!e

nica,; iar amnd fie :mdoit ihchlnaciruni lit

0 metanie

mare.

d~:ma n~ai

~ ~~eva,~

de so'~

$jj'~

sUescSi nu 1ipsesc
fj in

timpul IDiber

1-9,1
,

18

~...,1_;:: ....... .• . 'II. ' ,muc, :mat a. t}Juns ob4u ucigltor de oameni si a murit cu moarte de 'spinzuratoare ! ,,' " ~ .',j." ,,., ·a ~ De vre~. 51, ~w'mal pe 1'ars,'despre aceaSIJJ~;f 'C~,we'd~j p.""""-. m · , la capitolui '7,)0. Tot asa CD, rlvna nebuna ~i 'plina, de nUndrie a stapinU ioi~ mintea lui lvWPH din Edesa, Acesta a petrecut in mare . letuU'E, dindu-se :pe sme ~ila lucruri pfN silnlc~,cu scopul e it ajunge la m6sUlrile eele inalte $i de a se Ul'wedtUci de !derea: tainelor Duhufuui Sfin.t !'Si ~I smlindu--se el foarte ta!'le' aceste nevointe, l""\a. aflat pe satans lipsit de anna cea nebi-

. 'de ,.J;!_ tjocont ',[".:atm· ~VOll

Din. aceasta nwa plina de ndndrie ~~OJ[ scop f;lu a fast


1Iul........,L,;:;

YUP

iti a smeri'tei cugeb\ri ~j ariitindn Bi-se ID'hmunl, sbralud," carer i-a zis: ,,,Eu sinE ~gHetond $1 sin! bim.is de Tatal ca te '£nvredrUCIe5C sa vezi vedenia pe can IO~ti" Si\..:ti.dau

epAtimirea ~i sa Ie ,odillnes.c despre lucrurue de acum ina·" te". Iar 'penb"u aCles~ea,rlul menstru a cerut lui Malpas sj, Inchine! lam' nebunul, nesWm~d r~zboi ul vtljmaJuJu~, atA en bucnrie l-a primi ~~i i s-a inchinat Iui, 1J)ar in Io:.-uJ . dumnezeiesti l-a nmplut pe el de nalud.rile sale . -a fjcu~ desert de fapre1e,ce.Je bune .penbu adevar fii l-a inal si ru-a ba~OCQrit u n,adejdea eea des,affa a nepatimki, ,lidn~ c -i: ,Arum nu ai tT'f!buinft de.Iucruri $i de ,ciUnurie tnlpu$i it upt:a lmpotriva 'patimilot$i. a p~ftaor~ s ~i asa l-a farot el Ineepator al eresurilor rugatonlor ~1M' dnd, s-,a. fa.cut tata inv,l,tAtur,a.lui cea spurcat,a, $W rnindnoasA, a fost Izgode ,c'-ilia Episoopul din vremea acsea (SfIntu] !Sue SUullij' . IV leltm-~ Sf ~S.un:eon eel de pe Munrlele eel Minuna.t)~ Un a!tullide' asemenea, cu nUIIleIDe de Asmas .. aceeasi a Edesei, ,w.catuind rnulte i?ti.huri care 58 cint,a, pilli, ~ tuia. vi.ala mru~ si cu lucruri si mai AiSpIie,s~a legarpe sine ce se va prosla vi, Fe acesta ,mav',oJ!ull-a mnagit!?i 1"'18. sees chilla sa".ducindn-l deasupra unut munte ce se oiul, ~ii-a anUat i'rtdlipuir~ de carole ~,de C1.~Jlra$i, poi a zis lui: "Dunlneuu m-a trmus. ca s.l 'tte tau in R2rl ea pe Ilie",
R

rum

merna

dupa ce l-a ~lat

~~, farot sa se slUe ~i s4 l-a

58

aseze in :81

80

nosclndu._,i :nqm.tinta u.~mCl~ Ek,a de slat ~ fara de b~i'"' ovenie.,51 {acaJ1'le'Vointe mali ,i mal p re5U5 de: pu.rea lui, u S(opuri matJte ~ nebune. . Pe Inga 'toa.h! aeeste ~rii pe care le-aJi au.zit de·1la S"mt-.
1

I $i dlll'J:lfteze.ie$tiiP.lrift~i

at cekWal~ munt cu m·oa.rte de·primejdie ! La inceput ac~ti ,I OJ frati er,iU 'buri. $I ascultttori, $i de aceei\ ba'tnnw Staret

care eu slngur am vazut-o cu ochii mel: Prin anul I 930i-in eastl minlS,Dre' er,au doi &ali·,:in vusU. die 25 de ant ~-. de nu ... spun ~imw cA unul din~' ei mai es4e U:tc! invia~;c l

ucultl :irate Ieane, $il 0 intiInplare

Ndrie'5e gindea s!-i recomande penb'U preotje ... indca ei 6 veau v~a'~cura:tI~Emu b-U ..'bisedc09t ,tipi!: ._,.i. cintaRJi " rau de m1Ud.ta rlAdejde in multe privmte~ 'Dar draeul c~ doarme ...a 'inceput a scpa dte Pll,pn in imma lor: d de sint in s~aresci se oondJucI. singaui'm cem.e duhovni,c~ti. LL..1 .... ~iw...~ .• , ....._ ..JI.... ::':;... • • __ .......,1 ..aJ.... . . ~ a. As u;t:J.,io W.":~JF'lU'~ eru. se lltae~ m sme F! a ,aKWUl ne mmlor~s-au raZvrl·tit d.Ul. buna lor a$~1 ,inu maio 'voiau ias4 tim, dhitiUe ~or·t\ ascultlril.!' de ob~te, se rugaru. ~i.fareau
110 .....

~":.1

. - ......... _1..:'ft.::1 ;;;;: ~ vni! m ul' ti~mn.. de meWilllIliM u~ . in , , .mergta


~ _1!.. "II .. 1,

.....

chiliei si traspiilu1dearu dinhuntru,. zieind: uN10i Avem av ili de facu.t~. i nu partea Martel" c4 ne-a chem.at· aid nu s sl muncim ca mirenii" a1te1e'de aeest let BI.mnul, EcoPI.Iintele' marion ..Dumnlezeu 51.-1ierte le :utea eu blinIIOtagii 'la·til baideti la IScultare, macar asa dteva Ceil" ca sa nu drieascl cellalji, fraJ;i $i apoi yeti veni la ,chilie"
(r. ~.

sa -'I cneme .wa aseultarea .~ O~;;,,~,ell Ul.CUl8U


l-..;;" .... ~

1· kU IO.UUl - u,,~'" 1e or. ~....... ..:Ilp.,lII,....:: ....


.-!:'_ .. IlU.
1I..oi.

.JI._

sa auda.la ascultars nu veneau si ridla rica" zi('md: n= •• fJicem nei deshlla. 'p([l!vilil'in dillie" ~$1 rintele' Econom se dueea mBmit de 'Ia ~ lor ~i spunea • 11.. ·s ~;-.,..... """',....." Jb-f!'i h!.~U1,. tarej<despre fazvra'IUlll[l~ wor ruG! Ud,_. .. Parlnte]e SWel, fiind .~ ern foaLrte :rJ!bdAw' $1 soootitnd cl or i:ndlr.ep~ nu a luat:pma de,gmbl mImrl asupra. lor. mar
ta, intttlf'mdiU..:1 Parinte1]e Econmn ice ar fi de .facut ~e .. taRa ace3ltm ~ p~ Stare; i-a riSp'UN: l,PlFiDte

ravila voastra". Ei irtd nu.voiau

82

85

• '1:" iu ~"g;artel, ~ 's-a d us. Ia cance.warta S'C. ...... £VutiIA!ll:h.u~ un'd e' .... 'UIL_mvel.. "".A'.li ...... ~.,.:i , din . ~;;n4;w;lC~Ul:, ra secretar un ul,.,' ucemcn'. C.Lr,,·...-h.·.l ~ ~ • a SIIliU IW':iittmereu pe ga el ea s.a..i ,'act cererea ~.d1'Ug~ ma Sfint'a htiltopoUe sA '0 inainteze cit mai de,gnlba., ~ -.'&11,
JI: ... ,ii..... ,-,· ..

fra.mle V·asile mai sus amintit,. Bind ~uptat mere~ de p

ta.retu!5ia :penUn arest ~u~. a zis: u·FrnleV~ ..ti~i$fa.,cei' rn-am bIagoslov,enie sl nu am nk1 timblle de pus pe cere." t ~-:1 . -~.. /I;c. dJk-!'II! ~, N·. '* .... a·,·ue du WU' eJ: a Z1S~ ;!II·IV~ , , IIilC' eu pma lila I..• gu.. eantJft ~ bre" , b. cam Parirrk!e seaetv I-a sfttuit Y. nu Be mai duca ,pe drum ca.\!S'te Pm,tu! Mare $i sa aibA :l'a~dar.e~. sa~-$i ute de p,nlvilA ~i de .ascu]we. Dar fra:~le Vasile,.vJtind ca ~ecretarul n opreste 51 se Ilea Ia Tirgu Neamt s-a dus la &iserica la Plrintele S-tMef'" .Ire era 'tocmai in vremea .5infe~'UtIlrp ~"'-a. eerut bb8'OS-lw,enie sa se duct la LUgG NeamfJ:SA rumpere timbre pentnI rerea de ctlUgArif' a ~uL Sta:re1ul:i ..a m en lblindete,: ,f./Fra~e sile, sa nu pleci, c! all sa dai de 'mar-eprimejdie til. Daf 'frat Ie'Vasile..intrist.at;;i miNOS.iii ieJit din. bis.eric4 ~i fAr,a:Si! Ia l~lgos10veniede la nirne~.r a pomit La ,drum. Orrd. a ajuns la locul nurnie Plriul AJlb ~~voia sa inlte in adurea diNpre Manastirea. Agaplia. pe unde era car,area pes. •.• ..J_ ~~ _L: ...il. munte, de...J- au '~~~t'"' . te iii 1 ~~'p,l!C !..:U~ao. erup uS eodata mam in In lugari foarte grooznici 1a vedere, avind pe cap coooane ij ca protoier-eii $i purtlnd in m]ini ni$te bast:oane de .6oc I vazind pe &ate1e V8sill@~unul din. ei a zis: f,Haldan, mti... 1prindem pe' aeesta care a. pleaf Ja drum fara, blagosloIi.,
,;it

Plrintele

secretM

de Ic,olo., ne-avind, blatgoslo.veme, de ~3


.IIi

,I.....

lnla

totj d1: se lovise de Iemnele si de pietrele de prin, padme.r $i u1 in.ca1tat,r 'hain€de rupte pe e! ~oate! chii in cap n.erau.~. o S'mgele fa'lI era tot nu.nuU notOi. si inblii,tele sale tinea
1~

i era lara. de cid.~j pe ,cap~ell un pldor

asile, 'indt aproapa de asfMl,i-tul so.Melui a ajuns in mlnastire

Staretu1w sau" iM fra~e1eVasile auzmd. cu mare groaa UlCeput a fugi prin pad ure, .at" acei sapte calug,;\ri dracl, geau dlupa ell 5i ant Ide mult 1-au fugarit pe 'bietuJ irate
j 1,

descult insing,' rat

86

dupa

~te

memne $i mereu aranca

msre eiihi nIl!

CllJl

e~' d.upt .

rei $apfe dl,ad, ea

acum ~~,a]" hatH zieeau: uP'tcinte Stamt>' :are sa fugd. ru. lar e~. l a zis: ,.;Nu va teme~of daca l-a dezlega:t DumnezeuJ' nu-l mai line~.\!lID legat'"'l ~ mda'h1J..:au dezmega,t· btu,ilat ef a stall linis-tif $i se uita uimi,t .IDa, tot:i.r dupa ac:eea a pus, capul jos $i ,a. adonnit. B8

hI,agui)j~em.e (/),."i.'V1U-~' .. u' ~a' t'Ii, til vm $l,eU .... LllLJI' ., __,.,~I • '1""'1..." L,a~ .'11..4 ..... ,...11 5i asa, cam dupa un ceo, a sooif $i farintele Staret" care rnai intii s=a dus la. Sfin~ Blserica,r a luat epitrahUuI" MoIJi.t"" ieWcu1 $i 5rmta Cruc1! $i a Vi8nU la ,Chilia unde era frateJe Vasile Maxim. oellegat, &np~, cu ,alp Parinp $i frap. Jar d u,pa ce a lntrat Parintete Sta_ret inlIuntru" a zis: IJ.Sta.~cu to;i. in geIlWlchi '''I sl ,i! inc~uf a.citi.dezJegmeil de blestem ~ ,a]t4 sfmte rugjciuni. Dup! a~'a a zi&~"Da1i....idrumul.deil~ga,tl~l
J:.,'fi._"" l~'!!iII
b...
1I "';!I;II.I,

Wn.aint@8 lui, Iar un frate msi putemic cu trupul, mume Nestor s-a repezi t Ia el $i ~--a prins in hate1e iui,~~icu ntMoE! 8feuta~e l-atinut p,fna oe au.venit s~ &alp legihdu~l rn funml. ,alJi Apoi, ,eu_ mare greu tate' l-au dus m. chilie $1.l-a'~ pus pe un pat Jar el ~Irl~ut OJ. oemi tnsiD,F,ap se zvircolea. $i striga~ nNu rna ~asa'ti,ira'til:me~ ~pte d upl mine ~~u • P4rtn~~e ShIrer, IoaniclUe '[e:rminase Pa:\,recemija mare ~ se du~ .pemun:tf'ie'TiCiune!e ..unde 0Jl ~te Parinp punea un buduroi de Jag.Ii un .iizvor din apropierea stine~.Eu, en mare grab~ ,~ ,irica arn fugit pma ,acolOI e.i i-am, spus: .~EPaMte Sta]'\et. hai degraba ~a vale;. c~ ,I 'Ven.it .&atele V,aJSile Ma:dm de La drum si este neb un Sistrig6mereu~ «$i.pre d~pi m.ine»jI"~.i J-au le,gat fra1ii $1l..au dus la chilia mea ~i ei m-au mmis Ia PR!a ~u'\li~ Voas~~ sa v,a chem d-!,de.zle,gap .. ell a pleca'[

din bratele bd ca ;d cum 5"'8;1' apara de dini. A anmcat si spre mine s.i rn-a lovi~rlu", dar eu m-am tent

~pte dup~ mine !'l . Si apoi iar se smucea ~ arunca cu lemnele

Eu, din mfimp _are" eram in IBgrada mc1nas1irU, dnd em,a intra:t J>e sub poarta de sub d.oP'Qtni:~iI"$.i clnd m-a vlZu~,-m~,a reamtoscut ~j .a m.ceput ,sj 5trige: ""Frate Costic4 ...., a~ imi cp ziceau ,pe' atund cAluga,rii - nu rna, laSi, $apte du,f mUte,.!'

'PlJ.iC>".~ ·~'11 ...~~

i30

1~:Ir'~A.

nl~ .... "' 1'1,...

loon. Damasehinul, Cafe 1.ioo~.~Bmds , nu eo_ hine cind nu se face b.me-;r (Dogmatic~ p. :301). La fel, .d iescul I annte M-" ..:JI.__ ~ ..... ~ ~t, 1_.umaezeiescur Pari :"axnn M illl~I ... ~uj.nJJ.~l·nee:, ,,,,'--l1-w, -,' """,""".","::· :a,uzj SCriprur,a zjdnd: «Tu vei ra5plAn fiKAruia dupa fapteJ..e hn) ~s4 JW ca Dumnezeu nn ne va riS:pla,ti cu 'bine' ce1e flcute fir' scop drept l Cac~.Dwnnezeu nu pdve:;, _:_ rete· f-aro'f la ci la scopul eelor ~,C'IJ.te'"(filoco, vol, It c,*:p.3,7).

AsrIulta.

~j,pe SfinbJl.

juns la tunOl$teRa neptl~1:elor Ji ai, pkaml~ ~I e~ mroea rCe~ui e seamW:s6nUnr;a sa pi! plnllntuill eel bun. Mar e 1ce IIlQ .-e' ~linp de'sine,: aeela se ~ ~ eel ce

pune saminta in.ap,a" adka_~.nu are .ci un f,ok,g dm losteneWe lui. In suOetuJ, unui astfel de, om DOiI'Ite, inflori tloarea cea Ialeul $i,:fJ:umoasa a smeritei rugettri.
amanA in man!J.' aCka

.niad. ui ~dcu scopul de a vedea ingerijl acestea au ,lost flcut,e ...1!~ cu seep rau ~.... n-Vfia ne buna Sf..~I.::. .........1, en . Ulllaweasct., Si ~ca. Jlle.I'tgeaI,;, v
ma.i departe $i nu velle!!.sA Ie ~ti aveau sA Ie duel
la nebunie Si pierzare ,1 la caderf! jaIDnicl, fiindca toate aceste' nevlomfe ale fr~ti i tale au fost roade ale nUndriei $1 aIle slave! desarte ~ ale rindule ',"de sine] de' (are &t fUg!fn mnUa ~uktdu~ Datoria noastra ,sfin,ta este de a,ne ruga lui Dwnnezeu, nu ca sa ne invredniceasca sa ved.em tngeri sau vedenii ceresti ... a aceasta rug"ciune ,est@indirllneala plina de bufie $i c de' ~eladune dc'ceasc~ pe care 0 'W"IS,le Dumnezeu, ci sa ne rugam Prea 1v1ilosti ului si Prea Bunulul Dumnezeu 56 ne ajute sa. ,ajlU!Ilgem sa ne cunoastem ,plcateie noastre ~~sa Ie plingem la cea din urrna suflare, daci vrem s4 dobindim mila s.i iertarea in ztua oea mara, a Judecajij.

A4adar" tram f,ome", .a.srulU ~ intelege ca ma.te osteneIDe poe C-Me le-ai fitcu! fr~tia ta i,IU~.slaruJ ~ bl3(S:os1ovenia dOOGV~

ot· dumneze~ P:arhlte loan xar~ ,ne rspune flG\li ~ oost lucru, zic1nd:: 'JOne se[~te pe sine, 'in orice simpm suftetului H~ ..aceta patl'd a se~,t pte p~.t~ mcine nu semanat ,as~NLin ,a.,c:ela nu p Date iNIon smeri,tl, ruse-tHe"s (Scara 25, 40).. Iar cine a ,aj .-1.- , la feridre:a de' II ~~~te t:~ 1. aeela s-a apropiat de cele dous ,capete a1~ m~lepCLUfW., Fratels: 'Dar care sint; Prea Cuvioase Parmte.-, cele doua pete ale 'int~lepciurW Ide care zj,rep. ca se apropie eel CC' se

s:

rarea Domnului :ti ne pAzeasc,j,

Sta~etu~'::Du:pa, marturia Sfin~ P,arin·ti ..irate ~.oan'e,cele ' Qua ca pete ale 'inJelepciunii la CMf' aj~se omul of se (U~ noa~te'pesine siht oote doua virtu~ man;' frlca de ~u,
1

unoaste pe S1tne' '?

pm"

FrlJ tele; Dupa dte inteIeg eu, Plea. Cuvioase P!rinte, mare lucru este eunostinta de sine. De aceea, v a rog sa-mi spunep ce este cunostin,la de s ! ~i ce folos aduce ea eelui ce 10 are ?
m-ai in treba~ acum mdleosebil voi mai ada.uga. aid cete ce au. lipsit atun~i. Frate loane, asc:ulta pe Sfintull loan Scararul, care spune
..
I

Sti1ret:ul: Daca til rnmte, bate Io.anel' despre ~tin~ e sine de. care' intrebi am mal. vorblt noi ~ia.ltadata." dar fikLdca

Deci ..oel ce 5~ mvr.ednid.t a. ajilmge la cuno,~tinta de sine eva petrece to-acta v,Rmel in ea acela a ,ajWlS let incleputU~ $;~ I sfit$i tul :inte1epcimW ~ s-a apropiat de ... r,a:gostei 1U~ d - . ,:,ezeu cea nemarginita. Acest adevar 11 Dltil'e-Jte.dum.7£iesetd ..annte loan "$cirarul zicind~' uCine' ,5--,i cunoscut . sine', acela a. ajuns la pr1ceperea. men. de Dnmnezeu si trednd in ea, ajWl,ge Ia portile dr'~8°SW.~ (Sc~~a,). ~
l
l

dragpstea de Dumnezeu, dupl cuv1ntull ":al'e Z.i~: ,J~c~ utul w!telepdwUi este frica de Dumnezeu, 1M sfk$itu este ragostea de Dtunttezeu - dr.agoste'i, Lui",

Asadar, ,ba.tt Ieane, elm aceste mArmru poti 'mjteleg~at a ~~ e fol.ositor este orn.ului a se cunoaste p-e sine. De' fintul Petru ~ul a zms: lI~imiC nu ere ,omu} Ul 'mall

aa:e

a~ despre C1U10~tintl e sine: nCUilO$tin.ta de sine este 0 10' f."!!Ii1Fi1i • ~....::I .~..Legere ~QC' a mAsWllor ..... 1"'" u.wat Ii ce10(! mM~ U$oare ~, ....1..::: . (Scara 25, ,40). Sa mai ;;iW, kate kline,. $1acestea: Ci om care

ine deal i?i runoa~te'


U$.-()

iI

du.mnemiescul Pirlnte fiindca a in~es ca.cunoa~ rea de sine esm mmelie nez~UI pentru eel c~i Iclaj.

emul nepUltinta s~ $.i nimic mail rAu it a nu Ie cunOaJste :pe ac,es~eau(Rub- nev~). A,ceasta a

90

91

~.u ~.i adlcina. a 'h)a.t4 ~ucrial\l~a. r dubov,Nceasr..a ~i ,feri:,We'inbu Dommul ..hrest luau. l-a aratat dUft\-

de$te Cas! s~UJi.


Cafe-$!
~~~~i

neze.~

.Plmte Isaac SUul" care zice~';lJFeridt @5,t,~ oIq'ui CUOO8$,te neputi11,t'a SaJ~deOMeO! aceula. se 'faa lui
,!f'~~1LJ!lIl m ~J.
~

~_.~'I~iD . ~.~~ .... .....;: ,l!II"

.. ~,tQ'!1U1I: ~rim}~ I~t ,~ate 1OIn~;,penirn ,Ijlj'tmp la 0Jl~" ~Ilnl,;i de, sine f.l a nep~tinJelor sale, esle ca le.t s6, ~tJ! m, tootaJ vremea la 'mnucrdcia. sa, . -'iIl"",r.~. O· '~I ; ~ ,,0 , f_"'~~K-g. .' 00 mseamna a ruge,WlIira ,rummal:l!oa, sa .' Starel ul: :[ata eel &ab! 'loone; maj, iintii,. blebilllle sa-si aduca. aminte o,mw de vremea ~~ ,dirl.ainte ,de a 6i venit 'e1 pe p~.'" mIntl ca in acel nolan d,e vesnicie, tel era un lCi!Jjf,at mmYc si •• £ I'iIl6~Em!:nU p~teaJ raoe ca el sa existe ~ dlad e:x.ista".aceasta este
'':lil:''
1:,U

,Fril~ele::Dar cum peatE' ,omu1~Prea 'CUV,iolSe rim-rIel a I . a-~illIl_P a ~tinta de sme ~ia nepu'tin~l,or' sale l'
.,

rn'-"'r.,..~JI!,JllII~1 toaItI, bunl;brJttea ,~II . ". ~ . .. wl


'"'

.~:&..,

..,...

tt:

"e ,.-,. 21),


\~:UV ..

Ingt.dumia lui Dumnezeu, ceea ce adeveoom ~i dUfi'WLe: ui.EseU1, Plrilitf.e IsaaC'SimJ, zldfUi: '1Nimeni nu~~. :pmite ,C1I1,",' noo~te neputin.ta sa ,aaca nu esfe d pu1in ispUit intru cele ce ... .,.1 un cmnwesc b1l,pw sau S'· :.ew, (C'.,. 'UrV·.,,l.;,,.ilJ'. ,' . _ AJ~Pte1ea, sa cuget.e omi1l.,~a m,Ora.rte :~isA~ adw=1 ~~ te cit d.uptJ, 1l1Oalr1~ tnlpul poe ,care il iu~te! ,abila va deveni ~ vIDmW.Of ~ va ie$i din.el putoaMmai r.y,dedt moo
L..,,~~I,j'.JI

I"j'ill '\

. JlU:' 11!UlDD. J:.":"": 11... _. ~R)J i

,~

"

...

."1;'

110 ..

'Aloptulea;r s4~i adnCi ~te omul·ca in'cde din~, tru,pui S'e' va :p,retloo in plmUint, d:upa cu.vmtW Saiptmii, car.-enee;: "'P~t e$ti si tn p'mint '[e vel hltlil)arceO\F (Q.n. 3,~, ]9). AI, noo alea, sa. cu.,gem omul nu muJ.tj vreme, ,d nJWMi o zl~13 '1ucrmUe pe care ]e."a gttil ~i,Ie-a. ,farut, ~hva MIa. d cele rnai 'mll1!te Wn~B eM au foot 5ucite~ neib®.e; Des<tatoDli,oo ~ru,

im

mare a lui :Ilumnezeu. AJ doilea ..d SO:O~iSC.i, ca. Dumnezeu ]~afaC!Wt pe e] dID ~. ;$1. ca C~ ce este, apoi numai pentru Dinsu1 esk; $i ell El v.meste ca noi sa.Mlteme.il.em·pe aoeasta ctm.()$!tinW anoastra ~oa.taduhovnieeasca zidire ,$1 ,ca de la nni ~e nimic nu
<OE'&

numai dIin bun,atrJtea

re~e. Si va mtelege' din a,c:easta 'OOKetam', dt de nepUmtd05., cit de schimvl,b)r ~ nestat(ttruc este e~mb"U btma ase.~ 'fii poore se va smen fil n:u va mal nI~jdw. 'm~, :s~~,.
~i

(ps,. 50~,6). , .AJ. patrulea, ~ rugl~le incepuhi eel fttajlterialniC' ,aM mirtitci Ia sale ~ sa soooteast.~ ,Ci§ fiin'~I,sa nu es~ altcev.a.dedt 0 un1A ,mnes~~ a semin~~,bibbl,tulm ,00 s~giuirllecele d.np~ noua Iuni ale: ,femeUl, Clare' !mt a tit de! pu tUroase $i unlet Indt omul nu poate suferi d U!hniv€a lor, -

putemda. . Al ~J1ea~ sa-si .a.dlUC~ amin~ d '&:a ,nHcut

mtru paca~

fJJ"e$ti si nep~tei ptro..tnl ~~. ,muJ11imea rea fe1uriti. a,pati. =, I'fillor s.Ife ·trIl.pe;ti ~i 5ufl.etesti~ .

cunoaste

Si m.;s.$i~ poa. orrlw awun,ge l~ ~la

die sme" daca multimea cea [e.lurl.t.aa 'patitnitior sale a eelor

Pratde: Prea C'uviodB paM.le care' sint ,pa,timiIe ~ti


i

si

eelinainteaJ lui Dunmtlz@llJ :fa:ra patat ,$i' lea nidodata nu V,ta, p'utea sa nricleapoa '~'!II~'ele ~e ru ~i.~Jcr-~lt!'~"_ .. -1W')tul.,'i""a· '"'t f"~~ de. :~u af. Ii ,eil prea.un k'rie: '~iGtefWele cine :[e 'va putea
YlIIHIIl_

p,u este

Aleineilea, sa. wgere inttu s~e canid

to clip a, de 'vreme
...
I~

:sJ, nepriha.mH~i! &a:re I~ei! Be' nuJ[I!eSC. acestea.: foame~ set.ea} dUfl~:re~, sm.caci~r :OSre.nealil,il Jnbistarea", fnca $i cele asemenea", Fmte~ Dar' cum poate cineva ,ajiun,ge~ Prea Cuvioase Pa• ....._, ...:1,:'_ . "~,_:,:C... II.: rinte, la cunoasterea nepU'ti!f;vte~·sate din a.ces~ pa__ru ures ... J ~i neprihmi u.e ? _ Staref,ul: F'oatm1e:U$Of" fta'trf loane, poate omul arjiUnge·la
ClUloa$lteroo
...:1 .......... _,.,...c ~ nJl,_~_""""","b!..i'il!:~ . ..J", U.elUlQ..& 'I;;:~onu .liUllJ..L'u,i ~u; Lfj .. ~ seama ea esti neputirtcias ~.i'Ou :poo.te Vielld~£lril ajiUblnl1 .. ~A '" ~....:I m," ..JI,,,,w,· .. T . ~,~:ii, it hranei,u...lU'~teaza .. v,~ect Ii:" ~k:i,ar;"';ji'~~~'~" ,jOL~ de se va iimnWlti ,oo~a., dure[,ea,r. mea ~ cele'1lalteJ." nu le'

nepribanire ?

5taret~l~ Patimi ~ti

-)I ...... ·~

J.

1UYj,,g.

nepu:tintedl sate de va cugetl cu. ,aten1ie la aceste


~1 nep'I"lnilillil.:I!II.!!-,;~
._ .. ...;1.."Ii,_:.~

patinU,

.•

_. ~....,;!ioo!i.I-i, J.u. ~IY,

1til 13' 0, .::}-:i AID, ~aS!!lea~ pricinaJ care pma lesne poote· du,O! ,onl ~ 00,fl<otltinta de :SU·d~', Sln't '~piMle ·ca:re' viri asupra, ,mnu~.ui prin ..
rr!I~.i"\~.tliP r(~
;II I

1i'J ~~-'lSr:~· ('D....


¥'
~l.

n", ~~

ste clip I,in Cil1f~ sl nu sAvlt$ea&cl utin~~lorsale,

.te :foarte ,greu a sc~pa de

aces.le moUe rl,utati :$i, ca ~u

ceasta ,cuogetarevine tntru smerenie $1 la ,eunoajlte'rea ne-

,e~ VI'ie,un

'pleat,. 51 din

Acest Iucru ne invatt pe noi $.i dunmezeie.5cul pi,oote oan Gura de Am zidnd;, ,~SIpl1l'tem in millie' ,fifea noastra,
socotilm. plll.ca~ noastte,.
L....1....

este de a~unsspre a ne smeri,l. Frate~~'D. pa,tmWe'su.fl~ti care i'mt__ ,Prea Cuvioase , arinJte', ~i de ,aw ,feluri siinf? Stal"ef,ul': 0,(4 vrei 51, stili $i aeeasta, £:rate. kmreJ apoi ascul .. t3: patimi!e cele s,ufleteJtl1poe care le roade fires noastr:l, eea stricAcioast, ~i,sc1Un:tW loaM sint: uilarea.r neptsarea $1 ne$ltiinCa. Jar dnd, odUul sufletul~ ad.iC4 ~tea.. este mtunecail de acestea, atunci este.luat m, stApWre de toate ccle1a11e pa•• .... " :I . ,. ~ul unu ...care :s,mt rw.eev~a\~lI,. ..:I' h ~"""'b'" o-eum,it""smm ad"_.oC t0 t eres 1I,.,Q
'rR- _,

sa ,cun.oa$'-Q.L~CB'\e smlP::ffl ~
. ...._.....
IIl,a

ne

blasfemj~,iUlPmea, miria amaradunea, iNwnW'Mmnip[li\S. nica, ura de cam.eru... pOnU!fUrea d . au, .


1
,r 'r

-'Ii i

-1...:........ de A t ~th_ VOl uu-~a' fdU ~

dlrea, intriS~~

dtnta, ~gite@rua~ubirea materialistJ, imptti.mirea,. i


t

fa.tl temeill' frica, ~~~,tatea cearlaJ. rivalitatea'l .. isma, slava d-e~artaf :mindria, f4tMniciaf. mmduna" ecreil(e:~uni

pentMlJ cele pamin~tL triItcilviJa" n\icimea de su ,et" nemultt1nUrear C'h1i.rea infurnurMea, pa.rerea de sine, trufla, ~ ... faIe2l" iubire.a de s.tapmmire~dorln,ta; de a plac1!a oam~Nlor, viclenia, neru$lnareaJ nesimtiJea ..tin~a; mselldunear ironia, duplici tatea, invob-ea de la p.aca.te1e cele patbnitoare "~" . '" ..l.:~ UC:~, ta ,~PIi,il-A...._, ~ ~. uruor -' ~ e su t1.e!!'llwUl~$31, g:tt'luu ea ..JI ............. '11.... eie, r"Ui1L.ll........... ~dl __l, $l " .... 1 lubirea de sine, despre car-e am :lis mai sus ,ea este maica $i reidlrina hlturm rlutatilor'. Apoi hib~'-e~, e argfultf reaua d nara,virr@ si riutate. Fratde: Prea CuvimSe Ptrlnte" dar din C1U'l().l$terea ,aceastora, 'roate ernul ajunge 13 OIDOO$,teru,ftepu6ntelo:r sale l' SMTf'tul: finlte Ioane, ant din cun()a$terea acestora, dt $i a
<!II,

lor demai inainte, omul inJelept fit remAIN de numnezeu looge la Cllll@Qterea de sine, d.tndu~ ssama ca este' en ne-

95

94

putiDta cuiva :sa,scape nesJv1r$it de' rinirea si reblrea ,a,tltor ·· . ~:- llir.~a ea strica ta ~j schirn?b4~Oif,[r.le' p8J' tmu.esre rzvorasc din £ c a omului, .

ernul irn';f2pesa se umileasea ~ sa s€, smereasca, ~j a.mo;rtilinta de stne i se tacelw p'ri~de' toata £apta bnna. De acee~ &a~ Ioane, se cade sa. cinstim ~ sa pre'~ mai muJt dedt ma~tim8iiJJru'turm :stintelOl'"~~~a de: sine. ... 'Dar eel C~' voieste s~..~.f ~"tuiasci\ sufletu], :Sa eade, pe I~gj !curu:t$trn~a,de sine, :S ~ mal agonlseasca ~l defiim_eaJ
C:lUiO$Hnt~"

5i run aceasU

da u_gj; NDaca cineva se va de.fainla si se va ,ocari pte sine Iin~r ,in £ilIJ:ta. iuw Dumnem1.1J omul ace]a va dispreiJui,'rnindria i slava ~~, ca pe .rU$te pm.arvj'em~~ impreuni eu emu! va arunca in pe calare1' m mJ'UIla (adica in,adirtcul sme:fenie~)~ i asa va pu~ sa oom lui Dumnezeu dntare de' blirulinta: Oi~le' caJ $i pe dUalrEt i-am aruncat in ma1e~"" (Sr:ara: 23, 28). lata, &,~t:eIo;me', d ti-am a:rtt~t d.upa, slabs, mea pute:re, e este dleram:..area de, sine, ~ice :kD'~os aduce ea omelui. Ded,
fra'te ~OOlI1e"te sfatulesc cu b)iJ't1l, W~Jac-ea elm map,te..deprinde-te sa eugeti Ia cele oe p-am ,M,a,bt. Si de vei ajr~ge:;, cp darul lui Dumrtezeu la adevm-,a'ta ~ter,e de sine $i la inoera de'iaimare de Mrte~nu "'e~mai dori ntcloda ta sa ,a,i vedend (.er,e~tti sau s~ ven ingen. AClestea le adever.''euia, s-:i Sfinrul Isaac Si.ru!,l ('ME ,zice: I,iGel ee s-a invrednicit a 00 vedea sme:,arehl esre mal brufl, doc'lt eel cas-a iinvrectrudt $I''V adA geri" {euV'., 34}. Fratele; Muh m-am 'Jtl,osit, Pres Cuvloase Parinre, din toate cele Feem.],-ii'~,splllS si m-am U:mu rit m cele ce doream le C'UftOOC., Dsr as. man avea Ina. ceva de intreba1:., S,mret~d:ntreabat- mate loane~$i oe-mi va da Bunw'Durni nezeu pnn minte~ vei raspunde, Fratele: Cum se fare" Prea Cuv1oa:se P'trinte, ea unii ,clJintre finp au primfutdantl de ~aDumnezeu de a face minuni ~idel tzgoni draeii din oamenm iar iWili au; avut $"[ d.mu) de a mvia ortii? Clare daca cineva s-ar ruga Iul Dumnezeu sa-l des idarul Jacerii de minuni, I~~maceasta at fi paca't ? S,furetul,'::' Noi, hate ~olilne, ln,tem d8i~ori sa.ne ru.g~ .IU], g rnrrezeu ,sAne aJu k'cu, harul Stiu sa putem scoare ~iizgoru, monfi din noi $] nu d m, a11ii! $I in.l$i s1fi;tem. d.a!ori ~1ne gam s.taruitor ~i ru evlavie si cu mnilin~a Prea 'Booul,u.i umnezeu, sa ne a~ute sa m'lil11!m prin, pocam,fa adevarata fleb.d nastIu ,re~, ort p.r.ln, pac-am S'i nu :sa ne indhjiDJ cu m acea:ScA lobr~zni,~ie cere lui Dumnezeu dand de a m,v~a ,a ...t-iii '" d Itt 0.., tJI-L $1 . e a 1,a:ce!' 'H:'I.m,mll"
J

de'sme.

rratde: Dar ce este deflUn8lr-ea de smei!' Prea Cuvloase Pmnte, $1 ce 10100 ad-nee ea celui ce 0 are?
Stare Jut: [)e£jimarea de sine..fta~ Ioane, aceas~ile:ste:'it se dd~ima, cineva ~ ,;11. se locm mfru toa~ vrsmea vietiL 5000&du-se cl rtu a tAr."!u~ niInK ~i niciedata vreun ~iflJ~ bWIJin v.iata. lui (PareI~cj" Cdl,p. lOr). ,htsaJ sa ~tii si ac-.easla;. &ate Ioane, cl defAim.a:rea de sine nu 'est€ ,adevttrata ~i rnd nu aduoe VIle .. un foles... aca ge face narnai cu mmma. si cu mnba} fim.dca d Dumnezeu cere de' rna noi sa Jim c,onv~ ru toata, inimt~ ~i m¢-ele,pciunea ca, sintem cu adE'v~J'ra~ paci'ln$i ... ,lin! de p4ca:1:e F si de neputin-~'" ' tern pk,jto~ ci si cu mintea ..Slnu nooW sa ne'nmnUn p~lca ... t~d ~ pa,ca1 ele sa Ie culegem 6ecLU~ dlupa fel"; ' ~~dru:'~ fr,~teloane, aeeea este ,BJdevarata, d~fa]mare, ide sne~.,dnd omul are convingerea c,j el este cu a.devH,8,t pa;ca= tosS) rn aooastA lronvingere se delaima. eL caindu-se din ini ~ m,a ihlUntea ]UW, Dumnezeu ~j a eamenilor.
l

'in

Dumnezeisscul si marele Daseal allunili."., Stln;wl Mean GW1§, e AUT ziee asa: IJN u nurnai cu Iimba sA zieem ca sind

are ,aJita P ute rte' inelt bmue$te pe .c@t~doua paca;te: mmdria. ~, 5L1va ~~artj ~ Ie rupe ca pe rilip:te siabe. mrele d~,paianjm.

o astfel de d.efitimare, daca se un~.steC1JI ,smer'enl.a


--~
1

:~,

SfihtW IGrul ScMarul sp-' '!<ne: . \ ,!I:... ~..,...:... I _ Nl'V:.wlU.!l~,

,if:

$i,,,,, ...... ,-roelii: "'"',;t<.. ,l!"1ii g"","\AU,Ull.lU~ ...."'"


U

'Ull

clLa:retl iar slav,a de$a.rhl cu calul pe' cue sta rmndria ::;i a,poi.

Frafele: Cum adici!I, 'Pr,€'a. Cu.vioa.sJ!2 ,Pa.rinte'~ alm 'sa m dmcij, din n~ au doant noi smb!m rndrid~ ?

scoo.. , 91

$m",,~d~,aJ1"e i.p vine ,g;r'e.u,~ra,foe Ioane 51 erezi cl nol O i ,sirttetn mdraci, ?' IOaJ'iE!' nu ai auzit frc1ipa fa' a bserica, ,on de' d~ ~ se cite$te A('a~tUI '~tuitantl~ ~ DreB\': ,~IRsuse:,
l

'Il"IilUl~ltC"mlr

cu pa,timile ~ cu UIgie e;,te a,~'''''? (Condacu111) .. ICe crezi, .&,ifM 'ta",et eel ee a ,ailldtunt ,aast Ata'dst fiu a $ffii~t,(Ie~~te1: Iar data, ,to'~ nu aeDi uctd:M...'$i pe Sfin~ l

clJnu

mel 01 kup';. we cumplit se intka~

tul Diadoh al RotiooiL ~:


• "",'1" "'~ ,.

'ii''I''II'5II~·ft~ ...:1.-, iw. !AU.iII,III'11i£; ~

bune din, af~


:~ ~ ~;
j

''L.,,~.~_ ..lII'II"~_ ....-~,:::, . 'l1t;}L'trL.j' u,~nu ~:w .. "",...... , 'L,~._ :.-.. JII,!IIdJ.' ,iIIJll,IllU~,n,& ia
,,di

'm ,..IIifi_oO;o " ~.:-, u,upl ee"Sle' '11-...... wte.a2.a omw", ~ACUJl.,S'g ata:ra. din iniIna Iar harul lulfLhmln~ ~jW1.tru., 'ind $i dupa, botez, dr,~cij,~: ~tru;r' nu fn kUma. din adina:d b"u1pm~ sl1Ui~ cum ar zice cineva, in, faJ~a,nimiri,. :ji de acole Huftll minma i cu umezeala dtiQe;1:i101.' trupesti", ca, Idlradi, se aDI inIIuntr-u nostm, ~ceiStsti0 ~te ~'iruvmlawoo de Du-nIDeze u, SRntul Gri_gorie~,care ,zice~ lI~,ta,01 sine aJi.te~apte d,uhuri ,~

zice despre acest luCflill 'QI~,~Maffi ~"""o'i_ ...,""pe.om 1... ~ _;1..... UI iar satafm.este incuia:t in,adihcuri1e' .s,ufletului

'utr

Dumnezea :S:jo'bc~$te pe dra,cis~ mk-e' m bo~:z;at~ ldim. pri c.ina mndurilor viclene a. a,:~r~::n1",,~,1....,'11'" a lllljr"__"',~,"":;iI-r C"._".' C~1I!!-..a, si ,_UW-~_, 'flI:!i le-a fAcut,(!!mu~,dupa botez, 5i maCM ca 'vra.j~ nostri drad S€ aflJ ascunsi ih1.iW1,tru, irumi.i noastre cu lucrarea ~i nu cu £iinta" 'precwn, m~alil 'mru--e!le Grigori<e',~ Tesa!lonku1:u.L to~i .. de acolone r~~o1,esc pt'n:oii.'prln patimile 101 ;,i de nu nevom
'~~ ,', '_ . (1 '" ".. ... U~ruA,

iar4:$i

intra ;;~, ]~,te

m,el

N "

aceasta, Hmtimpfa
'!f' '_--

ce~

d;upa botez.
O!.III~

d . din ':_:i_.i'Ii Sw S~~llscoa~m iu.arit"" ,pnn U;lten"!:al-Ea ,ea,sa,sr .. UWl.:':~ a .' numelai .lui, H.rlstos Iisus, apoi ei ne vor Sf.lpmi pe' nQi,,~ in
::.1~
.!;
g, ... , _

·,.,rL

eel viitof.'~ FmWe; 'D.. oare stntl Prea Cuvioase P,~ie:1' &aci care,ne~ diu. razboi neua din )a,Uflmn nOSmI l' Sit!rdul! P,at:inlie noastre cele de mulE, felwi de care am ,... -n....,. .. . '!Ii..n J::.... il-.... Iobi· vl!J, mai ma:nJ~ rrate ,oan~ ace:~h;la '...::- t.u2cn CatMn~',ttz... ~lI;f ...:11_ .,. veaeulde acum
~j, ih
g

VIJJIj,

'L,· •

t!l. ..JI~_ vmesc pe :nol·.J!,..... ~ ..,.::;1 UlU it '~illJJ.,I., u.ili uaumru


_,J:

.L!~ ..=1I1 rea C'" ··'unoo:se ,'aml'fe:!i' paW]Jwe ~ pi'" catele nou~e' se pot nu_mi $1ldlrad?' Stant"1: Sintii si dilunne:reiestii PIrinJi amBismricii au mteles, irare ~ e.! oriee p.a,tintI cMe fie Inpli, pre nol, es.te un

f m OOJt;; 'D ar , .T~

OO~$

l("

110

'II} , ,:I,

98

. '., Akntie, ca sa se fac4Wnta purorea firl de mici un gi.ru.t ~ ,daca II parea a ,t!5;te bun, T;'_'_~Yire' r-- ~ ca-__ dnd.··· '-OR: ... .,._ ~tnJ. ~~pl1l'inIl'IIiiIP - aR~-"'" '!IIiI~J.J...... ..... pe,ce1 ee ~ ..SI"Se,imjlotd~ , (.ill minie asupm ,ceJui videan ~-_. ~aQun~~~ indat~ d~~ impotriv1m" 34 strig~c.tre R ,ta
~I~
j!

I.WII,U

~,,"'i nljn~lf:&.r.. ~R;

...."" Ik,:y

~t,os - ca p'rafu! in vint nlID,ucirile lui


l~ •

pe yraJIl'la.$R $ti rmlpmdUf-Se~'prin rrru.meJ.e ,sfint -Iud fisus cd


H'.U
-

w.~~~,~~,

5i ~hma~.ceseluptf/,'va

vedea.
_

ea fumul mre se misMe eu


1

drac al CUlViei, se peate izgoni ~i , fuga de 'priet:enite de temleie, prin paza de ~eneviIeJ'pM ost ~ fug.ciW1e,~,~i.prin nejudeCHea vreod;ata a ~va,care ckut in ,aceas,tapatima sau 'in alta; pin de Dumnepnn trezWea ininPi $i prin rug.adune este izgonit.dra-' 1wttrjj; prin lWKie-anUnte" pm ater).jiei' prill fric.l de DumnezEaI Ji pin trezimamin~,seizgon:esc dracii multi p~ luri'tj car-e11llp,t\ pe om ,i-i due !azb"'~ ¥burare ,$i m~~

Ie draC'Ullicurv.iei; ~

mea
em

eele impotr.i\1ite pa,timilof. . ~ ~~Rfe~ Dar car-e S~l1't:Prea Cuvioase flrinte:, eele ttnpob'il\'Ite· patimUor draoo:;n. l' " . SttJreJul:: Cere impotriVite patinti!orl' &ate~Foane~swt vir'rutile~adicl h)a.te faptele bane,.. frate/e., OM rum, s:I iuO'eZe cineva virtutile.. Prea Cuvio.ase Pldinte, sp~ a putea izoON ,din ,~SJlu dracii~i patimif~?
CD

a ne inMma

...Sf mai stU, ~i.,1.c~a5ta&are _ktane lei pe finga chemarea netncretaU at nwnelui lw. Dsus Hristcs, mai fS'te nevloE ~ide

.... ,J,~:_

n~u

Sta~tul: Ja!a. Clm\. ira te Ioane: pM :Sft1er~.r pritt curtCd~t~~it de sine, ,prin d@faimarea de sine, prin rabdama necazwilor~i a sdrbe~of" ~i prin a pune pi! searna lui Dum.. ,
~le

tint-area dep~ prin rug'ct~e 'pM a,tires C\I1ilor sfiiUe 1 prin vorbirea cu ParinJi em iscusi'p, in cele duhovni.cefti!

lui Dumnszeu pent!ru 'toa~' eele ne aduc fnbistare' ~, dwere ... e '~gonesc dracii ~Weir ai s ~ ,i ai nenlultumirii; pM pHngere si saIade, de buna . '". voie, se iqones!e dracul eel rau al iubiirii dear,gnt; pM u.~ ea cu clubzuinJ.a $i inJelegere, prin pUns ,m: prin cugewe l moarte, se izgonesc dracii vmbirii de rau $i, ai vor.birii deTIe; pm~ $i.nad~de tu-e in D.mulezeu" prin pom~ nirea mor-ti.L prin gusmre'il bW1Ata~lor celor de, SQS,~se Izgote dlraLld iubirii de everi $I eel al ,adunJJii. de' pri.sos; 'prin,
scoate ~i sea,gon@$te de la sine draeul mibnirii ~i M intris~',prin CUl'lO$itmta nimicrUciti salet prin &ica de neputintcle le $i pM pocli.r¢a CW"at4...se izgcnE$te duhuJ mcrederii in ne ~i eel al nadAjduirlide sine; prin d.ragoste ~i prinru,gaune sincerl pentru eel ce fi..:a fac:ut r4u\I"se scoate ,~ se izgote de 1a sine dracul urii ~. at pomenirii. ,de rlu. sa 'mai. ~tiLfra,te.loone d sufletal omenesc are trei pjFfi:

sdrbe ~ip,1in mw~

ll'ltaluJl!

_ "';;" ~ m. 'VJ'@I1t.ea rug4o.'wm; pnn

:1Il.'A:~"e

.,.-"lIl.. -II

...-

....-

fl.t:1lF" .......,'1'"11 c'1! Ul • _ac.i'ld&~:.,....

~e'l;

,Px:n b.lcrarea fapteIOl'hune in aseuns, pnn deasa

E.aptelecele,brunet prin aceasta se iz,gont?$ti!' dracuI

Im~,le~ mnJel'

r~
100

de ~ se ,~te si ss izgon~~ dJJ,acu1, S la,~~el d~;m:e;' l?tm ,sm1darue este izSOnit dram! !erte\liei ~i al trindarVl~;' p~ adttcerea amiEde:de meade'! prin pomenirea ,~~~~, pEin ~ost.!j, prin s~n~e ~~ $Coate'~-se izg'o=' 2cuill! mtbmbAru p1n~e1Ul;, pnrn dragoslea de DumR£$te cU: nezeu $1 de ap,roap·elE~'. c11 c.:.. ~t::lJi.JI.Jj,~"",¥U:: 11,i,..U"a(. ImIUeJ-, iv-o..r'trin~'"'''' ..:1'_ . ul ....~ ,_ ..r~ f5t al :h~timeiJi oen al mubmi de pJi(Jeri; prin ruga.ciunu pec:tru. ,c~ ce te-a suparat, se sma.te~, se iZ:gonC$l'e dracul zavistiei ,51 ,~, f~~ ,de, rllu; pm ,eugetlrea ma 1llOalt-e" prill pmt ~ ~~~~e'~_~e S?-'ate de ia sine ~rarul.n@8imJirt[ ~daI
tC'a, '~'!Ii.lli<a.
oI;I'I...,!o"IGJil"lO; ,.,...~

mg~W1e ;.;~ ~

. - Din partea socotitQue se nasc cugereh~'necredintei, ale n mwtumUii, ate drti.rii im.poltriv,a lui 'Dwnne-zeu_, ale ~de. lU$iriii, ale necurt~tiI\tej, tii 'in'SOlri toate oogrtele c-elehuUtoare.
mauri-teo
- 'Din parlea cea poftitOMe; &e' nase roget~Ie iubirii de uk-e1i $I iubiru de s'lavA9i m scwt.l' tOlite. 'C\lgeuele ce secltea-

a socetitoare, cea pofti.bJaIle ;~ eel: mirtioasi;

nasc trei £elurl de cugete.

$'-'

din, acesiea,

~;

'pM ~

pnn ma,gosteaJ de, Dumnemu1 prin gme.. ~ prin paza o:hiillor ~ a'min,lUl' se izgo-

101

~mzb~,,.;I:~:FFr .,.I~,., ~..... ~u.r ~ za~. .


1oI!III.~.

... 1.....

~ Mar' din p·!!3It,~...-rea. mtnttw~~ , ... ~ .


.• ",-'
.1

a ih/rut:arii~ Jar pe .zapta ce'a 11!--..~,~; .... ..:I .. -. · .... ~~, ~_ . '.. . V'-KI Ui[lagostm ne~'·* 1,', .' .. mmm: ·noas.bie flU $e' v,a tnrtuneca 'Vreoda .---. ~ ~llo; ·ttmina rnaisUS.zlsenu \'FOlpUk ...;':~l" '~"rn,aCU8etekcele - I~......... f'II~IIi:!'''''''' ,A;_ .... a......... nuniot?"'" ~
n . ~.i'
cu' ~ . " _'

ci-WW
•-

tUol 'ClUnO$tin~. .~.1~, d" .' ... ~'


..... ¥

!Io1.iY~,b,i(}ruw.: partea cea ..-_'''.' nnpodJoblm_ rq .. f,: ,...... - - -L,~_~ . SOCOti. .~


.... . !IOU

:dtn M~ftu_',

vistia 'i:~ ,-.&,~unea..C\1 draptea· cu izbin.direa ~w..,;;:-_ " 0<-. ~JO.tes~ cur4bd·· ,,;oooiiil'i'p-'~~~,.,:...<:.$i.cT " .. '.. :..,' ---, .. . UUIIlij_
L

Jub~ded~ ~ ... ~.u" WJU_I~acusmavos1.ovia; . en sme~t _: ~"b" ru .. ~' ",.' a ~cu posNf; iubirea de ... _'il~ m ..~y,a ...U :U'ea, de armnt -- ...,..J, I ~"'ilil.,
L. _ -

.•

CUt'lO$ 'i.iII.llJ
• .'

~~.a~~.de fa sine seeste '. .. '. ~ .r:~ --.: "-M .ii,OT Ie CiQe a;q SOOOti $i a... b·'- 1 '. j ZlSDW., _!cuf~ntWe,-1e. b _1 "" ,,_. ~ ·flWJ~·~'1Ill n~...o1::.... -l'" ~. lUlK!t eeie lmJV'i'm.'I!r~ In.. n..... ,~1..11.&. "''''''''-IIi,~~,'n.f!.;g; e~ scoa- ~ -ta - u~.. 1"-"'fa nefn-d_!loiekU- ·, : ··--'T.... ~p·u~ ' _. Uu; neml:"l~ ,. . ,". :.._ ._ ' .. -'-- . ) .' ... Cf III Dtmme-. HU,J.!fju.~a Cl e«i7W"O ....... _'II b· 1· . ~ "" ~ u"u:w'" ~.iIi:'tIi"'iI""'m- 1~·~·PmUr'c·, ·'·mned' . UJl 11l$U'e~- cu. d'~ ~'~ b·In:e.JUl " ~ ""'"""'~U'!C!I:'I"a"" . 1, .. e, -.; -._ !.li:u1. ..,g patimj, ji
De

. ea_~dne';~~a'·scoa·te··~ D
dra~~ .~~. ..~
1 ., .IJ .
_''i !li..lIaI
I .•.

~~

~,

Ci!:Jj,

........

g,Il:_ ... ,.,q

-,.~,,.,..,..,

!!Ii., ,-....1.

ea, n::lii!!'.... . - ri'-'_ . - '.' '''I~- k·~ I,L, 1i~ .... ,_::1' _ _., '" ~ '1o!w:DIoUGli[..uQ:r ~.III'1- e._iIo .......-11..0.. ~~.~.~
.~.
oI.Il!IIl ~U!.;I

lta-E'

-, - .,' ..
'YoQ
II

CU8,e~ udd~ te - ...... l. ~a ,.:. .


I I I' '.

J.' 1."

'•..• .... A.,if!"'id • -;",......._. .' ..................... ,. '" ucentcu.' ~".:;-iJ$I.:.~ n~··) til' '~Waui noesrra dUii',~ .. 'N ~_,A,_,:::.... \!'r~u,.,:.a de' asem.inal ell .minUDlls ceie' mari" ca avem de ce sa, ne miram intru fapmie noastIle~nwnai de vom "rea sl, petrecem viatA CW"alU.>i;f~Apei ad1iuga~NOare flU se izgonesc ,dIfa.cii din-

It'AIf IIiI V

I~

.•

I ~ ~'-·

'I!JiI;~
~'

·1

a,

.'

ill,

Ir;.,.LW

+i-~'

:a. a de'
e

'II.l'",oII:, .... .!!i'iW]

w.Ul

-.'. " -:, ~'iII- _. _1"':"_

'!!iU ~
.

'

"

a. fa' UI'· nAn:lIn~~,-~' -~LIll[il '(CKu' Oe :s~ t. h... ... 11::_ .


-.,....1
-'$ ~~- .... "1'.

_Ii

..,

II,

Doe~

'.

Ii

. cu

yll

~'~\liI. ~~~

111.1/

~,~

"

- II, _- _ " ..

.!J. .

r r.,

m.

ca

,sa ,Zle wpfirtz4lorl~


_...

'CU, bJin..:l-~~, £.1'11


-~~Qj, ~

cu . pUfi'!'f'i'~ - .~I!lj

7.~, _.

ap,'-Q,cea

¥'"'

IIiiII

111'I"II\"I~QI'J!'6"~"';;;; ~,!l~.!Iy,plbg

pe :ea ~fo4te
,-iI:
I

". _.-- -' ".

1V!WliI

·"",'~C"g)aW'1!ll1

'i'";i",p'",,'

•.,..

rt 'I ii"IIIuA '--....... ,K,i .


'.

tin·' - Je, "


_ .

cu.fapta eea bWlA --,a' .... .... .


rug.-

fl. a-

Il

~"'m sufietului. 0

".Ii":""",

sa
-'-'~'

~I""

tre no·? Au nu izgonim noi .prin lupta contra poi'telor pe dracul <:UtVieir, rill 5b'a~e.pe allenev~ p ,prinblindete pe I ...dri"· "'bd- .: . ~.are ~. plZmet:.r prm 'tAcere .pe',~ VOl'" , ... . 1· • ~ ... 'ili mm~· eli PfW: r.l • pe birii de rau ~i,ilmu!!tor ,allor' patimi 1ili I(CuV'. 5). Vell .ft,are wane, ,eA,patimll,e noastre s,mt ~te' draci '[Ii '1 Ven ca Cine'izgpneste acesJte pa;mm dIn su£1ehd saUl' 'pm luerarea -"a:ptWor bune, acela izg;anE$ie dra,cii de Ia sine? '$i a 51intelegj ~& mU b,D!, sa $W d. ace!. ee se ~llPU: i izg;ortesc s ";-.:'1 d ill.. ~ .,.." ...1...... • It __ ,.~1 pawuJWe' e 14, Me" aCi!tB Slbt $11ac,a.tor.i.l~'nunUB. ~J.:UJta ·P·.. ,...b...'In@ d ·7 00';I...J,:,i!i...;,1 Jl"lm.'d. e, DIIC;!i:- ",",,"'~ .. ~~,I. . - .. ';'~ D&.:, I!!ie it e·. 1m S·-· _ ...... I.i!l.i!JLiUIW." cue ziee; ,~Sl $.W cl aeest rtzboi all V10Stru pe', cate U 'purtati ... • <IoJ_,:,1 ~ , n.,,_,_.~" " . tmpotnva pawuuOl ~l p~re .u UUUUR::ze'U mtocmal ca 'pe
II; :£, .' ;!i,_,I'!!t.tL~
JaIII,,"

,!I

i:lIo

IIil

:n

,@""

~1.., "':':iI1"'fO'ft~II"'i'illn·1'" ~ -.~ ~.; 05 .............. e.... ~~.1 IL,g'w:'i:I.lil ~w..y"


I.., 1

Pl1LC'---;:""':1,Ol-' r~'U. y~. _

~'Fa ~~!Ei.

f~I~,~,.'

:!IIII.ill 1i!"~'liii~ii·!Il<

M~.lll!.

,_.jj~'1

I.A~'~.11IoII..1

'I'!!'ili

<}

1Ii"A!li -8

cu pati.m,ije
• ~N
, ........ ~.

vom. pu,tea. SOOare;jl uP'oni din ~ ,itI_.. ..

·.

As

c.

~.'

'."

tfel ~JU'~
,~..:......

"',

_.

'

'.

~riJ,,,,,,,,

~~

P,ea Milostivul~ ,"


--

~~-IC:-·~~~IYi~I.L~'

·~I ~

lar~
~.a

s~tefe
".

I'

" p~~: Dumnez!u." nOI IlOa.S1J;e pe tOti mad!


. . ...

,'II

III

fttr! de nici 0 sctde.re san deos.ebire"~ (~C'UV, ). S la'tll hate loane~ca 'prin alutoruI BU1Udui Dumtne.Ze1.l1' ail auzitatitea. ma.rtwi.i dela Sl1.ntii:jl d~es,ti PMinIt pin c~e ai 'fhvijat cum poole cin«va ,sa scoa:til<iraoi de la. $i
~f

·i...,....,_",'
.K;1:M,.

~alia rh~ ~ ...1... ~,~'E L_ .. .t"-...at ca emu} sa oeara de 1a .~".uy~ 'U4J.tU, lciCent de m:in .. I . ".-' .... - ." lin&f 'toate dte ti-am "s- "-'"-~ , acum-a__ ·~daug unt, ~~ta mtr~bare .. pe iii'·· $1 sa £ii, m~..l:;~. • pus pUla. .-.' _ - , ~A s ~ L.., Jl aceasta~ ~ '. lii.I-~1:a:t, ..ntsb,e laa.ne c:a m-n- .. ,,:Ii..::: Vla't4 a.uata ,i petree... ,~ ." _ . . . ,. :;- ~ 'v,£ IAJ"Ui 'care due vol. 011 Ie ~L~_~UlSuf~ere $1 :ur4~e (Siracie) de buna utKcuntmJcde'c€llceiac' .. ~ __ '" '- -"' . _ . ~"LuaID aces.ta ilinva",:~ ii', ,.' ~~,~.,mmtml
ta
n~~ " .'. _ .....,1. ~~
1fI:o~
T'IjiI ~,. -'l-Q,,& "".
I.!"
L.

lZ.goneasca din ~uue"tul Slu ..J__ _:'r-:-pati!n::ile C:,. ~.:::_, ...L.~ ~~ _ n ..~va sa swaM -. ~d.Cll $1
!J-!!o

Stinfii P',~~=",;,
• cu,u,w,..."

.. '.Hlp;:

J..LiaHe"" prin ' _.,;',_ ..... 1r.


a.t:n
. '. -.

T~._,_

F~,u:-J,e:m.arturi1 aduse .td/1mt a.un ItX'Utte. • ,_

..,

•• atC1

de la
-

,.' ~ S.4

m :s:nai intrebat ,i did este

if

LII).I.I~_D.1li.1l'e
1

.. ...:,_: '''Ii'" 0"" ...


JI

. , J~ $1 . am.fa Slinhtl d:n1'Hili"i;.:v.,...._ eod.or Studjlk U:I. ~_ .&".~- u ..lnsi j......... E.~I;'....;:.......J .....I!i!l... ... .. i " , .' . = .' ,~1;1 7
K',.IlI;_'_'~"",: ~~ !jNo... ...."I~

!II;

-_

MIJ.II,~

-1fo"JU:1\..l

"i.4uie

cA adevaratii. ,ea1ugMl care ,petree viata rurat8J in ;supunere ~ smerenie ~ Sf! luptl. pentru izblvirea de .patinlL se ~ f ·a. eosebire" cu pustnicil. cei marl.$1 cu sfillpnicur care au d facut senme ~i minuru ! Ded, ~i&.a~a tat daca vrei sa ajungi.la a~eutlferici;ta mAe Ac... •• • • ... a """ ~ ,.J.:" sura d a, JZgOlll. Y.J/. ac:u ~1de ,a ',L. mu:u,1I\,l •..::w~".;-te CUr. tOOJrrw.e _e '" iaee sa dud via,tA curatit, in supunere ..ascu1tue si in. stride de patimi.,$,i atunci vel ajWlge' la nepittimire,. vei a.jW1~ mare facltOJ" de mirrL'urU$ asemenea ru eei ,ce izgonBSC dradi" Caca. ins!, inainCe' de a scoate dram din sin.. p, ~i~.m ,CO" rali de pa,tiu:ti". ve~ ,aVeI obntmida $1 neb1.Jtla mdra...:_zneaht sa L...-.. ",_ ~ n._~,_ .... , A -" d ..JI1_ .... ~1....11.. ....., ...iIi_ •• ...1:_ l~ mgt. ~w LJwiuu:!%eU Lca 54"'11 ea.I~W.'~ a sc.oa.u= maCU Ulul altil. ~l de a face minunL a.poi" prin. aoeastl mindrie, vei fl. baljoc\ori,t de dtantl. Du.'pi rum, adevere$lte' Sflntul Si.dUOl-

102

PA.RfNTEU 'nEOP

nezeu, care au avut smerenia ca ternelie a 'Vietili lor, nu numai d nu au indrazrut sa 00· -=, de laDumne2e.u darullacerii ;.e :rrUn.uni, d chiar sl atunci cin.d. Iis,.,ada:- un dar ca ,i!)cestajr~, s-au intors dinspre'el $i S.U, rugat pe ~u ea sa ia darul del fa ,ei. Sf. areasta 0 f.~ceau acei fericitiJ de-a plltUFea pome-

dar r din m'wta mor smereni.e~ei s-ar SOC(),ti, nevred:nid de un dar ca aeesta, si a.r cere de lit Dum.ne.zeu sa ia darul de lao ei, CU ~t~:ta ~C~ zke· Sfin'ruJ Isaac Sirul: ...'Dmptii eei ade; "·ilrati.t nu numai ,ca.. n paftse ac:estea, d dUa.r de'Ii s-au da!:1i' n se intill'C de' Ia ele ~ lac ac-easta nu numai lcie'ochi oameruler, ci ~ in aseuns, in sinea .lor. 'ea iata un oareeare dintre P4rinti 'c-ei. SfinJii, penrru ,euratuea sa, a luat dar de la Dumaezeu, dat' el s-a mgat stlruibor Ia 'CreabJlul ca .Soapi ia daruJ. de Ja dlnsul, Ba a mal pus si pe aJti sfin 1i sa se roege pentru dinsuJ m,uj, Dumnezeu, ca ~-i ia darul de' Ja e[":; (Cuv ..36). Asadar aseulta $I ID,teJege ca :adevt.ra·t.il robi ttti lui Dum ..

Matt cA ,adev,HlJpj robl a~ .uj Dumaezeu nu numai ca nu mm,iznesc ,M ,ceara de Ia Dumnezeu darul facerii de minuni" d dUM'de lis-ar da aces!
(ellV" 36). Tot aces mare Pminte

n~u sl-i dea har ~l,dar .sa facl .mmuru Y.U. ,sa. izgoneasc:a. draa; unul Cit acela este i!pitit de' dlracul c-e!baljocori~or"

PHinte Isaac

SiruL zidnd:

;"Cin, se rroagf lui Own..

aseundeau de oameru ~i se luptau eu . AI'. :iu:geau ~ se~ 1 ~ sme ca sa nu IDasil. urne sj. :Sa .nu fie cunoscuti de clbie' pnn oomem ca d. nu~ p~M"da. slaJ.va cea de 1'1Dumnezeu, pentru s]ava eel de, !a oamem.:. unul dintre ac~tia, a lost,~ SBhrul Macarie AlexandnnuJ l(_ce't.AJeanul),. cW.ia ~ pentru v.iaJa sa ,cu.m.u. s.i sfinta ,~ipenb'u mariIe nevointe pustj

niti dlJep~iOOft1el1.ti lw Dumaezeu, iel .nu ~va elm prioina unui dar ca acesta d aluneee in p.rrlpastia. ooa ~Ka de' fund a mindriei si din slinji. sa se faJC4 mao l~ Sa au fast ·unit S.bnti; care, ,a'vind darul £teem de'minuni!, se p.r~famau cit smtneburri, cum. au .fost SfinJij Simeon, Ancmf!i $'I al~" care s-eu f,acu;f ,neb1.lni pentru Hristos spre ,a haijOOOri pe dracul mln...J~ • ~.I ....~.u.1iel;n • d.l ~v,el ~ dE!$a11e'. .,
j

104

Pari ............ ~,'''''' ~ U de . .o'j,'I'"li': :;"n, N11~.d· p.',"l.II,auu .. de laJ Dum';lii'ij'i";,~ r~"U= I r"'!l!!llialLU:;,. nezeu mare dar Ide a lace min~, $i de· a i'fnvd, mo¢i.i cu co'nl, • • I~,. 'v'mtul;: IJvusese mare .ferlldre Cit la moartea JlW sa. VIe J!tUiU$1
'·,i:..~1 Qi;1LU
iIU..LWL~ ~!LI
&.&~I ~&:;~ _
r--

Feridtul om.alilw. Dumnezeu

Domnul nostnJ IisusHristos


,01 sase

pusese ~"""'in1utbun
" ntmu.rn.~

pupn

p~,

fUndcl. seSocotea pc: sine c6 mea nu


:Stm"et dar
,. " ~

cu.toabHJ~~e r08Mtdi; jar et Prea See rru;ga dltre' inpri sl.cl maiiase,

~~'t~;~P~~ Plnnm !l}C~~ioase d.


W;i:;u.,A .. ' til:
-. , .. .....II.

mal

sm't ~

alE

5mretul; sa ,W, kalte Ioane, cA .adeva.ra~e ll'OO'u;niuu sat dedt de la Dun-w.ezeu, iar minuni false $imincinoase slid de m'ulte .feluri :,icbipuri.,. cues-au facu.t $I se fac de lcltr-eloam. rut cei £enneca.ton ~ I,itiv ISpre a lor v~a,. osinda,_~ piene .. nunile ~'lt. dfa.cesti pe care ~,e..a.fa~t N..i. va2'Ut aeolo cwn aeeia aD pre1aCld toiege1e]or in &.ala-, 1 uri? Cum au prefacut ,apele ri'U!lm in sm,ge? IC?J1l au broaste in pamintul EgiptUiui ~lea '7 22; 8, i) ? DiaI'·ateSte' futblciri dr.~ti s-au stins ~i au pierit m fap. adev~telor minuru pe care le-a..facut Dumnezeu p,rin mi:na robilor. SIi: .Mois~. i Aaron {I~irea. 8.. l8}. Apoi, n-ai dlit deSpl'le' vraJi.. s tcarea real din Endor, cMe·la mgadunea lui. SauL inlparahd lui Israel, a clttema·t din fad' un. :d!rac in dhLipw Proorocului Samuil, spre'l~~ .peSaul ;,ia.:=i aduee pierzarea lui ? (I 5mJ.~ 2,.8; 7,lI9)., A_poi n-ai d.titin Cr-onici;, ca. Saul, pentru ci a eerut aju.toml dradloesi.al vr4jit~d~ pentru a de soarta. UnJ: ... (,lI.tiei lul, a fus pedepsit de Dumnezeu cu moartea ~ ~ a celor trei 6i sal.? (I Cronici 10, 13)..Apm in aptde Sfinti!or Apostna.n~,ai dtit despre minunile cel~ ~.~O?$ti..pe. ~.le faIC~.Sitnon Vrajitorul (Fa.pti! 8,9)? N~ a~t cuvmte~ ~Jintu1 ui Ap o!i'wl Petru, unde aratl ca. acest Simon ~ XaJ1KJru,t atUea nUnuni dr-alJe$ti £tcea, in Romi-T ind1: implfaWJ rClaudi,e
~l

m~. a'ooiltt:'.i

...l!. m- 'T'!I...• ~,-~-~. u@ .M, U'W.LliIi.~U

Fra~a ta n-ai cilit in dumnezeiasca

Scrip'hu~a despre au'V14jitoJUJ lui, F~on ?

ana

,~.~ ~ ~. toii,. oeta~Rmneim .'~'. aveau ca pe un d ..' . ?r~· W\. est. ..1W1UlezeU. (] g ...._' ~ fiu al d iavolului htlcea cu. nQudri1e sale de mergea rdlupi elo

m·wtim.e de draci in dU.pul itnor oarneru cue' murisera de

106

~~l~ .

D.l1I·D~_"~

.~

·i~

--

.....

demmt, :~ em. d.cea ca pM a sa putere i-a inviat pe ,Ke$tia din.


drlcetli, Dca 'poe oom_enjj ceil ~chiopi d. umble/- pe muti· s.I vorbeascl,. W'lOOft $e' iAt'6lU cu doua fete, ,aitoori Ie. p.reflcea In capri;. in ~:, In paslJiejl se
mortit ,i to,t prinnQudrile
t-....... • ~·~i

c4 dum.nezeiescul Ev~gheisI

pe to)i ~ lui i..trimis in, a gheenI.i a,~dunat pe totffi,dr.a;dti sat,. f'i pe norii cem1l.i l-iiu adus in (date ·tmde predka Stintu1Ui loan ..sl a.rolo' a in.cepu·~'en
ca va pierde rau pe roan. Si a seos chnmare tra dradmcbi~
unO:l'
_, ...1~.......:.~ 1~ .... 1....~· ~ t...... t~.l ~~,-. 11d.IIUuJ:.~ ZXU'i:' lace lei Ue.1t:1. : .

~cn",..,.~ ...,.. ~.&:1QIL1lA

1000WlU ~

in .~u;; _~urim' se ~tifu.;Ja+..-. .......... ...hi ~:rL· ......;'l..,:: ...... L , :~

de mi nunlilU. ..I..A~.' W.'4~Y,

:,l! a

1.iil1..1_. se UJiUw

1I~.~ care: in ioc de a..Jl'Uia pe ell au ta~ruart be:IDsc.r ~ care S~l1j! CD vr4jJle Wl sale" n prefacuse irl, om. Apoj ,r,a f!gaduit Ia loti ~et4_

rod. a flcut cu naluWe,. de a mviat pe 6td. unei 'wduve care m~' de ,C1.1rlnd. A spus la Oimeni sa-I taie 'pe el, ca a
, ,!" -

Apoi in Fap. Sfintului Apostol Petnt ,~,a mIdp,mu de ncr

ZJ va mVIa~

S·· a 0.1, ~,', _ ..oil ....:....!i1i..... ~e _._1 -11 urb'IOl, UA!.UW-~

pe oameru,

,~.

trm

oameni, cue rnurisera Dtecaji de multi 'vrem.e.~ fiind. 'el. ror,abieri $i mati Lumea uirttndu-se Ia ej ii~4 ,1 isoc~ ti.ra drep~ ,oa~ iar nu dsad, caci aveau cNpuri e.xact ca _1 ......... 1·· .'. a..' '. s-a:u- m.~ ...ll""'t?...e ',;.l!IOJ' ,oomlU1Se.!' ApOl" . _L~,c.!l.!l.l .a:....

ratele dukuri eare slujeau :ui~


.r

Rom.eL cl ~l se va inaIla Ja eer Iiplesnind dJIn miini a'm.cep It a zbure prin vazduh la mare i"l!IJim.ejl' :purtat fUnd de, neca-

Romei" de' Marele Apostol etru., care ru ... gindu-se Domnll1trl nostru ,Usus.fIris,tos, l-a pogoriit pe ac-est VTap~(Jrwjj~ al.adev,lrulw.J! fiu aldjav,olului din vazdUh_". la pamIntJ ~ r,lu a pre-rit (Via~a.'Slin,tUlui Ap. Pe~ Bu~}tL
ruhlrfJf ,cetc\~or

$i apoi . in Qele diet urma, a fo.s,t bJruit s:ii nl$1nat in lata

1905" PL 1233}1..

'

ltulla ef__, pte ,Ca.redrac SRmuu] loan Ev~gheJjstull~ lega.t ;d l-a, ~, 1a ~,;'~ ca. adaos, v.mjitoml a 'mU trimis,-_ pe """~'~ care ·Ia It:~,I J:""""i ~ ... ,A' . a bimi..s, d·"01 tuil.\ ceJ. mm. vi ~- ,. ,il....1 '1 n:S+i... ••. .- ,. .JI:..... • ~ -dal '"~ '1'01. au ~i a spus· lea W\W sa. inke :m :S&tb:1Il Ioan;f jar aim] d lamier alara 54 vada oe va pAti, a~a ,si ,sl. vUtI :~-i sp1.lftl, '" v.b.ind
I

spurcatuL de a, ponmdt cu mare'mindrie unui dr,ae :s1ujiklr al AU sa. Be duca sa ,om~repe' ~.IOa.n.,$.i d-i du<:1 sufl~

diea Evan_gheHa 1m Hri5tos

Apoi,. &am Ioane, n-ai cib1t in viata S&tuJui ~ intru lOt 14uda.tulw loon Evan~e~; ~pre"~UJli:!e We marl pE!' care le ttcea.aoem piemtor de suDete, mare1:e' fennedlmr au,nGp.;; caI"epeb'ecea in pustie_-islujea lui olm~ de drad, timp' de multi ani, $i cue atitea semne si minuni draoo~ti fa~f mci toti if socotea·u. ca. pe un dumnezeu ? auzirnd. cA d~ loan 'EvmghelistuI pre-

_ cad

m plt1ile aoe1ea, a mdrlmit prea

sermtd ~ tei Cruci. Pre vt~jitor l~ parisit puterea Idraoea.sca" care' Ii' slujea, nu ,ii mal iesitdin i'Mfe,f $i acole rau. S"'U aAwdat ,ia pierit, Irnpreun4 cu. toti s~1,.Ijitorii ~ drac. Iaepe cei ,tfE~_drari l pe care ii seosese din mare in chip de oameni, SJin~ loan. i'lf;ha t:........• ~ 1 N ...... Evan,&~~Lwl-a .a....:....... .;,... .... gh eena,,"d[1ur .... ~ ym'w'I JOluWl:iO.PS ~JUl~U'L~. s ...... ~,~ rt..:,_ (Viata S.lnmlw loan E:vangheListtil!, Vie1i!e Sfin1;illor" sept ,26 de zile, Bu,~ti:l 19tH) Apoi firate Ioane, n-ai ant &ipa bl despre Oprian/:61o50011 ,ace~adjn An tio'rua Siriei,. de pe vremea bnpanttului . Cede ... care mai inain.h!' de a erede 'in Hrist:os, era mare vr4pkut ~ ferrnecltot, prin care a ajUI'lS sa fie. mare prieten aisa:tanel? Si cam d lJ!p~ce .S~ crestina.Jt,. singm" m~a despre el, d a vorbit eu satana lata ,c.atre fa:f4, ~i,ea de mate cinsk: :s~amvredni.dt de ell. rat4 cuvintele luffi: ",'Sa. mil aedeJi pe mine' fratilor, c! ,eu.pe diavolDt l-am VUll t t'i prin jed.ta.l~,mn rugat pe el $i l-am santta,t:-I am grlU cu dinsul Ji IW ,ce-i care smt bnpreuna cu el mai ~ $,i m ..a iubn ;,i mi-a, lludat intele¢unea mea.or~ un pile ,de drad mi-a dat spll!'sl!ujU'ea mea. Chipw lui era ca 0 Hoom de iMb.1 ~i capu11ui era mamunat" iar ,dnd se m.ton:ea m.coa,ce' '$I iinoolo ,sa cU'trernura loorl acela $i multi 1in~ scaW1!W ~ui alJ1lJJ ~i s~teau cu £elwite 'Md~U~, N lar,~b.=$upnile lui Ciprim cde w,a~.ttlf.e$~ eRU mai presus de orice tndtipuire ..Cad. ,iv,azduhul se deprins.esea~ sdlim .. ..... . . ... 1.......;, . • .....-1 ba, ~ vmturi. man ,aPOmlt $l';,~Uile~ m.an ~. PWJJ. man ilUUC~
OJ
;b;; ~._ •
i

Wescul loan Evallghelistul a pecetlmtmarea

$J, -11 '.,~aCli m UUPIW. all ,or


• ~ III •

d-

....

~1.!...:ll

a, ~

'~It

+i ,.......... cam.eru~ mec.a~.;.a.'I.,u,uCl d' ,'IlLD.Ulf'l.oi;

''""'''5i,1I'Q ~ .. , f'!I'!IJ·SI. ~~, ~I_ ~~ 1oBIo, ~!Ii.!:II.

lOB

un jidov fe.rmect.t.m' ..A fmttrimis·la el.in miezU1 nop~ ,slstea


a tt lUI
& IR

_ .... _t_,1IO. .'111 'b'


iIU~W 1~~Ulal' il

$i 51 Cl$itepte

pma ce va veni dneva infricoea·t la vederer. dar ..!I .... ....c., '·Ci ..... nu. se '!l"sarnA at: ew, ~,1sa 03i<U-a once va V'01~~. asa,.cduCU\du-se el dupa sfatuI aoellii jidov fetmdtor, ~i sti1nd,acota pe .i£I ":&.i:.. . .. ',.... ..1'::. 'm~.• '.' ... 1 . ---L, ~ un ~swp ~. al!lrcm:oJui't a veru" m 'ei LD-avoill.J;u. eaiare :pe un ~~ u $1 l..intreDat pe reiee voi~te si OO"'·i t:rebuie de lao em. ? I,u- ·ble.sW-, a
11[ , ....
i

-'01eruOI' $11-8. :spus, SA se :sw.e ,i\CDlu'pe 1.U\ SULP


,. ~" • ,. .•

..•• :1......

~,

....'111 .

A,

matui ]l]j,odm.il zis:: ,.,Voiesc sa..md daii.ori,ce vOl pofli.t' ~Mar ...I: _ """"',•• De . ~ . 1 da. d .. _., . ~'I,Ivn,'ill.l-a zis; N'" :. vo~ti.il. te. ep~A~ e'Hristos w tau" apOl [ariee v[eicere de 113. :rnDle Q.i voi CIa ~I' •.w ilicllos\d ~i pre:a neba r nul foarrte"s a bucurat de' ajutorul primit de la satana, ,i,dID. ace! QOS a inoeput a face mare rlu rCr.edlndcJ$Jlor a~'" tini ..HI tndati lep4dat ..prin 'Viu pa de FIrlstcs atund
·1iI • ,.

mooor,
j

'sabna celee se arAtase [cakre pe ,~'b, i-a dar mu·. spre s'~ujire un drae dinlTe cei nW. puternid .llngl eL H. ise supr\lnl·f[i sa":! jute sI.~~ mdepMneasca t:i)al.~e dante de d..liodo ioarte ,eete· I s-a bueurat de 3.'U toruli pri.mit de la :sa:tana. i tieea rau 'cre$ti$ ndor nu numaii d~n. etatea ,iMitropolia [CIt:atUei, ci ~i pM c oate or.a.~le $1satele· din ,oslM[vul SiciUei, mwte' Jr[IU'tlti~i marl :fermeca,to;rii ftrea ,mae cafe sud si aoestea:: IOdat4, aflindu~ in ~gu] ICleti1iJ 'N$te feme~ ·c:w-e mergeau ~atreburile ]or., actst 'hlesten kat Iliodor Ie-,a. flrut de toata baqrf.)ClJla. Ul'Ilii~ cAa na]lucirile' sale draeesti au facui sa. curga riu 'mare de apl prin celate, iar femeileJ ca sa. nu . se ude hainelej- ~ ridicau cit puteau. ~te!e in sus, ~ cit m. SEt ved.Eta toaJI golidunea lor $i ~ toot! lumea rides. de ele. Apoi pieb"ele ~ lernntde se pr-efloeau in aur ~ le vindeai ,a]1tora ICU mare prer,
t

,..1.

:~

si darpa ce aoela cumplraus ia.t4$i Ie prefacu in petre ~lernne, $i. asa le t~(ea1 mare 'papa eelor ce cumpuau~ Pe iicele eele de boier ,iAeam maresi cinsti t, Ie ferm.eca. si s.e'imp.reuD8. cu elle', .s~ apoi el pe' fe_reas!r.1 iesea $i pleea de la e1e..$i':pentru mu!te 'rlutati1e sale, fimd 1UIIUlmt de Ieradidj' voievodul eel • ..Jl_ . i'" L._:~ ...c_,..Ji' • tnmrs [Ut:: C oru;.tan~ 'mtplrann gredlor, CU1.U aee a a. vemt " ::::!, in Sidla $i a voit g... $i 51.. ducA inVizan6a. !pre' judocatl llege 1
inaintea

knp,lra.tWUlr el ell fa.nrLooele'sale

du pe Vioievlod
1l1.1

:lI"'Iitlim' mib'-Ob" ~ 1 spas ~",se sFe wan.... d 'me e-a ~ aceia au. ]epadaJt hmneJe ler, el ,mtr~ clipf de ochi i·a dns ia Tarigrad gail' iinaintea hnpd_ratu1.ui., ia_r imp,jraml, v~dnd ,aceasta baijOCUI'~J a.dat mClin. ea indat1 sa jj 58 hie capul ~o. el, c:eritadun pahar.de ~ sa bea, a ~t inpmar ca.o musca. ~i.ID:nb'-o clip,a s-a intersin ceta'tea utaniern din Sicilia ItaHei. $i ,a dona, 'Oad find p'rins ,~ Ieg~Jt,dnd a 'Voi:t sa-i 'taie' capul, s-au ua:tat pe urmelor lui dOlUlil ,sfere Cafe zburau in sus pe
• ~'l

pe m90t",'wnJ
~ Ii"", ,..

sal•

....

maru:llliod.or sls-a farut ne~lazut $i C1$Ci tntr-c11cliipade vreme, .ar s"a aa~t in Sidlia, $.i fAcea ~ depMte senme.J.e ~imlnunile
sale dracesti, Apoi a in-dr~~ prea spurcatul sa intre in HIss.. rica lui. :IiristQs" sa ia(A mare 5rnirrt~_a crestinior dID hiserica

acoperi$u1 cased. sl l-au deslaru t si de aeelo a 2'burat bliesle-

Prea CUmrele' Tame arne D:::rrnnww nostru Jisus Hristos. DM prinzindll~l Sflntul Leon, Ep~apul Cataniei; care s]ujea ahmd. S6nta si dumrtezeia~ Utur,ghie~.l-a legal pe el en lomoronill, Slu ~ ,I poruncit came000r CMe erau amo"in b{se·rica sa adune lemne multe ~i sa. .fac' un focmare; iU'diupa oe focul s-a aprins cu toata puterea
,co fannecele sale'
$"~si ba~ocoreaOCA

lui, SfiiRm] Leon, de fa~ilcu mulJjmea cea multi a credfn'c~r' can;~priveau, it ml'tr,at ru eJ m. 'V'llpWa Eoculw, S~!liU a ,~~Ude' acolo pinJ ce rennecarorul eel blestemat nu Sr-a facu.t peal ~i cenusa, lac 5e:rbinte.aJ.a fooului nici de v~~e. 5fin.~ tulol Leon nu s-a atins (V ie1i1e Stintilo,r;- 20 febroane). Trestaxnen't dle.prin fa.ptele S&r¢ifor .P4rin~ ale S6nf;tltor Apostoli; dard:nu, crezi fratla ta cd, n~ .. tunci se fa.ceaummuni a drare$ti ~i,,fenn.ecatorn. Cld dlupa cum ti~,spus lahcepn~. pinA la sftr.$i"fUJ! umil satana ~ ingri lui nu vOf'inceta de a m amagi ~ de ;I,'~a lum.ea cu minimlle cele d1ra.C'e$lti,. ,CMle nu sin·t minunt, ei aaluciri ~ fn;;eladuni de ale satanai, Despre aces-t.lucru,. ~jtui torul noseu l1isus Hristos ne-a

Aoostea ti ]~,adus

anl!iin~ £rate lcane:... e pM Vechiw d

~tiinta.t pe not zidnd: ~Jn \rI'mnile celie de apoi, se vor scuta hris~ ~j p'C!Ol'nd:mindnC$i sivaI' face semnesi minuni marl ca sa am4;geascl de ax putea ;;i pe rei al~ (Mt 24, 24).
N

112

cu tUJtl.8hia poate d ifttoar.c'A p,ilm!ntW.,pe oeahlta

parte (yiatta ~ SRntIJui :Ser.afi.tn de Sarov)~$I 'lOft- avei-Ue drepmlui 1,0'1it toti ICo,pW intra-un eelS i-I pierd,tlt ,i'cu foe din, mr a ~ M'r mel@ ltd, llpoi de putste esle' 1« el s ,ntU'te tob~ede~ $I lu.ml'" rile ,mai ,Fele de' 1a un loc ~I alhll~, spre r_nirarea spidtittUO'l', care se,a,sura -a Crupriani, cA $I, ~te1e lie t teea e1 cu ~putere' drlceasc", dnd era el 'emuu:~Uor in.m,te de a 'CNde el in Donmul Hristos; apoi 'ce gNl1 it ate dJia,vo111d.ui,d, p_rod[1ca sunete ~ '~ovU:u.ri'm fa ~I'4'lri ti&tilm celof ~~Ii~ de el ? Dac:1 Sflntul AverdUer Ep~pu] T;erapoliei-l m~ ~.a,c~~Of ~de 'nuni, a 'pus pe niste drad sA dtu:A 0 e,ii1plSte idoleuca din
I ' J'

leropms~"ptna.ln IteRa".pesre marl ,itrlri~ a'poi ce gl¥utate ,esn: maeDor'sa mute din lac in loc ,diferite ob,iecre.:$l sa le fac1\mat
~-""IiIi'p"t'lIi _ .• -.ll. "iii U '~II1iO[ldll.,etit ., :wu, wt::"" . ,~~LtA.,
~ ,. +iii t!-

pete IftU, 'mJi ~

eu nlludrlle lor ca ,sa, tnee'te 'pe cei ne'in,~'


',. ., -' _

~~~:a=u:::::::=e:=:b:: camero
tele spiriti~itilaF$..iJ pel will prin v' zdub, la+ 1lttJ~e' ~ Data dupil, mlduria tnarelw ~postol PaveL care ~~ II'~' sat~a se p,refaoo' L'l Inger de ,b..urina/" (II ent". 11, 1.4--,m51, a,pr.U ce greutate eSE draroor" oe]m ee sl~~ $piri~,tilor de a lee prefaoo in apariW luminoase,. de a le Mlta mUfti. IU~l?ase ~i~te nl -adD in chip de lumind 7, ... DacA dupa wm tj.-am uata in lcele' despre vedeniile de Ladrad ilceatia lei pf'efac in chipw lul Hris al ,Maicii Dom.. nWlui!l' mlerilor ~at sfintilor ~1;iIno rice alt cllip~ ce ~ al apoi 1lJ ta'te a;u wadi de a se pmfaee la mewum'u1 spiritbtilOl' in acute fettle eere$t1 spre A-1 '~a " a-i duee la pterzare ? Si daci! .
J~,

Data U v,lzu·t tn. c:eJe del mid sua ist()J'igte ca, mM'U Jenne .. (I,torl~Simon, Chinops si mOidor wW"8iU prin vlZduh ~ 1n1Po

d.upa m.arturisirel d.umnezeielm Scripturi, ~ a invAta turij Sfindlor ParinPi Antih.ris~ eu slujitoru lui,. la stlr$:itullumii va face senu;,' , nwi ,,1mi.nuni CU' pluterea. sataturi. care VI fi in, fIJI
tndt va iz.loru toata lUlna~ cu pumtUe sale·dra~ti; ~ dac~ dupa,·CW1\ .afA S&~l 'B&em SiM iii StlnruJ Ipollt al Jlomei

114

115

rAlUNl'fLE

cLrorA

pentru

in om. Dar eu, penLTu a ma putea ~i\tnun ~l pentnl ca d. ~~ limurl si sa. deosebesc adevMul de' mmciuna, ,a, VI1ea sl ~bU

mi~loctreanecuuatelor d.uhW1" sa'~ prm lSpttDJr.E:a lui ~~e.tm $,' prln isp~tirea ~i f'olcsirea 'putetilror of:lor.p_~ de ~ze~

ca nu se fa('dU'~

nnd~~a

ad~~,a~~~

~.nuru, ~ ~

care' este semnul ,adevaratelor mi.nuni dela Durnnezeu ~


vat-ate
S!aretul:
Be

deosebesc de' cele mhtcinoasee

-ra,te.Ioane sa $'l:U &,atia ta ca minunile cele adel

prin,k'~oseami;1Jd-'_

amdJi~>t dIDtre eire smt: ' _ L Sa fie vredniee de numele Iui Dumnezeu $i sa fie cuprinse in Sfinta S:r.iptwa.~i in. SBnta, Traditie __ . _.. 2. Sa se prodlllca cu mijloaoole,cu care s-an produs rrununile 1\tinruJ~orului sf ale sfintilor Lui. 3. sa n u se ·Utgaduiasca unele pe ,aj,i"de;.l! sa nu se opuru\ unele altora. - 4. sa nu se contrazica cu S'finta, Scriphu4 sau ell S£in.ta Traditie. 5. ~, se urmareasca .,. tuirea sufl.erulw, omenese, 6. Sa aduca folos $i SpOi" viepi sld1.etej,ti, nu mor.tii si pAcab.JJ! ui7. 5'.virsUorul nUIl.unii sa gr Ila5Ca. numai adevarul, sa d uca 0 viat! fara. de pa ~~si .sa nu unnir,e~A interese persenale cu 5cop uri egolste, S,.Sa indrep~e mor2I'vuril'E!' la cei oe vad mtn'W"'!.ea~ . . 9. Sl poarte m ele slguranta si puterea d uhului ~ Ul Dumnezeu, ,,", . 10,,,SA dovedeasca hscrarea proniei lui Dumnezeu (In,V'ait'· de Credo Ort., Bucu.re:$U, 1952). Teate minunile cele adevarate se pot face nmnai in nu-

rnele lui lisus Hristoo $~.prin B,~ricaJ billHristOS,.;Aci : d up~ marturia M¥elw Apostol Pavel, es~: ;.oSfilp' '~melie ~[:
~~~$
ilj

a adell!:iru~ui (I. Tim, 31~ 15)., Ea tine canonul n:e~j tinat d adevarulld (Sf. Irirt;u, Contra tuturor erezii1or). ,;.Unde este Biserica ..z_c-eSfinh.d 'lrineu~,acolo este Duhulluj Dumneze~. ..:5_. . ' ... ".,1 acol 0 este si Biserica cu tot Harul, iar ,LJ~IlUJL( este a~ValW''I"''\..~1..~,~~ /1
1

(I Tim. 116.

3,,15).

'117

_ IltA, ,Irate Imme'; ares~l.sint eele adevarale ~i prindprue ,~e pentnl ,a,'COfloa.,t;e cine.V·1 deosebir.ea ctinb"e ,minWlie

cele adevMale·p mlnunillR' ce1e'false· $1,mir\,Moue. ~ tine minte bw aeeste ~ua:-umtca de ft'W!E'l\e'YO!e leste ,iI Ie ~~te pel acestea nu numai Pn!01ii ,~.dJ,ullrii;r d Ji ~, bUM ~tmif 'pre I. nu se .llt!d, ei de 18 ,odeV'k, mal des, ileum '¥I ""'~~d ap.ropi. . 'D, OD ft'ii,;,",...I:'"'fi'~:;1.. ...... nt"nnI~ e:i nu-" .. ~ r!lli nurulor faru~· de el eu n61tuiriie.- de 1. drad" . ,-. '. . .. Frafeie; Prea CuV'ioase Ptrlnte, vII muJ)~esc' ,din .9ufte~dJ m-ati hUllmit ~i:in lceutl. pr.lv,mt!. f':~mila Oom.nwU!i; darul PJ1e.aCurateffi SiJe Maid ,i ruglciunWle P.rea C'wrviOJiel V'OOitre mi vci sii eu, plcatosui ,-i nememioul, sI'oU wt mle ce run invttat,! voi cluta ~]H.le urmez dupa slaba .mea, putere~ . ~mrelul.: Du.rnne'Zf_u d-tl ,affiu.te" kate Jeane, ~ klt 100 ,pn'" ,de,U.sp,:re bine, ,dar:~ fii (U l~mUnle ~.cu ,trezvie ttl tofttl. vremea;. ca pltrivnkul nosll'u, diarvolut ca un leu UJ'.llblla c:lu.tind'p! cine, 56 'inshita (I Petru, S~8). Staruie en ftlal. des Ins&1'1t!
I.

~'ii!" ,WI

. '''-

'!Ii,"_'_,f!iiil
~ iI'~Ii&I~~,g

.&_&~

,~'~

·'III!'"~lt~

t'I; IIR

~I

DESPRB VISE" MAl PS LA.RG

:::: ~&:u~.:=~
~IO

rugac~unefnu"l~si ~th:~a ClJ1itr>r ~Bn~!d .~ '~ji de pd~


l~etnIrinare
Jl. on

d~ ~te on ve. strn~ 'C4 vra]maJul

vlno~~spove... Nu ui~a S6Jl'~Saip~,I, care zke: ,,_F.rampe .fraU! ajuttr rindu-se ~l sfitulndu"'5e sint ea ,0 oeta:te Intlritl ,iea e 1inPQ,~
rAti@ nebiruita'''' (Pilde 18, 1'9).
l

"Cine credle fN 'v';S"", fft'eJ. estie' etc, toful neiscusi,t iat cine ... Ie rid nia 0 crtza", , -,,"£;1 ,e'si'fe ftl(JsofJ CSCf1:M 3, 28j~

Cu ar:estespuse,r Ira. loans;. sa t.nd:wkmt V\Qtbirea .noostrl cu a.j:'utoruJ lui. Dumneeeu. hlt e4 1 biserica s-a teni1clnat Aca n.stul ~i toa:C!\ penmt Slinta Uturghie. Yorba ,noastra _ de
d~p6

"umll_

!l~e

1.a S6nta Biseftfl.

int:iJls peste dnci ceu~ de ~ ~ Donmul Si-tl6.e de SA ,nlefjem. ~i noi


.,i .de pin.! ac~
~4

~mos,.

~~=~~iV:u!~\:~~ "_Ie
.ffiasca.1 Mergi In pate !

F';ltele~WagJlslo'viti ~ rnj ierlatiJ Pree 'Cuvioue Pifinte,

Starel ul: Dumnezeu

sl te ."eItet

rslmealAw lome" ~d51'le nillu""

118

119

:d.~aud dbHnd.,antari dUhOVFtiO!.$ti"Ol 8Iuwi prea nununate. ~Si eea ce este de rW.r,ate,. e ca ~ aceasta 0 wisez nu c
g~Ioyesc
tesc eu eel a~te

Staretul: Dar pentru ce vrei sa :.tii numaidec:it ,alceste Iucruri, &ate loan!!,? ' F r:a/,eie: 18.ao pentru eel' Prea ICu'\~ioase Pirin~: de lit ,0 vre ~ t me'incoace eu am mceput,ga visez visuri foorte' 'min,lunate Mi se jp~ ca~ v~d 'intr=o biRric~ foanefnuncw.A..impodobila cu poJkandre ~ncu s,~nice de aW',cu,ca.ta~EasmA pres mlnuneta si .:~ ~,~e ,~~d PtC~, pe pe]jeti. in Bme.rtca'Jfoca de vAd proo~ MW]",JcatAcu ~nun.te plea fnmloase ,istra]'udte. Unoori parca ma. 'VAd "in Sfintu1 Altv ,$i P;reotij,aoe~a mi, b~a-

Idar,,,,,,O'Cm" l.!I'n~~~-=lLi!31 ..,.....1;:;U~,!liIIl..R: OOJi.e. '!UJ, ,e ,$1 C'1.1IIili smt """'""! .......1~.:' V-..I""""',:::~l... ~:JI bunesi .... ~~e'w ~ ."''1.: 'v·I!,i;iI!W u.~ ' De a'OOEavj rog de dab aceasta~ Prea Cuv.i.oase 'P,arinte, s~ 'rna I~~muriticit de pu1in asupra acestor lucrun,
r<:!i' .

de.a~es~ OO.],r ~
'Il;

p~

acum.,~U m-,a:ti Iamwit$i nu mi~apsp!llS


'"Ii

C:-l

cirile sint vederea unw, Iucru care .nU ,exisitl ('Scan, 3..23), Fm tele: E~ Prea ICUvircla5e parinte',r am auDt pe mulp, vor-

EItai 0 mnagrre

"

a oa tiJltor.'ClmtUi. nuntea .~ . oarme, AU mr~~= naiu'.h-;.

,......II....:.~,

.... ....a:

~e+

_,;0;,1

bi despte, d " ~. ..' '.. ~ .... md aescoperm.'" V,I rog sa-nu~SpttrlE#~. ,~l MLe Ice 'S~.'llt descoperirile ~ GU'e este·deeseblrea mb'e d~Jiri :$i vedGiM ? 5tareful': Frate loane, descoperiHa este CeV'8,Tnai mw,t dedl' vedenia, £iindcl V'edenia arata, lomului oareeare Wru\., pe cirtd desceperirea ,MaU omului lucruri mai adIDd dedi cele ce se vad, Aslfel,. vedem~, 5Bntul lean Teologul n-ume$te.' minuni cete CE' le vede in Apocali,psa (descoperirl) "i ne$tiind ce sm!,
i !e desoopera mgerul care U ar,atA desooperirea: ,,_P,entnJce ~.ai lllirai::1 Eu iii vol spune 'laina femei1 ~i a fiu~ C~ 0 tine pe dinsa ~icare ar-e ~ap~ Cipete ,i zece coame" I{_Apoc. 1:t
7)., lata
'De

scurt oes.int viSEde ?

care spum,ciJ me ru. Fratele: v,a fOg'

visuri ar fj bune ~ caele ar fi de JaDumn~u l' .. .Stare!u/: p~~, ,a.te' lamuri; i!aJt@ Moone'; asupra eelor c,e , a.w sa, ma wtrebI.. ip, VOl raspunde la iintrebarea, de mai 'irtain.te d~pre V~i" vedrulii _sw, Nludri, deoarece pinl ce .nu vel ,~·ti bine ce ,s,m.t aces tea,.$i care f!s·te'deooeb1fe-a ldinke e~e~nu vei pu~ m~e~ I~~ca este bine si soooteJti adevarate visele pe
_

numai dnd rna aflu in somn greu, d Ji dnd aJ!pesc abia \Si si:nt pioap;e treez, Dare, Prea Cuvicase PArin,te" es~ebine sa SOC(F

sa-mi spunen, P.ma Cu.vioase· Parinte in


i

ci descoperirea este mai mare dedt vedenia, rice; ,~1nsJ alta este descoperi.rea", ,cad prin. ea 5e' desooperA 'sufteru.Iui lueruri marl si 'I~ ale lui Dumnezeu", Fra~eJe~: m. mal atm't Pre~ Cu vioase PtriAte~ despre daA

:are $i Sfintu1 Macarie'! f,rAlla, este vedenia~' aJ.Ua lwni.rtat I. ~ deseoperirea ,i(4 este ~m~ $1caleste vedenie si este ~UIl\ina.re $i eel ee are l~a este mati mare dea'l eel ce are ,5hnjiri~a(adici d,eat ,eel ce vede ceva in chip, shnpt)~ fiindd is-a, lumlnat ntinte.lni Si a luat ceva mai mult dedt ~iIJ dat d ~.~,~ n\l:mai '. .. Ca CEil' n1J1T"i.3JJsl8l~ea ... ~e are ~ JJ .s-a :_ .at UMWWi nu de a.vedea, d si de a,inf.el~ge cele ce a vazut" ~!;ii iaJ'a,l" ,MaUnd
'0'

~..;'I....

~tli:rfJ'u.': VtsuLlrate ioone.,..nu eslE ,alkeva decit ,o~, a rnintii ~oostre m, vremea somnuJw {SCMa 3,22). Fro-tel€:: Dial" vedenu}.e OJ! isin,t" P~ea ICuvioase Parinte? , Stn'rej.,u/: Vedenili]ej' ira'e'loan!; sint ni$te atatari primite awYea, dar ,eabie' cd1iul minJ.ij" fie in stare de fu:n.c1ionare nor~ 'mahla otganismwui fie in somn,deplin, sa,ununlai pe~wnata~ .fie In s,tare de ~,apiresau Wmire~ ~r:atele;;Dar nilud.rtl _03 s1t1t P,rel ICuvioase Parinm ?' . " .~ I . '"-.~ . . . ,,,," ~, ... S~ATii-ej u ~., Nl!U!£iri[l'. . e""_,~.ate. Ioain..e, nu 5,i:nt aUceva decit- .:n1rU"" ~.- '. ,~- ' ,'. ,.
J•
I.

iIl\l1i -

nd stravederii" decl, va rog sa-mi ~puneti ee 'este' strivrede.rea •• ...!III......,_.~ devedeniesi .." $1 pnn ee se u~~R, ea :.J€ veeerne $,1 d.e·d.escopenre ~ S'tareJul~ Sb,ave.dere\, frate ~o.aner,este mai mare dedt· vedenla, dar m.ult m.ai ,micA decit desooperima sili .p,roorocia. eel ce are darull strj \liedem, vede ca ~i cum. a;r Iide fa~i>\,lucrwi care .se peR« departe~ adka fitie ce se' petfe(je' km1e depart:e de el. de pildj: dacA vine dneva la dinsul Si,U daca,~ ra,ufa·c4tori omoorrl pe lID om 'mldeva depute ~i alte!e asemenea. De asmnenea;, ,reI ce are daruJ, slTSJvEdem 'poate CUROO$te tune ,ascunse Ih adinOl~ inimii alMa" J)ec~ mad tnafie dar esk aces·tar-deci~ ee;m ce ,are vecieni.a" 'pe care numai 0 vecie dar nu
1

120

121

..

'122

1:23

!!i.lllijft.ii"i'T."r'" £L"-A4J'!fI,I'L~~

C~~DA' ,~~Il

putinta. sirgW.torulUJi sa pd.ceapl din visuri. ~ {ji ase-. .zarea 51 S~_I $i d se in,pijeuca. penw ,~-ea sa pentru ca mjJ~,e tm,pului 51 na1udrile mdnti mt d,upa
. ttu "i dupi O'ri'J':iteui ·Ded. data l cr" ~ cmeva l$J! are sUlJlletu1iubitor de materie $i de dukelil 'nUntea

~zarea
e

sa ,~eadinla
~ ••

iJ •

o!o

",

i'lI'

care" spurclnd u-se, ,fme ~ pingadrea trupul Uti, Olea eSH:' l~com ~ffi, iubikrr de ar~t vede numai a1Jl pe eareil ino-@uc.1 ~ ~.uJte:;te, cu dObirWJe si npune in vistierli ~i ele i ,osini

lui n4lUCE$E' ~"tigw1, de, fu,cr.uri ~.ilmpleticiri ~,

run.

desc

CI.

pe un nemilostiv,. ~

lor:eelor m£ri~rte ~~.punu--eaJ rugindu-se, Me ~ asezare ,i suflehlliUli~a, tru,p.ui., iar desteptindu-se din somn, ~ da se~ erape lata lui U'IZ' iacrimi iar In, gurt vorbirea cea citre Dumnezeu., Dupa ce da aceasta l4murire" acelQ -Cuvi.os Plrinte adaudeso V'lJUfl., Zl\:S.w~ ,.".LI'~IL ceie ar~tate mat SUS ~ zice e~.: ...::_ r'\::,.... 1.... ...III g a espre " unele slnt ~e celor materiaJrid Ji iubitori de U:UPi' aJ. cArOl" dumnezelll ,ie este pin~e ,iOGara ia;~ulw~ iar nUn.tea inru-' n~ta de Vtat;a oea lenevoasa ~ ,roblta de pat:in:1Be pe emre' le ruUucesc .!i Iijoaca cii, iar altele S.mt aJe sir,guitorlIor' ~i ale celor ~~ curltesc simt:uri1e sufletului ~ lacenle de bine pe care Ie vld, siin indemn sprn lucrunle cele dumneW~ti, ,~i
j

Data este intors si p~e~ se vede urrnIrit de fiare ~ de 6n[~' veninoase ,~ieste rupritts de ,frlca si de temere. 'Data lest! m,gimU.t si cu ~-e desuti,. n.jzuj~te bune .a,ezari ale norocului, scatme WJte de stap!rW'e si cele oe inca. n~ le s.oc~,~· c~.$.icum ar fi ,adevtrare', De este illiifidru. ~i plin de fu~Wi:se y.ede'pu,:~tm cmata straluciM, Cj are ~pi ~,~ _ ~ pnn vazduh $i1 c4 t,op biemurA.. e' stApiNrea lui, d ,,~ tnt ,8$1. ~l iu~itorul de Dumnezeu, .6.inJ:l iubiroxspre sa.v,~~ ~aptell~el bune ,~idfept iintru nevointe),e. IlhtgpSlovenl!el~ o.uat de mal 'ne avindu-si sufletul, vede in som.... . nun '''.... 1~'-:~ ·-·1ucnuiJor ce vor sa, fie',iJ, desooperirea vederilmp..,1, tU~

smr

.!l.

'k:_

spre spori:re" I. alt.ele sID't aJ]eceloI'desavU,iJi pe care·le: lu1'2~,

125

111

stnt ca ruste mmmacori Ia idoii. ,~t ~ $I vise,~e lit 'Dumnezeu. 'Dar d.up! SfintutGrigone'-de N~~ 'C~V~ful despre faoerea omullW, capitolul13; ~stfel de 'pnoru se mtitnpla fuarte rar ~.nrumai perilJtnl pridru ~mnate, car.eprivesc binele obstesc. Iar a.tuna D1.uMezeu -ata eu dOiVm,S~ ca Hi a tt.Jlnt!is vis~" ~i sird vUe_care pomesc din pridni curat ~ti" Iar h4ib'opolirui Iacob saie··~a~: ,,rCme cmd@ in vise, $i in annece in Vl'aj~ Ji in baiere si 'in aJte lucruri dia vole$"ti~ a.~~a l~te tara de lege Ji far,a de Bise.'li.ca ... . ~_ tele: .Pin a aCUft'il" _Pr''@'8Cu vioase· P1rin.te,. mi~a!li -spus: ,.a ~deaj uns drespr-e' V.~I de aceea vii rog ,sJ-nti spuneti mai pe ~arg despre Viederm. ~f despre desGoperiri" StQret.~~I.:Si ce alii vrea sA 'WI ira'fe' lome .. in aoeast4 ; privinta?
l!n'VlSe
1

rate'.!;'(PjdaJion" Nea:mt P: 532)~ -. _".Si ~as~a at~ Iin.cui t'"'? Sfintfi ~ dumne.zeie$tU" P,ItinJi, tC"':_·.JJICJlL """".......:I :,-k 'm I _ A,MniliioC.....· ,_..;I :JLUIC~ iR. ~.~.~~:. ~ !O;~~c un ueru pi.l;e,. iese ~ cell (l! ~! ~
'.JI'I'ili::& ~Ji",;,
a,

v.meIer ~u a vedmmor zadarnice,. in to'f dUpm sa fie Watu ..

SBntulfui,_fi dumnezeiesculei Farinle GriGDrie aJ. Tesaloniculw,. marelle teolQg si str,lvld!M in 'UN ,.:1m combateri1e lui Anchindin in privinsa IapLm -minPi $i at uimUii miAJii din vmmea vedem.'" Ilor cere,4 zice~ #'ltiumnfUja&c.a 1',apire a ,cellor vrndnid- d,@ tains aceasta.. a,a,se fa'ce:, 'm vremea dnd'tint tjpip..\e 'mvred.. S · nicesc de 0, dumnezeasc4 Ii n~gr4itl, str,llucUe, (are' rapindu-le hlati mirntea din toate ce~.e:simp'le ~ ginrule,l :$i pe em. ~t,i rldidndn~ mat pmsds de ~~, i f~ce.' at kJ~ :~u~~
l ~,

in primul rmli, iJi 'VOl aduce ma~

J,

N•

ibdt ce~ c'e''pltimeste aceas,Uj feri_at~ ~bare '~ ~.~ mal PIle5US de inte~egere! .(iind ie$1,t- din loa'le"" chiar..~!1 run 5~, ,nu-.i mai dA seama~ in aeea 'vrane" dadl. se ,afla.m trup :sa-u ... - ulm,~ OJ: -Il-.".p ' m. ;s,-'.~,,.."'5. ...:11- "'-'Ull .• • _ rrunteaj' ftmd S,tI.pinitit. de ama maN ~idumnezelatSCil strtIudre care este mai b'U!I\a. S-imal, pr.esus de fire, nu mai poate Jucra cele ~fi ale sale, af]wdu~ atuncl sta,pinU'a de

cad

Sl pen!Uu

tra.u-ea Mor U,Cn.Jn mm ca aoes,tea~ D.ar fiindea din intimplare" am ia indeminl tUtefe'inv!fA~ ~. {tle SBn~OI P,ld~ltiLcar-e au Inrer-ca~,aces.tea cu via.fa lor ~ au mv,If,i.fdesp!'\et ~e' ~~ ~ trtirea lor, i1i v'oi wpunde,

foarle gmga,a sf anevoi~ de 1Pri.~ut cam depl$e$lte cu totul ~~ mea PUreR" de mte~e8m, dt. mru degr8Jba. m~ leva'" m d~~e' a rlspWlOe 11 fUnd W toru1 neiscusit In cercarea, prin,
~Jf

e~d. are',01 ~~~ ..sau a descopenre Si. ~m se face rapiNa ,i ~a. ~~1ii lui An ~ce'l vreme ~Cae! m vremea rlp,Uij, I~. a ~ mm,tea om,ului mai poam luo-a ,(eva din,rele ,fireJti ale eJ. ~[ dac4 emul ~i mai da seama, in .acea Yreme", cl este'in trup sau In UH-i del tmp 1; . ~tar:~u1.:'De data aceasfa, frnte Jeane, IN.~ PlUS 0 intrebare

~rate.1e:.hl.legaJtur.i CUv'6d~niile ~ cu desooperirile,. :Prea Cuvloase J?4\rinte~a$ VNa sa maj. ~iju in ce stare se a:fla omw

Caci data ar mtele,ge ceva din ce~ece sint in. starea 5_1". a lund. nu mam. €!S,te DuJm\f!Zeu sJ. nid BU, este .r,lpttA in rete in matj pmsu5 de' ntinte" hu" daca acea l~' neyaitt l1lasa. ~i f :minwu-ce inb"u sine, a tund cunaa,te c~ in aeea vreme S era Tn ,adar3 de" sme ,$i, ca pa,t:imea eeva Sitrlin ~irnai preS-'us ,de firea S8"~i ell adsvarat rtu stla de era in kUF,sau in ,a.farl de Itrup'... ,. _ .. . Sa s.tU $:1aceasta, &I~I Jeane, ea mintea find i'4pUI de dumnezeiescUl dar,. macar lea se £aloo' mai presus de ~ sa, ins'. nu se tulbm,a;r niei 11U ;sui'eri vreo xhimbali~spire mal rau, ,1$4 CUlmpatimesc proorodi em I1'Ilirt,cin~" mjbitdru ~ ,.• 1 cei ceo se' hn;p:..ete~C' u ..1 c 1JI,@·mOfm,,ea ranune eurata ~].'ir'lll.:lttul ~:.'-'!>'
n" • _

acea putere

dumneze.iascA,.

. ..

;II.....

iii"';.

_~

__ t....t ... L.~":"'" bura'U-,iI' ~W'.l.ll-UU~'MI~..:11 du-se intru -ui.Dtife

fr.....·' ,

~mnUrar-e.

mal

'Iii..:- _ C:;l """-<:II~;

!!Jme

'i"'"

,!!!..:~

p' ,'&'~Yo;;l!'~ lIIue, , 'PIJlW_l-iie de C:...... \\'5"II)!II::- .... _


'II":~t
I,

'_'i

or

Ilmunrea. &a'tie_l taI,e" ]a mEa'ce ma IntMbi. -

Dupamarturla SfinndtQ.~ dumnezei~~~ P'~I~.IGri'gorie Pahl~. ~i d-upa :m_~uriUe tU~?I ;Sfm~~ff P~ti~~~mit! trezV1~cnde flU se va bwredrua aneViJ de' hJ.mm.area te~, din 'UUtna, (cafe :5e num'~le ~i :iptrsll1'.tica. pen.tru ca lea 129

28

p~'!t;il.im.:l!..Jm dli ~ill":-

!iF,

,,rm il"RP,.IL. ... ~,r.'Ii,

calakna 11eerul d'treuea,1 pe,drtd ,5e,WJ1tEl" a1trmn.~, poote mai 'mul~' -am cunoa~te pe Dumnezeu si taina dpfurti,"If'~. l

Plrinti au pmnit 'taina aceas,ta $I. a '.ma din, neam in ne~ to priro.~te' cite IcDiev,aJ, '01 carol 1\0 Dumnezeu, precum adever~,te strnhtI Isaac SLrul (Cu.v . 3:2)~ ._ Pentru, ,areasta Ji. SlmiJtuiGrigade al '~esah:micu~ui, ,ace! '~''FlIli'''lt,~, ...1 n~,_........i, .... ~:; lui u-=_,-, ,a '~.urm:t ,i'ceastl taintI a u 1~Y'!C) m ~ ... 1, ,Jrl!.I.I;:n'~f ,lIl.''', - - -' - - ,~lpUi.l. in viafa SfBltului Petru AtOi'Ukd: ""C~Ulanevoi,ede ,g,~.it cjj,tigare ,i. ,ttl ,mev'o!e de ,grtU $i eu ,mevme de' dobindmr. Fratele: De da,ta I!cea$b~l- rea, Cuvi~ Partntfi" lCU adeva .. P ra,t mlnW1Jlte lucruri am auzit de la Pre. ICuviotia VQalSb"J, fiindcl :ftti-a1irspus. co de-'am.il\untul cum, ~ a:iWa minlea si sufh2tUt p,mrum ;;.1 'trupw,o'mtdui in vremea diIld a~ta se :mvredniCe$~' sa H,efa,pit de Dumnezeu ,w miatea :,i&ai. i se d~ :mm. ,idumne2E!:ie~ti,tame., Sft-oa,t,e aceste irfv·ata.turi sm~vmdnffice de rnirare ~l de 'toot! increderea, deoaftCe nu ,sint cuvintele Prea Cuviofiei Voastn~ lei ale ce:}01' mal marl ,sfin'P ~~.@ologi ai Disenm, lu.i t
",,'!'i.IP:a lKU.'I!Oi
I'Ii,.;Jlll

sa til, ~te.

,$i ,ace-st

luau". fr,a:ne'Ioane d foade :putmm

Hris~".,

, ., --.'~ m . Ant,owe' cei Maresr.,.. il+: dnrnnezeies ti. 'B'A ....: .... , ,. .' Q",,' .rmu}u!ll.

Pfecum. IGrigorie' Yeologut,. Maxim MarturisiroruL

sus' fiifld. mlI'-twi. ale Sfintil,01 :;~dumnezeiestilor P'rinti~cam au trM t cu viala cele vOleite de ei, pot IipriIni.te 'CCJJ uae '~i adev4ra te'l b (U. toata inerederea,
niilor :si a de scope.ririlOl ~sa nu prim~,ti de la rumeni alte invatAturi, C1pe ,mul~ i-au ~elat dracii cu. naluciri1e ,~oj'si nici ei sm,guIi nu-si cunosc irl$eiarea s-i pe altli voi:esc' sl.. l

Starel u,l::Da, frate Ioane, mar-hlriiIe de ~

Si fra~a. "ta, daca \tTei 51 'f1U ta raJ t Ace;; ti, in privi1lp vede-

iD$ele si sa-i tragi Ia pieire cu naluci.ri1e,loJ""

Fra'tele: Dar OMeI.' Prea Cuvioase Parinte in ce vreme se invredni.oe~feeineva sa mbl de lao Oumnezeu v~en.ij Si c.es-copeniri,?' $i apm. as vol si ~fiU, daca sepoat,e, oa taUle'~~ rruntea omului ~ vremea scestor ra:pm ,iwm le vede pe a.cestea?'
j

130

131

Sm~ul': Du~ 'mlrturia SfinpIor ~!idu.mnezei~tilor Pa.r,inJ:Lr fraJte'·100ZIe." cei (Ie au ,fericirea de ,al se lnvrednid, de [:api~ rea '~nim:~", uimire, de wdenli cel'e$tai ~i de descoperid de

dumnezeiesti, apoi nurnai in vremea rugaciunii se invred-,


de unele ca aoestea (9ootu1lsaac Si.rut. Cuv, 32). Sfintul Nil Sinaitul ZKe' in ,aJcea.sta! privm.J:I.: OI,A,ez;area

nkec

Apol aceID~ 'Sfin"t Parinte invaf,i asa.~ r~eara,~,d!td ate' ,~eparle defoe este"tare'$~:se poalm prinde cu min.a omene~J' ~'dJacl 01 pui pe kc &e' top~te'i se apriftd~e to~ti se ~f.ace in :1_~mJi.$_i 04. Si nu poate sa nu S€'tO:~~J m foc e,l,sa.nuse faca p~ apa, T,ot a~. sl RW'i!iteaomulu], dnd ,es~e~~j,f neuru~1~u

ru gaciuni ~ este deprinderea nepa tima.$l cacl iubirea prea m3rginit! ripesk mintsa 00 a iuibitoare de intelepc:iune la inal~i. gindit~ Ascui,ti,. ,ff,ateIoane, ~ pe Sfmtui Maxim Clpsocoliv.itul car "al'ltind ('i. arnut in vremea rugaci'lUlii se invrlednice~t,e de' d1l1n:newe$ti rap,jrl ale' miniii .,1 de ulmire, zke asa: uCmd vine darul 1m Dumnezeu in om, ahmcl inceteazl rngadunea; fiilndct. mintea este stapWu cu totuJJl de' darul Prea Sfintului Duh si nu rna] pOlilte lucea cu putenle ei, d ramine file[ucr,a: toare ~rn supusa numai Sfintului Dub. Si unde voi~s,t@DtiliJllJt Sfint aeolo 0 duee pe ea, on in. cenlliJeel nema:~eri~c ru dumnezei.e$'~iiluminari, on 'in aJta vederue rtepovestita, $i in scurf, pr-erum. voieste Duhul Sfmt, a_salnin,giie pe robii Sail. (Viap
~J •

Dumnezeu, iIlt'E'Ie.ge' cele ale pu terii e'J. dar cind se apropie de focu~'dumn~irwi ~i de Duhul eel Slintjl' seaprinde :~~ se topeste de durnnezeiestile vederi r si nu este cWpj. acolo in, ". 'II " focul durnnezeirii, sA gindeasc~ ee Ie 'if:'rupe$ti Sl eeie ce at 'Von ea" (Viata Sfintul u~ M.,axim C~p500o~ivitul)., . Frafele~Dar CfU'i€ sin!" Prea Cu;vi1oa$e P:.arin,te semnele daru lui lui Dumnezeu 10 vremea unor r:lpiri 'si vedeni.l ca aoestea ? Ioane, in vremea ved.en.iil.or (ere$.ti $1 a r.lpllm. fn.tiIiltii..-ne· UlvatA a,eela,! $M~ si durnnezeiese p'a.r.mie 'Maxim" zicind:' .rjLm.d ~ aprople de em, DaJru~,~ului ' Sr~t iii ~d:una: ~tt)1 lui ..~ face' ascuUator '~i,sment i ad UOOaTlW"l!tede pom8nJJ"ea mot~j' a pacatelor,.a [udecatii ce'_va .sa fi~ $1 a m~i~ \~e$ni~:.ace f poe sufl,@t Iesne urnilit, sa p1i.ng,ii si sa 00 tingule,JM 0Chti 11face bllnzi si polinK de lacrtml. . . Sj cu en se apropie de om, eu a.tit'se'-b~lt.e $u~twl
si ilmingtie

5 taret fd: 'Des-pro!' semnele daru!ui 'iu~ ~u~~2)eu!

fr.a.te

au le-a mal va 2:11 t·1 Aoest ~ucru n arat.a a,c-e~asiSfin.t Maxim. Capsocoli vitul in raspunsul sau cAlm Sfintul Gri.gorie SinaiWJ, awe'll Inkehase despre aceste ~ ucruri ..:7J6nd: ~Cind dJarul Sfintuhrl Dub vine .. pestecineva, nu-l .uab\ lull eele ebisnujte, nici celesimtite ale lces:te~,lumi, ci ii arata lu~ ceea ce nlclcdata nu a vazut sa a ,aJuzif:'. A.bmciJ' mintea omuJ]ui este in\''f't,a tt de Duhul Sfint laine' in al te "i ascunse pe ca re, dup~ cum ziee dumnezetescu 1 Apos~l ~avel/J(khi ul trupesc a~emu u~ nu ,poate sa lie inte~ lesSa, de la sine vreodata Si ~an\$LB,ate' loaner fimdca ai intrebat fra,t;ia ta cum Ie vedle pe ,ic~fe\a ..minte~. ce]ui 'a!' S€' alla lin nlpir,e' $] vedenie';
il ' .•

S.fintuiui Maxim. Capsocohvtml, Ianuarie). 5i fimldlca firapa ai intrebat si ce tel de tame !in;telege' Gel ce s~a,mivreckricil de Dumnezeu sa. vie' intru aceste :r.:ipiri". acela veO_e'inaceast~ vreme lueruri ,,,i. 'llame mal,te', FE (are ,rudodatA

pnn Sfin:t~le ~.at1in]jale D'Omnwul .nos.~ Ii~us Hristos $i pm nE"ullrginiU, Lui iubiJ'l@ oarnesu, POCMl.uind de' in rnintea lui vedenii irlaJte' .si adevara te: inUi d.t!spr:€' pu t~re!iSI cea necuprmsa de minte a lu i Dumnemu,. c urn ru un Cu vm~

a adus toate fapturile dintru neH.inta ~afi.i.nt;i, apoi despre n@c1!Jprindere'a, ~i neblf;ele,ger@,i Sootei Treimi $l despre notanul IceI. nevazut it dUmJl:ez@i1estii f'inte $1 altele. A rurud se rna l mintea omului la acea dunmezeiisca ta lum.i.n(li, Si lnima se face blmdl. swiz;vor~~e roade!e, 'Srilrthllu~ Duh~bueuria, pacea, tndelunga fa.bdare" d:r:ag(osltteal sme:.renia, $i c-elelaUe. 51 prim@st@ s;uflerul bucurie nepove5ti:tt (Viata
U

Sfintului Maxim Capsoc'} Tot desprE! 'ser.nne:te dar'IUmui In vremei ~te,~ Sfinhil. Macade oe~"'1Me~ Calle zke

. ...
lipIrU

mm.fLt._v or ..
ale daru~

..

il$il; flCem

132

133

~ ale ,dJt'ti!lcl:rij. cum se pot Wlnca;,m' l' Si ce fel de lwnirutvede

~uiIn'vm:t1ea, mpirii min!Jii sirtt; bururie, pace" dragoste., adevir :- :~i. acest ad,~vil1siles.te pe' om sa caute adevaruJl"~ De' asemenea, dtJJnnezeieseu},P1rimrhl PaveJ:I'~ s-a nevoitin :m~te1le Lall:ruhrl,Bind,mfrieba,tde'ucemcuI HU despu: 5eB1!Qeie damlui:m vremea ,J'apirii ,minfD,. nee: c~Bunalumina a ,CeIui 'Bul\ ate pricinw.toue, de bueun"e ~ de bunltate, :,i n face pe' em bHnd fli, iQbiklr de oamsni" . Fr4,te:ie: P.rea Cuvioa~ P1rinm.. dar sernne1e ~J~adUlrii
T "

I~'

Inca ~ dunmez€rescul Parinte Maxim Capsoootivitu} zfc.e ~a desp're lumJna car,e se ,aratl in vederWlt! celie dr!ce$tl!' 134:

viral,a de Ia Dwnnezeu. Flimdca frapa ta ai iritrebat $i ce fel de luminl vede omul cInd arevreo v,edmlie de la dfa~ asculu mai mm ,r,bpunsuj Cuviosului Pannle' F'avel.dh~,LatnJ~ Gir@ ziee ~a: ",LtmUna ............ .1, ~ .... 1..:' _ pUu::.l 11,ceJ.;e~ uuJ.vruce este ~.ill I., 'U LiP ...:I .... iiU\."' fu megator si asep ~. we ~~menei ell! fOCU], eel sfm~t Cmd, ,0 vede pe iceasta un sufle.t s,m~ri,t CUl'at ,0 ,ga5e$te lara de ,gw;,t ~, 0 ura,te"· . ~

aT,atarea r.a1Jtaciriicelei d~ti A.ooste marturii aie' SfinMw ,~ dl.lflUleZeiesr.:ulUli P,lrinte ""facalrie',despre semnele l~JUlcjrij,Jj ale darului ~a-tiJ.rmnina in ~te;, 'ffaie loMe, ,fmnd'Ci din tIldb'lU'Mea $aU pace a,inimll veri putea ,cunoaJm luminat ,Ii plea. deslusit de te va cerca \!"re.OOati\TeO :~lad.une de la dra ' sau vreo cercetare adeN• '"j

este ipostasul ade'vlnllul~j'., .. di S' .preeumgus tum- _ d - . elles te- ,an, va tJea amara de m;aru..eos _ lele cele dulci, to~~a tulburarea san paosa inim.ii" deosebesc
!' .. _ .. I .
L·-

asemenee cu maru.}e[,e';. ,acestea ~ fiind dukL jar Of,lelal.ie rot·.a ~idaruleste ~merteacu a"dev~~i M~-iru;DJ
..' 1'1 -,. ," . . I' -~. • ~ .: " ,

Egipteanulj. care le ,m-ata pe ac:estea~zicihd: ,; ar lebuiJe ~ ~a,dUJtij.sl ,ale pllc8hllui ,siht in$elAtoue,. nu au dra-8oste f-i bucurie'- catre Dunmezeu, ~~ nrp,··t,m,.P'Aru w tIl::i, dia Etnt' ' -. _ r ~ ........_ '..,.-,." a,r.... "!I'~~ ........
,.,,<,&, '"-i''IF''II..,JJ,"~~~ 'r."'" iI:iII!lI.,I~W L

Stare#~l:Frate Ioane, despre senmele 'ln$elJdunii ~i ale I"'" S!b..... ,.1 ';:, ~, eel Mare _~ fa _:~D1l ~ ,QCU ;U,mmal lnm,pe-wu.w a
.IIi·t4,....
! __ e-

eel ce are vedenu de , I, draa?


"",.lil, ], • ~

M-

"

duhull cel.raual ih$elaciunii se raffo-pede ~,i ~a,~-l sllbanoge,tE', il, face iniIna aspirA fi oin~~ D pne~-' l1uie$te ,od"rli; ii ruIbur,a ,aeieriL~,Ii ~oar'4 _~puJ!. it ~,~~t~~ naLucite l~,i' d.ar nu s,tT.:aluota $1curatA ... 1m::;H~1 flll faGe ( mJniea uimit~ ~i dltavoAeasca $I indeamna, sa rooteascl cuvinte -ecuviincioase ~~hulitoore. . $.i duhul ~dunii., de se ara;tI.~w,~dlemai T~te ~~ m. face pe ,jilJ,Cestaca d se i~,easca ~-i n 'u:r:nP~@~ DUllie ~~, de' mindrie cu torut nu ~:tlece este smererua $.I p&1sul._ eel adle., vma.t sl lIacrimiJ!e': cl totdeauna Sf fales,te cu. ispravil~' ~aJ,~$~ farl de sfiaJ_jsi fari de Dumnezeu ..eSrte stapinit de patimi '-I in scurt, i$~iese cu ~o,M din ll'linte ,1 ajunge la p~eire desavi.r$ita~.i (01" cit.). . _', ..,' fm,tele: V,a multu:roe&c, Prea Cuvlease P'ar-mte.. ,cit ~ de data. aceasta mu]t m-am liUnt1lDit ~i m-am ,w!osit de ~vA~, turile Sfir'l'~ P'arlnti, pe care mi ]~ilJ,ti spus la inb--ebiirile rnele. Dar", C.I sl,fiu ~i mal bine in~em~iatt de cele ce v-a~. tnb'ebat ..va: ro,~ daca mai ~1i.t:il sa-mi ~du~t.i ,~ alte ~turu de la Sfin,jU Plrinti in privint.a. iI1$e1.aCUJ.nilUI dr40~ItL _ Staretul: Dae' mal vrel ~l ,al:te marluriij!' frate lome, penbU

frAl~ele sb'~sewn. ~~adtuUi

~w,~telealeda~hu"

(:~ 'klIb~ ~ ..

larnurire-a ~imcredul'tarea fra'pei tale" atunci 3scult:4 slpe Sfintul DiaJdoh allFoticeiJ ..care arati starea mm~ in. vremsa vedeniilor celor buns ~i iIJ celor rele, zicind asa; "~N"Uue.buie sa DIe

tndoim ca aIhu\d, ciirndlmmtea incepe sa se aRe s~b 1ucru:a puternica a Luminii dumnezelesti, 5e.fa:e ~ io.~l str.a,~eZ]ei ·nci.t·ea isi ved .. cu ,destulare proprIa~l ell urmna. Aceast,~ e a,timilor..dar tot ceea ee se ,MatA Intr.o anumita form,1., ,aCl~Stea se fa-c din une~.tiri1f!'W'aJdlor Iar ca 0 paceM a Cre~JOr
~.io'.

mUmfll.

ft,

,dnd puterea sufle~~

~~e s~~~

,asup~a

diavolllcr, val ~uoo cU!~,iln.le Sfin~w ~i intru tot laudcatulw Apostol Pavel~,cue DC:€': .. c~, ESte ! nu , nti_1.are';!' penitru, ca insu~i sat81_rut ,se pretac.:e m mger de despre ~adMea
I UJiIlIY[.U.d ........!tL'".1 ~ ..... ,

z:as~

..;;;'~ 'E,\~agriernonahul ~ ~: "r V'ezi_ 51 ,nu Ie am4geaocl dradi!, ,rei I,m prin '\TeO vedenie. 135

Desp~ vedeniilecele ~toare

(D Co,tr ~ 11,,,., A:')" .~_ _,:

Domnu I. CA daea vedema esk, de lao Bi.' E~.:sl~e lumhu!!'zE:.. far ~ nu, sI. alooge in gr,aba pe ama.gi,tond~ ~ Iieu mm-k... nea]aJ, ca, nu VOl" pultu sta &d, tu st.a:rui 'CU infOCjU1~ in ~nlvoW~a, eu ~emu,. Cad mda.tl VIClrn. ,alUA_P:Widep,aIte' ,00 aJutoiU, hu Dum.ne2e~1 rlindbatu~ hmip'nevarut
~j

a Iii

'~ pij~ m'too:trtdu..'fe lao mg;a.aune· e;i ehemind

pe

~.... --, ." ~~':'.-" "'"- --k

de la Dumnezeu, tele dwnnez:e[t!$w".'Scripturi rd in, 'rnvl~tume ms.ericli .. Cu aUe cu.vinte ea :IllU ru~.~ nicl ,0 ~vata,turA noua."
l

Inal

J~ ~

~'I!;:u!.Q"

,~i£,da.... ~l"tf'l!elib:p;IJieste ~ ~'"""\r"""" - ~ atund.lea se ·incadlreazAdesaw"~if in, cuvinli.............. ""f"""' .... '!Ii'.... ll":'d,'C ~ te,
II;,.G - -- ~ -

$~ nearatat

....

'IiF1Ii::~ ...iI.... •. ." . f--,,-,~'~ '~..... ue pfi1..1 ala., m rea C·· Mle1:ci,~ U,illlU, (lete ,~ '._'U~ ,P!rinrte,., !m..~arn\ ~1Jn.urU~oarfe 'bme' asupra visurilor eelor buns si a eelor 'fele :;:;i asup,ra Viedenill.or eelor '~latOOfl! ~~. celor de,la Dumnea celor de la Du1'Eln:elJeJur prm ce semae se pot ~k'? ~t~n:tMl: ~aca ~i S,_"til ~i a~,t lucilJ ..tra:le I~ana~apoi s! b~mlm.~~': :s'_e'n'llI'l@le' principa ~,e. .ura caee Sf pot cunoasd ~ deseopedrile ale de, ]8. DuIllfie'2@1lJ s~t in numae de b',ei~
zeu, ~',~ooea,
vi reg SdJ rna ~aJ.ll'uri.'p. ~i as.upr~

vezi ingreri sau pe Hristm;, in, ,aup 5intp~j' ca :sA nu ie$i cu totu] din mintL Iuind hlp'ld dn~pifpaS;~Cl\f~d~nchin/mdu-~e·dr,aJct..

de ei" parlndll-,t[1wf.' rCasm!!' mgerii" -$i ~am~:i i,oo~.,Nu dori sa f

despm dlr-:idi mtre el fn~'l$l. ! d~cavrei U oeri aju.to~.d S bpnm'va UOOJ",i, vin ceil.aJp, In ~.p de ill.gen s~ ii ahwga pe eel din:Ui, ca. tu sa fii inse~at
$~~

,eu me.ptare es·te sd nu-ti rinU'rn:a necunoscut nki vide,a~E!Sta", pm~ ca


'0' vreme

care ar pu,tea sa. Sf' bnpotriveasci. (:etor vechi, dit de pu:tin~, awea. celor iC~PIU:we in Caqie. Sfinte ,iIn PJed1111b:~'. A~es~ ilJdeva se ifitEmeiazi 'pe ~i cuvm'fele ~ru~,tondui, Calie,

spune:: ~j,Daca,0 irnpar,a,tie este ,dled;maU. impo,triva eJ 'insa$i1'


:artUml(,j impar.,j:ti.a aeeea
DU

se

ApooMol, Pavel, ,care' ,zi,~,: ~/DIU' dUM


d.in
C@F

Pe-de altl paItej avem :~,marturiile d.umrtezew.es£w ui


dlfcl
.ID.o~

,POOlE dimntliu ,(}de. 3" 2,4).

lor vrajrnasi.£I.

va veni s-~propovadeiasca 0 alta Ev,angheti.e,I' deosebiU. de aeeea pe' care v .. m pwpov'a d uru't.. noi 54 fie a .o ,Mlatemat" (Gat I, ,Bl.. it'r~f.tle: Va .rag sl-:w. spune,tL Prea Cu V loose' P'MiI\te, oare
H~j
II

~me'

:5aU

inget

descopeririior

anume; 1.. ~aill1JJ:n~a krp·:~nJrurilo(r de:scoperire; 2. C ura,Pa ,ktf d'll.lliIfie.zeiascl; 3~Pu~a lor de a :sChim'lba bine pe -....Acest~, se~ smt ~~lw.:dr.ice $1ele Sf' pot pricepe ,f.iI1UJnai eind descoperirea este'bine CWloocuta si eg,te cen:etati in dUh de smerem@' $1 de ev,~,j)Jvie_ Acest duh £E9JO@ fer.i.d~pE' ,re], ,(!ese dedi uneij, ase~ oermtlri. Dar dle,$pred~rirea du~iasea" not ne pu.. , tem m;credinta si din. semnele ce.~edm, a£arar care. sint minu",' nile ~1p.r:loor-oci.rlle ]a 'Ca're put,mn. adSJuga ~ caUtitea moc~a a persoonru p,f,W 'CB-e' se fa'Ce' descpperirea.
,~l

• ~ .... O'U~~u :5;I,UiP ~"~,!.J,r.1J'te sponn 1Il smel renie, 'in dreapta sDOOtedi :;i in oJlru,~tintade sine, Dar d;te~ Milta. DunlI!1l.e2eU dA v@depll s:l oameJW€)[ abl~'Uiti", Dar nruJ-' nlai arunei in:vrredmce~te Du~e~eu pe anev,a de vedenii", ,(inti 'VOle$t.e :51 lucreze ra,p~lelemm!l:l..tiriffi; ,~tit pentru eel rOO ~ !.."o.~1 •• .&l. • 1-.v~enn, ,ni 'S! pentru i ti oameru .. Dumnezeu descopera tainele Sale, uneori, ~ieelor necredmd~L daca sinf sineeri in vietuirea ]0(" ca '54 serveasra pe eel credinciosi, pen.tnI ca Dumnezeu Se' 5etv@stre nu numa i J:.~~~
!I'

c:um, se ,ar~li;ta edeniile ~i v descopeririie oelede la Dumnezeu? 1Ii'~"'_G ""'rail-.III, Ill_{l~.~~ u,~ J,; SJ.:,,;,-~""I'~ Fr"''''''' .w.U-D..L ~~' ved e-:,l~, 1\Tt; d-l~e""'''''Jf"i!e:r·i,,..::II~ Ie ~a_· ~

, .... OOh'I.e.r{WAJI(f'· .1 .-..o:~._ 'm~, ~u,'e$


• •

if111i~

'f!!-~.

];'lUJ)1I:;

~' ... I _ 'c~:YUr.·

C,~··,

oamem.

...Jla, ~iI!!Io'1I n an'l


U!IW ~"'iI!~!LIt

fletjte in p]MlW 1m Dumnezeu, anga.jind mtre·ag~ ~,ip,tura.eft sa lucreze la :min~.un,~'a amerdlor. o c: ..:I~."l. _. L 1i . -,~. .. .~~..l .;u U4C,.,.auZl ... ~a'lLe,~oane:,.. ~iJUtlOOn vw.,I~lulI;~U , c _. -_. '1IF"iI. • .-..,............... .8II~,'!,f~en,W, ~id~riri ceruorl1eaedind~i; 51nu ... ~ind,iipl~]"Caface aces,! lucru. -orl&d ~i OOCW ! Pm.tnI ca. a~~ ~.ucru SE: ihtimp1~ 'r.lIi'l"Cil d' u~ ....1~,.~IIIl"iI>_ai~~ 5lI.l....~ -'r....~,~ ... ~u::6'... - ~[i.rn'n""'-~D.i"'k.__,unii = 'i/-'-I'!l;;., -oo~ care sint smcJ€ri in a lor nesmnl_a ~imam ales dnd. prin ~dga.~~e ,stiu:tond de· iniJ:l:tj, ell. C'a~ lsi ,am.tI VOla Saj"spre mmlruirea ~ mdrrepm~ea 'mu!mra,
iIo ~JOI, L~
'-., ... .-.!I!,.... A~· ~ '_' -

A ,..:~..a\o ...-,:~ -1e ~I [T-~, U~ a1I1U-J~~':I

ut: ,41 !L..ftYJl-ll~'

.A _.,._ -1... ..... : ,.... -

'~'l· ,BJlI~1; 10 - ,1.0 .,~ _.&!!!;i ....,.eJ',~'_ .~lgc ....111l.o!i; "A.p. (I~ !LiL;;.U'J." l&.U l~J~

,!l.!!!I~~~_~

_"'-V 1,1_!o"l\!!!~~

""' __

136

131

138

1]9

.tac'. ~ ill't;ere~ga(-eel
.... :_

Dtirnnezeu pe Athcmghid'uj GavOil. ca sa~imooiasca


ee V~Z1lJ.se :$i
'II!

auzise,

~j

Moo!}

$i InlJ eba rea. eelor lscusiti;r ca nu cumva sa mte1egem gr-e$1t '$I Y. ne primejdwm.. .

soccteala si parerea. S~. acela ne~it, va Iib'~ooQri~de dx,~ct, recum s-a ~ ih:timplat p Cia ~u'ltj din ace,tia sa tie ~latil:si ba~locor.iJ~de ,dracL In. cazuri ca acesrea"aVlem ~nev!oie de multa incercare

semeeie de cug:et,. tncr~Zindlb~"m

un m;~ri\' care':U :lja,ce'«moscute tain.eae d~or ceiordumnez;eie$.ti"lcave se iI'1·taseralwi (Jin 1/..1). 'Tot asa sl du.mne:rejescul AposroJ .Petru nu a inteles taina vf!deniei elmfa.t-a de masa care se pogora! din (Jet, pina nu ,I auzlt g].as Win cer, care i~a dezlega:tnedume.ru-e1(jJ ~ipw ce 00 a fost trimis mge:ru ~Domnlllh.ti ]a Co,meUu sueasul, spre a-i vesti cele pentru mmtW.rea lui! ~dar~ frate Ioans, din ode ar,atate pin4 ,aici :$i din alte Jocuri a le Sfintei s~d Untn@zei'e$'lii 'Scripturi" noi .putem, inJele-ge ca n umt.okieauna eel ce am vreo vedenie sau descopEri.nt o oa:l:e inpe~@ singur,. De aceea, nu tr-ebui\e Si"Q creadj repede ..socotmd. ca. 0 poote inte1ege' singur; cl are ne~oiede tineva mai iscusitdec[t dinstrl. cad d' '\'3, avea cineva IO"as~tei-de
Sl apoi
U
IL.,l

~r. oan

Ac-ehJSi lueru if. vedem ~i11 Apocallps, tiMdle bus~ Domnul 'Dumnezeul $i 1\.fintuii~Oru]nostru lisus Hristos Se' arata in vedenie ~'~~. Sfin:tului si dunutezei@scWui Apostol Si E,ranghe.I - M...... ...., ,.:.... ...
;& _

".JA lIW1LEa »-,II (D ..,an

8, 15). S] la €Jcuirea. p~OO]'lOdlej.ce~.Otfa.ptezed de ,sapta.mmi ~~de an.i, jarasf auzim pe .P~oorocul ,rlCind: ,,,Si dnd verbeam in rugadunea mea, li!t6 un om, Gav.riU, pe 'care l-am vlzut .. w.: .e.m.a. mea cea ce 1 mce-put;i' ~ in ZO!l" gra bi Be' ap.rad· ...1,~ ... b in a ... "'l't pj,e de ntine;.. p la vremea jen:fei cel'ei de: seMi!! :~ia 'v;mit si a ,gtAi~ zidnd: ~<DlarWl,edtiar acum am S05i~ ca stt-tj de:sdUd ..
- 9,'.IIi. iI[)., '2

si shiga: ((Ga vru.1e. tilcuieste ,ce~ui,de aeolo vedenia»"t (Dan"


t

J ir1l,_,: ~ ,a.uz~~n g~, d om deas:upra. flUVIlulW l!!"'ulill., al,!!lif! care spu.nea u .1.....- '.e ' .
"';1:.
m

Dj",.....=:11... '~"'i v~"'u" 'IV~IItiI:~. : 9,iI'¥iIJ ~~-':Im-ollio-- l!iIi-"'d Wit SQ.oIn . y;;:· 'I;I!J!.~ . . -,..m ..' _~ leg. lata ca. a, staNt cineva i.naJ.fttea mel. in dlip' de DmJ ~.iam
~tU
.....:1'

lata mse$i c.uv.iinte1e .PfOOr1ocuJJUi·spre· incredlntare: .fi'Si


°U I' ~
. 'AG,

!iC~

QIUQ.·

;II.

UUlliJ1e'

140

Starfiul~ 'lntreaba~fra.te 'bane., _ ' Pzea Cuvioose P:lrintei.' care dinb;e' ~...~ "'MII S' '~""'M;WI F d {)cmnuI' u_:t.a.a'Ij,~ _.. __ ' , '.. .' ,~- 1''''.', ce HU la!cu;!' Pse. fae-.. d Ult" upi --- -" ,"-', _ Q~-~",~e-._ p1.Rl "~._ml~, .' . _.J'~-' 4'I"\i'\C1IL,o;,i1L:: .t....,....p... ,..JI:::_' u~!lIIl!i:it"aU ' '. "- '-, ,~.p:~\~.-'
i, •_
-' - j_

'~Q~'"
',m '.
'J ...........

_-

'.

.I('U

,',!!.

~_I!l.~J.iII1'.~

"fmg ~ ~, care M. d~U1 mStmta,Scriptt1drl'-re'Stlnta TradiUe.l.!!L 5i-oare ,.iIl....... in p' ,ta~ " ,-:u ... ~~L ~ -' ' $1 a.ces,~ ""'c-- '~._~...,. , ,1P: ~~D~lIILlUi!i,U;U.~ .,.... " __ ~_"
jm~,u.u.L
,.

t.........

- ,lM..g~
.

-:__'

'" "'

?, ".

-,

JC,;l!IUiiO ~

_.,

,"~

.....

I'

pu.

",

nu1'rNntwmneamdw~mGlf5C? ,_ . ',_q " ._." - Ii iIil:!...: ~~h.."""," .l.'UlQI,._Wi'et':u.:',;;:)d 'ijiI'lI.IM :U-ar~ T"",,"f!'IIii!lII lUI: ...,16 d-~:ft~~\.:It· care 5"'a.u JI!:\:;:;I.,!U~_"JOI."" 5 '-- '.' "C ,- __ r 5£ .... ,.;1:"'" -,,-1::: au mal fae ,facut dupjDomn~l Hristos, $ii '~!'~!~ l"p.os'L~g~'--.',_.' u . - '-.
-t; ....... UJ(IlJ!j,~ c -'---.' -I'

, ,a.rte dindlu1mewasa1'descoperlN It, revelape ~


P -', Sol:: .... 'Sti:"_.li-.r.iI.'" ~~'"ptud' ml'tui.~ __I.
._. _" lid, ma11U.$.'lI;;
~I , .. !bIU"II,..,.,1,:

- ,'-~CI
~-

S~'6tn--'- lIlA T'I!!adi'" ........ JI


-_" _._

-'

"~

"Ii;",\a; -

_,-

$i'1 eI ,..;le"
'

ftil'lI J. i'liI.
_

m,
-

'

m Ut~,-, -:- - , -O""""'-~'


iY
.

~~nn.sa
!~J-'

planWl-~tWrii'lca.~,
U~LllIli.&Lpmsoan-' -.

' ...... .~ d ",iII dJlII.ft'Ii"ezet~,ti~ _ .' 1,:1. Qti~ .. ""Y . 0Umi' ~j,..., ' ., , ... e gntp_dlta, de Prea CuviosUJ FIfjflt'e P~f~ J?t_. ... ~ ',' ,. ~,":"",,-~~,-t·...,,_!!li,Ie. ... lu.crare),. _,"'MV'~IiII. g~w.. B u~~~ ........ f~t~l~ data va,mdtumest.,. Pm Cl]vi~'~mn-~ ..•fj '. :,~ ~ recun~tiDfa pentru ostene31a ce aft. ell toa_-- sm - . mea' ,•. !p- 'iI,,., A-~·"1LL '• .I . .f.aoot-\O, w mine pkA'tasW, ~' ~e a~_' dla Ltm,uriri la'toarte cele ,oe m~p.lRtrebat," BiagpslOVliP, mj iertal-t r- m.U\e ,If", ~ rlAcltosul. ..,,' .' .' £-... ' . !o£ .... St4f':qul: 'Dunm.~ sl tei.elte:S1 ~.a ._~ bla~lov-ea!Sli1 ;~uam .. --0.. -. lome; mergj in ·pace.
B,',
11.7;;,

_'iI.._";~I'I'I!'I'~
"',
-

,~-jIUM

,~"' in~ ~_,.-'~l ~arlirumare ,ale 1JDor ~~ane r'. f"""":"-:. (N- - AU '"M
.",_,~ .....
•• WI

d,~ ~umsc
I~l!l-~~
-,
.• ,

-.0 ~
.

~'ULI~IW.
'

"-

.~'Il II!""JL&.IIjd~~

....

.1!""i'in:liCt,a.;j;

CS'iIl'BI

1_

Incl10

oIIIi

&

I, ~

:-1_.,

'.:

,I
-;iI~' ~ ..

'.

. ... ...... ..Jl • ,f;.i ....... nnte,. d E'$pR 'Vl:Se'~ vwelUl ~. fil.,d esrwop~,.,... :ou-a~ a dus mAL!.',"",'.',US ""'
4

D1ES'PRE, VISE t;U VEDENII


dl~pnlu.lpe,OtU'~'emprift mse'si'prin vedDdl. .. 51 nu credem. In Vise "r in vedenii • Cl"m 'Be cunosc :vedeniile' J'f .aTd·t'4rile ede adevift:Qw ~i citjd ;spitesc' diawlU tna'i nndf CU wden#le' • C~~
,lf~14

rii $i Imuriri 'r.nai u!itdt de 1aJ Sfm.til 'f:bmti., dar eu a~ vrea :&1 ~,tiuce :Ute ,$,i dumnezeiasca 9crlptura despre vise ~ vedenii '? Sia'rehd: Este, ,aJdevuat., £rate loane:, ,ei. tIt eonvorblrea noastta. de rindtd trecut~la c.le Icern-ai intrebat&l~a ta, 'ti~amadus 'mal multe marturii de la Sfin1fi $i durnn.ezeie$tii P,llinti, ~1: din SMa Scriphir4,. Peate cl aoeasta asa a rindutt-o Pronia

~e S~~"~ Sfinta Scrip1tu.rI. dfqfi! ~rse ~id'espre ve.dmii .' Cum


l

eea ,.uni1, iJ. ~.uiDIJ.Hnneze~! pentru ca prin oele ce 'vain vorbi acum sj fie mai mtarite si ,~.lb,me, inrelese cele dm. UI€'(ll't, • ,L.a •• 1, d 11 .. . .'1 • , I,U rnmtea lr:4tieJJ hile . eo,a. ce, e mai trI1C~.s,pr€ cere mal man .. -:-...._=_,..JI,._ . 1... ' sa suie $I sa se 11R.:ilt.:'U:u~te.Z:e. ~Off,il:rece smgur vei J.n;J.~,g,e SW t vel tncredlnta cl mValJaturile SfinJil.Of.si dumnez:ei€$tilor Parinfi stnt izvod'te din Sfinta Scriptur4 ;.11u nimlc nu se c
''f''lI..,.. , ............

putem sctlp:a de ·t'€dcn iile cete f~kf~Mfe·.

impotrivesc Celui vesnic din dumnezeiasca ScriptLlIa.

"_ ".C~ eel' ,t:e_ Sl! prinde ,de umbr-a $.i' ,q'eatg4 auI"l, VUtlt, :tot "f'S este celce crede'visurile'" (ls~Simh 3",. 2')1.
vu la mine?

,., Star~tul: DM

C~'s-a tn~.plat,;

&ate I~

ca a.,a

de tkziu

CE am. vorb~t data beCUti.

nu am mal lost pe' Ja Prea Cuviesia 'V·au,tr,i. . J\cum lnsa} de voie, de neveie, m.-mn, 'hotlrit sa vin s deoa~ ~e am ~~$i,.o mul~e de :nedumeriri in ,~ep,t.uracu cele
FT~telt: [n fonlV(nmima derind'trlJ U8:ut Plea CUvloose Pa,...
~'faretu'1: Ei, $~scum oe vrei

astfelr de data aeeasta au trecut·mru bu,e de itIe.imWli. de dnd

P nut ca sfnteji prea ocupat eu ueburile·, aWtioori nu am :avut eu vreme ~i ap~ am ~ostsu.pinit de ui't.e·.~ de nep,j5are~,,fj

~ ...Frate-Ie;. rog_ sa rna iertaplI' :P:r-ea Cu vioase Pirinte". nu :ra m~ph=t~t'!o~c~ dar lenevirea mea $i. negrija. mea rn-au farut s tot amm ~a Ia Prea Cuviosia Voas·m.a. Uneori nti s-a

Y;I

•. ii., ......... 1....... ; L. S.t::'~.·r ~ ~ 01n"::!Ii~ 1 .l..JW:nrLf!:ZeU", ~ ~ UW.I. '_'W!I.~ ~'Jt:. a ~ ..... :l·p,M, ,itiWJ I..A.W;l' 1W. 'f"'\.. ...--...i-a lu:m.i.nait~. pe leL d.u.pa·m.asura Darului lui Ownnereu" 10 lega.tura cu visele ..vledenille 5i deseopennle, a tit Srftnta ScripturA a V,echi.ul.ui T,estamen,t ,dt ~i cea a Noului. Testa ... ment, n€ldau ,0 mwtime de mJrtt.ui.L din care se vede cc\ mulp oarneni ai~ ~ilsfinp afului Du.ml'TI!I:!~.eu,u a rut visuri, Vedle'l1D a ~i descoperiri dunmezei[@$ti.. Astfel, eitim In Sfinta ~i dumnezelasea Scri.pnml. ,3. 'VlechillJ!w Testament, c.a. Dumnezeu s,..'2Ii a "'1tat lui Avraam in ,chip de tr,ei persosne - trei ingeri ,_,]a tejarul MavlF.i I(Gen. '] ~i 13)..ca Iacoh a a \'U to vedenie dumn zeiasca - in drum, spre Mesopotamia (Gen., 21" 12)..cA Josif avut un viesde la Dumnezeu (Gen,. 7., 6),1c4 Prcorecul Moisi • vut 0 vedenie dlUnfiLe.miasca (Iesirea 3" 11). Totasa au avut vedenii de Ja Dumnezeu Sfin~ frooroci: Isaia (ti,r. 15)"leremia,
'f"'\.. I • '[}...~.~-~.~

-Ca S6ntii 'Parimp.

~au ,a,dljpa:l din ~~

ap~ viea 'CuvfnMw

24".1),.Iezechil (10, 1),.me Tezvi:temuL· eel ce sufla ell foe (W fnp. 1, 15.),. Amos (7 1). Mai rnulie wd,enli a, ,avut Proorocul [ nil (7, 11)".vederue'i avui$iSMWl PoorocZaharia(2, 1).. Despre visuri si vedenii de b Dumnezw. VQib9tl~'StintuJ
j<

sa-mi spw" n,ale loane ?

~I

dreptul Iacob, .1iclnd: ,,,EID, Dumneuu.,

prm vledenille noptu~ cind

OOfilll:'W

sa ~asa peste oo_me·ni $i

Uri. V'orbe$te prill vis

141

ceJe ID$.e']a tOMe'.


,~'.

.. f~~a',fra~ ~oane,dintre oeje rrta.E rnulte mArturll cese ga... ~ ~ Sfinta ~l dumttezeias(~ 5criphu,a 'in ,[le8atuf~CUvisel! si.vede~~ oele ~ela~Otl re, eu ii-am adus, pentru ;scW1in1le, aceste pu~e p:rin ('al,e t;i-am ar-,Uatelt de mu~t' ur4ste Dumn&-:u pI' ~OQrueil cei rnirtcinQ~t.cit :;i Viselrl!' $i vedeniie lor

lor cele irn$ela'~ ~intindnoase. C'ad asti2t, mai m~,t (11 Oricllindi' s-au ivit tot ielU[ de eresuri :;i prcoroo 'mJr1.dn~ ce se Sll,tlSC_ 5a duca in ra.la~, pe cei 'bmeQ:iedinciO$i ~i
invedenille

toata ,gnjaJ..ca sa nu ca1.j" d~ne$.tiintar. in 'Vniljaunor pr~oc.i ~~~ ca aCeJtiajf cr'ezind. in pnr.lOiL.locile lor rete ~klene;;w

ia ,a:mful"e cu intemeie~e..tram Ioane, :$1 pSlzes.t,@-,te eu

Smretul;, Dille! vel ,ascwta CUi ,atenpe;r hate wmet <:elf' ce "'ti vo~, ovestl, apoi veru in~ele:g,e p Iimpede ,ele desp:i:@' care rna irntrebi., Cltim in Pateric ,ell: i~Un bltrin oarecare, _sezind in ~~ $; aevoind u-se pentru :min,tui:rea sa"vedea I1evea pe: dr.ac~~ll ii, oeM,raJ p~ ei, diavolul v~~d_cj de, ~,ul~e ~ri, :s,te~~~ _ de acel batrin, i s,-.a at~ta t Jui, 1.Idnd.: «!lEul"mt Hrisws')(10 Ja.I b4trin~t vazmdu~l'f ~i-a mto§ ochii, Zlsu-i-a lui rua.vo1~~: -Peneu ce,lJj. hchizi ,ochil ? Uita-k ~i ma vezi, cit e,l(1j smt, i tos» .Raspunsu-i-a 1m'b~trin'w: «E'u nu ~ot st 'vad pe Hristos in lumea .aceasta». Aeestea auzindu-le dJavlo~,ut; -a, .fa.'cut nes

lar

J:Iris~

dreptll'llArHuare

~"'l

sooata de sub ascu]tarea .ierarhiei canomce


,8

lui Hdstos,

it Biseridi

,OO,ei

VWO~a VoaSluti;

:sinrerita ieEll,i' cA. ,si. de data aceasta m~amfolJ.)Sjt {oarte mu It ;tf m-am 1Amu.rit auzlnd ,aceste mMturii, de Sfui,te~$( dumnez~e$W, Scr.ipturi, in ]eglmrA ClW proQfodi eei mincmosi sl v~le' si vedeniiillJelor ceIDed€s.arie',~ i.h$el~ware. C:a mare ne~~e am .a~u ..ell_ p,ac~tosul si Ilevrednicul ..de ,a:ceste sfaturi ~l. ,!~unn. Fii.nd('ll, am auzit si. eu, preeum at] ,SPU5 Prea Cu-

fmtele: Va mal1urlsesc; :Pre,m) Cuvioase P'Jhinte,. cu toata

ca e plln&i lumea de pr:oa:roci mln.cin.o$i


J

cue

tos, ICare este Capul8isericij.


Fra#ele:

ca pe, unu C'@ se d~part: de, legile cele do:gmaaoo ~i de rin~weliJe c@le canomc:e $i fi'tu~I~(~'" i ded, se despant de Hris~ ,A$ mai ~veamsa,~ PJ'lea.Cuvioase Parint'e~ de int:vebaf (eVa" Staretul: Ce mUllle ..bate lome'"

p:,ed~c~ ~d urn k'i[ocul adev,~rul uj!si de vedeni$tI ~can~:", fund iJie;eIatide ca'tre draci spun 'c~au vedenij Si vmuri de la 'L?umneze'U.t sf asa pe mwti din oei neiscusiti ii due in nua~ are, sj _ vr,a:tire fa ta de ~ndu,o!reaB,.is.erldJ $1la pi.erza:r1e .., t,~

vazut" I(P,ate'liCJ, cap. 8). . ',.;' "~ Tot ~a Pateric SCI'i€ tCA zis dracll unw Ibamn: uVO~~h iaJ1J. 1..' '." Ll' ....:. .... ~I!:II a ra '1I..,.lE ...... ; .... ul it r41Bpuns: Anaterna Sd- VleZl, VOU~ si acelora despre care zioeti, deoarece e~u~ cred ~tosulul men ..Care Ii zis: «De va zice dlu~v,a':lalta ala, este Hru;,t~~ ' iat2\ acolo .. .sa. nu credeti», $,1 dracii s=au flcu~ nErvA:z'Utl'~ (Pateric, ,cap. 8). _ in Prolog se afi~,scris cl ~ euvios, aname !acov~~~md Iumea 4'i averea sa, $~ dus in p1Jstie, unde !$l petrec@'-a '~lah\ in privegheri, pestiri ~i rug,aduni., Da~ ,~~~(a s..a,~~~'~ aspra lui petrecere ..,a fost. ~l~:t de. dla'v~~ul m ,!aces~~~_. intr-o zl a venit [a el un di~vo,] In, crop de mger $1 l-a sfatui t sa"si mgrijeasd\ cbllia.. sa aprirtda ll~iri ~isa tA~eze c~ sa primeasca pe Hristoa, Care va veru ~a.e~ noaptea ca .s~~l raspl!teas.caJ cu rnulte duuri os~neUle _~.w- ,M~n~~] _s-a ~~ crezut in diavo!l'ul S1 a facuf asa. Pi" Ia miezul noptii", a verut Antihrist cu sbva. ~ multi stralucire, Iacov, deschizlnd usa,
,IL

pG'

Ii:.~ "i'ilU IAJ, GiJ,1L!!..J'NJi { ~ ]u,

iI. "'",

!J.;r.II,U u. ~.

,~ ,

.' _.

nldw n,ostru, sau in chipw ingerilor sau. al sfintilor? l48

vrea :SI-ml5pUru~ti, :Pvea ICUV,]oa,s~ Plrulte, 'd~a .dradi din 'Ved~_ ~ din v~ se pot arate'! ,in ,dUpul :D'Om~

A~

hili.ei i-a, inchinat lui, dar diavol,uL lovi.nduA in f~re, _S'-~ E~c.utnevazu t. A doua zj Ia'c::o'V aJ ah;rrga't l~ m1 batM ca :sa,-~, spuna tntimp:larea. ..dar bl1,trinuC ~~ in:a~.te d~ a-w s~'une~l crNi, ,iceia i lis: ~,Fu"gj e alc~cA ~l fost ba,qooont de'saooa; ~a d i~ !acov, plm8indu~~i r muHI vrem,e gJe.seala, b~tt~u! _~·.a trjmis mtf~.Om~.astir'e ell v,i,~1a cbsle uncle a, facUrt ost,~ de
I i

, 'indr.o!i!I'_ ...._ .".~~u.at':~.U~ ..... ~""J~ .,"'""' ~ '~!'--'~i!II~ alA I, .... '=_Mi1I V ........ '":,,mf..,.~ ~U:_ H'""""' ~ W'WJ.K'l."'J',w ~., bind .pe Nm~·a. Iar. P'rootii Biserici.i,. care erau acoIn in ltar, vazmdlu· ..1_ pe ti cA ia sJinte~e v~mmte preote$1iJ l-autreba,t pe el, ziCindU_~~·: .,,,ee'vrei. sa: fad l' Peritro ce i'ei .~ minte 1')',.Ear el a rAspuns:: uEu. vreau sl ml irnbrac sa ,drat U.... ua . ~,U-l""\aU '1·' JF/UiU rum. v:1'e11~~ :sa ~a.a ,·. ""I..,J",:i '")<.:"" •. ~ S AoW loW ~ w: ~-. aceas, nefiind pm'eOt, $i cum h\drazn~ti 51 intri in Altar" unde _maipreotu 00 sluj.Uom lor intrA? Si rum indr,lmt!$ti sa.. m v minte preote$tijl' and nu 52 cade pe nid sl ~e.a:tingi pi! '~'-"A ..:11.-.-..... aI. D\tl.~ burn', .! .~pJ.J.'IW-.a :&'01...Zion.d: IfW . .... ··ti'ti,.; "D . it· ... 0._ tnsea::·. "u. '~I ~ nu am innebunil, ci smtpreot ca ~ivoi ", Iar ~mndu-lpeel nu este pr,eo!JI'l ..au sees ,afar! din 58ntld Altar. la1" ell a eeput warte a.-se gicevi :$i. a striga en gura mara .. ridmd~ ,Pentru ee sa rna ~tA pe rome dinSlintul Alw",c!ci. eu sin! r at si rn-a pnrotit Insd$i Domnul Hristos 'impm,un.a_ cu SM, 'II. I n U ., hi d si . d' ",-...1 __ 1_ ...j~-ul I rnge.rr . ar "'- ln5o-U- vaztn·· $1 aU2:lll' _aces'!.~a~ La 'UU._
""l§.

adunasera PIr.m,tii de prin pustie acolo, in biserica aceea. 1a venit. $1d. ~,mbirul in 'bi&eriCi, a. mars drept '~aaltar$i cu

,<II .. ,:

.11

ibi...

.~

.iiI:~.

,lJ

.&

.il'

,omoscut 'PmmJi[ cit pmtfu. indIratnicia ~ ~ xarea $i nesupunerea lui is-au inlimplat a~es,tea. Si au. t FMinJii de l-au 'pus lui flare marl la pi~ ~i l-au pe el la 0 mm3stire afara. din pus,tie sa fie acolo in'pazi .~smereascl pe el ell .u-cult4ri greIe {ira de odimi.. pm6 fie smeri ~i i$1 va cunoisre nepu.tin.tele· sale ~i~!ad Mea sa. 5i asa a f~,rntpina ce a venit el inbu cunoe.tinpa $i a CMOSI'" t inselaciunea ~is--a smerit $i s-a poctit (pateric, p. 3,21). Prin-celespwepirta aia frate Joane.,ti-am aritaf eeldiaul se preface in chipul lu1 Hristos, tti yoi arabi acum (4 el prefac@ s~ ddpul Maim Domnului .. in Un sautor italian~ Domenico Margialo cafe a. ·trAit mai rt poe de vremea noastri ;,i a .f,ost franemason pe treptele le mai mal ~e-l povesl:e$ifE: de mult.e ara Uri ,iinii~i cde I volw.w. La 0 sedin~ la care luau parte oameni MlJi·J.ar1i$iU ,a za, venea satana in chipul Maid! DomnullUi ~ ..e cornul iavol.
l
1

\1 cunescut

'Si au

d. Ie'!este a.migit ~~1n$e1at de eatre vrAjrna"ul

151

nume1e Valen'! i54 ,aratat diavo~ulin dUp de tnger $~.vlazmd. d 'manclhul i. p:rirne$te (]I. buam.e~tntr~una,
Unul nllmuJih
ICU

. nopti, diavelul a ~ua~chipu~ lui Hristos ~:~ v~nind ,~. ullirne de drad str,iluciti i-a.m k1I'~nValen~.1ad,. 8J verut ristoi la One""·r.w tica10sul de V iden.t is-ainchmat 1m. Mer ..· ;

rt !$easc.a ,ou IPrea Curatele hli Hristos Tame ...ace;dia au treba t 'pe Va~e~t daca 'Vole-ste sl se imparta$HSCi, ~acare · V ent a raspuns: I'INu vreal:l' sa m:. iJnpM1I~, deoarece eu m vazul pe' Hristos". Auziru:i aoeasta, PJrintii 1"t~'U leg:at ca un nebun $i re,it din. rninti, CUim de asemenea in v~ata Stinruju~.SbnBon Stilpmod. di volut luirtd chip de M,ger luminos, s-a ararat lui Simeon caru·tA 'at ,w de' ft'lc,:s,pufindu-i: I,Ja aminte Simeoane ~d ulta aHi voi spm'le:: Ai dJus pm aC\1m ? via f.I blne pucu~a lui Du.r:rtn@l.eu,. Care CWlOI_$le ioate mrrmlr.ile tale, Pen ~ ~'istai:ala oe-ti voi sp~e a.te~ ales, P'r;ea Fericite... sa. Yv.~ ti mffiunj:: sj vindeci pe bolnavi, sal uminE'zi. pe eel. nedin(~ ..sa mhl,gji pe cei intrista,Ji] ..(lei str,aJ.uc~t~ti prin te bunt sl prin. ruv'in't~..Sffihkd '?Bneon a. raspuns: .1'1~aca~ i lUJiDuHU\ezeu'~",Sa·tma a ~daugal~ uDeci soconndu-le
I -e J

apaila biserica

$i

sosmd Vfeme,a ca Pannti!i d. se 'Ui',-

apoi, cad. Du.mnemulcerumw Ji aJ.:~:hlminru~uL Cele ce ,a vremile $it anii Yntru a Sa purere ~iimplJte tuturor bunsSale, m-a trimis fa tme p,reoum v,ezil ca M ~erid.i~ la cer ta ·att. pe I'.~,6ind de o,dnsm eelaeeasta" ._ fintul Sween S ia.r,asi:· ~.;FacA-sevo,ia 'Domnulur~.. VIDa ded, i-a as salta .. i ra,i.;' nepotoUtule $1 nezj'bovind; arunc,a.-·~ede s~rs in IIZIfI15fal CMeta, ca in slavt sa. te inchini C~lu~ce te=,j;l zidJt dups l~]_asem,~ Sa Sa te vada. de aJ.proape Hem vimii ,i fimiii..Proorcdi, ApostoJ.i ;;;i ~otiS~. MuceNci din eer", Sfintul Simeon, necunosond IrlielaciWlea. vr-jj!m.a$wui fa U umilin tl: jJ'Doamne,. £aJc.a_ e vola Ta eu mU\etlPaca~cs.uY,f ..s nd kind piciorul r3 sa pl$eascA in caret!" cu mini at-a f~cut nu~ SIint·ei Crud. Si indata diavolul s"'a s,tins impJieunl (U ta sl (U caii de fcn:,I spulber.indu« til pra.;:l. _a[ in vint,
j. jj

toate a VerDet pentru tine

0, meprih~

'hde~ziu~ .rasp~a·1irij

'1'51

153

depSlt., stmd un an intregfi~


0'

Vazihd SftIlrul Simeon. Qn.reasGa '.Icl,un~ s-airnspili~,ta:f. si a'pltb\s, socotind,rca harulluii Dwnn~ s~~d)u~ d~ 1\a, ,el.,.lIM'p.i~orul cu care a vmt,sa ,p~ in ClfeM,l-a pe-

MuoerWilor ~ se .ata noua jjn vis,. ,cum ci au veU!t b. noi, lac cind ne ~" ne ump'lem. de' bucurie ~ de· iinailtare· Aces; lueru sa-~ fie dlrept' semn ca 'E$til ~at. Filild.cl ingerii n' ,

pU~d~-l

a.s,~n:mtl
~~"

'ihu'\oo'wul Oiav>olluL vazfnd rC~,aceasta, I-a lovit glezoa (ll Qi,ranl [o.unpliU $l
cameiy, a ftJcu~viermt precum serle ueenicul
aceea a venit

sau AntorUe,.

~;, "",,~ru :5ar,au,.f~,i' _ ~ .J1.. d m1!IIllIJ:J:~;w~e -.: ... ~1...... Ir:~·ej vo..[~Wt, cu Simeon mllllt;"a"cre--

~SikKlnaj, in vremea

La le~s.rmml V'asUJl.sc,

'

r t4 noul ,dUnurlie cele kdriCD,JaM1 judecata $i d~a:rtirile, dupa ce ne tt~ ne umplu de meA $i de ~e!: Daea 'ne vom supurne draeilor m vlsli' apoi ei ~iin timp de' v ghe i$i vor bate joe de noi" (Scala 3),. bt~ll' ,&ate lome, ca, ti~am.adU5, PUPnt! rn.atWlrii1 ,dmc cele rnul te CiI.r.:e. Be' gasesc m P'aieric" Viep!e Sfln$li1e,r $i in Mva ...
~i aI SflntilJOf De aoeea nu. este bine a da ~ nid, unum vis sau venie..~te de a Ie descoperi pe ele unor P'km'ti iscusip,'ih Ia ~a~ibine calA u~i~ in invt~:tu:r~ SfiIDtib' ;;~, .umnewi!$'" d
aiciI Domnului,. al
t110f

~um s.t~aeelo jes ,~~~, stilp, Mil ctzutml \f,ienne ~'p~t'~ lum~'U .. in mih.i,a, plecat ..1Jeci bimij;ind SUneon d~pa dinsul, "'i mtreb.i!lt~ ~#Pientruce ai uat viermele cazut ~tm

~=;!!'!:m~ca;!:c~~~e~:~ ingemar'
Fr-ateie;

p~efaoe .:aim dli,p.nt,S,finw.ol'~ Citimm v~a'~,Sflntuli' j"IGrigori Deca~oUtuJJ cal" ~ vre~ea ,&d Co., iosul ~i f4cea pravUa ~i ~~~c~~,,: iS~f. diavolu nAv,awau as.upr,a, sa si.. m~~u de' l ~,~a~'j~ tar~d faa:a metanii se moolac,eau ca ~1J?ld de miinille.1UI~t se a'~u el, ca d nu se ridice m sus si-l ihtepau cu ~ba lor, rCa"SIW ~re ace oh"ivitoare'l pricinuinda-i mati

d.~lJLnp.utredul - meu_ tnlip'?N 'IIi",!", V·,· ~iI2:1':, ".,., ':~_".-L'~-::'''''dp.... _, ... ,a ... 1 , ., ....IIlrilU" _.Y.U:i"'1 ~lliII!:dIlJ' .~~ a:~a,tin ea un mfrg~ntar de mllll"t pret [f. l(Veta sfintcl_'w Simeon I seotemb ne ) .. f".~".",..~. _ .. Din eele C1! 1lU1n,e~J' u,ate Ioane vei vedea cl UlkIJVU~IW'Jse ~F--~_'JI~,.,11 .~
t [f

ru:

8W'\ul Dumn.eze'u sa, va r-fspll,teascA, ostenesla, r '3 Cu vioaae PJrlnte, cJ ,ali a rut bunlvointa sa vii os-terUti .'arata:ti pe Iarg ~i despm aeeste vlclenii ,ale dracilor ~V.a sa rna ierta1i data vJ mai pun 0 ~!trebare, in legarura cu • .e pIDa aCWll.
StlJreflil.: SpuneJ frate Inane ~ Frate,le: Prea Cuvioase Pannimo! care dracii, prin 'vise ::;i enii, }XlI!' sa tnvete pe om sa :£acl &.p.te bune si sa-i ,Mate ~i

P,arinp.

cele de-a s5nga nu-I potb&:u.i pe ,et atunci mcercau cu eel d~~ dreapta sa-l inJe]e' rastfeJ! In ~~~~, de ,martie, attica de pomenirea celor ,40 d MUcenICI at Iui Hristos, dlavolii au mers in peSimI.l1a rdlins,ut pe eapetele lor avtnd cununi stnUJucind ca soarelesi i-au rls: ~N oi sintem cei ,4(] de Mttce.nici ai lui 'li:ris.t05 ti am venit s4-~ da~ putere asupr:a dracilor" d. el, CW1oscind:u~lcu darul lui Dumaezsu care locuia in~~JnsuL i--a certat si s-au tarot nevazu Vi (Viala SJintu1ui, 2(]' nolembrie). 'S~d~ezeiescul :rarinte loan'Sdrarul" aratind ca dracn ~ pr-efac in.~pde' ingeri l~p,~im dUp,ullsla,vei Sfin~ori nC€:' yDrac:u a~ seprefac ingeride J.wninj$m in d1ipu

dureei ~Aeeasra

fj,ceau. v.~den.ii mac! vlZind, cA eu ispitcle

......... £1

adevarate ..sau i ara'taJnumai luauri mmdn_oose si it fa sa faca nwnai rele ? Stare ul: Au. obidej viclenii drad, &ate Ioane, ,ctnd. VOl sa pe' dneva ID vis sau in vedeni~ in stare de somn sau sa nu-l 'irLdemne' de ]a it'Kep1ltt s~ faa rele, ca, 51 nu r apa omnl :~},aciunea lor,. cl mal mtfi, u ara:ta lucrur.li. alate si it invap sa fact fapm bune.Iar ood vede a1 om.ti1 ; rede desa vn,it in vise HU vedenii, atunci iidue cu usu.-

nI

pe larg despre acest


urmea2A;:

i fi..indca acwn nu mal am VreJ1L m.deajuns sa,=U spun,

r,ilit~dre&i

la pienare !

m1lClU; sa &i mdeshlla.t

,at istorishea

154

155

P~,CLEOP.A

'Scrie in 'Pateric C'j un, frate oaJ-ecartlstatea cu multi Ucere' ,,~-:: n"...~.... uUJlia 1 " ,I,arvr4J~w - ~1 dia _L.,::il! 'f • ' WU$ 1:4 Ul ,W.. :,,' '~-v(i~ vdnd sa-l amJ.gea.sca. ,isa... l pe' el, mtr-o :noaprte cu1dndU-5e ulte~e ~ ~,., l~i, 5"'aJincll5puU vkle.a.nu~,dia vel in chip de tnge~
t

1.. ""...J':.... ~~~UlUnn


",,!Ij, ,..

doua noapte" daea s-a OlJ),ca,tfrateJ!er a venit videarnuJ $I l-a df$teptat pe el $i i-a zis: ~IScoaJLt,-tej' KbuJle .allui Dumnezeu>I!"ffia,rugA-dune-a ~J. pravila ta", ~i a$a de mullte 00 ..in multe nopti fAcindu"'~1 ihdaU"cu_m adormea venea sl-l destepit,a pe el, . Iar ooat1 a mel'S tratelE [a un blum ,care nu era prea de= p~~e' de el $I I sp. ~,uiJ'zicind: I;Parinte, pe' mine acum de ... -_a ata va vreme in mite nop;ile daca ma eulc $1 adorm, vine in_geru.l Si!ma de.;teapta la rugaciune'" . Si l-a intrebat ba.binum~ ~~ ar in ce chip vine. ern bl D si te d~te,aptA ?n~ Raspuns-a hateJe: uDapl4 ce rna Me $~adorm ..itrtdahtvine la mine ~:li a,pf~pindu~ de mine, rna desteapta, zicind: (~~$~- alf"ta-te,~robule al lui DurnnaeU.r la mg.tciunea si pra ~~a ta.,» liU"_~ d~~p~'U""[llj $i desChhind ,ochill- m: vad pe dinsul str,iluand mwninat ~ ind~,t'afug~ Be face nevazutl Jm 5j a~ hni fa(j~'mie in 'toate noptile, $1 rna Of de pu.tm. flU mti d~teptat.larc.ind

nat, dar indalUJ 5~ fa.cu.t ne\"azw.~! ' Si 'Scufindu~ fr,art,ele",a ,apucat de ru,g:Idune ,~ide ob.i~s.. n wta sa pf.a.vna~soconnd CA mgerul DOIMului este eel ce 1-a
II fos~a

lumma,t :~i Ia dinsUtl,~..a d~_ptat zidnd.': .. coala4er $ robule al lul Dumaezeu, Ia rngfciUJnea si pr.,avla tall, ilar fra ~ tele, desmptind U'"5e din somn, l-a 'vuu~ p.e d:sttaJudlnd Iumi-

.le ~.d.

'tine

nu te voi asculta ", A uzmd vi,demw, aceasta .. a loftat zidnd! uCaIug:.J,r nebun $i flr,~ de minte ~J blesternat; ai mers 11 baJ,trinul. c:e~tau sj,mincinos si te-a ~]ati'e ti.n~" ca 'Iii acel bl'tnn, a men; 'mri, un frate' care loa rugat foarte :muU s4-i fac~ bine si Y .. i imprumute un galben" fiindu-i de mare nevoje sl n ..a \i~ru.ts.iI.~i, , impnunute ci a mmjit ca nu are ,;;;lotusi aVN un gaJiliben. ed, ~ D dintru ,:!lteaSta sa ~tU si sa cMosti ca aeela este un batrln :r~u ~~ mindnos,si re--a ~lat ~i e tine,. fi~nd. tu 'Prost e;i fAra,d@ minte". p Acest,ea,ti.dn.du~le' ~clean,w ..SI'li] faeut. nevazut, iax fra~lJi2J.' dupa ee 5.-1, facut zi"ua a mews 'La acel ba:trln. $1 Hi spus lui ce ! :lis; lil[J1ean,ulwa vol, si tum, i -a -a.spus lui despre un flate sw J~a rugat g..j 'fact bine si sa ~1 ifttprumut,e pe d-,. ricindu -1. (4
i

cleanut mdatt cum it adormit &a'klh~'t a $~,1Jenit la dinstrl ,il~,a, destepbtc pe el..zicindu-i: ~\r&1oa1a,-t@, :~e ,j)~,l.w Durnnezeu, la :rugachmea~i la pravila ta", marfratele n raspi~ (~ n invata,se 'b4binm~:\rEu;,dnd 'imiV3 veni vremea sa mit scol, rna I voi seula si.fara de des-tep'tarea ~r ~ar pe ltine nu te a5Cult.t rud~

A, - -!loA "'f.!. 1'.".~_....:I1 fr :I..<!.·l-d' .,- l!Oa Y"Il.I,.., it mers J.a 'upil -'Ii_ ......:I':: t ,nceasm :w.IV",~i~tuniILtW'/!:Y!,ale e e.lid 'L..Jll,~ lui. Iar dad a wnit nO~~lpt.eaJl eulcat trat.e~esl doarmJ. ViN,
,;0, -

a U,l'u.€ bOIl- pe 'L,.. ~ ...,. A" U ,~~~ c'i''I''IIt estea p.,Jl,'........ ,oI!..;;., /lJ\i:!L'Ui RaspUllSl'"a ~!wru,bA1:rl!nul~ .,--,eu ,i1tdevb,a~ asa este,. 6ulf:'i ea a v~nit la min,tm frate' $I a cerut sa-i da.u,U1:1 g~lbtn in:tp:rumut: ~ieu am W1 g~,. msa am zis eli.nu am,~.'sWndca nu-l ,este de folos acel lucru pentru care cerea g~ben.uL d mat virtos spre va fa.. ma...-eastlfleru'lui Jul. PentnJ. ,ac.easta MIl SOCOint maj bine Q ~"
~ . a _

:nu ariel de$i are, un galben.


'Q'," '.'.

,LlI,I~.~,.

........ -L .

:;lI' 0iII

'

,.;j~.!'.'

'IOUM UIl,;i.

I~'

Fiu ~e, celiaJn u. teste ingerul Doma nului, care dom~,~€binele ~~, intu:irea ta, ci vicle'anu[ m diavoJ. ..,care' :iti dore-~,tepie~rea ta -:sf vrea siiJte amage'aSic~ p inA 'ce te 'Va pierde:r p(r,et:um a, piefld u~ ~:.ipe a ~'~i'i., tU Deci [jule" flu it ascu.ha pe-et ci cmd va veRi sa te de$te'ptE:, ,z;i-i lui a~a: OlcEurc and imi va veni vmmea d,e scuJa:t' ~i ~mi \!',afi v'oia s4 rna :seal, rna. VOl scu la ~i tarl 'tine!!, iar pe tine' :nlll, te a s"c u It. mci nu te voj a.scu~.'t,ai;>"/",.

Zis~ ~ui ba,trinul.:

ni

I~

mind.,una $I sa :iz,ba vesc pe hate1e m.eu de 'Y4~amarea suRelului si pentru, aceas.ta n.~,a.m, at gaJbmu.1\f ,ei am zis ca 'no',am. d Cj, m~ ..paze$t'e~te .$i, C:W\OI$'te pe. videanui Vr.iI.j;mil$, flwe i..I. ... care urn. b.I:",'~ !lc: IfI$e. e· • $i mw~ fUnd, inva~t frate~e $i mtant de batrlhul~ a mers
A;, i,..,. ... ., ] "Ii!'

Din ac'east! js,tone $& dm multeIealtele" CMe se p~otci~ in Pareric $1in Vie1ile Sfinlilor ..poP'intelegeJ irate lome" deshJI de'llinpede,. Cal waw~u1" ,dnd se ar.ata ,Oliv,a in vistlri sao. vail.,

a chilia ,sa (Pated~ p- 319).

156

157

T·~N'J.c~·,

ri'Ii

.l,;n "'

CiIDi""t.'BA _:~-'I'1

supU. 'pe ell ~i nu-l va pedepsi din aceasta pri~,. BunUJ1 Du.n:\n,~. Cave' OU1Da$E inimU.e 'm,tmor 10000000000or~dacl vme:pe dneva ,~,se sa vada 0 ~~e~ mdoielnid sau,

vreo vedsnle, de teama, de a nu fi ~ai ~J. de a nu fac~ (eva 51"]. de,parleze pe el de la dreapta ,credm~, va ,$.1;1 sa-l lumineze fi,- sa-i curete infelegerea, spre a eunoaste' lom~ la~evarul. in, nici 'un caz nu-l va '~sa 'pw la stir$:~iii se ind01asd de rele ce i-a ~atat lui. Acest luCN. n Mala $& CuvJiOSw IP,trin,~eNlco::Urn, Aghi\')"
jll..

_te

ritul ..care dee: Ctial'data veil!CWl.Da$te' en multe nearltate ' pricinif. el vedemile CMe' p. s-au mtat smt ad~Vlra:t~ ~ ~. de 1a '[Jwnnezeu, totu.si, fugi totdeauna de ele pe a!_poti" a!unga-1e; departe de tin . te ieme' cl nu- 'place lui Dumnezeu ,ii\ce,astaintoMo!re+ CA de vm fi de Ia Olunnezeu ~ceste vedenii a~ stie 81 sa 'P 'b! rCW'ete ~inu-l va ,p4rea rau ~ac4 ttl nu If: pmn~ti. eel rte da har celor smeriti nu-Lla de' la ,ell, pmtnl f-ot ee rae ei din, smerenie" ~ 'Si, :S6n,tu], Grigorie Sinaitul, rnare1e isihast ~i mare1e triiklr cr~tin ad nlslrituluL zioe asa: ",Si nu p.rime$ti nleidecum ..ca descoperire sau mdUpuiJie, carevine de ]a simthi,sau mjiuneJ

Nu

sau dinafari."gau din.htunw, 5au,chLar,chipu]lui

I-bis.tos,__au' s

al vreunui inger" san 6o,rm,a Vi\eunul s,nnt,l sau lumina naiucindu-ti-se m minte ji lumd tnfa ti~are'.pentru cii insl$-i . mintea, prirL nE31!Nra proprie, are putere de' im~ti! el ~i usor peate sa-$i replr.Wnte dtipurile pe care le doreste, Cei ce nu iau seama deacest lueru, seva~ pe Pentru !)ceasta

ia ,aminte ,i sa rl'Jl crezi in ceva foarte degrabi, ,chiM da~,i\at" fi lucru bun, mai U1aIDte' de rercetarea eelor incercatL $i dup!
IOS-C,eWe,

me.

gar@de ~ pistrindu..l~ totd£aruna mi.n.tea lirn~e~ JL £ira · vreun chip sau forma- Cld adesea, eeeace .11, los.t tt~ de la Dumnezeu spre ispi.tiire poe mt.dti i-a vi1tamat, fi.irtdc". Domnul voieste sa mrerre unde indina libe!ta,tea, noastra. eel 00: a vazu.t ceva cu mintea AU ,CU,simturiIDe chiar dacc1, r fi de provenim~1 di vina $i de 'Va pri.mi firA de ceTCeitarea
1

.nulta

ca sa. nu

te plgube$tl.t d sa, fii,ru mul~bl'"

celor i1r.u:erC!.tl.lliesne S~ ~a,

sau se va in$ela, ca un les-

158

159

J:<~"'_'" P~!ill~LI:

-~,j; ~~rft

bme- primi 1.,

Dumnezeu ~reWla, ,sanu pl'inle$1i nldooata lwice ai vedea s:imtit sau de gmd", sau materialnic .. iniauntn.d tau ..sau in , .af.U~f chW--~ dUpul lui Hristos" sau. latA de ing€r sau de snn,t,., SitU inchipuire de lumina nalucwdu .. tl-se in minte, ci f4uw : lemUna sau mgrreuindu ... la ecessta, lchiar daca u fi ~£ost utE! b nj~ mal ~am.te de' it mkeba. Fe eel iscu$~IJi~entru 'c~ acest p lucru oestefoan@ de fQ~os,~pr1ea.~ubitlui Dumnezeu, $i prea
'

moarte', .Filitdc.anu to~. pot calaiW, pe aJtil., fi,Kare a dob'indU c~oe;~ra proprie si io~]e81ere nahlraJa sa u practica,. dar nu top dobmdesc pe aceea a Duhului Ce~ui 5finr~. De,~ azissi intclleptul Sir:ah: ~Sammuljid1n,cei.ce tr~ in ~ce cu tine· iar sfetnicii tal sa. ne' ,dm 0 mie, unlllll"J.(0..6). Ltca si d.uJ'ruleZelestti lPtrinti Ca1ist ,~1 ,Ignace inva~a in aeeasta pri ,dnta as~el:."~tindu=te.~ vomd. ,54 fii singlJX W

dacl nu primesc cere' ce vin de Ia Ell' ,fartl iintrebar-e $1 (iirl, m'wbl rem~~, d mai degrab.t h,uda; CI pe ni$:te rntel~ptt dl$i mihiat pe URi. De ssemenee, nu trebuie sa hltrebi pe ori,cirte:d runnai .. pe ,rei is.--a itlcrediln~t $I conduc.erea alkH"a ;;:i care stralu~te prin vi.ar~~ Cld multi neku:er:cat;i au vathna~ PI mull! nemcetca ti si nepriceputi a ~a]'or ,omnda, 0 vor avea dU,pa

·' '. de'Sme ell andnuntime, d tearolst 00 se ,r.ll~_"i!' '@


I

,., "......_ '.F'\.. ..,...... ... I C' , De-:Prm1lru.)!'t& ~,' ad uwu ~U,

~~

nu ~...___ ~ pe 001. 100Iau seama ~rrwu\f


CO-

ldti,a,r

1Jp.~cia SE!'
1ft"1i:ll.cJi

berne.ca nu cumva ~Undiu-s.e


L...·
":.'111 nr

ell ~
..

~.uJl.W\l'

'I

..

SA See .!I)tu.:,A pe:rz8tot' .ilwwUuw.wJf


_

~ .... ~'II,~,

,ce,1s-au

~ ............ A~..... M,..

.u.~'c\'w-L~"~

s-a
l~

Sta pinul $i domnal acesteia; no numal c.l nu fie sup;M,a, pe slugal ClAd se face ,ziul, ci 0 va iIlvrednki de mul~' laude, fllndea ea a sooo5t Gil gluw stapinulu~ ssu este in.teladune sl nu ,I voit sa-t piarda Iucrurile lu~/~(FUoc;'.;vel, If p. 348). _ Din roarturi_ile pe care le-al aunt, frate I~ de l:'lSfinf,ii sl dumn@uie,-tH, P,iirirr~, (red ,ea acum '~ai incred.in!~t pel
deplln ca Dumnezeu
a nu fi In$elat de dracii nu erede iesne in orice vis sau vrOOerue .nu
Sf' sup4r,l.

pe acda (twe din grija

?€I

Fratel:e: Ma.i a'm 0 nedumerire, Plea leu VI' oase far.mite. ..$1 anume: a~ vrea sA~tiu da,ca. eamenii eel rai pot vedea ingerL, sfinti sa u pe draci, sau n umai oamenii cei sfinti au un dar
Cit

acesta?

celof' ra..i si flK.1Jll'ati ,ru. alta este puter~a v~d:boate ,a,mintH

StQrt~ul:sa ,WI frate Ioane, ca una este vederea eamenilor

oamenilot ICUI,ap"duhovrice$ti.

EsLe adevarat ca. s~ oamenii ·c,ei fai ~i necurali pot vedea mge'n" sfin1i;;-~draci, dar aoest Iueru i pot ,face n.umai ~ ~ ei trupesti, Despre acest Iucru ne inCJledlm~an pEl' noi SfInruW c.' . - :- -filA~ .... ... ~ "" ,..:: ,:'ull'CUra~i ",t d- umne~~~ -, -II 1',d..l.llJ.UIL.!:;: 'I:·... ~ali'"" 'S··inlj 7.icmd· S· ieelor '.I!...... =' _ ._• ''_1!

h se arata mgeri '~idrad, dar namai cu CI!CNi em trupesti llvad pe acestia, :far' oamenii oeil Cllta:~. si duhovn:ice$ti privesc cu
. hiul eel ginditor1 care este mintea, precum ne mv,a'~ acelasi 'fnt Parinte lsaae Sirul. Lisa nu a~a este 5uflehd eel curarit; , duhovni~e$,te'vede cu ochiuJ firiil' laJdiC4 cu ce1·v~tor,.lcare

,10..-.,

1\1.

,mdeW.Wl_gata,. eat nuecwu:l56fldu-l dar 160

Dornnul lisus Hr.ristos. 'ei $tie El c.a [i!J(-$D, aoest ~Q;crupentru, .l: "" .....]. ...:I :: _J1 C-:-...: a I1U JU 1 ... ~a~ f;i ue "VlY~U6"'-U 1'...:11- :a~~ - A''pm • ad aup: ;,~ :. - ,~ t.u "':'~.;.,.JI ',"" lU, ul111Atoarea pUda. sp're in~girea, ,Iucrului: 0 sluga ,eBteId\e~ata noa~ma 1a.poo.na ,cw-lii stApitn'u,ui saui' du:p~ ,0 lipsl
.y iIi'rI ..

pAzes,te-ti mlntea nevilUmatA, nevopsita, nelatuitA, fara dliipi far,a fOnrta nefeluritA" lara dtime~'·,., 1M spre ~eiere:1 soeotesc pom,iv".t &1 aduc Ji mArturia Sfintulw Diadoh M.fo.'ticeii care mva'UI, asa: HChiaw daea N, s-ar triJmite' vreodata din bunatatea lui Dumnezeu Vl"OO' vedem~', a,cl nu () vom priml, flU se supJiri :fte ned. Fl7eaJ. d Doritul
lnb)tdeauna
iF

,precisi' r.rull-j. deschidle


\

te eel gindUo.r!l.' (CU\", 67).. . SAstb acest lucru, &a:te Ioane, eli dram fiind Ill'tunecati sl azu1i cijn, Darul lui Dumnezeu, mWi pe ,altii • pot vedea, dar u pot vedea, cetr:1e ceie mal .P,resw; de ei, &indca amasta es~ erea du.hovnia:3sca" ,~8J.r dj',acij ,sin,t strAWni de, 0 ,asUel de reo lar :sufl.e~ie oamsillor, aOta vre.mte cit: sint intmale u patate $i inrunec3Jl!e $1. nu pot vedea duhovniceste m_ci pe I ma~presusde eie, rod pe cele maiprejos, ni,e 'mtele pe
l

ltele, NO pe s,jne. Iar dacj se VIOf ,rurlli $-i Sf' \for lintoaroe ,Wa
161

la Sodoma. 'La :f~ :f,a,tri~rhu1 la;oov" care


- ]J .. ·oIio j!' ...,.,..:

p.recum, i)J], Ghedeoo; Mmoe ..Tov~,t" Ptooroall Zaharia~ P'lea 'Scttlm-- _ t 'aE1'... ......: ..... -.' 'Pi.. 'SiC_~1."" 'Jl Jf;9.O,_......,.=,~ 'A,~iIj,_.-.'I~ -'~ p' a~Ma .t~~,1!a-J,'lUL!L'G'R:'l,'!Il'.!,l.UVJ,.I~t,e,~ ~ T"':""_';I!UlW _,eb'u, care au 'Ii~ut pe ~get.t tru,pe$ite. AI dloilea ,fcl~priG" ~ firea omeneasca pOilte simJi poe' cele' nem.a,teriaJni~, esee prin vederea sufletW.w,.A$a cum a vizut SiIDM :Pr:OOIOC' lsai~a'pe Ge'~ce sedea pe Sr;aunul eel inatt ~i pe eei 01 cite $atie arip~, e z?bura:u, 'lmIpfejm ~i pe Ser.,afiIni ~~, e
tot asa

H,luptar~ ro, mge:ru11

a vamt Danii1 pe eel vedli de zile. .... tre.w.@.i, ~"'l- ."'"". A """t..,,:; I ar I!iU,1 L..-:'~I J,'C es~ plVt,P1!l'I area :mIIl~. ,c.e;st_t.l{cip,r d upa pW'-erea unora, nu estEl' a1tceV',a,~.ecl;t filill1ntm ~[erea OO~ gind ditoare si cuptatoare a,mmtll" pritt care eel ce ,ajunge' la 'ma~, sura faptei celei booe :$i, CMe' s-a dbisrn:a;it a-si ~ta 'mIDrtea de la pl1:1Uo! ~ de Ia eele panUnte~,ti.r vede '~eari d~ndle d.Rptilot't lar ruteori ~eraf:hiiJe ing.:erUor sau pe' ftns'iJ$i ,im,:a,_ ram t Slavei 7 «l~ie:slIv]t (a Dumnezeu, fie Cit pe 'llrIl PrmUlI1tolj;" gri,[rindu-ss, fie (ill pe 'un 'Bun! fad)nd b~e;! fie judednd caun
ill' ~:~

judec~tOlPl (Cuv, 84). Fra.tel,e: -Da J' oare s~, rac ii po~ :p1"m ac~ d

sa

$.@

'trei ehipuri a:pnJp[,'El: die: H rea omeneescs, spre' a 0 tn~ela,. Prea

ne duee la pienar-e, dar P.M puml'oo cea ~wb)are $1rugetatQare a Dun:til, nu potAoest IU(l"\1 U ,ara;MJnoua acelasi Sfin~'Pkinte Isaac Sirul, ... care Doe:' ,,..,Insa dradi ooi,necurati nu pat pam! m'bu no~fka, nwna~, I'M eele doua ,eN pUR care se apropie spre noi, C~ sa ne in$ele," Caci dfa;ciffi.nu a 1U1 maooatat putere ~apomeascl h-' "tru ned gindurile osle ~,ti in min~ caci CUlneptl'ijn;la este fillar.'intunericuiut sa se a.plioprie de lumina; iar SArip,i,bgeri. au ,aceasta:_ ~i, a misea ~.ia lumina. Cad draw stnt :stlp~t\()ri $i ziditori de 'mlncinoase fliti~elegeri le n~terii iintuneriacl.w. a A$a ca de la eei lunU.na!~orlpr.i.ntHn :luminl-,f W de la rei inturu?!Cati~ in,h,lnmc~1(Cuv, 84)~
162 163,

Cu vioase Plrint,e?' St~ret~~':: fr;a,te Ioane, dracii. numai prin chipul eel din m, ~i eel de-al dOUH se 'poe a:propia, de noi ~re ne in$ela ~ a

de simtLre ~~,,,de primire a,'V'edeniilor

fJrattle;

Dal oare, Prea C uvioase Parinte aceste trei ,Ml ri u


stau in puterea emnlul?
l

ace~a$i SMt Parinle Ni, Ag.hi onnu, .Z1CUl,d : Ci--~-,...1VIC sanu I d ".~I'" m V~i .... '.i..~1 , ... "-'I . codim :Li!.U -laVDJJ;I" .~ '
J~I,
!

Despre aceas-ta ne inaedin~zA


l

,L ~~~g

rn~!9I,

.'Sta~~/ul: lntiiul chip nu sta in pUJteftea omulu]l fiindca P.M vena lui Du mnezeu se S:aV~:;sb2 vrso vedenie 161 aratare, iar al doilea scia] treilea Chip stau in puterea omuhsi, deoarece vled,:,ea :s~:fi~tu]ui ,~ipu terea eea ,g1:nditoaj\e, se aflla mtru. voi,flea" ~ s,ttJpl11U1fa omului ,(SL Isaac :Sirul" Cuv. 84},F,rQ "de; Prea Cu vioase Parinte, oars m ce vreme a vietil :?oost:ne' :1'\Ie' ispi ~sc d la \-P'oJU prin vledenffiile' ,eele viclene -~i
StareJ~l: fn toa,tA v['-em.ea vie~ noastr-e" frate IOal1_e, dar rnai C'U seams in vremea st'ir$ittdui nostru, atund 'ob~uiesc dradi sane atace eu nA~udrea m~Lltoare~or vedenii, Acest adevar ni-l arata multi run Sfin~, s1 d~iesti PM;nJ.i,. ldlintre care 1e500! si Cuvlosul Nicodim Aghl()dm]~ care spune asa: nDaca v.rajmC1$u:ID. nostru' ce] vi('~an ~i tare la sooot-eala nu se osten~~te dn,~va. si ne is pi tea SC~ pe noi..1n_sa in vremea mortii VUl@~ mtnc~oa5e aratar· cu veden Si pre'fa,ceI~ tn nge'ri de cu lumina" (Raw, Nev., cap- 13)., ' Fra telc: Dar in ce $e], ,frea Cu vioase Pannte, poare scapa
I

mortim ,tale va ~avlli asupra


,&rumbil-te"

ru\[ueirile :salle ca sl sca:pi de el ~i de' nil ucirile cele iIl$ela.Ulare:", zi ca tre dinsul ,a$a~
01, eu
t

mselAtoare ?

tiaOosDie, in intunericu,~ taUl! ci. mle nu-mi tre-' buiese ~ nicl nu am t:rebumJta de,altreva dedt dernilostiv~ea Iisusului .meu ;~ide ,ru,gc\ci'1llMe $1 de mijlodrlle,_P'reili, Curatei Fedoare Maria $i,~: ruturor sfin'piN tub>, fie itng,4 aoestea, s1 stai ~re in socot e1lJla care e ai despre nimiOlicia pe' ~i netrebnicia ta" (RAm., Nev. carp - 13),. Jl;adarl' hate Ioane, Un!!' mlate c,"p.entru a nu cade,a prada na.~u.(i Hor si 'vederuHoI dI'ice.,ti care navalest asu,[pr,a nOJstr,a in viata si mal ales in ceasul mol1i, este mare nevoie de smererde... @ cunestinta pa~,telor ~~, minia eea sAnti' d de impctri.va dracdor si de a dori ~d. e a. ,cere din toat4 inima ~ d ;;i ajutoruJ, Ihmului Dull~U!~U cit _$i 'mJijilocirea Prea Cma)iel . 'Maidi Sale si a tuturor sfintilor-1Ui Dumnezeu, f fa ~ele:V -,a;i 'IDa], inueba ceva, Prea leuvioase Parinte.
1

mortii, este srnerenia si cunoasterea '..:I.e sine. Cad c~e' ~i va avea mintea ~i inlma :5med~ prin eunoasterea de ~me cea adevarata, aiceillajO eugetind pururea la neputintele $i la plcatele sa le..preeum $i la admcul ce fara. de fund a ni'nticnici@'~sale, ruC'io,bJUj nu se va socoti vrednicsa vada mgerl, sfinf,i sau a]:te vedenli. S~chiar de va vedea unele ca acestea, 1~ respinge cu toa,~iiJ urerea $i impouivirea" socop tindu~se ru 'LJtW ,nevI,ednic de e.le, nedorind .altreva dedt s4~ ei$tig~ in c&asul,oe[ din umtA al vie~ mila s.i indura_reaJ Prea
in vremea

omul de ~€~duneaJ vedendlor dra,~ti, care nlva.h~seasu~ pra lui in vrernea mor Ul ? St~n1'ul': ~'nte Ioane, ceSIJdintu annA pel care trebute Sr-O ~vem mtpom va vedeniilor pe care nile aduc draea, mal ales

Stare/tJI: Nu mai este vreme, £rate lome, fiindca iat4 au venit ni$te credinciosi de departe, care m ,as~apti ..~i alJ.~l. ei necazmile 10']"" f;i kebuie sl-rru fat: vr me ~j pentru, ei, 'RA~ minem doar cu eels ee am vorbtt pfu' acum ~ pentru oele alte mai vino aici cind ma Viezi mal, pUfin ocu.:piat. . Fmtelw. V 4 mulfumes<: CIlJ mati smerenis si ir€ClIDO~tintai!' Cuvio'a5@P kinte, pentru osteneala ce ati depus-o spre a rnt sfirui ,~iWAmurip€ mine ptcitosul, in toate cere ce v-am intrebat. Ma jog y ma iertati si .sa rna 'b~gos]oviti. V,1tspun. drept cl ~j de data aceasta plec ,eu mare bueurie in. suflet de la P'l1!a Cuviosia 'Voos'h'A. S,fAretul: Dumnezeu sa 'te,tme ~i,&1 ~e'b~cagos~~I" frate loane, mer-gj in pace ~
j

~lo~,~~Ui
, 1[\64

grabruc al rugaclurWQIf' Prea Shn:te.l Nascatoar-e de D'1l.JIm1Elau.


lee]

~7ze~~:

precum ;;i a,jutorul

Fratelr. De dam aceu~, Prea C:uvioase P,lrinte ,Sf. don sa Vi maeb mai multe l.umui in leglht.ra cu Sfil1Ja impArt_arne .. Siar~u.~:Si cam ce ai don .&.Iti,a ta &I, ~ in..legttw'A. cu aceasta Sfinta Taml" . . Fra.;tele.. In rinct· Prea Cuvi.oase P'a.rmle, 8$ doli Y ~ 'II .t::_.j,.-15.... e ,.il. $UU cum. a iua:t ,1,IU:u~ acsas t.& C<JI:_:&.1 ,SI .O;~JI!&~Z~ eiasc,AI, "1"'.....i,*i"""1l. ? Q;;;JUnLA ·.~a.l:.o!!I!UC!;A., . Smre/Ill: Frate,ii;oane" J;.din,blitomi nostr.a·~ '~tost vo:l·

'p~ui

'i,*"",,,s.

DESPRE :SFiNTA IMP'A.RTASANIE

DESPRE. SHNTA LITVRGHIE SI

Apostolic 'lIlm,parttf$i',m DiiUftfniMl1 .lmparlltf$irm mra..

Sfi'n,te-i E.uha,*tii .. tmp4rttl$irea in, prime'ie. veacuri ·lnfroduarm lirlf!'rif;ila 1~llrl4~rl! .1.~We,_~/J: Q,. .2ilnir, CQ;~oonele A~tollce $~ SObc~l~CE$tl.despre-,_. 1m,' ..pA, ,> ~,tff~tr'€~mp"l'1 Ilf$rrea dulmmucmsc4 ..P.regl'~rM :pentru In1p1lrl t'l.$lre .. QnQnld 9
lnstitu.irm
j

sa infMnteze ,aceasbi 'Sflntii ;n dUlN\ezeiascj TaiItf.,.mal •• II!-:;], inamM' a p:regatlt nun~e ..- .................... .=:1·· CU ~CO""',j".;;, C ... 1"': al,K ....."'....!L, ~uuarwor -. - .,.;lw.w.~ ~ m:lI'~",,..,,u.!. pen~ ea a~til sa Or poat4 hl~e8e ~~.prlnti~ .., ._, '[n acest SCOPic lVIintW,tott,d nostru EsQ5, Hristos a d.turat·
N
. •
'ii ..

Do!'

lcer,cetez~ fns'(,f ,t:!m'ul pe. si'lle a,a .I' n·· . b I~ s," ffl""tnre ~dH .rI:=f!Me· $~$,1lI ,_-ea d'iu FarIa,:. . C",i -eelee mdumcd' ~i beA' ell. .noorednicie", IO~ t,nld lui ~i m4Hlnca:' "i be~. rl~s.oc(J,ti"d Trupul.~i;' StJJgele Dvmnuluil'J (1 Cal', 11..28)
I,S,fl se
........:I.A A

,I

de aceea am

ca aveti desrule treburi si griji, Mi-am adus ihsa aminre ca da ta liTecuta mi-aj:i spus ca on de cite ori voi avea vreo nevoie sau vreo nedu'merireJ' $a. m;ai tree pe Ia Cuvlosta Vaasb',a, si

~ara:s-i ind~znesc sa vjjn,sf sa va.rapesc vremea ..fiindca stiu

5ttZteJuJ: Cu ce trebur] mai vij pe 18 mine, frate Ioane I' Fratele: Va. reg sa rna iertati, Pr,€'.SJ Cuvioase Pitrinte", c<il

,re.mt.

a:;teptam de multa v~· til· scum, vazindu-re' ca vii, m-am bueurat, A$a cl a~tept W plicen!' s~ vedem ce-mi spui.

Starel~~~: fe tent'.: de.SUpM'alieI frare ioa,ne;. eu chiar te Nu

Amln.amln gftiesc· vooi;; ~e~, e ,crede'm rdineJ'_are via'~av'e:c ruc~. Eu sint P"'Urt~a VietH" Pirintii vostri au nUllcat mall' In pus tie si au mu_rit ..P-'w,ea ce se po~i din car' e-steaceea. din care... acjj. m~ca d cinsva, nu mal moore! _ [ ... J Eu. smt~8tfiea rea vie care s-a pogor.n din eel. Cine ~ ~. I manlnca ,din P""J.]llea. aoeasta ..v,a.fi viu in veti..ax .w:"nneape ca:re Eu 0 vot da, est'e TroP.Ul Meu,r pe' car@ til VOl da penbu \'lata tumii.Amin, amin gra~e.scveca, de nu v,etji ndnca Trupw Fiukti Omului .~ de' nu 'veti bea Singele Lui ..au \fe~ arvea Vi,a.ta intru voi, ICe~ mlninca Trupw. Mea ~ 003 SingeLe· M:u/ ..ul~ ce viEtti Ye$rnc4,. si Eu D voi invia pft el in zi.ua eea despol. Cld, Trupw Meu 'es~ adevar:ata mincare ~~ '~~le ~Q este adevAlrata biu.turii. eel ce maninca 'Jrupu!.Meu $1 bea S'mgele Meu, ra_.mme mku ~e ~i Eu mtru el~1 6..35-56).. (In~ latl". frare Iosne, acesrea smt C.\lvin teie Domnului nootru Iisus Hnstos, prin car-e El,lI bineveit sa vesteascl oame~or inltemeier'ea, Tamei 'Sfinle a Lnp~ei. Pnn aceste lnminate ,cu.vh1:te" El ne-a de.sc-ope·dt ca este P:OOe3, Vie'tii4'"care 5-;Zl

multinte de noroede in chip 'RUltMat", ~ apoi le~.atinu~ 0 cuvintare desp[,e ffinea. cea CeMastl~.J' 'a;.IDnd ~~at ~p,re nevo]a cea 'mare pe care 10 au oameml de a s~ :m.npatbt~31 T-rupu~$I Sin~le pe_?tru ~ puL ~~~~ ~~l~ cea :~mea. '5], le-a ZlS lor: "lEu s~t P"'un.ea VrejiL 'one VUle b l\4ine, nu va fllmunzi} sicine ,IT<edI~ Mine .nu va inseta nidodat4 ! in

sau~

c:u

of

166

niler, pentru, ca fi_ sa-si peata da seams alt de''mare es~ aOOa5= b\ T aina pM c-are' rnul se un~te 'CU Dumnezeu ~iDurnnezeu e
Se
un.ejt@'

p©,gPrit din cer, ea Trnp1!11 S:Au este ,aJdevuata mi1citris ~ Sing€.[e~Stu este ade\{iram bautura ..ca eel 00 ~a. Trupul Siu ali€ vja~~ ve~ca si ca. El il va kTh.vJtain zlua cea de apoi, 'Mintuitond nostru a de~OOiped:1 aceste marl. lailine oamecu ernul,

vlzut. nevoid, ,sa :reculru::~asca Sm'ta Euharistie ca Tainl a~za~ de lmu$i Domnul Iisus Hristos. fmteie:: ~,d{lri sa stiu, Frea Cuvioase P'kinte, cuma :fest 5av~$ita aceasta Si:mtA Taina in Iwerica lui :HtistoS'1 dupl
instituiraa

pIna

(Mt. 26 ..26=28; 1\.~c.14" 22-24; te. 22.. 11-20).. marSfintul Apostol fav~l splm,e Corintenilor, z]ood~ ~,.De· la Domn:u.rn am primit" C~ oe v-am dat VgU1j: Domnul Iisus, if.J:nOO,ptea, in care a toot prins a Jua t pOne", ~j dup~ ee a mulr:umi~a,flint si a,zls: Aeesta este 'Trup'u~ Meu care H' ,fringe pen tru. voi: Asemsnea ~i pahan.d pen.tru Ctn.!,r :rldnch Acest P,ana:r este Legea rea N'oua; intru ·Smgele Meu, Aceasta sa 0 facep lntru pomenirea Mea. Pentru ca ad de dte od milca~ aeeasta P"'tin€ ~i bei;i acest Pahar~mloortea DolTIln,uluJ vestitili,.
J

f~ru~ imsb1tuffi.ma ,~oeslteiSfinJ~e~id.umnezel€$ti Taine ? Sl:ardl~'l: Insti mh'ea aeastei Sfmte Taine, mate ~o~ a ,[~,CUt-o 11in:miboru~, nosbru, la Cina cea Ide Ta ma~.cu 0 zi, ma:~ mainte de Pastile Iudeirnor ~i tnamtea. Siintelor SaJe ,Pa:tffimj. Despre (i(>easMms ~~ :EvangheUSID smoptitd vorbesc ,~': ~Iar pe cInd n::inca 1Wl MceNdi~ Ilsu_s,~uind pnne!\; a, b.ffiecu vin= t,~t..o, a trmt'""ost dJind ucenicilor ... zis: Luati, nrlt:tCaf.i, aeesta ~ .f-6 'M" . . ~ ... ~'iI1.. 1· '. ~I d esre 'frupu ]-" eu, ~1 rum d pm ~;in·u ~1 mu ],tumm d'",re-a ,.' at, zlclnd; be~idiruru aeesta to~-l acesta ~,te :~~e Meu, al Le,gii 100]ei ot care pentru multi se varsa, spre iertarea ,ptcattelor~~ N
Sf"a,

'rum

frnlm: V-3$ rugaJ~ Prea CuvBJoase P,atin:le sa-mt spuneti


l

de' a shlji, la doo:mezeiasca lru.~t cu pnne dloopi:lta" fill. ell. a2im~, cum be J:O.m~o~a tolicii. frareZe: Prea Cuviease P,arirl'~el'e~~m au.2l~(4 romaoo-ca .., ~oliru,sus~ ,ca, Minm~,torul nostru Iisas Hristos, la Cina cea ~deTaina, ar fi slrb!torit Pastile ~!udeUo~' ded azl!ni a_]"' ~~ ,fi Irlltrebumt.~t ~, :n)1J]j pine d.o5pl:t~,. . .'" .. . .. Sttu,t#il: Nu este a;de~a.rat f.ra,te L;)atte;., MintuJ.torull1~~ tru, DO'mIluJ.lisus Hr.istos 'pU! a Hiba~ori~f'~~te'iel w,udmJ[ ~ Cm~ pmb:u ca mtall ,rl;U era Vi'enlea hdi' cl B~a £arot 1W1, ,P'aJ~o. dro~bi't, ~acare ,iaJ mincat pilne :~inu azima .. Rom.ano-c;a,tolicn ,~i,sp.rijma, ptreJ'ea, ~i practica ,~orpe Ev~ng;he.lille' sm,op~~'.r d.u.pa, ,c~e,s-ar p~ea, ~~,:hfihtuUmul I~ Cina de T~, ,M 11 s.~bllon.t PaSlte]e iudalc, eeumeniee Ortodoxe

nostru lis~ Hristos m,tjre$te temeiul dogmatic al pracHeli

ei l' Stnrej'ul.: Chipul 1'l"Am,uim P'astel~ de CaJtl~' 'Mintui to~~

~a~ spune pr~~ (~ ~1l_S a foot judecat si rastignit inamte de Pastele iudaic, C:=ont:r.aZlol~ rea dintre !inoptici si 10m es,te nw-nal aparen,tA :$:1 ea. dispare printr-o a~ta,l'Uare-all1inte (Ex:oo ~.4,~;: Le~: .~/5;_~~urn.,9~, E~taJ~ghetismll~;1
1;Deut. 1161' 1)~' serbarea P~l~rehlll'~~ j~gh]~ll_tn]elu~ul pascal S~ facea 'm sea,a .zUei de 14 N,b;an, S~,'tinea" zile, adica
'::Ii ..... 'l'

I-I~~

m venirea Lui

>!~

(1Cor, H, 23--2.6,).,

Asadar, frate Jeane, tiupa cum vezi, atlt dunmezei~stii.i EvangheLl$ti" ,d~,~ marele A,postoJ Pavel, au adt:a t ca Smnta Euharis;tie !it ~ostinstihJIt~, pentrn mtdea:una spre a se sj,vu,i In;lTu pomerti.rea DaInnui'w nost1lu Jisus,,lirisIQt; ,~j. p,re iert,a=' s rea paca:telor/Pm.~]a A Doua Venne ,ii lui. Aooasbt institull'"E' estF2,aJ.fit de limpede ~ dE pr-ecis" ihdl ,si protes,liaJn.tij, care au lep.!da:t a,FiJ"OOfE' t,oare Tainele$ S9iU' 168

pmaJa. 2!Jl,Nisafl. _. . _ .. . _ __ _ " .'. ,~,...1;:-..~.. ,. ~, rIi. A'ij. ill T ..... Ev!iU;,&.IL~ru. smC),p;uCl.'. [\JI,'.""I~" 26 "11i!'f 1,ii:i,; M c" 1 ~ "ill"" _. ,£,,f= :::1' _ ,!!!,~-~,~.", 22 ,. 7-]3): n,wn!wa ell tom! opt li~e' de ,~zirnl-,!'.socotmd prm,tre aeestea $1 zfua,,ae 14, N~ inseara ,c§e.ia Sf prlZn~ p,~Iile'" , - ~ ... . .. p, .. f "".,_ ..... ; Deci E.vanghe1lit;,ill!l Sinoptio pun asuie ,lin Pt~ ~ a azim@~o::rDup6 ,ei..iDua de 14 Nisan" f:iWtd n de. azima. (iar dlupa , obicehd iudale, mcepio& cu 'See.ara,,rnEi dm, ajrtm,. adica dm seanl zil.e1d~, 13 N~san) '~amna (1" P,astile care se SfXi~ in, a ra wei d~ ill4Nism nu ,era [imce,putul zUelof a~m~lm, d, ~aJfla'in ausulJ!o:r.
';"jj~
n' u •

169

t'\!)b'e,,~, mllla ZJ YIC azuae in care, cum sp un Evanghe14tii sinopti,d, a avu t Ioc Cma oea de T.1imI, $f instl:Nirea 'E~a.r ristiei, nu era, ziua de Pa$,ti, ,d inamiea PQWor~exact oe€a, ICe ,~rata ~~~[ Ev~_~~t ~O~l cind :plHiUe Cina cea de iaitnA b ~'- 1~ 1)' rm o· """t,~...l1~· .a.-!(;.1I~~, \~~. U~J '1rnI""'ili Asadar, Mmtu.it.onj nu ~ :sero;;l't p~tIe iud_me ~,~ it ,miWL= nu cat azlme la CmA..lata Ita ismrisi~a 'Ev~,~tistilOl" sinoptid $E' armenizeaza mtru toI;Ml co aeeea ,a EVM),ghelis,ml,oj '10M, care Sp1IDE limpede, ,CA a dona zi dupa (Jea £oo.t"pnns fui,u$., a : fcst ad l11JS dis-de-dimineaja la Pilat, 1M ,iudeii nu au intrat in pretoriu, care era lee paginesc .. ea sa n~ se spurce, caei trebuiau sa. m.lninoe PaJt'tU!s'(bl. 13",28). Deci, dupa cum vezi, Ua'te Ioane, a doua zi dupa Cma cea de' Taina, ig'deii me! nu mlncasera ptaJstile·~dec'i nu sesise &rll1ba toarea 'La "are se mArinca. azime ... Tot SflfltuJ ~i Evanghelistul foan ne spune CiM.: j';Judeca ta lui Usus a avut lot in vinerea fasilti1of, la ceasul al saselea (la
~c

ct.'

l ,_ ~... ...;i,....

...

'W,,_, d .JI11:l:"_ ~~~aJ . ~,,""111 _' . Acsasta se lie'd,2 .riJ.li~pe' e IWU ,,.,. ... ,~ -pa'p~or _ A-POSWWIJOl' .. unde ,cUim.~.: ,~S~ erau neo.bos~ti m a.5CwtLrea. inva,ta,turli, ApostolilQt $1m ~re~, m ptinii,$i in mg:t,cilHi,j\r ~I:pte ~l. 4-3)..
t.,,"".1~·~,

~~

":1'1m~'l~,~.'C . ~~

r..;;Jf

. I!!

rl~: ~Jn fi'efM@zL Cf:rretmd. cu ri~,nI ~CaJl :iM'in (,as! ~glnd. pinei31, ~,i!mPIi~una moMla cu ~.a ('re!;'9ip.~'" "KJ ~'" .11£"'" ,cur~t A ~I Vlo;;~la - ,.r"",.'~ ~ __ T,ot asa $i marele A p ostol ,Pavel, ctnd, vorbeste 'Coti_n~ teni~cr despre Cumineca tura, numeste ~i'runeaEuha df5Uca - ARJ'lOS ._ pOOJ;' doopl,tl,;. ,~ nu. azlma 0 Cor. 9,; 16) Aft~m. ~li din rusborwe' rele' V\eclli;r(:4 in Biserica primarl"

Si pUJiin mai-jos
.!i. •

-~.o1,A·j

a,

pentru. sa\l'ir$~re'4l:Sfintei 'Etiliaristii\t se .fo~~a pline dospita adusi de' C'r'~tti.rujCaJ :prin0:$.a b~ricl. si c.are era pnne dbisnu-.l

!GIU!.!lla~'J

""'!"'Mo';

..,.~v,'•

a lcarui mc:eput.riLU C0f'e5pund€: cu. rnn~putu~ zileler de azsme, De al tfel, daca :M:U;l'~u 1 ar fj serb a t la Cina eea de itoru T.~in4 Pa~hle iudaic, masa aceasta ar fi h,ebui'~ sa fie num itlt Pastl, iar n u Ci na, la care s-a mmcaJ t prine d ospi tao si nU arime' (In. 13, .28). ' Frl~fdc~ Prea Cu vioo$€: P,lrlln.te", dar dupa Ina.! tarea Dornnului loacer :;i in vremea SfID~or Apostell, cum se savtr~a acessta Talna? $ta re't:~I.::Frate Ioane,dup~ ina].tarea Mintuitoruluj la cer r Sfintii $~ d umnezeiestii Sai uc.mid si ApootoU au urmat nesch imb.a t _pra (tic.a d uffine;rei,e:5,tii Euh~ristii~ d u.pa. 'Preda~·

:pa'ru.ta contrazicere djrnt:re sinoptiei $] ]~v~li.sml loan est-edin nebagare Of!seama, pmtru ca,eei dintii vorbesc despre zilele azirnelor, iM eel din urma vo14besff" despre Pa;.ti~
'[)eciJ

it~ fu casele lor, awe-a piine de gnu doop~'taJ~~nu azUnil~ Sa stii ~i aceasta, .fr:ate Ioane, c4 $.fin:t:a 'Euharimie are un caraeter d:ub~u:de' T~l'iHa~iIde ler/ed', 'Din ,aJOOilstA ,cauza. a sta t iotdle~u.na i'l '!egtdlH:I, cu Sfinta lHurghi~. far d.ace' vrel sa ,til] ma:~' .~af,gcum. 5@' 'petrK~a u pe lu,crurile Ul vremea Sftntilm A,p10StoU" cu ~lu.jba Sfin~i Liturghili,!~ OJ Nertfa Euharisn~af. p~ ~i cu p~idxaim.p~~lrii

c.r'fsUnilor ,(U 'S:fi.n~el@~ Prea Curatele Tame ale apoi ascwta. c.ele ce U'ml-@a:z!.

]U~Hristos,

Cmd se adunau CIl~tfunH in casele lor Ia rug~duneJ penlru a $aV~i Snf~/taU·tur.ghie.rmal mm m~ll~ul.rugJlciuni,t pentru a ~vil'$~ Sfinta Unu,gh~el iar acestea erau ironwi ~ psalmi .. apoi se laoea:u d.nn din, Vechiul T~'Sta_~en:t iar mai ,ap?i din Epistolele. Sfinttlor Ap05t~U" preeum ~~~, E~M.gl1eLhr ~'Sa d upa (urn ara ttl, lamurl ~ despre aceasta istoricul Eusebu.ll~

Dupa Evanghele

ni.a Of,a sfmttl. pe care

0' nlOii'~enise'.ra de

FisU5 Hrf:5to5'~ fo~os[nd ta, a~e~sta $1 nu azimJ.!

srm,ta ''fain! piine ~i "Yin,


'

lla 'in¥a.tatofuJ, J.cn~1

lot 1intj si cu odihna in. mata ev lavia ~~curitia 1(1 Tim. 21 2-3)t pe urma se farea drubtre;a paca. s~mbolul fn\lie~,(Ro'm. 16·, 16t apoi se aduceau d arurile :prirLoose~or Cor. 10,12), CBe ccmstau in p,une" "'in" poarne ,~ial.t€, r,o~de.ale p~mU:ttuill.i. La a~st:a 5e' adaJtga. pfNica.r precum. vwem la S:fintu [ Apos'lol ravel. care fiind !in Tr()ad.a~unde er,au adun.aii u.oenicii ca,sa
I~~

pentru,

citea o rug~.i=iune pentru tort oa~." irnparati, pentru eel din ~_reg!!·taliL, ea sa petrre,a(fIl vl~ta
.5€:
l

liO

111

rUlnuY. Fnnguei.i.

~g~ p'iinea~. a. pfelungit cuvul'ruI pina 141 mlez.ul noptil (Fapte 20 .7). Dup" toa~ acestea, venea la ,lind actul eel mai ~a~ a,dk~,~~ea !~,rtfei~E~H~1 c~re to SBnta Scripbw es~
j

Domooasc4 ~ 'poi se fiCO! lmpartS$,u,!,a cu Sfin.l~]eSf Prea Cura~le' Taine ale 'Domnului nostru Iisus ~tooii ~up~ multumirea si ru,gac~ea de 11~tse ~ s (fapte 2, 42)~ ra p_oporul s('i,nleiUg.a ~ , pace la casele Ilor

foste~ Ru:g~~ea

rugldiWle ,~e muJfununi~'oI 3 care popm"ld. ris'fundea. Armin 1 (I Cor. 10,.]16). Urmau P'o.menirUe eelor vii ~ice~or mortit.-L '\'E'!I:"lI'" J.., 7\ ~ 113 ""
~: • 1 ~ ....

Aceasta _ ,f"c,ea dup·a pilda Mintui,toru]w=' se rostea se

rD1'WJ. (.Papte

a. ,42,)..

negutt:t«esei Urua;, [003 calehha:ti de ~e Aiposrol P.av,el (Fap~e' 16". 14); 'hl Tesaloaic era casa luii]ust, 'pe care era s-o dartmtle iudeii, din CiJiU:L1 mil (F:apte lIS, 11); in Efes cas-a lui A, ..... i"::~L_ c., Df!lICJf',;;'I-:- l"li' C. 16' "19),/.iI!!Il:JI.L..G,!....OOiceea , casa lui Nbnfas ~~~, 1 fi'\,;:V!l!l.d. ...... ,~ ,. ~ua IJ".l5. _ ,1. __ _
ri.?' "'-1.1 e "

gAsea'u'in afara PaiestmeiJ' prin mu~~e;ora:~:infilipi ,

le~i3J,casa

{Cot 4jr15)~

'lf1ll,'Il

e'£i

, "",-l~~ dar: fra,te Moone,.cum se flo.tNt s.!uJba SHoteiu.mmhli


S;1finparh~$lre'a ell

,~ de'mad ca, in zil:e1e noastn~'?

Prea Cuviloase Pinn,te!, ~oate aroosteslujb~ hindea pe ahmci nu aed ca. erau biserid
Fm'tele: ·O·a.t unde se savir,seau"

Pre~~ur~te]elui Hristos Tame dupa. ~J.J.= i~ 1~_cer ,ij, Do:mnuJut, adica pe vremea Sfintilor Apostoli (Tez~tit . t,OM.._ m, pop, 61-.62)1. .,

A.s.tfe1 m SfintaJ Ev~g;heli!@ de Ia Ioiifl.r animo cA Apostolli


1

Slare~~!: :-~,t@'.a,~e~,~~at.r Ioanei"c~ inBmerica primM,1 hat~' nu se aflau bl5e_nClatn de man ca in zlle[e noastre, deoareoe nu fusese vreme sa,se ,oo.nsku~a;sca biserid c:lei Disenca, era pri,gom~;l ~ rnLemtarita; ci in, ill,O@'"d Vflsme s1.ujba dumnezeias.c~ ~ Sfintei Li~rghii ~i. mt~,sl~j'~ reUgioase se sivirseau prin a c~sele '~tinno.r mat evWa,'v:l~,Des-pre acest lucru ne memo. dinte~ pe noi Sfinte~e'EvangheID si f:a,p~DeApostolHor.
l

Din cele ar~,ta:te pilla aid, Frate Ieane, se paille limpedl,e inte1e,ge ,ca..pe vremea SfmtUor Apostoll, am Iocul de adunare al CI'!$tinilOt spre sfatuilI1e~cl~;;~ Iocw de rugsciune pen;o. tru slujba Sfintei Uhlrghii (Jerifa Euha.ristid, sau frmgerea . P"rlnii.)~ era prill ,case~ebunilor Cl'e$tir":L
frQ tele: Prea Cu v ioose P~in~e., cue cum era evblvia erestinUor" d'nd se adunaue! pem aceste case, ca sa ascult:e dum .. nezelasca Litwghie, inv 4taJ'M He Slin'tilor l\,postoU S;i la Frillg@rea P'iini.L adka, ]a SAnta Unplrtapnie? Stn.retu.'l: Despre e~lavia si cueemicla cu care R .aJd1!.Ula:u .. cre$1lnU ~ise impart'~au CU Plea Cura te1e a~ lui lisus

muri Sim.ta t.itu.rghi.e $i F.fihg~ea, 'p-'"Wlfi, :pe.lID Altar care nu era ,altceva decU 0 smgu.r4 masA (Tez. tit. tom ..n p~58)'., Si mareie Apostol Pavel ne ara,ta destli de llmurit c! m, m.:, .... =1 1'1'" I,,.. t vremea sa biserleiile CMj'~:u_uJr se anau ID.caseietor, at e u, ;. ", ~~,'" I·Otcrestini: ,..I.ncltina-se voua - zice - b,iserk:Ue J\siei iincruna-se VOWJ OJ toat! 'IDima in Domnul, Acvila $i Priseila, Impreuna en biserica cea din Gaga kn:!l (I C'Ol". 16, 19). '$i iarj~i: ,,$alutap pe frapj, eel din Laodleeea $i pe NimIas:si biserica . - .I:;_, .,'",'\.".U£. II _ ce~ UIllI casa 1'UI (r ~mll 'it., 5). "
• -c-

in ,aoeste: case ,s,i in altele

asemenea se fa.cea ln aoele

VJ1!-

Sf

nau ..'. -' 'I'1;i:ft"r Y iC ~ .... .. '1'Y.": "'. . 'Ji"AI',.. ~_: ->. Aposto.m y ......l-.,;, In'''rm:gema rW1Jj era ,(,asa, JL:¥~,lt!J. ...'marna 4JL S~~~~ Ap~~l '~1.Evart(helist M.cu (Fapte iz, Il).La, ,reI 'eta J11 casa 1m Snnon_ IC'meJarul din orasul Iopjj,(lafa de ,azi).. pe rnilfuJ Maril. Meditefall~ unde See aBcundea de Mea iu;o;
deillor

aduneu la ,mg;a6une,~stateau co ~ile mcuialte de',lricaiudeoolr (~. 20; 'l9l. $.]. cA 1Illnadin caseJJe' crl~tinillor in se

M ~d,~-

Hristos ....D umnezeu, vor beste marele Dascsl ,cdlumii, dumnezeiescul parinte loan 'Gura de Aur$ cu mrutA admi-

Tame

ra'PeJ' astfe'1\;

mare1e Apoo,tol Petn.lJ (Fapfe 1 O~,6)_Aslfel,dle'

crum se

Euharistia '?-' Oare nu o'mincau in.,mg,lciuni. ~i.in ooijri? Nu intru. invl,fl:tu_ra, indelun,gata $1mldtA mjeie.pd,une '?"'~(Cbnit ,26" ] aim Cor ..).Sf Tertulian anti ci: Atit in vr:emea Sfin:tilo-r Apostolt aT ~i in vremea madIo, p,'rigoane .. Sftnta. impaf'-'
!..

~\!,OaJe ee

fa(Jeau Apostolii cbd minca.u Cina..cea Sfihta -.

172

113:"
,

hl~el

Sf!

reisc!~cu

toi!i

cmaPa, ~i eviaviat,
J

:post,., ell iofl"mare;

faceaJ wirth? de' :masi~ lCU mare pregatire' sufle ..

Tarne ~ pma, in zYele fJ.OaSb"e binecredinda,ii cr-estini tOtdea~ una au avu t 'mare evlavie ,catre Sfin'la Ji dumne;uiasca laina. a, ,Euh.. riSiliei, ~~IC~ m.ul~i ~~!~tire s..ufleteasca se a,pr'opiau a
1

Imp'~atUe pe vremeaSfinli[orApostoli_ 'Din acestea se poa,te U$Ot inte~.ege' cj de la UlSnmlrea aeestei Sfmte

~l 5finta

~.' I'a,tarpe scurt

, ~~:te wm~~ ~~actica SBnta.Uturghie loane,

OJ

bezvie ,~ cu, mS-i,ciunejl

OJ

t~ facea'U cu mare go]4" dK si cu mwta ,ev[a vie $i cu :m~re fieibin~'~~ de :~mta s'lu~ie I~ telig~oa'9~'pe~~. Fnn~ gerea ~W:WI adtG~ dumneeetasca Li'tur.ghle (Euhanstle). lo,tin a,cele vremuri de mare ince~care si de Iamurire it sfin~ei credinte, crestinii se mal adunau prin ca.'tacombele . '.', .. , ~~-i ...... "" • -= rdinlprej uruJ Romei, M'Mturii asemana,&ttoare gasimmsenerse l~i lucian din Samosa~~ pe Ia aaul 2(X]I; care poveste.s~ C!:' ~J.n.tbnpla.to'ra mcr,i1t intr-o casa necunosculU" in care, aHild

~I"'"

o scara ·~unga.cu trepte, s-,a suit iintr~o camera. 's'Upe.rioo.~alt

~~.' lmipartl$m!a Hristos,

cu Sfinfele

$I

Prea

'Curate!e Tame ale lui


..

chip lUnutoI' m

era ~dULal~ ~fintei L!turghli~ pr.,adica Sfintei Ibnparta~an.ii cu Sfmre~~'SJ. .r.tell 'CUJ,i\ tele Taine .a~e HristOS?l ~ui .~. S'''aret·~,~: rate I0a.n:~ ]ru:ra.~. vremea Sfintilolr Apos~o~i F :nit wma~],or lor" cr_edin~~tlneasca" ~ prin darulsl p1!1tera DotIUl~w nostru Iisus Hristos, Dumnezeul ,[. 1vUntuitond n~tru~ ~te~eieroM ei.a mceput a cfE!'S,re a se raspindi in :,.1
L

'. !ratele: Dam- pe vremea marilor prig'cane! Prea ICulI'ioase P,iUIDte,,~ ~ P'l_l'teau crres~ face s~ujbe religloase~i care

mate partil,e ,~u{nli.

c~ _tot.U s:au .P_Omit.,cu mare priglOatiA torilor ur Hristos Usus.

. ~-:stl.~~.a pu.s ~ ,gindurt pe spurtiaw impaTa·tJ. pfginir." ~e .. s~uJ~tonm zeiloe $l ,dtiar .pe mcbJna.taru d!~ idoli, dOOMeCl'!' tot] vedeau bine ca prin :mAriuriskea lui ILsi us le v~e de'faim~ ~ sttn~. r-e]j,~ei lorstramO$ejti;;;i pjgme~ De aceea

bnpodobita co emamente auri.te ca si easa lui Me:lile~a~s descrisa de Horner, si aid III gasit oameni stind in genundU si ... d avm:.u~ . ,t. ~~..... let"e~pa~~l::d"~ . Ie . .., • Iar Sf'mtul Clement Alexandrinul, pe Ia flnele seeolului at n-lea" zioe in Stram~tele sale ca: JflAcu.m se numeste peste tot locul in care se adunA cei al~iJI (Strom ..VIII). $i is~DriCU~, Eusebiu, care traie~te in veemea marilor pd.goall:el.' zice: ,r,Pe dmpU., in ~rJJtate, in corabii, pe lapal m grajduri~,n tE.mni~ i re $i pretutind'e11ea ' ra biserica lor" (1St Bis, cap- 7, P: ~). Fra'felc: VI rnultumesc OJ matA smerenia, Prea Cuvioase Parinee. ca a 1i binevoi t a-rru lace cunoscute aceste luerurt. Dar nu va SUpM~ti~ da,c~ va mal in !:reb SA .lUtElucrud? Smref~r: In.treab'" uale Ioanel Fm'b!le: [.'lID, cele ce rni-~.tispus,Prea Cuvioase Parinre, am in,des clar, ca in vremsa SfinJilor Ap05toli ~ia manlor prig~credinciosiJor"prin eatacombe __ rin grajdurl, prin corabii ~f p ori pe und~ se pu tea. i:nsa eu am auzl t de la cmeva c,iI ~e vremea marilor p ~goanej ~.p~copii si preotH dade-au voie crestiniler sa alba, Sfin"tel,e Ta me roo. case'le lor ~ duar sa se

Unpctr~va.rnarturisl-

ne, Sfinta Liturghie $1 Sfinta lmpart'~e

se facea prin casele

. Asa de crincene au fast acele prigo.me'~ tn.cit niei istn.ridi "lim acele vremi, ell toat! ~scusinta Icr de ascrle eele Of:'se
putut sa ,arate'intnl totul ml,e nelnchipuite ~e_'~te ~~a pe ~'le ~ul~ftu ~evinovaJ]i cre$ti.PIi_PeIlM. ~. m1rtu~~'a lui 115~s ':Instos ~ pentru propovadutrea ade~~~~l. m ~~~' (EuseblUt Ist, 8m., cap ..8 9). . ,fu:~a~
nu
,i,ll
1

mal.~p~~ ~~ ~a ua~ .ocun pusti~ ~l pnn casele eele ttinuite ale c~tinll.or~ 'unde 174

.B~e~ c~tini

;.SJ~POV~fUUorii [or, 'Episcopil $]

preolii ca e a p'ginilor,.se' ascundeau p in

imp~rt3.$e.as.ca slngurl. cu ele ~avrente de netroie:t O~1"e'asa sa fi fest? Staretld:. Nu numai ill vremea prigQanelor a lost acest obicei, fr,aJte lome', ci'$·i mat pe mini ..Despre aeest ~ucru vorbeste a tit Istoria 'Bisericjt eU ~ unii :fArinti biseriOe$n precLlm sin t TertuHm bwncw ~ SAn tul Ciprian" precu..m si Sfitttul
l

1'5

ziee asa: !lIar daca in Vrem€ de persecune cineva es~sUn sa i,a S:finta Hmp'4r~!~anie' mina sa, dind lipses~ preorul sau cu dili:lconu '[ este .~.€ pnsos a se 114mun..'$1nu este .:uc.ru ,gray denri .~ 1 peneru fapm] ca aC1!l1sta ,S€: ,ana a~evreri' ca un ob.ke], indelungat" prin rru;"si starea 1ucrurilor ,,C~citOii monahii vietui-' tori in P' ,- 'lieQ\ti unde flu se afla preoti, pas,trtnd la ei :~mpmir'tasarua se pf.JiQestui~sc.ei siin~i .Iar in Ne'xurtwia $1 in EgJipt>r chlar fiecar€' dintre credindosh mireni au, de cele mai multe on Sflnta impart~~nie Ia er leas! si cind vor se Impartasese SID,gun ", Casim de asemenea in lstoria 'B]seridi (.i Tertulian, ~aceremonh m ca re posteau pina seara si nu Vo1ltU sa intr'e~ mpAi iijuna'f@a le recorna nda sa. ~aSffrtta hn.part.a;~alde acasa, Spi.i~ a se nnpartiJsi~ dupa ora Ia care VOl meets ,ajunarea_ Inca si marele Grigo]'ie Teologul, in cu vihtul de la ,ingroparea surarU sale, Gorgonia povesteste c~ fiind. rea,ooata bol.nav ~ si deznadajdui ti, a,alergat cu Iacrimi la Sfintul Ajlftar,~ .1 ........ :'11 •• uennnu- I CU e~.Ecu i ...::ell. precum prooare 1 1 '.~ ~~ + tacr U!II w@ ~ e UI LI"':_ too '~iimpart!sind 'U~5ie- Minu FI'e' ,e" -a in tors ~ "'I~""'''''''' ~ lI'~,..., d':'" .l-GI!.LL __ ar fi ramas., m l'fUna 0 fa.rinltihHa dID Trupul Dornnului, cu ]a,crirnj, aceea 10 mesteca", "Il' .. U :liar E use b·... m a sa 1i~,II. ," a n" -lU, ,DwOrU::~!IOJSeFU:U ..sene asa: ,n' n preot, nepu.t1:ndu-se duee sa, impMta_~easc,iiJ un bolnav (poate de frica prigoanelor care erau pe vremea it,oeea), a trimls neap[Ell pe' un copil ell. Prea Curatele Tame ale Wui Hristos lisus, ca sa tmparta~ ,pe'bolmarv, Copilu~i' ajungirul la easa bolnavului, a m.nulJat" srmta, EuihMislie in a,pi sl apoi a dat-e bolnavulul" (Eusebiu, Ist, Bis . cap. 6" 44). ~ vedem ci p'ma i!n vremea Sfln'tLdui Ambroowe~Epfs .. eopul Medicl~~ lllluj {anu1397), mai era obi.ceitil de a purta ~. ...::-,~ ~St:,~ . _,1 ~~ ... vreme d e ,pf1me~I~' '"...:1.:' lla et cre~w Lim Jl'U u'!;:'u;e' T" :. i:lillf.'iL.e, mal,~ m .. Aceasta 0 arata dar acest Sfirit Ambrozle, cmd sfatuie~te pe &altele AU Sa tide, ca re urma sa f!,ca 0 ci]iliQri,e' pe mar:e.,.d, ia cu sine Or farilmirur,j din S.fin ta Imp~r.tasaUe..spre a-l ii de'
I

Oement al JUexmdr1e~. far Sfintul Vasille,eel Man; in scnsoarea, sa cilir,E!'patrkima C'esaiJia, voibindl despre ~oest lwrou ..

j!'

t,

...J=:O._-l

"..

¥-~-'.

.•

~J

~rI;

... ~

~L~'~~~~l

I!i ...

g !I;"

.f

iI..".]:

176,

177

p. ~l"'I-~U - S.l.:_·i.···:m ... T'.' "'t~"';'" m"'"~L_.I~-. ..... :- ~,~I~l~ .. IUl'~ a:...u.1~1 bu.intind!n-!e la 'Vl~jimrii la aille lumui s,uperstitioa;se. ~ Si ~. ale scrie.ri ,dtilm. qa:: /jlar' obi,ceiurile din. pnmelt

aflat

lea unii dH\~


. I . •

y ~ P1"A£~-r; "&'~lbMlg

-li:j

veat"Wfl d~~a:pAstta ~~~.Jfnp~e!ca.Asepoa.ta. ~f~ in, cazu[ ~tarii ,wmoartea de clke perseca-

..........,; a '::'ri_~:L ..... ~<I. cu .per.secLl~". •• .Ji· .f.i~!I.... itUJI:,I,· .L&;,~~I~ will!(A fraitele::.Dar' nu ~titilPrea Cu~ ·Plrinte~ ee vreme a 'in oprit Biserica aoesJt ,ohilcei ? . $:Mrej:ul!: Anul 'exact· frate' Eoame putea .sa Ii-I SP1lm~ In onee cu" ~cest'dhic:ei nu a ajuns ,pina in watul at 'VD-l~
J~

dooarooe vedem ,ca. SlnM al6-~a SobOl' Ewm.enic, care SJ!'I, tmutb antd 600 incmonu158ped~te ru ~\e:1 fimlp
1 "

de 0 saptJlrmna .pe Cl'e$,tinu]mirem, cue ar itndf.azni si Sf!' im~~~,~a ~~"gur.~,abIa 'weme 'ot Blserica are Ep~pt, ,

pr,ooti ~!l diaoow"care au. pu.felea ,~ da~o.riaoe ,a-~nllrtap ne


mi!r-e:r.U.
r

~.

F.oodca du.pa Zonora, Qcujt'Ond acestui canen, ~oow care indriil2ll€f~ sa. se tm:p.arrt.I~e~a singur din Snn~e $i Prea '~~fatele T:~:', are m1ndrie :~i~.i ~,fe smgul: W rn:le,gt~Jre dregatona proo~asCj..Cad. ftwna4i pr.-eojij nu ~. mu~ se pot ·impMta$i Mguri. A$adar, Ira:~ Jeane, daca vom soeoti ami CUi au 1lecu.t de la al 6-lea Sdbofj' de ,dad in Bffisericl nu mM era a.cest omcei
de a se .hnpartl$i Qe$ti:rvii singuri, vedem ca au, trecut bins' de 12('10de' ani, . Frll.teIe: P.ma Cuvioase :PaJinte dar· Dare mai $i. aIle " obice~url. in privmta ·pr~cticarii din vediline 18 Slinla ~ p~ cuPrea Curatele Taineale lui Iisus Hristos ..$i eatle'

:nmi

smt

azi nu. mai: lInt l'

. S:~aretul::~:n ,alt oblmri '~edti;, rate' ][nane, inprivinta praef ticMii Sfm~ hnpirU$~. a East aeesta: in prin1e1e veacuri
cre,~~seiJt~1 Trup allui Hri5,tos
Anafora.,

pri,meau'Sootul~ Prea Cmlltum m 'palme" ~a cum. primhn noi an Sfmta


179

17S

189

181

--- ---

---

rifejj dIndJu,-s! Sfntul

priOna unei ,cieftimari ca a~ta Doptaticat' vol, IV).


,_1

T:rup ih gmual a mceta:l ooat4 eu


(SSnbd loan

toalt6 Damaschinul,

6-1ea Ecumenkt pm cmonUl58!1 ~'te


~_,...J_Aznj.
, _, ' ,~ r-I
".,'

fndele.: J.A.i,",,~tispus, PNa Cuvioase' Pirin~e.,,eI, SobOml,M


.- -

-- ""~'"O---'j!' ~ ~ ce va m.w -'" - sa ~a unp ~- ,- -,- !Il!:'IIn~ _ n· ; .. -','

face' una ca aceasta. arat1 ea am' rnm.drie,.'iAsU$h1du...,t ~'Uidregttoria pmo~-M(l~ Dar dad Sf; va glSi ,iVl"e1llR preot,care ar da vole ,[a Dii1eni sI poa.rte! la ~ S£mteIDe 'Iaine ~ sa se Irnptr~sca ~inguri eu [O! pedeapsi ,emonica .' avea unul

CLl afurisenie pEt run-· _ . - ... ~ -' -'- d....&, eel .i"'\O - _[ _~-"'-'A '

ca acesta?
-I

ere,

Swetld:. ,Prate Ioane~ pTieotu1l care va indraz.ni sA dedege d-. s.ane pu~ ~ 'Ll: - U,..::_.. ,acestw• cant)n~e ...:II ," SJlI,.Waooe-a$l ill -~ " ~ __ .;L .• ell '."3:ta i.Ch,w

pedeapsa s. canonului, Ded, canonw58 al Sinoduiw.,a! i&-lea


Ecumi:mic ~~ FE mk-eanuMcare se i1n~te'cu.Sfin~ tete Talns smgux ~Aoes~'liUau n. ara!t41uminat ,canonw ,al2-lea all Siftodului al ,6 lea Ecumenici' zicind:' ,tDaci, cineva se va

&1.

-=_..iII_ ~.Ii: P:I.J!,!.WP.: ~

i-te de dWul, vaft vinovat sa prrimeasca cer!areaJ precum aceJl.a$icanon invat4;;i prin acelea~, in care gte$esie se va
1

7:'!·ilJl.",rn~_~:!I. 11,_ _1W.u.jJl~~.,",·&,~'Un

~~rI'!I""'n <I!'!~,' ~1~:L.;;!I;m)U

;j!!o0'5. "'Ii""'........ _1['" ~A'!['MLOiU'l1I1! 1N..1Sierm du'" •

....,xQ~ . .L~....,. , ....a ~.,,1;i;I.(''1:...de !rat ail, cinev.a ca sA. apnce sa. strice sau sa surpe V'NurrIL ca.ro.,!1,04..11 ~
::J ~01:-0 4~ ~_!i.1I.U. "'lI';,i"i.4~

. vmrd eca sr

1M ti'l- ~~ ~

{P'd-'! \ 1:- anon d e 'L"r .l~eam~J.. '14n.\ :P". ~ ';'~'+

cat'LQ: n ,~~ oe,lIo;'"', 'l"'"' ...................... ~i ""*,,,.~t li'ft'Ii~e '

CiUm.:si in Pravila ceil mare a Biseridi .Preotul care va da SfinteJe ~iPrea Curate[e'Tame sa. me poarte' Ia Slne dt,etW eel destoinic Sin orow prost,. sa ls poarte ei moo ace ~j iccolo pen1!ru Qal'-K.are treab! ed, nu cu mea lui Damnezeu sa le poar~ te, unii ca aeeia si se poeaiasdt trei ani:" (p, B,. G~J p.l00),. fraie~~ Dar cu Stlnta $E dumnezeiasca Liturghie:.r Prea Cuviease Plria,~, rum au mal urmat lucrnrile'~ dupa, ce au mcetat marile prigrnme? Oare s-a mai Iacut multa vreme dupA aceea prin casele cre$imnUo.r-? , Sta,eful: Dupa 'ihoetuea mari10r prigome,., &-ate Ioane, iD~' . u'" ., . ., u~nca a mal• mall!..l' 't cu 'ecQnmmE',- in cazun ' fa a.rte ruer '~~'~Ul ~.
t
';I

non, ,afurise$te., ca~te sau materna s aeestea Sa le ia $~eel ee strica:SitU Slll:p! csnonul' (pidalion de Neaatnt EP., 149-150).

.=..

182

:' 183'-"
I •. .

p~.,

'.

".- CfJ3O"' ..:.


• I.

irnI,A -~ .

184

CUtrCU,g'et curari. Mai ap.roope de nell.este ArhimandrHul de la lv1ana tiIlea Spask din Rusia, unw dmtre ucrici.i 1ui Paisie, despre care' se spune ca s-a Unp1rtasU cu Sfintele T aine in toam cele 18 zile dinaintes :mortii sale La an.ullB45" nemailuind.in-a~est timp. ~ UJ mana,. decit door dteva. picaiuri de apa. -Din tootte sceste m&~ {cate Ioane creci dt.e-ai Ilmurit indeajuns.:1 impart(§$irea z:ilnicj ...d~.i flU a fost un rObioei. S?h?m!C:eSC·,a1_ Bisel-iell. de totdealllla, de la i'tCEputul Biserldi ~l. p~ m ~~a noastr.a s-au gislt men~u monalU Ji Cle$tin1 milJj,evlaV1O~ sI mai rivnitori C:Me sa H imp.lr~ zii1.ni.c'
l

se ~et'~~~ ernul pe sine-", Cifun de asemenea ell nnplr-t.l$u-ea ziJnic.a.SC"ii pracncat printre mcmahi Sfintulu~ MUnte al Athosu1 WI ~Irin. secolul all ~i incepu.tw. seeelului al ~~le~,"pra~a ru.mdsus1inuti de Cuviosul N~~ Aghiorieul $1, de' Atanas~ de Paras. Cuviosul ,·-icodim. iravaJl cai 3Stfe[ de inlp4rll$ire "r--.es,te folcsltoare daca se va face cu. prega tirea cUYeNta:" ..lar A tanasie de Pares nee: ,_sNoi nw!. ne impartasimt in. fieeare zi ~inici 'pe' alp-! IlU invr~t.am aeest lucru, peseum ne devetes( unii .~.Iar de, se v it gasi cineva sit ge'llin= part~easca zilnic ... ,aceasta n~este· 0, vIna,,..daca aeela se va

in bec.-e zi, dd a._stfelTmpw hU Hristos, se al nestrul" :T~odor~,tudJ.tuL ~ort· La:. Ml~ 82Er~sfa~1e pe ucerucii sai... ldhd: j;!5--ar cuveru, dmgw-,. lea noi, 'w ce vieZ tuim ~ m~lstirl, ~ane imP.arta$im in fieca.r-ezi Ji nu rar, numai 1a ~ SBntiiktrghi,e Apoi adaugl: uV.a spun ~Geasla nu penITu cI a;>dori ;d vi .apropu pe voi d~ Sfmta. If:ntnlrt~;.:§9ill9lli£!j,....-!I ~r"'; "",f",,' " 1 .. ......... .' ., ... e';1I;, ,r' ~ W.IUI. $I ne uam-:-a:mln.~..cAd. ate SOl.S ~

Istoricu1 biserlr~ Rtti1n, mort la ,anum 140:1 serie rca Apo-' ~niu~ SWetul_'~ei :maMstilri de 500 de t~ugm din apr&· p:~~or~wui HemmopoH~J;giptji' recomanda impMtA$irea zi~!uc~ smp'~__ a nu r5e mstTaina de Dumnezeu (lst, ... ~ de MonahUor r .cap...II)~ Tot asa si Cuviosul·NU. Sin.aitul, mort la, anum.430 .. sfatu~ ies~',iclnd_; "p~1e' de once .stricadune ~ 'imp~~te r

'CU Sfintele
·U...;""

~ P.rea Cur.a:teJe Taine a&eDonmulni nosbu Iisus


_~~ ~m~

faoo'

I'm. tell: Asupra acestLd lucru, Pres Cuvloue P'6rinte, m-am lamwitpe deplin~1$ vrea imsI sa. maiLfliu dad Biserica Sobomlooasca.- si Apostolltl a dat vreo porunca" obli;gindu-i . pe ClVltini sa se ilnplrtaJeascl In fiecare .D" $i cum pri~te Bisedca pradica inlp~ zillnice eu Sfinml@ Tame? SMut.ul~Bismm Sobomi~ &atel:oo;ne, nu a da!~mid
c ponm.ea prin Icare sl10bHge pe elneva la imp~irea ~··_t..IJ T' . ....... ucru 'ue cotl$~II!I!IU,~ ~l fJ..: __ "': -..m.... tI.:,i,_.N ,. 1Sw-lude_.·ame", ESLEun 1 Dl~.n~a ·ilSat pe fiecare d urmeze propriei salle oODPmnte.lar rnia de obi-

ni.Cilt:os.~

Sfintele Ta:it\e.,deoar-ece acat dbiOO.,

amm. imp.lrtA$k'-ea.

,CU

cu

IJf

",

LId.'!..

'I 'I'i!·c::t '!..w ......

rU}D,

:xvm,.:mea

cei· 1 im.parta,irii z.iJnioe.. Biserica a pjlsuiat intotdeauna 0 , rezervi ·,i 0 oarecare mdloiala.. Desp.m aces It, lucru avem maitItriJ. de la saiitotn. blse~tL Astfet Ferid.tul Ie.rronhn,ziee 'in ateasUi pri vinJ!; jr"Sti.u mea ee eu nu blamez, dar md. nu laud' (Epistom 48" 15 _ 71, 6)", A~, :r.oape la fel vorbeJte $i·Ghenadietd:e, ~ earezice fiecaN 21. Eu indellU11ns.a, ~isf.tluieSC'rlCl se euvine sa ne im,iJ:Ii!i; ...l_,~.lIII _~.m......L._iIi pKrll. ~mlllO "~Ju;i u.utnJlW~, oaca, L.:·,_~_lib;:.1 sune ..LilJt nu este IVU U;:.g;1Vp::ae5'f tulbwat de pam.~ {Despre do,gmnele BiseriQL cap,. m}.. Ded, Biserica Sobomiceascl rid nu .l"teComanda tmpar~ilIm zUnica pmbu toIL· nicl nu interzice ,obiceiul zilniicei inWtrtl~,. Ci t,(latl vrem.~ ,fata de arest obiioeis a pUb'ra.t 10
~~Cil!~ - ....-~ ..........

d. aeesta

esm oblmulla ~ 01 ~ zilniC'TrupuJ Domnmui tlOS,tru_ 1isus Hris~.


uNici
DiU laud~ m,d
...;il

sl.prime:a:sc:a

rw rcritic' iml'\~irea
.........:: ~,~

IW

Sfir:wteleTraine'in

m.par~

iir"a".':!! rezerva ~
.:.Ii, •
'!If

Ie care tie .pGttulblW:a acea c~tiJn~.~ p


:I..... ~""" ,....!!!:

mj.'II; . . -. "';"L - 1Lt_, ..."" se- alJl:e - til: ...a.JI..~1I!.u. sufla" A1:im'"'d .... 'r~ ...l·...re gala de imp~~e in fiecare zi,. deoarece, dupi Apostolw,r care zke~:IJ'tof,i multe ~imt"l-l~ aJUl"ledln in ttwJ.te ~,'. 'l:/'.... 'I t'ii'll

oarecare
-

. ...l.' at'" uw.Ol~·A~ .r".~ -. .- m 1~ ......A 'n- u- - l' ~_ ~_

~lI..iI.lIi~

i:XI.

,C· ._.1 1 '[_Jj"':~~ if""A-::'Z d- _iil:,"""'", .......... ·l!I.U,p....... _a)'lt=J1e "'r' :U;Q11 . .LI.Ine ~e'w . c:u..~~. ~ . upiil ~iw ~W " JII.UiiIJ,·L.W.~ ~ A' ,ur ...i'"r_,~€ S~-·iIl<,,;;; - d' au l.~~!IIi.'J1 'I............. G-' ..... _,;Ii.~ " , C· -~1 J.,UilJir(;;·se - .........--- ... ,• ~ tuJ W
l-Q
r

prinaceastaneihdepAr_aza de vredni,cia apropterii ~. impartb.irii cu Sinte1e $i

sa-

1O,""",~jJ'

186

187

Ii':.i

ni... _ _,~~!I,E.LG

0;;,

.N! 1IY'nI;" ~Ii""ftr·

1.89

---

--

--

- ---

190

inbiserica ~ ,as.cultllo.tirea Sfintei SaiptuIt,d.'nu m.glduie' 51 stea Ia lll;gI\duni,~la duhevnioeasca ·im.p~lte, adict,ng vor sf stea pilla la tuma, $isa aseulte OJ. toa •. ev la'via $: atelrpa, stluwa. d~ezeie$,tii UhlFp. Frafe1e: om toote dte ll'd-aJi.spus, pina ai~ Prea Cuvioose Plrmte eu a~ mte1es d sw!t' doul.fe uri de Tmpan~iri:: UIlli, sim.t[itA si alta gindrnta; GI aRt canonw. 9' a1"J$l ,cmonuJ 2, a~S0b \,Q-wm din An...:.~.... ,IilU _l:.w;~ ...._- pe c::re$,y)!, b!dIi care - nu se ... - ....l' ~.. ' " !.uu.L LLd ,~ .....:: ", -, .J.i_~':::- , ml.~ 'p~cu Sfinlte1eTaine ~]a B~Sfinta liturPI d.upa, cum inti spusese aeel preet, '-"' aceste cancans afurise.sc pe
l
'1"
I

c:: -

QJ.

~tini ce 5emtorc de la q~ireaJ Sfintfd Euharistij, fara, a avea prid.na binecuvintata &auopritl dela duhovnidi lor, precum $Ii ~tinij. care nu lng;JdUlffi.e imp.~a. la cea duho~, adica nu vor .sa stea pin! la urma ~i 81, ascwte cu ev]a,vj"e slujba9fintei:$1. dumnezeiesth l.imrghiJ. . ~
,-c

t,"""" .. ~, _,are J ,', mteies, ii:... S,. .. J"iUl.:· Ai' ,.......... 11 ate,'Icane, sau mat. at. $1 ~tceva d e intrebat? fmtele; Da, Prea Cu,vioase' .Parintej' ~ati lei pdn cu,vIntuil. ~ -n.:filrt.lO:;,:·II"h"'l!" canoani:iLi€: d' ,mal sus nu. se IDelll:,;r,~l ,~'n c; numar - 1 lIm1f'l:& asire e a imp'r.ta~ire·a cu S,fintele 'Iain_', d ~ti a impa~a I oea ~,-. di~al de asemenea zit:ea;i ca ~, Sfinta Uturpe Sf, IcheaD1A ImpartlJiire~ Oue file· sais ,..w.eva d Sfinla Uf.W'ghi,e.se mat n~te,$i Lnpkta~e? Stare.tl.d~,Daca vrei sa te incredul.i de' aces;t tUCfiU .. fnte
I

Ioane1·lcites~! ub~mnarea s can.ca:www.9ApostcJicl..unde.se vede scns chiar asa; nApOl canonw 'OfU zice in 6ecare ~ d afu~m'pe ~it erertu ingadwe la Sfinta impk~ a die a, -.....--:"~ ;rotll'lld ,;1'13 .....,~'!:'= £l'f-' - t-: U' iii-- "'I"'A'~~mlIte ('D.l:'dallQn, p.., . iE!'A.v~""'" .;:u,IDJia, .,~ . 1::'1. ' 1,: '11) a !LU11L& ~lI.Ufti Fmtele:: Dar canonul 9' al Sfint;i1or ApostoCU,Prea Cuvioase Parin~ aminm,te ~i de rugaeiune, zlclnd: ~DM.nU 'in:gjduie, la (!Ii',j, '. - . • 11_ ,ce__ , i~ 11.... ,' , ,.
IbUIo !Ii:'-.B '.,;;JI!G

Y"w:tul mgaciune.,

, roo-cune:$1

J!1I

onnta

.IIi.&;&~~.e

{s

- aplill
J'

.,

S'mre.tul: Adev __ irate Tome; ,anUndoua. aeestea '~e rat, intelege canonul pM.mgaciUf:L~';;i inp~a ru Sfin~~ T~ $i ca sa 6i 'iru:n~din.~at ,acest lucru, aped as:ulta pe Mitrode

'lot slujba

dmnrtezeie$tii

Uturgt:m.

eare ~.pnn
••

ca-

0 ar.ati

~-~I~''I!..~:A

iI':i!.1 iIIIfi.~

F ,_

ii"\t"riD,

v.m!f;i. canonnlui '9 Aposk:dfu: si CanDnubu 2 de la Sobond di~

·fmrele: Aaun am inteles dar" ,Prea Cuvioase P.lrinte, c~ toate cele ,M,lam 'pinl arum de Prea ICu~ia Voostrfin ,pri-

Antiarua !tnt adevuate ~. in pas eu intelesw roborm~

al Bisericiil.Decl., aeum 'smt convins pe deplm. c4 nu Me dreptate ,ami[ pfOOt care mi-a spus c4 aeeste ,doua canoane aIuriseic pe toti ICJQtimi c'a:!'e se imparta~sc cu Sfin ele ~i Prea n Cura\lele Taine in iecar.e, zj. StareJu'l: Sine It4 ai inteles m.lcar rICUm,,· na!e loaneJ' eele

ce a tmbuit sa le mtelegt
daea

fm t:tle; va. rog si


va mal intJeb

Nl vi

supNa,ti.... ta Cu.v.ioase' P,arinle" P

'

,Pm* Tot acid preot mi-a spus, Prea Cuvioase Parin!te, cl SDntulloan GlH,1 de A'm SGJtea afm, din biserica'pe Cfie$ .. tinii care nu se irnplrl4feau cu Sfinte}.e Taine 'm £i~ zi ei

Star.etul~fnf:reaba, frate Joane, reI.nu ma sup •..

ceva,

• ....-.11 nue a~ n..:;':_. iH-ll.ilk:t Stare,ul: Nici


1~
. . ' ~Ui,

rua a ,SI impllU$i m fiecate D cu. Sfin'bde Taine~De! aeeea, tare' V"'\~ ruga sa.. nu spuneti dacJ.'e5te adev'lratCifi! mi-a spas ·
,8Joest lucru
.;ill

nu-l

lisa. nid I11.Icar sA se.:r~

bp~

eu eei ee sau, wed-

din' ,- b··' . • .: .:.: ISencl. pe ~tinii ., ~ SBnJI...' Joamt. 0-uta. ue··A .UI' ,n1l ~~ care llW1 se kmptrftJeau (U S6nie1@ Tiline in fiocare xi.. ei el seotea din biseriea pe ,~.wm ce se aflau sUD'aulonuJ POCi-' intei ~i care aup! canonul If al Sfin1lJO Apostoli ~ dupa dnduiala celor patru trepltel de cmonisire' ce erau 'pe aoea
_...J:..",. ....

fill

este adevk,at &,ate' Joana;:

vreme in Biserici nu aveau voie sa stea iInpreWlI cu eredind~ii, nida se ruga sau a Sf! imp~i tmpreuru1 ru rei. Ascultii insl ~nruvinbde Sfinblllui 10m Gura. de Aur,. ca sa, te llAmtJ,f@f.ti deplin asupra. acestui luau: ~Nu. ~ti ~dnic .' ="...... • .,:aI._.:. • ,................ - Ztce - sa te 'Ji.W~:ip~~ nu e,b• WBWIllC rua ~,.Jmp.LCW~ .!ii. a """ ,~ " ...:3 ..... ~.1mp~ ~~ .. ~U2l pe .•.. eon ~~s +Tio-~ !r~,C'i A dia - ..... ...""ti'~: ruga cu rOO VNLII-u.Q a se n 1"""'::." a..,!I-.ioo.~1 ~';nK" "014 ~ ... n~rf.tJi~ ,,,,,r. «'-Ip SJn~.,i, S.ILWU pecamta reJ1""'J 'a ....nU. se Jnlt"~ ~ sint: ,intru pocJinJj». Pentru ee, cind auzi. ~ diaeeri cI zice:: ,Cl)1j nu, pump a va rup, i~lil) ~hl stU ICU obdznicie ~ nu, ie$i ?N (euv. m GMre Efeseni)~
W

;!o

.~

'~~~'~g,

Ded, dupa cum vm, mle loeIle" ni\Q nu ~te d'Wllnezei,es.cul Hdsostom Idle ~pirttgit-ea zi1nica .., ci el scoa;,~' ~~~~,_ bisedca pe cei .'~' erau pe tR:apta a 'bieia ,I canodin 'nis:iriJ.m~l,c:are euob '.4znici@ 1'~_"!iM"""""il1i '~....~;~I""~ ...- -, , " '" ,. "F'.1 ::- 'IliIJ.Ji'l.Ll~yg~.L!!~~UIlpretlll.~, ,CD 'cS ce aveau st,ar-ede cl(lidin_cio~e~ ..d~i in aoea vreme !W Ie era in:g~duitsa r~'~ntna; i trebula sl iasa amra din ruericl c 'cind- '- !IAIIlacanlu ,zu:ea eu -v:mte-] e: C'If!! oe smmp ~"', ..l':: ' •~ .'. ,~ -, '. ...' . a I:'-YJ llO mb'u -0ttW.fa" iesUi~I,.,Cad dupa Icei~au, a~lia tli8bUJia sa inooapa .e:....,,- 1j .:...,..,.... f!Ir'h~~ -~~ :'_'" o ....:·1,....R. ez. Li· p..! ilJI •. i!T'!i "II SIWI!_IA1 .IU~UWL,~~· ilIl (_n:,;:unaC~f ,t,., f'nltef~A'p pomenit,. Prea Cuviease P'arln!~,de patru tFe:pIe de ,canonisire· carre erau ilia aeea vreme in B,is.e-rid,.Anni lb-e r~ dlOci sa "tiu ,o~i, cu .acesfe trep1le ~i ce ml aveau ,ele..ca Sci a~ inte1eg ~l maj bhte «de s,puse de S:t1ntul aan Gur,a, de' Am,~ to tod a t,a, si stiu cum era pI,actica canonisirii ~nbu cei ee voiau sa seim~a. cu Prea Curaltele lui HlistosTaine., S,taretul~Cele palb'u trep~elde ,~-e care erau in vremea, SfintuJ:ni 10m 'Gur! de Aur sin!: pltngerea, aseultarea, ....""...1 c~ et'~,~':!IJJ -......,.._-"I,: -~, ~.. d... 1 ¥'&.i:!! Oll Y'o.W;tu.~Ilt.liU' ~l1ea, iurii:tre ~e' esse
'h .'.,.. _.
1$ ~.II. ""J!'rillI;:!IJ -N.._· ..:: .... ...

- -...I! _.. ~.. tarea eu aewfI.QOJJI era ,........ .-. ...., _~ml srarea ~or S'Y~'~
.,-;........ ,.:1

..

cu Sintde.

~_,_:i~,:'::.In t\.,.,:'~ .... -= ... ~J! -

~j.Prea

im~~pWc_ ...If:_ ...::,: ~ ih . -..-1'""":: tru \;W.1IJ9!'U. N UIllCU a;(W~,a se ::'_ii """"... u.ceau ,'. ::a.u.V:£-~
~,ii'io."

Cw.atde Tairu!! ale lui 'Jisus Hristos nu se :nu$eilnp1mea vmmea.ceahotln'li pen-'

ca ,r-....... ][a ,,,,,tt..--=tu1 S6nteili LitU!r.;~ dar n;m ~u~ - .-, "
~. ,
~I

-.' ii-,..... ce PUlp:;AlI!.IIJ,

"""iIi~l

d ........

;;;n~u ~u

'11

",6i'll.I.Iy...

S6ntde Taine ale Prea CuralUlui Trup ,iale P'rea Cwatului S"'m,geam DomnuiJlw nostfu, bus Hristos~ Cu a~ta :5e implin,E$re' toitt pxAintaEpiscop~ $.i pl'eot;ii duhovnid trebW.au sl ia mUnte in. ~ta vremea sffi. asa sa can~j pe cei ee voiau A. se 0IJ.fe1e

~1fFf6c>i'l"[g,-:II ~. cu ,,",, llllP~ ~~ ~~

de p4cam ~ sa se pociitiCa (P ~M~8., Sfinml VasUe oel Mare, canon-59).. Frate:l€:: IFoarre' m-am minuna.t, Prea Cu vioase .PA:rinte:~ ~ ~ auzmuA aceste 'I'",~ Jtri.crun. S:ts.retul: Dar de ee ~e-m,minun_atJ" £rate lome?

anD rind.mli~ ,. Clde:ru ~.r-astarea ce]or Of: avea:u voie sll. inbe' in bi:.seriica pin4la. usa ~'·01l:111ui $i. pu:tea'Wl sa. :stea in b~ pma dup4 Sfmta Evanghelie', ,dlnd di.aconul zice; ~\I"Ceimema:'ti;, i~i tit; , $1atuna iejeau ,$i s·t,i,~e'auafa:tii:1 :pina ~a temUnarea Sfm~,ei Liturghti. f

iarin,'bisericl.nu le er,a iut:atsa

era starea eelor pilcilt,osi care erau opri -,'sa intre sti.teau alMa $1 de curtea biseriOi p, trebtuatu $4, 'tuMor eelor ce veneau la hwse.rit:a ~i :sa-i roa,ge sa',se 11oage·pentru '~m, ca. will ceo emu lepa.dap afara. de tinda b~cii. S·i asa trebuiau s.1 se pocIiaSCII. il/I'la vreme cit Ie era Pl .. oruncit. . AscullMea era starea 'OlIOI' p'C,lt~icare tr.P.~uiau.sa asculm dumaezeiasca Scriptura s,tiRd la up. bismcii, in tindll, Plinprea in'l1iseriICl ~ iasI. m~tea cu. ,la~. ca
r

aceuta~

gljaj,_

mtFe pinl oen.u.se inlplWeau

,f:mfere; lata de ce m,-am'minunat:o' Prea Cu~ Parinte: , c4 d,ad lUJ.L 'Ill~wue em Ou'~L de a H' ... "'~L'\!; ~_~,~L':~ L.: eeiul am crezut r: lDlP~",,~ CIe$tinii,~ de des, apoi nuera asa de ,~e;strictetea ,'. ~pfi... rea de ia Stinta,imputa$aru~, ca in zilelenoastre~ Oat dup4 cite vad eu, disciptina Biseridi fa" de em, ce pacatm.a.u era mu1t mai aspri ca ,lewn si m81',Adita CU mare sa.tmp4Ia.te imparta$.Uea cu Sfin'tele Taine ale 'Domnului nostnt llsbS, Hristos, Eu cred, Plea Cuvioase Plrinte; ca dad 5-111" pune '"' ;. -eie n.oasR a003!S~4./11:, '~-d'·'-: a ,CaJ."Ul'NSJfi1.. apm nuneru~ zll 1.... _" ~. '., .. ~ In JrIU 'JW.diJ..i. nu s-ar mal impartcUi cu Prea Curntefe Tame. ad cine din credincilO$ll de an ar mai avea a,tita .sme~ ,~ rabdare sa stea CU, anii m curtea biseridi, In, pridvor sau :~ ~ biseridi sau impreuru\ cu cei aed~n~l'da.r fir,a sa se paala iD1p1r~' tA$rllC1ne din credin~ii de. an alf mari il'Ve3J atila smemrde $i evJav:iJe' sa stea Lt. poarta bJseri.cii ~ 51 mm iedare ,de la, 'lOti eel ce mil", in ograda biseridi ~i inbiseticA? ,5_ftlriljul! M4 buwr~ frate, hlane, Gi ~ai gindit][a ,aoest Iu.9'_ ' ...1__ ,..:11: .......:' • Bm '. .... ...,1...:-..,_ d_-t t..... (,N,. mu:-aUt:"l1t ~p -, an;enai. m V6UWI,R; a IO:j ~e
I " i

.,.,...L·

aspra ~ Q1 mare :sfihlenie &aU p.astrat inV,IPturile,

$i tn~

'196

i98